Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008"

Transkript

1 Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008 Birgitta en skrivande dagdrivare Birgitta Granberg är inte bara före detta lärare på lågstadiet. Hon är också Sveriges äldsta estradpoet. Det uppstår en familjekänsla när alla har samma intresse, säger Birgitta Granberg, pensionärsmedlem i Lärarförbundet, om sin stora hobby, estradpoesi. Snart kan det vara dags för hennes tredje SM-final tre år efter scendebuten. Sid. 6-7 Lärarförbundets konstskatt Sid. 4-5 Innehåll»Avtal, ombud och ljusare dagar«2 Gemensam nationaldag 3 Stor konstskatt i Lärarnas hus 4 Birgitta är äldst i klassen 6 Pensionärerna en tillgång lokalt 8 Erbjudanden till dig som är medlem! Du som är medlem i Lärarförbundet har möjlighet att ta del av en mängd förmåner och erbjudanden. Som pensionärsmedlem kan du bland annat hyra en lägenhet i Monte Rojo på Gran Canaria. Läs mer om det här i Gröna bilagan och på Lärarförbundets webbplats lararforbundet.se Pensionärsmedlem en resurs för lokalavdelningen Anna-Maria Karlsson i Sundbyberg har varit kassör inom Lärarförbundet i över 40 år. Ett uppdrag hon har kvar även efter pensioneringen. Sid. 8 1 Gröna bilagan våren 2008

2 »Avtal, ombud och ljusare dagar«sedan min senaste krönika har mycket hänt. Lärarförbundet har genomfört en kongress som innebär beslut om en tydlig, samlad politik för förbundet. Ledningen för förbundet kom att se annorlunda ut då Roger Bodin inte fick förnyat förtroende som förste vice ordförande utan den positionen i förbundet kom Ann-Charlotte Eriksson från Lund att överta. Vi har också genomfört en lång avtalsrörelse. Den avslutades som bekant med att medlare fick kallas in vilket resulterade i ett avtalsförslag beträffande lön som vårt representantskap och Lärarnas Riksförbunds förbundsråd antog den 28 januari. Medlarna kunde dock inte presentera något avtal beträffande arbetstiden utan hänsköt frågan till en arbetsgrupp. Den skall ledas av en opartisk ordförande och har fått tydliga direktiv om vad som skall avhandlas. Vintern i norr har varit mild vilket jag tror gäller för hela landet och nu lyser solen så allt ser mycket ljusare och trevligare ut. Förbundet kommer under innevarande kongressperiod att fokusera sitt arbete mot arbetsplatserna och de enskilda medlemmarnas vardag vilket innebär att våra ombud kommer att få en central roll i det arbetet. Fungerande ombud på arbetsplatsen är den viktigaste resursen för förbundet och vår uppgift blir nu att tydliggöra detta. Med hopp om en solig och varm vår önskar jag god fortsättning på det nya året! Ewa-May Hedenström ordförande i centrala pensionärskommittén förbundsstyrelseledamot Info/gröna bilagan Gröna bilagan är ett informationsblad till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar. Gröna bilagan distribueras som en bilaga till Lärarnas tidning och kommer ut två gånger per år. Redaktion våren 2008: Ingrid Sundberg, Annica Pettersson, Marianne Stensson, Sven Owe Petersson och Birgitta Wennerberg. Mejla synpunkter till ingrid. Upplaga våren 2008: Manusstopp hösten 2008 är i mitten på september Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring (vx) eller mejla till Webb: lararforbundet.se FAKTA/Lärarförbundets pensionärskommitté kongressperioden Lärarförbundets pensionärskommitté består av nio ledamöter och en ordförande som är förbundsstyrelseledamot. Samtliga är utsedda av förbundsstyrelsen efter nomineringar från lokalavdelningarna. Pensionärskommittén ska verka för att förbundets cirka pensionärsmedlemmar erbjuds en bra verksamhet i form av kurser, konferenser och pensionärsfacklig information. De ansvarar även för samarbetet med lärarpensionärerna i de övriga nordiska länderna. Pensionärskommittén är ett rådgörande organ till förbundsstyrelsen och har yttrande och förslagsrätt på kongressen. Ledamöterna i Pensionärskommittén väljs för en kongressperiod i taget. I skrivande stund har förbundsstyrelsen inte fattat beslut om vilka ledamöter som kommer att ingå i Pensionärskommittén för kongressperioden För senaste information om Pensionärskommittén och dess nyvalda ledamöter, se Lärarförbundets webbplats, lararforbundet.se. Klicka på knappen Lärare i bilden överst på sidan. Välj sedan pensionerad lärare. Sekreterare från kansliet: Annica Pettersson Pensionärsombudskonferens Pensionärskommittén arrangerar en konferens den 7 8 oktober i Stockholm för pensionärsombuden. På programmet står bland annat visning av konsten i Lärarnas Hus och ett föredrag om Stiftelsens Sveriges allmänna folkskolärarförenings historia. Dessutom kommer deltagarna att diskutera Lärarförbundets pensionärsverksamhet. Inbjudan till konferensen skickas ut under tidig höst och anmälan sker via regionkontoren. 2 Gröna bilagan våren 2008

3 Gemensam nationaldag knivig fråga 1897 I maj 1897 kom man på ett möte i Blekinge fram till att den 6 juni skulle vara en lämplig nationaldag för den svenska skolan. Kretsmötet i Bredåkra folkskola den 21 maj 1897: Förekom till behandling den af centralstyrelsen utsända frågan om en för alla fosterlandsvänner i Sverige gemensam nationaldag. Frågan inleddes af N M Sällström med återgifvandet af Fosterländska studentförbundets i Uppsala skrifvelse till centralstyrelsen samt dennas svar därpå. 1. Anser kretsen att en särskild nationaldag är från folkskolans synpunkt önskvärd? 2. Hvilken dag vill kretsen i så fall föreslå? P Persson, Möljeryd och K Krull, Häggatorp, ville å denna fråga förorda midsommardagen, så som varande en folkets festdag. Andra talare visade åter, att denna dag allmänt firas i det fria såsom en naturens och folklifvets högtidsdag; ansågo, att en nationaldag skulle erinra vårt folk om något i dess utvecklingshistoria epokgörande och borde helst firas inomhus. Med anledning härtill beslöt kretsen att besvara frågan så: Gustaf Adolfs dagen är lämplig såsom nationaldag för svenska skolan. 3. Hvad bör från folkskolans sida göras, för att denna dag skall komma att firas såsom allmän nationaldag? P Persson menade att Sveriges allmänna folkskollärarförening borde genom sin centralstyrelse hos ecklesiastikministern söka utverka ett påbud, att Gustaf Adolfs dagen blir officiell såsom den dag, då Sveriges skolbarn skola samlas för att upplifva Gustaf Adolfs minne. N M Sällström trodde ej, att det var centralstyrelsens mening, att något bestämt program skulle uppgöras för denna dagens firande. Ansåg att dagen kunde högtidlighållas med sång, flaggor och korta erinringar om Gustaf Adolfs lifsgärning. K Krull ville ej, att det skulle vara något tvång för barnen; bemöttes af fröken Hanna Petersson, Bredåkra, och P Persson, hvilka påvisade, att detta ej blefve större tvång, än då barnen bevistade skolan under de bestämda läsdagarna. På N M Sällströms förslag antogs en så lydande resolution å frågan: Sveriges allmänna folkskollärarförening uppdrager åt sin centralstyrelse att, i den händelse enighet inom kretsarna angående denna sak kommer att visa sig, på lämpligt sätt bekantgöra, hvilken dag svenska folkskolans lärarepersonal önskar få fastställt såsom nationaldag samt att hos vederbörlig myndighet söka utverka, att sådana åtgärder vidtages att denna dag verkligen kommer att vid alla Sveriges folkskolor firas såsom nationaldag. Ur boken Ronnebykretsen av Sveriges allmänna folkskollärarförening Protokollen berättar av Richard Westrup. Texten publiceras med tillstånd av Ronneby kommun. Pensionärsmedlemmar i Lärarförbundet Alla som arbetat som lärare eller som har en lärarutbildning kan bli pensionärsmedlemmar i Lärarförbundet. Lärarförbundet har idag cirka pensionerade medlemmar. Vill du bli pensionärsmedlem i Lärarförbundet? Ta kontakt med medlemsservice på Bostadsbytet fortsätter Under 2007 startades ett nytt projekt bland Lärarförbundets pensionärsmedlemmar bostadsbyte. Nu fortsätter man och hoppas på fler intresserade. Bostadsbytet lockade ett 20-tal medlemmar, men det blev inget praktiskt resultat. Antingen fann man i denna lilla skara inget lämpligt bytesobjekt eller så passade inte tiderna. Vi har dock inte gett upp försöket utan tror att det behövs några år för att komma igång. De som redan är med vill fortsätta och nu ber vi alla som är intresserade att komma med oss i fortsättningen. Vi tror att det är en stor chans att människor med samma yrkesbakgrund lätt kan komma i kontakt med varandra och i och med det också känner sig trygga i att göra ett byte av bostad. Undertecknad har ett register över dem som nu är med. I och med att du eller ni anmäler er ger ni mig rätten att hålla detta register. Risken att det skulle hamna i orätta händer torde vara minimal. För mer information och anmälan kontakta mig på eller telefon Magnus Leijer Gröna bilagan våren

4 Nils Kreuger Brunte hämtas på ängen, (116x156 cm) Denna målning räknas till de förnämsta verken bland svenska skolplanscher. Den är gjord i olja och mångfaldigades sedan litografiskt. Kreuger, en av de ledande konstnärerna vid 1900-talets början, var påverkad av det nya franska måleriet men också av japanska träsnitt med deras skarpa konturer. I sin skildring av den svenska naturen skapade han emellertid en helt egen stil där tuschfläckarna över ytan tecknar både tingens form och bildens plan. Gården i bakgrunden kom senare att bli förebild för Sörgården i den berömda läseboken. Ur Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförenings konstsamling. Stor konstskatt ryms i Lärarnas hus Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm ger rum åt en stor konstsamling. På varje våning i Lärarförbundets kansli hänger målningar av Sveriges främsta konstnärer. Den unika konstskatten i Lärarnas hus har i huvudsak två källor. Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (SAF) hade redan under det tidiga 1900-talet en värdefull samling målningar och teckningar. Svenska Facklärarförbundet (SFL) köpte under talet många konstverk, både av då aktiva konstnärer och från tidigare perioder. När Lärarförbundet bildades 1991 fördes konsten från de två förbunden samman och därefter har förbundet gjort nyförvärv som 4 Gröna bilagan våren 2008 kompletterat samlingen inom viktiga områden. Förlagsverksamhet SAF, som bildades 1880, blev ägare till en stor mängd bilder genom sin omfattande förlagsverksamhet. Ledande medlemmar i SAF, som Fridtjuv Berg och makarna Emil och Amanda Hammarlund gjorde banbrytande pedagogiska insatser genom att ge ut både högklassiga läromedel och god barnlitteratur. Till det som trycktes hörde Sörgården och Nils Holgerssons underbara resa, liksom tidningen Jultomten och Sagabiblioteket. De bästa författarna engagerades till arbetet. Men illustrationerna var lika viktiga och flera av landets mest kända konstnärer anlitades. Och de fick vägledning i sitt arbete! Amanda Hammarlund var en sträng redaktör som både var tydlig i sina beställningar och beredd att refusera inkomna förslag fick Carl Larsson göra flera försök innan tomten till jultidningens omslag godkändes. Stor vikt lades vid konsten Andra konstnärer som gavs uppgifter var Nils Kreuger och Olle Hjortsberg. De målade planschserier om livet på en lantgård och den svenska historien. Jenny Nyström och Elsa Beskow var flitiga illustratörer i Sagaböckerna. Många av konstnärernas originalbilder finns idag kvar i Lärarnas hus. SFL byggde nya kanslilokaler vid

5 Kungsgatan i Stockholm i början av 80-talet och beslöt då att lägga stor vikt vid den konstnärliga utsmyckningen. Det fanns fler skäl för en sådan satsning då man ansåg att fackföreningsrörelsen alltid måste ha ett kulturpolitiskt engagemang. Men SFL hade också ett speciellt ansvar. Förbundet organiserade i hög grad de lärare som verkade inom det konstnärliga området. Viktigast var dock att SFL ville skapa en arbetsmiljö för sina anställda som var stimulerande och berikande. Konst i arbetsvardagen Konst på arbetsplatsen är en utmaning som främjar diskussion och nytänkande. En miljö där konsten har en framträdande plats kan bli en miljö som utvecklar kreativitet och skapande. I Lärarnas hus finns nu de konstverk som generationer av lärare samlat. Många ledande konstnärer är representerade. Dit hör förutom de redan nämnda bland andra Siri Derkert, X:et och Albin Amelin. Med är också Evert Lundqvist och Staffan Hallström liksom Lennart Rodhe och Olle Bonnier. Bland dagens mest uppmärksammade konstnärer kan man i Lärarnas hus se Karin Mamma Andersson, Lena Cronqvist och Torsten Andersson. Tillsammans berikar de vardagen för de anställda och för medlemmar och gäster som besöker Lärarnas hus ger de stora möjligheter till nya upptäckter och upplevelser. Christer Romilson fd ordf i facklärarförbundet och Lärarförbundet Förening för dig med historiskt intresse Bokutgivning, konferenser, tidskrift. Föreningen för svensk undervisningshistoria är väldigt aktiv och vill naturligtvis att du ska vara medlem. Föreningen för svensk undervisningshistoria har funnits sedan 1920 och har givit ut mer än 200 böcker. Man ger också ut en tidskrift fyra gånger per år som heter Vägval i skolans historia. I den kan man läsa korta artiklar om ställningstaganden i skolfrågor under olika utvecklingsskeden. Ett exempel på en artikel i ett viktigt ämne är En lärarutbildning i förändring, likaså den med rubriken Kan sexåringar börja skolan? Bok om folkskollärare Den senast utgivna boken heter Var det bättre förr? Där berättar alla i en avgångsklass från 1947 om de första åren som folkskollärare. Skolministrar, riksdagsmän och SÖ-chefer har i en annan bok berättat om skola och skolpolitik och Carl-Axel Axelsson skriver i boken Engelska åt alla om reformens tillkomst och genomförande. Lennart Rodhe/BUS Duomo, (194x194cm) Lennart Rodhe är kanske den främste utforskaren av bildens språk i svensk konst. Och i Lärarförbundets samling finns ett av hans viktigaste verk Duomo. Namnet betyder katedral på italienska och målningen är inspirerad av kupolen i katedralen i Milano och kyrkans gotiska form och dekor. Dess fyra lika delar speglar sig i varandra och gäckar våra försök att bestämma vad som är djup och yta. Delarna går att ta isär och sättas samman i andra kombinationer med nya mönster och rum. Konferens om rektorsroll Föreningen och Stiftelsen SAF samt Sällskapet för folkundervisningens befrämjande anordnar gemensamma konferenser. Nästa konferens blir den 24 april i Lärarnas hus i Stockholm och kommer att handla om Att leda en skola om rektorsrollen. För mer information, se annons i Lärarnas tidning. Vi hoppas att du vill bli medlem i denna intressanta förening. Anmälan skickas till: Föreningen Svensk Undervisningshistoria, Box 2056, Uppsala. Välkommen! Solveig Paulsson ordförande Gröna bilagan våren

6 Träff för nordiska lärarpensionärer Nu är det hög tid att anmäla intresse för den nordiska lärarpensionärsträffen. I år förläggs den årligt återkommande Nordiska lärarpensionärsträffen till Bergen i Norge. Datum för träffen är juni. Deltagaravgift inklusive inkvartering med helpension är: enkelrum NOK = cirka 6840 SEK dubbelrum NOK = cirka 5840 SEK Lärarförbundet subventionerar resan för medlemmar med 1000 kr per person. Kostnad som tillkommer är resa tur och retur hemorten. Anmäl dig senast den 14 mars. Anmälan är bindande. Är du intresserad av att delta? Kontakta snarast Britt-Marie Gerdin på telefon eller lararforbundet.se. Turkisk touch Uddevalla lokalavdelnings pensionärer har en litteraturcirkel med smak för både läsande och god mat. Hösten 2007 läste de Istanbul av 2006 års nobelpristagare Orhan Pamuk. Deltagarna i litteraturcirkeln kontaktade turkiska turistrådet i Stockholm. Där möttes man av stor entusiasm och hjälpsamhet. Turistrådet skickade broschyrer, kartor, planscher, flaggor, turkisk musik och annat som man kunde använda på avslutningsdagen. Många av bilderna i broschyren visade sig vara platser som Orhan Pamuk berättat om i sin bok. Via en turkisk restaurang i Göteborg beställde Uddevallapensionärerna typisk turkisk mat och fick en härlig avslutning i litteraturcirkeln. - Jag har alltid skrivit, men det här är speciellt. Det är så spännande att man är utlämnad till juryn som bedömer framträdandet och diktens innehåll, säger Birgitta Granberg, pensionärsmedlem i Lärarförbundet, om sin hobby, estradpoesi. Birgitta är äldst i klassen Birgitta Granberg är inte bara före detta lärare på lågstadiet. Hon är också Sveriges äldsta estradpoet. Jag tycker att det är underbart att ha fått ett nytt intresse. Det här är det absolut roligaste jag har gjort i mitt liv, säger hon. Det är bara några år sedan Birgitta Granberg började uppträda med estradpoesi. Men hon är van att göra nya val sent i livet. Eller förhållandevis sent. Valet att bli lärare kom också sent, då var jag 32 år. Det var tur för alla barn att jag inte blev lärare tidigare, för jag var så omogen, säger hon och skrattar glatt. I april fyller Birgitta Granberg 84 år. Hon debuterade som estradpoet vid 81. Medelåldern bland dem som sysslar med så kallad Poetry slam ligger annars på runt 30 år, och de är oftast män. Det är väldigt många killar som fakta/birgitta granberg Född 1924 i Jämtland Lärarbakgrund: Lågstadielärare, dramalärare, lärarutbildare på folkskoleseminariet i Strängnäs, skolkonsulent i Sundsvalls kommun. Bosatt i Bromma läser slamdikt, de agiterar med neddragna mössor. Och så en tant då. Man kan inte tävla i poesi, men det gör vi, säger hon. Birgitta Granberg är ovanlig i sammanhanget, men ändå verkar hon smälta in helt och hållet. Några år efter debuten har hon varit i SM-final i poetry slam två gånger, snart blir det kanske tre. Hon kallar Folket hus i Rinkeby för sin hemmascen. Men visst var hon tveksam första gången hon skulle kliva upp på estraden med några nyskrivna dikter i handen. Framgång på en gång Jag hade sett en annons i Dagens nyheter att den som ville fick komma och läsa sina dikter. Och jag hade precis gått en skrivarkurs, så jag tog mina två papper och stack in till restaurangen på Sveavägen. Jag var väldigt tveksam, för jag hade ingen aning om vad det var. Men jag blev övertalad att 6 Gröna bilagan våren 2008

7 fakta/poetry slam delta i tävlingen. Och jag vann, säger hon. Juryn utses bland publiken, den bedömer både diktens innehåll och själva framträdandet. De tävlande får poäng från 1-10 ungefär som i konståkning. Slamdikter är en speciell genre där framträdandet är väldigt viktigt, man måste tänka på när man gör pauser och hur man tittar på publiken. Man kan inte bara stå där och läsa vackra saker. Men vill man inte tävla kan man läsa ändå. Då är det öppen scen som gäller. Den finns med vid varje tävling, och där läser Birgitta Granberg gärna. För det viktigaste är egentligen inte varken att vinna eller att tävla, utan att skriva. Jag vill uppmana alla i min ålder att skriva om sina liv. Vem ska annars berätta om 1920-talet, då det varken fanns plastpåsar eller penicillin? Noggrann research Birgitta Granberg är en betraktare som hittar ämnen till sina dikter i det som sker omkring henne. Jag skriver om saker som förvånar mig i samhället, säger hon och hämtar en svart mapp full med vackert handskrivna dikter på randigt papper. Sen brister hon ut i poesi där vid köksbordet, dikter om det oändliga antalet kaffesorter, alla underliga varianter av gymnastikskor, alla kök som måste få ny design eller mängden sladdar i ett modernt hem. Just nu skriver jag en dikt om att gå på gym. Jag har siktet inställt på beach Vet du förresten vad ett sexpack är? säger Birgitta som gör noggrann research i alla ämnen hon skriver dikter om. Förutom estradpoet kallar sig Birgitta Granberg dagdrivare. En tillvaro som hon faktiskt föredrar Poetry slam är en tävlingsform i estradpoesi som skapades 1986 av poeten Marc Smith på jazzklubben The Green Mill i Chicago arrangerades de första amerikanska mästerskapen. Stockholmspoeten Erkki Lappalainen introducerade Poetry Slam i Sverige Sedan 1997 arrangeras årligen svenska mästerskap i Poetry Slam. Källa: Wikipedia framför att vara lärare. Birgitta Granberg sover gärna länge på morgonen, om hon inte blir väckt av Lennart, en annan estradpoet som gärna ringer tidigt för att diskutera dikter. Jag är adopterad av några gossar, så jag har fått extra barnbarn på det här sättet. Festivaldebut i sommar För att vara dagdrivare har hon ett ganska späckat schema. För det nya intresset tar tid. Hon läser slamdikter på olika scener nästan varje vecka. Hon går skrivarkurs. Hon läser för pensionärsgrupper och husmorsföreningar. Och till sommaren ska hon läsa sina dikter på festivalen Peace and love i Borlänge. Jag har tur som har haft ett så underbart yrke som läraryrket och sen får göra något så stimulerande som Poetry slam. Jag är en ganska lycklig människa. pernilla frantzich Jag vill inte gå stavgång i Hagaparken. Jag vill inte bli en vandrande pinne och sluta mina dagar i ett terrarium. Jag vill inte se ut som om jag vore frånåkt mina skidor och nu i rasande fart försöker hinna ifatt dem. Vilken arvssynd har fått min generation att så manipulerat, så meningslöst, men så målmedvetet i expressfart staka sig fram. Som vore de på jakt efter något förlorat. PR-personen i sportaffären säger med sitt förbindligaste leende att det är bra för kassan och att man blir frisk av det. Men det ser sjukt ut. Birgitta Granberg Solsemester i Monte Rojo Pensionerade medlemmar kan hyra förbundets fyra fritidsvåningar i San Agustin, Gran Canaria. Hyran är kr per vecka, men under juni, juli och augusti är kostnaden 750 kr per vecka för pensionerade medlemmar. Våningarna är avsedda för två personer. Sista anmälningsdag är den 1 mars, men det finns ofta möjlighet till återbudsveckor. Skriftlig anmälan skickas via mejl eller brev till Neide Montanari, Lärarförbundet, Box , Stockholm eller telefon eller fax Uppge ditt medlemsnummer, om du hyrt förut, vilken vecka du vill hyra samt två alternativa veckor. För mer information om Monte Rojo samt övriga medlemsförmåner, se: lararforbundet.se under lärare, pensionerad lärare. Åk till Åland Välkommen att följa med Uddevalla lokalavdelning till Åland den 5-9 maj. På den guidade resan kommer vi bland annat att se den gamla postvägen från 1600-talet, Bomarsund, Finström, Geta, Tjudö vingård, Sundbloms gård på Fåglö och mycket annat. Påstigningsplatser är Vänersborg, Lidköping, Mariestad, Örebro och Grisslehamn. Kontakta Marianne Stensson för mer information på eller Gröna bilagan våren

8 Pensionärerna en tillgång lokalt Vi återanvänder tidningar för att det är bra för pappersindustrin och järnskrot för att det är bra för stålindustrin, nog borde vi också återanvända pensionärerna...! Det var budskapet från Marianne Stensson, pensionärskommitténs representant, på kongressen i höstas. Lärarförbundet är idag en unik organisation, som behåller sina pensionärer som fullvärdiga medlemmar. Efter förbundssammanslagningen 1991 fanns det dock inget tal om pensionärer i förbundet, utan det var den dåvarande ordföranden Christer Romilson som tog initiativet till det. Han såg vikten av att pensionärernas kompetens och erfarenhet stannade kvar för att kunna utnyttjas även i fortsättningen. Mer än 40 år som kassör År 2007 hade 552 av förbundets pensionerade medlemmar fackliga uppdrag. En av dessa är Anna Maria Karlsson, kassör i Sundbybergs lokalavdelning. Anna Maria är en excellent kassör, säger Eva Bengtsson, ordförande i lokalavdelningen under arbetet med årets bokslut. Hon har samarbetat med Anna Maria Karlsson sedan år 2000 medan Anna Maria själv, som blev kassör redan år 1967 när Sveriges Lärarförbund bildades, har haft 40-årsjubileum. Hon kom då från Eva Bengtsson är ordförande i Sundbybergs lokalavdelning. Kassören Anna-Maria Karlsson har mer än 40 år på nacken i uppdraget och är numera pensionär. Sveriges småskollärarförbund och kände verkligen för att hålla ordning och reda på siffror. Detta intresse har följt henne genom åren. Så länge förbundets kretsoch distriktsverksamhet bestod ansvarade hon även för kassaboken i Stockholms län. Uppdraget passar mig Att vara kassör gör att man har en total insyn i allt som planeras och genomförs och det har passat mig, som alltid varit fackligt engagerad och tyckt om att vara med i svängen. Ibland har jag väl ansetts vara lite för försiktig och alltför noggrann, men det har varit övergående problem, säger Anna-Maria och fortsätter: Jag arbetar fortfarande manuellt under hela året, fast bokslutet gör jag tillsammans med Eva vid datorn. En ny kassör måste självklart bli helt uppdaterad och genomgå förbundets kassörskurser. Tyvärr är det ingen kö till uppdraget, men jag hoppas på att jag får en medhjälpare efter årsmötet, som senare kan ta vid. I styrelsen har vi hela tiden varit trygga med att Anna Maria hållit i plånboken och skött siffrorna, säger Eva avslutningsvis. Vi har inte på något vis känt oss tvingade till att pressa fram en ny kassör här i Sundbyberg. Birgitta Wennerberg Läs mer på webben! På Lärarförbundets webbplats lararforbundet.se hittar du information för pensionerade medlemmar. Välj knappen Lärare i bilden överst på sidan och välj sedan Pensionerad lärare i menyn som fälls ut. Här har vi samlat information som är intressant för just dig, från medlemserbjudanden och lokala aktiviteter till fakta om vad som gäller om du arbetar som vikarie. Hör gärna av dig till om du har frågor eller synpunkter på webbplatsen. 8 Gröna bilagan våren 2008

Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Hösten 2008

Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Hösten 2008 Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Hösten 2008 Greven bakom småskolan Torsten Rudenschöld verkade under 1800-talets första hälft och hade så djärva idéer att han stundtals

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått?

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Nummer 2, juni 2008 Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Ur tidning 2/2003 Det kom ett brev Projekt Empowerment var ett projekt under Riksföreningen Autism

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar?

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Ett seminarium anordnat av Stiftelsen framtidens kultur 11 12 oktober 2001 Förord Ett prioriterat område för Stiftelsen framtidens kultur är att utveckla

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Vuxendöv - ordet och innebörden CI-operationer nu även i Örebro och mycket mer... 4/2011 besök

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner:

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner: Utges av Grafiska Mediaförbundet Nr 1 2006 Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening P-A Bäcklund med hjärtat hos arbetsledare Medieledarna drar igång som egen förening den första april. 2005

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Att bli en i gänget!

Att bli en i gänget! Nr. 4 dec 2013 Att bli en i gänget! värsta (scout) språket Att bli scout i vuxen ålder nsf redo för förändring FM 2013 En tidning från Nykterhetsrörelsens Scoutförbund R e D A K t Ö R e n H A R O R D e

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 2 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2013 och KAF-Nytt denna gång-----------------------------3 Årets konferne i Varberg-----------------------------------------------------------------------

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Klöverbladet. Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006. Ekonomi

Klöverbladet. Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006. Ekonomi Klöverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006 Vi i 4H är bäst! För att vi alltid har kul i alla lägen, vi gör allting så roligt av ingenting

Läs mer

Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 7 SID 13 SID 4. Martin förverkligar sin vision för Folkparken

Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 7 SID 13 SID 4. Martin förverkligar sin vision för Folkparken Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 4 SID 7 SID 13 Mer plats åt konsten och nytt galleri Hantverksfestivalen fortsätter att förnyas Martin förverkligar sin vision för Folkparken Innehåll

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

GRÖNA bilagan. Följ med! Hösten 2012. Sonja Svenle-Pettersson, pensionärsombud i Älmhult Det är roligt att vara igång! Normandie 2013 sid 6

GRÖNA bilagan. Följ med! Hösten 2012. Sonja Svenle-Pettersson, pensionärsombud i Älmhult Det är roligt att vara igång! Normandie 2013 sid 6 GRÖNA bilagan Lärarförbundets tidning för pensionerade medlemmar Hösten 2012 Följ med! Normandie 2013 sid 6 Sonja Svenle-Pettersson, pensionärsombud i Älmhult Det är roligt att vara igång! Pensionär på

Läs mer

Vem bestämmer egentligen?

Vem bestämmer egentligen? löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Skulle det vara så illa att jag inte skulle få träffa alla dessa underbara 4H-are till sommaren?

Läs mer