Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008"

Transkript

1 Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008 Birgitta en skrivande dagdrivare Birgitta Granberg är inte bara före detta lärare på lågstadiet. Hon är också Sveriges äldsta estradpoet. Det uppstår en familjekänsla när alla har samma intresse, säger Birgitta Granberg, pensionärsmedlem i Lärarförbundet, om sin stora hobby, estradpoesi. Snart kan det vara dags för hennes tredje SM-final tre år efter scendebuten. Sid. 6-7 Lärarförbundets konstskatt Sid. 4-5 Innehåll»Avtal, ombud och ljusare dagar«2 Gemensam nationaldag 3 Stor konstskatt i Lärarnas hus 4 Birgitta är äldst i klassen 6 Pensionärerna en tillgång lokalt 8 Erbjudanden till dig som är medlem! Du som är medlem i Lärarförbundet har möjlighet att ta del av en mängd förmåner och erbjudanden. Som pensionärsmedlem kan du bland annat hyra en lägenhet i Monte Rojo på Gran Canaria. Läs mer om det här i Gröna bilagan och på Lärarförbundets webbplats lararforbundet.se Pensionärsmedlem en resurs för lokalavdelningen Anna-Maria Karlsson i Sundbyberg har varit kassör inom Lärarförbundet i över 40 år. Ett uppdrag hon har kvar även efter pensioneringen. Sid. 8 1 Gröna bilagan våren 2008

2 »Avtal, ombud och ljusare dagar«sedan min senaste krönika har mycket hänt. Lärarförbundet har genomfört en kongress som innebär beslut om en tydlig, samlad politik för förbundet. Ledningen för förbundet kom att se annorlunda ut då Roger Bodin inte fick förnyat förtroende som förste vice ordförande utan den positionen i förbundet kom Ann-Charlotte Eriksson från Lund att överta. Vi har också genomfört en lång avtalsrörelse. Den avslutades som bekant med att medlare fick kallas in vilket resulterade i ett avtalsförslag beträffande lön som vårt representantskap och Lärarnas Riksförbunds förbundsråd antog den 28 januari. Medlarna kunde dock inte presentera något avtal beträffande arbetstiden utan hänsköt frågan till en arbetsgrupp. Den skall ledas av en opartisk ordförande och har fått tydliga direktiv om vad som skall avhandlas. Vintern i norr har varit mild vilket jag tror gäller för hela landet och nu lyser solen så allt ser mycket ljusare och trevligare ut. Förbundet kommer under innevarande kongressperiod att fokusera sitt arbete mot arbetsplatserna och de enskilda medlemmarnas vardag vilket innebär att våra ombud kommer att få en central roll i det arbetet. Fungerande ombud på arbetsplatsen är den viktigaste resursen för förbundet och vår uppgift blir nu att tydliggöra detta. Med hopp om en solig och varm vår önskar jag god fortsättning på det nya året! Ewa-May Hedenström ordförande i centrala pensionärskommittén förbundsstyrelseledamot Info/gröna bilagan Gröna bilagan är ett informationsblad till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar. Gröna bilagan distribueras som en bilaga till Lärarnas tidning och kommer ut två gånger per år. Redaktion våren 2008: Ingrid Sundberg, Annica Pettersson, Marianne Stensson, Sven Owe Petersson och Birgitta Wennerberg. Mejla synpunkter till ingrid. Upplaga våren 2008: Manusstopp hösten 2008 är i mitten på september Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring (vx) eller mejla till Webb: lararforbundet.se FAKTA/Lärarförbundets pensionärskommitté kongressperioden Lärarförbundets pensionärskommitté består av nio ledamöter och en ordförande som är förbundsstyrelseledamot. Samtliga är utsedda av förbundsstyrelsen efter nomineringar från lokalavdelningarna. Pensionärskommittén ska verka för att förbundets cirka pensionärsmedlemmar erbjuds en bra verksamhet i form av kurser, konferenser och pensionärsfacklig information. De ansvarar även för samarbetet med lärarpensionärerna i de övriga nordiska länderna. Pensionärskommittén är ett rådgörande organ till förbundsstyrelsen och har yttrande och förslagsrätt på kongressen. Ledamöterna i Pensionärskommittén väljs för en kongressperiod i taget. I skrivande stund har förbundsstyrelsen inte fattat beslut om vilka ledamöter som kommer att ingå i Pensionärskommittén för kongressperioden För senaste information om Pensionärskommittén och dess nyvalda ledamöter, se Lärarförbundets webbplats, lararforbundet.se. Klicka på knappen Lärare i bilden överst på sidan. Välj sedan pensionerad lärare. Sekreterare från kansliet: Annica Pettersson Pensionärsombudskonferens Pensionärskommittén arrangerar en konferens den 7 8 oktober i Stockholm för pensionärsombuden. På programmet står bland annat visning av konsten i Lärarnas Hus och ett föredrag om Stiftelsens Sveriges allmänna folkskolärarförenings historia. Dessutom kommer deltagarna att diskutera Lärarförbundets pensionärsverksamhet. Inbjudan till konferensen skickas ut under tidig höst och anmälan sker via regionkontoren. 2 Gröna bilagan våren 2008

3 Gemensam nationaldag knivig fråga 1897 I maj 1897 kom man på ett möte i Blekinge fram till att den 6 juni skulle vara en lämplig nationaldag för den svenska skolan. Kretsmötet i Bredåkra folkskola den 21 maj 1897: Förekom till behandling den af centralstyrelsen utsända frågan om en för alla fosterlandsvänner i Sverige gemensam nationaldag. Frågan inleddes af N M Sällström med återgifvandet af Fosterländska studentförbundets i Uppsala skrifvelse till centralstyrelsen samt dennas svar därpå. 1. Anser kretsen att en särskild nationaldag är från folkskolans synpunkt önskvärd? 2. Hvilken dag vill kretsen i så fall föreslå? P Persson, Möljeryd och K Krull, Häggatorp, ville å denna fråga förorda midsommardagen, så som varande en folkets festdag. Andra talare visade åter, att denna dag allmänt firas i det fria såsom en naturens och folklifvets högtidsdag; ansågo, att en nationaldag skulle erinra vårt folk om något i dess utvecklingshistoria epokgörande och borde helst firas inomhus. Med anledning härtill beslöt kretsen att besvara frågan så: Gustaf Adolfs dagen är lämplig såsom nationaldag för svenska skolan. 3. Hvad bör från folkskolans sida göras, för att denna dag skall komma att firas såsom allmän nationaldag? P Persson menade att Sveriges allmänna folkskollärarförening borde genom sin centralstyrelse hos ecklesiastikministern söka utverka ett påbud, att Gustaf Adolfs dagen blir officiell såsom den dag, då Sveriges skolbarn skola samlas för att upplifva Gustaf Adolfs minne. N M Sällström trodde ej, att det var centralstyrelsens mening, att något bestämt program skulle uppgöras för denna dagens firande. Ansåg att dagen kunde högtidlighållas med sång, flaggor och korta erinringar om Gustaf Adolfs lifsgärning. K Krull ville ej, att det skulle vara något tvång för barnen; bemöttes af fröken Hanna Petersson, Bredåkra, och P Persson, hvilka påvisade, att detta ej blefve större tvång, än då barnen bevistade skolan under de bestämda läsdagarna. På N M Sällströms förslag antogs en så lydande resolution å frågan: Sveriges allmänna folkskollärarförening uppdrager åt sin centralstyrelse att, i den händelse enighet inom kretsarna angående denna sak kommer att visa sig, på lämpligt sätt bekantgöra, hvilken dag svenska folkskolans lärarepersonal önskar få fastställt såsom nationaldag samt att hos vederbörlig myndighet söka utverka, att sådana åtgärder vidtages att denna dag verkligen kommer att vid alla Sveriges folkskolor firas såsom nationaldag. Ur boken Ronnebykretsen av Sveriges allmänna folkskollärarförening Protokollen berättar av Richard Westrup. Texten publiceras med tillstånd av Ronneby kommun. Pensionärsmedlemmar i Lärarförbundet Alla som arbetat som lärare eller som har en lärarutbildning kan bli pensionärsmedlemmar i Lärarförbundet. Lärarförbundet har idag cirka pensionerade medlemmar. Vill du bli pensionärsmedlem i Lärarförbundet? Ta kontakt med medlemsservice på Bostadsbytet fortsätter Under 2007 startades ett nytt projekt bland Lärarförbundets pensionärsmedlemmar bostadsbyte. Nu fortsätter man och hoppas på fler intresserade. Bostadsbytet lockade ett 20-tal medlemmar, men det blev inget praktiskt resultat. Antingen fann man i denna lilla skara inget lämpligt bytesobjekt eller så passade inte tiderna. Vi har dock inte gett upp försöket utan tror att det behövs några år för att komma igång. De som redan är med vill fortsätta och nu ber vi alla som är intresserade att komma med oss i fortsättningen. Vi tror att det är en stor chans att människor med samma yrkesbakgrund lätt kan komma i kontakt med varandra och i och med det också känner sig trygga i att göra ett byte av bostad. Undertecknad har ett register över dem som nu är med. I och med att du eller ni anmäler er ger ni mig rätten att hålla detta register. Risken att det skulle hamna i orätta händer torde vara minimal. För mer information och anmälan kontakta mig på eller telefon Magnus Leijer Gröna bilagan våren

4 Nils Kreuger Brunte hämtas på ängen, (116x156 cm) Denna målning räknas till de förnämsta verken bland svenska skolplanscher. Den är gjord i olja och mångfaldigades sedan litografiskt. Kreuger, en av de ledande konstnärerna vid 1900-talets början, var påverkad av det nya franska måleriet men också av japanska träsnitt med deras skarpa konturer. I sin skildring av den svenska naturen skapade han emellertid en helt egen stil där tuschfläckarna över ytan tecknar både tingens form och bildens plan. Gården i bakgrunden kom senare att bli förebild för Sörgården i den berömda läseboken. Ur Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförenings konstsamling. Stor konstskatt ryms i Lärarnas hus Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm ger rum åt en stor konstsamling. På varje våning i Lärarförbundets kansli hänger målningar av Sveriges främsta konstnärer. Den unika konstskatten i Lärarnas hus har i huvudsak två källor. Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (SAF) hade redan under det tidiga 1900-talet en värdefull samling målningar och teckningar. Svenska Facklärarförbundet (SFL) köpte under talet många konstverk, både av då aktiva konstnärer och från tidigare perioder. När Lärarförbundet bildades 1991 fördes konsten från de två förbunden samman och därefter har förbundet gjort nyförvärv som 4 Gröna bilagan våren 2008 kompletterat samlingen inom viktiga områden. Förlagsverksamhet SAF, som bildades 1880, blev ägare till en stor mängd bilder genom sin omfattande förlagsverksamhet. Ledande medlemmar i SAF, som Fridtjuv Berg och makarna Emil och Amanda Hammarlund gjorde banbrytande pedagogiska insatser genom att ge ut både högklassiga läromedel och god barnlitteratur. Till det som trycktes hörde Sörgården och Nils Holgerssons underbara resa, liksom tidningen Jultomten och Sagabiblioteket. De bästa författarna engagerades till arbetet. Men illustrationerna var lika viktiga och flera av landets mest kända konstnärer anlitades. Och de fick vägledning i sitt arbete! Amanda Hammarlund var en sträng redaktör som både var tydlig i sina beställningar och beredd att refusera inkomna förslag fick Carl Larsson göra flera försök innan tomten till jultidningens omslag godkändes. Stor vikt lades vid konsten Andra konstnärer som gavs uppgifter var Nils Kreuger och Olle Hjortsberg. De målade planschserier om livet på en lantgård och den svenska historien. Jenny Nyström och Elsa Beskow var flitiga illustratörer i Sagaböckerna. Många av konstnärernas originalbilder finns idag kvar i Lärarnas hus. SFL byggde nya kanslilokaler vid

5 Kungsgatan i Stockholm i början av 80-talet och beslöt då att lägga stor vikt vid den konstnärliga utsmyckningen. Det fanns fler skäl för en sådan satsning då man ansåg att fackföreningsrörelsen alltid måste ha ett kulturpolitiskt engagemang. Men SFL hade också ett speciellt ansvar. Förbundet organiserade i hög grad de lärare som verkade inom det konstnärliga området. Viktigast var dock att SFL ville skapa en arbetsmiljö för sina anställda som var stimulerande och berikande. Konst i arbetsvardagen Konst på arbetsplatsen är en utmaning som främjar diskussion och nytänkande. En miljö där konsten har en framträdande plats kan bli en miljö som utvecklar kreativitet och skapande. I Lärarnas hus finns nu de konstverk som generationer av lärare samlat. Många ledande konstnärer är representerade. Dit hör förutom de redan nämnda bland andra Siri Derkert, X:et och Albin Amelin. Med är också Evert Lundqvist och Staffan Hallström liksom Lennart Rodhe och Olle Bonnier. Bland dagens mest uppmärksammade konstnärer kan man i Lärarnas hus se Karin Mamma Andersson, Lena Cronqvist och Torsten Andersson. Tillsammans berikar de vardagen för de anställda och för medlemmar och gäster som besöker Lärarnas hus ger de stora möjligheter till nya upptäckter och upplevelser. Christer Romilson fd ordf i facklärarförbundet och Lärarförbundet Förening för dig med historiskt intresse Bokutgivning, konferenser, tidskrift. Föreningen för svensk undervisningshistoria är väldigt aktiv och vill naturligtvis att du ska vara medlem. Föreningen för svensk undervisningshistoria har funnits sedan 1920 och har givit ut mer än 200 böcker. Man ger också ut en tidskrift fyra gånger per år som heter Vägval i skolans historia. I den kan man läsa korta artiklar om ställningstaganden i skolfrågor under olika utvecklingsskeden. Ett exempel på en artikel i ett viktigt ämne är En lärarutbildning i förändring, likaså den med rubriken Kan sexåringar börja skolan? Bok om folkskollärare Den senast utgivna boken heter Var det bättre förr? Där berättar alla i en avgångsklass från 1947 om de första åren som folkskollärare. Skolministrar, riksdagsmän och SÖ-chefer har i en annan bok berättat om skola och skolpolitik och Carl-Axel Axelsson skriver i boken Engelska åt alla om reformens tillkomst och genomförande. Lennart Rodhe/BUS Duomo, (194x194cm) Lennart Rodhe är kanske den främste utforskaren av bildens språk i svensk konst. Och i Lärarförbundets samling finns ett av hans viktigaste verk Duomo. Namnet betyder katedral på italienska och målningen är inspirerad av kupolen i katedralen i Milano och kyrkans gotiska form och dekor. Dess fyra lika delar speglar sig i varandra och gäckar våra försök att bestämma vad som är djup och yta. Delarna går att ta isär och sättas samman i andra kombinationer med nya mönster och rum. Konferens om rektorsroll Föreningen och Stiftelsen SAF samt Sällskapet för folkundervisningens befrämjande anordnar gemensamma konferenser. Nästa konferens blir den 24 april i Lärarnas hus i Stockholm och kommer att handla om Att leda en skola om rektorsrollen. För mer information, se annons i Lärarnas tidning. Vi hoppas att du vill bli medlem i denna intressanta förening. Anmälan skickas till: Föreningen Svensk Undervisningshistoria, Box 2056, Uppsala. Välkommen! Solveig Paulsson ordförande Gröna bilagan våren

6 Träff för nordiska lärarpensionärer Nu är det hög tid att anmäla intresse för den nordiska lärarpensionärsträffen. I år förläggs den årligt återkommande Nordiska lärarpensionärsträffen till Bergen i Norge. Datum för träffen är juni. Deltagaravgift inklusive inkvartering med helpension är: enkelrum NOK = cirka 6840 SEK dubbelrum NOK = cirka 5840 SEK Lärarförbundet subventionerar resan för medlemmar med 1000 kr per person. Kostnad som tillkommer är resa tur och retur hemorten. Anmäl dig senast den 14 mars. Anmälan är bindande. Är du intresserad av att delta? Kontakta snarast Britt-Marie Gerdin på telefon eller lararforbundet.se. Turkisk touch Uddevalla lokalavdelnings pensionärer har en litteraturcirkel med smak för både läsande och god mat. Hösten 2007 läste de Istanbul av 2006 års nobelpristagare Orhan Pamuk. Deltagarna i litteraturcirkeln kontaktade turkiska turistrådet i Stockholm. Där möttes man av stor entusiasm och hjälpsamhet. Turistrådet skickade broschyrer, kartor, planscher, flaggor, turkisk musik och annat som man kunde använda på avslutningsdagen. Många av bilderna i broschyren visade sig vara platser som Orhan Pamuk berättat om i sin bok. Via en turkisk restaurang i Göteborg beställde Uddevallapensionärerna typisk turkisk mat och fick en härlig avslutning i litteraturcirkeln. - Jag har alltid skrivit, men det här är speciellt. Det är så spännande att man är utlämnad till juryn som bedömer framträdandet och diktens innehåll, säger Birgitta Granberg, pensionärsmedlem i Lärarförbundet, om sin hobby, estradpoesi. Birgitta är äldst i klassen Birgitta Granberg är inte bara före detta lärare på lågstadiet. Hon är också Sveriges äldsta estradpoet. Jag tycker att det är underbart att ha fått ett nytt intresse. Det här är det absolut roligaste jag har gjort i mitt liv, säger hon. Det är bara några år sedan Birgitta Granberg började uppträda med estradpoesi. Men hon är van att göra nya val sent i livet. Eller förhållandevis sent. Valet att bli lärare kom också sent, då var jag 32 år. Det var tur för alla barn att jag inte blev lärare tidigare, för jag var så omogen, säger hon och skrattar glatt. I april fyller Birgitta Granberg 84 år. Hon debuterade som estradpoet vid 81. Medelåldern bland dem som sysslar med så kallad Poetry slam ligger annars på runt 30 år, och de är oftast män. Det är väldigt många killar som fakta/birgitta granberg Född 1924 i Jämtland Lärarbakgrund: Lågstadielärare, dramalärare, lärarutbildare på folkskoleseminariet i Strängnäs, skolkonsulent i Sundsvalls kommun. Bosatt i Bromma läser slamdikt, de agiterar med neddragna mössor. Och så en tant då. Man kan inte tävla i poesi, men det gör vi, säger hon. Birgitta Granberg är ovanlig i sammanhanget, men ändå verkar hon smälta in helt och hållet. Några år efter debuten har hon varit i SM-final i poetry slam två gånger, snart blir det kanske tre. Hon kallar Folket hus i Rinkeby för sin hemmascen. Men visst var hon tveksam första gången hon skulle kliva upp på estraden med några nyskrivna dikter i handen. Framgång på en gång Jag hade sett en annons i Dagens nyheter att den som ville fick komma och läsa sina dikter. Och jag hade precis gått en skrivarkurs, så jag tog mina två papper och stack in till restaurangen på Sveavägen. Jag var väldigt tveksam, för jag hade ingen aning om vad det var. Men jag blev övertalad att 6 Gröna bilagan våren 2008

7 fakta/poetry slam delta i tävlingen. Och jag vann, säger hon. Juryn utses bland publiken, den bedömer både diktens innehåll och själva framträdandet. De tävlande får poäng från 1-10 ungefär som i konståkning. Slamdikter är en speciell genre där framträdandet är väldigt viktigt, man måste tänka på när man gör pauser och hur man tittar på publiken. Man kan inte bara stå där och läsa vackra saker. Men vill man inte tävla kan man läsa ändå. Då är det öppen scen som gäller. Den finns med vid varje tävling, och där läser Birgitta Granberg gärna. För det viktigaste är egentligen inte varken att vinna eller att tävla, utan att skriva. Jag vill uppmana alla i min ålder att skriva om sina liv. Vem ska annars berätta om 1920-talet, då det varken fanns plastpåsar eller penicillin? Noggrann research Birgitta Granberg är en betraktare som hittar ämnen till sina dikter i det som sker omkring henne. Jag skriver om saker som förvånar mig i samhället, säger hon och hämtar en svart mapp full med vackert handskrivna dikter på randigt papper. Sen brister hon ut i poesi där vid köksbordet, dikter om det oändliga antalet kaffesorter, alla underliga varianter av gymnastikskor, alla kök som måste få ny design eller mängden sladdar i ett modernt hem. Just nu skriver jag en dikt om att gå på gym. Jag har siktet inställt på beach Vet du förresten vad ett sexpack är? säger Birgitta som gör noggrann research i alla ämnen hon skriver dikter om. Förutom estradpoet kallar sig Birgitta Granberg dagdrivare. En tillvaro som hon faktiskt föredrar Poetry slam är en tävlingsform i estradpoesi som skapades 1986 av poeten Marc Smith på jazzklubben The Green Mill i Chicago arrangerades de första amerikanska mästerskapen. Stockholmspoeten Erkki Lappalainen introducerade Poetry Slam i Sverige Sedan 1997 arrangeras årligen svenska mästerskap i Poetry Slam. Källa: Wikipedia framför att vara lärare. Birgitta Granberg sover gärna länge på morgonen, om hon inte blir väckt av Lennart, en annan estradpoet som gärna ringer tidigt för att diskutera dikter. Jag är adopterad av några gossar, så jag har fått extra barnbarn på det här sättet. Festivaldebut i sommar För att vara dagdrivare har hon ett ganska späckat schema. För det nya intresset tar tid. Hon läser slamdikter på olika scener nästan varje vecka. Hon går skrivarkurs. Hon läser för pensionärsgrupper och husmorsföreningar. Och till sommaren ska hon läsa sina dikter på festivalen Peace and love i Borlänge. Jag har tur som har haft ett så underbart yrke som läraryrket och sen får göra något så stimulerande som Poetry slam. Jag är en ganska lycklig människa. pernilla frantzich Jag vill inte gå stavgång i Hagaparken. Jag vill inte bli en vandrande pinne och sluta mina dagar i ett terrarium. Jag vill inte se ut som om jag vore frånåkt mina skidor och nu i rasande fart försöker hinna ifatt dem. Vilken arvssynd har fått min generation att så manipulerat, så meningslöst, men så målmedvetet i expressfart staka sig fram. Som vore de på jakt efter något förlorat. PR-personen i sportaffären säger med sitt förbindligaste leende att det är bra för kassan och att man blir frisk av det. Men det ser sjukt ut. Birgitta Granberg Solsemester i Monte Rojo Pensionerade medlemmar kan hyra förbundets fyra fritidsvåningar i San Agustin, Gran Canaria. Hyran är kr per vecka, men under juni, juli och augusti är kostnaden 750 kr per vecka för pensionerade medlemmar. Våningarna är avsedda för två personer. Sista anmälningsdag är den 1 mars, men det finns ofta möjlighet till återbudsveckor. Skriftlig anmälan skickas via mejl eller brev till Neide Montanari, Lärarförbundet, Box , Stockholm eller telefon eller fax Uppge ditt medlemsnummer, om du hyrt förut, vilken vecka du vill hyra samt två alternativa veckor. För mer information om Monte Rojo samt övriga medlemsförmåner, se: lararforbundet.se under lärare, pensionerad lärare. Åk till Åland Välkommen att följa med Uddevalla lokalavdelning till Åland den 5-9 maj. På den guidade resan kommer vi bland annat att se den gamla postvägen från 1600-talet, Bomarsund, Finström, Geta, Tjudö vingård, Sundbloms gård på Fåglö och mycket annat. Påstigningsplatser är Vänersborg, Lidköping, Mariestad, Örebro och Grisslehamn. Kontakta Marianne Stensson för mer information på eller Gröna bilagan våren

8 Pensionärerna en tillgång lokalt Vi återanvänder tidningar för att det är bra för pappersindustrin och järnskrot för att det är bra för stålindustrin, nog borde vi också återanvända pensionärerna...! Det var budskapet från Marianne Stensson, pensionärskommitténs representant, på kongressen i höstas. Lärarförbundet är idag en unik organisation, som behåller sina pensionärer som fullvärdiga medlemmar. Efter förbundssammanslagningen 1991 fanns det dock inget tal om pensionärer i förbundet, utan det var den dåvarande ordföranden Christer Romilson som tog initiativet till det. Han såg vikten av att pensionärernas kompetens och erfarenhet stannade kvar för att kunna utnyttjas även i fortsättningen. Mer än 40 år som kassör År 2007 hade 552 av förbundets pensionerade medlemmar fackliga uppdrag. En av dessa är Anna Maria Karlsson, kassör i Sundbybergs lokalavdelning. Anna Maria är en excellent kassör, säger Eva Bengtsson, ordförande i lokalavdelningen under arbetet med årets bokslut. Hon har samarbetat med Anna Maria Karlsson sedan år 2000 medan Anna Maria själv, som blev kassör redan år 1967 när Sveriges Lärarförbund bildades, har haft 40-årsjubileum. Hon kom då från Eva Bengtsson är ordförande i Sundbybergs lokalavdelning. Kassören Anna-Maria Karlsson har mer än 40 år på nacken i uppdraget och är numera pensionär. Sveriges småskollärarförbund och kände verkligen för att hålla ordning och reda på siffror. Detta intresse har följt henne genom åren. Så länge förbundets kretsoch distriktsverksamhet bestod ansvarade hon även för kassaboken i Stockholms län. Uppdraget passar mig Att vara kassör gör att man har en total insyn i allt som planeras och genomförs och det har passat mig, som alltid varit fackligt engagerad och tyckt om att vara med i svängen. Ibland har jag väl ansetts vara lite för försiktig och alltför noggrann, men det har varit övergående problem, säger Anna-Maria och fortsätter: Jag arbetar fortfarande manuellt under hela året, fast bokslutet gör jag tillsammans med Eva vid datorn. En ny kassör måste självklart bli helt uppdaterad och genomgå förbundets kassörskurser. Tyvärr är det ingen kö till uppdraget, men jag hoppas på att jag får en medhjälpare efter årsmötet, som senare kan ta vid. I styrelsen har vi hela tiden varit trygga med att Anna Maria hållit i plånboken och skött siffrorna, säger Eva avslutningsvis. Vi har inte på något vis känt oss tvingade till att pressa fram en ny kassör här i Sundbyberg. Birgitta Wennerberg Läs mer på webben! På Lärarförbundets webbplats lararforbundet.se hittar du information för pensionerade medlemmar. Välj knappen Lärare i bilden överst på sidan och välj sedan Pensionerad lärare i menyn som fälls ut. Här har vi samlat information som är intressant för just dig, från medlemserbjudanden och lokala aktiviteter till fakta om vad som gäller om du arbetar som vikarie. Hör gärna av dig till om du har frågor eller synpunkter på webbplatsen. 8 Gröna bilagan våren 2008

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Författare: Sofia Persson I nästan sextio år (1906-1963) hade folkskollärarinnorna en egen organisation som arbetade för jämställda villkor i läraryrket. Förbundet

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Gröna bilagan. Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2010

Gröna bilagan. Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2010 Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2010 Till fjälls med ABC-bok och dragspel Helfrid Leijer var en äventyrlig kvinna som under lärarbristens dagar i början av 1920-talet

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 348, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE tisdagen den 17 april 2012 i Lingsalen, på Lillsved. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Gärmund

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

PROTOKOLL fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen 2013-05-22--23

PROTOKOLL fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen 2013-05-22--23 KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen 2013-05-22--23 Plats och tid Närvarande Lärarnas Hus, St. Essingen, Stockholm. 22/5 10.30-16.30 inklusive

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm. Närvarande styrelsen:

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg (MQV) Jan Kamras (JKA) P O Eriksson (POE) Helena Axelsson (HAX) Helena Svedlund (HSV) Lars Persson (LPE) Catarina

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson,

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson, PROTOKOLL 2009-10-19 Protokoll fört vid möte med styrelsen för Gamleby OK i Klubbstugan, Heda den 19 oktober 2009 kl.18.30 20.45. Närvarande: Tomas Holgersson ordf., Solvig Petersson, Lena Persson, Hans

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens Seriefrämjandet kompetens guiden vägvisaren i seriebranschen tecknade serier 6 4 kompetens Den tecknade serien är idag en av väldigt få former av masskommunikation i vilken individuella röster fortfarande

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Regionråd 2015 INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA 13 APRIL Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Att välja ombud

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Gååsa raden. I detta nummer: Rapport från repskapet. Nytt från sektionerna. Nr. 2 2014. Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren

Gååsa raden. I detta nummer: Rapport från repskapet. Nytt från sektionerna. Nr. 2 2014. Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren Gååsa raden Nr. 2 2014 En tidning för Visions medlemmar i region Skåne I detta nummer: Rapport från repskapet Nytt från sektionerna Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren Vision Region Skåne inbjuder

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Hotell Gästis, Varberg

Hotell Gästis, Varberg 1(6) Hotell Gästis, Varberg Birgitta Persson, Per Södergren, Niklas Johansson, Niklas Blomqvist, Mari Garnwall, Jessica Andersson, Elisa Dahlquist, Emelie Jonsson, Fredrik Persson, Josefine Larsson och

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Hösten 2008

Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Hösten 2008 Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Hösten 2008 Greven bakom småskolan Torsten Rudenschöld verkade under 1800-talets första hälft och hade så djärva idéer att han stundtals

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer