Budget 2010 Flerårsplan Östersunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2010 Flerårsplan 2011-2012. Östersunds kommun"

Transkript

1 Budget 2010 Flerårsplan Östersunds kommun

2 POLITISK BUDGETSKRIVELSE... 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 9 VISON OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL.. 10 Vision Ekonomi - finansiellt mål Befolkning Lokalt Tillväxtprogram Mål för personalarbetet Miljöpolicy - miljömål Folkhälsa EKONOMISK ÖVERSIKT Samhällsekonomin Kommunernas ekonomi Demografi Arbetsmarknad och sysselsättning Ekonomiska förutsättningar BALANSBUDGET NÄMDERNAS VERKSAMHET Arvodesnämnd Valnämnd Överförmyndare Kommunstyrelse Buffert löneutrymme Miljö- och samhällsnämnd Socialnämnd Barn- och utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utförarstyrelse - Tekninsk förvaltning Utförarstyrelse - Serviceförvaltning SPECIFICERING AV ANSLAGSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET/PLAN Ekonomiska ramar Finansiell analys SAMMANDRAG DRIFTBUDGET/PLAN SAMMANDRAG INVESTERINGSBUDGET/PLAN MARK- OCH EXPLOATERINGS- VERKSAMHET RESULTATBUDGET KASSAFLÖDESBUDGET Grafisk mall: Blacke Formgivning: Infobyrån, Östersunds kommun Foto: Bengtola Mattsson Sverker Berggren Roger Strandberg 2

3 Övergripande politisk vision Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet. Politisk budgetskrivelse Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet i Östersunds kommun tar ett gemensamt ansvar för kommunens ekonomi och tar ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling med livskvalitet för medborgarna idag och solidaritet med kommande generationer. Det är också grunden för den övergripande politiska visionen i Östersund. landets kommuner vilket ger oss möjlighet att lägga en budget med god ekonomisk hushållning. Vi tycker det finns utrymme för vissa insatser av engångskaraktär 2010 och kompletterar därför budgeten med minskade sparkrav och några satsningar av engångskaraktär. Men vi undviker ytterligare kostnadsökningar som påverkar driftsbudgeten i flera år framåt. Budgetarbetet inför 2010 har präglats av dramatiska förändringar och försämringar. Jämfört med flerårsplanen minskar våra skatteintäkter med 150 miljoner 2010 och 200 miljoner 2011 enligt prognosen. Det vi i februari trodde var en kraftig försämring visade sig någon månad senare vara mycket värre. I de budgetramar som fastställdes av fullmäktige i september ingick kostnadsminskningar med c:a 100 miljoner kronor och vi har dessutom gjort drastiska nedskärningar redan 2009 för att få resultatet för detta år att hålla ihop. Den låga tillväxten i Sverige gör att skatteintäkterna försämras dramatiskt och trots att vi minskar kommunens kostnader kommer det att krävas ytterligare neddragningar 2011 om inga politiska initiativ tas av den svenska regeringen och/eller att konjunkturen förbättras. Under hösten har dock läget förbättrats något tack vare stor följsamhet hos nämnder, förvaltningar och kommunens personal vilket bidrar till ett bra resultat för En del poster förbättras inför nästa år och regeringen har beslutat om ett engångsbelopp till Östersunds kommun har ändå god kontroll över ekonomin. När fristående bedömare tittar på Sveriges kommuner hamnar vi i 10 i topp när det gäller det sätt vi sköter kommunens ekonomi på. Vi har trots allt bättre förutsättningar att klara en djupgående lågkonjunktur och sämre skatteintäkter än många andra kommuner. Övergripande politisk vision I tuffa ekonomiska tider är det viktigt att hålla en fast kurs mot den politiska vision som lagts fast. Ekonomi, miljö, social sammanhållning och demokrati är det gemensamt viktiga för Östersunds utveckling. Ingen acceptabel ekonomisk utveckling kan ske utan hänsyn till miljön eller människors sociala situation. Inte heller kan social gemenskap eller demokrati byggas utan hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. Vår natur känner inga nationsgränser och det som sker i Östersund påverkar andras miljö både i Sverige och globalt. Det som händer i den globala ekonomin har påverkan på oss i Östersund. Allt hänger samman och måste behandlas med likvärdig respekt. 3

4 Ekonomisk hållbar utveckling innebär ett starkt och växande näringsliv, en stark social ekonomi, fler jobb, en varierande arbetsmarknad, bra förutsättningar för utbildning, stark attraktionskraft samt en ökande befolkning. En kommunal ekonomi i balans där varje skattekrona används på ett effektivt och klokt sätt är en viktig del i en hållbar ekonomi. En ekologiskt hållbar utveckling innebär att vi värnar om vår gemensamma miljö. Östersunds kommun är miljöcertifierad och vi fortsätter målmedvetet att göra vårt i den globala kampen för att hejda klimatförändringarna. Genom ett långsiktigt och konsekvent miljöarbete skapas en stolthet bland företagen och medborgarna. När vi tar vårt ansvar för både den lokala och den globala miljön ökar också Östersunds attraktionskraft. En socialt hållbar utveckling i Östersund innebär att ingen är utanför alla är med, antingen som medskapare eller som medföljare. Ett samhälle där de nära och små nätverken är många och starka. I ett jämlikt samhälle där människor känner att deras röst blir hörd, där det finns en öppenhet för dialog och där det finns mötesplatser för ett aktivt medborgarskap där finns också grunden för en hållbar demokrati. I den dialogen är medborgarnas egna organisationer den viktigaste samtalspartnern för kommunen. I det ständigt pågående arbetet för ett demokratiskt Östersund måste de informella nätverken, föreningarna och företagen inom den sociala ekonomin, näringslivet och kommunen bidra till ett harmoniskt samarbetsklimat. En kultur av ömsesidig respekt för varandra, öppenhet för förändringar och utrymme för ett aktivt medborgarskap är nödvändigt för Östersunds utveckling. Strategier för framgångsrik utveckling i Östersund. Den övergripande politiska visionen ska styra det politiska arbetet i Östersunds kommun. Det innebär att varje nämnd och styrelse alltid ska ställa sig frågorna; Vad kan vi göra för att bidra till att Östersund ska närma sig visionen? Vad kan vi göra för att arbeta i enlighet med de kommungemensamma strategierna? Kommunfullmäktiges utvärdering 2008 kring den sociala ekonomin visar att varje nämnd behöver formulera sin strategi för att bidra till att stärka den sociala ekonomins organisationer. För att veta hur tillståndet är bland medborgarna i 4 Östersund måste mätningar och utvärderingar göras och följas upp. Varje års ekonomiska bokslut kompletteras med miljö- och välfärdsbokslut som ska leda till en diskussion och beslut om eventuella förändringar i prioriteringar, arbetssätt, medborgerlig mobilisering och delaktighet. Välfärdsbokslutet ska följa upp hur medborgarna mår och arbetet utvecklas för att öka kopplingen till visionen om ett demokratiskt och socialt hållbart Östersund. Fokus på barnen är tydlig i den sociala strategin och detta ska följas upp kontinuerligt tillsammans med externa samarbetspartners. Det är synnerligen viktigt att vi alltid jämför oss med andra för att se om vi kan göra saker på ett bättre sätt. Vi ska delta i nätverk och SKL:s arbete för att få effektiva och användbara jämförelser. Varje nämnd och förvaltningen måste sedan jobba med sin verksamhet utifrån den analys som görs. Vi var en av fem kommuner i landet som nominerades till årets kvalitetskommun vilket vi ska vara stolta över. Vi lyckades inte vinna titeln i år, men fortsätter på den inslagna vägen. För att nå en hållbar ekonomisk tillväxt i Östersund måste samverkan ske med näringslivets olika organisationer. Nu har vi fastställt ett nytt tillväxtprogram där mer än 1000 personer har involverats i den förberedande processen. Programmet styr våra insatser och åtgärder för att stimulera en långsiktigt hållbar tillväxt. Men det gäller hela tiden att tro på vår bild av framtiden och att vara beredd att anpassa verksamheten och prioritera i enlighet med programmet. Det gäller också att involvera hela samhället, både näringsliv, organisationer och enskilda, så att alla drar åt samma håll. De mycket magra satsningar på infrastruktur som regeringen gör i vårt län leder bl.a. till att trafiksäkerheten inte kan upprätthållas. Vi skulle behöva betydligt mer statliga medel för gång- och cykelvägar och andra åtgärder för att förbättra vägnätet. Gamla försyndelser med dåligt underhållna broar är ett statligt ansvar. Ett mycket allvarligt läge för Lits samhälle uppstår när den gamla bron inte längre kan användas. Staten kan inte smita från sitt ansvar för den gamla bro, som håller ihop Litsbygden. Därför har vi påbörjat en studie om vilka effekter det kommer att få på samhället ett underlag som behövs när vi uppvaktar regeringen och kräver att staten tar sitt ansvar. Internationaliseringen och globaliseringen ger möjligheter som Östersund ska nyttja till fördel för tillväxt och utveckling. Ökade kontakter med företag, organisationer och människor i andra länder ska stimuleras.

5 Östersund ska ta tillvara de möjligheterna och arbeta på alla plan för att internationella kontakter ska öka. Europeiska Unionen är en politisk arena som är lika viktig att bevaka som den nationella arenan. Rutiner för detta måste vi finna tillsammans i regionen. Samarbetet med Alfred Nzo i Sydafrika förutsätter att vi är underleverantör åt Svenska regeringen som bidrar till kostnaderna. Samarbetet med Trondheim och Sundsvall är av strategisk betydelse för Östersunds utveckling och ska fortsätta och fördjupas på fler områden. Samarbetet har pågått i dess nuvarande form i över 10 år och ska utvecklas ytterligare. Detsamma gäller det Europeiska nätverket REVES. Vi ska vara med i fler gemensamma Europeiska projekt där kommunen går armkrok med den sociala ekonomins företrädare. Agenda 21 har en stark och styrande vision som nu har fastställts av fullmäktige. Arbetet med den nya visionen har skett i ett öppet och brett arbete där medborgare, företag och organisationer varit med. Vi räknar i visionen med att kärnkraften är avvecklad år 2040 och har ersatts med förnyelsebara energikällor och att uranbrytning därmed aldrig blev aktuell. Vi har förutsättningar att bli Sveriges klimatsmartaste kommun och region och det höjer vårt attraktionsvärde när företag och människor väljer etablerings- och bostadsort. Den livskvalitet som varje medborgare upplever är en grund för social trygghet, bra hälsa och väl mående. I bedömning av ett socialt hållbart Östersund ingår både tillgång till arbete, kultur, fritid, möjligheter till inflytande, bra uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt ett värdigt åldrande. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett viktigt mål för att skapa ett bra samhälle som ger alla chansen och som tar tillvara allas kompetens. I arbetet för ökad jämställdhet måste alla mobiliseras för att nå framgång. Därför är det viktigt att samarbetet mellan kommunen, regionala organ, näringsliv och organisationer sker kontinuerligt. En mångfald av människor med olika kulturer är en viktig förutsättning för att vi ska vara och uppfattas som en modern ort med stark solidaritet. Den goda integrationen behövs även för att klara personal försörjning och öka inflyttningen. Strategin för integration som utarbetas under våren 2009 är ett mycket viktigt dokument om vi ska vara en modern plats som lockar människor och företag och där alla medborgares potential tas till vara. Särskilt viktigt är att ta tillvara föreningar, folkrörelser och företag i detta arbete och vi ska stödja det arbetet. Jämställdhetsarbetet, integrationsarbetet, folkhälsoarbetet, arbetet mot diskriminering och andra viktiga politiska mål är inte bara en angelägenhet för Östersund det är globala politiska mål. Vi behöver analysera hur vi arbetar med dessa frågor och kanske komma fram till bättre arbetssätt än idag. En idé som ska prövas är att arbeta med FN:s mänskliga rättigheter i Östersund i en särskild kommitté. Syftet är ju att generella politiska mål som detta handlar om ska genomsyra all verksamhet Kommunens stöd till folkbildning och föreningsliv är av stor betydelse för människors delaktighet. Ungdomsrådets arbete har formats till en spännande arena för unga människor. I arbetet med Mötesplats Unga ska det formas en ny och modern satsning på ungdomarnas Östersund. Detta kan inte ske utan ett aktivt deltagande av de unga själva och deras föreningar. Nya former av samarbete ska utvecklas som stärker de ungas inflytande och makt över verksamheten. Informationsverksamheten är strategisk i Östersunds kommun. Vi måste mer offensivt kunna synliggöra de många goda exempel som finns på bra verksamhet både inom kommunen och i verksamheter som andra driver på uppdrag av kommunen. För att medborgarna ska kunna påverka och vara delaktiga krävs att de får korrekt och bra information om de kommunala verksamheterna och hur pengarna används. Vi gör väldigt många bra saker, men är för dåliga på att berätta det. Vi borde bli lite kaxigare. VM i skidskytte blev en internationellt uppmärksammad idrottsfest och vinterfestival. Vi ser hela förarbetet och genomförandet som en viktig investering för att vi, tillsammans med Åre, ska befästa vår roll som norra Europas främsta vintersportregion. Det bidrar till att stärka Östersund som arrangemangs- och besöksstad och därmed till att Östersund blir ledande inom upplevelse- och besöksnäringarna. Arbetet med att bygga ett fungerande samarbete mellan företag, föreningar, universitetet och kommunen och därmed skapa ett innovationssystem är prioriterat. Nu måste trycket öka på nationen, framförallt på regeringen och SOK, för att de ska agera för ett vinter OS till Sverige och till vår region. Först måste regeringen göra det man lovade för två år sedan - skapa en nationell strategi för stora globala arrangemang. Kommunens personal en strategisk resurs Kommunens anställda är en strategisk resurs för att ge medborgarna bästa möjliga service. Östersunds 5

6 kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och de personalpolitiska målen ska även 2010 fokusera på arbetsmiljö och hälsa, personalförsörjning och jämställdhet. De personalpolitiska aktiviteterna ska även i fortsättningen prioriteras utifrån de politiska målen. Ledarskapets betydelse och närvarande chefer är en viktig hörnsten i en bra arbetsmiljö och en god hälsa hos medarbetarna. Det gäller att ta tillvara den kompetens som finns hos medarbetarna och de anställda ska ha inflytande över och möjlighet att påverka sin egen arbets situation. Vi ska arbeta för att kommunens verksamheter blir mönsterarbetsplatser. Grunden för en mönsterarbetsplats är ett fungerande inflytande i flera nivåer, brukarinflytande, anställdas inflytande och ett demokratiskt inflytande. Arbetet med att samtliga tillsvidareanställda ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad fortsätter men vi är medvetna om den målkonflikt som uppstår när vi söker den effektivaste organisationen. Dessutom är vi i ett läge där vi kanske också måste avveckla personal pga arbetsbrist vilket skapar målkonflikter. Möjligheterna till aktiv rekrytering påverkas bl.a. av regeringens arbetsmarknadspolitik och när utbildningsvikariaten försvunnit som statlig åtgärd, försvåras vårt arbete avsevärt i vissa verksamheter. Det är dubbelt så många som lämnar oss som anställda av andra skäl än att man går i pension. Vi kan förmodligen bli bättre på att behålla den personal som lämnar oss och som vi själva önskar behålla. Frågan om personalrekrytering är viktig och ska uppmärksammas av varje berörd nämnd och förvaltning. Personalens engagemang är viktigt när det gäller att hålla kostnaderna inom de ramar som fastställts. Vi vill pröva arbetssätt som ger personalen uppmuntran när kostnaderna hålls nere utan att detta äventyrar kvalitén i servicen till medborgarna. En bra personalredovisning är en viktig förutsättning för att ge underlag för bedömningar och uppföljningar av de personalpolitiska målen. Sjukfrånvaron i kommunen överstiger inte 9% i genomsnitt för Det är bättre än de mål vi satte upp för 2009 och visar att aktiva åtgärder ger resultat. Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. Dock kan de ändrade reglerna inom sjukförsäkringen och införandet av rehabiliteringskedjan innebära att både sjukfrånvaron liksom kostnaderna för kommunen kommer att öka de närmaste åren. Ekonomiska förutsättningar och ramar Östersunds kommun har god ordning på sin ekonomi enligt våra egna och utomstående bedömare. Vi har därför bättre förutsättningar än många andra kommuner att klara den lågkonjunktur, finanskris och därmed minskade skatteintäkter som vi nu står inför. Skatteintäkterna rasar i spåren av lågkonjunktur och finanskris, arbetslösheten ökar liksom de sociala kostnaderna. Vi tar nu bort nästan 90 miljoner av våra kostnader i budget Det vi ser i prognoser och regeringens passivitet gör oss inte särskilt optimistiska. Kalkylen visar på ett behov av ytterligare kostnadsminskningar även för 2011 för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vi behöver ju ett positivt resultat för att möte den osäkerhet som finns när det gäller ökade sociala kostnader som följer av arbetslösheten och andra konsekvenser som vi inte har full kontroll på idag. Vi ligger rätt med de befolkningsmål som finns i flerårsplanen och vi har bra kontroll över de demografiska förändringarna som sker i befolkningen. Det innebär kraftiga svängningar när det gäller medborgarnas ålderskurvor och vi måste vara så flexibla så att vi kan flytta pengar från verksamhet som minskar till verksamheten som ökar. Investeringsnivån är hög både under 2009 och Vi vill ligga kvar på en hög nivå ett par år till eftersom kommunen på det viset kan bidra till att de ekonomiska hjulen i vårt samhälle snurrar på. I en kris måste vi också visa att vi tror på och är beredda att investera för framtiden och just nu investerar vi för barnen, för de äldre och för utveckling av nya områden. Det innebär dock att varje investering ska bedömas i varje enskilt fall om investeringen minskar kostnaden eller om den innebär att vi stärker Östersunds attraktionskraft. De fastighetsutredningar som nu pågår kommer att få betydelse för kommunens ekonomi. Vestibulums fastigheter ska säljas under de närmaste åren och vid varje tillfälle ska en bedömning göras hur balansen på bostadsmarknaden kan förbättras. En del fastigheter kan avstyckas och säljas som enskilda objekt medan andra fastigheter är flerfamiljshus och kan säljas till privata ägare eller bostadsrättsförening. Försäljningarna kommer att påverka resultaten positivt. Vi ser att det ekonomiska läget är något bättre än vad vi förutsåg i september. Vi har därför tillfört Miljöoch samhällsnämnden mer resurser så att ljusen kan lysa i Östersund och vi har tillfört Vård- och omsorgsnämnden mer resurser så att nämnden inte ska konkurrensutsätta ytterligare delar av äldreomsorgen. Utöver 6

7 detta vill vi komplettera budget 2010 ytterligare med några engångsinsatser. Vi ökar kostnaderna 2010 med ytterligare 10 miljoner åtgärder som endast gäller 2010 och som i första hand ska satsas på våra barn och ungdomar. Detta tillskott läggs tillsvidare i kommunstyrelsens budget och gäller följande engångssatsningar. Fler ungdomar ska erbjudas praktikplats nästa sommar. Vi har fem miljoner i budget för detta och tillför nu ytterligare 1 miljon. Att förbättra lärmiljöerna för våra barn och ungdomar, både ute och inne, är viktigt för kvaliteten i skolan. Vi tillför 2 miljoner extra för detta ändamål. För att tidigarelägga investeringar i IT-teknik i skolorna, något som är viktigt för att utveckla pedagogiken, tillförs 3 miljoner. För att stimulera internationellt utbyte och för andra utvecklingsinsatser för våra ungdomar satsas ytterligare 1 miljon. Det finns dessutom flera viktiga utvecklingsinsatser som behöver göras men där prioriteringarna kvarstår. Det kan gälla att ytterligare förbättra den tekniska utrustningen vid vintersportcentrum, projektet kombiterminal, eller andra viktiga satsningar som ligger i linje med vårt tillväxtprogram. Projekt där kommunen är en av flera finansiärer. Ytterligare 3 miljoner läggs till dessa insatser som kommunstyrelsen senare får prioritera. Tillskottet från regeringen 2010 är bara under ett år och kan inte ligga till grund för fleråriga kostnadsökningar. Vi vet inte vad regeringen kommer att föreslå inför 2011 när det gäller kommunerna och därför är dessa satsningar bara upptagna som en engångssatsning Vård och omsorgsnämnden, liksom Barn och utbildningsnämnden står inför tuffa utmaningar de närmaste åren. De ansvarar för de största verksamheterna, med flest anställda och har därför de största besparingarna räknat i kronor. För att lätta på trycket i dessa bägge nämnder minskar vi deras besparingar med 5 miljoner vardera Jämfört med diskussionerna i budgetberedningen har vi därmed försämrat det budgeterade resultatet med 20 miljoner, men vårt budgetförslag innebär ändå ett positivt resultat som kan möta eventuella negativa händelser. Kommunala bolagen Syftet och ägaridé med de kommunala bolagen formulerades och fastställdes av fullmäktige våren 2006 och justerades för Jämtkraft AB under Jämtkraft ägs för att garantera det långsiktiga allmännyttiga intresset av att kontrollera tillgången på energi till konkurrenskraftiga priser, som en avgörande faktor i regionens attraktionskraft och förutsättningar att utvecklas. Ägandet av Jämtkraft ska ge tillgång till ett aktivt energipolitiskt instrument. Genom en miljömässigt hållbar energiproduktion ska bolaget bidra till att kommunen ges bättre förutsättningar att uppnå visionen om hållbar tillväxt. Företaget ska agera offensivt för att växa och stärka sin ställning i regionen. Tillväxt i företaget kan ske genom förvärv och Östersunds kommun ska vara öppna för att ta in nya regionala delägare. Östersunds kommun ska alltid vara en stark majoritetsägare. Östersundsbostäder ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och öka sitt bostadsinnehav genom nyproduktion av bostäder. Vi förväntar oss att Östersundsbostäder levererar nya bostäder varje år under de närmaste åren och är aktiv i frågan om fler seniorbostäder. Våra mål när det gäller ökad tillgänglighet vara styrande i planeringen. Vestibulum, som ägs av kommunen och där de bostadsrättsföreningar som vi borgat för finns, ska nu försäljas. Turist- och kongressbyrån ska fortsätta att arbeta med mottagningen av besökare och att tillsammans med andra bedriva marknadsföring av Östersund som besöksstad. De hel- och delägda kommunala bolagen ska vara en resurs för genomförande av kommunens långsiktiga politiska mål och den övergripande visionen. Koncernbolaget Rådhus AB ska vara en aktiv arena för samverkan mellan bolagen och för att stärka den utveckling som kommunen strävar efter. En ny strategi tas nu fram med anledning av ny lagstiftning som hindrar den skatteplanering vi har gjort tidigare och det kommer att påverka koncernbolagets roll och uppgift. Det är naturligt att SKL och Skatterättsnämnden har olika uppfattningar och vi följer de lagar som gäller och har beredskap för att anpassa oss till vad som krävs. Ägardirektiven behandlas i särskild ordning av kommunfullmäktige i april och ska spegla vår uppfattning vad bolagen ska göra de närmaste åren. Ägardirektiven ska föregås av en värdeskapande dialog mellan kommunledningen och respektive bolagsledning. Nämnder och styrelser Nämnder och styrelser har ett mycket tufft uppdrag där kostnaderna redan innevarande år ska minskas kraftigt och närmare 90 miljoner ska bort Dessutom ser det ut att också bli tufft inför Samtidigt tillförs nämnderna över 90 miljoner 2010 i nya 7

8 resurser för ny verksamhet som t.ex. nya förskolor och äldreboenden. Vi gasar och bromsar samtidigt. Utöver det fastlagda ansvaret och grunduppdraget för respektive nämnd/styrelse har alla nämnder och styrelser två övergripande uppgifter. Dels att varje nämnd och styrelse alltid ska utgå från den övergripande visionen och de av fullmäktige fastställda kommungemensamma strategierna. Dels ansvaret för att kostnaderna inte får överstiga de intäkter som nämnden har. All verksamheter ska visa hur administrationen kan bli effektivare och alla måste ha beredskap för prisökningar inom sitt ansvarsområde. Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar måste vara mycket uppmärksamma på gränsdragningen med andra huvudmän. Östersunds skattebetalare ska INTE betala för sådan verksamhet som staten eller landstinget är ansvarig för. Det kan gälla statligt ansvar som t.ex. arbetsmarknadsåtgärder eller försäkringskassan, men det kan också gälla Landstinget. Nämnderna ökar sina ansträngningar att samverka i viktiga övergripande frågor. Det kan gälla främjandet av förebyggande insatser för barn och unga, mobiliseringen mot droger eller att förbättra skolmaten och maten för våra äldre. Till sist! Vi tar ansvar för Östersunds kommuns ekonomi. När skatteintäkterna minskar så måste vi anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. Vi vet inte hur länge det dröjer innan samhällsekonomin globalt och i vårt land vänder uppåt igen. Det beror mycket på vad den svenska regeringen gör eller inte gör. Men Östersund ska vara vinnare i nästa ekonomiska uppgång och vi måste därför våga göra offensiva insatser samtidigt som vi minskar verksamhetens kostnader. Östersunds kommun ska gasa och bromsa samtidigt. Östersund har en attraktionskraft idag och den ska förstärkas ytterligare genom en medveten politik. Östersund den 24 november 2009 Jens Nilsson Karin Thomasson Stefan Konradsson Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna Vänsterpartiet 8

9 Kommunfullmäktiges beslut 10 september och 10 december 2009 Inom ramen för god ekonomisk hushållning avser kommunfullmäktige under budgetåret disponera högst 13,5 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. Kommunstyrelsen bemyndigas att under budgetåret disponera högst 1,5 mnkr av rörelsekapitalet för finansiering av oförutsedda behov. Förslag till driftbudget för 2010 med ett kommunbidrag per nämnd/styrelse för anslagsfinansierad verksamhet och med inriktningsmål, effektmål och nyckeltal fastställs. Förslag till kommunbidrag med 6,8 mnkr till utförarstyrelsens intäktsfinansierade verksamhet, varav 3 mnkr för ökat fastighetsunderhåll, 1,8 mnkr för prisökning fjärrvärme och 2 mnkr för initialkostnader maturedningen, fastställs. Uppdras till utförarstyrelsen att se över kostnadsnivå och möjligheter till rationaliseringar vid Storsjöbadet, med beaktande av avtalad kvalitet. För intäktsfinansierad verksamhet - affärsdrivande verksamhet, interna stödfunktioner och tekniska verksamheter - överförs årets resultat till eget kapital. För anslagsfinansierade nämnder och deras verksamheter/enheter överförs ej årets resultat. Förslag till investeringsbudget för 2010 fastställs för kommunstyrelse, miljö- och samhällsnämnd, socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, vård- och omsorgsnämnd samt kultur- och fritidsnämnd på verksamhet två positioner (verksamhetsområde) samt investeringsram för Tekniska förvaltning och Serviceförvaltning, förutom enskilda investeringsobjekt överstigande 10 mnkr som fastställs per objekt. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2010 antas. Bemyndiga kommunstyrelsen att, inom avsatt lönereserv på 8,5 mnkr, fördela erforderligt löneökningsutrymme till berörda nämnder när löneökningsbehovet för 2010 fastställts. Bemyndiga kommunstyrelsen att till berörda nämnder fördela ut det lokalkostnadsutrymme/investeringsutrymme som uppstår 2010 i takt med avskrivningar i befintliga lokaler. Lokalkostnadsutrymmet uppgår budgetåret 2010 till 2,8 mnkr, motsvarande ett investeringsutrymme på ca 34 mnkr. Bemyndiga kommunstyrelsen att inom en total kostnadsram av 3 mnkr och i varje enskilt fall inom en kostnadsram av 1 mnkr och inom planlagt område under juni, juli och augusti besluta i förköpsärenden. Bemyndiga kommunstyrelsen att fördela kostnader för markförvärv m m på berörda nämnder. Utdebiteringen för Östersunds kommun 2010 fastställs till 22:37 för varje skattekrona. Förslag till ekonomisk flerårsplan för , inklusive ett preliminärt sparkrav på 85 mnkr 2011 och ytterligare 30 mnkr 2012, antas. 9

10 Vision och kommunövergripande mål Kommunfullmäktige har beslutat om en långsiktig vision för en hållbar utveckling som är styrande för kommunens arbete inom alla områden. Utifrån visionen fastställer fullmäktige inriktningsmål för verksamheten i olika sektorplaner (kultur, socialtjänst, skola, vård och omsorg, trafik, idrott). Förutom mål för verksamheten (finns redovisade under respektive nämnd) fastställer också fullmäktige ett antal kommungemensamma inriktningsmål och effektmål inom områdena ekonomi, miljö och personal samt prioriterar utvecklingsområden för folkhälsoarbetet. Kommunen har fastställt en övergripande styrmodell för hur verksamheten ska styras och följas upp och som innebär att formulera mål fördela resurser följa upp och utvärdera utkräva ansvar. Kvalitets-, miljöoch folkhälsoarbetet är integrerat med budgetarbetet i styrmodellen. stället ekonomi i balans. För gäller resultatkravet för god ekonomisk hushållning. Befolkning mål för en ökad befolkning För kommunens befolkningsutveckling gäller befolkningsmålsättningen invånare 2010, invånare 2011 och invånare 2012, d v s en ökning med 250 invånare per år under treårsperioden. LOKALT TILLVÄXTPROGRAM Kommunfullmäktige har nyligen ( ) fastställt ett nytt tillväxtprogram som är ett övergripande strategiska dokument och är vägledande för kommunens arbete för utveckling och tillväxt. För att skapa en positiv och framgångsrik samhällsutveckling är det viktigt att lyfta fram de områden som är de viktigaste ur ett tillväxtperspektiv och kommunfullmäktige har beslutat om följande mål på kort och lång sikt: Vision för ett hållbart Östersund Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund - är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet. Ekonomi - finansiellt mål I kommunens ekonomiska planering bör det ekonomiska resultatet uppfylla kriteriet för god ekonomisk hushållning, vilket innebär ett resultat motsvarande 2 % av skatteintäkter och statsbidrag, således minst 55 mnkr. Med anledning av den kraftiga försämringen av skatteintäkterna gäller inte det finansiella målet för god ekonomisk hushållning För 2010 gäller i 10 Öka befolkningen Antal invånare 2020 är Öka antalet arbetstillfällen Antal arbetstillfällen 2013 är *. Antal företag 2013 är Antal nya företag är 300 stycken/år under perioden Antal etableringar är 30 stycken under perioden * Anmärkning: Med hänsyn till effekterna av finanskrisen och lågkonjunkturen och de varsel och uppsägningar som är kända har antalet arbetstillfällen räknats ned

Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013. Östersunds kommun

Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013. Östersunds kommun Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 Östersunds kommun POLITISK BUDGETSKRIVELSE... 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 9 VISON OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL.. 10 Vision... 10 Ekonomi - finansiellt mål... 10 Befolkning...

Läs mer

Budget 2013 Flerårsplan 2014-2015. Östersunds kommun

Budget 2013 Flerårsplan 2014-2015. Östersunds kommun Budget 2013 Flerårsplan 2014-2015 Östersunds kommun POLITISK BUDGETSKRIVELSE... 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 10 VISON OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL.. 12 Vision... 12 Ekonomi - finansiellt mål... 12 Befolkning...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budget 2009 2011, plan 2012. Den kommunala utdebiteringen

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014. Östersunds kommun

Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014. Östersunds kommun Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Östersunds kommun POLITISK BUDGETSKRIVELSE... 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 13 VISON OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL.. 14 Vision... 14 Ekonomi - finansiellt mål... 14 Befolkning...

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Skatter & bidrag för landsting 2015

Skatter & bidrag för landsting 2015 Skatter & bidrag för landsting 2015 Så funkar det! Frågor besvaras av: Mona Fridell, telefon 08-452 79 10 e-post: mona.fridell@skl.se Måns Norberg, telefon 08-452 77 99 e-post: mans.norberg@skl.se Modellen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 33 FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 EKONOMI Sammandrag driftbudget 2011-2014 Belopp netto tkr Bokslut 2011 2012 2013 2014 Kommunalskatt o statsbidrag 6 047 876 6 111 950 6 185 196

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Ekonomi Nytt Nummer 13/2015 2015-08-17 Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer