MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 1-001 MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl ) Återupptagande av sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet torsdagen den 6 juli Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet 1-006Uttalande av talmannen Talmannen. Mina damer och herrar! Flera händelser har ägt rum sedan vi träffades förra gången före sommaren. Jag vill nämna dem i ordning för att skapa ett sammanhang för vårt arbete och informera er om parlamentsorganens verksamhet under sommaren. För det första gäller det kriget i Libanon. På grund av de tragiska händelserna där ansåg jag att parlamentet inte längre kunde ha semester utan måste reagera. Därför kallade jag till en extra ordförandekonferens för de politiska grupperna som hölls den 20 juli. Vid ordförandekonferensen antogs ett tydligt uttalande som var betydligt mer kraftfullt än det som rådet (yttre förbindelser) tidigare hade gjort den 17 juli. I uttalandet krävde vi omedelbar vapenvila i området. Vi var också först med att kräva att en internationell styrka skulle sättas in i FN:s regi, där också EU skulle delta på ett betydande sätt. Gruppordförandena uppmanade enhälligt EU:s institutioner och medlemsstater att visa upp en enad front. Tyvärr blev så inte fallet. Den 1 augusti höll ordförandekonferensen ytterligare ett extra sammanträde på grund av det ökande våldet och attackerna mot civilbefolkningen. Den här gången var sammanträdet öppet för samtliga parlamentsledamöter. Vid detta sammanträde fördömdes attackerna mot civilbefolkningen kraftfullt, till exempel de nyligen genomförda attackerna mot den libanesiska staden Kana. Vi vädjade återigen till rådet att kräva omedelbar vapenvila. I enlighet med resolutionerna från den ordförandekonferensen förhandlade jag fram ett uttalande från presidiet för den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet, som offentliggjordes den 7 augusti - ett uttalande som antogs enhälligt av presidiets ledamöter, talmännen från parlamenten i Tunisien, Egypten och Grekland och mig själv. Det var första gången som europeiska och arabiska politiska ledare enades om ett gemensamt ställningstagande om krisen. Den 24 augusti samlades presidiet för den parlamentariska församlingen för Europa- Medelhavsområdet i Bryssel. Presidiet hade tidigare kallat samtliga ledamöter som ingår i denna församling. Presidiet antog ett uttalande där man uppmanade till europeiskt samarbete i interventionsstyrkan och beslutade att skicka en delegation till Libanon, Israel och de palestinska områdena. Som bekant beslutade regeringarna i EUmedlemsstaterna den 25 augusti till sist att tillmötesgå vår vädjan om att agera och även FN:s vädjan om att sända avsevärda styrkor från EU-länderna som ska operera på plats. Som ni förstår sammankallades dessa sammanträden med mycket kort varsel och därför kunde inte alla de ledamöter som kanske hade beslutat eller önskat delta informeras i tid. Jag beklagar att vi var tvungna att hålla dessa sammanträden så hastigt, men det gläder mig att vi har tagit med en debatt om frågan på denna första föredragningslista. Alla är medvetna om att detta är det största militära uppdrag som EU någonsin har genomfört, att det innebär en utmaning när det gäller vår politiska trovärdighet och att unionen nu har möjlighet att, förutom vår fredsbevarande roll i ett område som påverkar oss direkt, också stödja de diplomatiska insatserna i hela området och att återuppta fredsprocessen mellan Israel och Palestina. Den andra frågan som har hållit oss sysselsatta under sommaren är inströmningen av olagliga invandrare från Afrika, framför allt till Kanarieöarna och Lampedusa. Jag har haft kontinuerlig kontakt med kommissionsledamot Franco Frattini, och jag vill tacka honom för de beslut han har fattat och för hans engagemang i samarbetet mellan EU-länderna för att lösa vissa fall av olaglig invandring som är särskilt dramatiska ur en humanitär synvinkel. Vi bör dock vara medvetna om att människor har kommit till Lampedusa under sommaren och att har anlänt till Kanarieöarna, varav nästan bara i går. Den siffran är fyra gånger högre än förra året och hundratals människor har omkommit när de har försökt att ta sig över havet. Vi måste även vara medvetna om att dessa människor inte vill stanna på Lampedusa eller Lanzarote. De vill till Europa. Dessa händelser påverkar därför oss alla. De påverkar hela EU, både när det gäller invandringspolitiken och utvecklingspolitiken.

2 Jag vill uppmärksamma parlamentet och oss alla på att det inte handlar om en ovanlig nödsituation som bara uppstår vid enstaka tillfällen. Detta är ett strukturellt problem som blir allt allvarligare för varje sommar, eftersom invandringen ökar på grund av de inkomstmässiga och demografiska skillnaderna mellan Europa och Afrika. EU måste bemöta detta genom att utarbeta en utvecklingsstrategi för Afrika och utöka samarbetet mellan EU-länderna genom att införa en gemensam invandringspolitik. Mina damer och herrar! Slutligen vill jag påpeka att vi, som ni vet, även har fått uppleva förberedelserna inför en oerhört omfattande attack mot flyglinjerna mellan Förenade kungariket och Förenta staterna denna sommar, vilket påminner oss om att terrorismen fortfarande utgör ett hot. En annan påminnelse var de ödesdigra attackerna i Turkiet, där EU-medborgare omkom. På grund av dessa händelser måste vi öka våra insatser för att bekämpa terrorismen med godtagbara metoder och i beaktande av våra friheter. Under denna sammanträdesperiod kommer vi på torsdag att få möjlighet att diskutera den känsliga frågan om passageraruppgifter inom den kommersiella flygtrafiken, som fortfarande engagerar oss. I samband med detta vill jag informera er om att Irland har överklagat direktivet om lagring av personuppgifter, och därigenom rubbas den ömtåliga balans som vi hade uppnått mellan rådet och parlamentet. Dessa händelser kommer att prägla parlamentets arbete framöver Parentation Talmannen. Det är min tunga plikt att informera er om att alla inte kommer att finnas här för det parlamentariska arbete som vi inleder i dag. En av oss saknas, nämligen vår ungerska kollega István Pálfi, som avled den 15 juli vid 40 års ålder. Som ledamot i gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater visade István Pálfi sitt parlamentariska engagemang genom ett aktivt deltagande i utskottet för regional utveckling och i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland. Vid hans bortgång sände jag kondoleanser till hans familj på hela parlamentets vägnar, och nu finns en kondoleansbok längst fram i kammaren för de ledamöter som vill lämna en personlig hälsning. Mina damer och herrar! Jag ber er att hålla en tyst minut till minne av vår kollega István Pálfi. (Parlamentet höll stående en tyst minut.) Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet Parlamentets sammansättning: se protokollet Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet Tidsplan för den allmänna budgeten för budgetåret 2007 (tidsfrister för ingivande av förslag till ändringar): se protokollet Inkomna dokument: se protokollet Avtalstexter översända av rådet: se protokollet Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet Anslagsöverföringar: se protokollet Framställningar: se protokollet Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet Arbetsplan Talmannen. Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista som upprättades av talmanskonferensen vid sammanträdet torsdagen den 31 augusti (artiklarna 130 och 131 i arbetsordningen) har delats ut. Följande ändringar har föreslagits: Torsdag: Jag har mottagit en begäran från den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet om att punkten om Zimbabwe ska ersättas med en punkt om Transnistrien Hannes Swoboda (PSE). (DE) Herr talman! Situationen i Zimbabwe är givetvis förfärlig, tragisk och katastrofal, men eftersom det dessvärre inte har skett några förändringar där skulle vi mycket väl kunna ersätta denna punkt under sammanträdesperioden med punkten om Transnistrien. Den 7 september är det folkomröstning där och det är möjligt att situationen kan komma att förvärras ytterligare.

3 De ledamöter som hävdar att detta inte bara är en människorättslig fråga kan mycket väl ha rätt, men situationen i Transnistrien handlar faktiskt om mänskliga rättigheter för de människor som lever där under fruktansvärda förhållanden. Därför vill jag be er att vi just nu diskuterar Transnistrien och inte Zimbabwe. Med er tillåtelse, herr talman, så kanske ordföranden för den berörda delegationen kan motivera detta ytterligare Talmannen. Är det någon som vill argumentera för detta? Marianne Mikko (PSE). (ET) Som ledare för delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU Moldavien anser jag absolut att vi ska visa vår solidaritet med Moldavien genom att betona att vi för det första följer internationell rätt och för det andra även fortsättningsvis anser att separatistiska Transnistrien, i enlighet med den internationella rätten, varken har möjlighet eller rättighet att förklara sig självständigt från Moldavien. Vi erkänner Moldavien inom dess gränser. Detta kommer att sända en mycket viktig signal till landet, så därför ber jag återigen att vi försöker arbeta förebyggande. Därigenom visar vi också att vi skapar ett prejudikat här i parlamentet på så sätt att vi inte agerar i efterhand, utan är trygga i vår position och visar det på ett förebyggande sätt Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Herr talman! Transnistrien är onekligen en mycket viktig fråga, men den förtjänar en debatt här i kammaren på tisdag eller onsdag. Det bör hållas en fullständig debatt i kammaren eftersom denna fråga är av stor betydelse för den europeiska grannskapspolitiken. Tyvärr kommer hälften av ledamöterna inte att vara närvarande på torsdag eftermiddag för att diskutera denna allvarliga fråga. Jag anser därför att vi vilket PPE DE-gruppen har enats om bör behålla debatten om mänskliga rättigheter i Zimbabwe, där den humanitära situationen under Robert Mugabes regim är fruktansvärd, och sedan håller en fullständig debatt om Transnistrien under nästa sammanträdesperiod Talmannen. Jag har noterat att vi inleder det parlamentariska året med en meningsskiljaktighet mellan de två största grupperna, och det är just så det ska vara. Vi kommer att lösa frågan genom en omröstning. (Parlamentet förkastade förslaget.) (Arbetsplanen fastställdes.) Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan är anföranden på en minut om frågor av politisk vikt Geoffrey Van Orden (PPE-DE). (EN) Herr talman! Den två veckor långa förnyade prövningen för de fem bulgariska sjuksköterskorna och den palestinska läkaren i Libyen, som har pågått sedan den 13 juni, återupptas igen i morgon. Parlamentet har hela tiden visat sitt stöd och agerat till försvar för dessa personer. Jag vill framför allt tacka talmannen för hans ingripande i fallet med de libyska myndigheterna i början av juli. Jag är förfärad över att den libyska åklagarsidan under de senaste förhandlingarna den 29 augusti återigen yrkade på dödsstraff. Enligt rapporter från de senaste sammanträdena kommer den förnyade prövningen att avslutas inom några månader. Detta har vi hört förut. Tre månader har redan gått och det hela har pågått sedan Jag vill uppmana kommissionen och rådet och återigen er, herr talman att öka de diplomatiska ansträngningarna gentemot de libyska myndigheterna för att lösa frågan på ett snabbt och riktigt sätt, så att de bulgariska sjuksköterskorna och den palestinska läkaren omedelbart friges. (Applåder) Talmannen. Vi kommer att göra det igen. Samtliga EU-institutioner, framför allt parlamentets presidium, kommer att göra allt som står i deras makt för att lösa denna problematiska fråga Marc Tarabella (PSE). (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill ta upp situationen i Slovakien. Man tycks ha glömt bort att det socialdemokratiska partiet Smer, efter att ha vunnit valet bildade regeringskoalition med det högerextremistiska slovakiska nationalistpartiet (SNS). I början av augusti fick denna rödbruna koalition stöd av ledamöterna i det slovakiska parlamentet. I juli uttryckte jag min oro och mitt ogillande beträffande denna koalition och fick stöd av många av mina parlamentskolleger, men premiärminister Robert Fico bemötte inte vår begäran om att överväga huruvida en sådan koalition är lämplig. Dessvärre har den senaste tidens händelser visat att vår oro var befogad. Medlemmar av den ungerska minoriteten blev nyligen attackerade för att de talade ungerska, och ledaren för SNS, Jan Slota, har fortsatt att göra främlingsfientliga och nationalistiska uttalanden. Genom att ingå denna koalition har Robert Fico lämnat fältet öppet för sådana attacker, och skillnaden mellan ord och handling är hårfin. Politikerna måste ta ansvar, och att forma allianser med extremister som har sådana åsikter får ovillkorligen skadliga konsekvenser. För mig är det våld som vi bevittnar i dag en obarmhärtig påminnelse om Europas mörkaste period under förkrigstiden

4 Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Ryssland har insett att icke-statliga organisationer är det bästa sättet att påverka den allmänna opinionen. Sådana organisationer och stiftelser har blivit vanligt förekommande i staterna i det tidigare väldet. Genom att utnyttja sin gynnsamma position på den globala energimarknaden kan Ryssland satsa mer pengar på propagandakampanjer. I det syftet har den särskilda stiftelsen Euroregion Livonia-Baltic redan bildats med representationskontor i Estland, Lettland, Vitryssland och i Kaliningradområdet. Stiftelsens officiella målsättning är bland annat att främja affärsförbindelserna och det kulturella samarbetet mellan de baltiska staterna, Kaliningradområdet, Vitryssland och Ukraina. Grundarna av denna stiftelse, som Ryssland tog initiativ till, är redan kända för sina kraftiga reaktioner mot byggandet av förvaringsanläggningar för använt kärnbränsle vid kärnkraftverket Ignalina. Samtidigt som EU uppmuntrar den demokratiska processen i de forna sovjetländerna äventyras unionens initiativ i informationskriget. Jag har redan uppmanat Europaparlamentet, och gör det igen, att mer aktivt främja den demokratiska processen i de forna sovjetländerna och att tydligt klargöra sin åsikt om antipropagandan mot västvärlden i EU:s östra grannländer Margrete Auken (Verts/ALE). (DA) Herr talman! I och med alla de kärnkraftverk som vi har i Europa utsätter vi oss själva för större fara än vi tror även i Danmark, som faktiskt har valt att inte använda kärnkraft. Ta till exempel det svenska kärnkraftverket Forsmark. Den person som tidigare var säkerhetsansvarig där, Lars-Olov Höglund, har sagt att det var ren tur att det inte inträffade en härdsmälta i början av augusti. Han kallar situationen för den farligaste sedan Tjernobyl. Det dröjde dessutom en vecka innan den svenska allmänheten och personalen på liknande kärnkraftverk i andra länder informerades om händelsen. Vanligtvis har allmänheten inte tillgång till information om säkerheten vid kärnkraftverken eller de krav som myndigheterna ställer på dessa. Att så är fallet i det svenska, annars mycket öppna, samhället är naturligtvis oroande. Informationen brister när det gäller kärnkraften. Det viktiga lärdom som vi kan dra av denna händelse är att kärnkraften inte är säker och aldrig kommer att bli det heller. Detta skapar oerhörda problem och undergräver dessutom demokratin. Vi måste stoppa denna utveckling så fort som möjligt Pedro Guerreiro (GUE/NGL). (PT) Herr talman! Den 12 september är det åtta år sedan Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernandez, Ramón Labañino och René González felaktigt fängslades i Förenta staterna. De var kubanska patrioter vars enda syfte var att skydda sitt land från terroristattacker som främjades och utfördes av organisationer med bas i Miami. Det bör tilläggas att FN:s arbetsgrupp, som granskade fallet med dessa fem kubanska medborgare som frihetsberövades i Förenta staterna, inte ansåg att rättegången mot dem ägde rum under objektiva och opartiska förhållanden. Den 11:e appellationsdomstolen i Atlanta beslutade också enhälligt att upphäva den dom som tillkännagavs i Miami. Dessa åtta år har präglats av olagliga handlingar, oacceptabla straff, påtryckningar och utpressning, och av brott mot de mänskliga rättigheterna. Den amerikanska regeringen har till exempel inte tillåtit besök av fruarna till René González och Gerardo Hernandez. Herr talman! Rättvisa måste skipas genom att vi sätter stopp för denna grymma och omänskliga situation. Dessa fem kubanska patrioter måste försättas på fri fot och domarna mot dem måste upphävas Janusz Wojciechowski (UEN). (PL) Herr talman! Gruppen Unionen för nationernas Europa begärde att få ställa en muntlig fråga under debatten om tvångsarbetsläger på italiensk mark, där polska medborgare fanns bland arbetarna. Denna punkt togs inte med och därför vill jag be er att ta med den vid nästa plenarsession. Frågan är oerhört viktig. Det handlar om ett flagrant fall av slaveri. Människor har till och med dödats i dessa arbetsläger mitt i Europa. Det finns tecken som tyder på att detta är ett större problem som också påverkar andra medlemsstater. Vi har antagit hundratals resolutioner om brott mot de mänskliga rättigheterna i olika länder runtom i världen, och trots det står vi inför en grov kränkning av dessa mänskliga rättigheter inom vår egen union. Vi måste ta itu med denna fråga snarast. Europaparlamentet bör uppmana medlemsstaterna att bemöta problemet med utländska arbetare. Herr talman! Jag vädjar till er och till alla mina kolleger från de andra politiska grupperna att ta itu med denna fråga Thomas Wise (IND/DEM). (EN) Herr talman! Det sägs att den enda ambitionen med EU-projektet är att avskaffa nationsstaterna och att påtvinga dem oönskade och orealistiska federala illusioner. Enligt EUprogrammet Interreg, som i dag beskrivs ingående i brittisk press, krävs det att transnationella regioner ska upprättas. Dessa omfattar delar av Europa som inte ens är med i EU: södra Norge är en sådan region och norra Norge och Island är en annan. Detta är kanske en anledning till att Island har beslutat att inte ens överväga EU-medlemskap än på många år. Jag undrar vem som bad byråkraterna att lägga tid på att överväga sådana dumheter. Det måste dock oroa er att dessa galningar har fallit offer för lagen om oavsiktliga konsekvenser. På grund av dem är dagen då Storbritannien tar farväl snart här för, som Winston Churchill en gång sa, detta kommer vi inte att tåla

5 Georgios Karatzaferis (IND/DEM). (EL) Herr talman! Jag vill först gratulera er till Spaniens seger i basket-vm. Tro bara inte att ni besegrade oss greker. Vi lät er naturligtvis vinna matchen eftersom vi har anknytning till er kungafamilj. Därför lät vi er vinna. Ni talade tidigare om den olagliga invandringen till Kanarieöarna. Vi upplever dagligen samma problem i Egeiska havet. På grund av förbindelserna med Turkiet har gränserna inte fastställts och därför anländer olagliga invandrare till Grekland varje dag. Vi är ett land med 10 miljoner invånare, varav 2,5 miljoner är olagliga invandrare. Var fjärde invånare i Grekland är utlänning. Det är en otrolig siffra. Vårt land har ett underskott vi är det enda landet i Europa som har det. Vi har den högsta arbetslösheten och vi har 2,5 miljoner människor som lever under fattigdomsgränsen. Befria oss från denna börda, dock inte genom polisiära åtgärder. Vi måste ge de länder som flyktingarna lämnar bästa tänkbara ekonomiska stöd, så att de inte behöver ge sig av Ashley Mote (NI). Herr talman! (EN) Under de senaste veckorna har vi tvingats uppleva den bedrövliga synen av ett ängsligt EU, denna gång då Libanon stod i lågor. Så småningom kom ett futtigt erbjudande om en fredsbevarande styrka på 200 man från Frankrike till och med Bangladesh erbjöd mer än så, och snabbare! Minns ni tsunamin? USA skickade 150 helikoptrar och en krigsflotta inom några timmar medan EU sammanträdde. Under Balkankriget fanns Nato på plats och redde ut problemen medan EU sammanträdde. Detta storslagna så kallade supranationella styre finansierar människor som röstar på Hamasterrorister, och hotar nu polska skeppsvarv med nedläggning. Men ni vågar inte stå upp mot Iran! Vilket bedrövligt sommaruppehåll! James Nicholson (PPE DE). (EN) Herr talman! Under sommaren passade jag på att inhämta information från människor inom industrin i min hemregion. När jag mötte chefer inom mejeriindustrin företrädare för de mjölkproducerande jordbrukarna i norra Irland blev jag oroad över att EU:s minskning av exportbidragen för mjölkpulver, och även andra exportbidrag, har drivit ned de priser som jordbrukarna i min region kan ta ut till en bottennotering. Om inte detta ändras kommer EU att ha gjort sig skyldigt till att ha försatt mjölkproducenterna i min region i konkurs. Detta är fullständigt oacceptabelt. Jag uppmanar kommissionen att omedelbart ta upp den här frågan på dagordningen, innan det är för sent. Det är inte för sent att sammanställa ett omstruktureringspaket för industrin. Det sämsta med EU är att vi alltid agerar för sent. Om vi agerar nu kan vi göra det i tid Justas Vincas Paleckis (PSE). (LT) Herr talman! I mitten av juli avkunnade Vitryssland, den stat som är belägen mitt i vår kontinent, en dom mot Alexander Kozulin, ledaren för det vitryska socialdemokratiska partiet som vågade utmana Alexander Lukasjenko i presidentvalet. Han dömdes till fem och ett halvt års fängelse. EU:s ordförandeland har gjort ett uttalande, inte bara på de 25 medlemsstaternas utan även på 12 andra europeiska länders vägnar, där man kräver att Alexander Kozulin och andra politiska fångar omedelbart ska friges. Jag har nyligen talat med Alexander Kozulins hustru Irina. Hon berättade att hon bara får träffa sin make en gång i månaden och att han har drabbats av försämrad syn, hjärtproblem och uppblossade osteokondros. Jag anser att Europaparlamentet efter sitt uppehåll bör reagera mot den första domen i Vitryssland, som inte baserades på en påhittad kriminell handling utan på en politisk förseelse så kallad uppvigling till massoroligheter. Jag anser att parlamentets talman och de politiska grupperna om möjligt bör uttrycka sin åsikt. Regimen i Minsk förväntar sig inga skarpa reaktioner från EU på denna och liknande situationer, men så borde det inte vara Lívia Járóka (PPE-DE). (HU) Jag vill säga några ord om Ján Slotas tillkännagivande om antagandet av en nolltoleransprincip mot romerna, för jag har under hela sommaren tänkt på hur viktigt det är att vi äntligen talar om skymferna mot den romska befolkningen. Under vårens valkampanj i Slovakien ventilerade Ján Slota ostraffat sina antiungerska och antiromska åsikter allt mer högljutt, vilket vi har påtalat vid ett flertal tillfällen. Denna välkända ledare för nationalistpartiet, som avsiktligt framkallar antiromska stämningar bland den slovakiska befolkningen genom grundlagsvidriga och fördomsfulla uttalanden, har redan tagit sig an sina uppgifter som medlem av den slovakiska regeringen, som en koalitionspartner. Liknande uttalanden under Vladimir Meciars regering fick nästan oåterkalleliga konsekvenser för den romska befolkningen i Slovakien. Det finns för närvarande uppskattningsvis romer i Slovakien och de lever under mycket svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Landets och regeringens viktigaste uppgift är nu att sätta stopp för romernas utanförskap, vilket de dessvärre har misslyckats med. Den rådande politiska stämningen är av förklarliga skäl skrämmande och osäker för den romska befolkningen och för andra minoriteter i Slovakien, som direkt eller indirekt dagligen utsätts för fördomar. Dessa typiska uttalanden från Ján Slota kan under inga omständigheter tillåtas i ett demokratiskt land Pál Schmitt (PPE-DE). (EN) Herr talman! Under de senaste veckorna har våra slovakiska vänner informerat oss om ett antal våldshandlingar och provokationer riktade mot människor som tillhör de ungerska och

6 romska minoriteterna. Det handlar om fysisk misshandel och kränkningar skrivna på banderoller vid ett idrottsevenemang. En ung kvinna som tillhör den ungerska minoriteten blev exempelvis brutalt misshandlad för att hon talade på ungerska i sin mobiltelefon. Dessa grymma gärningar har upprört den slovakisk-ungerska allmänheten, eftersom det inte har förekommit några sådana illdåd på åtta år. Dessa oroväckande kränkningar mot minoritetsgrupperna strider helt emot EU:s moral och principer, som Slovakien förband sig att iaktta när landet gick med i unionen. Inom EU accepteras inte handlingar som hotar olika minoriteters fredliga samexistens, särskilt inte om handlingarna understöds av regeringar eller politiker. Jag vill att vi tillsammans vidtar åtgärder mot sådana extrema angrepp på minoriteter som görs av vissa slovakiska regeringsmedlemmar, så att de inte provocerar fram ännu fler våldshandlingar. Om vi vill hedra unionens principer och respektera de individuella och gemensamma mänskliga rättigheterna måste vi göra något omedelbart, innan dessa gärningar slutar i en tragedi Bogusław Liberadzki (PSE). (PL) Herr talman! Jag vill återkomma till frågan om säsongsarbetare i Italien ett ögonblick. Dussintals människor tros ha försvunnit. De har troligtvis omkommit. Jag stöder Janusz Wojciechowskis förslag. Jag vill dock kraftigt betona att den italienska polisen samarbetar med den polska polisen. Samarbetet är förbehållslöst, eftersom de båda ländernas regeringar också arbetar tillsammans. Jag vill dessutom instämma med dem som uppmanar kommissionen och medlemsstaternas regeringar att undersöka om detta var en isolerad händelse. Låt den i så fall bli den sista. Låt oss ägna mer uppmärksamhet åt frågan om tillfälligt arbete, särskilt säsongsarbete, inom vår gemenskap. Jag vill också mycket kortfattat be om ett positivt gensvar på idén om statligt stöd till varvsindustrin i Polen, som har genomgått omfattande reformer. Jag uppmanar kommissionen att inta en positiv inställning i denna fråga Antolín Sánchez Presedo (PSE). (ES) Herr talman! Under helgen inträffade en brand vid en anläggning i Caldas de Reis i Galicien där kemiska produkter förvaras. Branden ledde till att giftiga ämnen släpptes ut i floden Umia. De galiciska myndigheterna reagerade omedelbart och vidtog nödåtgärder för att kontrollera utsläppen, vilket säkrade vattenförsörjningen för befolkningen i Salnés och skyddade naturrikedomen och tillgången på skaldjur i flodmynningen. Åtgärder vidtogs snabbt och effektivt genom ett utmärkt samarbete mellan förvaltningarna. Jag vill sända ett budskap om stöd och solidaritet från Europaparlamentet och uppmana gemenskapens myndigheter att övervaka processen och bedöma om det är lämpligt att utarbeta ett initiativ eller förslag om gemenskapsskydd mot dessa risker Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). (EL) Herr talman! Den 27 augusti hölls säsongens 14:e Formel 1 Grand Prix i Istanbul. Efter loppet överlämnades priserna av Mehmet Ali Talat, den så kallade presidenten i pseudostaten, enligt de turkiska organisatörerna i egenskap av president i den turkiska republiken norra Cypern. Enligt Internationella bilsportförbundets regler kan priser endast överlämnas av landets statschef eller premiärminister eller av federationens president. Detta är följaktligen ett politiskt intrigspel från den turkiska regeringens sida, eftersom Mehmet Ali Talat inte innehar något av dessa tre ämbeten. Till och med Murat Yalçintaş, som är ordförande för handelskammaren i Istanbul som organiserade loppet, sa till pressen att detta agerande var överlagt, eftersom loppet utgjorde en oväntad möjlighet för Talat att få publicitet. Därför frågar jag er, herr talman, mina damer och herrar, hur länge vi ska stå och se på när dessa övergrepp begås av den turkiska regeringen, övergrepp som inte bara förolämpar vår intelligens utan också är en skymf mot EU:s värderingar om ärlighet och öppenhet Véronique De Keyser (PSE). (FR) Herr talman! Jag är något förbryllad. Vi befinner oss nu mitt i det belgiska kommunalvalet, och jag har sett kommissionsledamöter delta aktivt i valkampanjen. Jag vet att kommissionsledamöterna inte fick engagera sig under den förra mandatperioden. Jag vet inte om det kravet fortfarande gäller eller om det står något om detta i arbetsordningen, och därför vet jag inte om jag bör be att min upprördhet över detta agerande förs till protokollet Talmannen. Vi kommer att vidarebefordra frågan till kommissionen Glenys Kinnock (PSE). (EN) Herr talman! Jag vill uppmärksamma parlamentet på den allt värre situationen i Darfur. Oroligheterna ökar på ett mycket allvarligt sätt och man står inför hot om en stor militär konfrontation, eftersom tusentals styrkor från Sudan nu är på väg in i området med lastbilar, bomber och vapen. Vi står också inför en omfattande humanitär katastrof, eftersom den hårdföra juntan i Sudan vägrar att släppa in FN-trupper, vilket FN:s säkerhetsråd enades om förra veckan i New York. Vi utsätts för olika påtryckningar om budgeten och jag hoppas att parlamentet håller fast vid uppfattningen att Darfur måste förbli en prioriterad fråga vid denna ytterst viktiga tidpunkt. Jag vill också be er att kontakta EU:s höge representant Javier Solana och be honom att snarast upprätta

7 förbindelser med sudaneserna och med Afrikanska unionen (AU), för att se till att AU:s mandat förlängs till dess att FN-trupper släpps in i denna katastrofregion i Sudan Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). (SL) Vissa utsatta delar av världen får mer uppmärksamhet än andra från världssamfundet. Det finns också allt fler personer med ett uttalat humanitärt kall som försöker rikta vår uppmärksamhet mot världens fasor och orättvisor. En sådan person är Tomo Križnar, en medborgare i Republiken Slovenien och i EU, som reste till Tchad och sedan till Sudan som den slovenska presidentens särskilda sändebud. Hans avsikt var att bistå det sudanesiska folket och att lindra den humanitära krisen i Darfur. Under sitt besök i Sudan följde Tomo Križnar flyktingarna i Darfur och berättade för världen om situationen i Sudan. Den 19 juli i år tillfångatogs Tomo Križnar av de sudanesiska myndigheterna för påstådda anklagelser om spionage och olaglig inresa i landet. Han dömdes till två års fängelse, böter och deportering. Enligt de senaste, ännu inofficiella, rapporterna har han benådats. Denna glädjande nyhet är ett resultat av internationellt stöd och av slovenska diplomaters arbete och engagemang. Jag vill framför allt tacka Europeiska unionen för dess medverkan i hans frigivning. Trots att Tomo Križnar har benådats uppmanar jag europeiska politiker att även fortsättningsvis uppmärksamma Darfur, särskilt när det gäller brotten mot de mänskliga rättigheterna och den mycket allvarliga humanitära krisen i området Ioannis Gklavakis (PPE-DE). (EL) Herr talman! Under de senaste åren har vi sett en ständig ökning av antalet skogsbränder, framför allt i södra Europa. I Grekland har vi haft flera svåra bränder. I Halkidiki, som förmodligen är landets främsta och vackraste turistort, brann cirka hektar. Detta är ett hårt slag mot miljön, turismen och jordbruket. Vi behöver: - För det första, ersättning till offren. EU är en stat och en organisation av solidaritet och måste agera som en sådan. - För det andra behöver vi direkt riskskydd så att inte jorden spolas bort. - För det tredje behöver vi förebyggande åtgärder för framtiden. Vi måste granska problemet på djupet och försöka plantera arter som inte brinner lika lätt som barrträd. - För det fjärde måste vi undersöka hur vi kan stoppa den ekologiska försämringen, eftersom antalet bränder ökar på grund av växthuseffekten. Det är vår skyldighet att skydda människan och miljön Sophia in t Veld (ALDE). (EN) Herr talman! Kommissionens ordförande José Manuel Barroso talar ofta om ett resultatinriktat EU, men han tycks bara avse den ekonomiska politiken. Jag vill be kommissionen att ha samma ambitionsnivå när det gäller de grundläggande rättigheterna. Jag tänker särskilt på ett antal incidenter som inträffade under sommaren, då homosexuella personer ville gå ut på gatorna och demonstrera för sina rättigheter. I flera fall förbjöds dessa gay pride-parader och myndigheterna klarade inte av att värna om demonstranternas rättigheter. Det finns även andra exempel på homofobi, till exempel incidenten med Polens utbildningsminister. Jag är mycket förvånad över kommissionens motvillighet och tvekan när det gäller händelser av detta slag, som tydligt strider mot de grundläggande rättigheterna. Jag vill be kommissionen att utnyttja artikel 7 i EUfördraget, som gör det möjligt att inleda en utredning av sådana händelser. Jag talar inte ens om sanktioner, men jag efterfrågar däremot en utredning för att undersöka om dessa ministrar kan hållas ansvariga för brott mot de grundläggande rättigheterna Monika Beňová (PSE). (SK) Herr talman, mina damer och herrar! Som företrädare för Republiken Slovakien vill jag fördöma och be om ursäkt för den senaste tidens attacker mot personer som tillhör nationella minoriteter. Samtidigt vill jag dock betona att Slovakiens regering noggrant utreder incidenterna som har inträffat i landet. Inrikesministern har informerat det berörda parlamentsutskottet om hur utredningen förlöper och jag vill också försäkra er om att Slovakiens regering i sitt uttalande tydligt har förklarat och betonat att den kommer att respektera, stödja och främja de medborgerliga rättigheterna, där också de nationella minoriteternas rättigheter ingår Vytautas Landsbergis (PPE-DE). (LT) Krisen i Libanon har visat på en ny situation i Mellanöstern. Iran har trätt fram som en betydande aktör som stöder terroristerna i Irak, Libanon och Palestina genom att förse dem med högteknologiska ryska vapen och genom att försöka utveckla egna massförstörelsevapen. De krafter som står bakom denna utveckling är fullständigt ansvarslösa. Låt oss minnas Stalin, som kvällen då han anföll Polen sa: Vi behöver ett stort krig för att nå våra mål. Iran är på väg åt samma håll utan att ens lämna någon förklaring. Nu sänder vi styrkor till Libanon som inte kommer att vidta några åtgärder mot de stridslystna axelmakterna Iran Syrien Hizbollah, utan bara kommer att delta i ett skådespel som regisseras av andra. Om vi inte vågar säga att varken Iran eller andra stater som vägrar att erkänna Israel bör ingå i dessa styrkor, så beter vi oss på ett omoget sätt. Europaparlamentet måste anta en begreppsmässig resolution

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 1 MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades klockan 17.05.) 1. Återupptagande av sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter

Läs mer

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder)

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder) 1-001 SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003 1-002 ORDFÖRANDESKAP: COX Talman Sammanträdet öppnades kl. 17.05. 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Angående: Tågolycka i Chinchilla (Spanien) Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) I Chinchilla i provinsen Albacete, regionen Castilla-La Mancha, inträffade

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: IMBENI Vice talman 2-008 Ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2-003 Beslut om brådskande

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) Förhållandet till Ryssland Toppmötet mellan EU och Ryssland den 11 november 2002 har flyttats från Köpenhamn till Bryssel. Mot

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS ROCA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2-003 Nominering av ordförande i Europeiska centralbanken 2-004

Läs mer

TISDAGEN DEN 8 JULI 2008

TISDAGEN DEN 8 JULI 2008 1 TISDAGEN DEN 8 JULI 2008 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) Carl Schlyter (Verts/ALE). - Herr talman! När man gick i korridorerna i parlamentet

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpartiet Syriza har nu suttit i regering (tillsammans med högerpartiet Oberoende greker) i snart en månad. Hårda förhandlingar har förts med EU

Läs mer

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet DITT ORD ÄR FRITT Om yttrandefrihet INNEHÅLL 1. Jag vill inte leva 2. Där ordet inte är fritt Afrika Amerika Asien Europa Mellanöstern och Nordafrika 3. Yttrandefrihet en mänsklig rättighet En fråga om

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen

FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen FINAL Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen Innehåll A. INLEDNING a) Förord Ansökan om medlemskap Bakgrund till yttrandet Yttrandets innehåll b) Förbindelserna

Läs mer

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR FÖRORD Europa och EU har under senare år upplevt ständigt pågående kriser. Uttryck som ekonomisk kris, skuldkris,

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under Mänskliga rättigheter och demokrati i världen Rapport om EU:s verksamhet under 2011 Europeiska unionen, 2012 Rapporten finns tillgänglig på http://eeas.europa.eu Återgivning tillåten med angivande av källan

Läs mer

SOLIDARITET 0030 SYRIZAREGERINGEN LÅTER FOLKET BESTÄMMA NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 13 JUNI/JULI 2015

SOLIDARITET 0030 SYRIZAREGERINGEN LÅTER FOLKET BESTÄMMA NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 13 JUNI/JULI 2015 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 13 JUNI/JULI 2015 SOLIDARITET 0030 SYRIZAREGERINGEN LÅTER FOLKET BESTÄMMA DEN 27 JUNI BRÖT FÖRHANDLINGARNA mellan Grekland och Eurogruppen [euroländernas finansministrar]

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer