Budget 2010 Flerårsplan Östersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2010 Flerårsplan 2011-2012. Östersunds kommun"

Transkript

1 Budget 2010 Flerårsplan Östersunds kommun

2 POLITISK BUDGETSKRIVELSE... 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 9 VISON OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL.. 10 Vision Ekonomi - finansiellt mål Befolkning Lokalt Tillväxtprogram Mål för personalarbetet Miljöpolicy - miljömål Folkhälsa EKONOMISK ÖVERSIKT Samhällsekonomin Kommunernas ekonomi Demografi Arbetsmarknad och sysselsättning Ekonomiska förutsättningar BALANSBUDGET NÄMDERNAS VERKSAMHET Arvodesnämnd Valnämnd Överförmyndare Kommunstyrelse Buffert löneutrymme Miljö- och samhällsnämnd Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utförarstyrelse - Tekninsk förvaltning Utförarstyrelse - Serviceförvaltning SPECIFICERING AV ANSLAGSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET/PLAN Ekonomiska ramar Finansiell analys SAMMANDRAG DRIFTBUDGET/PLAN SAMMANDRAG INVESTERINGSBUDGET/PLAN MARK- OCH EXPLOATERINGS- VERKSAMHET RESULTATBUDGET KASSAFLÖDESBUDGET Grafisk mall: Blacke Formgivning: Infobyrån, Östersunds kommun Foto: Bengtola Mattsson Sverker Berggren Roger Strandberg 2

3 Övergripande politisk vision Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet. Politisk budgetskrivelse Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet i Östersunds kommun tar ett gemensamt ansvar för kommunens ekonomi och tar ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling med livskvalitet för medborgarna idag och solidaritet med kommande generationer. Det är också grunden för den övergripande politiska visionen i Östersund. landets kommuner vilket ger oss möjlighet att lägga en budget med god ekonomisk hushållning. Vi tycker det finns utrymme för vissa insatser av engångskaraktär 2010 och kompletterar därför budgeten med minskade sparkrav och några satsningar av engångskaraktär. Men vi undviker ytterligare kostnadsökningar som påverkar driftsbudgeten i flera år framåt. Budgetarbetet inför 2010 har präglats av dramatiska förändringar och försämringar. Jämfört med flerårsplanen minskar våra skatteintäkter med 150 miljoner 2010 och 200 miljoner 2011 enligt prognosen. Det vi i februari trodde var en kraftig försämring visade sig någon månad senare vara mycket värre. I de budgetramar som fastställdes av fullmäktige i september ingick kostnadsminskningar med c:a 100 miljoner kronor och vi har dessutom gjort drastiska nedskärningar redan 2009 för att få resultatet för detta år att hålla ihop. Den låga tillväxten i Sverige gör att skatteintäkterna försämras dramatiskt och trots att vi minskar kommunens kostnader kommer det att krävas ytterligare neddragningar 2011 om inga politiska initiativ tas av den svenska regeringen och/eller att konjunkturen förbättras. Under hösten har dock läget förbättrats något tack vare stor följsamhet hos nämnder, förvaltningar och kommunens personal vilket bidrar till ett bra resultat för En del poster förbättras inför nästa år och regeringen har beslutat om ett engångsbelopp till Östersunds kommun har ändå god kontroll över ekonomin. När fristående bedömare tittar på Sveriges kommuner hamnar vi i 10 i topp när det gäller det sätt vi sköter kommunens ekonomi på. Vi har trots allt bättre förutsättningar att klara en djupgående lågkonjunktur och sämre skatteintäkter än många andra kommuner. Övergripande politisk vision I tuffa ekonomiska tider är det viktigt att hålla en fast kurs mot den politiska vision som lagts fast. Ekonomi, miljö, social sammanhållning och demokrati är det gemensamt viktiga för Östersunds utveckling. Ingen acceptabel ekonomisk utveckling kan ske utan hänsyn till miljön eller människors sociala situation. Inte heller kan social gemenskap eller demokrati byggas utan hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. Vår natur känner inga nationsgränser och det som sker i Östersund påverkar andras miljö både i Sverige och globalt. Det som händer i den globala ekonomin har påverkan på oss i Östersund. Allt hänger samman och måste behandlas med likvärdig respekt. 3

4 Ekonomisk hållbar utveckling innebär ett starkt och växande näringsliv, en stark social ekonomi, fler jobb, en varierande arbetsmarknad, bra förutsättningar för utbildning, stark attraktionskraft samt en ökande befolkning. En kommunal ekonomi i balans där varje skattekrona används på ett effektivt och klokt sätt är en viktig del i en hållbar ekonomi. En ekologiskt hållbar utveckling innebär att vi värnar om vår gemensamma miljö. Östersunds kommun är miljöcertifierad och vi fortsätter målmedvetet att göra vårt i den globala kampen för att hejda klimatförändringarna. Genom ett långsiktigt och konsekvent miljöarbete skapas en stolthet bland företagen och medborgarna. När vi tar vårt ansvar för både den lokala och den globala miljön ökar också Östersunds attraktionskraft. En socialt hållbar utveckling i Östersund innebär att ingen är utanför alla är med, antingen som medskapare eller som medföljare. Ett samhälle där de nära och små nätverken är många och starka. I ett jämlikt samhälle där människor känner att deras röst blir hörd, där det finns en öppenhet för dialog och där det finns mötesplatser för ett aktivt medborgarskap där finns också grunden för en hållbar demokrati. I den dialogen är medborgarnas egna organisationer den viktigaste samtalspartnern för kommunen. I det ständigt pågående arbetet för ett demokratiskt Östersund måste de informella nätverken, föreningarna och företagen inom den sociala ekonomin, näringslivet och kommunen bidra till ett harmoniskt samarbetsklimat. En kultur av ömsesidig respekt för varandra, öppenhet för förändringar och utrymme för ett aktivt medborgarskap är nödvändigt för Östersunds utveckling. Strategier för framgångsrik utveckling i Östersund. Den övergripande politiska visionen ska styra det politiska arbetet i Östersunds kommun. Det innebär att varje nämnd och styrelse alltid ska ställa sig frågorna; Vad kan vi göra för att bidra till att Östersund ska närma sig visionen? Vad kan vi göra för att arbeta i enlighet med de kommungemensamma strategierna? Kommunfullmäktiges utvärdering 2008 kring den sociala ekonomin visar att varje nämnd behöver formulera sin strategi för att bidra till att stärka den sociala ekonomins organisationer. För att veta hur tillståndet är bland medborgarna i 4 Östersund måste mätningar och utvärderingar göras och följas upp. Varje års ekonomiska bokslut kompletteras med miljö- och välfärdsbokslut som ska leda till en diskussion och beslut om eventuella förändringar i prioriteringar, arbetssätt, medborgerlig mobilisering och delaktighet. Välfärdsbokslutet ska följa upp hur medborgarna mår och arbetet utvecklas för att öka kopplingen till visionen om ett demokratiskt och socialt hållbart Östersund. Fokus på barnen är tydlig i den sociala strategin och detta ska följas upp kontinuerligt tillsammans med externa samarbetspartners. Det är synnerligen viktigt att vi alltid jämför oss med andra för att se om vi kan göra saker på ett bättre sätt. Vi ska delta i nätverk och SKL:s arbete för att få effektiva och användbara jämförelser. Varje nämnd och förvaltningen måste sedan jobba med sin verksamhet utifrån den analys som görs. Vi var en av fem kommuner i landet som nominerades till årets kvalitetskommun vilket vi ska vara stolta över. Vi lyckades inte vinna titeln i år, men fortsätter på den inslagna vägen. För att nå en hållbar ekonomisk tillväxt i Östersund måste samverkan ske med näringslivets olika organisationer. Nu har vi fastställt ett nytt tillväxtprogram där mer än 1000 personer har involverats i den förberedande processen. Programmet styr våra insatser och åtgärder för att stimulera en långsiktigt hållbar tillväxt. Men det gäller hela tiden att tro på vår bild av framtiden och att vara beredd att anpassa verksamheten och prioritera i enlighet med programmet. Det gäller också att involvera hela samhället, både näringsliv, organisationer och enskilda, så att alla drar åt samma håll. De mycket magra satsningar på infrastruktur som regeringen gör i vårt län leder bl.a. till att trafiksäkerheten inte kan upprätthållas. Vi skulle behöva betydligt mer statliga medel för gång- och cykelvägar och andra åtgärder för att förbättra vägnätet. Gamla försyndelser med dåligt underhållna broar är ett statligt ansvar. Ett mycket allvarligt läge för Lits samhälle uppstår när den gamla bron inte längre kan användas. Staten kan inte smita från sitt ansvar för den gamla bro, som håller ihop Litsbygden. Därför har vi påbörjat en studie om vilka effekter det kommer att få på samhället ett underlag som behövs när vi uppvaktar regeringen och kräver att staten tar sitt ansvar. Internationaliseringen och globaliseringen ger möjligheter som Östersund ska nyttja till fördel för tillväxt och utveckling. Ökade kontakter med företag, organisationer och människor i andra länder ska stimuleras.

5 Östersund ska ta tillvara de möjligheterna och arbeta på alla plan för att internationella kontakter ska öka. Europeiska Unionen är en politisk arena som är lika viktig att bevaka som den nationella arenan. Rutiner för detta måste vi finna tillsammans i regionen. Samarbetet med Alfred Nzo i Sydafrika förutsätter att vi är underleverantör åt Svenska regeringen som bidrar till kostnaderna. Samarbetet med Trondheim och Sundsvall är av strategisk betydelse för Östersunds utveckling och ska fortsätta och fördjupas på fler områden. Samarbetet har pågått i dess nuvarande form i över 10 år och ska utvecklas ytterligare. Detsamma gäller det Europeiska nätverket REVES. Vi ska vara med i fler gemensamma Europeiska projekt där kommunen går armkrok med den sociala ekonomins företrädare. Agenda 21 har en stark och styrande vision som nu har fastställts av fullmäktige. Arbetet med den nya visionen har skett i ett öppet och brett arbete där medborgare, företag och organisationer varit med. Vi räknar i visionen med att kärnkraften är avvecklad år 2040 och har ersatts med förnyelsebara energikällor och att uranbrytning därmed aldrig blev aktuell. Vi har förutsättningar att bli Sveriges klimatsmartaste kommun och region och det höjer vårt attraktionsvärde när företag och människor väljer etablerings- och bostadsort. Den livskvalitet som varje medborgare upplever är en grund för social trygghet, bra hälsa och väl mående. I bedömning av ett socialt hållbart Östersund ingår både tillgång till arbete, kultur, fritid, möjligheter till inflytande, bra uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt ett värdigt åldrande. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett viktigt mål för att skapa ett bra samhälle som ger alla chansen och som tar tillvara allas kompetens. I arbetet för ökad jämställdhet måste alla mobiliseras för att nå framgång. Därför är det viktigt att samarbetet mellan kommunen, regionala organ, näringsliv och organisationer sker kontinuerligt. En mångfald av människor med olika kulturer är en viktig förutsättning för att vi ska vara och uppfattas som en modern ort med stark solidaritet. Den goda integrationen behövs även för att klara personal försörjning och öka inflyttningen. Strategin för integration som utarbetas under våren 2009 är ett mycket viktigt dokument om vi ska vara en modern plats som lockar människor och företag och där alla medborgares potential tas till vara. Särskilt viktigt är att ta tillvara föreningar, folkrörelser och företag i detta arbete och vi ska stödja det arbetet. Jämställdhetsarbetet, integrationsarbetet, folkhälsoarbetet, arbetet mot diskriminering och andra viktiga politiska mål är inte bara en angelägenhet för Östersund det är globala politiska mål. Vi behöver analysera hur vi arbetar med dessa frågor och kanske komma fram till bättre arbetssätt än idag. En idé som ska prövas är att arbeta med FN:s mänskliga rättigheter i Östersund i en särskild kommitté. Syftet är ju att generella politiska mål som detta handlar om ska genomsyra all verksamhet Kommunens stöd till folkbildning och föreningsliv är av stor betydelse för människors delaktighet. Ungdomsrådets arbete har formats till en spännande arena för unga människor. I arbetet med Mötesplats Unga ska det formas en ny och modern satsning på ungdomarnas Östersund. Detta kan inte ske utan ett aktivt deltagande av de unga själva och deras föreningar. Nya former av samarbete ska utvecklas som stärker de ungas inflytande och makt över verksamheten. Informationsverksamheten är strategisk i Östersunds kommun. Vi måste mer offensivt kunna synliggöra de många goda exempel som finns på bra verksamhet både inom kommunen och i verksamheter som andra driver på uppdrag av kommunen. För att medborgarna ska kunna påverka och vara delaktiga krävs att de får korrekt och bra information om de kommunala verksamheterna och hur pengarna används. Vi gör väldigt många bra saker, men är för dåliga på att berätta det. Vi borde bli lite kaxigare. VM i skidskytte blev en internationellt uppmärksammad idrottsfest och vinterfestival. Vi ser hela förarbetet och genomförandet som en viktig investering för att vi, tillsammans med Åre, ska befästa vår roll som norra Europas främsta vintersportregion. Det bidrar till att stärka Östersund som arrangemangs- och besöksstad och därmed till att Östersund blir ledande inom upplevelse- och besöksnäringarna. Arbetet med att bygga ett fungerande samarbete mellan företag, föreningar, universitetet och kommunen och därmed skapa ett innovationssystem är prioriterat. Nu måste trycket öka på nationen, framförallt på regeringen och SOK, för att de ska agera för ett vinter OS till Sverige och till vår region. Först måste regeringen göra det man lovade för två år sedan - skapa en nationell strategi för stora globala arrangemang. Kommunens personal en strategisk resurs Kommunens anställda är en strategisk resurs för att ge medborgarna bästa möjliga service. Östersunds 5

6 kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och de personalpolitiska målen ska även 2010 fokusera på arbetsmiljö och hälsa, personalförsörjning och jämställdhet. De personalpolitiska aktiviteterna ska även i fortsättningen prioriteras utifrån de politiska målen. Ledarskapets betydelse och närvarande chefer är en viktig hörnsten i en bra arbetsmiljö och en god hälsa hos medarbetarna. Det gäller att ta tillvara den kompetens som finns hos medarbetarna och de anställda ska ha inflytande över och möjlighet att påverka sin egen arbets situation. Vi ska arbeta för att kommunens verksamheter blir mönsterarbetsplatser. Grunden för en mönsterarbetsplats är ett fungerande inflytande i flera nivåer, brukarinflytande, anställdas inflytande och ett demokratiskt inflytande. Arbetet med att samtliga tillsvidareanställda ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad fortsätter men vi är medvetna om den målkonflikt som uppstår när vi söker den effektivaste organisationen. Dessutom är vi i ett läge där vi kanske också måste avveckla personal pga arbetsbrist vilket skapar målkonflikter. Möjligheterna till aktiv rekrytering påverkas bl.a. av regeringens arbetsmarknadspolitik och när utbildningsvikariaten försvunnit som statlig åtgärd, försvåras vårt arbete avsevärt i vissa verksamheter. Det är dubbelt så många som lämnar oss som anställda av andra skäl än att man går i pension. Vi kan förmodligen bli bättre på att behålla den personal som lämnar oss och som vi själva önskar behålla. Frågan om personalrekrytering är viktig och ska uppmärksammas av varje berörd nämnd och förvaltning. Personalens engagemang är viktigt när det gäller att hålla kostnaderna inom de ramar som fastställts. Vi vill pröva arbetssätt som ger personalen uppmuntran när kostnaderna hålls nere utan att detta äventyrar kvalitén i servicen till medborgarna. En bra personalredovisning är en viktig förutsättning för att ge underlag för bedömningar och uppföljningar av de personalpolitiska målen. Sjukfrånvaron i kommunen överstiger inte 9% i genomsnitt för Det är bättre än de mål vi satte upp för 2009 och visar att aktiva åtgärder ger resultat. Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. Dock kan de ändrade reglerna inom sjukförsäkringen och införandet av rehabiliteringskedjan innebära att både sjukfrånvaron liksom kostnaderna för kommunen kommer att öka de närmaste åren. Ekonomiska förutsättningar och ramar Östersunds kommun har god ordning på sin ekonomi enligt våra egna och utomstående bedömare. Vi har därför bättre förutsättningar än många andra kommuner att klara den lågkonjunktur, finanskris och därmed minskade skatteintäkter som vi nu står inför. Skatteintäkterna rasar i spåren av lågkonjunktur och finanskris, arbetslösheten ökar liksom de sociala kostnaderna. Vi tar nu bort nästan 90 miljoner av våra kostnader i budget Det vi ser i prognoser och regeringens passivitet gör oss inte särskilt optimistiska. Kalkylen visar på ett behov av ytterligare kostnadsminskningar även för 2011 för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vi behöver ju ett positivt resultat för att möte den osäkerhet som finns när det gäller ökade sociala kostnader som följer av arbetslösheten och andra konsekvenser som vi inte har full kontroll på idag. Vi ligger rätt med de befolkningsmål som finns i flerårsplanen och vi har bra kontroll över de demografiska förändringarna som sker i befolkningen. Det innebär kraftiga svängningar när det gäller medborgarnas ålderskurvor och vi måste vara så flexibla så att vi kan flytta pengar från verksamhet som minskar till verksamheten som ökar. Investeringsnivån är hög både under 2009 och Vi vill ligga kvar på en hög nivå ett par år till eftersom kommunen på det viset kan bidra till att de ekonomiska hjulen i vårt samhälle snurrar på. I en kris måste vi också visa att vi tror på och är beredda att investera för framtiden och just nu investerar vi för barnen, för de äldre och för utveckling av nya områden. Det innebär dock att varje investering ska bedömas i varje enskilt fall om investeringen minskar kostnaden eller om den innebär att vi stärker Östersunds attraktionskraft. De fastighetsutredningar som nu pågår kommer att få betydelse för kommunens ekonomi. Vestibulums fastigheter ska säljas under de närmaste åren och vid varje tillfälle ska en bedömning göras hur balansen på bostadsmarknaden kan förbättras. En del fastigheter kan avstyckas och säljas som enskilda objekt medan andra fastigheter är flerfamiljshus och kan säljas till privata ägare eller bostadsrättsförening. Försäljningarna kommer att påverka resultaten positivt. Vi ser att det ekonomiska läget är något bättre än vad vi förutsåg i september. Vi har därför tillfört Miljöoch samhällsnämnden mer resurser så att ljusen kan lysa i Östersund och vi har tillfört Vård- och omsorgsnämnden mer resurser så att nämnden inte ska konkurrensutsätta ytterligare delar av äldreomsorgen. Utöver 6

7 detta vill vi komplettera budget 2010 ytterligare med några engångsinsatser. Vi ökar kostnaderna 2010 med ytterligare 10 miljoner åtgärder som endast gäller 2010 och som i första hand ska satsas på våra barn och ungdomar. Detta tillskott läggs tillsvidare i kommunstyrelsens budget och gäller följande engångssatsningar. Fler ungdomar ska erbjudas praktikplats nästa sommar. Vi har fem miljoner i budget för detta och tillför nu ytterligare 1 miljon. Att förbättra lärmiljöerna för våra barn och ungdomar, både ute och inne, är viktigt för kvaliteten i skolan. Vi tillför 2 miljoner extra för detta ändamål. För att tidigarelägga investeringar i IT-teknik i skolorna, något som är viktigt för att utveckla pedagogiken, tillförs 3 miljoner. För att stimulera internationellt utbyte och för andra utvecklingsinsatser för våra ungdomar satsas ytterligare 1 miljon. Det finns dessutom flera viktiga utvecklingsinsatser som behöver göras men där prioriteringarna kvarstår. Det kan gälla att ytterligare förbättra den tekniska utrustningen vid vintersportcentrum, projektet kombiterminal, eller andra viktiga satsningar som ligger i linje med vårt tillväxtprogram. Projekt där kommunen är en av flera finansiärer. Ytterligare 3 miljoner läggs till dessa insatser som kommunstyrelsen senare får prioritera. Tillskottet från regeringen 2010 är bara under ett år och kan inte ligga till grund för fleråriga kostnadsökningar. Vi vet inte vad regeringen kommer att föreslå inför 2011 när det gäller kommunerna och därför är dessa satsningar bara upptagna som en engångssatsning Vård och omsorgsnämnden, liksom Barn och utbildningsnämnden står inför tuffa utmaningar de närmaste åren. De ansvarar för de största verksamheterna, med flest anställda och har därför de största besparingarna räknat i kronor. För att lätta på trycket i dessa bägge nämnder minskar vi deras besparingar med 5 miljoner vardera Jämfört med diskussionerna i budgetberedningen har vi därmed försämrat det budgeterade resultatet med 20 miljoner, men vårt budgetförslag innebär ändå ett positivt resultat som kan möta eventuella negativa händelser. Kommunala bolagen Syftet och ägaridé med de kommunala bolagen formulerades och fastställdes av fullmäktige våren 2006 och justerades för Jämtkraft AB under Jämtkraft ägs för att garantera det långsiktiga allmännyttiga intresset av att kontrollera tillgången på energi till konkurrenskraftiga priser, som en avgörande faktor i regionens attraktionskraft och förutsättningar att utvecklas. Ägandet av Jämtkraft ska ge tillgång till ett aktivt energipolitiskt instrument. Genom en miljömässigt hållbar energiproduktion ska bolaget bidra till att kommunen ges bättre förutsättningar att uppnå visionen om hållbar tillväxt. Företaget ska agera offensivt för att växa och stärka sin ställning i regionen. Tillväxt i företaget kan ske genom förvärv och Östersunds kommun ska vara öppna för att ta in nya regionala delägare. Östersunds kommun ska alltid vara en stark majoritetsägare. Östersundsbostäder ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och öka sitt bostadsinnehav genom nyproduktion av bostäder. Vi förväntar oss att Östersundsbostäder levererar nya bostäder varje år under de närmaste åren och är aktiv i frågan om fler seniorbostäder. Våra mål när det gäller ökad tillgänglighet vara styrande i planeringen. Vestibulum, som ägs av kommunen och där de bostadsrättsföreningar som vi borgat för finns, ska nu försäljas. Turist- och kongressbyrån ska fortsätta att arbeta med mottagningen av besökare och att tillsammans med andra bedriva marknadsföring av Östersund som besöksstad. De hel- och delägda kommunala bolagen ska vara en resurs för genomförande av kommunens långsiktiga politiska mål och den övergripande visionen. Koncernbolaget Rådhus AB ska vara en aktiv arena för samverkan mellan bolagen och för att stärka den utveckling som kommunen strävar efter. En ny strategi tas nu fram med anledning av ny lagstiftning som hindrar den skatteplanering vi har gjort tidigare och det kommer att påverka koncernbolagets roll och uppgift. Det är naturligt att SKL och Skatterättsnämnden har olika uppfattningar och vi följer de lagar som gäller och har beredskap för att anpassa oss till vad som krävs. Ägardirektiven behandlas i särskild ordning av kommunfullmäktige i april och ska spegla vår uppfattning vad bolagen ska göra de närmaste åren. Ägardirektiven ska föregås av en värdeskapande dialog mellan kommunledningen och respektive bolagsledning. Nämnder och styrelser Nämnder och styrelser har ett mycket tufft uppdrag där kostnaderna redan innevarande år ska minskas kraftigt och närmare 90 miljoner ska bort Dessutom ser det ut att också bli tufft inför Samtidigt tillförs nämnderna över 90 miljoner 2010 i nya 7

8 resurser för ny verksamhet som t.ex. nya förskolor och äldreboenden. Vi gasar och bromsar samtidigt. Utöver det fastlagda ansvaret och grunduppdraget för respektive nämnd/styrelse har alla nämnder och styrelser två övergripande uppgifter. Dels att varje nämnd och styrelse alltid ska utgå från den övergripande visionen och de av fullmäktige fastställda kommungemensamma strategierna. Dels ansvaret för att kostnaderna inte får överstiga de intäkter som nämnden har. All verksamheter ska visa hur administrationen kan bli effektivare och alla måste ha beredskap för prisökningar inom sitt ansvarsområde. Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar måste vara mycket uppmärksamma på gränsdragningen med andra huvudmän. Östersunds skattebetalare ska INTE betala för sådan verksamhet som staten eller landstinget är ansvarig för. Det kan gälla statligt ansvar som t.ex. arbetsmarknadsåtgärder eller försäkringskassan, men det kan också gälla Landstinget. Nämnderna ökar sina ansträngningar att samverka i viktiga övergripande frågor. Det kan gälla främjandet av förebyggande insatser för barn och unga, mobiliseringen mot droger eller att förbättra skolmaten och maten för våra äldre. Till sist! Vi tar ansvar för Östersunds kommuns ekonomi. När skatteintäkterna minskar så måste vi anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. Vi vet inte hur länge det dröjer innan samhällsekonomin globalt och i vårt land vänder uppåt igen. Det beror mycket på vad den svenska regeringen gör eller inte gör. Men Östersund ska vara vinnare i nästa ekonomiska uppgång och vi måste därför våga göra offensiva insatser samtidigt som vi minskar verksamhetens kostnader. Östersunds kommun ska gasa och bromsa samtidigt. Östersund har en attraktionskraft idag och den ska förstärkas ytterligare genom en medveten politik. Östersund den 24 november 2009 Jens Nilsson Karin Thomasson Stefan Konradsson Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna Vänsterpartiet 8

9 Kommunfullmäktiges beslut 10 september och 10 december 2009 Inom ramen för god ekonomisk hushållning avser kommunfullmäktige under budgetåret disponera högst 13,5 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. Kommunstyrelsen bemyndigas att under budgetåret disponera högst 1,5 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. Förslag till driftbudget för 2010 med ett kommunbidrag per nämnd/styrelse för anslagsfinansierad verksamhet och med inriktningsmål, effektmål och nyckeltal fastställs. Förslag till kommunbidrag med 6,8 mnkr till utförarstyrelsens intäktsfinansierade verksamhet, varav 3 mnkr för ökat fastighetsunderhåll, 1,8 mnkr för prisökning fjärrvärme och 2 mnkr för initialkostnader maturedningen, fastställs. Uppdras till utförarstyrelsen att se över kostnadsnivå och möjligheter till rationaliseringar vid Storsjöbadet, med beaktande av avtalad kvalitet. För intäktsfinansierad verksamhet - affärsdrivande verksamhet, interna stödfunktioner och tekniska verksamheter - överförs årets resultat till eget kapital. För anslagsfinansierade nämnder och deras verksamheter/enheter överförs ej årets resultat. Förslag till investeringsbudget för 2010 fastställs för kommunstyrelse, miljö- och samhällsnämnd, socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, vård- och omsorgsnämnd samt kultur- och fritidsnämnd på verksamhet två positioner (verksamhetsområde) samt investeringsram för Tekniska förvaltning och Serviceförvaltning, förutom enskilda investeringsobjekt överstigande 10 mnkr som fastställs per objekt. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2010 antas. Bemyndiga kommunstyrelsen att, inom avsatt lönereserv på 8,5 mnkr, fördela erforderligt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2010 fastställts. Bemyndiga kommunstyrelsen att till berörda nämnder fördela ut det lokalkostnadsutrymme/investeringsutrymme som uppstår 2010 i takt med avskrivningar i befintliga lokaler. Lokalkostnadsutrymmet uppgår budgetåret 2010 till 2,8 mnkr, motsvarande ett investeringsutrymme på ca 34 mnkr. Bemyndiga kommunstyrelsen att inom en total kostnadsram av 3 mnkr och i varje enskilt fall inom en kostnadsram av 1 mnkr och inom planlagt område under juni, juli och augusti besluta i förköpsärenden. Bemyndiga kommunstyrelsen att fördela kostnader för markförvärv m m på berörda nämnder. Utdebiteringen för Östersunds kommun 2010 fastställs till 22:37 för varje skattekrona. Förslag till ekonomisk flerårsplan för , inklusive ett preliminärt sparkrav på 85 mnkr 2011 och ytterligare 30 mnkr 2012, antas. 9

10 Vision och kommunövergripande mål Kommunfullmäktige har beslutat om en långsiktig vision för en hållbar utveckling som är styrande för kommunens arbete inom alla områden. Utifrån visionen fastställer fullmäktige inriktningsmål för verksamheten i olika sektorplaner (kultur, socialtjänst, skola, vård och omsorg, trafik, idrott). Förutom mål för verksamheten (finns redovisade under respektive nämnd) fastställer också fullmäktige ett antal kommungemensamma inriktningsmål och effektmål inom områdena ekonomi, miljö och personal samt prioriterar utvecklingsområden för folkhälsoarbetet. Kommunen har fastställt en övergripande styrmodell för hur verksamheten ska styras och följas upp och som innebär att formulera mål fördela resurser följa upp och utvärdera utkräva ansvar. Kvalitets-, miljöoch folkhälsoarbetet är integrerat med budgetarbetet i styrmodellen. stället ekonomi i balans. För gäller resultatkravet för god ekonomisk hushållning. Befolkning mål för en ökad befolkning För kommunens befolkningsutveckling gäller befolkningsmålsättningen invånare 2010, invånare 2011 och invånare 2012, d v s en ökning med 250 invånare per år under treårsperioden. LOKALT TILLVÄXTPROGRAM Kommunfullmäktige har nyligen ( ) fastställt ett nytt tillväxtprogram som är ett övergripande strategiska dokument och är vägledande för kommunens arbete för utveckling och tillväxt. För att skapa en positiv och framgångsrik samhällsutveckling är det viktigt att lyfta fram de områden som är de viktigaste ur ett tillväxtperspektiv och kommunfullmäktige har beslutat om följande mål på kort och lång sikt: Vision för ett hållbart Östersund Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund - är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet. Ekonomi - finansiellt mål I kommunens ekonomiska planering bör det ekonomiska resultatet uppfylla kriteriet för god ekonomisk hushållning, vilket innebär ett resultat motsvarande 2 % av skatteintäkter och statsbidrag, således minst 55 mnkr. Med anledning av den kraftiga försämringen av skatteintäkterna gäller inte det finansiella målet för god ekonomisk hushållning För 2010 gäller i 10 Öka befolkningen Antal invånare 2020 är Öka antalet arbetstillfällen Antal arbetstillfällen 2013 är *. Antal företag 2013 är Antal nya företag är 300 stycken/år under perioden Antal etableringar är 30 stycken under perioden * Anmärkning: Med hänsyn till effekterna av finanskrisen och lågkonjunkturen och de varsel och uppsägningar som är kända har antalet arbetstillfällen räknats ned

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 2010-06-08 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Förord 6 3 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 7 4 Inriktningar inom de strategiska områdena,

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehållsförteckning. Alliansens budgetkommentar 1. Vision Varberg 2025 4. Sammanfattande nulägesrapport 4. Fyra strategiska målområden 5

Innehållsförteckning. Alliansens budgetkommentar 1. Vision Varberg 2025 4. Sammanfattande nulägesrapport 4. Fyra strategiska målområden 5 Budget 2013 Innehållsförteckning Alliansens budgetkommentar 1 Vision Varberg 2025 4 Sammanfattande nulägesrapport 4 Fyra strategiska målområden 5 Strategiska inriktningar 7 Finansiella mål 8 Omvärldsanalys

Läs mer

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 Budget 2009 Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 I N N E H Å L L Beslut...4 Budget 2009. Norrköping växer...6 Sammanställning av driftbudget och driftplan...10 Sammanställning av budgetramar

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer