Redovisning av uppdrag U2006/3296/K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av uppdrag U2006/3296/K"

Transkript

1 Statens kulturråd Svenska institutet Redovisning av uppdrag U2006/3296/K 1 Inledning Regeringen har den 27 april 2006 gett Statens kulturråd och Svenska institutet i uppdrag att utarbeta och föreslå en samordnad och långsiktig strategi för att stärka litteratur från Sverige. Utgångspunkter för verksamheten skall vara Kulturrådets kulturpolitiska ansvar för att utveckla den internationella kulturverksamheten och Svenska institutets ansvar för litteraturinsatser som en del i det allmänna Sverigefrämjandet. Strategin skall utarbetas efter samråd med berörda bransch- och kulturarbetarorganisationer. Vidare skall respektive myndighets uppdrag och roll förtydligas. Under uppdragstiden har Svenska institutet och Kulturrådet sammanträtt vid ett flertal tillfällen i olika konstellationer. Från Kulturrådet har kanslichefen Anna Cokorilo, handläggaren Maria Ågren, biträdande avdelningschefen Signe Westin, chefsjuristen Max Granström samt generaldirektören Kristina Rennerstedt deltagit i beredningen. Från Svenska institutet har projektledarna Daniel Gustafsson och Helen Sigeland, enhetschefen Hans Lepp, t.f. generaldirektören Anki Dahlin samt generaldirektören Olle Wästberg deltagit i beredningen av ärendet. Möte har hållits med avdelningschefen Annika Magnusson och handläggaren Kristin Olsson, Sida. Samråd har skett med företrädare för Sveriges författarförbund, Svenska förläggareföreningen, Nordiska föreningen för mindre förlag samt KLYS. Samråd har även skett med direktören Jesper Söderström, Sveriges författarfond. 2 Sammanfattning Kulturrådet och Svenska institutet välkomnar en diskussion om de statliga insatserna för den svenska litteraturen i ett internationellt perspektiv, då frågan har stor betydelse både för utvecklingen av konstområdet och för bilden av Sverige i utlandet. Särskild vikt har lagts vid hur stödet till översättning och lansering av litteratur från Sverige i utlandet bör hanteras. Vilken myndighet som skall hantera stödet bör analyseras med utgångspunkt i vilket syfte som anses vara överordnat. Om det Sverigefrämjande syftet skall stå främst är det rimligt att även fortsättningsvis låta verksamheten bedrivas av SI, med beaktande av den nationella kulturpolitiken. SI bedömer att myndighetens möjligheter att både bedriva en proaktiv främjandeverksamhet och ett kulturutbyte som följer de

2 kulturpolitiska målen, talar för att verksamheten bör bedrivas i dess regi. Eftersom SI både aktivt lanserar svenska författare utomlands och ger olika typer av stöd till översättningar och översättare, är SI en viktig aktör i det internationella kultursamarbetet, dessutom med lång erfarenhet på området. I Regeringens skrivelse 2005/06:188, Kulturlivets internationalisering, beskrivs också hur kulturutbytet utgör ett centralt inslag i Sverigefrämjandet och fungerar som inkörsport till fördjupat samarbete. En fortsatt litteraturverksamhet på SI kräver en samordning med Kulturrådet av vissa bidrag som delvis överlappar varandra. Kulturrådet bedömer att det kulturpolitiska syftet bör stå i förgrunden och att rådet bör handha stödet. Ett sådant synsätt står väl i samklang med vad som anförts i skrivelsen Skr 2005/06:188 om kulturlivets internationalisering, och skulle leda till samordningsvinster inom litteraturområdet och på kulturområdet i stort. En sådan ordning skulle också undanröja de otydligheter, inkonsekvenser och kulturpolitiskt sett mindre ändamålsenliga resultat som följer av den nuvarande uppdelningen av stödformerna. Ett tydligare kulturpolitiskt perspektiv på stödet skulle också kunna leda till en utveckling av Sverigefrämjandebegreppet. Värdet av att presentera Sverige som en progressiv och framåtblickande kulturnation bör tas tillvara. Om verksamheten skall föras över måste Kulturrådet få full kostnadstäckning. Oavsett var verksamheten skall bedrivas är det viktigt att utveckla samarbetet mellan myndigheterna med utgångspunkt i det övergripande målet. Som ansvarsfördelningen mellan myndigheterna ser ut idag bör samordning ske vad gäller ny webbsida samt stöd till dramatik, litteratur på minoritetsspråk och vissa organisationer. Därutöver förordar SI bland annat en periodisk publikation om svensk litteratur riktad mot utlandet, medel för provöversättningar och stöd till översättning av facklitteratur i utlandet. SI bedömer att en utveckling av verksamheten enligt denna beskrivning skulle fordra en personell förstärkning med minst två heltidstjänster, samt ett ökat basanslag. Nära sammanlänkad med uppgiften att stärka den svenska litteraturen i utlandet är frågan om det kulturella utbytet på litteraturområdet. Kulturrådet och Svenska institutet har därför, med utgångspunkt i respektive myndighets uppdrag, tagit även detta i beaktande. Myndigheterna anser att främjandet av den svenska litteraturen inte kan frikopplas från det internationella litteratursamarbetet. Mot bakgrund av de olika uppfattningar som framkommit under arbetet med att redovisa uppdraget, önskar såväl SI som Kulturrådet att regeringen förtydligar syftet med och förutsättningar för det internationella litteratursamarbetet. 2 (18)

3 3 (18) 3 Statens kulturråd 3.1 Myndighetens uppdrag Kulturrådet skall främja konst och kultur för att tillgodose alla medborgares rätt till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. I myndighetens allmänna uppdrag ingår att främja ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten. Från och med 2006 har Kulturrådet ett nytt uppdrag på det internationella området, genom regeringens skrivelse om kulturlivets internationalisering (2005/06:188). 3.2 Bidragsgivning m.m. För att utreda om det finns samordningsvinster med att integrera delar av Svenska institutets verksamhet i Kulturrådets ges nedan en kortfattad översikt av bidrag och annan verksamhet som är relevanta i sammanhanget Bidrag till organisationer Av Kulturrådets totala medel för internationellt kulturutbyte fördelas en stor del som årligen återkommande stöd till organisationer och institutioner. Flera av dem har verksamhet som tar sikte på det internationella kultursamarbetet inom litteraturområdet. Bidrag ges exempelvis till Barents litteraturcentrum och Östersjöns författar- och översättarcentrum som båda bidrar till att stimulera översättningsverksamhet och internationellt samarbete på litteraturområdet inom sina respektive regioner. Andra exempel är bidragen till Svenska Pen och International Board on Books for Young People (IBBY) som båda verkar för främjande av demokrati och yttrandefrihet. Svenska Pen med sitt fokus på författare, IBBY genom sitt uppdrag att verka för barns tillgång till litteratur. IBBY i Sverige arbetar dessutom för att sprida kännedom om svensk barnlitteratur utomlands. Också bidragen till Hanaholmen, finsk-svenskt kulturcentrum i Helsingfors samt Svenskhemmet Voksenåsen i Oslo har relevans för litteraturområdet Lansering av svensk dramatik i utlandet Sedan 1999 lämnar rådet bidrag för lansering av svensk dramatik utomlands. Svenska teaterförlag kan beviljas stöd för bidrag till översättningar. De väljer själva vilka pjäser som skall översättas. Förutom rent översättningsstöd innefattas också andra insatser, t.ex. utgivning av en katalog över svensk dramatik i översättning och readings vid teaterfestivaler. Svensk Teaterunion har med medel från Kulturrådet lagt upp en databas med flera hundra kontakter med intresse för svensk dramatik i olika länder: teatrar, förlag, översättare m fl. Unionen har också ett register över svensk dramatik spelad utomlands. Dra-

4 4 (18) matikerförbundet har överfört den digitala pjäsbanken DramaDirekt (www.dramadirectory.com) till engelska och under 2003 också till tyska. I detta sammanhang bör anmärkas att också Svenska institutet lämnar stöd till översättning av svensk dramatik. Stödet kan sökas av teatrar i utlandet. Som villkor för Svenska institutets bidrag gäller att verket redan har antagits av en utländsk teater. Kulturrådets och Svenska institutets stöd för att lansera den svenska dramatiken överlappar delvis varandra. En skillnad är att det för Kulturrådets stöd inte gäller något villkor om att de verk som översätts skall vara antagna. Kulturrådets översättningsstöd bedöms av branschen ha mycket stor betydelse för lanseringen av svensk dramatik. I denna stödform ligger också ett incitament för teaterförlagen att själva lansera de översatta verken. Att kunna lansera dramatik genom att skicka en redan översatt pjäs ökar, enligt förlagen, starkt möjligheten att få verk producerade utomlands. Förlagen påpekar också att arbetet med att lansera översatta pjäser är mycket långsiktigt, resultatet kan komma flera år efter att en pjäs har översatts och skickats ut Kulturellt utbyte mellan Sverige och Sydafrika Sedan 2003 har Statens kulturråd också ett uppdrag från Sida att gemensamt med kulturdepartementet i Sydafrika administrera och genomföra ett kultursamarbete mellan Sverige och Sydafrika. De övergripande målen för samarbetet är att minska fattigdomen, att stärka och fördjupa demokratin samt att skapa förutsättningar för ett bredare och mer långsiktigt samarbete mellan länderna Produktion och distribution av litteratur Kulturrådets bidrag till litteraturproduktion syftar till att främja en mångfald i bokutgivningen. I detta ingår självfallet att verka för ett internationellt utbyte. Fokus ligger emellertid för närvarande på inflödet. Kulturrådet fördelar stöd till produktion och distribution av litteratur, bl.a. för översättning av utländsk litteratur till svenska. Här kan också nämnas att rådet under senare år ökat sina insatser för att främja översättningar av litteratur från språkområden som är svagt representerade på svenska. Bidrag ges också för översättningar av svenska barn- och ungdomsböcker till invandrarspråk. Syftet med stödet är att ge barn i Sverige med annat modersmål än svenska tillgång till böcker på sitt hemspråk. Men de översatta böckerna sprids även utanför Sveriges gränser, dels genom förlagens egna nätverk, men också genom exempelvis Diakonia som med stöd av Sida verkar för spridning av barnböcker bl.a. i Mellanöstern. Stöd till svenska förlag för översättningar av svensk skönlitteratur för vuxna ryms inte inom stödet. Det finns en efterfrågan härvidlag, men såväl förordningens lydelse som tillgängliga medel gör att Kulturrådet inte kunnat priori-

5 tera detta. Svenska institutet lämnar stöd för sådana översättningar, men stödet kan däremot endast sökas av förlag i utlandet. Detta kan i vissa fall undanta delar av världen där förlagen är få, obefintliga eller p.g.a. brister i yttrandefriheten inte kan trycka viss litteratur. Av intresse i sammanhanget är även de bidrag som lämnas till litteratur på de nationella minoriteternas språk. Utgivningen distribueras i dag främst till en läsekrets i Sverige, men läsekretsen finns i stora delar utanför Sverige. Också för detta stöd gäller att det endast kan sökas av svenska förlag. Bidraget kompletteras av ett större anslag som syftar till att främja de nationella minoriteternas språk och kultur. Inom ramen för ett internationellt kultursamarbete finns det skäl att undersöka hur mervärdet av denna verksamhet kan stärkas. Ett exempel är det Europasamarbete som pågår inom ramen för Roma Library, och som syftar till att översätta och sprida romsk litteratur i ett antal europeiska länder med hjälp av EU-medel Litterära evenemang Från litteraturstödet ges också bidrag till internationellt orienterade litterära evenemang, såsom poesi- och berättarfestivaler och poetry slam. Rådet har för avsikt att öka sitt engagemang på området. Detta möjliggörs av att medel för internationellt kulturutbyte kommer att kunna användas för ändamålet. Det kan också anmärkas att dessa evenemang många gånger av en konstområdesövergripande karaktär. Flera av de arrangemang Kulturrådet stöder får även bidrag från Svenska institutet Läsfrämjande Inom ramen för sitt läsfrämjande uppdrag producerar Kulturrådet årligen en katalog över årets barn- och ungdomsböcker. Där ingår även böcker på andra språk än svenska, utgivna av förlag i Sverige. Just nu framställer rådet även en katalog över de barn- och ungdomsböcker på andra språk som getts ut i Sverige och finns tillgängliga Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne För att stärka barnlitteraturens ställning i ett globalt perspektiv har Kulturrådet sedan 2002 regeringens uppdrag att administrera och årligen dela ut det internationella Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteratur i världen och främja barns rätt till kultur. Med en prissumma om fem miljoner svenska kronor är det världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris och det näst största litterära priset i världen. Pristagarna utses av en jury med bred kompetens inom internationell barnoch ungdomslitteratur, läsfrämjande insatser och barns rättigheter. 5 (18)

6 6 (18) Allt fler länder deltar i nomineringsprocessen. År 2005 fanns alla världens kontinenter representerade. Antalet länder som deltar har på ett år ökat från 30 till 55 (+ 45 procent) och antalet organisationer som skickat in nomineringar har stigit från 53 till 85 (+ 37 procent). I arbetet med ALMA ingår att delta i bokmässor och i andra sammanhang på olika platser i världen Kulturtidskrifter Inom anslagsposten fördelas även produktions- och utvecklingsstöd till kulturtidskrifter. Kulturrådet, Svenska institutet, Swedish Information Service (New York), Svenska Akademien m.fl. har under ett flertal år fördelat stöd till tidskriften Swedish Book Review (SBR). SBR är intressant både ur ett kulturpolitiskt och Sverigefrämjande perspektiv. Det är den enda tidskrift som presenterar svenska författare och översättningar av deras verk för engelskspråkiga läsare. SBR ges ut av SELTA (the Swedish-English Literary Translators' Association) och både ägare och redaktion finns i England. Bidraget till tidskriften är dock inte i linje med praxis för Kulturrådets fördelning av stöd till kulturtidskrifter, eftersom den sökande tidskriftens ägare bör ha redaktion och bedriva sin verksamhet i Sverige för att beviljas bidrag. Det finns även flera svenska kulturtidskrifter som bevakar både svensk och utländsk litteratur. De arbetar däremot inte medvetet Sverigefrämjande och når sällan utanför landets gränser. En orsak till detta kan vara att det är dyrt och tidskrävande att översätta artiklar. Kulturrådet kan i dagsläget inte ge stöd för översättningar av artiklar i kulturtidskrifter. Ett exempel på hur innehåll i olika tidskrifter kan spridas är nätverket Eurozine, som delvis är en EUfinansierad verksamhet. På presenteras europeiska kulturtidskrifter. Artiklar från dessa tidskrifter översätts även till ett flertal språk och görs därmed tillgängliga för ett stort antal läsare Biblioteksområdet På biblioteksområdet har Kulturrådet stött flera projekt som syftar till att ge en utökad information om litteratur på flera språk. Internationella biblioteket har byggt upp en webbportal på åtta språk, projektet Ordbron är en mångspråkig nätbaserad frågetjänst. Kulturrådets stöd till mångkulturella organisationer inbegriper också litteratur. Som exempel kan nämnas Kurdiska Biblioteket, som har en unik boksamling som man aktivt sprider kännedom om Övrigt internationellt kulturutbyte Kulturrådet fördelar även stöd till internationella projekt. Projektbidragen avser i första hand resebidrag för turnerande grupper till och från Sverige. Medlen kan avse såväl grupper som turnerar i utlandet som internationella

7 gästspel i Sverige. Kulturrådet har från och med våren 2006 tagit in även ansökningar avseende utbyte på litteraturområdet. Enligt internationella skrivelsen (s. 37) skall medlen för internationellt kulturutbyte också användas för projekt initierade av eller i samarbete med de utsända kulturråden, och, i särskilda fall, även utlandsmyndigheter som inte har kulturråd Kulturkontakt Sverige På Kulturrådet finns Kulturkontakt Sverige, som informerar om EU-stöd till svenskt kulturliv. Statens kulturråd delar den uppgiften med Riksantikvarieämbetet enligt ett särskilt avtal med EU-kommissionen. I första hand avser kontaktkontorets verksamhet EU:s kulturprogram (Kultur 2000). Förlag och utgivare i alla deltagande länder (31 länder år 2006) kan söka stöd för översättning av skönlitteratur av europeiska författare. Stödet avser också minoritetsspråken i de deltagande länderna. Det finns också ett stöd för översättning av europeisk humaniora. Olika förlag kan göra gemensamma ansökningar. Stödet motsvarar översättningskostnaden. Programmet utlyses en gång per år av EU-kommissionen som behandlar och fattar beslut om ansökningarna. Kulturrådet informerar svenska förlag om stödets syfte och villkor och ger de förlag som så önskar individuell hjälp och rådgivning. 7 (18) 4 Svenska institutet 4.1 Myndighetens uppdrag SI har till uppgift att sprida kunskap om Sverige utomlands. SI främjar svenska intressen utomlands inom kultur, utbildning, forskning och samhällsfrågor. Presentationer av svensk kultur utgör en hörnsten i SI:s främjandeverksamhet. Med kultur nås stora målgrupper och därigenom skapas ett intresse för vårt land och vår kultur. En kulturell upplevelse en film, en konstutställning, eller en översatt roman kan för många vara en första kontakt med Sverige. Till Svenska institutets uppgifter hör att stärka den svenska litteraturens närvaro utomlands. Detta sker idag i form av stöd till översättningar, presentationer av författare och deras verk utomlands, samarbete med översättare, aktiv informationsverksamhet samt samarbete med svenskundervisningen i utlandet. Samtliga moment är starkt integrerade i varandra. Litteraturverksamhet bedrivs även inom de biståndsfinansierade områdena, där samarbetet bygger på dels demokratifrämjande, dels fattigdomsbekäm-

8 pande grunder. Stöd till översättningar, översättarnätverk, kontaktskapande verksamhet samt information om svensk litteratur ingår i SI:s demokratiutvecklande samarbete med Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Svenska institutet har under mer än 20 år administrerat kulturutbyte med utvecklingsländer genom ett särskilt avtal med Sida. Att lyfta fram kulturen som drivkraft för utveckling av demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald är SI:s målsättning med samarbetet med världens fattigaste länder. Inom ramen för detta samarbete genomför SI ett flertal litteraturprojekt med utvecklingsländerna i Afrika, Asien och Latinamerika. Samarbetet, som kretsar kring frågor som yttrandefrihet, och grundläggande frågor om mänskliga rättigheter omfattas inom den litterära verksamheten av författarutbyte, seminarier och ett mindre antal översättningsprojekt. 4.2 Bidragsgivning m.m Litteraturstöd Utomnordiska förlag kan söka bidrag för översättningskostnader för utgivning av svensk skönlitteratur: prosa, poesi, dramatik samt barn- och ungdomslitteratur. SI prioriterar modern skönlitteratur men ger även stöd för utgivning av klassiker i språkområden där den svenska litteraturen är svagt representerad. Företräde ges för författarskap som introduceras på ett nytt språk men inget språk prioriteras före ett annat. Beslut fattas av särskild nämnd med fyra externa representanter från litteraturområdet. Verksamheten är efterfrågestyrd, dvs. förlag som fattat beslut om utgivning av en bok ansöker om bidrag. SI beställer aldrig översättningar eller dikterar villkor, utgivning utomlands föregås dock ofta av rådgivning, möten, distribution av informationsmaterial m.m. Flest ansökningar kommer från Tyskland, Nederländerna och Ryssland. För stöd till förlag i Östeuropa används medel från SI:s östanslag. I genomsnitt beviljas 70 procent av ansökningarna, summorna står dock inte i paritet med de sökta beloppen. Efterfrågan på stöd är mycket stor och de resurser SI har för verksamheten är inte tillräckliga för att möta de utländska förlagens ökande intresse för svensk litteratur. Sammanlagt utbetalades ca 1, 7 milj i stöd till översättningar under 2005, det motsvarar stöd till drygt 100 titlar på 23 språk. Fram till år 2005 erhöll SI ett särskilt anslag (ca 1,9 milj) från Utbildnings- och kulturdepartementet, medel som användes till att finansiera framför allt litteraturstödet. Efter att detta anslag drogs in år 2006 finansierar SI litteraturstödet från det egna basanslaget och har således inga särskilda uppdragsmedel för att finansiera stödordningen Översättarstöd Utomlands verksamma översättare kan hos SI ansöka om bidrag för bl.a. resor till och uppehälle i Sverige i samband med översättningsprojekt. SI hyr på 8 (18)

9 årsbasis ett gästrum i Författarnas hus. Servicen till översättarna omfattar också tidskriftsprenumerationer, bokgåvor etc. Seminarier arrangeras i Sverige och utomlands för översättare. Som exempel kan nämnas två seminarier med Kerstin Ekman och hennes översättare världen över, ett seminarium för tjeckiska och slovakiska översättare i Stockholm och ett seminarium med översättare från Balkan i Visby. För att tillgodose översättarnas fortbildning inbjuds årligen ett tiotal till Bok & bibliotek i Göteborg. Svenskstuderande vid utländska universitet och översättare in spe inbjuds till seminarier och till Bok & bibliotek. Under 2005 hade ett trettiotal översättare möjlighet att besöka Sverige för kortare eller längre arbetsvistelser med stöd från SI. Beslut om stöd fattas vid interna beslutmöten. Rådgivning ingår i verksamheten som är både efterfrågestyrd och egeninitierad, dvs. översättarna ansöker om bidrag till resor eller böcker och SI initierar och arrangerar seminarier och möten i samarbete med andra intressenter, t.ex. Sveriges Författarförbund och/eller Östersjöns författar- och översättarcentrum. Verksamheten rymmer åtskilliga utbetalningar av mindre belopp men hanteringen går att rationalisera Information SI producerar och finansierar årligen New Swedish Titles, en skrift på engelska om nyutkommen svensk skönlitteratur inför bokmässan i Frankfurt. Tre frilansande kritiker får i uppdrag att ge en oberoende presentation av det senaste årets utgivning av svensk barn- ungdoms- och vuxenlitteratur. Skriften används på bokmässan i Frankfurt och distribueras till utländska förläggare. New Swedish Titles är ett komplement till den information svenska förlag distribuerar om nyutkommen litteratur. SI bidrar också ekonomiskt till Swedish Book Review utgiven av SELTA (Swedish English Literary Translators Association) i Storbritannien. SI:s enhet för Sverigeinformation publicerade 2003 Ny svensk prosa, en skrift av Ingrid Elam med presentation av tio svenska författarskap på sex språk. En ny omarbetad version på engelska presenteras hösten Därutöver publiceras artiklar och faktablad om svensk litteratur på olika språk, såväl i tryck form som på webben. SI ansvarar för Sveriges officiella webbsida, som har goda förutsättningar att utvecklas som bas för den litterära hemsida som på svenska och andra språk informerar om den nyaste svenska litteraturen och den verksamhet som bedrivs för att stärka svensk litteratur i utlandet. SI har också nyligen inrättat en tjänst i internationell marknadsföring. Förutom medverkan med monter på bokmässan i Frankfurt deltar SI också på bokmässor i London och Moskva. Tillsammans med övriga nordiska länder har SI deltagit med monter på bokmässor i Bologna, Paris, Warszawa och Prag, oftast med ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet. Vid flera till- 9 (18)

10 fällen har utländska förläggare inbjudits till Stockholm och Göteborg för seminarier och studiebesök. Beslut om stöd fattas vid interna beslutsmöten. Verksamheten är både efterfrågestyrd och egeninitierad Litterära evenemang Formen och omfattningen för SI:s stöd till litterära evenemang och presentationer styrs av de olika finansieringskällorna. För samtliga geografiska områden gäller dock att SI strävar efter att identifiera projekt som är nyskapande och representerar den svenska samtidslitteraturen. Kvalitet, förankring i svenskt kulturliv och introduktion av nya författarskap är vägledande. Vissa projekt är egeninitierade, dvs. arrangerade och genomförda av SI, andra efterfrågestyrda, dvs. resultat av ansökningar. I båda fallen är samarbete med svensk och utländsk samarbetspart/arrangör en förutsättning för SI:s medverkan. Västeuropa/Nordamerika, Oceanien (Utrikes- och säkerhetspolitik) Bidrag ges till utländska arrangörer att inbjuda svenska författare vid boklanseringar, festivaler, möten kring specifika teman etc. Litterära evenemang i Västeuropa/Nordamerika har mer karaktären av presentationer men rymmer ändå ett moment av utbyte. Exempel på evenemang 2006 är boklansering i London och Prag och författaruppläsningar på bokmässa i Leipzig. Östeuropa (utbyte och samarbete med icke-oda-länder i Central och Östeuropa) SI:s utbyte och samarbete med Central- och Östeuropa har alltid en demokratifrämjande aspekt. Evenemangen följs ofta upp med seminarier. Bidrag ges till utländska och svenska arrangörer vid författarmöten, festivaler etc. Projekten skall vara väl förankrade i svensk och utländsk organisation. Exempel på projekt 2006 är Bellmanfestival med seminarier i Moskva och Samara, litteraturdagar i Moskva och svenska litteraturdagar i Minsk och Pinsk. ODA-länder, (Sidafinansierat utbyte) SI:s utbyte med utvecklingsländer bedrivs med särskilt Sida-anslag. Bidrag ges till utländska och svenska arrangörer och fattigdomsmålet är det främsta styrmedlet. Läs- och demokratifrämjande projekt dominerar. Beslut fattas vid interna beslutsmöten. Verksamheten är både efterfrågestyrd och egeninitierad, SI tar egna initiativ för att öka samarbetet i områden där utbytet är föga utvecklat. Exempel på projekt 2006 är svensk-arabiska poesimöten och kontaktresa för ökat litterärt utbyte med Afrika Svenskundervisning i utlandet SI stöder undervisning i svenska vid ca 200 universitet utomlands genom att bl.a. förmedla lektorstjänster, utbetala rese- och expensbidrag till sändelektorer, arrangera och/eller finansiera konferenser för svensklärare i utlandet och sommarkurser i Sverige för studenter som läser svenska. SI har också gett ut 10 (18)

11 en lärobok i svenska för utländska studenter, Svenska utifrån. Flertalet av de i utlandet verksamma översättarna har studerat svenska vid något av SI:s samarbetsuniversitet. Kontakterna mellan litteraturavdelningen och svenskundervisningen på SI är omfattande och kommer ytterligare att stärkas i den omorganisation som genomförs i september i år. Kontakterna mellan professionella och potentiella översättare kommer då naturligt att förbättras. 11 (18) 4.3 Arbetsformer och synergier mellan SI:s olika ansvarsområden Arbetsformerna för verksamhet i Sverige och i utlandet varierar, projekt kan vara egeninitierade eller efterfrågestyrda. Projektledare är antingen en handläggare på SI eller representant för en extern organisation. Begreppen presentation och utbyte står inte i något motsatsförhållande på litteraturområdet, då varje presentation i utlandet också omfattar ett utbytesmoment. En författare på resa möter alltid en annan författare eller förläggare, översättare, kritiker, bibliotekarie eller festivalarrangör. De fyra momenten litteraturstöd, översättarstöd, information och stöd till litterära evenemang hör samman, förutsätter varandra och ger synergieffekter. Översättning och utgivning av en svensk bok kan vara resultat av information från SI, en översättares enträgna arbete eller möte mellan svensk och utländsk förlagsrepresentant. En utländsk förläggare förhör sig ofta om möjligheterna för stöd till lansering i författarens närvaro i samband med ansökan om litteraturstöd. För att kunna ge tips och förslag till utländsk arrangör bör den svenska myndighet som ansvarar för den litterära verksamheten ha kunskap om vilka böcker som är på väg att översättas. Medverkan på bokmässor är ett sätt att informera men också att få information om aktuella projekt. Samarbetsparter på litteraturområdet är förutom författare, översättare och förlag bl.a. bibliotekarier, kritiker, representanter för författarförbund, PENklubbar, centrumbildningar, och arrangörer av festivaler. I den litterära verksamheten ingår samtliga skönlitterära genrer: prosa, poesi, dramatik, barnoch ungdomslitteratur. 5 Strategi 5.1 Inledning Den idag mest centrala statliga insatsen för att stärka litteratur från Sverige i utlandet hanteras av Svenska institutet inom ramen för Sverigefrämjandet. I de strategiska diskussioner som förts har särskild vikt lagts på frågan hur det internationella litteratursamarbetet skall bedrivas och vilken myndighet som i fortsättningen bör hantera det för att målet att stärka svensk litteratur i utlandet skall uppnås på bästa sätt.

12 Det finns såväl ett kulturpolitiskt som ett Sverigefrämjande syfte med en sådan förstärkning. Ytterligare syften är de rättighets- och demokratifrämjande, som ryms inom den vida definition av fattigdomsbekämpning som Sida har som utgångspunkt för sin verksamhet. Den slutsats som kan dras gällande den organisatoriska hemhörigheten för verksamheten beror naturligen av vilket syfte som skall anses vara överordnat. Skall stärkandet av litteratur från Sverige i utlandet ses som en del av Sverigefrämjandet eller som en del av kulturpolitiken? Om det Sverigefrämjande syftet skall stå främst är det rimligt att även fortsättningsvis låta verksamheten bedrivas av SI, med beaktande av den nationella kulturpolitiken. SI bedömer att verksamheten mot bakgrund av detta även framgent bör bedrivas i dess regi. Om däremot det kulturpolitiska syftet bör stå i förgrunden, anser Kulturrådet att detta talar för att flytta verksamheten till nämnda myndighet. Även med en sådan analys finns det skäl för att behålla verksamheten på Svenska institutet. Kulturrådet bedömer emellertid att fördelarna med en överflyttning överväger. Oavsett var verksamheten skall bedrivas är det viktigt att utveckla samarbetet mellan myndigheterna med utgångspunkt i det övergripande målet. Som ansvarsfördelningen mellan myndigheterna ser ut idag bör samordning ske vad gäller ny webbsida, samt stöd till dramatik, litteratur på minoritetsspråk och vissa organisationer. (Se vidare under 5.3.) Eftersom Kulturrådet och Svenska institutet har kommit till olika slutsatser vad gäller verksamhetens hemhörighet, redovisar myndigheterna sina respektive strategier separat. Mot bakgrund av de olika uppfattningar som framkommit under arbetet med att redovisa uppdraget, önskar Svenska institutet och Kulturrådet att regeringen förtydligar syftet med och förutsättningar för det internationella litteratursamarbetet. 5.2 Strategi: Kulturrådet Kulturrådet vill inledningsvis framhålla att verksamheten idag bedrivs på ett kompetent och skickligt sätt av Svenska institutet. Det står också klart att stödet har kopplingar till annan verksamhet som bedrivs och även fortsättningsvis bör bedrivas av SI. Endast om det finns bärande skäl bör en överflyttning vara aktuell. Som nämnts bör verksamheten, även om det kulturpolitiska syftet står i fokus, kunna bedrivas av SI. Att rådet ändå anser att stödet bör föras över grundar sig på att en sådan ordning ger samordningsvinster, och att tydligheten i förhållande till omvärlden, inte minst när det gäller ansvar, inriktning och omfattning av insatserna ökar. En sådan ordning skulle 12 (18)

13 också ge en ökad stabilitet när det gäller vilka resurser som används på litteraturområdet. Enligt vad som anförts i skrivelsen Skr 2005/06:188 om kulturlivets internationalisering, utpekas det internationella samarbetet på kulturområdet som en alltmer viktig beståndsdel inom kulturen. De bransch- och kulturarbetarorganisationer som medverkat i ärendet har för övrigt samfällt gett uttryck för uppfattningen att stödet har en övervägande kulturpolitisk karaktär och att det kulturpolitiska syftet därför bör vara överordnat. Kulturrådet arbetar för närvarande, i enlighet med det uppdrag som regeringen lämnat, med att utveckla en internationell strategi på kulturområdet. Inom ramen för denna bör frågan om den svenska litteraturens ställning i utlandet vara en central beståndsdel. Kulturrådets uppfattning är att det finns en rad fördelar med att en överflyttning. Verksamheten har för det första en stark koppling till rådets övriga bidragsgivning; inte bara inom litteraturområdet, utan även till det uppdrag att främja svensk kultur i utlandet som följer av rådets regleringsbrev. En överflyttning till rådet skulle alltså leda till samordningsvinster inom litteraturområdet och på kulturområdet i stort. Den nu gällande uppdelningen skapar enligt rådets erfarenhet en otydlighet för dem som berörs av stöden: förlag, utländska myndigheter och andra aktörer som verkar inom det internationella litteratursamarbetet. Den leder också i vissa fall till inkonsekventa och kulturpolitiskt sett mindre ändamålsenliga resultat. Således kan ett i Sverige verksamt förlag beviljas stöd för att ge ut böcker skrivna på t.ex. ett minoritetsspråk eller invandrarspråk i Sverige. Däremot brister det i möjligheten att komma i åtnjutande av stöd för presentationer för samma titlar i andra länder, där dessa språk finns företrädda. Genom stödet till utgivning av litteratur på minoritets- och invandrarspråken finns en tillgång som förtjänar att nå en betydligt större läsekrets än den som finns inom Sveriges gränser. På motsvarande sätt som för minoritets- och invandrarspråkslitteraturen föreligger inkonsekvenser, av ekonomiska prioriteringsskäl, när det gäller Svenska institutets stöd till barnböcker. I och för sig skulle man kunna lösa problem med överlappning genom ökat samarbete. Tidigare erfarenheter visar emellertid att det är otillräckligt. Mot bakgrund av de knappa offentliga resurser som området tilldelats kan det också ifrågasättas om det är lämpligt att dela upp den gedigna kompetens som finns på flera olika myndigheter. Med hjälp av den specialistkompetens på området som SI för närvarande besitter skulle Kulturrådet, som till följd av sitt konkretiserade och utökade internationella uppdrag organisatoriskt uppgraderat verksamheten, vara väl förberett att ta emot de berörda stödfor- 13 (18)

14 merna. Den dimension som skulle tillföras rådet genom en överflyttning skulle också ge ett mervärde i rådets internationella arbete i övrigt. Som framgått är Svenska institutets verksamhet i hög grad egeninitierad. Rådets arbetssätt är, mer än SI:s, inriktat på att stödja initiativ som kommer från aktörer på kulturområdet. Enligt Kulturrådets mening är det möjligt att arbeta strategiskt och offensivt också med en sådan utgångspunkt. Som också framgått har Kulturrådet idag en varierad och omfångsrik verksamhet på området för internationellt litteraturutbyte. Det tar sikte på att tillgodose kravet på att det i Sverige skall finnas ett rikt utbyte av litteratur såväl på svenska som på andra språk. Det tar också sikte på att ge svenska kulturutövare möjlighet att förmedla sin konst i utlandet. Detta utåtriktade kulturstöd ger enligt Kulturrådets erfarenhet i sin tur upphov till ett ökat intresse och inflöde av utländsk kultur i landet. Det är viktigt att de kulturpolitiska stödordningarna främjar en sådan utveckling. Kulturrådet arbetar redan nu långsiktigt med att främja intresset för barnlitteratur globalt genom Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Det internationella intresset för priset tilltar. Kulturrådet har under 2005 deltagit i ett 20- tal internationella sammanhang och samarbetat med ca 50 nationella och internationella partners. Samarbetet med Svenska institutet och kulturråden på de svenska ambassaderna har intensifierats. Även andra svenska myndigheter som arbetar internationellt har aktivt arbetat med svensk barnlitteratur och därmed också spridit kunskap om litteraturpriset. Bland dessa finns Sida, Svenska barnboksinstitutet och Internationella Biblioteket. Resultatet är större spridning av och kännedom om svensk barnlitteratur, profilering och exponering av litteraturpriset i utlandet samt ökad spridning av internationell barnlitteratur. En grundläggande förutsättning för ett internationellt intresse för svensk litteratur är att det ges ekonomisk möjlighet till översättningar. Stödet till utländska förlag möjliggör ett utbud av svensk kvalitetslitteratur i en rad länder. Det finns skäl att utvidga tillämpningsområdet för stödet till att också omfatta svenska förlag. Kopplingen till svenska förlag är stark, varför det finns skäl att hålla samman stöden vid en myndighet. EU:s kontaktkontor besitter kompetens och verkar inom sådana nätverk som har relevans på området, och kan därför ses som ytterligare skäl för samgående. En övergång till Kulturrådet skulle inte behöva innebära att det Sverigefrämjande syftet åsidosätts. Tvärtom skulle ett tydligare kulturpolitiskt perspektiv på stödet t.o.m. kunna leda till en utveckling av Sverigefrämjandebegreppet. 14 (18)

15 Värdet av att också presentera Sverige som en offensiv och visionär kulturnation bör tas tillvara. Det finns goda skäl för att Kulturrådet med gott resultat skulle kunna bedriva verksamhet som finansieras med Sida-medel och i enlighet med målen för fattigdomsbekämpning, demokrati- och rättighetsfrämjande; inte minst mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under uppbyggnaden av kultursamarbetet med Sydafrika. En sådan ordning skulle ligga väl i linje med riktlinjerna för politikområdet. Om verksamheten skall föras över måste Kulturrådet ges full kostnadstäckning, dvs. medel på en nivå som minst motsvarar den nuvarande. För en höjning av ambitionsnivån därutöver måste ytterligare resurser tillföras Särskilt om bidrag till översättare Under förutsättning att den bidragsgivning som idag ges av Svenska institutet flyttas till Kulturrådet, krävs att bidragen till enskilda översättare tas om hand av annan myndighet. Kulturrådets instruktion omfattar inte stipendieverksamhet till enskilda kulturutövare. Som framgår av redogörelsen i Bilaga 1 bedriver Sveriges författarfond redan idag viss bidragsgivning som är överlappande i förhållande till Svenska institutets översättarstöd och till rese- och uppehållsbidragen för svenska författare och skribenter. Möjligheterna är därför goda att låta författarfonden överta ansvaret för dessa bidrag till enskilda litterära yrkesutövare. En sådan lösning skulle även leda till en renodling av verksamheter och ett förtydligande av Författarfondens internationella uppdrag. Medel kan tillföras anslagsposten 28:20, ap. 9. Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker. Om så sker, bör det internationellt syftande konstnärspolitiska uppdraget preciseras. Det sker lämpligen genom att förordningen (1976:52) om bidrag till konstnärer kompletteras med syfte och regelverk för de angivna bidragen och stöden; eventuellt kan också villkor kopplas till den aktuella anslagsposten, 28:20, ap Strategi: Svenska institutet Svenska institutet har under det senaste året strävat efter att tydliggöra sitt uppdrag som en för Sverige viktig och betydelsefull aktör på den internationella arenan. Allt fler länder tävlar med varandra i innovation, kunskap och kultur. Man ökar sina ansträngningar för att synas på världsscenen genom att skapa och vidmakthålla goda relationer med andra länder. Globaliseringen har lett till ett större behov för länder att föra fram sina värderingar och sin kulturella egenart. Med detta perspektiv utgör presentationer av svensk kultur i världen en ovärderlig tillgång för Sverige. SI:s internationella nätverk och nära samarbete med svenska utlandsmyndigheter kombinerat med dagliga 15 (18)

16 kontakter med det svenska kulturlivets olika företrädare har gjort myndigheten till en mycket stark aktör i det internationella kultursamarbetet. Att stärka den svenska litteraturens ställning utomlands och att utöka de internationella kontaktytorna på litteraturområdet, kan därför effektivast ske genom en utveckling av den verksamhet som redan bedrivs på SI. Motsatsen mellan kulturpolitik och Sverigefrämjande upplevs inte på myndigheten som problematisk. De praktiska exemplen på SI:s tillvägagångssätt visar tvärtom på synergierna mellan presentationer å ena sidan och utbyten å den andra. Regeringens skrivelse 2005/06:188, Kulturlivets internationalisering pekar åt samma håll, när den beskriver att kulturutbytet utgör ett centralt inslag i Sverigefrämjandet och öppnar dörrar till utbyte och samarbete. En internationell kulturverksamhet är till sin karaktär inget nollsummespel, utan innehåller alltid aspekter av både främjande och kulturpolitik. För att effektivt kunna arbeta internationellt med svensk litteratur krävs därför en organisation med en långtgående dynamik och flexibilitet. Det sätt på vilket SI kan kombinera presentationer och utbyte, liksom den proaktivitet som genomsyrar SI, borgar för ett expansivt främjande av den svenska litteraturen utomlands och ett berikande av den svenska litteraturen genom influenser utifrån. Det starka engagemanget för demokratifrämjande och arbete med ODA-länder på det litterära området talar sitt tydliga språk ur detta perspektiv. En flytt av SI:s litterära verksamhet skulle därför inte gagna den svenska litteraturen ur ett internationellt perspektiv. Kulturrådet har enligt sitt nuvarande uppdrag en målkonflikt vad gäller den främjande sidan av SI:s verksamhet (presentationer, information). Förslaget att låta överflytta stödet till översättare till Sveriges författarfond är ett annat exempel på hur Kulturrådets nuvarande uppdrag skulle leda till en uppdelning av verksamheten. SI har inga särskilda medel för bidrag och stipendier till enskilda översättare, utan har inom ramen för den allmänna verksamheten kunnat ge resebidrag och stipendier också till översättare. Skulle Sveriges författarfond få uppdrag inom detta område måste nya resurser tillföras. En delning av ansvaret för det internationella litteraturfrämjandet mellan två eller flera myndigheter vore enligt SI:s bedömning inte lämpligt, eftersom det skulle minska de synergier som finns mellan presentationer, utbyte, information, översättningsstöd och stöd till översättare bosatta i utlandet. Tvärtom skulle en sådan delning kunna leda till en långtgående fragmentisering av litteraturfrämjandet. Ett effektivt internationellt litteraturfrämjande kräver ett helhetsgrepp. Det är en verksamhet som bör vara samlad under ett tak, där det kulturpolitiska inslaget och främjandeaspekterna inte står i motsatsförhållande till varandra. 16 (18)

17 Generellt bör samordningen mellan SI och Kulturrådet på litteraturområdet fortsättningsvis ske med större regelbundenhet. Inom följande områden, där myndigheternas verksamheter tangerar varandra, kan särskilda samordningsvinster göras: 17 (18) Stödet till dramatik. Stödet för litteratur på de nationella minoriteternas språk ett mer aktivt främjande även internationellt vore möjligt i samarbete med Kulturrådet. Stödet till organisationer och centra där bägge myndigheter ger överlappande bidrag (t.ex. Östersjöns författar- och översättarcentrum och SELTA). En samverkan med Kulturrådet skulle även kunna ske när det gäller den nämnd som tar beslut om stöd till utomnordiska förslag för översättningar av svensk litteratur. Möjligheterna att få till stånd en gemensam webbsida inom ramen för om svensk litteratur mot en utländsk målgrupp skall också undersökas närmare. Enligt denna analys tjänar den svenska litteraturen och dess aktörer mest på att den internationella litteraturverksamheten förblir på SI, men mindre justeringar bör göras i samråd med Kulturrådet. En utveckling och förstärkning av den rådande organisationen är dock enligt SI nödvändigt för att få till stånd ett starkare internationellt litteraturfrämjande. 6 Övriga åtgärdsförslag Följande åtgärdsförslag baseras på SI:s erfarenheter och önskemål från bransch- och kulturarbetarorganisationer. Kulturrådet delar i huvudsak uppfattningen att dessa förslag skulle stärka den svenska litteraturens ställning i utlandet. SI gör bedömningen att en fortsatt utveckling av det svenska litteraturfrämjandet i utlandet kräver ökade medel. En utblick mot de nordiska grannländerna ger vid handen att större resurser, särskilt märkbart vad gäller personal, tas i anspråk för internationellt litteraturfrämjande i Norge, Finland och Danmark jämfört med Sverige (se bilaga 2). Följande insatser saknas helt eller delvis i SI:s nuvarande internationella litteraturfrämjande: En informativ och aktuell hemsida kring svensk litteratur riktad mot utlandet. Behovet av ökad informationsverksamhet är stort. En webbsida som länkas till både Svenska institutets och Kulturrådets skulle öka den litterära dialogen mellan Sverige och andra länder och stärka nätverket för det svenska språket och litteraturen.

18 18 (18) En periodisk publikation om svensk litteratur riktad mot utlandet. Samarbetet med Swedish Book Review och SELTA, som idag får stöd av både SI och Kulturrådet skulle kunna inkluderas i detta. Artiklar från svenska kulturtidskrifter skulle även kunna översättas (med deras medgivande) för publicering. Medel för provöversättningar i utlandet. En stödform för provöversättningar av svensk skönlitteratur bör tillskapas, i syfte att stimulera utländska förlags intresse för utgivning. Stöd till översättning av facklitteratur i utlandet. Efterfrågan på stöd för översättning av facklitteratur är ständigt ökande. En generös attityd gentemot böcker om svenska ämnen eller svenska kulturpersonligheter bör eftersträvas. När svensk essäistik belyser kulturella fenomen i ett specifikt land bör också översättning till språket i fråga vara möjlig. Stöd till översättning av svensk skönlitteratur till andra språk utgiven av förlag i Sverige. Stödformer för förlag i Sverige som vill ge ut svensk vuxenlitteratur på invandrar/minoritetsspråk saknas idag. Stöd till utgivning av svenska bilderböcker i utlandet. I vissa språkområden är det motiverat att också stödja utgivning av bilderböcker i läsfrämjande syfte. Därutöver bör även den nordiska dimensionen av litteraturfrämjandet diskuteras, mot bakgrund av den omfördelning av medel som just nu sker inom Nordiska ministerrådet, oavsett var den internationella litteraturverksamheten framdeles skall bedrivas. Det gäller såväl översättningsstöd som stöd till evenemang och presentationer. För en utökad litteraturverksamhet där ovanstående förslag ingår bedömer SI att en verksamhetsbudget om minst 6 miljoner kronor är nödvändig. Dessutom förordar SI en personell förstärkning med minst två heltidstjänster för att utveckla det svenska litteraturfrämjande i utlandet.

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet

Strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet Strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet Inledning Kulturrådet har sedan 2008 medel för bidragsgivning och informationsverksamhet mm som syftar till att främja internationell

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

garanterat bra böcker

garanterat bra böcker garanterat bra böcker garanteratbra@kulturradet.se VARFÖR LITTERATURSTÖD? 1960-talets förlagskris Övergången från fasta till fria priser 1970 (följd av bruttoprisförbud) Höga bokpriser: Förväntades leda

Läs mer

Uppdrag, mål och verksamhet

Uppdrag, mål och verksamhet Uppdrag, mål och verksamhet Innehåll: Inledning sid 4, Kulturrådets uppdrag sid 6, Kulturrådets prioriteringar sid 9, Kulturrådets verksamhetsområden sid 10, Kulturrådets övriga uppdrag sid 16, De kulturpolitiska

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur. Betänkande av Kulturutredningen

Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur. Betänkande av Kulturutredningen Yttrande från Svensk Teaterunion Svenska ITI över betänkandet (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur. Betänkande av Kulturutredningen Svensk Teaterunion Svenska ITI

Läs mer

13 Insatser för internationellt utbyte på litteraturområdet

13 Insatser för internationellt utbyte på litteraturområdet 13 Insatser för internationellt utbyte på litteraturområdet I detta kapitel behandlas i huvudsak statliga insatser för att stärka det internationella utbytet på litteraturområdet. Fokus är insatsernas

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Information till sökande av stöd till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, så kallade nättidskrifter

Information till sökande av stöd till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, så kallade nättidskrifter Information till sökande av stöd till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, så kallade nättidskrifter Denna information syftar till att ge den sökande en allmän orientering av bidraget.

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning:

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning: 2004-05-06 2.1 Ärendebeskrivning: Region Skåne har beretts tillfälle att senast 2004-05-12 lämna synpunkter till Kulturdepartementet på betänkandet Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121)

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l.

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l. KULTURRÅDET BESLUT 2014-12-12 Dnr KUR 2014/7087 Ärende Fördelning av bidrag till läsfrämjande insatser till projekt Sommarboken 2015, KUR 2014/7087. Sökande Kultur i Väst, org.nr. 232 100-0131, Rosenlundsgatan

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa retroyou r / c [radio / control series], projekt av konstnären Joan Leandre kulturkontakt sverige EU:s kulturprogram Europaparlamentet och EU:s

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

om förslag till kulturstöd

om förslag till kulturstöd KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd KLYS bidrag till Stockholms stads samråd om förslag till kulturstöd Diarienummer 1.1/3248/2011 KLYS 2011-10-03 Innehåll KLYS bidrag till Stockholms

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Yttrande: Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen (SOU 2012:65)

Yttrande: Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen (SOU 2012:65) 2013-02-27 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande: Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen (SOU 2012:65) DIK har tagit del av Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Från bokcirklar till läkande läsning. Helsingfors 14 december 2017

Från bokcirklar till läkande läsning. Helsingfors 14 december 2017 Från bokcirklar till läkande läsning Helsingfors 14 december 2017 Liv medan ni väntar ur diktsamlingen Otal (1976) av Wislava Szymborska Nina Frid bibliotekarie, författare, handläggare för läsfrämjande

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

2009-05-12 103 33 STOCKHOLM

2009-05-12 103 33 STOCKHOLM 1 2009-05-12 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen Ku2009/241/KV Svenska Förläggareföreningen

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AV DELNINGEN SID 1 (5) 2010-09-28 pm Ärendets beredning Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska avdelningen. Bakgrund I budgettexten för 2008 fick kulturförvaltningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Kommittédirektiv. Konstnärernas villkor. Dir. 2016:93. Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016

Kommittédirektiv. Konstnärernas villkor. Dir. 2016:93. Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016 Kommittédirektiv Konstnärernas villkor Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016 Dir. 2016:93 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren

Läs mer

Det här är Kulturrådet

Det här är Kulturrådet Det här är Kulturrådet Det är av nationellt intresse att det finns ett vitalt kulturliv i hela landet. I ett demokratiskt samhälle är kulturen en mötesplats för samtal och en plats där spänningar mellan

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Utlysning av sommarkurser för utländska svenskstuderande 2017

Utlysning av sommarkurser för utländska svenskstuderande 2017 Sida: 1 (5) Utlysning av sommarkurser för utländska svenskstuderande 2017 Svenska institutet (SI) utlyser härmed möjligheten för folkhögskolor och andra kursarrangörer att söka stöd för anordnande av sommarkurser

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-01-21 Handläggare Monica Christensen Loutsinen Telefon: 08-508 31921 Till Kulturnämnden 2014-02-04 Nr 7 Remissvar på Motion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Senast reviderade av Malmö kulturnämnd 2015-06-11 Redigerade 2015-12-04 Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Målsättning Malmö kulturnämnd ska genom att stödja det utominstitutionella kulturlivet möjliggöra

Läs mer

SOU 2012:65 Bilaga 2 499

SOU 2012:65 Bilaga 2 499 SOU 2012:65 Bilaga 2 Källa: Svenska Förläggareföreningen. Anm.: Ovanstående är en uppskattning av nettoeffekterna av förändringar i vilka förlag som är med i föreningen som Svenska Förläggareföreningen

Läs mer

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Uppdrag och organisation Resurser Stipendier & bidrag Att ansöka Kriterier Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt

Läs mer

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007

Sista ansökningsdag: Stöd till samarbete med tredje land (Indien och Kina): Måndagen den 15 oktober 2007 kulturrådet 2007-08-16 information från kulturkontakt sverige EU:S NYA KULTURPROGRAM UTLYST FÖR ANSÖKAN EU-kommissionen har den 7 augusti 2007 publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer