MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 1-001 MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl ) Återupptagande av sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet torsdagen den 6 juli Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet 1-006Uttalande av talmannen Talmannen. Mina damer och herrar! Flera händelser har ägt rum sedan vi träffades förra gången före sommaren. Jag vill nämna dem i ordning för att skapa ett sammanhang för vårt arbete och informera er om parlamentsorganens verksamhet under sommaren. För det första gäller det kriget i Libanon. På grund av de tragiska händelserna där ansåg jag att parlamentet inte längre kunde ha semester utan måste reagera. Därför kallade jag till en extra ordförandekonferens för de politiska grupperna som hölls den 20 juli. Vid ordförandekonferensen antogs ett tydligt uttalande som var betydligt mer kraftfullt än det som rådet (yttre förbindelser) tidigare hade gjort den 17 juli. I uttalandet krävde vi omedelbar vapenvila i området. Vi var också först med att kräva att en internationell styrka skulle sättas in i FN:s regi, där också EU skulle delta på ett betydande sätt. Gruppordförandena uppmanade enhälligt EU:s institutioner och medlemsstater att visa upp en enad front. Tyvärr blev så inte fallet. Den 1 augusti höll ordförandekonferensen ytterligare ett extra sammanträde på grund av det ökande våldet och attackerna mot civilbefolkningen. Den här gången var sammanträdet öppet för samtliga parlamentsledamöter. Vid detta sammanträde fördömdes attackerna mot civilbefolkningen kraftfullt, till exempel de nyligen genomförda attackerna mot den libanesiska staden Kana. Vi vädjade återigen till rådet att kräva omedelbar vapenvila. I enlighet med resolutionerna från den ordförandekonferensen förhandlade jag fram ett uttalande från presidiet för den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet, som offentliggjordes den 7 augusti - ett uttalande som antogs enhälligt av presidiets ledamöter, talmännen från parlamenten i Tunisien, Egypten och Grekland och mig själv. Det var första gången som europeiska och arabiska politiska ledare enades om ett gemensamt ställningstagande om krisen. Den 24 augusti samlades presidiet för den parlamentariska församlingen för Europa- Medelhavsområdet i Bryssel. Presidiet hade tidigare kallat samtliga ledamöter som ingår i denna församling. Presidiet antog ett uttalande där man uppmanade till europeiskt samarbete i interventionsstyrkan och beslutade att skicka en delegation till Libanon, Israel och de palestinska områdena. Som bekant beslutade regeringarna i EUmedlemsstaterna den 25 augusti till sist att tillmötesgå vår vädjan om att agera och även FN:s vädjan om att sända avsevärda styrkor från EU-länderna som ska operera på plats. Som ni förstår sammankallades dessa sammanträden med mycket kort varsel och därför kunde inte alla de ledamöter som kanske hade beslutat eller önskat delta informeras i tid. Jag beklagar att vi var tvungna att hålla dessa sammanträden så hastigt, men det gläder mig att vi har tagit med en debatt om frågan på denna första föredragningslista. Alla är medvetna om att detta är det största militära uppdrag som EU någonsin har genomfört, att det innebär en utmaning när det gäller vår politiska trovärdighet och att unionen nu har möjlighet att, förutom vår fredsbevarande roll i ett område som påverkar oss direkt, också stödja de diplomatiska insatserna i hela området och att återuppta fredsprocessen mellan Israel och Palestina. Den andra frågan som har hållit oss sysselsatta under sommaren är inströmningen av olagliga invandrare från Afrika, framför allt till Kanarieöarna och Lampedusa. Jag har haft kontinuerlig kontakt med kommissionsledamot Franco Frattini, och jag vill tacka honom för de beslut han har fattat och för hans engagemang i samarbetet mellan EU-länderna för att lösa vissa fall av olaglig invandring som är särskilt dramatiska ur en humanitär synvinkel. Vi bör dock vara medvetna om att människor har kommit till Lampedusa under sommaren och att har anlänt till Kanarieöarna, varav nästan bara i går. Den siffran är fyra gånger högre än förra året och hundratals människor har omkommit när de har försökt att ta sig över havet. Vi måste även vara medvetna om att dessa människor inte vill stanna på Lampedusa eller Lanzarote. De vill till Europa. Dessa händelser påverkar därför oss alla. De påverkar hela EU, både när det gäller invandringspolitiken och utvecklingspolitiken.

2 Jag vill uppmärksamma parlamentet och oss alla på att det inte handlar om en ovanlig nödsituation som bara uppstår vid enstaka tillfällen. Detta är ett strukturellt problem som blir allt allvarligare för varje sommar, eftersom invandringen ökar på grund av de inkomstmässiga och demografiska skillnaderna mellan Europa och Afrika. EU måste bemöta detta genom att utarbeta en utvecklingsstrategi för Afrika och utöka samarbetet mellan EU-länderna genom att införa en gemensam invandringspolitik. Mina damer och herrar! Slutligen vill jag påpeka att vi, som ni vet, även har fått uppleva förberedelserna inför en oerhört omfattande attack mot flyglinjerna mellan Förenade kungariket och Förenta staterna denna sommar, vilket påminner oss om att terrorismen fortfarande utgör ett hot. En annan påminnelse var de ödesdigra attackerna i Turkiet, där EU-medborgare omkom. På grund av dessa händelser måste vi öka våra insatser för att bekämpa terrorismen med godtagbara metoder och i beaktande av våra friheter. Under denna sammanträdesperiod kommer vi på torsdag att få möjlighet att diskutera den känsliga frågan om passageraruppgifter inom den kommersiella flygtrafiken, som fortfarande engagerar oss. I samband med detta vill jag informera er om att Irland har överklagat direktivet om lagring av personuppgifter, och därigenom rubbas den ömtåliga balans som vi hade uppnått mellan rådet och parlamentet. Dessa händelser kommer att prägla parlamentets arbete framöver Parentation Talmannen. Det är min tunga plikt att informera er om att alla inte kommer att finnas här för det parlamentariska arbete som vi inleder i dag. En av oss saknas, nämligen vår ungerska kollega István Pálfi, som avled den 15 juli vid 40 års ålder. Som ledamot i gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater visade István Pálfi sitt parlamentariska engagemang genom ett aktivt deltagande i utskottet för regional utveckling och i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland. Vid hans bortgång sände jag kondoleanser till hans familj på hela parlamentets vägnar, och nu finns en kondoleansbok längst fram i kammaren för de ledamöter som vill lämna en personlig hälsning. Mina damer och herrar! Jag ber er att hålla en tyst minut till minne av vår kollega István Pálfi. (Parlamentet höll stående en tyst minut.) Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet Parlamentets sammansättning: se protokollet Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet Tidsplan för den allmänna budgeten för budgetåret 2007 (tidsfrister för ingivande av förslag till ändringar): se protokollet Inkomna dokument: se protokollet Avtalstexter översända av rådet: se protokollet Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet Anslagsöverföringar: se protokollet Framställningar: se protokollet Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet Arbetsplan Talmannen. Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista som upprättades av talmanskonferensen vid sammanträdet torsdagen den 31 augusti (artiklarna 130 och 131 i arbetsordningen) har delats ut. Följande ändringar har föreslagits: Torsdag: Jag har mottagit en begäran från den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet om att punkten om Zimbabwe ska ersättas med en punkt om Transnistrien Hannes Swoboda (PSE). (DE) Herr talman! Situationen i Zimbabwe är givetvis förfärlig, tragisk och katastrofal, men eftersom det dessvärre inte har skett några förändringar där skulle vi mycket väl kunna ersätta denna punkt under sammanträdesperioden med punkten om Transnistrien. Den 7 september är det folkomröstning där och det är möjligt att situationen kan komma att förvärras ytterligare.

3 De ledamöter som hävdar att detta inte bara är en människorättslig fråga kan mycket väl ha rätt, men situationen i Transnistrien handlar faktiskt om mänskliga rättigheter för de människor som lever där under fruktansvärda förhållanden. Därför vill jag be er att vi just nu diskuterar Transnistrien och inte Zimbabwe. Med er tillåtelse, herr talman, så kanske ordföranden för den berörda delegationen kan motivera detta ytterligare Talmannen. Är det någon som vill argumentera för detta? Marianne Mikko (PSE). (ET) Som ledare för delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU Moldavien anser jag absolut att vi ska visa vår solidaritet med Moldavien genom att betona att vi för det första följer internationell rätt och för det andra även fortsättningsvis anser att separatistiska Transnistrien, i enlighet med den internationella rätten, varken har möjlighet eller rättighet att förklara sig självständigt från Moldavien. Vi erkänner Moldavien inom dess gränser. Detta kommer att sända en mycket viktig signal till landet, så därför ber jag återigen att vi försöker arbeta förebyggande. Därigenom visar vi också att vi skapar ett prejudikat här i parlamentet på så sätt att vi inte agerar i efterhand, utan är trygga i vår position och visar det på ett förebyggande sätt Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Herr talman! Transnistrien är onekligen en mycket viktig fråga, men den förtjänar en debatt här i kammaren på tisdag eller onsdag. Det bör hållas en fullständig debatt i kammaren eftersom denna fråga är av stor betydelse för den europeiska grannskapspolitiken. Tyvärr kommer hälften av ledamöterna inte att vara närvarande på torsdag eftermiddag för att diskutera denna allvarliga fråga. Jag anser därför att vi vilket PPE DE-gruppen har enats om bör behålla debatten om mänskliga rättigheter i Zimbabwe, där den humanitära situationen under Robert Mugabes regim är fruktansvärd, och sedan håller en fullständig debatt om Transnistrien under nästa sammanträdesperiod Talmannen. Jag har noterat att vi inleder det parlamentariska året med en meningsskiljaktighet mellan de två största grupperna, och det är just så det ska vara. Vi kommer att lösa frågan genom en omröstning. (Parlamentet förkastade förslaget.) (Arbetsplanen fastställdes.) Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan är anföranden på en minut om frågor av politisk vikt Geoffrey Van Orden (PPE-DE). (EN) Herr talman! Den två veckor långa förnyade prövningen för de fem bulgariska sjuksköterskorna och den palestinska läkaren i Libyen, som har pågått sedan den 13 juni, återupptas igen i morgon. Parlamentet har hela tiden visat sitt stöd och agerat till försvar för dessa personer. Jag vill framför allt tacka talmannen för hans ingripande i fallet med de libyska myndigheterna i början av juli. Jag är förfärad över att den libyska åklagarsidan under de senaste förhandlingarna den 29 augusti återigen yrkade på dödsstraff. Enligt rapporter från de senaste sammanträdena kommer den förnyade prövningen att avslutas inom några månader. Detta har vi hört förut. Tre månader har redan gått och det hela har pågått sedan Jag vill uppmana kommissionen och rådet och återigen er, herr talman att öka de diplomatiska ansträngningarna gentemot de libyska myndigheterna för att lösa frågan på ett snabbt och riktigt sätt, så att de bulgariska sjuksköterskorna och den palestinska läkaren omedelbart friges. (Applåder) Talmannen. Vi kommer att göra det igen. Samtliga EU-institutioner, framför allt parlamentets presidium, kommer att göra allt som står i deras makt för att lösa denna problematiska fråga Marc Tarabella (PSE). (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill ta upp situationen i Slovakien. Man tycks ha glömt bort att det socialdemokratiska partiet Smer, efter att ha vunnit valet bildade regeringskoalition med det högerextremistiska slovakiska nationalistpartiet (SNS). I början av augusti fick denna rödbruna koalition stöd av ledamöterna i det slovakiska parlamentet. I juli uttryckte jag min oro och mitt ogillande beträffande denna koalition och fick stöd av många av mina parlamentskolleger, men premiärminister Robert Fico bemötte inte vår begäran om att överväga huruvida en sådan koalition är lämplig. Dessvärre har den senaste tidens händelser visat att vår oro var befogad. Medlemmar av den ungerska minoriteten blev nyligen attackerade för att de talade ungerska, och ledaren för SNS, Jan Slota, har fortsatt att göra främlingsfientliga och nationalistiska uttalanden. Genom att ingå denna koalition har Robert Fico lämnat fältet öppet för sådana attacker, och skillnaden mellan ord och handling är hårfin. Politikerna måste ta ansvar, och att forma allianser med extremister som har sådana åsikter får ovillkorligen skadliga konsekvenser. För mig är det våld som vi bevittnar i dag en obarmhärtig påminnelse om Europas mörkaste period under förkrigstiden

4 Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Ryssland har insett att icke-statliga organisationer är det bästa sättet att påverka den allmänna opinionen. Sådana organisationer och stiftelser har blivit vanligt förekommande i staterna i det tidigare väldet. Genom att utnyttja sin gynnsamma position på den globala energimarknaden kan Ryssland satsa mer pengar på propagandakampanjer. I det syftet har den särskilda stiftelsen Euroregion Livonia-Baltic redan bildats med representationskontor i Estland, Lettland, Vitryssland och i Kaliningradområdet. Stiftelsens officiella målsättning är bland annat att främja affärsförbindelserna och det kulturella samarbetet mellan de baltiska staterna, Kaliningradområdet, Vitryssland och Ukraina. Grundarna av denna stiftelse, som Ryssland tog initiativ till, är redan kända för sina kraftiga reaktioner mot byggandet av förvaringsanläggningar för använt kärnbränsle vid kärnkraftverket Ignalina. Samtidigt som EU uppmuntrar den demokratiska processen i de forna sovjetländerna äventyras unionens initiativ i informationskriget. Jag har redan uppmanat Europaparlamentet, och gör det igen, att mer aktivt främja den demokratiska processen i de forna sovjetländerna och att tydligt klargöra sin åsikt om antipropagandan mot västvärlden i EU:s östra grannländer Margrete Auken (Verts/ALE). (DA) Herr talman! I och med alla de kärnkraftverk som vi har i Europa utsätter vi oss själva för större fara än vi tror även i Danmark, som faktiskt har valt att inte använda kärnkraft. Ta till exempel det svenska kärnkraftverket Forsmark. Den person som tidigare var säkerhetsansvarig där, Lars-Olov Höglund, har sagt att det var ren tur att det inte inträffade en härdsmälta i början av augusti. Han kallar situationen för den farligaste sedan Tjernobyl. Det dröjde dessutom en vecka innan den svenska allmänheten och personalen på liknande kärnkraftverk i andra länder informerades om händelsen. Vanligtvis har allmänheten inte tillgång till information om säkerheten vid kärnkraftverken eller de krav som myndigheterna ställer på dessa. Att så är fallet i det svenska, annars mycket öppna, samhället är naturligtvis oroande. Informationen brister när det gäller kärnkraften. Det viktiga lärdom som vi kan dra av denna händelse är att kärnkraften inte är säker och aldrig kommer att bli det heller. Detta skapar oerhörda problem och undergräver dessutom demokratin. Vi måste stoppa denna utveckling så fort som möjligt Pedro Guerreiro (GUE/NGL). (PT) Herr talman! Den 12 september är det åtta år sedan Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernandez, Ramón Labañino och René González felaktigt fängslades i Förenta staterna. De var kubanska patrioter vars enda syfte var att skydda sitt land från terroristattacker som främjades och utfördes av organisationer med bas i Miami. Det bör tilläggas att FN:s arbetsgrupp, som granskade fallet med dessa fem kubanska medborgare som frihetsberövades i Förenta staterna, inte ansåg att rättegången mot dem ägde rum under objektiva och opartiska förhållanden. Den 11:e appellationsdomstolen i Atlanta beslutade också enhälligt att upphäva den dom som tillkännagavs i Miami. Dessa åtta år har präglats av olagliga handlingar, oacceptabla straff, påtryckningar och utpressning, och av brott mot de mänskliga rättigheterna. Den amerikanska regeringen har till exempel inte tillåtit besök av fruarna till René González och Gerardo Hernandez. Herr talman! Rättvisa måste skipas genom att vi sätter stopp för denna grymma och omänskliga situation. Dessa fem kubanska patrioter måste försättas på fri fot och domarna mot dem måste upphävas Janusz Wojciechowski (UEN). (PL) Herr talman! Gruppen Unionen för nationernas Europa begärde att få ställa en muntlig fråga under debatten om tvångsarbetsläger på italiensk mark, där polska medborgare fanns bland arbetarna. Denna punkt togs inte med och därför vill jag be er att ta med den vid nästa plenarsession. Frågan är oerhört viktig. Det handlar om ett flagrant fall av slaveri. Människor har till och med dödats i dessa arbetsläger mitt i Europa. Det finns tecken som tyder på att detta är ett större problem som också påverkar andra medlemsstater. Vi har antagit hundratals resolutioner om brott mot de mänskliga rättigheterna i olika länder runtom i världen, och trots det står vi inför en grov kränkning av dessa mänskliga rättigheter inom vår egen union. Vi måste ta itu med denna fråga snarast. Europaparlamentet bör uppmana medlemsstaterna att bemöta problemet med utländska arbetare. Herr talman! Jag vädjar till er och till alla mina kolleger från de andra politiska grupperna att ta itu med denna fråga Thomas Wise (IND/DEM). (EN) Herr talman! Det sägs att den enda ambitionen med EU-projektet är att avskaffa nationsstaterna och att påtvinga dem oönskade och orealistiska federala illusioner. Enligt EUprogrammet Interreg, som i dag beskrivs ingående i brittisk press, krävs det att transnationella regioner ska upprättas. Dessa omfattar delar av Europa som inte ens är med i EU: södra Norge är en sådan region och norra Norge och Island är en annan. Detta är kanske en anledning till att Island har beslutat att inte ens överväga EU-medlemskap än på många år. Jag undrar vem som bad byråkraterna att lägga tid på att överväga sådana dumheter. Det måste dock oroa er att dessa galningar har fallit offer för lagen om oavsiktliga konsekvenser. På grund av dem är dagen då Storbritannien tar farväl snart här för, som Winston Churchill en gång sa, detta kommer vi inte att tåla

5 Georgios Karatzaferis (IND/DEM). (EL) Herr talman! Jag vill först gratulera er till Spaniens seger i basket-vm. Tro bara inte att ni besegrade oss greker. Vi lät er naturligtvis vinna matchen eftersom vi har anknytning till er kungafamilj. Därför lät vi er vinna. Ni talade tidigare om den olagliga invandringen till Kanarieöarna. Vi upplever dagligen samma problem i Egeiska havet. På grund av förbindelserna med Turkiet har gränserna inte fastställts och därför anländer olagliga invandrare till Grekland varje dag. Vi är ett land med 10 miljoner invånare, varav 2,5 miljoner är olagliga invandrare. Var fjärde invånare i Grekland är utlänning. Det är en otrolig siffra. Vårt land har ett underskott vi är det enda landet i Europa som har det. Vi har den högsta arbetslösheten och vi har 2,5 miljoner människor som lever under fattigdomsgränsen. Befria oss från denna börda, dock inte genom polisiära åtgärder. Vi måste ge de länder som flyktingarna lämnar bästa tänkbara ekonomiska stöd, så att de inte behöver ge sig av Ashley Mote (NI). Herr talman! (EN) Under de senaste veckorna har vi tvingats uppleva den bedrövliga synen av ett ängsligt EU, denna gång då Libanon stod i lågor. Så småningom kom ett futtigt erbjudande om en fredsbevarande styrka på 200 man från Frankrike till och med Bangladesh erbjöd mer än så, och snabbare! Minns ni tsunamin? USA skickade 150 helikoptrar och en krigsflotta inom några timmar medan EU sammanträdde. Under Balkankriget fanns Nato på plats och redde ut problemen medan EU sammanträdde. Detta storslagna så kallade supranationella styre finansierar människor som röstar på Hamasterrorister, och hotar nu polska skeppsvarv med nedläggning. Men ni vågar inte stå upp mot Iran! Vilket bedrövligt sommaruppehåll! James Nicholson (PPE DE). (EN) Herr talman! Under sommaren passade jag på att inhämta information från människor inom industrin i min hemregion. När jag mötte chefer inom mejeriindustrin företrädare för de mjölkproducerande jordbrukarna i norra Irland blev jag oroad över att EU:s minskning av exportbidragen för mjölkpulver, och även andra exportbidrag, har drivit ned de priser som jordbrukarna i min region kan ta ut till en bottennotering. Om inte detta ändras kommer EU att ha gjort sig skyldigt till att ha försatt mjölkproducenterna i min region i konkurs. Detta är fullständigt oacceptabelt. Jag uppmanar kommissionen att omedelbart ta upp den här frågan på dagordningen, innan det är för sent. Det är inte för sent att sammanställa ett omstruktureringspaket för industrin. Det sämsta med EU är att vi alltid agerar för sent. Om vi agerar nu kan vi göra det i tid Justas Vincas Paleckis (PSE). (LT) Herr talman! I mitten av juli avkunnade Vitryssland, den stat som är belägen mitt i vår kontinent, en dom mot Alexander Kozulin, ledaren för det vitryska socialdemokratiska partiet som vågade utmana Alexander Lukasjenko i presidentvalet. Han dömdes till fem och ett halvt års fängelse. EU:s ordförandeland har gjort ett uttalande, inte bara på de 25 medlemsstaternas utan även på 12 andra europeiska länders vägnar, där man kräver att Alexander Kozulin och andra politiska fångar omedelbart ska friges. Jag har nyligen talat med Alexander Kozulins hustru Irina. Hon berättade att hon bara får träffa sin make en gång i månaden och att han har drabbats av försämrad syn, hjärtproblem och uppblossade osteokondros. Jag anser att Europaparlamentet efter sitt uppehåll bör reagera mot den första domen i Vitryssland, som inte baserades på en påhittad kriminell handling utan på en politisk förseelse så kallad uppvigling till massoroligheter. Jag anser att parlamentets talman och de politiska grupperna om möjligt bör uttrycka sin åsikt. Regimen i Minsk förväntar sig inga skarpa reaktioner från EU på denna och liknande situationer, men så borde det inte vara Lívia Járóka (PPE-DE). (HU) Jag vill säga några ord om Ján Slotas tillkännagivande om antagandet av en nolltoleransprincip mot romerna, för jag har under hela sommaren tänkt på hur viktigt det är att vi äntligen talar om skymferna mot den romska befolkningen. Under vårens valkampanj i Slovakien ventilerade Ján Slota ostraffat sina antiungerska och antiromska åsikter allt mer högljutt, vilket vi har påtalat vid ett flertal tillfällen. Denna välkända ledare för nationalistpartiet, som avsiktligt framkallar antiromska stämningar bland den slovakiska befolkningen genom grundlagsvidriga och fördomsfulla uttalanden, har redan tagit sig an sina uppgifter som medlem av den slovakiska regeringen, som en koalitionspartner. Liknande uttalanden under Vladimir Meciars regering fick nästan oåterkalleliga konsekvenser för den romska befolkningen i Slovakien. Det finns för närvarande uppskattningsvis romer i Slovakien och de lever under mycket svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Landets och regeringens viktigaste uppgift är nu att sätta stopp för romernas utanförskap, vilket de dessvärre har misslyckats med. Den rådande politiska stämningen är av förklarliga skäl skrämmande och osäker för den romska befolkningen och för andra minoriteter i Slovakien, som direkt eller indirekt dagligen utsätts för fördomar. Dessa typiska uttalanden från Ján Slota kan under inga omständigheter tillåtas i ett demokratiskt land Pál Schmitt (PPE-DE). (EN) Herr talman! Under de senaste veckorna har våra slovakiska vänner informerat oss om ett antal våldshandlingar och provokationer riktade mot människor som tillhör de ungerska och

6 romska minoriteterna. Det handlar om fysisk misshandel och kränkningar skrivna på banderoller vid ett idrottsevenemang. En ung kvinna som tillhör den ungerska minoriteten blev exempelvis brutalt misshandlad för att hon talade på ungerska i sin mobiltelefon. Dessa grymma gärningar har upprört den slovakisk-ungerska allmänheten, eftersom det inte har förekommit några sådana illdåd på åtta år. Dessa oroväckande kränkningar mot minoritetsgrupperna strider helt emot EU:s moral och principer, som Slovakien förband sig att iaktta när landet gick med i unionen. Inom EU accepteras inte handlingar som hotar olika minoriteters fredliga samexistens, särskilt inte om handlingarna understöds av regeringar eller politiker. Jag vill att vi tillsammans vidtar åtgärder mot sådana extrema angrepp på minoriteter som görs av vissa slovakiska regeringsmedlemmar, så att de inte provocerar fram ännu fler våldshandlingar. Om vi vill hedra unionens principer och respektera de individuella och gemensamma mänskliga rättigheterna måste vi göra något omedelbart, innan dessa gärningar slutar i en tragedi Bogusław Liberadzki (PSE). (PL) Herr talman! Jag vill återkomma till frågan om säsongsarbetare i Italien ett ögonblick. Dussintals människor tros ha försvunnit. De har troligtvis omkommit. Jag stöder Janusz Wojciechowskis förslag. Jag vill dock kraftigt betona att den italienska polisen samarbetar med den polska polisen. Samarbetet är förbehållslöst, eftersom de båda ländernas regeringar också arbetar tillsammans. Jag vill dessutom instämma med dem som uppmanar kommissionen och medlemsstaternas regeringar att undersöka om detta var en isolerad händelse. Låt den i så fall bli den sista. Låt oss ägna mer uppmärksamhet åt frågan om tillfälligt arbete, särskilt säsongsarbete, inom vår gemenskap. Jag vill också mycket kortfattat be om ett positivt gensvar på idén om statligt stöd till varvsindustrin i Polen, som har genomgått omfattande reformer. Jag uppmanar kommissionen att inta en positiv inställning i denna fråga Antolín Sánchez Presedo (PSE). (ES) Herr talman! Under helgen inträffade en brand vid en anläggning i Caldas de Reis i Galicien där kemiska produkter förvaras. Branden ledde till att giftiga ämnen släpptes ut i floden Umia. De galiciska myndigheterna reagerade omedelbart och vidtog nödåtgärder för att kontrollera utsläppen, vilket säkrade vattenförsörjningen för befolkningen i Salnés och skyddade naturrikedomen och tillgången på skaldjur i flodmynningen. Åtgärder vidtogs snabbt och effektivt genom ett utmärkt samarbete mellan förvaltningarna. Jag vill sända ett budskap om stöd och solidaritet från Europaparlamentet och uppmana gemenskapens myndigheter att övervaka processen och bedöma om det är lämpligt att utarbeta ett initiativ eller förslag om gemenskapsskydd mot dessa risker Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). (EL) Herr talman! Den 27 augusti hölls säsongens 14:e Formel 1 Grand Prix i Istanbul. Efter loppet överlämnades priserna av Mehmet Ali Talat, den så kallade presidenten i pseudostaten, enligt de turkiska organisatörerna i egenskap av president i den turkiska republiken norra Cypern. Enligt Internationella bilsportförbundets regler kan priser endast överlämnas av landets statschef eller premiärminister eller av federationens president. Detta är följaktligen ett politiskt intrigspel från den turkiska regeringens sida, eftersom Mehmet Ali Talat inte innehar något av dessa tre ämbeten. Till och med Murat Yalçintaş, som är ordförande för handelskammaren i Istanbul som organiserade loppet, sa till pressen att detta agerande var överlagt, eftersom loppet utgjorde en oväntad möjlighet för Talat att få publicitet. Därför frågar jag er, herr talman, mina damer och herrar, hur länge vi ska stå och se på när dessa övergrepp begås av den turkiska regeringen, övergrepp som inte bara förolämpar vår intelligens utan också är en skymf mot EU:s värderingar om ärlighet och öppenhet Véronique De Keyser (PSE). (FR) Herr talman! Jag är något förbryllad. Vi befinner oss nu mitt i det belgiska kommunalvalet, och jag har sett kommissionsledamöter delta aktivt i valkampanjen. Jag vet att kommissionsledamöterna inte fick engagera sig under den förra mandatperioden. Jag vet inte om det kravet fortfarande gäller eller om det står något om detta i arbetsordningen, och därför vet jag inte om jag bör be att min upprördhet över detta agerande förs till protokollet Talmannen. Vi kommer att vidarebefordra frågan till kommissionen Glenys Kinnock (PSE). (EN) Herr talman! Jag vill uppmärksamma parlamentet på den allt värre situationen i Darfur. Oroligheterna ökar på ett mycket allvarligt sätt och man står inför hot om en stor militär konfrontation, eftersom tusentals styrkor från Sudan nu är på väg in i området med lastbilar, bomber och vapen. Vi står också inför en omfattande humanitär katastrof, eftersom den hårdföra juntan i Sudan vägrar att släppa in FN-trupper, vilket FN:s säkerhetsråd enades om förra veckan i New York. Vi utsätts för olika påtryckningar om budgeten och jag hoppas att parlamentet håller fast vid uppfattningen att Darfur måste förbli en prioriterad fråga vid denna ytterst viktiga tidpunkt. Jag vill också be er att kontakta EU:s höge representant Javier Solana och be honom att snarast upprätta

7 förbindelser med sudaneserna och med Afrikanska unionen (AU), för att se till att AU:s mandat förlängs till dess att FN-trupper släpps in i denna katastrofregion i Sudan Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). (SL) Vissa utsatta delar av världen får mer uppmärksamhet än andra från världssamfundet. Det finns också allt fler personer med ett uttalat humanitärt kall som försöker rikta vår uppmärksamhet mot världens fasor och orättvisor. En sådan person är Tomo Križnar, en medborgare i Republiken Slovenien och i EU, som reste till Tchad och sedan till Sudan som den slovenska presidentens särskilda sändebud. Hans avsikt var att bistå det sudanesiska folket och att lindra den humanitära krisen i Darfur. Under sitt besök i Sudan följde Tomo Križnar flyktingarna i Darfur och berättade för världen om situationen i Sudan. Den 19 juli i år tillfångatogs Tomo Križnar av de sudanesiska myndigheterna för påstådda anklagelser om spionage och olaglig inresa i landet. Han dömdes till två års fängelse, böter och deportering. Enligt de senaste, ännu inofficiella, rapporterna har han benådats. Denna glädjande nyhet är ett resultat av internationellt stöd och av slovenska diplomaters arbete och engagemang. Jag vill framför allt tacka Europeiska unionen för dess medverkan i hans frigivning. Trots att Tomo Križnar har benådats uppmanar jag europeiska politiker att även fortsättningsvis uppmärksamma Darfur, särskilt när det gäller brotten mot de mänskliga rättigheterna och den mycket allvarliga humanitära krisen i området Ioannis Gklavakis (PPE-DE). (EL) Herr talman! Under de senaste åren har vi sett en ständig ökning av antalet skogsbränder, framför allt i södra Europa. I Grekland har vi haft flera svåra bränder. I Halkidiki, som förmodligen är landets främsta och vackraste turistort, brann cirka hektar. Detta är ett hårt slag mot miljön, turismen och jordbruket. Vi behöver: - För det första, ersättning till offren. EU är en stat och en organisation av solidaritet och måste agera som en sådan. - För det andra behöver vi direkt riskskydd så att inte jorden spolas bort. - För det tredje behöver vi förebyggande åtgärder för framtiden. Vi måste granska problemet på djupet och försöka plantera arter som inte brinner lika lätt som barrträd. - För det fjärde måste vi undersöka hur vi kan stoppa den ekologiska försämringen, eftersom antalet bränder ökar på grund av växthuseffekten. Det är vår skyldighet att skydda människan och miljön Sophia in t Veld (ALDE). (EN) Herr talman! Kommissionens ordförande José Manuel Barroso talar ofta om ett resultatinriktat EU, men han tycks bara avse den ekonomiska politiken. Jag vill be kommissionen att ha samma ambitionsnivå när det gäller de grundläggande rättigheterna. Jag tänker särskilt på ett antal incidenter som inträffade under sommaren, då homosexuella personer ville gå ut på gatorna och demonstrera för sina rättigheter. I flera fall förbjöds dessa gay pride-parader och myndigheterna klarade inte av att värna om demonstranternas rättigheter. Det finns även andra exempel på homofobi, till exempel incidenten med Polens utbildningsminister. Jag är mycket förvånad över kommissionens motvillighet och tvekan när det gäller händelser av detta slag, som tydligt strider mot de grundläggande rättigheterna. Jag vill be kommissionen att utnyttja artikel 7 i EUfördraget, som gör det möjligt att inleda en utredning av sådana händelser. Jag talar inte ens om sanktioner, men jag efterfrågar däremot en utredning för att undersöka om dessa ministrar kan hållas ansvariga för brott mot de grundläggande rättigheterna Monika Beňová (PSE). (SK) Herr talman, mina damer och herrar! Som företrädare för Republiken Slovakien vill jag fördöma och be om ursäkt för den senaste tidens attacker mot personer som tillhör nationella minoriteter. Samtidigt vill jag dock betona att Slovakiens regering noggrant utreder incidenterna som har inträffat i landet. Inrikesministern har informerat det berörda parlamentsutskottet om hur utredningen förlöper och jag vill också försäkra er om att Slovakiens regering i sitt uttalande tydligt har förklarat och betonat att den kommer att respektera, stödja och främja de medborgerliga rättigheterna, där också de nationella minoriteternas rättigheter ingår Vytautas Landsbergis (PPE-DE). (LT) Krisen i Libanon har visat på en ny situation i Mellanöstern. Iran har trätt fram som en betydande aktör som stöder terroristerna i Irak, Libanon och Palestina genom att förse dem med högteknologiska ryska vapen och genom att försöka utveckla egna massförstörelsevapen. De krafter som står bakom denna utveckling är fullständigt ansvarslösa. Låt oss minnas Stalin, som kvällen då han anföll Polen sa: Vi behöver ett stort krig för att nå våra mål. Iran är på väg åt samma håll utan att ens lämna någon förklaring. Nu sänder vi styrkor till Libanon som inte kommer att vidta några åtgärder mot de stridslystna axelmakterna Iran Syrien Hizbollah, utan bara kommer att delta i ett skådespel som regisseras av andra. Om vi inte vågar säga att varken Iran eller andra stater som vägrar att erkänna Israel bör ingå i dessa styrkor, så beter vi oss på ett omoget sätt. Europaparlamentet måste anta en begreppsmässig resolution

8 Georgios Papastamkos (PPE-DE). (EL) Herr talman! Enligt artiklar i grekisk press redovisade Greklands sex största banker, som motsvarar över 80 procent av den grekiska bankmarknaden, nettovinster på 1,6 miljarder euro under det första halvåret Detta är en ökning med 64 procent jämfört med samma period förra året. Denna aldrig tidigare skådade lönsamhet inom sektorn beror bland annat på höga räntor inom sektorn för finansiella tjänster. Eftersom EU helt riktigt har identifierat denna sektor som ett mål för unionens harmoniseringspolitik vill jag påpeka och nu riktar jag mig till Europeiska centralbanken att specifika och verkningsfulla åtgärder måste vidtas för att åstadkomma större räntekonvergens inom denna sektor i euroområdet Csaba Sándor Tabajdi (PSE). (HU) Flera grupper i Europaparlamentet, däribland den socialdemokratiska, har uttryckt sin oro över den koalition som har bildats i Slovakien under sommaren, där en partiledare som under flera år har hållit hatiska tal och hetsat mot minoriteter ingår. Dessvärre har deras farhågor besannats. De hatiska talen från nationalistpartiets ledare släppte ut anden ur flaskan och har gagnat extremnationalisterna, som redan har misshandlat personer som tillhör den ungerska minoriteten vid flera tillfällen. Detta är första gången under det senaste årtiondet som sådana attacker inträffar i Slovakien. Tyvärr var premiärminister Robert Fico sen med att ta avstånd från händelserna, och var verkligen inte resolut när han väl gjorde det. Jag är övertygad om att den slovakiska premiärministern börjar inse att EU inte tolererar att någon regering leker med elden när det gäller nationalism. Denna nationalistiska eld som ligger och pyr borde ha släckts omedelbart i Slovakien. Premiärministern har fel om han anser att företrädarna för minoritetsgrupperna bär ansvaret. Det är inte speciellt troligt att avsikten med uttalandena från Martin Schulz, Poul Nyrup Rasmussen, Hans-Gert Poettering eller Elmar Brok förra veckan var att riva upp den ungerska koalitionen. I EU:s värderingar finns ingen plats för nationalism. Ingen tjänar på att vi utestänger Slovakien, men vi har alla en skyldighet att bekämpa nationalism och rasism Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). (HU) Läget när det gäller den nya regeringen i Slovakien har varit spänt, och den situation som har uppkommit strider mot EU:s värderingar. Fysiskt våld har förekommit och öppet rasistisk graffiti har påträffats, bara för att någon talade ungerska och var av en annan nationalitet. Premiärminister Robert Fico reagerade sent och tog inte tillräckligt kraftigt avstånd från detta rasistiska agerande och de antiungerska attackerna. Hans sätt att bemöta situationen är faktiskt mycket förvånande. Han går till angrepp, gör politiska bedömanden och letar efter en syndabock. Han har också funnit en sådan i den rättmätiga företrädaren för de ungerska väljarna i Slovakien, nämligen det ungerska koalitionspartiet. Varför händer detta? Våra farhågor har besannats. Det avgörande misstaget gjordes när ett extremistiskt, huvudsakligen antiungerskt parti kom in i regeringen. Då öppnades dammluckorna och skrämseltaktiken har vunnit mark. Vilka lärdomar kan vi dra av denna situation? EUinstitutionerna bör ägna större uppmärksamhet åt aktuella händelser i medlemsstaterna, och måste vid behov reagera och agera omedelbart för att kväva oroligheter och laglöshet i dess linda Adamos Adamou (GUE/NGL). (EL) Herr talman! Jag vill fördöma fängslandet av tre journalister från tre olika kanaler på Cypern av ockupationsstyrkorna, som ockuperar 40 procent av Republiken Cypern. Jag vill också uttrycka mediernas och journalistvärldens vrede över de turkiska ockupationsstyrkornas och ockupationsregimens godtyckliga och råa beteende gentemot mediearbetare. Vi i parlamentet måste ställa krav på samma sätt som FN och de internationella och europeiska organisationerna som kämpar för pressfrihet och individens rättigheter. Vi måste agera kraftfullt för att förhindra ockupationsstyrkornas och ockupationsregimens egenmäktighet och för att effektivt värna om journalisternas uppdrag, arbete och rättigheter. Jag vill också nämna att journalisterna ställdes inför rätta i ej erkända domstolar och dömdes, och att deras böter betalades av de turkcypriotiska pressförbunden Mairead McGuinness (PPE-DE). (EN) Herr talman! Det är nyttigt att träffa våra väljare under sommaruppehållet. I fredags informerades jag under två och en halv timme om den svåra situation för irländska mjölkbönder som har uppstått på grund av kommissionens och rådets alltför strikta tillämpning av jordbruksreformen. Konsekvenserna av detta är mycket kännbara, eftersom avkastningen minskar trots den kompensation som erbjuds. Det är varken praktiskt eller möjligt att be jordbrukarna att utöka sin verksamhet för att utjämna skillnaden. Även om vi räknar korvören när det gäller budgeten, vill jag påminna kommissionen och rådet om att detta handlar om människor och familjer för vilka dessa beslut får mycket allvarliga konsekvenser. Jag kommer att ta upp denna fråga direkt med jordbruksutskottet. Jag vill återigen betona att detta är svåra tider för jordbrukare. Kommissionens beslut är alltför stränga och det är särskilt viktigt att vi noggrant bevakar budgeten för Marianne Mikko (PSE). (ET) För tio dagar sedan firade de finska socialdemokraterna hundraårsjubileet av den fullständiga rösträtten för kvinnor. Finland var det

9 första landet i världen där alla kvinnor fick rätt att både rösta och bli valda. Hundra år senare är mer än en tredjedel av riksdagsledamöterna kvinnor, och kvinnor innehar 40 procent av ministerposterna. I många andra EU-länder är dock situationen betydligt sämre. I Estland till exempel, där kvinnor fick fullständig rösträtt 1918, är fortfarande bara en femtedel av riksdagsledamöterna kvinnor, och bara var sjunde minister, det vill säga 14 procent, är kvinna. En av anledningarna till denna bristande jämlikhet är att väljarna saknar lämpliga kvinnliga kandidater på vallistorna. Bland de första tio namnen på vallistorna är fortfarande bara en eller två kvinnor. Jag uppmanar mina kolleger inom hela EU att arbeta för att det i deras hemländer ska finnas lika många kvinnor som män bland riksdagskandidaterna. Detta skulle vara en verkligt demokratisk valfrihet. Och man behöver inte oroa sig för att kvinnor inte kommer att rösta på andra kvinnor. Det är dags att slå hål på den fåniga myten Richard Corbett (PSE). (EN) Herr talman! Den fåniga historien i brittisk press som Thomas Wise hänvisade till tidigare härrör från ett skamligt pressmeddelande som skickades ut av vice ordföranden för det brittiska konservativa partiet, Eric Pickles. Det är intressant att se UKIP (United Kingdom Independence Party) och det konservativa partiet arbeta sida vid sida. I pressmeddelandet står det faktiskt att EU konspirerar för att sudda ut Storbritannien från kartan. Det påstås att Storbritannien ska delas upp i ett antal transnationella regioner och inte längre kommer att existera. Om man granskar referenserna framgår det att den så kallade konspirationen inte är något annat än de gamla Interregregionerna det regionala samarbetet mellan olika regioner med liknande problem, till exempel områdena vid Atlanten. Om de fick se en geologisk karta över Europa skulle de förmodligen hävda att Skottland skulle slås ihop med Österrike eftersom båda länderna har granit, eller att områdena med kalksten skulle införlivas med varandra och bilda transnationella regioner. Tragiskt nog har det brittiska konservativa partiet, som försöker framställa sig som ett seriöst parti, visat sig från sin rätta sida genom detta pressmeddelande. Ingen kan längre tro på att partiet försöker vara seriöst. (Applåder) Manuel Medina Ortega (PSE). (ES) Herr talman! I ert anförande tog ni upp ett av sommarens problem, nämligen massinvandringen till Lampedusa och Kanarieöarna. Det handlar om tiotusentals människor. I den här frågan har EU valt att vidta åtgärder med hjälp av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) och genom samarbete mellan regeringarna, men det verkar tyvärr inte som om detta har gett resultat. I stället för att minska till följd av EU:s agerande har invandringen tvärtom ökat, och problemen har inte lösts. Det betyder i sin tur att EU för närvarande inte avsätter de resurser som krävs, och vi anser därför att insatserna måste ökas så att problemet med den olagliga invandringen kan lösas, med tanke på de konsekvenser den får både för EU och för de drabbade afrikanerna Marios Matsakis (ALDE). (EN) Herr talman! Den turkiska armé som ockuperar den norra delen av Cypern har utökat sina angrepp mot pressfriheten. Under de senaste två månaderna har tre TV-team med grekcypriotiska journalister gripits, kvarhållits i flera dagar under förfärliga fängelseförhållanden och sedan ställts inför rätta i en turkisk militärdomstol, anklagade för att ha filmat i ett påstått militärt område. Den turkiska armén anser godtyckligt att den ockuperade staden Famagusta är ett sådant område. Journalisterna befanns skyldiga vid den summariska processen och dömdes till höga böter. Som en lovvärd gest av solidaritet betalades böterna av turkcypriotiska journalister som själva utsätts för en liknande behandling av den turkiska armén. Jag uppmanar er att i egenskap av parlamentets talman förmedla er djupa oro över och kraftiga fördömande av dessa gripanden, som är ett uppenbart försök att avsevärt inskränka yttrandefriheten i en EU-medlemsstat, till den turkiska regeringen Simon Busuttil (PPE-DE). (MT) Som ni mycket riktigt sa inledningsvis har strömmen av invandrare till Europas kuster fortsatt under sommaren och hundratals människor har mist livet innan de ens hade nått fram. EU har ställt övervakningsstyrkor till förfogande i havet utanför Kanarieöarna, men vi väntar fortfarande på att de utlovade styrkorna ska anlända till Medelhavet. Libyen har hittills varit skeptiskt till dessa styrkor, men i dag nåddes vi av nyheten att landet är redo att ompröva sin inställning, under förutsättning att EU bidrar till att skydda Libyens södra gränser. Herr talman! Denna utveckling är positiv och jag hoppas att den leder till att styrkorna kommer på plats så snart som möjligt så att vi kan börja bekämpa den organiserade brottsligheten. Denna brottslighet exploaterar invandrarna och leder till allvarliga problem i de länder som drabbas av den olagliga invandringen Milan Gaľa (PPE-DE). (SK) I likhet med många av mina kolleger reser jag med flyg varje vecka, och därför vill jag rikta ett tack till den brittiska polisen och underrättelsetjänsten som, tillsammans med underrättelsetjänster i andra länder, avslöjade planerna på en terroristattack mot transatlantiska flyglinjer i början av augusti. Dessa terroristattacker skulle ha fått förödande konsekvenser för hundratals, kanske tusentals, människor. Avslöjandet var chockerande och orsakade en del besvär för andra passagerare vars flyg ställdes in av säkerhetsskäl. Jag vill också tacka passagerarna och flygplatspersonalen för deras samarbetsvilja och sansade beteende i den situation som följde.

10 Jag tror att vi alla inser vidden av och är tacksamma för denna upptäckt, och för att polisen sedan arresterade och nu väcker åtal mot de misstänkta gärningsmännen. Detta skänker oss en känsla av trygghet inför framtiden, en trygghet som skakades i grunden den 11 september 2001 och som fortfarande är mycket bräcklig Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). (EL) Herr talman! Den 8 september firar vi Internationella läskunnighetsdagen. Vi uppmärksammar behovet av att se till att alla barn och ungdomar i tredjeländer kan läsa och skriva sitt modersmål. Genom sitt utvecklingsbistånd deltar EU i det globala arbetet med att utrota analfabetismen. Det finns dock även analfabetism inom unionen. Genom samordnade insatser främjar medlemsstaterna och EU-institutionerna utbildningen inom EU, ett område som tillhör medlemsstaternas befogenheter. Vi får dock inte underskatta värdet av att bevara den språkliga och kulturella identiteten hos barn till invandrade europeiska arbetstagare. Precis som Europaskolorna för barn till anställda inom EUinstitutionerna behöver förbättras konstant är det även nödvändigt att fastställa samordnade och institutionaliserade skyldigheter gentemot andra invandrare inom unionen, för att värna om deras språkliga och kulturella identitet. Nya tekniker, utbildningshjälp på distans och den europeiska indikatorn för språkkompetens får inte begränsas till fem språk, utan måste omfatta samtliga officiella EU-språk Inés Ayala Sender (PSE). (ES) Herr talman! Under augusti förlorade vi, alldeles för tidigt, François Lamoureux. Han blev 59 år. Jag kände honom som generaldirektör för energi och transport. Hans dörr stod alltid öppen. Han var alltid intresserad av att höra människors uppfattningar, att ge råd och att uttrycka sin åsikt. I hans klarsynthet och intelligens, i hans strikta yrkesmässiga normer, i hans totala konsekvens och till och med i hans respektlösa uppriktighet inför det allra mest självklara var han ett av de bästa exemplen på ett kall för att tjäna EU:s allmänna bästa baserat på en federal, proeuropeisk och genuint progressiv övertygelse. Vi har honom att tacka för att Jacques Delors vitbok blev verklighet i de transeuropeiska näten och ironiernas ironi öppnandet av järnvägssektorn under bästa möjliga förhållanden, Galileo-projektet, höghastighetssjövägarna samt det nuvarande logistikprojektet. Det är mycket tråkigt att han inte fick tid att utarbeta och genomföra en energipolitik för EU. Den som vi får kommer inte att bli densamma. Jag vill bringa en hyllning till honom vid en tidpunkt då vi kommer att behöva honom som mest. Jag är säker på att han skulle ha lett bakom sina glasögon om han hade känt till den polemik och den proeuropeiska revidering som hans frånvaro ger upphov till. Som en hyllning till honom anser jag att vi måste fortsätta att arbeta hårt för att kunna nå ytterligare framsteg och mer EU; ett EU som verkligen tjänar de gemensamma intressena. (Applåder) Talmannen. Därmed har denna punkt på föredragningslistan behandlats ORDFÖRANDESKAP: KAUFMANN Vice talman Skatt på personbilar (debatt) Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan är ett betänkande (A6-0240/2006) av Karin Riis-Jørgensen för utskottet för ekonomi och valutafrågor om förslaget till rådets direktiv om beskattning av personbilar. (KOM(2005)0261 C6-0272/ /0130(CNS)) László Kovács, ledamot av kommissionen. (EN) Fru talman, ärade ledamöter! Jag är glad över möjligheten att på kommissionens vägnar få lägga fram förslaget om beskattning av personbilar för er. När det antas kommer det direkt att beröra cirka 15 miljoner nya personbilar som årligen registreras inom EU, och i viss utsträckning över 200 miljoner begagnade personbilar som finns på vägarna inom unionen. Förslaget har utformats för att gynna den inre marknaden, medborgarna, bilindustrin och miljön. För det första innehåller det ett antal åtgärder som måste vidtas på gemenskapsnivå för att förbättra den inre marknadens funktion, främst genom ett förbud mot registreringsskatt, som nu medför onödiga kostnader och administrativa belastningar, bristande öppenhet och rättslig osäkerhet för medborgarna. Syftet med de föreslagna gemenskapsåtgärderna är dessutom att undvika dubbla kostnader när det gäller bilrelaterade skatter, när en bil som är registrerad i en medlemsstat exporteras eller flyttas permanent för att registreras i en annan medlemsstat. Registreringsskatter medför också höga kostnader och minskad konkurrens för bilindustrin och leder till att bilmarknaden splittras. Förslaget främjar också hållbar utveckling genom skattereformer för att minska koldioxidutsläppen från personbilar, eftersom ett mer direkt samband mellan skattenivåer och koldioxidutsläpp upprättas. Det är viktigt att påpeka att tillämpningen av den föreslagna åtgärden är budgetneutral. Det successiva

11 avskaffandet av registreringsskatten och införandet av en årlig vägtrafikskatt innebär inte minskade intäkter för de nationella budgetarna och ökar inte heller den sammanlagda skattebördan för medborgarna. I förslaget förordas en minimalistisk inställning till bilbeskattning och endast de frågor som bäst kan behandlas på gemenskapsnivå tas upp. Målsättningen med förslaget är att etablera en bas och en struktur för beskattning av personbilar, inte att försöka harmonisera skattenivåerna, utan dessa faller även i fortsättningen under medlemsstaternas behörighet. Inga nya bilskatter införs, utan i stället föreslås att registreringsskatterna i de 16 medlemsstater som nu tillämpar dessa successivt ska avskaffas och ersättas av en årlig vägtrafikskatt. Hittills har förslaget bara diskuterats en gång i rådet och reaktionerna från medlemsstaterna har varit blandade. Ett starkt stöd från Europaparlamentet skulle ge förslaget drivkraft och underlätta för rådet att fatta ett enhälligt beslut. Jag vill betona att de föreslagna åtgärderna skulle göra personbilsbeskattningen medborgarvänlig, bilindustrivänlig och miljövänlig Jan Marinus Wiersma (PSE), föredragande för yttrandet från utskottet för transport och turism. (NL) Fru talman! Jag anser att vi diskuterar ett viktigt ämne i dag. En ansenlig mängd av den koldioxid som vi alla sänder ut i atmosfären utgörs av ångor från bilavgaser. Vägtransporterna svarar för ungefär 25 procent av koldioxidutsläppen inom EU, varav hälften kan hänföras till bilar. En minskning av koldioxidutsläppen från vår bilpark kan därför innebära ett viktigt bidrag till att uppfylla EU:s åtaganden enligt Kyoto-målen. Så sent som förra året pekade parlamentet i sitt betänkande om klimatförändringar på behovet av en avsevärd förbättring när det gäller energieffektiviteten inom transportsektorn. Förutom detta är teknisk innovation av betydande vikt för att kunna uppnå våra klimatpolitiska mål. Beskattningsåtgärder kan vara mycket effektiva i detta sammanhang. Genom skattedifferentiering efter miljöpåverkan kan vi motarbeta skadliga metoder, främja bränsleeffektiv körning och stimulera teknisk innovation. Mot den bakgrunden välkomnar vi kommissionens förslag om att differentiera den årliga vägskatten beroende på koldioxidutsläpp. Enligt detta ska en del av den årliga vägskatten beräknas utifrån mängden koldioxid som bilen avger per kilometer. En bil som har en lägre bränsleförbrukning och därför förbrukar mindre koldioxid, kommer att kosta mindre och vi i parlamentet vill även att andra ämnen, som kväveoxid och sotpartiklar, ska omfattas av ekvationen. Men det är viktigt att vi använder ett progressivt beräkningsunderlag. Detta innebär att tyngre motorer som förbrukar mer bränsle och i större utsträckning bidrar till klimatförändringar jämförelsevis kommer att beskattas hårdare. Följaktligen är gränsen lägre för att köra enklare modeller, medan man kommer att behöva betala för att köra omkring i de dyraste och största bilarna som orsakar mest miljöskador. Vi stöder inte förslaget från gruppen De gröna/europeiska fria alliansen om att tidigarelägga datumet för direktivets ikraftträdande. Enligt vår uppfattning måste medlemsstaterna ges tid för att kunna genomföra det förberedande arbetet på ett korrekt sätt. Den andra delen, som jag anser är den mest kontroversiella delen av förslaget förutom differentieringen av fordonsskatten, är att avskaffa registreringsskatten på nya bilar. Kommissionen anser att detta dels kommer att bidra till att lösa några av problemen som rör den inre marknaden och dels att det kommer att påskynda förnyelsetakten för bilparken så att gamla och miljöfarliga bilar snabbare kommer att lämna plats för nya och rena bilar. Jag måste säga att åsikterna om denna fråga går isär inom min grupp. Som föredragande för utskottet för transport och turism vill jag bara tillägga att jag kom med ett eget förslag om att inte avskaffa registreringsskatten, som dock inte klarade sig ända fram till mållinjen. Utifrån erfarenheten från mitt land anser jag att denna registreringsskatt även kan användas till att främja användningen av miljövänliga bilar. Försäljningen av dessa bilar har stimulerats kraftigt i Nederländerna genom att de inte längre beskattas. Ledamöterna från min grupp kommer alltså att rösta på olika sätt, men det är viktigt att kommissionsledamoten är medveten om att åsikterna går isär i denna fråga. Slutligen sa kommissionsledamoten något om rådet och blandade reaktioner. Jag önskar honom all styrka eftersom detta är en mycket viktig diskussion, och även om vi i parlamentet, som bekant, i viss mån är nöjda med att detta sker, kommer någon av medlemsstaterna förmodligen snabbt att lägga in ett veto mot detta förslag och helt enkelt vägra att diskutera beskattning på EUnivå. Jag hoppas ändå att kommissionsledamoten i princip kommer att lyckas med att nå ett genombrott på denna punkt. Jag önskar honom lycka till Werner Langen, för PPE-DE-gruppen. (DE) Fru talman! Vad jag egentligen ville göra var att tacka föredraganden men hon har inte kommit ännu, så jag får göra det senare. Föredraganden har utarbetat ett bra förslag till betänkande. Några av punkterna i betänkandet visade sig dock vara kontroversiella när vi röstade om dem. När det gäller en av dem, artikel 4, återstår en motsägelse i det betänkande som utskottet för ekonomi och valutafrågor antog. Vi antog nämligen två olika, och ömsesidigt uteslutande, versioner av förslaget och det är av den anledningen som vår grupp vill upprepa sin önskan om att den framtida fordonsbeskattningen ska tas ut i strikt proportion till mängden koldioxidutsläpp. Som Jan Marinus Wiersma sa tidigare är energieffektiviteten naturligtvis ett problem, men varje försök att tillämpa skattepolitik för att justera allt som

12 man möjligtvis kan kommer att sluta i ett misslyckande. Vår ståndpunkt är mycket tydlig. Vi vill att skatten, utan hänvisning till den teknik som används, ska vara strikt proportionerlig mot koldioxidutsläppen, mot fordonets användning eller mot fordonets storlek. Med andra ord vill vi att skatten uteslutande ska vara miljömässig. Det skulle vara ett misstag att försöka använda detta instrument för att försöka driva någon slags kampanj mot stora bilar. Det är nämligen dessa stora modeller, de dyrare bilarna, som möjliggör tekniska framsteg inom biltillverkningen på grund av att det är stora modeller som främst är lämpade för viktiga säkerhetsfunktioner, och det är där man i första hand kan ta miljöaspekter med i beräkningen eftersom det är lättare att utveckla ny teknik för dessa dyra bilar. Så, inga fler falska anklagelser när det gäller stora bilar. Låt oss i stället hålla oss till det mål som vi alla delar, nämligen att uppnå 120 mg per kilometer till Detta projekt är tillräckligt svårt att genomföra, och kräver avsevärda insatser från några av medlemsstaterna, särskilt av de nya medlemsstaterna där de bilar som finns på vägarna är äldre än genomsnittet för EU. Vi behöver en viss grad av flexibilitet om vårt gemensamma mål att förnya bilparken inte ska leda till diskriminering på den inre marknaden, och därför anser även vi vilket en resolution från utskottet vittnar om att kommissionen bör utarbeta ytterligare en studie till den 31 december i år om vilka andra faktorer förutom koldioxiden som bör beaktas, så att en kompromiss kan nås om denna fråga. Vi har dock ingen önskan om att åstadkomma en minskning av koldioxidutsläppen genom att ta itu med alla andra föroreningar som redan släpps ut. Det är här som skillnaden mellan grupperna ligger, men jag tror nog att vi ska kunna komma överens om detta. Vi har lagt fram ett ändringsförslag ändringsförslaget i fråga är nummer 40 om att medlemsstaterna bör ges valmöjligheten att kunna behandla gamla bilar som har haft körtillstånd under minst 20 år på ett särskilt sätt. I regel släpper dessa gamla bilar, som bygger på gammalmodig teknik, ut ganska mycket föroreningar. Det finns dock så pass få av dem på marknaden att vi kan hantera dem på samma sätt som många av medlemsstaterna redan gör. När det gäller registreringsskatten är jag övertygad om att den bör slopas så snart som vissa övergångsperioder har löpt ut. Registreringsskatten utgör ett hinder för EU:s inre marknad och vi bör därför enas om att låta den löpa ut på ett sådant sätt att man inte endast tar medlemsstaternas skatteintressen med i beräkningen, utan även möjliggör en lämplig övergång. Herr kommissionsledamot! Jag avslutar med att önska er lycka till. Jag vet hur komplicerade de skattepolitiska frågorna inom EU är, och att harmonisera bestämmelserna skapar problem hur man än gör. På många håll gör vi nästan inte några framsteg alls och så länge som det krävs enhällighet kommer det att bli svårt att göra framsteg som verkligen är till nytta. Med detta i åtanke godkänner vi betänkandet och stöder er i er svåra uppgift som kommissionsledamot med ansvar för skattefrågor Katerina Batzeli, för PSE gruppen. (EL) Fru talman! Jag måste inleda med att betona att kommissionens förslag om beskattning av personbilar gäller en sektor som inte hör till kommissionens exklusiva befogenheter, med tanke på att detta förslag huvudsakligen berör inrättandet av ett nytt skattesystem för köp och underhåll av bilar. Därför bör avsikten med det förslag som Europaparlamentet har utarbetat och som återges i föredragandens betänkande, både vara att nå enighet om slutförandet av den inre marknaden och införa skattemässig konvergens på personbilsområdet. Av principskäl kan man inte ifrågasätta, det anser i alla fall inte den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, att beskattning successivt måste kombineras med skydd och förbättring av miljön, som det anges i Kyotoprotokollet. Det är emellertid nödvändigt att fastställa vissa förhandsvillkor för att denna princip ska få ett bredare stöd och tillämpas i större utsträckning av medlemsstaterna, vilket även nämns i föredragandens betänkande. För det första skulle inkomstbortfall på grund av avskaffandet av registreringsskatterna kunna ersättas, om medlemsstaterna så önskar, av en samtidig ökning av inkomsten från de årliga vägtrafikskatterna under en smidig och gradvis anpassningsperiod på tio år. Kommissionen föreslår ett gradvist avskaffande på fem år och Europaparlamentet föreslår tio år. För det andra bör man anta förslaget om att införa ett system för återbetalning av registreringsskatt och årlig vägtrafikskatt för fordon som slutgiltigt exporteras och överförs till en annan medlemsstat. För det tredje bör man i framtiden undvika ett alltför komplicerat system för beskattning av personbilar för att kunna nå det övergripande harmoniseringsmål som fastställts i detta direktiv. Detta innebär att anpassningen från och med 2008 av kraven på den årliga vägtrafikskatten på grundval av koldioxidutsläppen bör granskas av kommissionen och bilindustrin bör ges en chans till att anpassa sig. Konsumenterna kan inte debiteras höga årliga vägtrafikskatter på grund av kraftiga föroreningar. Kostnaden för anpassningen måste bäras av bilindustrin medan den anpassar sig samtidigt som konsumentorganisationer måste agera för att skapa insyn i genomförandet av direktivet Marian Harkin, för ALDE-gruppen. (EN) Fru talman! Jag vill tacka er för tillfället att få säga några ord om

13 detta förslag till rådets direktiv om beskattning av personbilar. Jag gratulerar föredraganden i hennes frånvaro till ett ypperligt betänkande som jag anser vara ett mycket viktigt bidrag till debatten. Personligen håller jag med om att beskattning är de enskilda medlemsstaternas ansvar. De mål som ställs upp i förslaget skulle dock bidra till att förbättra den inre marknadens funktion, och framför allt avsevärt hjälpa oss att uppnå vårt mål att minska koldioxidutsläppen, dock utan att begränsa ländernas möjlighet att påföra egna skatter. Irland har en av de högsta fordonsregistreringsskatterna i Europa. Nästan 10 procent av landets sammanlagda skatteintäkter kommer från bilisterna. Förra året uppgick siffrorna för enbart fordonsregistreringsskatten till över 1,5 miljarder euro, vilket är en ökning med mer än 20 procent sedan året innan, så det är föga förvånande att Irland inte kommer att stödja detta förslag. Detta är dock en kortsynt och kortsiktig ståndpunkt, och vi måste granska de mer vittgående konsekvenserna. Jag anser att fordonsregistreringsskatten är en mekanism som motverkar den fria marknaden och att den är en av anledningarna till att personbilsmarknaden inom EU har fungerat ganska dåligt. Konsumenter i nio medlemsstater, däribland Irland, har till och med bestraffats genom en åtgärd som begränsar deras köpalternativ. Kommissionens förslag är vettigt, framför allt ur ett miljöperspektiv, eftersom skatter som läggs på bilister skulle ha samband med koldioxidutsläppen från fordonet. Jag stöder förslaget i betänkandet om att utsläpp av andra miljöfarliga ämnen bör ingå i det hela, även om det kanske blir svårt att inkludera denna åtgärd i början. Jag tycker dessutom att det är en strålande idé att medlemsstaterna uppmuntras att tillämpa skatteincitament för personbilar, för att främja att bilar och andra fordon som uppfyller kraven på energisparande och energieffektivitet släpps ut på marknaden. När regeringarna fastställer målen för att minska koldioxidutsläppen ansvarar de för att införa mekanismer och strukturer som främjar dessa mål. Kommissionens förslag är mycket bra och jag stöder det till fullo Satu Hassi, för Verts/ALE-gruppen. (FI) Fru talman! Frågan är om vi vill hitta effektiva sätt att skydda världens klimat och den mänskliga framtiden eller inte? När ni förbränner ett kilo bensin eller diesel producerar ni mer än tre kilo koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen från trafiken har ökat med nästan en tredjedel sedan Detta utplånar fullständigt resultatet av en stor del av minskningen av utsläpp inom andra sektorer. Bara mellan 2003 och 2004 ökade utsläppen i EU så mycket att de motsvarade tre miljoner människor som körde jorden runt i sina fordon. EU:s bilindustri kommer inte att uppnå den utlovade minskningen av utsläppen för bilar till Det är därför viktigt att främja incitament för fordon som avger mindre utsläpp. I detta avseende är kommissionens förslag inte det bästa möjliga alternativet. Fordonsbeskattningen i medlemsstaterna varierar kraftigt. Avskaffandet av registreringsskatten i alla länder kommer inte att förbättra miljön. Undersökningar i Nederländerna visar att det effektivaste sättet att få konsumenterna att välja fordon som avger mindre utsläpp är en differentierad registreringsskatt som grundas på koldioxidutsläpp, som till exempel systemet i Danmark. I Finland straffar faktiskt fordonsbeskattningen de som köper fordon som släpper ut mindre föroreningar. För att förändringar i skattesystemet verkligen ska leda till minskade utsläpp är det viktigt att medlemsstaterna blir skyldiga att garantera att varje förändring som de gör i det nationella skattesystemet är ett steg framåt för miljön. Om registreringsskatten ska ersättas med en årlig vägtrafikskatt måste sambandet mellan vägtrafikskatten och koldioxidutsläppen vara bindande snarare än proportionellt. Andra utsläpp än koldioxid måste även beaktas inom ramen för en sådan vägtrafikskatt. Dessutom bör den även tillämpas för så kallade SUVbilar, det vill säga N1-fordon. På det hela taget skulle den bästa lösningen vara en kombination av en differentierad registreringsskatt som baseras på utsläpp och en årlig vägtrafikskatt, om detta är genomförbart, vilket gruppen De gröna/europeiska fria alliansen anser att det är. Fordonsexporter mellan länderna och de skattelösningar som detta medför skulle kunna behandlas på ett annat sätt, genom ett kompensationssystem Erik Meijer, för GUE/NGL-gruppen. (NL) Fru talman! Antalet bilar har ökat med en alarmerande hastighet under de senaste årtiondena medan utnyttjandet av tåg, spårvagn, tunnelbana och buss har stagnerat. Detta har lett till att parkeringar och motorvägar, som orsakar buller- och luftföroreningar och dessutom leder till bristande trafiksäkerhet, tar upp enormt stora utrymmen. Nu när bilar är det mest använda transportsättet och väginfrastrukturen är mycket omfattande, komplicerad och kostsam kan vi inte undvika frågan om vem som kommer att få betala för detta kalas. Flera medlemsstater tar redan större hänsyn till utsläppen av förorenande ämnen i besluten om fordonsbeskattning. Förslaget till direktiv är tyvärr halvhjärtat, eftersom det verkar som om det har andra målsättningar. Samtidigt görs ett försök att harmonisera skatterna i medlemsstaterna och ge bilindustrin nya tillväxtmöjligheter genom att införa en prissänkning från och med Detta försök bidrar inte till att minska föroreningarna.

14 Enligt förslaget till direktiv, vars målsättning är att gradvist och partiellt anpassa vägtrafikskatten till utsläppen från bilarna, ska skatten grundas på koldioxidutsläppen till en fjärdedel till 2008 och till hälften till Men varför stanna där? Varför föreslog inte kommissionen redan på en gång att ta utsläpp av kväveoxid, sotpartiklar samt bilens bränsleeffektivitet med i beräkningen av vägtrafikskatten hellre än att vänta på ändringsförslag? Varför har kommissionen inte under de senaste tio åren visat något stöd för initiativet från tyska Greenpeace för att utveckla en bil som förbrukar hälften så mycket bränsle? I stället vill kommissionen gradvis avveckla registreringsskatten för bilar i EU och därigenom göra att det blir billigare att ta bilen i 16 av medlemsstaterna. Hittills har skatterna och skillnaderna mellan dem varit ett nationellt befogenhetsområde och en fråga för nationella överväganden. Om unionen gör mer än att bekämpa skatteparadis och andra former av storskalig skatteflykt, överträder den sitt befogenhetsområde. Syftet borde vara att minska skadliga utsläpp snarare än att förse bilindustrin med kunder som vill att köpa den senaste modellen varje år, trots att marknaden har mättats. Min grupp har avvisat ett förbud mot registreringsskatter. Utsläppen från bilarna har ökat med 30 procent under de senaste tio åren trots Kyotoavtalet och trots tekniska förbättringar. Eftersom ökningen av antalet bilar och den genomsnittliga bränsleförbrukningen mer än upphäver de tekniska fördelarna, anser min grupp att det inte längre är ett alternativ att göra saker till hälften. Vi anser inte att fordonsskatten ska baseras på koldioxidutsläppen till 50 procent, utan att den i stället ska baseras till 100 procent på de föroreningar som fordonen släpper ut. Det lättaste sättet att lösa detta på är att ändra fordonsskatten till en bränsleavgift som baseras på utsläppen. På det viset är det luftförorenaren som betalar och inte bilägaren. Nya bilar måste uppfylla stränga krav på bränsleeffektivitet och obligatoriska sotfilter för dieselbilar måste prioriteras. Därtill måste bränsleförbrukningen minska och det enda sättet att lyckas med det är att tillhandahålla en väl utbyggd, miljövänlig och prisvänlig kollektivtrafik. EU-stödda svångremsåtgärder och privatisering inom denna sektor har hittills endast haft motsatt effekt Roberts Zīle, för UEN-gruppen. (LV) Fru talman! Först och främst vill jag gratulera föredraganden i hennes frånvaro och säga att jag stöder hennes ståndpunkt. Kanske är det inte överraskande att EU:s medlemsstater har väldigt olika skattesystem för personbilar, men jag förvånas över regeringarnas argument om varför detta system inte ska förändras och gradvis harmoniseras på EU-nivå. Det finns alla typer av argument som täcker beskattning, administrering och subsidiaritetsprincipen, men i grund och botten går de ut på det argument som jag hittade i mitt eget lands förslag till ståndpunkt. Där kan vi läsa: Om det inte är sönder, varför laga det? Jag har alltid varit en förespråkare för subsidiaritetsprincipen på området för direkta skatter. Kan emellertid en liten eller medelstor medlemsstat i EU verkligen genomföra sin egen skattepolitik för personbilar med ett särskilt mål för miljöskydd eller energieffektivitet? I Lettland försökte man till exempel med kraftiga höjningar av både registreringsskatten och den årliga skatten för mycket kraftfulla fordon för ett par år sedan. Vad som hände då är vad som också händer i andra europeiska länder, nämligen att letterna registrerade sina bilar i grannlandet Litauen. Därför är jag övertygad om att minskningen av koldioxidutsläpp eller andra miljömässiga mål på detta område måste behandlas på EU-nivå och inte på enskild medlemsstatsnivå. Slutligen vill jag säga att jag, med hänsyn till de vitt skilda uppfattningar som regeringarna i EU:s medlemsstater har om dessa frågor, anser att parlamentet borde ta ett mycket opartiskt steg och formulera detta förslag till direktiv på ett sådant sätt att det sannolikt kommer att antas enhälligt av rådet och inte förkastas på grund av att det är en viss typ av förslag Leopold Józef Rutowicz (NI). (PL) Fru talman! Personbilar används överallt inom EU. De är inte längre en lyx och bör inte, med undantag för moms, belastas med några ytterligare skatter såsom registreringsskatt. Registreringsskatten bör endast vara beroende av kostnaderna för åtgärderna. De avgifter som tas ut för miljöföroreningar av koldioxidutsläpp bör räknas in i bränslepriset, för att på så sätt gynna bilar som släpper ut små mängder föroreningar. Detta kommer att uppmuntra människor att byta ut sina bilar mot miljövänligare och bränslesnålare fordon. Man skulle kunna göra samma sak med bränslet inom EU. Den årliga vägtrafikskatten bör inte vara för hög eller variera för mycket, eftersom detta kommer att hindra människor som har det sämre ställt att köpa begagnade personbilar, och pensionärer som inte använder bilen så mycket på grund av åldersskäl skulle bli tvungna att avstå från att ha bil. Rådets direktiv om beskattning av personbilar är nödvändigt för den inre marknaden och bör antas så snart som möjligt Anja Weisgerber (PPE-DE). (DE) Fru talman! Även jag vill tacka föredraganden för att ha tagit fram detta betänkande. Jag har hjälpt till att utarbeta yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för min grupps räkning, och därmed var också jag tvungen att ägna min uppmärksamhet åt denna fråga. Jag ska koncentrera mig på två huvudpunkter. Först vill jag tala om hur mycket jag välkomnar kommissionens förslag om att avskaffa registreringsskatten. Det är detta som

15 gör att jag stöder betänkandet, under förutsättning att det gradvisa avskaffandet av registreringsskatten behålls. Bland de medlemsstater som tar ut en registreringsskatt finns det mycket stora skillnader, inte bara när det gäller hur stor skatten är utan även hur man baserar uträkningen av den. Av alla de avgifter som tas ut för privata fordon i EU är det i registreringsskatten som man finner de största skillnaderna. Eftersom dessa skillnader förhindrar att den inre marknaden fungerar på ett smidigt sätt bör man agera när det gäller förslaget om att avskaffa registreringsskatten. Tillsammans med mina kolleger, i synnerhet Werner Langen, stöder jag även ett direkt proportionellt samband mellan skattebördan och mängden koldioxidutsläpp. Varje gram koldioxid som släpps ut i atmosfären har samma påverkan på klimatet och bör därför beskattas på samma sätt. Vid genomförandet av detta måste skatten även vara teknikneutral. Den proportionella beskattningen garanterar att fordon som producerar mer koldioxid kommer att beskattas högre än de som producerar mindre och detta är av central vikt för klimatskyddet. Jag anser också att föroreningar som kväveoxid och partiklar ska inräknas i skattebasen för fordonsskatten för att främja miljövänliga bilar. Med detta mål i tankarna har vi i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet redan lyckats få dessa ändringsförslag godkända och i plenum i morgon kommer jag att rösta för betänkandet som helhet och särskilt för ändringsförslag 10 och Donata Gottardi (PSE). (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Att skapa ett medborgarnas EU är en av de europeiska socialdemokraternas största ambitioner. Vad parlamentet just ska godkänna är ett speciellt åtgärdspaket för andra och lika viktiga mål, som vi kan kalla ett EU för medborgarna. Som alla vet rådfrågas endast Europaparlamentet i skattefrågor och det slutgiltiga beslutet ligger hos rådet som måste komma fram till en enhällig slutsats. Vår förhoppning är att de nationella regeringarna kommer att stödja detta förslag. Utskottet för ekonomi och valutafrågor röstade för förslaget med en betydandet majoritet eftersom förslagets målsättning är att gradvis avskaffa fordonsskatten och att fastställa gemensamma EUnormer för att koppla ihop nationella vägskatter med utsläpp av föroreningar. Detta är en viktig åtgärd som endast till synes är av särskilt och begränsat intresse eftersom den faktiskt påverkar de flesta människor. Åtgärden är naturligtvis inte perfekt ännu och mycket mer kan göras, men den går i rätt riktning. Detta är ett steg på vägen mot konvergens, om inte mot en äkta harmonisering av lagstiftningen inom EU, som överskrider de nationella gränserna. Varje medlemsstat har för närvarande sitt eget skattesystem där de två skatterna oftast kombineras på mycket olika nivåer. Denna situation ger upphov till snedvridningar och hindrar ett korrekt fungerande av den inre marknaden. Dessutom skapar den problem både för bilindustrin och för EU-medborgarna. Slutligen är det ett steg framåt på vägen mot en hållbar social och miljömässig utveckling, eftersom målet är att bekämpa föroreningar och skydda miljön för att garantera en framtid för kommande generationer Henrik Lax (ALDE). Fru talman! Kolleger! Många finländare har förundrats över att Finland kan upprätthålla en trafikbeskattning som gjort det nästan omöjligt för medborgarna att köpa bilar utomlands och tvingat dem att betala mycket högre priser än andra. Bilparken i Finland är därför en av de äldsta i Europa, vilket innebär gammalmodiga säkerhetslösningar och mindre miljövänliga bilar. Det kan absolut inte vara förnuftigt. Det finns därför ett starkt argument för en mer likartad trafikbeskattning i unionen, och jag välkomnar således kommissionens förslag. Det är viktigt att vi får till stånd en trafikskatt som baserar sig på hur mycket bilarna förorenar. På så sätt kan vi minska koldioxidutsläpp och sura nedfall. De facto utgör föroreningarna från bilarna en av de största källorna till nedsmutsningen av Östersjön. En enhetlig trafikbeskattning betyder också en bättre fungerande gemensam marknad och konkurrens. Som sagt, nya bilar är också säkrare. Vi slår därför fler flugor i en smäll. Jag anser således att parlamentet ge sitt starka stöd till en omstrukturering av trafikbeskattningen, ett så starkt stöd att de nationella regeringarna inte kan ignorera signalen Margrete Auken (Verts/ALE). (DA) Fru talman! Detta förslag kommer lyckligtvis inte att genomföras. Det finns en minoritet i rådet som blockerar det och det är något som vi i Danmark samtycker till. I alla fall de flesta av oss, för den höga registreringsskatten har i Danmark liksom i ett flertal andra länder inneburit att vi har färre och färre bilar. Det är antalet inköpta bilar som avgör hur många bilar som kommer att köras. Om människor har bilar, kommer de att köra dem. En hög registreringsskatt är därför något mycket bra om vi vill begränsa antalet bilar. Åk till Danmark eller till Nederländerna och ni kommer att se att det fungerar. En registreringsskatt av detta slag bör, liksom en årlig skatt, otvivelaktigt fastställas med utgångspunkt från bränsleförbrukningen. Den bör inte fastställas proportionellt, vilket föreslås här, utan på ett sådant sätt att den ger liknande resultat som de vi har sett när det gäller kylskåp. Skillnaden är märkbar där lämpliga skattehöjningar har gjorts. Det nuvarande förslaget kommer ur nästan alla synvinklar att medföra miljöskador. Vi ser många fler bilar, och proportionellt

16 sett kommer vi att få fler bilar som släpper ut avsevärt mer föroreningar och förbrukar mer energi. I själva verket finns det mycket som talar för att Volkswagen och andra företrädare för bilindustrin har lyckats få grepp om denna fråga. När jag hör att bilindustrin bedriver en stark lobbyverksamhet i Danmark för att avskaffa registreringsskatten vet jag att det naturligtvis är för att den räknar med att sälja fler bilar till följd av detta. Den räknar inte med att sälja renare bilar eller bilar som förbrukar mindre energi. Tvärtom producerar bilindustrin ett enormt antal bilar som orsakar mycket föroreningar och som förbrukar mycket energi. Jag skulle därför tacka er för att inte tillåta att detta förslag genomförs. Vi hoppas på att få se ett bättre förslag Johannes Blokland (IND/DEM). (NL) Fru talman! Enligt en artikel i en nederländsk tidning i somras kringgås omsättningsskatten på bilar i mycket stor omfattning i Nederländerna. Det är när allt kommer omkring mycket lönande att smita undan eftersom skatten är hög och risken att bli avslöjad är minimal. Det krävs åtgärder för att undvika denna smitning, inte så mycket genom att avskaffa skatten, som kommissionen föreslår, utan genom agerande från de behöriga myndigheterna. Under debatten den 5 november 2003 propagerade jag för ett öppet skattesystem med tydliga mål. Att koppla ihop skatter och miljöpåverkan är just ett sådant öppet och tydligt mål. Därför förtjänar ytterligare forskning och vidare diskussioner om fordonsskatternas miljöeffekter vårt oreserverade stöd. Då kommer medlemsstaterna att kunna harmonisera sina skatter med utgångspunkt från forskningsresultaten samt kunna införa ansvarsskyldighet för miljöskador. Att påtvinga denna åtgärd från Bryssel är dock att gå för långt. Trots allt faller kommissionens förslag utanför tillämpningsområdet för artikel 93 i fördraget. Registreringsskatter och fordonsskatter tillhör inte de harmoniserade skatterna. Det är inte skillnaderna i exempelvis fordonsskatten som hindrar den inre marknaden från att fungera, utan det är framför allt ett ineffektivt system för återbetalning av skatter vid import och export av bilar. Kommissionens förslag strider därför både mot subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Av den anledningen kommer jag varken att rösta för detta betänkande eller kommissionens förslag Gunnar Hökmark (PPE-DE). Fru talman! Jag vill börja med att gratulera Karin Riis-Jørgensen till hennes betänkande. Jag skulle vilja understryka att detta förslag inte innebär någon europeisk skattepolitik eller att Europeiska unionen gör ett intrång i medlemsstaternas suveränitet när det gäller att fatta beslut om skatterna, utan det kommer även med detta förslag att vara helt och hållet upp till de enskilda medlemsländerna att bestämma hur mycket de vill beskatta bilismen. Det vi fattar beslut om här är strukturen och systemet för beskattningen, eftersom det underlättar den inre marknaden. Det kommer att innebära att det blir lättare att köpa och sälja bilar över ländernas gränser. De som vinner på detta är i grunden den enskilda konsumenten. Jag vill gärna säga till vår danska kollega Auken att det viktiga för oss är att få nya, moderna bilar. Det finns ingenting som är så miljöfarligt som den gamla bilparken. Ny teknologi är positivt för miljön. Viska göra allt vi kan för att få till stånd en snabb omsättning och en modernisering av bilar i Europa. Jag vill betona att det är bra att Karin Riis-Jørgensen i sitt betänkande också har tagit med ett förslag om att ha skattestimulanser för nya typer av motorer, t.ex. hybridbilar eller bilar som drivs av andra bränslen. Det innebär nämligen också en möjlighet till en snabbare utveckling när det gäller ökade miljöhänsyn i bilismen. För ett antal år sedan införde vi i Sverige en särskild stimulans för användningen av katalysatorer som fick ett mycket snabbt genomslag och ledde till att vi mycket snabbt sänkte utsläppen. Det ger en möjlighet att gå vidare på den vägen. Viktigt är dock också att vi med denna inriktning på beskattningen av bilar får en möjlighet för europeisk bilindustri att utvecklas snabbare när det gäller miljöhänsyn. Det innebär även en snabbare modernisering. Bättre bilar i Europa är bra för miljön, men det kan också resultera i en bättre och starkare bilindustri Andrzej Jan Szejna (PSE). (PL) Fru talman! Kommissionens förslag har två mål, nämligen att förbättra den inre marknadens funktion samt att genomföra gemenskapsstrategin för att minska koldioxidutsläpp från personbilar. För att uppfylla EU:s miljöskyddsmål och Kyotoprotokollet måste koldioxidutsläppen minskas kraftigt om gemenskapens mål på 120 gram koldioxid per kilometer ska kunna uppnås. Och skatter utgör verkligen ett starkt incitament för konsumenterna. Här bör det betonas att målet inte är att harmonisera eller att införa nya skatter. Målet är att införa en gemensam beräkningsgrund för beskattning av personbilar inom hela EU. De enskilda medlemsstaternas initiativ på detta område är för närvarande inte direkt samordnade, och de varierar dessutom kraftigt. Ett skattesystem där fordonsregistreringsskatten bestäms av koldioxidutsläppen är ett steg i rätt riktning. Detta skapar en förutsättning för det långsiktiga målet att nå konvergens när det gäller registreringsskattesatserna, och garanterar rättvis konkurrens inom hela den inre marknaden. Fordonsregistreringsskatten bör gradvis begränsas, vilket skulle bidra till att undanröja skillnaderna på EU:s fordonsmarknad.

17 Vi bör också införa ett enhetligt och insynsvänligt system för återbetalning av registreringsskatten som baseras på väldefinierade kriterier. Dessutom är det viktigt att se till att avskaffandet av registreringsskatten genomförs i enlighet med principen om budgetmässig neutralitet Karin Riis-Jørgensen (ALDE), föredragande. (EN) Fru talman! Jag ber om ursäkt för min sena ankomst. Jag flög hit från Heathrow i morse och har blivit av med mitt bagage, så jag har inga kläder och inget smink och är därför blek och ful, men jag hoppas att det inte gör något! I London måste man ta ut allt ur sin väska (DA) Fru talman! Jag tackar för era inlägg, och jag riktar också ett stort tack till er på kommissionsledamotens vägnar. Vi har redan haft en debatt om detta betänkande och jag instämmer i hög grad med kommissionens förslag. Jag måste säga att mitt hemland Danmark inte stöder kommissionens förslag. Det gör emellertid jag, även om jag har ändrat det. Jag vill tacka utskottet för ekonomi och valutafrågor för dess betydande stöd. Jag vill också tacka er för era välgrundade ändringsförslag, samt tacka den stora majoritet som har stött mig. Jag vill diskutera ett antal punkter som jag anser vara viktiga att framhålla inför morgondagens omröstning. För det första vill jag betona varför detta är ett konstruktivt förslag. Det är konstruktivt eftersom man i förslaget har tagit hänsyn till miljön. Som bekant handlar förslaget om att avskaffa registreringsskatterna för personbilar, och att i stället införa ett nytt system som omfattar en årlig skatt baserad på bilens förorenande utsläpp. I utskottet har vi gått ett steg längre än i kommissionens ursprungliga förslag, eftersom kommissionen endast ville ha en årlig skatt baserad på koldioxidutsläpp. Koldioxid är emellertid inte den enda föroreningskällan. I mitt betänkande rekommenderar jag därför att skatten ska grundas på alla de luftförorenande ämnen och partiklar som är skadliga för luftkvaliteten. Det är viktigt att sända en signal till bilindustrin om att skatten för personbilar beror på den mängd föroreningar som de orsakar. Förhoppningsvis kommer förslaget således att motivera bilindustrin att tillverka bilar som konsumerar mindre bensin och som orsakar färre föroreningar. Den andra viktiga faktorn som även kommissionsledamoten har fäst stor vikt vid är den fria rörligheten. För närvarande finns det 25 olika skattesystem med 25 olika sätt att räkna ut fordonsskatten. Flera system grundas på omoderna bestämmelser, och registreringsskatter kan utgöra ett hinder för den fria rörligheten. Det finns en risk för dubbelbeskattning, och bilägare är ofta tvungna att betala förhållandevis mycket mer för sina begagnade bilar när de förflyttar dem från en medlemsstat till en annan. Detta är helt enkelt oacceptabelt. Enligt utskottets ståndpunkt är det också viktigt att betona att vi vill att förslaget ska vara budgetmässigt neutralt. Det är mycket viktigt att denna förändring inte omfattar utgifter som är ofördelaktiga för medlemsstaterna vare sig under en övergångsperiod eller därefter. Jag vill dessutom framhålla att EU inte inför en skattepolitik genom detta förslag. Det är helt och hållet upp till medlemsstaterna själva att besluta hur hög skatten ska vara, samt vad den ska bestå av. Jag vill följaktligen även uppmana rådet att rösta för detta förslag, även om jag vet att utsikterna inte är särskilt goda, vare sig i mitt eget hemland eller i Förenade kungariket, till exempel. Man skulle givetvis kunna beakta förslaget om att utnyttja det alternativ som Nicefördraget erbjuder när det gäller förstärkt samarbete och låta vissa medlemsstater gå längre än andra. Slutligen finns det en fjärde viktig faktor, nämligen att övergångsperioden bör vara lång. Det är viktigt att hela marknaden, industrin, bilägarna och systemet i allmänhet har möjlighet att organisera sig, och därför anser jag att det krävs en tioårsperiod för att länderna ska kunna förändra sina system utan att behöva betala något annat än de nödvändiga kostnaderna. Detta kommer också att garantera en förnyelse av bilparken på våra vägar. Följande fyra punkter är således relevanta: en lång övergångsperiod, budgetmässig neutralitet, fri rörlighet och miljöhänsyn. Slutligen vill jag bara kommentera förslagen från Werner Langen för gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater. Jag stöder dessa förslag eftersom jag håller med om att fordonsskatten måste stå i proportion till bilarnas utsläpp av förorenande ämnen. Jag håller givetvis också med om att vi måste skydda veteranbilarna, och därför har jag ingenting emot att veteranbilar undantas från förslaget. Jag äger inte själv någon veteranbil, men jag har all sympati för ägare till sådana fordon. Jag kan inte rekommendera ändringsförslagen från gruppen De gröna/europeiska fria alliansen. Bortsett från allt annat går dessa förslag inte ihop med betänkandets övergripande syfte, eftersom ett tidigare ikraftträdande inte skulle vara realistiskt. Det var allt jag hade att säga. Herr, och inte fru talman jag ser att det har skett ett byte av talman jag ber återigen om ursäkt för min sena ankomst. Jag hoppas att ni har överseende med mig, och jag ser fram emot en konstruktiv omröstning i morgon ORDFÖRANDESKAP: FRIEDRICH Vice talman Claude Turmes (Verts/ALE), föredragande för yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. (EN) Herr talman! Jag har en mycket specifik kommentar till detta betänkande. I ändringsförslag 18, som avser artikel 4, förespråkas en progressiv och gradvis skatt. Genom ändringsförslag 19, där ett nytt stycke 1a införs i artikel 4, introduceras dock begreppet direkt proportionalitet. Detta begrepp finns också med i Werner Langens ändringsförslag, även om

18 han nu har dragit tillbaka dem. Vad skulle då ett sådant begrepp innebära? Det skulle betyda att skatten endast kan bli 200 euro för en bil med en utsläppsnivå på 200 g/km och 160 euro för en bil med en nivå på 160 g/km. Då skulle det önskade resultatet att få till stånd en kraftig förändring av vad konsumenten efterfrågar vid ett bilköp inte uppnås, eftersom marknaden inte påverkas om skillnaden mellan en bil som släpper ut 120 g/km och en som släpper ut 200 g/km bara blir 80 euro. Därför måste vi rösta emot denna direkta proportionalitet och behålla texten om den progressiva och gradvisa skatten. Förra veckan offentliggjorde kommissionen en mycket intressant text om bilarnas energieffektivitet i Europa. På sidan 32 i arbetsdokumentet finns ett diagram som visar vilken kategori de flesta bilar hamnar i. Ni kan se att nästan 70 procent av bilarna i Europa ligger mellan 140 och 200 g/km, och bara 25 procent ligger under 140 g/km. Det vi kan åstadkomma med detta instrument är alltså att lägga en större skatt proportionellt sett på bilar mellan 140 och 200 g/km, så att vi kan åstadkomma en betydande förskjutning till kategorierna under 140 g/km, vilket är EU:s målsättning. Det finns alltså en inkonsekvens i vår text och för att kunna vara effektiva måste vi ändra på detta John Whittaker (IND/DEM). (EN) Herr talman! De ger visst aldrig upp, eller hur? Trots att kommissionen insisterar på att syftet med förslaget inte är att harmonisera skatterna kommer de länder som har fordonsregistreringsskatt att tvingas avveckla den. Dessutom kommer alla länder att tvingas tillämpa samma utsläppsnivå i samband med den så kallade årliga vägtrafikskatten. Detta är harmonisering, inte sant? Föredraganden avslöjar sig när hon hävdar att det på lång sikt vore mycket fördelaktigt att närma oss nivån för den årliga vägtrafikskatten det vill säga samma nivå för vägskatten i alla länder. De inser helt enkelt inte att det är våra valda nationella regeringars grundläggande ansvar att ge enskilda länder möjlighet att välja hur mycket inkomsterna ska höjas och på vilket sätt. Dessutom är faktiskt konkurrens om skattenivåer och skatteunderlag mellan nationella myndigheter bra för affärslivet och den ekonomiska tillväxten se bara på de generella minskningarna av företagsskatten under de senaste åren. Det oroande är att när EU blandar sig i går saker och ting alltid i stöpet. Ett exempel är att trots de åtta direktiv om mervärdesskatten som hittills har lagts fram är administreringen av momsen minst lika komplicerad som alltid och bedrägerierna är nu uppe i miljardklassen. Tyvärr är strävan efter skatteharmonisering inom EU lika stor som alltid. Jag hoppas dock verkligen att just detta lagstiftningsinstrument stoppas Zsolt László Becsey (PPE-DE). (HU) Jag vill gratulera Karin Riis-Jørgensen för hennes utmärkta betänkande, men samtidigt vill jag också uttrycka min uppskattning till kommissionen och till László Kovács personligen för det förslag han har utarbetat. På grundval av de diskussioner som vi hittills har haft finns det, enligt min mening, ett samförstånd bland de huvudsakliga berörda aktörerna om att vi behöver avskaffa registreringsskatten, en mekanism som strider mot den inre marknadens mål. Detta skulle gynna den fria rörligheten för personer, samtidigt som lägre priser skulle bidra till att bilparken förnyas snabbare. Samtidigt stöder jag också förslaget om att sätta stopp för den här situationen på ett budgetneutralt sätt genom att införa en operativ avgift. Jag tror att László Kovács också känner till skattetrycket; han var ju trots allt tvungen att rösta för registreringsskatten i Ungern för ett antal år sedan. Jag anser att övergångssystemet är en bra idé, eftersom vi därigenom blir av med dubbelbeskattningen samtidigt som avskrivningssatsen beaktas. Det finns två andra punkter som jag vill ta upp. För det första måste medlemsstaterna ges största möjliga frihet när det gäller att fastställa och tillämpa den operativa avgiften. När det gäller denna fråga har många ledamöter diskuterat en innovationsfond och en bränsleavgift, även om dessa punkter kan lösas som en del av inkomstskattefrågan. Jag anser att det är för vanskligt att överväga en obligatorisk 50-procentig sats grundad på miljöhänsyn. Om en medlemsstat i själva verket har gjort stora framsteg med att uppfylla Kyotoprotokollet, bör de själva få besluta vilken skattesats som de anser vara lämplig. Detta är en av orsakerna till att jag föreslog att kommissionen skulle rekommendera andra faktorer när driftskostnaden skulle fastställas. Samtidigt anser jag att vi bör hålla fast vid denna proportionella eller lineära idé, eftersom detta torde vara det enda sättet att uppbära skatter med hjälp av en skattemässig faktor. Att äga en bil som endast är några år gammal utgör redan i flera fall ett steg mot en förnyelse av bilparken, särskilt i de nya medlemsstaterna, där människor på grund av sociala eller ekonomiska orsaker inte har möjlighet att lämna in sina gamla bilar i utbyte mot nya. Jag stöder förslaget om en tioårsperiod, för jag anser att det är tillräckligt lång tid för att de tillgängliga alternativen ska kunna utnyttjas, och även för att de ekonomiska aktörerna ska hinna anpassa sig Matthias Groote (PSE). (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, fru Riis-Jørgensen, mina damer och herrar! Jag uppskattar att föredraganden är här i dag, och att hon har utarbetat detta betänkande. Betänkandet handlar om beskattning av motorfordon, och det finns två skäl till att det går i rätt riktning. Det första är att det ur miljöpolitisk synvinkel är förnuftigt att samtliga utsläpp tas med i skatteunderlaget för all beskattning av privata motorfordon. Både koldioxidutsläppen, som bär ansvaret för klimatförändringen, och utsläppen av kväveoxid och partiklar, som är orsakerna bakom alstringen av

19 marknära ozon och lungsjukdomarnas utbredning, bör inverka på beskattningen. Detta är rimligt och rätt sätt att gå till väga. Det andra är att det planerade avskaffandet av fordonsregistreringsskatten också ska välkomnas, både ur ett konsumentperspektiv och i miljöpolitiskt hänseende. Det är på grund av registreringsskatten som fordon som har producerats i en medlemsstat exporteras till en annan medlemsstat med registreringsskatt, bara för att sedan återimporteras av importörer från det land där de tillverkades. Detta leder till att fordon förflyttas i onödan, och till att inköpspriserna stiger. Det kan hända att avskaffandet av registreringsskatten inom EU leder till att återimporten förbjuds och att personbilarnas genomsnittliga ålder minskas, vilket i sista hand gynnar miljön Dariusz Maciej Grabowski (IND/DEM). (PL) Herr talman! Jag välkomnar att denna fråga har förts på tal. Personbilarnas utsläppsnivåer beror emellertid på mängden förbrukat bränsle, det vill säga körsträckan, samt på bensinens kvalitet och i huvudsak på tiden. Den föreslagna skattelösningen har två syften: dels att avskaffa den nuvarande obligatoriska registreringsskatten, och dels att ersätta den med en ny skatt som tas ut när fordonet säljs, eller en gång per år. Detta väcker följande fråga: vad vill föredragandena? Den nya skatten är per definition orättvis. Den blir lika belastande för de konsumenter som reser långa sträckor och som i större uträckning bidrar till luftföroreningar, som för de konsumenter som reser kortare sträckor och endast åker på söndagsutflykt till kyrkan, som vi säger i Polen. Genom lagstiftningen tvingas dessutom konsumenterna att betala skatt i förskott, medan den skada som sker dvs. föroreningen genereras i framtiden. Skattebördan kommer också att beröra de fattigare konsumenterna mest, och göra det svårare att köpa begagnade bilar. Om så är fallet kan man faktiskt fråga sig om lagstiftningen har utarbetats på beställning, med hänsyn till biltillverkarnas intressen. Den stagnerande efterfrågan leder till att dessa biltillverkare söker efter lösningar som kommer att gynna dem, särskilt som den nya skatten kommer att gå genom deras företag, och därigenom öka deras inkomster och betalningsflöde. Föredragandena nämner inte heller något om skattenivån, och det råder oro och farhågor över de belopp som kommer att strömma in i medlemsstaternas budgetar. Det program som vi är beredda att stödja lyder som följer: vi bör gradvis fastställa strängare utsläppsnormer för nya personbilar, införa strängare normer för bränslekvalitet samt avskaffa skatten vid inköp av bilar. Vi bör eventuellt också överväga att införa en miljöskatt på bensinpriset, samt att använda intäkterna från denna skatt till forskning om ny teknik och renare bränslen. Endast dessa lösningar kommer på lång sikt att gynna konsumenter, producenter, miljövårdare och ekonomin som helhet Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). (FI) Herr talman, mina damer och herrar, fru Riis-Jørgensen! Även jag vill tacka er för detta utmärkta betänkande som ni har lagt fram i dag, trots problemen med er resa. Ju svårare det blir att flyga desto tydligare blir det att bilen är en livsviktig och varaktig konsumtionsvara för de flesta européer. Den nuvarande situationen, där bilar är en av de saker som är svårast att förflytta inom unionen, är oacceptabel. Att flytta en bil från en medlemsstat till en annan medför betydande hinder, vilket fortfarande beror på olika skattelagstiftningar och på tungrodda administrativa rättsliga förfaranden. Vidare behandlas unionens medborgare fullständigt ojämlikt när det gäller fordonsbeskattningen, beroende på var de är bosatta. I Finland, ett land där avstånden är långa och befolkningen gles är till exempel en personbil inte direkt en lyxvara, utan snarare en nödvändighet för yrkesverksamma personer och deras familjer. Om bilarna inom EU ska omställas, och om det ska finnas fler miljövänliga bilar på vägarna, är det lämpligt att minska skatten vid inköp av bilar, att avskaffa registreringsskatten, samt att kompensera för detta genom en måttlig ökning av vägtrafikskatten, där man erkänner den regionala balansen och utgår från bränsleförbrukning och förorenande utsläpp. Det finns ett rekordstort antal gamla bilar på vägarna i Finland, bilar som i andra länder skulle ha hamnat på soptippen vid det här laget. Fordonsbeskattningen bör också förändras i riktning mot ett system med skatteförmåner för material som ökar vägsäkerheten. Det är uppenbarligen inte värt att tala om bilskatter om inte bränsleskatten omfattas också. Vi bör främja skatteförmåner på biobränslen och sänka skatterna på diesel inom EU. Dessutom visar den senaste forskningen att koldioxidutsläpp från dieselmotorer är lägre än utsläppen från bensindrivna bilar. Detta bör tas med i beräkningen när reformerna ska utarbetas. Vägtrafikens miljöpåverkan bör undersökas som en del av unionens övergripande transportpolitik, även om det för närvarande inte förs någon ordentlig debatt om möjligheten att harmonisera fordonsbeskattningen, bränslebeskattningen och infrastrukturavgifterna för vägtrafik. Det är något vi behöver Joseph Muscat (PSE). (MT) Låt oss se verkligheten som den är. Vi har ett missförhållande, och kommissionens förslag som har förbättrats betydligt genom Karin Riis-Jørgensens betänkande och utmärkta arbete är ett steg mot att hitta en lösning på detta problem. Vi har ingen gemensam marknad inom fordonsbranschen. Det är där problemet ligger. Det är fortfarande väldigt svårt för en EU-medborgare i ett land att köpa en bil från ett annat land, och att sedan ta den med sig tillbaka hem. I flera fall ställs medborgarna inför oöverkomliga och oproportionerliga avgifter, samt

20 föråldrade byråkratiska förfaranden i form av så kallade registreringsskatter. Kommissionens förslag om att avskaffa registreringsskatten och ersätta den med ett system för miljövänliga skatter går i rätt riktning. Genom detta förslag undanröjer man hindren för den öppna marknaden, sänker bilarnas kapitalkostnader, samtidigt som man uppmuntrar till en mer miljövänlig konsumtion. Kan detta förslag förbättras ytterligare? Vi bör bland annat se till att de som redan har betalat registreringsskatt får en rimlig ersättning tillbaka. Vi måste se till att de mer resurssvaga grupperna i samhället, som inte har råd att köpa den sorts bilar som vi uppmuntrar allmänheten att köpa, inte straffas genom högre avgifter. Samtidigt kan vi inte ytterligare belasta dem som nödvändigtvis måste resa för att till exempel ta sig till arbetet. Vi måste finna förnuftiga och öppna lösningar så att vi inte får några sådana negativa effekter. Det är inte lätt, men vi kan klara av det. Europaparlamentets ståndpunkt, som jag hoppas att vi kommer att anta så att registreringsskatten kan avskaffas, kommer att sända en tydlig signal till regeringarna i de medlemsstater som fortfarande motsätter sig en sådan överenskommelse, däribland regeringen i mitt eget hemland. Vårt förslag är också realistiskt eftersom det är avsett att träda i kraft under en rimlig tidsperiod, i syfte att undvika negativa effekter för de nationella budgetarna. Men till dess att en sådan överenskommelse kan nås måste vi fortsätta att uppmana regeringarna att agera mer förnuftigt genom att avstå från att ta ut dubbla skatter för de medborgare som kommer att återvända till sina hemländer efter att i åtminstone två års tid ha arbetat i ett annat EU-land, bara för att upptäcka att de återigen är tvungna att betala skatt på sin bil, en skatt som de redan har betalat i en annan medlemsstat. Ironiskt nog är detta precis vad som sker i mitt eget hemland Malta. Innan Malta anslöt sig till EU var det relativt lätt för de emigranter som återvände hem, och som hade en bil med sig tillbaka, att betala ett rimligt skattebelopp. Men under de senaste två åren har människor i denna situation krävts på ett oöverkomligt skattebelopp. Då frågar sig dessa medborgare med rätta, vad är detta för slags inre marknad? Georgios Karatzaferis (IND/DEM). (EL) Herr talman! Låt oss säga sanningen: de diskussioner som pågår om personbilar är beroende av de sju oljesystrar och de stora bilindustrier som kontrollerar regeringarna i de av EU:s och Amerikas större länder som har infört detta system. Bilmotorerna har inte förändrats på hundra år, medan mobiltelefonitekniken förändras varje månad. Varför gör vi oss beroende av detta bränsle och av dessa derivat? Det är en viktig fråga. Den framstående forskaren och uppfinnaren från Thessaloniki som uppfann en billig metod för att klyva väte tillbakavisades, och även åtskilliga andra uppfinnare som hade funnit andra metoder och andra bränslen för att hindra oss från att bli slavar under oljan. Vi har i dag hört ett antal förslag om förhållandet mellan föroreningar och beskattning. Det är en riktig väg att gå. Men är inte bilarnas säkerhet också en riktig väg framåt? Vid en olycka med en osäker bil skulle nämligen fler personer skadas, och när de läggs in på sjukhus skulle detta självklart inverka på andra människors inkomster. Därför bör en ägare till en säker bil betala mindre skatt. Men det är en annan ståndpunkt. Jag skulle vilja nämna situationen i Grekland. I Grekland har vi högre registreringsskatt än i något annat land. Både den socialdemokratiska och den konservativa regeringen har behållit de höga skatterna. Vi tjänar till exempel hälften av vad invånarna i Luxemburg gör. De tjänar euro och vi tjänar 500 euro, de betalar euro för en bil och vi betalar euro. Vi har de dyraste bilarna i EU. Vi kräver att det äntligen skapas rättvisa. Vi kräver en enhetlig standard. Det fattigaste landet i EU, med sina underskott, kan inte ha de dyraste bilarna bara för att vissa människor inte kan komma på några andra skattesatser Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Herr talman! EU har verkligen inte gott rykte bland de människor som bor här; det har blivit ett ordspråk att allt som är dåligt kommer från Bryssel. Sett ur denna synvinkel finns det en risk för att allmänheten återigen kommer att feltolka våra avsikter. Skatter och EU är provocerande ord som praktiskt taget alltid kan tolkas och missuppfattas som att Europa, EU, ännu en gång försöker föra allmänheten bakom ljuset. De flesta talare som vi har lyssnat till i dag har förklarat varför det i detta särskilda fall, i Karin Riis-Jørgensens betänkande, handlar om något helt annat. Samtidigt har emellertid vissa påstått att detta inte är något annat än ännu ett försök att komma åt EU-medborgarnas plånböcker. När den nationella politiska debatten blir allt hetsigare är det inte överraskande att politikerna och särskilt oppositionspolitiker faller för frestelsen att använda EU-fientliga slagord som ett sätt att piska upp stämningen. I mitt eget hemland, Österrike, är det val till det nationella parlamentet om fyra veckor. Makten står på spel, så det finns en hel del personer som inte skräder orden. Vårt största oppositionsparti, socialdemokraterna, har täckt stora ytor med affischer där de påstår att förbundskansler Wolfgang Schüssels federala regering vill införa en allmän avgift för privata motorfordon. Att så inte är fallet bekymrar dem inte; detta är bara ett knep. Genom att framföra EU-fientliga slagord har de dessutom en chans att ta hem några poäng. Låt mig sedan tala om för er att Karin Riis-Jørgensens betänkande är ett steg mot ett rationellt tillvägagångssätt för att beskatta motorfordon och skydda miljön. Det är

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL

FÖREDRAGNINGSLISTA BRYSSEL Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA DEN 10-13 JANUARI 2005 STRASBOURG DEN 26-27 JANUARI 2005 BRYSSEL 10/1/05 PE SV SV Teckenförklaring - förfaranden Om inte parlamentet beslutar annorlunda kommer de behandlade

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION. i enlighet med artikel 103.4, i arbetsordningen från

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION. i enlighet med artikel 103.4, i arbetsordningen från EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2005 B6-0038/2005 } B6-0039/2005 } B6-0041/2005 } B6-0048/2005 } B6-0049/2005 } B6-0061/2005 } RC1 GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artikel

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 20.4.2005 B6-0274/2005 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Vittorio Emanuele

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension *

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * P5_TA(2002)0148 Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * Förslag till rådets beslut om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (12175/1/2001

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

För ett socialdemokratiskt Europa

För ett socialdemokratiskt Europa För ett socialdemokratiskt Europa Foto: Imagine/Peter Berggren Jan Andersson Ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Imagine/Jerry Bergman

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 I/A-PUNKTSNOT från: till:

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 12 juni 2001 DEFINITIVT FÖRSLAG FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 13 juli 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 12 november 2002 PE 324.159/1-12 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till yttrande (PE 324.159) Béatrice Patrie Grönbok om straffrättsligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande Att återvända till Schengen - en färdplan Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Justitiedepartementet 2016-04-08 Dokumentbeteckning KOM(2016) 120 Meddelande från kommissionen till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 RAPPORT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 16120/1/14

Läs mer

9DGMDJYlQWDUPLJDY* WHERUJ±IUnQ YLVLRQWLOOYHUNOLJKHW

9DGMDJYlQWDUPLJDY* WHERUJ±IUnQ YLVLRQWLOOYHUNOLJKHW 63((&+ 7DODY5RPDQR3URGL Ordförande för Europeiska kommissionen 9DGMDJYlQWDUPLJDY* WHERUJ±IUnQ YLVLRQWLOOYHUNOLJKHW Europaparlamentet 6WUDVERXUJGHQMXQL Fru talman, Ärade ledamöter, I morgon kommer Europeiska

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 9 juli 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 15.10.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (16/2010) Angående: Motiverat yttrande från Republiken Polens senat angående förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2000/0068(COD) 1 mars 2001 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer