MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 1-001 MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl ) Återupptagande av sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet torsdagen den 6 juli Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet 1-006Uttalande av talmannen Talmannen. Mina damer och herrar! Flera händelser har ägt rum sedan vi träffades förra gången före sommaren. Jag vill nämna dem i ordning för att skapa ett sammanhang för vårt arbete och informera er om parlamentsorganens verksamhet under sommaren. För det första gäller det kriget i Libanon. På grund av de tragiska händelserna där ansåg jag att parlamentet inte längre kunde ha semester utan måste reagera. Därför kallade jag till en extra ordförandekonferens för de politiska grupperna som hölls den 20 juli. Vid ordförandekonferensen antogs ett tydligt uttalande som var betydligt mer kraftfullt än det som rådet (yttre förbindelser) tidigare hade gjort den 17 juli. I uttalandet krävde vi omedelbar vapenvila i området. Vi var också först med att kräva att en internationell styrka skulle sättas in i FN:s regi, där också EU skulle delta på ett betydande sätt. Gruppordförandena uppmanade enhälligt EU:s institutioner och medlemsstater att visa upp en enad front. Tyvärr blev så inte fallet. Den 1 augusti höll ordförandekonferensen ytterligare ett extra sammanträde på grund av det ökande våldet och attackerna mot civilbefolkningen. Den här gången var sammanträdet öppet för samtliga parlamentsledamöter. Vid detta sammanträde fördömdes attackerna mot civilbefolkningen kraftfullt, till exempel de nyligen genomförda attackerna mot den libanesiska staden Kana. Vi vädjade återigen till rådet att kräva omedelbar vapenvila. I enlighet med resolutionerna från den ordförandekonferensen förhandlade jag fram ett uttalande från presidiet för den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet, som offentliggjordes den 7 augusti - ett uttalande som antogs enhälligt av presidiets ledamöter, talmännen från parlamenten i Tunisien, Egypten och Grekland och mig själv. Det var första gången som europeiska och arabiska politiska ledare enades om ett gemensamt ställningstagande om krisen. Den 24 augusti samlades presidiet för den parlamentariska församlingen för Europa- Medelhavsområdet i Bryssel. Presidiet hade tidigare kallat samtliga ledamöter som ingår i denna församling. Presidiet antog ett uttalande där man uppmanade till europeiskt samarbete i interventionsstyrkan och beslutade att skicka en delegation till Libanon, Israel och de palestinska områdena. Som bekant beslutade regeringarna i EUmedlemsstaterna den 25 augusti till sist att tillmötesgå vår vädjan om att agera och även FN:s vädjan om att sända avsevärda styrkor från EU-länderna som ska operera på plats. Som ni förstår sammankallades dessa sammanträden med mycket kort varsel och därför kunde inte alla de ledamöter som kanske hade beslutat eller önskat delta informeras i tid. Jag beklagar att vi var tvungna att hålla dessa sammanträden så hastigt, men det gläder mig att vi har tagit med en debatt om frågan på denna första föredragningslista. Alla är medvetna om att detta är det största militära uppdrag som EU någonsin har genomfört, att det innebär en utmaning när det gäller vår politiska trovärdighet och att unionen nu har möjlighet att, förutom vår fredsbevarande roll i ett område som påverkar oss direkt, också stödja de diplomatiska insatserna i hela området och att återuppta fredsprocessen mellan Israel och Palestina. Den andra frågan som har hållit oss sysselsatta under sommaren är inströmningen av olagliga invandrare från Afrika, framför allt till Kanarieöarna och Lampedusa. Jag har haft kontinuerlig kontakt med kommissionsledamot Franco Frattini, och jag vill tacka honom för de beslut han har fattat och för hans engagemang i samarbetet mellan EU-länderna för att lösa vissa fall av olaglig invandring som är särskilt dramatiska ur en humanitär synvinkel. Vi bör dock vara medvetna om att människor har kommit till Lampedusa under sommaren och att har anlänt till Kanarieöarna, varav nästan bara i går. Den siffran är fyra gånger högre än förra året och hundratals människor har omkommit när de har försökt att ta sig över havet. Vi måste även vara medvetna om att dessa människor inte vill stanna på Lampedusa eller Lanzarote. De vill till Europa. Dessa händelser påverkar därför oss alla. De påverkar hela EU, både när det gäller invandringspolitiken och utvecklingspolitiken.

2 Jag vill uppmärksamma parlamentet och oss alla på att det inte handlar om en ovanlig nödsituation som bara uppstår vid enstaka tillfällen. Detta är ett strukturellt problem som blir allt allvarligare för varje sommar, eftersom invandringen ökar på grund av de inkomstmässiga och demografiska skillnaderna mellan Europa och Afrika. EU måste bemöta detta genom att utarbeta en utvecklingsstrategi för Afrika och utöka samarbetet mellan EU-länderna genom att införa en gemensam invandringspolitik. Mina damer och herrar! Slutligen vill jag påpeka att vi, som ni vet, även har fått uppleva förberedelserna inför en oerhört omfattande attack mot flyglinjerna mellan Förenade kungariket och Förenta staterna denna sommar, vilket påminner oss om att terrorismen fortfarande utgör ett hot. En annan påminnelse var de ödesdigra attackerna i Turkiet, där EU-medborgare omkom. På grund av dessa händelser måste vi öka våra insatser för att bekämpa terrorismen med godtagbara metoder och i beaktande av våra friheter. Under denna sammanträdesperiod kommer vi på torsdag att få möjlighet att diskutera den känsliga frågan om passageraruppgifter inom den kommersiella flygtrafiken, som fortfarande engagerar oss. I samband med detta vill jag informera er om att Irland har överklagat direktivet om lagring av personuppgifter, och därigenom rubbas den ömtåliga balans som vi hade uppnått mellan rådet och parlamentet. Dessa händelser kommer att prägla parlamentets arbete framöver Parentation Talmannen. Det är min tunga plikt att informera er om att alla inte kommer att finnas här för det parlamentariska arbete som vi inleder i dag. En av oss saknas, nämligen vår ungerska kollega István Pálfi, som avled den 15 juli vid 40 års ålder. Som ledamot i gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater visade István Pálfi sitt parlamentariska engagemang genom ett aktivt deltagande i utskottet för regional utveckling och i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland. Vid hans bortgång sände jag kondoleanser till hans familj på hela parlamentets vägnar, och nu finns en kondoleansbok längst fram i kammaren för de ledamöter som vill lämna en personlig hälsning. Mina damer och herrar! Jag ber er att hålla en tyst minut till minne av vår kollega István Pálfi. (Parlamentet höll stående en tyst minut.) Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet Parlamentets sammansättning: se protokollet Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet Tidsplan för den allmänna budgeten för budgetåret 2007 (tidsfrister för ingivande av förslag till ändringar): se protokollet Inkomna dokument: se protokollet Avtalstexter översända av rådet: se protokollet Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet Anslagsöverföringar: se protokollet Framställningar: se protokollet Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet Arbetsplan Talmannen. Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista som upprättades av talmanskonferensen vid sammanträdet torsdagen den 31 augusti (artiklarna 130 och 131 i arbetsordningen) har delats ut. Följande ändringar har föreslagits: Torsdag: Jag har mottagit en begäran från den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet om att punkten om Zimbabwe ska ersättas med en punkt om Transnistrien Hannes Swoboda (PSE). (DE) Herr talman! Situationen i Zimbabwe är givetvis förfärlig, tragisk och katastrofal, men eftersom det dessvärre inte har skett några förändringar där skulle vi mycket väl kunna ersätta denna punkt under sammanträdesperioden med punkten om Transnistrien. Den 7 september är det folkomröstning där och det är möjligt att situationen kan komma att förvärras ytterligare.

3 De ledamöter som hävdar att detta inte bara är en människorättslig fråga kan mycket väl ha rätt, men situationen i Transnistrien handlar faktiskt om mänskliga rättigheter för de människor som lever där under fruktansvärda förhållanden. Därför vill jag be er att vi just nu diskuterar Transnistrien och inte Zimbabwe. Med er tillåtelse, herr talman, så kanske ordföranden för den berörda delegationen kan motivera detta ytterligare Talmannen. Är det någon som vill argumentera för detta? Marianne Mikko (PSE). (ET) Som ledare för delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU Moldavien anser jag absolut att vi ska visa vår solidaritet med Moldavien genom att betona att vi för det första följer internationell rätt och för det andra även fortsättningsvis anser att separatistiska Transnistrien, i enlighet med den internationella rätten, varken har möjlighet eller rättighet att förklara sig självständigt från Moldavien. Vi erkänner Moldavien inom dess gränser. Detta kommer att sända en mycket viktig signal till landet, så därför ber jag återigen att vi försöker arbeta förebyggande. Därigenom visar vi också att vi skapar ett prejudikat här i parlamentet på så sätt att vi inte agerar i efterhand, utan är trygga i vår position och visar det på ett förebyggande sätt Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Herr talman! Transnistrien är onekligen en mycket viktig fråga, men den förtjänar en debatt här i kammaren på tisdag eller onsdag. Det bör hållas en fullständig debatt i kammaren eftersom denna fråga är av stor betydelse för den europeiska grannskapspolitiken. Tyvärr kommer hälften av ledamöterna inte att vara närvarande på torsdag eftermiddag för att diskutera denna allvarliga fråga. Jag anser därför att vi vilket PPE DE-gruppen har enats om bör behålla debatten om mänskliga rättigheter i Zimbabwe, där den humanitära situationen under Robert Mugabes regim är fruktansvärd, och sedan håller en fullständig debatt om Transnistrien under nästa sammanträdesperiod Talmannen. Jag har noterat att vi inleder det parlamentariska året med en meningsskiljaktighet mellan de två största grupperna, och det är just så det ska vara. Vi kommer att lösa frågan genom en omröstning. (Parlamentet förkastade förslaget.) (Arbetsplanen fastställdes.) Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan är anföranden på en minut om frågor av politisk vikt Geoffrey Van Orden (PPE-DE). (EN) Herr talman! Den två veckor långa förnyade prövningen för de fem bulgariska sjuksköterskorna och den palestinska läkaren i Libyen, som har pågått sedan den 13 juni, återupptas igen i morgon. Parlamentet har hela tiden visat sitt stöd och agerat till försvar för dessa personer. Jag vill framför allt tacka talmannen för hans ingripande i fallet med de libyska myndigheterna i början av juli. Jag är förfärad över att den libyska åklagarsidan under de senaste förhandlingarna den 29 augusti återigen yrkade på dödsstraff. Enligt rapporter från de senaste sammanträdena kommer den förnyade prövningen att avslutas inom några månader. Detta har vi hört förut. Tre månader har redan gått och det hela har pågått sedan Jag vill uppmana kommissionen och rådet och återigen er, herr talman att öka de diplomatiska ansträngningarna gentemot de libyska myndigheterna för att lösa frågan på ett snabbt och riktigt sätt, så att de bulgariska sjuksköterskorna och den palestinska läkaren omedelbart friges. (Applåder) Talmannen. Vi kommer att göra det igen. Samtliga EU-institutioner, framför allt parlamentets presidium, kommer att göra allt som står i deras makt för att lösa denna problematiska fråga Marc Tarabella (PSE). (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill ta upp situationen i Slovakien. Man tycks ha glömt bort att det socialdemokratiska partiet Smer, efter att ha vunnit valet bildade regeringskoalition med det högerextremistiska slovakiska nationalistpartiet (SNS). I början av augusti fick denna rödbruna koalition stöd av ledamöterna i det slovakiska parlamentet. I juli uttryckte jag min oro och mitt ogillande beträffande denna koalition och fick stöd av många av mina parlamentskolleger, men premiärminister Robert Fico bemötte inte vår begäran om att överväga huruvida en sådan koalition är lämplig. Dessvärre har den senaste tidens händelser visat att vår oro var befogad. Medlemmar av den ungerska minoriteten blev nyligen attackerade för att de talade ungerska, och ledaren för SNS, Jan Slota, har fortsatt att göra främlingsfientliga och nationalistiska uttalanden. Genom att ingå denna koalition har Robert Fico lämnat fältet öppet för sådana attacker, och skillnaden mellan ord och handling är hårfin. Politikerna måste ta ansvar, och att forma allianser med extremister som har sådana åsikter får ovillkorligen skadliga konsekvenser. För mig är det våld som vi bevittnar i dag en obarmhärtig påminnelse om Europas mörkaste period under förkrigstiden

4 Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Ryssland har insett att icke-statliga organisationer är det bästa sättet att påverka den allmänna opinionen. Sådana organisationer och stiftelser har blivit vanligt förekommande i staterna i det tidigare väldet. Genom att utnyttja sin gynnsamma position på den globala energimarknaden kan Ryssland satsa mer pengar på propagandakampanjer. I det syftet har den särskilda stiftelsen Euroregion Livonia-Baltic redan bildats med representationskontor i Estland, Lettland, Vitryssland och i Kaliningradområdet. Stiftelsens officiella målsättning är bland annat att främja affärsförbindelserna och det kulturella samarbetet mellan de baltiska staterna, Kaliningradområdet, Vitryssland och Ukraina. Grundarna av denna stiftelse, som Ryssland tog initiativ till, är redan kända för sina kraftiga reaktioner mot byggandet av förvaringsanläggningar för använt kärnbränsle vid kärnkraftverket Ignalina. Samtidigt som EU uppmuntrar den demokratiska processen i de forna sovjetländerna äventyras unionens initiativ i informationskriget. Jag har redan uppmanat Europaparlamentet, och gör det igen, att mer aktivt främja den demokratiska processen i de forna sovjetländerna och att tydligt klargöra sin åsikt om antipropagandan mot västvärlden i EU:s östra grannländer Margrete Auken (Verts/ALE). (DA) Herr talman! I och med alla de kärnkraftverk som vi har i Europa utsätter vi oss själva för större fara än vi tror även i Danmark, som faktiskt har valt att inte använda kärnkraft. Ta till exempel det svenska kärnkraftverket Forsmark. Den person som tidigare var säkerhetsansvarig där, Lars-Olov Höglund, har sagt att det var ren tur att det inte inträffade en härdsmälta i början av augusti. Han kallar situationen för den farligaste sedan Tjernobyl. Det dröjde dessutom en vecka innan den svenska allmänheten och personalen på liknande kärnkraftverk i andra länder informerades om händelsen. Vanligtvis har allmänheten inte tillgång till information om säkerheten vid kärnkraftverken eller de krav som myndigheterna ställer på dessa. Att så är fallet i det svenska, annars mycket öppna, samhället är naturligtvis oroande. Informationen brister när det gäller kärnkraften. Det viktiga lärdom som vi kan dra av denna händelse är att kärnkraften inte är säker och aldrig kommer att bli det heller. Detta skapar oerhörda problem och undergräver dessutom demokratin. Vi måste stoppa denna utveckling så fort som möjligt Pedro Guerreiro (GUE/NGL). (PT) Herr talman! Den 12 september är det åtta år sedan Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernandez, Ramón Labañino och René González felaktigt fängslades i Förenta staterna. De var kubanska patrioter vars enda syfte var att skydda sitt land från terroristattacker som främjades och utfördes av organisationer med bas i Miami. Det bör tilläggas att FN:s arbetsgrupp, som granskade fallet med dessa fem kubanska medborgare som frihetsberövades i Förenta staterna, inte ansåg att rättegången mot dem ägde rum under objektiva och opartiska förhållanden. Den 11:e appellationsdomstolen i Atlanta beslutade också enhälligt att upphäva den dom som tillkännagavs i Miami. Dessa åtta år har präglats av olagliga handlingar, oacceptabla straff, påtryckningar och utpressning, och av brott mot de mänskliga rättigheterna. Den amerikanska regeringen har till exempel inte tillåtit besök av fruarna till René González och Gerardo Hernandez. Herr talman! Rättvisa måste skipas genom att vi sätter stopp för denna grymma och omänskliga situation. Dessa fem kubanska patrioter måste försättas på fri fot och domarna mot dem måste upphävas Janusz Wojciechowski (UEN). (PL) Herr talman! Gruppen Unionen för nationernas Europa begärde att få ställa en muntlig fråga under debatten om tvångsarbetsläger på italiensk mark, där polska medborgare fanns bland arbetarna. Denna punkt togs inte med och därför vill jag be er att ta med den vid nästa plenarsession. Frågan är oerhört viktig. Det handlar om ett flagrant fall av slaveri. Människor har till och med dödats i dessa arbetsläger mitt i Europa. Det finns tecken som tyder på att detta är ett större problem som också påverkar andra medlemsstater. Vi har antagit hundratals resolutioner om brott mot de mänskliga rättigheterna i olika länder runtom i världen, och trots det står vi inför en grov kränkning av dessa mänskliga rättigheter inom vår egen union. Vi måste ta itu med denna fråga snarast. Europaparlamentet bör uppmana medlemsstaterna att bemöta problemet med utländska arbetare. Herr talman! Jag vädjar till er och till alla mina kolleger från de andra politiska grupperna att ta itu med denna fråga Thomas Wise (IND/DEM). (EN) Herr talman! Det sägs att den enda ambitionen med EU-projektet är att avskaffa nationsstaterna och att påtvinga dem oönskade och orealistiska federala illusioner. Enligt EUprogrammet Interreg, som i dag beskrivs ingående i brittisk press, krävs det att transnationella regioner ska upprättas. Dessa omfattar delar av Europa som inte ens är med i EU: södra Norge är en sådan region och norra Norge och Island är en annan. Detta är kanske en anledning till att Island har beslutat att inte ens överväga EU-medlemskap än på många år. Jag undrar vem som bad byråkraterna att lägga tid på att överväga sådana dumheter. Det måste dock oroa er att dessa galningar har fallit offer för lagen om oavsiktliga konsekvenser. På grund av dem är dagen då Storbritannien tar farväl snart här för, som Winston Churchill en gång sa, detta kommer vi inte att tåla

5 Georgios Karatzaferis (IND/DEM). (EL) Herr talman! Jag vill först gratulera er till Spaniens seger i basket-vm. Tro bara inte att ni besegrade oss greker. Vi lät er naturligtvis vinna matchen eftersom vi har anknytning till er kungafamilj. Därför lät vi er vinna. Ni talade tidigare om den olagliga invandringen till Kanarieöarna. Vi upplever dagligen samma problem i Egeiska havet. På grund av förbindelserna med Turkiet har gränserna inte fastställts och därför anländer olagliga invandrare till Grekland varje dag. Vi är ett land med 10 miljoner invånare, varav 2,5 miljoner är olagliga invandrare. Var fjärde invånare i Grekland är utlänning. Det är en otrolig siffra. Vårt land har ett underskott vi är det enda landet i Europa som har det. Vi har den högsta arbetslösheten och vi har 2,5 miljoner människor som lever under fattigdomsgränsen. Befria oss från denna börda, dock inte genom polisiära åtgärder. Vi måste ge de länder som flyktingarna lämnar bästa tänkbara ekonomiska stöd, så att de inte behöver ge sig av Ashley Mote (NI). Herr talman! (EN) Under de senaste veckorna har vi tvingats uppleva den bedrövliga synen av ett ängsligt EU, denna gång då Libanon stod i lågor. Så småningom kom ett futtigt erbjudande om en fredsbevarande styrka på 200 man från Frankrike till och med Bangladesh erbjöd mer än så, och snabbare! Minns ni tsunamin? USA skickade 150 helikoptrar och en krigsflotta inom några timmar medan EU sammanträdde. Under Balkankriget fanns Nato på plats och redde ut problemen medan EU sammanträdde. Detta storslagna så kallade supranationella styre finansierar människor som röstar på Hamasterrorister, och hotar nu polska skeppsvarv med nedläggning. Men ni vågar inte stå upp mot Iran! Vilket bedrövligt sommaruppehåll! James Nicholson (PPE DE). (EN) Herr talman! Under sommaren passade jag på att inhämta information från människor inom industrin i min hemregion. När jag mötte chefer inom mejeriindustrin företrädare för de mjölkproducerande jordbrukarna i norra Irland blev jag oroad över att EU:s minskning av exportbidragen för mjölkpulver, och även andra exportbidrag, har drivit ned de priser som jordbrukarna i min region kan ta ut till en bottennotering. Om inte detta ändras kommer EU att ha gjort sig skyldigt till att ha försatt mjölkproducenterna i min region i konkurs. Detta är fullständigt oacceptabelt. Jag uppmanar kommissionen att omedelbart ta upp den här frågan på dagordningen, innan det är för sent. Det är inte för sent att sammanställa ett omstruktureringspaket för industrin. Det sämsta med EU är att vi alltid agerar för sent. Om vi agerar nu kan vi göra det i tid Justas Vincas Paleckis (PSE). (LT) Herr talman! I mitten av juli avkunnade Vitryssland, den stat som är belägen mitt i vår kontinent, en dom mot Alexander Kozulin, ledaren för det vitryska socialdemokratiska partiet som vågade utmana Alexander Lukasjenko i presidentvalet. Han dömdes till fem och ett halvt års fängelse. EU:s ordförandeland har gjort ett uttalande, inte bara på de 25 medlemsstaternas utan även på 12 andra europeiska länders vägnar, där man kräver att Alexander Kozulin och andra politiska fångar omedelbart ska friges. Jag har nyligen talat med Alexander Kozulins hustru Irina. Hon berättade att hon bara får träffa sin make en gång i månaden och att han har drabbats av försämrad syn, hjärtproblem och uppblossade osteokondros. Jag anser att Europaparlamentet efter sitt uppehåll bör reagera mot den första domen i Vitryssland, som inte baserades på en påhittad kriminell handling utan på en politisk förseelse så kallad uppvigling till massoroligheter. Jag anser att parlamentets talman och de politiska grupperna om möjligt bör uttrycka sin åsikt. Regimen i Minsk förväntar sig inga skarpa reaktioner från EU på denna och liknande situationer, men så borde det inte vara Lívia Járóka (PPE-DE). (HU) Jag vill säga några ord om Ján Slotas tillkännagivande om antagandet av en nolltoleransprincip mot romerna, för jag har under hela sommaren tänkt på hur viktigt det är att vi äntligen talar om skymferna mot den romska befolkningen. Under vårens valkampanj i Slovakien ventilerade Ján Slota ostraffat sina antiungerska och antiromska åsikter allt mer högljutt, vilket vi har påtalat vid ett flertal tillfällen. Denna välkända ledare för nationalistpartiet, som avsiktligt framkallar antiromska stämningar bland den slovakiska befolkningen genom grundlagsvidriga och fördomsfulla uttalanden, har redan tagit sig an sina uppgifter som medlem av den slovakiska regeringen, som en koalitionspartner. Liknande uttalanden under Vladimir Meciars regering fick nästan oåterkalleliga konsekvenser för den romska befolkningen i Slovakien. Det finns för närvarande uppskattningsvis romer i Slovakien och de lever under mycket svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Landets och regeringens viktigaste uppgift är nu att sätta stopp för romernas utanförskap, vilket de dessvärre har misslyckats med. Den rådande politiska stämningen är av förklarliga skäl skrämmande och osäker för den romska befolkningen och för andra minoriteter i Slovakien, som direkt eller indirekt dagligen utsätts för fördomar. Dessa typiska uttalanden från Ján Slota kan under inga omständigheter tillåtas i ett demokratiskt land Pál Schmitt (PPE-DE). (EN) Herr talman! Under de senaste veckorna har våra slovakiska vänner informerat oss om ett antal våldshandlingar och provokationer riktade mot människor som tillhör de ungerska och

6 romska minoriteterna. Det handlar om fysisk misshandel och kränkningar skrivna på banderoller vid ett idrottsevenemang. En ung kvinna som tillhör den ungerska minoriteten blev exempelvis brutalt misshandlad för att hon talade på ungerska i sin mobiltelefon. Dessa grymma gärningar har upprört den slovakisk-ungerska allmänheten, eftersom det inte har förekommit några sådana illdåd på åtta år. Dessa oroväckande kränkningar mot minoritetsgrupperna strider helt emot EU:s moral och principer, som Slovakien förband sig att iaktta när landet gick med i unionen. Inom EU accepteras inte handlingar som hotar olika minoriteters fredliga samexistens, särskilt inte om handlingarna understöds av regeringar eller politiker. Jag vill att vi tillsammans vidtar åtgärder mot sådana extrema angrepp på minoriteter som görs av vissa slovakiska regeringsmedlemmar, så att de inte provocerar fram ännu fler våldshandlingar. Om vi vill hedra unionens principer och respektera de individuella och gemensamma mänskliga rättigheterna måste vi göra något omedelbart, innan dessa gärningar slutar i en tragedi Bogusław Liberadzki (PSE). (PL) Herr talman! Jag vill återkomma till frågan om säsongsarbetare i Italien ett ögonblick. Dussintals människor tros ha försvunnit. De har troligtvis omkommit. Jag stöder Janusz Wojciechowskis förslag. Jag vill dock kraftigt betona att den italienska polisen samarbetar med den polska polisen. Samarbetet är förbehållslöst, eftersom de båda ländernas regeringar också arbetar tillsammans. Jag vill dessutom instämma med dem som uppmanar kommissionen och medlemsstaternas regeringar att undersöka om detta var en isolerad händelse. Låt den i så fall bli den sista. Låt oss ägna mer uppmärksamhet åt frågan om tillfälligt arbete, särskilt säsongsarbete, inom vår gemenskap. Jag vill också mycket kortfattat be om ett positivt gensvar på idén om statligt stöd till varvsindustrin i Polen, som har genomgått omfattande reformer. Jag uppmanar kommissionen att inta en positiv inställning i denna fråga Antolín Sánchez Presedo (PSE). (ES) Herr talman! Under helgen inträffade en brand vid en anläggning i Caldas de Reis i Galicien där kemiska produkter förvaras. Branden ledde till att giftiga ämnen släpptes ut i floden Umia. De galiciska myndigheterna reagerade omedelbart och vidtog nödåtgärder för att kontrollera utsläppen, vilket säkrade vattenförsörjningen för befolkningen i Salnés och skyddade naturrikedomen och tillgången på skaldjur i flodmynningen. Åtgärder vidtogs snabbt och effektivt genom ett utmärkt samarbete mellan förvaltningarna. Jag vill sända ett budskap om stöd och solidaritet från Europaparlamentet och uppmana gemenskapens myndigheter att övervaka processen och bedöma om det är lämpligt att utarbeta ett initiativ eller förslag om gemenskapsskydd mot dessa risker Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). (EL) Herr talman! Den 27 augusti hölls säsongens 14:e Formel 1 Grand Prix i Istanbul. Efter loppet överlämnades priserna av Mehmet Ali Talat, den så kallade presidenten i pseudostaten, enligt de turkiska organisatörerna i egenskap av president i den turkiska republiken norra Cypern. Enligt Internationella bilsportförbundets regler kan priser endast överlämnas av landets statschef eller premiärminister eller av federationens president. Detta är följaktligen ett politiskt intrigspel från den turkiska regeringens sida, eftersom Mehmet Ali Talat inte innehar något av dessa tre ämbeten. Till och med Murat Yalçintaş, som är ordförande för handelskammaren i Istanbul som organiserade loppet, sa till pressen att detta agerande var överlagt, eftersom loppet utgjorde en oväntad möjlighet för Talat att få publicitet. Därför frågar jag er, herr talman, mina damer och herrar, hur länge vi ska stå och se på när dessa övergrepp begås av den turkiska regeringen, övergrepp som inte bara förolämpar vår intelligens utan också är en skymf mot EU:s värderingar om ärlighet och öppenhet Véronique De Keyser (PSE). (FR) Herr talman! Jag är något förbryllad. Vi befinner oss nu mitt i det belgiska kommunalvalet, och jag har sett kommissionsledamöter delta aktivt i valkampanjen. Jag vet att kommissionsledamöterna inte fick engagera sig under den förra mandatperioden. Jag vet inte om det kravet fortfarande gäller eller om det står något om detta i arbetsordningen, och därför vet jag inte om jag bör be att min upprördhet över detta agerande förs till protokollet Talmannen. Vi kommer att vidarebefordra frågan till kommissionen Glenys Kinnock (PSE). (EN) Herr talman! Jag vill uppmärksamma parlamentet på den allt värre situationen i Darfur. Oroligheterna ökar på ett mycket allvarligt sätt och man står inför hot om en stor militär konfrontation, eftersom tusentals styrkor från Sudan nu är på väg in i området med lastbilar, bomber och vapen. Vi står också inför en omfattande humanitär katastrof, eftersom den hårdföra juntan i Sudan vägrar att släppa in FN-trupper, vilket FN:s säkerhetsråd enades om förra veckan i New York. Vi utsätts för olika påtryckningar om budgeten och jag hoppas att parlamentet håller fast vid uppfattningen att Darfur måste förbli en prioriterad fråga vid denna ytterst viktiga tidpunkt. Jag vill också be er att kontakta EU:s höge representant Javier Solana och be honom att snarast upprätta

7 förbindelser med sudaneserna och med Afrikanska unionen (AU), för att se till att AU:s mandat förlängs till dess att FN-trupper släpps in i denna katastrofregion i Sudan Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). (SL) Vissa utsatta delar av världen får mer uppmärksamhet än andra från världssamfundet. Det finns också allt fler personer med ett uttalat humanitärt kall som försöker rikta vår uppmärksamhet mot världens fasor och orättvisor. En sådan person är Tomo Križnar, en medborgare i Republiken Slovenien och i EU, som reste till Tchad och sedan till Sudan som den slovenska presidentens särskilda sändebud. Hans avsikt var att bistå det sudanesiska folket och att lindra den humanitära krisen i Darfur. Under sitt besök i Sudan följde Tomo Križnar flyktingarna i Darfur och berättade för världen om situationen i Sudan. Den 19 juli i år tillfångatogs Tomo Križnar av de sudanesiska myndigheterna för påstådda anklagelser om spionage och olaglig inresa i landet. Han dömdes till två års fängelse, böter och deportering. Enligt de senaste, ännu inofficiella, rapporterna har han benådats. Denna glädjande nyhet är ett resultat av internationellt stöd och av slovenska diplomaters arbete och engagemang. Jag vill framför allt tacka Europeiska unionen för dess medverkan i hans frigivning. Trots att Tomo Križnar har benådats uppmanar jag europeiska politiker att även fortsättningsvis uppmärksamma Darfur, särskilt när det gäller brotten mot de mänskliga rättigheterna och den mycket allvarliga humanitära krisen i området Ioannis Gklavakis (PPE-DE). (EL) Herr talman! Under de senaste åren har vi sett en ständig ökning av antalet skogsbränder, framför allt i södra Europa. I Grekland har vi haft flera svåra bränder. I Halkidiki, som förmodligen är landets främsta och vackraste turistort, brann cirka hektar. Detta är ett hårt slag mot miljön, turismen och jordbruket. Vi behöver: - För det första, ersättning till offren. EU är en stat och en organisation av solidaritet och måste agera som en sådan. - För det andra behöver vi direkt riskskydd så att inte jorden spolas bort. - För det tredje behöver vi förebyggande åtgärder för framtiden. Vi måste granska problemet på djupet och försöka plantera arter som inte brinner lika lätt som barrträd. - För det fjärde måste vi undersöka hur vi kan stoppa den ekologiska försämringen, eftersom antalet bränder ökar på grund av växthuseffekten. Det är vår skyldighet att skydda människan och miljön Sophia in t Veld (ALDE). (EN) Herr talman! Kommissionens ordförande José Manuel Barroso talar ofta om ett resultatinriktat EU, men han tycks bara avse den ekonomiska politiken. Jag vill be kommissionen att ha samma ambitionsnivå när det gäller de grundläggande rättigheterna. Jag tänker särskilt på ett antal incidenter som inträffade under sommaren, då homosexuella personer ville gå ut på gatorna och demonstrera för sina rättigheter. I flera fall förbjöds dessa gay pride-parader och myndigheterna klarade inte av att värna om demonstranternas rättigheter. Det finns även andra exempel på homofobi, till exempel incidenten med Polens utbildningsminister. Jag är mycket förvånad över kommissionens motvillighet och tvekan när det gäller händelser av detta slag, som tydligt strider mot de grundläggande rättigheterna. Jag vill be kommissionen att utnyttja artikel 7 i EUfördraget, som gör det möjligt att inleda en utredning av sådana händelser. Jag talar inte ens om sanktioner, men jag efterfrågar däremot en utredning för att undersöka om dessa ministrar kan hållas ansvariga för brott mot de grundläggande rättigheterna Monika Beňová (PSE). (SK) Herr talman, mina damer och herrar! Som företrädare för Republiken Slovakien vill jag fördöma och be om ursäkt för den senaste tidens attacker mot personer som tillhör nationella minoriteter. Samtidigt vill jag dock betona att Slovakiens regering noggrant utreder incidenterna som har inträffat i landet. Inrikesministern har informerat det berörda parlamentsutskottet om hur utredningen förlöper och jag vill också försäkra er om att Slovakiens regering i sitt uttalande tydligt har förklarat och betonat att den kommer att respektera, stödja och främja de medborgerliga rättigheterna, där också de nationella minoriteternas rättigheter ingår Vytautas Landsbergis (PPE-DE). (LT) Krisen i Libanon har visat på en ny situation i Mellanöstern. Iran har trätt fram som en betydande aktör som stöder terroristerna i Irak, Libanon och Palestina genom att förse dem med högteknologiska ryska vapen och genom att försöka utveckla egna massförstörelsevapen. De krafter som står bakom denna utveckling är fullständigt ansvarslösa. Låt oss minnas Stalin, som kvällen då han anföll Polen sa: Vi behöver ett stort krig för att nå våra mål. Iran är på väg åt samma håll utan att ens lämna någon förklaring. Nu sänder vi styrkor till Libanon som inte kommer att vidta några åtgärder mot de stridslystna axelmakterna Iran Syrien Hizbollah, utan bara kommer att delta i ett skådespel som regisseras av andra. Om vi inte vågar säga att varken Iran eller andra stater som vägrar att erkänna Israel bör ingå i dessa styrkor, så beter vi oss på ett omoget sätt. Europaparlamentet måste anta en begreppsmässig resolution

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter...

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter... Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter..................................................................... 3 Ett

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr=

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= DET TALADE ORDET GÄLLER! `ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= Herr talman, ärade åhörare här på läktaren och du som sitter där hemma och lyssnar framför radio

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00]

Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00] Fördjupning Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00] Varje år hotar naturliga och av människan skapade katastrofer miljontals människoliv.

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 8.10.2013 B7-0000/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om Kosovos europeiska

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Polisfrågor. Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14. Sammanfattning

Polisfrågor. Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14. Sammanfattning Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet 167 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013. De behandlade yrkandena

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information.

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Frontex EU:s militanta födelsedagsbarn Den europeiska byrån vars främsta uppgift är att postera ut poliser

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

MINNS DU SOMMAREN 2012?

MINNS DU SOMMAREN 2012? MINNS DU SOMMAREN 2012? Block 1 Fråga 1 Den muslimska fastemånaden Ramadan har passerat under sommaren. Hur många boende i Sverige är muslimer? 1 cirka 15 000 x cirka 150 000 2 cirka 1,5 miljoner En av

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer