Översiktlig genomförandeanalys. Väsby Sjöstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig genomförandeanalys. Väsby Sjöstad 2012-09-14"

Transkript

1 Översiktlig genomförandeanalys Väsby Sjöstad

2 (28) 1 Uppdraget Omfattning Uppdragsgivare Medverkande konsulter Underlag Sammanfattning Marknadsanalys och byggrättsvärden Befolkning och utvecklingstrend Läge och förutsättningar för Väsby Sjöstad Analys av efterfrågan Utbyggnadstakt utifrån befolkningsutveckling Bedömning av byggrättsvärde Bedömda intäkter och kostnader Bedömda intäkter Bedömda kostnader Slutsatser och kommentarer Ekonomiskt resultat Känslighetsanalys Samarbete mellan berörda markägare...26

3 (28) 1 Uppdraget 1.1 Omfattning Uppdraget omfattar marknadsanalys, bedömning av byggrättsvärden samt översiktlig intäkts- och kostnadsbedömning vid en exploatering av området Väsby Sjöstad i Upplands Väsby kommun. Intäkter har bedömts utifrån bedömda byggrättsvärden vid försäljning av detaljplanelagd mark. Kostnader har bedömts för de poster som normalt uppkommer vid en exploatering. NAI Svefas kalkylmetodik bygger på förenklade bedömningar där schablonvärden, erfarenhetstal och genomsnittsvärden från tidigare genomförda exploateringar används. De ekonomiska konsekvenserna har bedömts för området i sin helhet. En vidare kostnads- och intäktsfördelning mellan olika delområden, etapper eller aktörer ingår inte i uppdraget. Marken inom området ägs av fyra aktörer; tre privata fastighetsägare och kommunen. Planer finns på att bebygga området med cirka bostäder i form av flerbostadshus, radhus och villor. Därutöver kommer området innehålla lokaler. Utbyggnaden av bostäder och lokaler medför att allmänna anläggningar behöver byggas ut. Resultatet av denna rapport ska inte ses som en beskrivning av utfallet av en framtida exploatering utan som ett underlag för vidare resonemang och beslut om fortsatt inriktning på en exploatering. Stora osäkerhetsfaktorer finns, dels eftersom ytor och anläggningars lokalisering och utformning inte är helt fastlagda, dels eftersom långa utbyggnadstider påverkar nuvärdet av kostnader och intäkter. 1.2 Uppdragsgivare Uppdragsgivare är Upplands Väsby Kommun; Annika Eriksson. 1.3 Medverkande konsulter Uppdraget har utförts av NAI Svefa; Charlotte Olsson, Kristian Ekbom och Birgit Merecki. Florence Olsson har korrekturläst och deltagit i resonemang och diskussioner. 1.4 Underlag Upplands Väsby kommun har tillhandahållit: Översiktliga skisser över området Områdets areal och avgränsning Kostnad för bussgata Gautsektioner och vägdragningar Antal byggrätter och bostadstyper Samrådshandling FÖP Väsby Sjöstad.

4 (28) 2 Sammanfattning I Väsby Sjöstad, som omfattar cirka hektar mark, finns tidiga planer på att bygga bostäder och lokaler, vilket medför att allmänna anläggningar behöver byggas ut. Marken inom området ägs i huvudsak av fyra aktörer; tre privata fastighetsägare och kommunen. Den primära målgruppen bedöms vara barnfamiljer och äldre par. Utbyggnadstiden för hela området bedöms vara cirka 19 år om 50 procent av Upplands Väsbys framtida bostäder skapas i Väsby Sjöstad (årlig avsättning om 165 bostäder) och cirka 30 år om 30 procent av Upplands Väsbys framtida bostäder skapas i Väsby Sjöstad (årlig avsättning 100 bostäder). De förväntade byggrättsvärdena inom Väsby Sjöstad med en beräknad direkt byggstart, dvs utifrån den teoretiska förutsättningen att detaljplanen vunnit laga kraft, bedöms i genomsnitt uppgå till: kronor för tomt för radhus om 110 kvm BTA (bruttoarea) kronor för tomt för villa om 140 kvm BTA (bruttoarea) kronor per kvm BTA (bruttoarea) bostadsrätt kronor per kvm BTA (bruttoarea) hyresrätt Enligt uppgift från Upplands Väsby kommun kommer området inrymma cirka enheter om totalt cirka kvadratmeter BTA (bruttoarea). Av enheterna utgörs cirka st av bostäder av vilka st utgörs av lägenheter i flerbostadshus, 360 st av radhus, och 180 st av villor. Cirka 460 enheter utgörs av lokaler. Antagande har gjorts att 25 % av lägenheterna i flerbostadshusen är hyresrätter och 75 % bostadsrätter. Värdet för lokaler har inte bedömts i detta skede då det inte är klart vilken typ av verksamheter som kommer att inrymmas i lokalerna. Med förutsättningarna enligt ovan bedöms intäkterna vid utbyggnad av Väsby Sjöstad, utifrån den teoretiska förutsättningen att detaljplanen vunnit laga kraft, uppgå till cirka miljoner kronor. De bedömda kostnaderna för detaljplaneläggning och utbyggnad av allmänna anläggningar uppskattas till cirka miljoner kronor, varav kostnaden för utbyggnad av gata uppgår till ungefär 70 procent av de totala exploateringskostnaderna. Att andelen är så stor beror bla på att bussgatan utgör en hög kostnad, drygt 25 procent av de totala kostnaderna. Det innebär att en utbyggnad av området skulle medföra en vinst med cirka miljoner kronor. Hänsyn är då inte tagen till att kostnader och intäkter fördelas över tiden eller att de kan komma att förändras över tiden. Om kostnaderna fördelas på de nya bostadsenheterna innebär det att kostnaden per bostad blir cirka kronor, eller cirka kronor per kvadratmeter BTA (bruttoarea). Vinsten per bostad uppgår till cirka kronor. Hänsyn inte tagen till byggnader och anläggningar inom kvartersmark, förändringar i driftskostnader eller utbyggnad av taxe- eller avgiftsfinansierade anläggningar såsom vatten och avlopp, fjärrvärme, el m.m. För att genomföra projektet Väsby Sjöstad föreslås fyra sorters genomförandeavtal tecknas för att reglera parternas åtaganden. Avsiktförklaring (inför utställning av FÖP) Principöverenskommelse (i samband med antagande av FÖP) Ramavtal (i samband detaljplaneuppdrag) Exploateringsavtal (i samband med antagande av detaljplaner)

5 (28) 3 Marknadsanalys och byggrättsvärden 3.1 Befolkning och utvecklingstrend Upplands Väsbys kommun hade vid årsskiftet (2010/2011) invånare, varav personer är bosatta i tätorten. Antalet invånare i ålderskategorin år uppgår till cirka personer, motsvarande cirka 15 procent av det totala invånarantalet. Detta kan jämföras med riket där andelen personer i åldern år ligger på cirka 26 procent. Befolkningsutvecklingen har de senaste tio åren legat mellan -0,2 1,6 procent, vilket kan jämföras med rikets utveckling som har legat mellan 0,3 0,9 procent. Den största ökningen under 2000-talet var under 2010 när befolkningen ökade med 1,6 procent. Det som framförallt verkade positivt på befolkningsstatistiken under 2010 var det positiva flyttningsnettot om 428 personer. Mellan hade dock Upplands Väsby en nettoutflyttning, en trend som nu är bruten. Under 2010 uppgick befolkningsnettot till 648 personer. Antal invånare Befolkningstillväxt % % 5% % % 2% % 0% -1% % -3% -4% År -5% -6% -7% Upplands Väsby kommun år Diagram 1: Befolkningsutveckling Under det första halvåret 2011 växte befolkningen med 528 invånare och den 30 juni hade kommunen invånare. Preliminära siffror för andra halvåret 2011 visar på en befolkning vid årsskiftet 2011/2012 på personer vilket ger en befolkningsökning totalt under 2011 på cirka 891 invånare motsvarande 2,3 procent. Upplands Väsby var den fjärde snabbaste växande kommunen i länet under det första halvåret Upplands Väsby gör varje år befolkningsprognoser och senast 2011 var prognosen för 2015 att antalet invånare i kommunen då ska uppgå till personer. Prognosen innebär en ökning med cirka 725 invånare per år i genomsnitt de kommande åren. Den långsiktiga visionen som kommuniceras i översiktsplanen innebär att den genomsnittliga befolkningsökningen framöver skall vara cirka 435 personer årligen för att kommunen ska nå en befolkning om invånare år Den faktiska befolkningsutvecklingen har dock inte nått upp till nivåerna i prognosen sedan 2005 och om Upplands Väsby skall uppnå en befolkning om år 2020, måste befolkningsökningen utifrån den nuvarande och något lägre nivån vara cirka 615 invånare per år.

6 (28) 3.2 Läge och förutsättningar för Väsby Sjöstad LÄGESINDELNING BOSTADSHYRESHUS UPPLANDS VÄSBY Upplands Väsbys bedöms ha två A-lägen för bostadshyreshus, se kartan nedan. Ett centralt område begränsat av järnvägen i väster, Mälarvägen i söder, Husarvägen i öster samt Hasselgatan i norr. Det andra området är den sjönära bebyggelsen i Bollstanäs ner mot Norrviken. Den svarta pilen indikerar den tänkta placeringen för Väsby Sjöstad LÄGESBEDÖMNING VÄSBY SJÖSTAD Befintlig bebyggelse i Upplands Väsby kommun intill Mälaren söder om Hamnområdet utgörs av småhus samt fritidshus av småskalig karaktär. Med ett avstånd till centrala Upplands Väsby om cirka 7 km, samt ett sjönära och i övrigt naturskönt läge finns potential för Väsby Sjöstad att etablera sig som ett av de bättre lägena inom kommunen för bostadsbebyggelse. Detta givet att övriga delar som exempelvis kollektivtrafik, service och övrig infrastruktur kommer på plats och fungerar tillfredställande. Ett jämförbart område inom kommunen bedöms vara de sjönära delarna av Bollstanäs. Utifrån försäljningar av bebyggda småhusfastigheter, står sig området kring Norrviken i Bollstanäs bra och betingar högre priser relativt övriga Upplands Väsby. Transaktioner i området noteras med högre köpeskillingar och kvadratmeterpriser, och bedöms vare ett A-läge även för småhusfastigheter.

7 (28) HYRESMARKNADEN På hyresmarknaden inom Stockholmsregionen är vakansgraden för bostäder för närvarande näst intill obefintlig och det råder en mycket god efterfrågan på såväl hyresbostäder som mark för uppförande av nya hyresbostäder. Bostadshyrorna i Upplands Väsby bedöms variera, bland annat beroende på bostadens läge, standard och skick, enligt tabellen nedan. Nivåerna motsvarar en byggnad med värdeår från och med 1990 eller motsvarande standard. Min (kr/kvm) Median (kr/kvm) Max (kr/kvm) A-läge B-läge C-läge Tabell: Hyresnivåer uttryck i kronor per kvadratmeter BOA Investerarnas direktavkastningskrav bedöms variera, bland annat beroende av objektets specifika egenskaper enligt följande: Min % Median % Max % A-läge 3,50 4,00 4,50 B-läge 4,50 4,75 5,25 C-läge 5,00 5,25 5,50 Tabell: Direktavkastningskrav Väsbyhem har nyligen färdigställt nyproducerade lägenheter i det gamla fabriksområdet Messingen med inflyttning under hösten 2011 samt våren Området ligger mycket centralt beläget i Upplands Väsby, direkt intill buss- och pendeltågstationen, och hyresnivåerna är satta enligt nedan: Storlek Antal kvm Årshyra (kr/kvm) 4 rum och kök rum och kök rum och kök rum och kokvrå (studentboende) Observera att hyresnivåerna i de mindre lägenheterna avser 36 stycken studentlägenheter. Genomsnittshyran för övriga lägenhetsstorlekar (2-4 rum och kök) uppgår till cirka kronor per kvadratmeter uthyrbar bostadsyta. SMÅHUSMARKNADEN Från och med 1990-talets senare del har prisutvecklingen på såväl småhus- som bostadsrättsmarknaden varit mycket stark i Stockholmregionen. Först sommaren 2008 bröts trenden och under hösten 2008 skedde en korrigering på marknaden och en prisnedgång om cirka 5 15 procent noterades för stora delar av Stockholmregionen. Under inledningen av 2009 började bostadspriserna återhämta sig och fortsatte att stiga fram tills 2011, mycket tack vare Riksbankens kraftiga räntesänkningar liksom regeringens expansiva skattepolitik. En avmattning har dock kunnat skönjas på privatbostadsmarknaden under senare tid, delvis till följd av en mer restriktiv utlåning från banker och en ökad finans- och konjunkturoro i omvärlden. Det är i nuläget svårt att uttala sig om den långsiktiga utvecklingen på bostadsmarknaden som är beroende av tillgången och kostnaden för lånat kapital. Dock står det klart att Stockholmsregionen bedöms ha en kraftig befolkningstillväxt framöver och efterfrågan på bostäder kommer vara fortsatt hög.

8 (28) Småhus byggda år 2000 och framåt Detaljanalys av genomförda småhusaffärer i Upplands Väsby under 2011, med utgångspunkt att bebyggelsen ska vara uppförd år 2000 eller senare, visar att det totalt har sålts cirka 20 småhusfastigheter inklusive radhus och kedjehus. Objekten har sålts till priser som varierar i intervallet kronor per kvadratmeter med ett genomsnitt om cirka kronor per kvadratmeter med ett genomsnittpris på cirka 5,25 miljoner kronor. Prisutvecklingen gällande småhusmarknaden för hus byggda år 2000 eller senare i Upplands Väsby har under perioden varit positiv med en genomsnittlig årlig prisutveckling om tre till fyra procent sett till en genomsnittlig köpesumma i totalt belopp samt även i kronor per kvadratmeter. De högsta prisnivåerna hittills, räknat som kronor per kvadratmeter, har noterats under Kr/kvm Högsta köpesumma (kr/kvm) Genomsnittlig köpesumma (kr/kvm) Diagram: Prisutveckling år (Kr/kvm) År Småhus i Bollstanäs år 2000 och framåt I Bollstanäs i området kring Norrviken har det under 2011 noterats 14 köp av småhus byggda år 2000 eller senare. Objekten har sålts till priser som varierar i intervallet om cirka kronor motsvarande kronor per kvadratmeter med ett genomsnitt om cirka kronor per kvadratmeter. BOSTADSRÄTTSMARKNADEN Sett till den senaste 12-månadersperioden har bostadsrättspriserna i Storstockholm sjunkit med cirka fem procent. En bostadsrätt i Stockholms län kostar i februari 2012 i genomsnitt kronor per kvadratmeter, medan en bostadsrätt i centrala Stockholm i genomsnitt kostar kronor per kvadratmeter. Medelpriset för en bostadsrätt i Upplands Väsby kommun under det fjärde kvartalet 2011 uppgick enligt Mäklarstatistik till kronor per kvadratmeter eller kronor. Antalet försäljningar uppgår till 65 stycken under perioden. Genomsnittspriset för helåret 2011 uppgår enligt statistiken till cirka kronor per kvadratmeter. Prisutvecklingen för bostadsrätter i Upplands Väsby under 2010 och 2011 framgår av diagrammet nedan.

9 (28) Källa: Mäklarstatistik. Bostadsrätter byggda år 2000 eller senare Detaljanalys av genomförda bostadsrättsaffärer under 2011, med utgångspunkt att lägenheten ska vara byggd 2000 eller senare, visar att det totalt har sålts 25 bostadsrätter som uppfyller detta kriterium. Objekten har sålts till insatser som i huvudsak varierar i intervallet om cirka kronor per kvadratmeter med ett genomsnitt om cirka kronor per kvadratmeter vilket motsvarar en genomsnittsinsats på kronor. Schablonmässigt omräknat till totalt kapital, där bostadsrättsföreningens belåning är inkluderad, med en bedömd drift- och underhållskostnad om 280 kronor per kvadratmeter och en genomsnittlig låneränta om 4,0 procent ger jämförelsematerialet priser i huvudsak i intervallet om cirka kronor per kvadratmeter med ett genomsnitt om cirka kronor per kvadratmeter. Bostadsrätter i A-Läge I centrala Upplands Väsby bedömt som ett A-läge, har det under 2011 noterats 15 köp av bostadsrätter byggda år 2000 eller senare, aktuella köp är inringade på kartan nedan. Objekten har sålts till insatser som varierar i intervallet om cirka kronor per kvadratmeter med en genomsnittlig insats om cirka kronor per kvadratmeter. Schablonmässigt omräknat till totalt kapital med en bedömd drift- och underhållskostnad om 280 kronor per kvadratmeter och en genomsnittlig låneränta om 4,0 procent ger jämförelsematerialet priser i huvudsak i intervallet om cirka kronor per kvadratmeter med ett genomsnitt om cirka kronor per kvadratmeter. 3.3 Analys av efterfrågan Som underlag för analysen har mäklare vid tre olika mäklarbyråer i Upplands Väsby intervjuats. De frågor som har ställts avser att beskriva den generella efterfrågan på bostäder i det befintliga beståndet och i nyproduktion, vem som efterfrågar ett boende i nyproducerade bostäder i Upplands Väsby och Väsby Sjöstad, vad som efterfrågas och hur stor betalningsviljan är. Detta kapitel utgörs således av dessa mäklares bedömning.av marknadsläget i Upplands Väsby

10 (28) GENERELL EFTERFRÅGAN Vid samtal med mäklare framgår att efterfrågan på bostäder i Upplands Väsby generellt är god. Utbudet är för närvarande stort och det tar generellt längre tid att sälja bostäder än tidigare. Köpare har även blivit mer priskänsliga vilket leder till att specifikt dyrare objekt är mer svårsålda. Ur det perspektivet anses Upplands Väsby vara bra då den genomsnittliga bostaden är betydligt billigare än Stockholms kranskommuner eller i innerstaden. Det som främst efterfrågas är billiga lägenheter och radhus. Villor tar generellt längre tid att sälja. EFTERFRÅGAN PÅ NYPRODUCERADE BOSTÄDER Nyproduktionen upplevs ha tagit fart under 2010 dock finns ett uppdämt behov av bostäder och en kommande brist på radhus och villor förväntas uppstå. De projekt som ligger ute nu bedöms kunna säljas men det tar längre tid än tidigare och det krävs mer arbete för att sälja bostäderna. Efterfrågan på nyproduktion uppges i huvudsak komma från barnfamiljer och äldre par som letar boende i norra Stockholm. POTENTIELLA MÅLGRUPPER I VÄSBY SJÖSTAD Väsby Sjöstad benämns av en mäklare som ett suveränt läge för bostäder där köpare är villigare att betala mer än genomsnittet för sin bostad. Flertalet kunder till intervjuade mäklare känner till och pratar positivt om projektet Väsby Sjöstad. Området bedöms jämförbart och i viss mån bättre än Bollstanäs, med direkt närhet till Mälaren och västläge mot solen. Även för Väsby Sjöstad utpekas barnfamiljer och äldre par som en tydlig målgrupp. Tabellen nedan visar en generaliserad indelning gällande ett flertal potentiella kundkategorier. Skalan 1-5 ska ses som en subjektiv bedömning där 1 betyder Sannolikt inte intresserad av projektet och 5 betyder Sannolik mycket intresserad av projektet. Störst efterfrågan bedöms, enligt ovan, komma från barnfamiljer och äldre par. Yngre Medelålder Äldre Ensamstående Par Familjer Tabell: Målgrupper En grupp som även nämndes, och som är en värdefull målgrupp för nyproduktion, är villasäljare som ofta kan vara just äldre par med utflyttade barn eller barnfamiljer med äldre barn. Denna målgrupp bedöms som köpstark och nybyggnadsprojekt vänder sig ofta till denna målgrupp. UPPLÅTELSEFORM OCH BOSTADSTYPER Utifrån områdets karaktär och med utgångspunkt från den totala målgruppsanalysen bedömdes produktefterfrågan vara följande (numrering enligt ovan där en låg siffra indikerar svagare efterfrågan och en hög siffra indikerar en god efterfrågan): Lgh (45-65 kvm) Lgh (66-90 kvm) Lgh ( kvm) Radhus Friliggande villa Bostadsrätt Äganderätt Tabell: Uppskattad efterfrågan: Bostadstyper och upplåtelseform

11 (28) 3.4 Utbyggnadstakt utifrån befolkningsutveckling Upplands Väsbys har en tilltagande trend när det gäller befolkningsökningen. De senaste fem åren har haft en genomsnittlig ökning på cirka 470 invånare och under de senaste tre åren cirka 650 invånare årligen. I nedanstående tabell redovisas ett kalkylerat behov av tillskott av bostäder, utifrån olika scenarion. Det första scenariot bygger på den faktiska befolkningsutvecklingen i Upplands Väsby under de senaste 5 åren (2007 tom 2011), inklusive preliminära siffror för 2011, med en beräknat genomsnittlig ökning per år Det andra scenariot bygger på den faktiska befolkningsutvecklingen i Upplands Väsby under de senaste 3 åren (2009 tom 2011), inklusive preliminära siffror för 2011, med en beräknat genomsnittlig ökning per år Det tredje och sista utgår utifrån Länsstyrelsens rapport 2011:21, Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län Det fjärde och sista utgår från kommunens egen befolkningsprognos Förutsättning för kalkylen är en boendetäthet om 2,2 invånare per bostad. Kalkylen tar inte hänsyn till eventuell obalans på marknaden idag. Befolkningsprognos/ Kalkylerat bostadsbehov Faktisk (snitt senaste 5 års utveckling) Årligt behov bostäder Faktisk(snitt senaste 3 års utveckling) Årligt behov bostäder Länsstyrelsen Läget i länet Årligt behov bostäder Kommunens egen prognos Årligt behov bostäder VÄSBY SJÖSTAD UTBYGGNADSTID Om kommunens egen prognos med en genomsnittlig ökning på 725 personer årligen anses realistisk, behövs ett tillskott om 330 bostäder årligen i Upplands Väsby, givet en boendetäthet om 2,2 invånare per bostad. En uppskattning att 50 procent av dessa bostäder skapas i området Väsby Sjöstad, samt att det planeras för en utbyggnad av totalt cirka bostäder, ger en årlig avsättning om 165 bostäder och en total utbyggnadstid om cirka 19 år för scenario 4. De olika scenarierna ger följande avsättningstid med antagandet ovan: Scenario 1 utifrån faktisk befolkningsutveckling mellan , cirka 28 år Scenario 2 utifrån faktisk befolkningsutveckling mellan , cirka 21 år Scenario 3 utifrån Länsstyrelsens prognos, cirka 25 år Scenario 4 utifrån Kommunens egna befolkningsprognos, cirka 19 år Givet att endast 30 procent av Upplands Väsbys framtida bostäder skapas i Väsby Sjöstad fås en avsättningstakt om cirka 100 bostäder årligen och en total utbyggnadstid, för scenario 4, om 30 år.

12 (28) 3.5 Bedömning av byggrättsvärde METOD OCH SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR Vid bedömning av byggrättsvärden, dvs. markens värde efter att den har detaljplanelagts, har en indirekt ortsprismetod (exploateringskalkyl) använts där slutsatser om värdet efter en färdigställd exploatering minskas med beräknade återstående exploateringskostnader, försäljningsomkostnader etc. BYGGRÄTTSVÄRDEN Bedömningen är att Väsby Sjöstad troligen blir ett attraktivt läge för bostäder inom kommunen, där efterfrågan och betalningsviljan är hög relativt övriga områden i kommunen. Mot detta kan ställas en marknad där köpare är mer priskänsliga och mäklare upplever det allt mer komplicerat och tidskrävande att sälja objekt i det övre prissegmentet. Trots detta bedöms prisnivån för färdigställda småhus och flerbostadshus i Väsby Sjöstad på sikt kunna variera i det övre segmentet i kommunen. Ett frågetecken finns dock gällande den framtida prisutvecklingen på bostadsmarknaden som i dagsläget är svår att förutsäga. Framtida bostadspriserna beror av ett stort antal faktorer; Hushållens inkomster, sysselsättningen, befolkningsutvecklingen, som alla varierar över tiden. Höjda bolåneräntor och åtstramade finansieringsförutsättningar (som bolånetaket och eventuellt ökande amorteringskrav) är exempel på faktorer som påverkar hushållens betalningsförmåga. Att bedöma hur betalningsviljan för bostäder ser ut på lång sikt är således behäftat med stor osäkerhet. Därtill finns ett frågetecken kring hur den lokala marknaden påverkas av tillskottet av bostäder som planeras inom diverse projekt inom kommunen och i angränsande kommuner. Indirekt ortsprismetod Utförda exploateringskalkyler avser att ge en indikation på byggrättsvärde för olika bostadsändamål i området Väsby Sjöstad. Kalkylens intäktssida utgörs av projektvärdet efter färdigställande. Kostnaderna avser byggkostnader samt kostnader för iordningställande av mark inom kvartersmark. Kostnader enligt exploateringsavtal eller motsvarande ingår inte. Exploateringskostnaderna är schablonmässigt bedömda med ledning av statistik från Bygganalys och erfarenhetstal. Prisanalysen för småhus, villkorat att det skall vara uppförd år 2000 eller senare samt sålt under 2011, visar på ett genomsnittligt pris om cirka 5 miljoner kronor motsvarande cirka kronor per kvadratmeter för hela kommunen samt ett pris i A-läge runt kronor per kvadratmeter. Nyproduktion för äganderätt i B-läge ligger ute till försäljning för knappt kronor per kvadratmeter. Långsiktigt så bedöms den genomsnittliga prisnivån på nyproducerade småhus i Väsby Sjöstad till kronor per kvadratmeter bostadsyta. Genomförd prisanalys visar att en bostadsrätt, villkorat att den skall vara uppförd år 2000 eller senare samt såld under 2011, betingar ett genomsnittligt pris om cirka kronor per kvadratmeter för hela kommunen samt ett pris i A-läge runt kronor per kvadratmeter. Nyproduktion för bostadsrätt i A-läge visar på priser upp mot kronor per kvadratmeter. Långsiktigt så bedöms den genomsnittliga prisnivån på nyproducerade bostadsrätter i Väsby Sjöstad till kronor per kvadratmeter bostadsyta inklusive föreningens belåning. Efterfrågan på hyresrätter i Väsby Sjöstad bedöms som god för nyproducerade hyresfastigheter i området. Hyresnivåerna bedöms i genomsnitt till kronor per kvadratmeter uthyrbar bostadsyta. Givet dessa nivåer beräknas ett förväntat genomsnittligt byggrättsvärde för Väsby Sjöstad enligt följande: Tomt för radhus vid en antagen storlek om 110 kvm BTA Tomt för villa vid en antagen storlek om 140 kvm BTA Byggrättsvärde per kvm BTA för bostadsrätt Byggrättsvärde per kvm BTA för hyresrätt

13 (28) Slutsatser kring byggrättsvärdet Beräkningen av värdet i detta skede är förenklad och tar ingen hänsyn planrisk och osäkerheter kring om och när och även hur Väsby Sjöstad området exploateras. Att det inte finns någon färdig detaljplan innebär således att det finns en risk i projektet rörande om och när byggnation kan bli möjligt, samt hur stor eventuell byggnation kan komma att bli. Detta leder till att osäkerhetsintervallet i värdeuppskattningen är stort detta skede. Dessutom är byggstart för projektet beräknad till tidigast om fem år och förutsättningarna kan då ha förändrats. Givet är att byggrättsvärdena kommer variera inom området och bero av vilka investeringar som görs i infrastruktur, park och grönområden, båthamnar med mera. Den största värdepåverkande faktorn kommer troligtvis vara sjöutsikten. Flertalet bostäder inom området uppskattas ha närhet till vatten och med viss sjöutsikt. De förväntade byggrättsvärdena inom Väsby Sjöstad med en beräknad utbyggnadstid om 19 år och med en kalkylränta från byggstart om 5 %, bedöms i genomsnitt uppgå till: kronor för tomt för radhus om 110 kvm BTA kronor för tomt för villa om 140 kvm BTA kronor per kvm BTA bostadsrätt 750 kronor per kvm BTA hyresrätt De förväntade byggrättsvärdena inom Väsby Sjöstad med en beräknad direkt byggstart, dvs utifrån den teoretiska förutsättningen att detaljplanen vunnit laga kraft, bedöms i genomsnitt uppgå till: kronor för tomt för radhus om 110 kvm BTA kronor för tomt för villa om 140 kvm BTA 2500 kronor per kvm BTA bostadsrätt 1200 kronor per kvm BTA hyresrätt

14 (28) Tomt för radhus och villa vid en antagen storlek om 110 kvm respektive 140 kvm Radhus Villa Marknadsvärde färdigt småhus (kr/tomt inkl. byggnad) Markkostnader, anläggningar inom kvartersmark (kr/tomt) Plan- och fastighetsbildningskostnader (kr/tomt) Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) Marknadsföring/försäljning (kr/tomt inkl. byggnad) Summa produktionskostnader (kr/tomt inkl. byggnad) Netto (kr/tomt inkl. byggnad) Projektvinst / risk (kr/tomt inkl. byggnad) Byggrättsvärde (kr/tomt inkl. byggnad) Byggrätt (antal tomter) 1 1 Tid fram till exploatering påbörjas (år) 9,5 9,5 Real kalkylränta (%) 5,0% 5,0% Nuvärde (kr/kvm BTA) Bedömt värde (kr) Bedömt byggrättsvärde (kr/tomt) Omräkningstalet mellan BOA (boarea) och BTA (bruttoarea) för småhus är 1,0. Projektvinst / risk (kr/tomt inkl. byggnad) är beräknad utifrån tre olika nyckeltal, för att i så stor utsträckning som möjligt fånga upp byggherrens perspektiv och deras sätt att kalkylera vinst i ett projekt. De tre nyckeltalen är projektvinst/risk (procentuell andel av netto), procentuell andel av byggkostnad samt procentuell andel av projektvärde.

15 (28) Lägenhet i Flerbostadshus Bostadsrätt Insats (kr/kvm BRA) Föreningens lån (kr/kvm BRA) M arknadsvärde efter (kr/kvm BRA) Omräkningstal BRA/BTA 1,25 Projektvärde efter (kr/kvm BTA) Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) 200 Plan- och fastighetsbildningskostnader (kr/kvm BTA) 200 Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) M arknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) 100 S umma produktionskostnader (kr/kvm BTA) Netto (kr/kvm BTA) Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) Byggrätt (kvm BTA) 1 Tid fram till exploatering påbörjas (år) 9,5 Real kalkylränta (%) 5,0% Nuvärde (kr/kvm BTA) Bedömt byggrättsvärde (kr) Bedömt byggrättsvärde (kr/kvm BTA) Omräkningstalet mellan BOA (boarea) och BTA (bruttoarea) är 1,25 för flerbostadshus, hyresrätt och bostadsrätt. Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) är beräknad utifrån tre olika nyckeltal, för att i så stor utsträckning som möjligt fånga upp byggherrens perspektiv och deras sätt att kalkylera vinst i ett projekt. De tre nyckeltalen är projektvinst/risk (procentuell andel av netto), procentuell andel av byggkostnad samt procentuell andel av projektvärde.

16 (28) Lägenhet i Flerbostadshus Hyresrätt Hyra (kr/kvm BRA) Vakans/hyresrisk (%) 1,0% D&U (kr/kvm BRA) 325 Fastighetsskatt (kr/kvm BRA) 25 Direktavkastningskrav (%) 4,50% M arknadsvärde efter (kr/kvm BRA) Omräkningstal BRA/BTA 1,25 Projektvärde efter (kr/kvm BTA) Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) 200 Plan- och fastighetsbildningskostnader (kr/tomt) 200 Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) M arknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) 100 S umma produktionskostnader (kr/kvm BTA) Netto (kr/kvm BTA) Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) Byggrätt (kvm BTA) 1 Tid fram till exploatering påbörjas (år) 9,5 Real kalkylränta (%) 5% Nuvärde (kr/kvm BTA) 739 Bedömt byggrättsvärde (kr) 739 Bedömt byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 739 Omräkningstalet mellan BOA (boarea) och BTA (bruttoarea) är 1,25 för flerbostadshus, hyresrätt och bostadsrätt. Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) är beräknad utifrån tre olika nyckeltal, för att i så stor utsträckning som möjligt fånga upp byggherrens perspektiv och deras sätt att kalkylera vinst i ett projekt. De tre nyckeltalen är projektvinst/risk (procentuell andel av netto), procentuell andel av byggkostnad samt procentuell andel av projektvärde.

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

Väsby Sjöstad Genomförandestrategi

Väsby Sjöstad Genomförandestrategi 2012-10-31 Väsby Sjöstad Genomförandestrategi Bilaga 1: KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Analysmetodik... 5 Förutsättningar... 6 Befolkningsutveckling för västra kommundelarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Jenny Linné, exploateringsingenjör Maj 2013 Dnr: 2011KSM0459 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik För del av fastigheten Brevik

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dnr KFKS 2014/824-258 Projektnr 9420 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dalvägen Gustavsviksvägen, sydöstra Boo, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten i maj 2015. Kartan visar områdets

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Stadsbyggnadskontoret Martin Larsson, exploateringsingenjör oktober 2009 Utställningshandling FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2007/47.31 Dp 24-A-6 1 (5) HANDLÄGGARE Johanna T Wadhstorp 08 535 363 92 Johanna.tullhage-wadhstorp@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan för Gladö

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret 90 medarbetare Fastighetsförvaltning och exploatering Intäkter 2011, drygt 1 miljard kr Peter Olmårs,chef mark-och exploatering, fastighetskontoret,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter Petter Jurdell Bakgrund Behov av nyproduktion till rimlig prisnivå Behov av mindre infill-projekt, nyttjar redan utbyggd infrastruktur Del av vårt långsiktiga arbete för att produktutveckla produktionsmetoder

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9190, Skvaltan, Shurgard

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9190, Skvaltan, Shurgard Bilaga 2 stadsbyggnadsprojekt 9190, Skvaltan, Shurgard Slutrapport Nabiha Shahzad 2010-11-11 Sammanfattning Shurgard Storage Centers Sweden KB inkom med en förfrågan om detaljplanläggning för fastigheten

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved.

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Katarina Johansson 08-508 264 20 Katarina.i.johansson@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer