Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008"

Transkript

1 Gröna bilagan Information till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar Våren 2008 Birgitta en skrivande dagdrivare Birgitta Granberg är inte bara före detta lärare på lågstadiet. Hon är också Sveriges äldsta estradpoet. Det uppstår en familjekänsla när alla har samma intresse, säger Birgitta Granberg, pensionärsmedlem i Lärarförbundet, om sin stora hobby, estradpoesi. Snart kan det vara dags för hennes tredje SM-final tre år efter scendebuten. Sid. 6-7 Lärarförbundets konstskatt Sid. 4-5 Innehåll»Avtal, ombud och ljusare dagar«2 Gemensam nationaldag 3 Stor konstskatt i Lärarnas hus 4 Birgitta är äldst i klassen 6 Pensionärerna en tillgång lokalt 8 Erbjudanden till dig som är medlem! Du som är medlem i Lärarförbundet har möjlighet att ta del av en mängd förmåner och erbjudanden. Som pensionärsmedlem kan du bland annat hyra en lägenhet i Monte Rojo på Gran Canaria. Läs mer om det här i Gröna bilagan och på Lärarförbundets webbplats lararforbundet.se Pensionärsmedlem en resurs för lokalavdelningen Anna-Maria Karlsson i Sundbyberg har varit kassör inom Lärarförbundet i över 40 år. Ett uppdrag hon har kvar även efter pensioneringen. Sid. 8 1 Gröna bilagan våren 2008

2 »Avtal, ombud och ljusare dagar«sedan min senaste krönika har mycket hänt. Lärarförbundet har genomfört en kongress som innebär beslut om en tydlig, samlad politik för förbundet. Ledningen för förbundet kom att se annorlunda ut då Roger Bodin inte fick förnyat förtroende som förste vice ordförande utan den positionen i förbundet kom Ann-Charlotte Eriksson från Lund att överta. Vi har också genomfört en lång avtalsrörelse. Den avslutades som bekant med att medlare fick kallas in vilket resulterade i ett avtalsförslag beträffande lön som vårt representantskap och Lärarnas Riksförbunds förbundsråd antog den 28 januari. Medlarna kunde dock inte presentera något avtal beträffande arbetstiden utan hänsköt frågan till en arbetsgrupp. Den skall ledas av en opartisk ordförande och har fått tydliga direktiv om vad som skall avhandlas. Vintern i norr har varit mild vilket jag tror gäller för hela landet och nu lyser solen så allt ser mycket ljusare och trevligare ut. Förbundet kommer under innevarande kongressperiod att fokusera sitt arbete mot arbetsplatserna och de enskilda medlemmarnas vardag vilket innebär att våra ombud kommer att få en central roll i det arbetet. Fungerande ombud på arbetsplatsen är den viktigaste resursen för förbundet och vår uppgift blir nu att tydliggöra detta. Med hopp om en solig och varm vår önskar jag god fortsättning på det nya året! Ewa-May Hedenström ordförande i centrala pensionärskommittén förbundsstyrelseledamot Info/gröna bilagan Gröna bilagan är ett informationsblad till Lärarförbundets pensionärsmedlemmar. Gröna bilagan distribueras som en bilaga till Lärarnas tidning och kommer ut två gånger per år. Redaktion våren 2008: Ingrid Sundberg, Annica Pettersson, Marianne Stensson, Sven Owe Petersson och Birgitta Wennerberg. Mejla synpunkter till ingrid. Upplaga våren 2008: Manusstopp hösten 2008 är i mitten på september Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring (vx) eller mejla till Webb: lararforbundet.se FAKTA/Lärarförbundets pensionärskommitté kongressperioden Lärarförbundets pensionärskommitté består av nio ledamöter och en ordförande som är förbundsstyrelseledamot. Samtliga är utsedda av förbundsstyrelsen efter nomineringar från lokalavdelningarna. Pensionärskommittén ska verka för att förbundets cirka pensionärsmedlemmar erbjuds en bra verksamhet i form av kurser, konferenser och pensionärsfacklig information. De ansvarar även för samarbetet med lärarpensionärerna i de övriga nordiska länderna. Pensionärskommittén är ett rådgörande organ till förbundsstyrelsen och har yttrande och förslagsrätt på kongressen. Ledamöterna i Pensionärskommittén väljs för en kongressperiod i taget. I skrivande stund har förbundsstyrelsen inte fattat beslut om vilka ledamöter som kommer att ingå i Pensionärskommittén för kongressperioden För senaste information om Pensionärskommittén och dess nyvalda ledamöter, se Lärarförbundets webbplats, lararforbundet.se. Klicka på knappen Lärare i bilden överst på sidan. Välj sedan pensionerad lärare. Sekreterare från kansliet: Annica Pettersson Pensionärsombudskonferens Pensionärskommittén arrangerar en konferens den 7 8 oktober i Stockholm för pensionärsombuden. På programmet står bland annat visning av konsten i Lärarnas Hus och ett föredrag om Stiftelsens Sveriges allmänna folkskolärarförenings historia. Dessutom kommer deltagarna att diskutera Lärarförbundets pensionärsverksamhet. Inbjudan till konferensen skickas ut under tidig höst och anmälan sker via regionkontoren. 2 Gröna bilagan våren 2008

3 Gemensam nationaldag knivig fråga 1897 I maj 1897 kom man på ett möte i Blekinge fram till att den 6 juni skulle vara en lämplig nationaldag för den svenska skolan. Kretsmötet i Bredåkra folkskola den 21 maj 1897: Förekom till behandling den af centralstyrelsen utsända frågan om en för alla fosterlandsvänner i Sverige gemensam nationaldag. Frågan inleddes af N M Sällström med återgifvandet af Fosterländska studentförbundets i Uppsala skrifvelse till centralstyrelsen samt dennas svar därpå. 1. Anser kretsen att en särskild nationaldag är från folkskolans synpunkt önskvärd? 2. Hvilken dag vill kretsen i så fall föreslå? P Persson, Möljeryd och K Krull, Häggatorp, ville å denna fråga förorda midsommardagen, så som varande en folkets festdag. Andra talare visade åter, att denna dag allmänt firas i det fria såsom en naturens och folklifvets högtidsdag; ansågo, att en nationaldag skulle erinra vårt folk om något i dess utvecklingshistoria epokgörande och borde helst firas inomhus. Med anledning härtill beslöt kretsen att besvara frågan så: Gustaf Adolfs dagen är lämplig såsom nationaldag för svenska skolan. 3. Hvad bör från folkskolans sida göras, för att denna dag skall komma att firas såsom allmän nationaldag? P Persson menade att Sveriges allmänna folkskollärarförening borde genom sin centralstyrelse hos ecklesiastikministern söka utverka ett påbud, att Gustaf Adolfs dagen blir officiell såsom den dag, då Sveriges skolbarn skola samlas för att upplifva Gustaf Adolfs minne. N M Sällström trodde ej, att det var centralstyrelsens mening, att något bestämt program skulle uppgöras för denna dagens firande. Ansåg att dagen kunde högtidlighållas med sång, flaggor och korta erinringar om Gustaf Adolfs lifsgärning. K Krull ville ej, att det skulle vara något tvång för barnen; bemöttes af fröken Hanna Petersson, Bredåkra, och P Persson, hvilka påvisade, att detta ej blefve större tvång, än då barnen bevistade skolan under de bestämda läsdagarna. På N M Sällströms förslag antogs en så lydande resolution å frågan: Sveriges allmänna folkskollärarförening uppdrager åt sin centralstyrelse att, i den händelse enighet inom kretsarna angående denna sak kommer att visa sig, på lämpligt sätt bekantgöra, hvilken dag svenska folkskolans lärarepersonal önskar få fastställt såsom nationaldag samt att hos vederbörlig myndighet söka utverka, att sådana åtgärder vidtages att denna dag verkligen kommer att vid alla Sveriges folkskolor firas såsom nationaldag. Ur boken Ronnebykretsen av Sveriges allmänna folkskollärarförening Protokollen berättar av Richard Westrup. Texten publiceras med tillstånd av Ronneby kommun. Pensionärsmedlemmar i Lärarförbundet Alla som arbetat som lärare eller som har en lärarutbildning kan bli pensionärsmedlemmar i Lärarförbundet. Lärarförbundet har idag cirka pensionerade medlemmar. Vill du bli pensionärsmedlem i Lärarförbundet? Ta kontakt med medlemsservice på Bostadsbytet fortsätter Under 2007 startades ett nytt projekt bland Lärarförbundets pensionärsmedlemmar bostadsbyte. Nu fortsätter man och hoppas på fler intresserade. Bostadsbytet lockade ett 20-tal medlemmar, men det blev inget praktiskt resultat. Antingen fann man i denna lilla skara inget lämpligt bytesobjekt eller så passade inte tiderna. Vi har dock inte gett upp försöket utan tror att det behövs några år för att komma igång. De som redan är med vill fortsätta och nu ber vi alla som är intresserade att komma med oss i fortsättningen. Vi tror att det är en stor chans att människor med samma yrkesbakgrund lätt kan komma i kontakt med varandra och i och med det också känner sig trygga i att göra ett byte av bostad. Undertecknad har ett register över dem som nu är med. I och med att du eller ni anmäler er ger ni mig rätten att hålla detta register. Risken att det skulle hamna i orätta händer torde vara minimal. För mer information och anmälan kontakta mig på eller telefon Magnus Leijer Gröna bilagan våren

4 Nils Kreuger Brunte hämtas på ängen, (116x156 cm) Denna målning räknas till de förnämsta verken bland svenska skolplanscher. Den är gjord i olja och mångfaldigades sedan litografiskt. Kreuger, en av de ledande konstnärerna vid 1900-talets början, var påverkad av det nya franska måleriet men också av japanska träsnitt med deras skarpa konturer. I sin skildring av den svenska naturen skapade han emellertid en helt egen stil där tuschfläckarna över ytan tecknar både tingens form och bildens plan. Gården i bakgrunden kom senare att bli förebild för Sörgården i den berömda läseboken. Ur Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförenings konstsamling. Stor konstskatt ryms i Lärarnas hus Lärarnas hus på Stora Essingen i Stockholm ger rum åt en stor konstsamling. På varje våning i Lärarförbundets kansli hänger målningar av Sveriges främsta konstnärer. Den unika konstskatten i Lärarnas hus har i huvudsak två källor. Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (SAF) hade redan under det tidiga 1900-talet en värdefull samling målningar och teckningar. Svenska Facklärarförbundet (SFL) köpte under talet många konstverk, både av då aktiva konstnärer och från tidigare perioder. När Lärarförbundet bildades 1991 fördes konsten från de två förbunden samman och därefter har förbundet gjort nyförvärv som 4 Gröna bilagan våren 2008 kompletterat samlingen inom viktiga områden. Förlagsverksamhet SAF, som bildades 1880, blev ägare till en stor mängd bilder genom sin omfattande förlagsverksamhet. Ledande medlemmar i SAF, som Fridtjuv Berg och makarna Emil och Amanda Hammarlund gjorde banbrytande pedagogiska insatser genom att ge ut både högklassiga läromedel och god barnlitteratur. Till det som trycktes hörde Sörgården och Nils Holgerssons underbara resa, liksom tidningen Jultomten och Sagabiblioteket. De bästa författarna engagerades till arbetet. Men illustrationerna var lika viktiga och flera av landets mest kända konstnärer anlitades. Och de fick vägledning i sitt arbete! Amanda Hammarlund var en sträng redaktör som både var tydlig i sina beställningar och beredd att refusera inkomna förslag fick Carl Larsson göra flera försök innan tomten till jultidningens omslag godkändes. Stor vikt lades vid konsten Andra konstnärer som gavs uppgifter var Nils Kreuger och Olle Hjortsberg. De målade planschserier om livet på en lantgård och den svenska historien. Jenny Nyström och Elsa Beskow var flitiga illustratörer i Sagaböckerna. Många av konstnärernas originalbilder finns idag kvar i Lärarnas hus. SFL byggde nya kanslilokaler vid

5 Kungsgatan i Stockholm i början av 80-talet och beslöt då att lägga stor vikt vid den konstnärliga utsmyckningen. Det fanns fler skäl för en sådan satsning då man ansåg att fackföreningsrörelsen alltid måste ha ett kulturpolitiskt engagemang. Men SFL hade också ett speciellt ansvar. Förbundet organiserade i hög grad de lärare som verkade inom det konstnärliga området. Viktigast var dock att SFL ville skapa en arbetsmiljö för sina anställda som var stimulerande och berikande. Konst i arbetsvardagen Konst på arbetsplatsen är en utmaning som främjar diskussion och nytänkande. En miljö där konsten har en framträdande plats kan bli en miljö som utvecklar kreativitet och skapande. I Lärarnas hus finns nu de konstverk som generationer av lärare samlat. Många ledande konstnärer är representerade. Dit hör förutom de redan nämnda bland andra Siri Derkert, X:et och Albin Amelin. Med är också Evert Lundqvist och Staffan Hallström liksom Lennart Rodhe och Olle Bonnier. Bland dagens mest uppmärksammade konstnärer kan man i Lärarnas hus se Karin Mamma Andersson, Lena Cronqvist och Torsten Andersson. Tillsammans berikar de vardagen för de anställda och för medlemmar och gäster som besöker Lärarnas hus ger de stora möjligheter till nya upptäckter och upplevelser. Christer Romilson fd ordf i facklärarförbundet och Lärarförbundet Förening för dig med historiskt intresse Bokutgivning, konferenser, tidskrift. Föreningen för svensk undervisningshistoria är väldigt aktiv och vill naturligtvis att du ska vara medlem. Föreningen för svensk undervisningshistoria har funnits sedan 1920 och har givit ut mer än 200 böcker. Man ger också ut en tidskrift fyra gånger per år som heter Vägval i skolans historia. I den kan man läsa korta artiklar om ställningstaganden i skolfrågor under olika utvecklingsskeden. Ett exempel på en artikel i ett viktigt ämne är En lärarutbildning i förändring, likaså den med rubriken Kan sexåringar börja skolan? Bok om folkskollärare Den senast utgivna boken heter Var det bättre förr? Där berättar alla i en avgångsklass från 1947 om de första åren som folkskollärare. Skolministrar, riksdagsmän och SÖ-chefer har i en annan bok berättat om skola och skolpolitik och Carl-Axel Axelsson skriver i boken Engelska åt alla om reformens tillkomst och genomförande. Lennart Rodhe/BUS Duomo, (194x194cm) Lennart Rodhe är kanske den främste utforskaren av bildens språk i svensk konst. Och i Lärarförbundets samling finns ett av hans viktigaste verk Duomo. Namnet betyder katedral på italienska och målningen är inspirerad av kupolen i katedralen i Milano och kyrkans gotiska form och dekor. Dess fyra lika delar speglar sig i varandra och gäckar våra försök att bestämma vad som är djup och yta. Delarna går att ta isär och sättas samman i andra kombinationer med nya mönster och rum. Konferens om rektorsroll Föreningen och Stiftelsen SAF samt Sällskapet för folkundervisningens befrämjande anordnar gemensamma konferenser. Nästa konferens blir den 24 april i Lärarnas hus i Stockholm och kommer att handla om Att leda en skola om rektorsrollen. För mer information, se annons i Lärarnas tidning. Vi hoppas att du vill bli medlem i denna intressanta förening. Anmälan skickas till: Föreningen Svensk Undervisningshistoria, Box 2056, Uppsala. Välkommen! Solveig Paulsson ordförande Gröna bilagan våren

6 Träff för nordiska lärarpensionärer Nu är det hög tid att anmäla intresse för den nordiska lärarpensionärsträffen. I år förläggs den årligt återkommande Nordiska lärarpensionärsträffen till Bergen i Norge. Datum för träffen är juni. Deltagaravgift inklusive inkvartering med helpension är: enkelrum NOK = cirka 6840 SEK dubbelrum NOK = cirka 5840 SEK Lärarförbundet subventionerar resan för medlemmar med 1000 kr per person. Kostnad som tillkommer är resa tur och retur hemorten. Anmäl dig senast den 14 mars. Anmälan är bindande. Är du intresserad av att delta? Kontakta snarast Britt-Marie Gerdin på telefon eller lararforbundet.se. Turkisk touch Uddevalla lokalavdelnings pensionärer har en litteraturcirkel med smak för både läsande och god mat. Hösten 2007 läste de Istanbul av 2006 års nobelpristagare Orhan Pamuk. Deltagarna i litteraturcirkeln kontaktade turkiska turistrådet i Stockholm. Där möttes man av stor entusiasm och hjälpsamhet. Turistrådet skickade broschyrer, kartor, planscher, flaggor, turkisk musik och annat som man kunde använda på avslutningsdagen. Många av bilderna i broschyren visade sig vara platser som Orhan Pamuk berättat om i sin bok. Via en turkisk restaurang i Göteborg beställde Uddevallapensionärerna typisk turkisk mat och fick en härlig avslutning i litteraturcirkeln. - Jag har alltid skrivit, men det här är speciellt. Det är så spännande att man är utlämnad till juryn som bedömer framträdandet och diktens innehåll, säger Birgitta Granberg, pensionärsmedlem i Lärarförbundet, om sin hobby, estradpoesi. Birgitta är äldst i klassen Birgitta Granberg är inte bara före detta lärare på lågstadiet. Hon är också Sveriges äldsta estradpoet. Jag tycker att det är underbart att ha fått ett nytt intresse. Det här är det absolut roligaste jag har gjort i mitt liv, säger hon. Det är bara några år sedan Birgitta Granberg började uppträda med estradpoesi. Men hon är van att göra nya val sent i livet. Eller förhållandevis sent. Valet att bli lärare kom också sent, då var jag 32 år. Det var tur för alla barn att jag inte blev lärare tidigare, för jag var så omogen, säger hon och skrattar glatt. I april fyller Birgitta Granberg 84 år. Hon debuterade som estradpoet vid 81. Medelåldern bland dem som sysslar med så kallad Poetry slam ligger annars på runt 30 år, och de är oftast män. Det är väldigt många killar som fakta/birgitta granberg Född 1924 i Jämtland Lärarbakgrund: Lågstadielärare, dramalärare, lärarutbildare på folkskoleseminariet i Strängnäs, skolkonsulent i Sundsvalls kommun. Bosatt i Bromma läser slamdikt, de agiterar med neddragna mössor. Och så en tant då. Man kan inte tävla i poesi, men det gör vi, säger hon. Birgitta Granberg är ovanlig i sammanhanget, men ändå verkar hon smälta in helt och hållet. Några år efter debuten har hon varit i SM-final i poetry slam två gånger, snart blir det kanske tre. Hon kallar Folket hus i Rinkeby för sin hemmascen. Men visst var hon tveksam första gången hon skulle kliva upp på estraden med några nyskrivna dikter i handen. Framgång på en gång Jag hade sett en annons i Dagens nyheter att den som ville fick komma och läsa sina dikter. Och jag hade precis gått en skrivarkurs, så jag tog mina två papper och stack in till restaurangen på Sveavägen. Jag var väldigt tveksam, för jag hade ingen aning om vad det var. Men jag blev övertalad att 6 Gröna bilagan våren 2008

7 fakta/poetry slam delta i tävlingen. Och jag vann, säger hon. Juryn utses bland publiken, den bedömer både diktens innehåll och själva framträdandet. De tävlande får poäng från 1-10 ungefär som i konståkning. Slamdikter är en speciell genre där framträdandet är väldigt viktigt, man måste tänka på när man gör pauser och hur man tittar på publiken. Man kan inte bara stå där och läsa vackra saker. Men vill man inte tävla kan man läsa ändå. Då är det öppen scen som gäller. Den finns med vid varje tävling, och där läser Birgitta Granberg gärna. För det viktigaste är egentligen inte varken att vinna eller att tävla, utan att skriva. Jag vill uppmana alla i min ålder att skriva om sina liv. Vem ska annars berätta om 1920-talet, då det varken fanns plastpåsar eller penicillin? Noggrann research Birgitta Granberg är en betraktare som hittar ämnen till sina dikter i det som sker omkring henne. Jag skriver om saker som förvånar mig i samhället, säger hon och hämtar en svart mapp full med vackert handskrivna dikter på randigt papper. Sen brister hon ut i poesi där vid köksbordet, dikter om det oändliga antalet kaffesorter, alla underliga varianter av gymnastikskor, alla kök som måste få ny design eller mängden sladdar i ett modernt hem. Just nu skriver jag en dikt om att gå på gym. Jag har siktet inställt på beach Vet du förresten vad ett sexpack är? säger Birgitta som gör noggrann research i alla ämnen hon skriver dikter om. Förutom estradpoet kallar sig Birgitta Granberg dagdrivare. En tillvaro som hon faktiskt föredrar Poetry slam är en tävlingsform i estradpoesi som skapades 1986 av poeten Marc Smith på jazzklubben The Green Mill i Chicago arrangerades de första amerikanska mästerskapen. Stockholmspoeten Erkki Lappalainen introducerade Poetry Slam i Sverige Sedan 1997 arrangeras årligen svenska mästerskap i Poetry Slam. Källa: Wikipedia framför att vara lärare. Birgitta Granberg sover gärna länge på morgonen, om hon inte blir väckt av Lennart, en annan estradpoet som gärna ringer tidigt för att diskutera dikter. Jag är adopterad av några gossar, så jag har fått extra barnbarn på det här sättet. Festivaldebut i sommar För att vara dagdrivare har hon ett ganska späckat schema. För det nya intresset tar tid. Hon läser slamdikter på olika scener nästan varje vecka. Hon går skrivarkurs. Hon läser för pensionärsgrupper och husmorsföreningar. Och till sommaren ska hon läsa sina dikter på festivalen Peace and love i Borlänge. Jag har tur som har haft ett så underbart yrke som läraryrket och sen får göra något så stimulerande som Poetry slam. Jag är en ganska lycklig människa. pernilla frantzich Jag vill inte gå stavgång i Hagaparken. Jag vill inte bli en vandrande pinne och sluta mina dagar i ett terrarium. Jag vill inte se ut som om jag vore frånåkt mina skidor och nu i rasande fart försöker hinna ifatt dem. Vilken arvssynd har fått min generation att så manipulerat, så meningslöst, men så målmedvetet i expressfart staka sig fram. Som vore de på jakt efter något förlorat. PR-personen i sportaffären säger med sitt förbindligaste leende att det är bra för kassan och att man blir frisk av det. Men det ser sjukt ut. Birgitta Granberg Solsemester i Monte Rojo Pensionerade medlemmar kan hyra förbundets fyra fritidsvåningar i San Agustin, Gran Canaria. Hyran är kr per vecka, men under juni, juli och augusti är kostnaden 750 kr per vecka för pensionerade medlemmar. Våningarna är avsedda för två personer. Sista anmälningsdag är den 1 mars, men det finns ofta möjlighet till återbudsveckor. Skriftlig anmälan skickas via mejl eller brev till Neide Montanari, Lärarförbundet, Box , Stockholm eller telefon eller fax Uppge ditt medlemsnummer, om du hyrt förut, vilken vecka du vill hyra samt två alternativa veckor. För mer information om Monte Rojo samt övriga medlemsförmåner, se: lararforbundet.se under lärare, pensionerad lärare. Åk till Åland Välkommen att följa med Uddevalla lokalavdelning till Åland den 5-9 maj. På den guidade resan kommer vi bland annat att se den gamla postvägen från 1600-talet, Bomarsund, Finström, Geta, Tjudö vingård, Sundbloms gård på Fåglö och mycket annat. Påstigningsplatser är Vänersborg, Lidköping, Mariestad, Örebro och Grisslehamn. Kontakta Marianne Stensson för mer information på eller Gröna bilagan våren

8 Pensionärerna en tillgång lokalt Vi återanvänder tidningar för att det är bra för pappersindustrin och järnskrot för att det är bra för stålindustrin, nog borde vi också återanvända pensionärerna...! Det var budskapet från Marianne Stensson, pensionärskommitténs representant, på kongressen i höstas. Lärarförbundet är idag en unik organisation, som behåller sina pensionärer som fullvärdiga medlemmar. Efter förbundssammanslagningen 1991 fanns det dock inget tal om pensionärer i förbundet, utan det var den dåvarande ordföranden Christer Romilson som tog initiativet till det. Han såg vikten av att pensionärernas kompetens och erfarenhet stannade kvar för att kunna utnyttjas även i fortsättningen. Mer än 40 år som kassör År 2007 hade 552 av förbundets pensionerade medlemmar fackliga uppdrag. En av dessa är Anna Maria Karlsson, kassör i Sundbybergs lokalavdelning. Anna Maria är en excellent kassör, säger Eva Bengtsson, ordförande i lokalavdelningen under arbetet med årets bokslut. Hon har samarbetat med Anna Maria Karlsson sedan år 2000 medan Anna Maria själv, som blev kassör redan år 1967 när Sveriges Lärarförbund bildades, har haft 40-årsjubileum. Hon kom då från Eva Bengtsson är ordförande i Sundbybergs lokalavdelning. Kassören Anna-Maria Karlsson har mer än 40 år på nacken i uppdraget och är numera pensionär. Sveriges småskollärarförbund och kände verkligen för att hålla ordning och reda på siffror. Detta intresse har följt henne genom åren. Så länge förbundets kretsoch distriktsverksamhet bestod ansvarade hon även för kassaboken i Stockholms län. Uppdraget passar mig Att vara kassör gör att man har en total insyn i allt som planeras och genomförs och det har passat mig, som alltid varit fackligt engagerad och tyckt om att vara med i svängen. Ibland har jag väl ansetts vara lite för försiktig och alltför noggrann, men det har varit övergående problem, säger Anna-Maria och fortsätter: Jag arbetar fortfarande manuellt under hela året, fast bokslutet gör jag tillsammans med Eva vid datorn. En ny kassör måste självklart bli helt uppdaterad och genomgå förbundets kassörskurser. Tyvärr är det ingen kö till uppdraget, men jag hoppas på att jag får en medhjälpare efter årsmötet, som senare kan ta vid. I styrelsen har vi hela tiden varit trygga med att Anna Maria hållit i plånboken och skött siffrorna, säger Eva avslutningsvis. Vi har inte på något vis känt oss tvingade till att pressa fram en ny kassör här i Sundbyberg. Birgitta Wennerberg Läs mer på webben! På Lärarförbundets webbplats lararforbundet.se hittar du information för pensionerade medlemmar. Välj knappen Lärare i bilden överst på sidan och välj sedan Pensionerad lärare i menyn som fälls ut. Här har vi samlat information som är intressant för just dig, från medlemserbjudanden och lokala aktiviteter till fakta om vad som gäller om du arbetar som vikarie. Hör gärna av dig till om du har frågor eller synpunkter på webbplatsen. 8 Gröna bilagan våren 2008

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Författare: Sofia Persson I nästan sextio år (1906-1963) hade folkskollärarinnorna en egen organisation som arbetade för jämställda villkor i läraryrket. Förbundet

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7 Lärarfackligt NR 6 för dig som är ombud i Lärarförbundet AUGUSTI 2013 tema sid 2-7 Värva nya medlemmar Ny termin. Nya kollegor. Passa på att presentera dig själv och Lärarförbundet redan första dagen.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Guide och Handledning

Guide och Handledning Guide och Handledning - för trafikantombudens arbete inom pensionärsföreningarna NTF Skånes Trafikäldreråd December 2006 Möten med varandra behöver vi realisera så ofta det är möjligt. Inom NTF Skåne och

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5 02 25, November 2014

Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5 02 25, November 2014 VISIONS-Nytt Vision kommunavdelning Kalmar, Skeppsbrogatan 55, Box 819, 391 28 Kalmar Ansvarig utgivare: Maj-Lis Lindberg Redaktör: Agneta Berg e-post agneta.berg@kalmar.se Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR VECKA 21

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR VECKA 21 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR VECKA 21 Ring eller skriv meddelande om ni inte kan komma till inspellningen. 2 SIU NYHETER 23 maj möte med representanter från Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun. 23 maj möte

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-08-22

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-08-22 Närvarande Björn Höft (BH) Mats Engquist (ME) Björn Strömberg (BS) Christofer Evelönn (CE) Ingemar Kallas (IK) Frånvarande - Protokoll för Tävlingskommitténs Tid och plats: 22 augusti 2012, Östervägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 Viveka Gardahl, Ann Helen Bengtsson, Martina Eriksson, Eva Fresk, Helga Gudding Östman, Hans Karlsson, Sara Karlsson, Gunilla Karlström, Lennart Melin, Anette

Läs mer

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015 Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015 Fotografiet taget av Sven Nicklasson sida 1 Ordförande har ordet Till min stora glädje så har under sommaren Karin Boyes namn dykt upp många gånger och i många

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

BLADET NU ÄR VI IGÅNG! Invigningen drog mycket folk. Nu kan du, medlem eller icke medlem sponsra oss på två sätt:

BLADET NU ÄR VI IGÅNG! Invigningen drog mycket folk. Nu kan du, medlem eller icke medlem sponsra oss på två sätt: BLADET Medlemsblad nr 4(16), 2002 NU ÄR VI IGÅNG! Invigningen drog mycket folk BLADET Medlemsblad nr 3(15), 2002 INVIGNING! Den 13 april blir den officiella invigningen av våra lokaler. Du som medlem är

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Pris till Järlas elever Ett stort och varmt grattis till våra elever i åk 6! Under vecka 12 var det vernissage i Stadshuset för utställningen Framtidens stad i Nacka

Läs mer

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Bilaga nr 1 till Förbundsinfo nr 7/2006 Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Christer Olsson Eivor Åkerström

Läs mer

Valberedningens arbete under året

Valberedningens arbete under året Valberedningens arbete under året Här är valberedningens förslag till Riksårsmötet 2016. Valberedningen har till uppgift att ta fram kandidater, intervjua och lägga förslag på personer som årsmötet väljer.

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2013 2013-06-04 14 25 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

PROTOKOLL. fört vid sammanträde för. Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund.

PROTOKOLL. fört vid sammanträde för. Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund. Datum och tid: 2015-01-20--21 Dag 1: 13.27-16.45 Dag 2: 09.09-11.35 Plats:

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

KONSTKLUBBEN I HANINGE KOMMUN VÅRPROGRAM

KONSTKLUBBEN I HANINGE KOMMUN VÅRPROGRAM KONSTKLUBBEN I HANINGE KOMMUN VÅRPROGRAM Läs mer och bli medlem på haninge.se/konstklubben Hej! Konstklubben i Haninge kommun är en ideell förening, vars syfte är att främja intresse för, och kunskap om,

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Linus Alfredsson Stenhuggeri och Skulpturprojekt

Linus Alfredsson Stenhuggeri och Skulpturprojekt Linus Alfredsson Stenhuggeri och Skulpturprojekt Jag heter Linus Alfredsson. Jag är född 1970. Jag bor på Gotland. Mitt arbete är ett samarbete. Jag samarbetar med stenar och med människor. Jag kan och

Läs mer

Väv i Väst. Informationsblad nr 1, febr 2014

Väv i Väst. Informationsblad nr 1, febr 2014 Väv i Väst Informationsblad nr 1, febr 2014 Ordföranden har ordet Den här gången tänker jag ta upp lite om vad som hänt och är på gång i föreningen utöver de aktiviteter som vi normalt arrangerar. Vi kan

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Wagner-Sällskapet i Göteborg. Årsmötesprotokoll 2011

Wagner-Sällskapet i Göteborg. Årsmötesprotokoll 2011 Wagner-Sällskapet i Göteborg Årsmötesprotokoll 2011 Tidpunkt: 2011-03-14 kl 17.30 Plats: Norska Sjömanskyrkan, Göteborg Närvarande: 34 medlemmar och 9 gäster 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av sällskapets

Läs mer

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna brev Sommaren närmar sig. Hoppas ni har haft en bra vår tillsammans i Klippan-sektionerna! Ta med det här nyhetsbrevet till Klippan-sektionens nästa möte

Läs mer

Remissvar - Årsmötesformer

Remissvar - Årsmötesformer Remissvar - Årsmötesformer Gruppen för normmedvetet arbete har läst igenom remissen om årsmötesformer och demokrati i Svenska Kyrkans Unga och önskar dela några reflektioner utifrån våra perspektiv. Vårt

Läs mer

Från folkskola üll grundskola. Redaktor Annelie Johansson. Lärare berättar

Från folkskola üll grundskola. Redaktor Annelie Johansson. Lärare berättar Från folkskola üll grundskola Redaktor Annelie Johansson Lärare berättar Omslag: Madeleine Vestin, Clou Form Omslagets foton: Ulf Fredholm och Stockholms skolmuseum ISBN: 91-87350-38-6 Första upplagan,

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Gååsa raden. I detta nummer av Gååsaraden: Ordföranden har ordet... Ny tävling; Vem där? Nytt från sektionerna. Inbjudan till repskap 2014

Gååsa raden. I detta nummer av Gååsaraden: Ordföranden har ordet... Ny tävling; Vem där? Nytt från sektionerna. Inbjudan till repskap 2014 Gååsa raden Nr. 1 2014 En tidning för Visions medlemmar i region Skåne I detta nummer av Gååsaraden: Ordföranden har ordet... Ny tävling; Vem där? Nytt från sektionerna Inbjudan till repskap 2014 Lösning

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 3-2009

Nyhetsbrev Nr 3-2009 1 Nyhetsbrev Nr 3-2009 2009-08-18 Information till medlemmar inom KLF Göteborgskretsen Ordföranden har ordet Nu när sommaren 2009 går mot sitt slut och de flesta lönearbetare har avslutat sin semester

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm. Närvarande styrelsen:

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg (MQV) Jan Kamras (JKA) P O Eriksson (POE) Helena Axelsson (HAX) Helena Svedlund (HSV) Lars Persson (LPE) Catarina

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig.

Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här mappen utmanar hon dig. 13-0413 forza_mappinnehall.indd 1 2015-01-15 11:49 Mappens omslag föreställer familjen Åströms gård Nilslarsberg i Svartnäs, Dalarna. Broderat av Kerstin! Kerstin hyr ut rum till studenter. Med den här

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016

MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016 MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016 Föreningen är till för dig i Värmlands län som har intresse av autismspektrumtillstånd. Är du anhörig till någon med autismspektrumtillstånd eller har du egen diagnos och vill

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen.

Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. 2013 Vi var totalt 36 personer som mött upp, och det är alltid trevligt att möta våra norska vänner igen. Fredagen den 13 september bjöd på solsken, då Gunilla, Eivor, Hjördis och Agneta blev hämtade av

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

K a. atl. >y : :""?y pay=?r;oss ri yl ällöfllyl. ; Ay i"s asgrénkyf ^Jj^ ^ kä ^I yy; 3;0y{li^ l^tfrjferi^ ':Öin ;?ö^irt?y^^ yséy^feh?

K a. atl. >y : :?y pay=?r;oss ri yl ällöfllyl. ; Ay is asgrénkyf ^Jj^ ^ kä ^I yy; 3;0y{li^ l^tfrjferi^ ':Öin ;?ö^irt?y^^ yséy^feh? K a atl >y : :""?y pay=?r;oss ri yl ällöfllyl 111 ; Ay i"s asgrénkyf ^Jj^ ^ kä ^I yy; 3;0y{li^ l^tfrjferi^ :yfåfe yjf leh^?y~??'v em? y^tiyryililif 'iaaxaxxvaxav ':Öin ;?ö^irt?y^^ yséy^feh? ockl;fe r Välkommen

Läs mer