Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (21)"

Transkript

1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Möckeln, den 31 mars 2015 kl Beslutande Övriga deltagande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e vice ordförande Britta Crona (S), tjänstgörande ersättare John Schöld (S) Jonatan Göth (V) Tobias Herz (C) Viktor Emilsson (M) Jan Ståhl (M) Johanna Högberg (KD), tjänstgörande ersättare Gull-Britt Tranvik (SD), tjänstgörande ersättare Eva Ballovarre (S), ej tjänstgörande ersättare Jonny Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare Berith Krook (M), ej tjänstgörande ersättare Kulla Persson Kraft, socialchef Liil Nilsson, områdeschef omsorgen om personer med funktionsnedsättning Susanne Löfvall-Hertting, områdeschef äldreomsorg Camilla Hallberg, controller Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Perarne Petersson, utredare/alkoholhandläggare, Maria Söderstedt, utvecklingsledare/sekreterare Utses att justera Tobias Herz Justeringens plats och tid Älmhults kommunhus onsdagen den 8 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Maria Söderstedt Ordförande... Lars Ingvert Organ Justerande... Tobias Herz ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Socialförvaltningens arkiv Underskrift...

2 (21) Ärendelista 35 Ändring av ärendelistan 36 Månadsrapport 37 Patientsäkerhetsberättelse 38 Barnahus 39 Förenklad biståndshandläggning 40 Digitala trygghetslarm 41 Reviderade riktlinjer för biståndsbedömning 42 Tillbudsrapportering, redovisning andra halvåret Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd 44 Utköp av fordon 45 Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren 46 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut 47 Utredning av timmar och beslut 48 Representanter, arbetsgrupp översyn ekonomi 49 Årsrapport Familjefrid Kronoberg 50 Boende för ensamkommande flyktingbarn 51 Redovisning, resursenheten 52 Socialchefen informerar

3 (21) 35 Ändring av ärendelistan Ärendelistan ändras på följande sätt Tillägg: - Godkännande av redovisning av delegationsbeslut

4 (21) 36 Dnr 2015/ Månadsrapport efter februari Prognosen för helåret 2015 visar att resultatet med största sannolikhet blir sämre än för 2014 (2014 var resultatet minus 18,4 mkr). Nettokostnadsökningen för perioden januari till februari jämfört med 2014 är 14,7 procent. - Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna månadsrapporten. Socialnämnden beslutar godkänna månadsrapporten. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

5 (21) 37 Dnr 2015/ Patientsäkerhetsberättelse Ärendet Föreliggande ärende är en patientsäkerhetsberättelse. Detta regleras i Patientsäkerhetslagen. (SFS 2010:659). Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 och vilka övergripande mål och strategier som finns för Socialnämndens arbetsutskott , 49 - Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2014, daterad Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till patientsäkerhetsberättelse för 2014 enligt skrivelse daterad Socialnämndens utskotts förslag till beslut Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till patientsäkerhetsberättelse för 2014 enligt skrivelse daterad Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till patientsäkerhetsberättelse för 2014 enligt skrivelse daterad Beslutet skickas till -

6 (21) 38 Dnr 2015/ Barnahus i Kronobergs län Ärendet Region Kronoberg har utrett frågan om ett Barnahus i Kronobergs län på uppdrag av berörda huvudmän. Huvudmännen är länets åtta kommuner, Region Kronoberg, Åklagarkammaren i Växjö samt Polismyndigheten. En utredning är framtagen och ett förslag till samverkansavtal. Regionala utvecklingsnämnden vill nu ha besked i frågan från samtliga huvudmän. Den årliga kostnaden för Älmhults kommun beräknas uppgå till cirka kronor. - Socialnämndens arbetsutskott , 50 - Utredning Barnahus i Kronobergs län daterad Bilaga Förslag till samverkansavtal Barnahus i Kronobergs län Missiv från Region Kronoberg Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden föreslås bifalla utredningens förslag till beslut, inklusive förslag till samverkansavtal om att inrätta ett länsgemensamt Barnahus i Kronobergs län från och med 1 januari Kostnaden för Älmhults kommun år 2016 är enligt förslaget kronor. Socialnämndens utskotts förslag till beslut Socialnämnden föreslås bifalla utredningens förslag till beslut, inklusive förslag till samverkansavtal om att inrätta ett länsgemensamt Barnahus i Kronobergs län från och med 1 januari Kostnaden för Älmhults kommun år 2016 är enligt förslaget kronor. Socialnämnden bifaller utredningens förslag till beslut, inklusive förslag till samverkansavtal om att inrätta ett länsgemensamt Barnahus i Kronobergs län från och med 1 januari Kostnaden för Älmhults kommun år 2016 är enligt förslaget kronor. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Områdeschef, individ-och familjeomsorgen

7 (21) 39 Dnr 2014/ Förenklad biståndshandläggning Sammanfattning Det finns ett beslut från år 2010 om att införa en förenklad biståndshandläggning för insatserna trygghetslarm, matdistribution, städ, tvätt och inköp. Socialnämnden tog beslut hösten 2014 att ta bort medlen för förenklad biståndshandläggning i budgeten för Förvaltningen har fått i uppdrag att fram ett förslag hur detta ska genomföras. - Socialnämndens arbetsutskott , 51 - Tjänsteskrivelse från områdeschefen daterad Socialförvaltningens förslag till beslut Ärendet överlämnas till socialnämnden för ställningstagande. Socialnämndens utskotts förslag till beslut Socialnämnden beslutar med hänvisning till förvaltningens skrivelse och budgetarbetet 2014 att den förenklade biståndshandläggningen upphör från och med den 1 maj Förslag till beslut på sammanträdet Jonatan Göth (V): Socialnämnden beslutar att ha kvar den förenklade biståndshandläggningen. Vidar Lundbäck (C), Viktor Emilsson (M) och Lars Ingvert (S): Socialnämnden beslutar enligt socialnämndens arbetsutskotts förslag. Socialnämnden beslutar med hänvisning till förvaltningens skrivelse och budgetarbetet 2014 att den förenklade biståndshandläggningen upphör från och med den 1 maj Reservation Jonathan Göth (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han kommer in med en skriftlig reservation före justering. Beslutet skickas till Områdeschefer Enhetschefer Biståndshandläggare

8 (21) 40 Dnr 2014/ Digitala trygghetslarm Ärendet Älmhults kommun behöver bli bättre rustad att möta de behov och utmaningar som finns med en åldrande befolkning vars vård och omsorg i allt större utsträckning sker i hemmen. Fungerande trygghetslarm är en viktig del i kommunens arbete med att ge äldre en trygg och säker omsorg i hemmet. I mars 2014 beslutade socialnämnden att innan utgången av 2014 skulle 50 % av trygghetslarmen i Älmhults kommun vara digitala. I och med detta beslut gjordes en analys tillsammans med kommunens IT-avdelning och leverantören av hur beslutet skulle verkställas. Det framkom då att eftersom kommunen har en egen larmmottagning, med en server i kommunhuset som gör om den inkommande signalen från digital till analog, blir inte larmkedjan helt digital trots att larmet hemma hos brukaren är digitalt. Detta innebär att Älmhults kommun inte har några digitala trygghetslarm i nuläget. - Socialnämndens arbetsutskott , 52 - Denna tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som krävs för att skapa ett digitalt larmmottagande i Älmhult. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att begära medel för den faktiska kostnadsökningen för innevarande år från kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar och att beakta kostnadsökningen i budgetarbetet för Socialnämndens utskotts förslag till beslut Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som krävs för att skapa ett digitalt larmmottagande i Älmhult. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att begära medel för den faktiska kostnadsökningen för innevarande år från kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar och att beakta kostnadsökningen i budgetarbetet för 2016 genom en utökad ram. Socialnämnden återremitterar ärendet till socialnämndens utskott.

9 (21) 41 Dnr 2015/ Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning Ärendet Riktlinjer är vägledande i den individuella prövningen som ligger till grund för beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Socialnämnden antog Handlingsplan för biståndsbedömning och verkställighet enligt Socialtjänstlagen. Planen är reviderad av förvaltningens ledningsgrupp Handlingsplanen innehåller både riktlinjer för biståndsprövning och instruktioner för verkställighet av beslut. Förvaltningen har bedömt att riktlinjerna av rättssäkerhetsskäl ska vara ett separat dokument och har arbetat fram ett sådant. - Socialnämndens arbetsutskott , 53 - Tjänsteskrivelse daterad Förslag till nya riktlinjer Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen. Socialnämndens utskotts förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen. Socialnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för bedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen. Tidigare socialnämndsbeslut daterat upphör därmed. Beslutet skickas till Enhetschefer Biståndshandläggare

10 (21) 42 Dnr 2014/ Tillbudsrapportering, andra halvåret 2014 Ärendet Socialförvaltningen ska två gånger per år redovisa rapporterade tillbud, dvs. incidenter som skulle kunna ha lett till arbetsskada. - Socialnämndens arbetsutskott , 54 - Rapport Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna. Socialnämndens utskotts förslag till beslut Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna. Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna. Beslutet skickas till -

11 (21) 43 Dnr 2015/ Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd Ärendet Kommunen ska enligt 8 kap. 9 alkohollagen (2010:1622) tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Nu gällande riktlinjer för serveringstillstånd fastställdes av kommunfullmäktige Det är lämpligt att kommunala riktlinjer revideras varje mandatperiod. De viktigaste förändringar som revideringen medfört är följande: - Hela texten har bearbetats språkligt i syfte att bli tydligare och mer lättläst. - För att minska förekomsten av hänvisningar till lagtext i löpande text har dessa flyttats till fotnoter. - Faktauppgifter har uppdaterats. - I ett omarbetat avsnitt förklaras utförligare i vilka situationer det inte krävs serveringstillstånd. - Regler som direkt speglar vad som sägs i lag och föreskrift har flyttats från de avsnitt som visar de kommunalt beslutade riktlinjerna till övrig text. - Avsnitt om tillstånd för pausservering och cateringtillstånd har lagts till. - De sista punkterna under Tillfälliga tillstånd till allmänheten (sid. 4) och under Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap (sid. 5) är nya. Skrivningarna innebär att den som söker tillfälligt serveringstillstånd kan söka tillstånd för flera serveringstillfällen under en period av 2 resp. 4 månader i en och samma ansökan. - Socialnämndens arbetsutskott , 55 - Tjänsteskrivelse Förslag Riktlinjer för serveringstillstånd daterat Socialförvaltningens förslag till beslut Förslaget till riktlinjer överlämnas till kommunfullmäktige med förslag att fullmäktige fastställer riktlinjerna och samtidigt upphäver de riktlinjer som beslutades Socialnämndens utskotts förslag till beslut Förslaget till riktlinjer överlämnas till kommunfullmäktige med förslag att fullmäktige fastställer riktlinjerna och samtidigt upphäver de riktlinjer som beslutades

12 (21) Förslaget till riktlinjer överlämnas till kommunfullmäktige med förslag att fullmäktige fastställer riktlinjerna och samtidigt upphäver de riktlinjer som beslutades Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

13 (21) 44 Dnr 2015/ Utköp av fordon Sammanfattning Leasingavtalen för 24 stycken fordon inom socialnämndens verksamhet går ut den 31 maj Förvaltningen ser därmed en naturlig möjlighet att arbeta mot nämndens mål att antalet resor med cykel ska öka. Detta innebär också att nämndens verksamhet i större utsträckning följer kommunens rutin för resor inom centralorten. - Socialnämndens arbetsutskott , 56 - Tjänsteskrivelse Utredning Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna utköpet av 24 fordon. Socialnämndens utskotts förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna utköpet av 24 fordon. Socialnämnden beslutar godkänna utköpet av 24 fordon. Beslutet skickas till Ekonomikontoret Enhetschefer

14 (21) 45 Dnr 2015/ Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren Ärendet inkommer till Socialnämnden en ansökan om föreningsbidrag till verksamheten Brottsofferjouren i Älmhult. Ansökan avser samma bidrag som 2014, 1.50:- per kommuninvånare. Brottsofferjouren i Älmhult är verksam som stödpersoner till brottsoffer. 8 personer arbetar i verksamheten. Aktuella ärenden kommer till brottsofferjouren via polisen, och det kan röra sig om allt från personbrott, misshandel och hedersrelaterade brott. Föreningsbidraget går oavkortat till att finansiera verksamheten: utbildning, hyra för lokal, tele, data och föreläsningar. - Socialnämndens arbetsutskott , 58 - Tjänsteskrivelse daterad Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden bifaller ansökan om föreningsbidrag för år 2015 med 1,50 kr per kommuninvånare. Totalsumma med kr. Socialnämndens utskotts förslag till beslut Socialnämnden bifaller ansökan om föreningsbidrag för år 2015 med 1,50 kr per kommuninvånare. Totalsumma med kr. Socialnämnden bifaller ansökan om föreningsbidrag för år 2015 med 1,50 kr per kommuninvånare. Totalsumma med kr. Beslutet skickas till Brottsofferjouren, Älmhult Controller Socialchef

15 (21) 46 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut Delegerad tjänsteman Förvaltningschef, områdeschef ÄO, områdeschef IFO, områdeschef OF Familjepedagog, socialsekreterare, flyktinghandläggare, enhetschefer, områdeschef IFO LSS-handläggare, enhetschefer, (SoL) LSS-handläggare, enhetschef (LSS) Biståndshandläggare (SoL) Period/Delegeringsnummer --- Delegerade beslut för perioden Delegerade beslut för perioden Delegerade beslut för perioden Delegerade beslut för perioden Biståndshandläggare (Färdtjänstlagen) Delegerade beslut för perioden Alkoholhandläggare Utredningssekreterare, assistenter inom IFO/OF och socialförvaltningens stab 2015/4.782 serveringstillstånd 2015/1.783 serveringstillstånd --- Sammanfattning Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden och tjänstemän enligt den delegeringsordning som socialnämnden har antagit. Beslut som fattas av delegat ska redovisas på socialnämndens närmast efterföljande möte. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

16 (21) 47 Dnr 2015/ Utredning av timmar och beslut Sammanfattning Socialnämndens ledamöter Viktor Emilsson (M) och Jan Ståhl (M) har i en skrivelse framfört önskemål att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att - utreda om biståndsbedömningarna för Virestad/Eneryda är likvärdiga jämfört med övriga enheter sam i jämförelse med andra enheter. Andra enheter ligger kring 20 timmar per brukare. - Socialnämndens arbetsutskott , 59 - Skrivelse från socialnämndens ledamöter Viktor Emilsson (M) och Jan Ståhl (M) inkommen Socialnämndens utskotts beslut Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda frågeställningarna och redovisa för socialnämnden i april Socialnämnden tar del av informationen.

17 (21) 48 Dnr 2015/ Representanter i arbetsgrupp för genomgång av socialnämndens ekonomi; information Sammanfattning Kommunstyrelsen har utsett följande personer. Från kommunstyrelsen: Ingemar Almkvist (S), Elizabeth Peltola (C) och Jan Fagerberg (MP). Från socialnämnden: Lars Ingvert (S), Vidar Lundbäck (C) och Jan Ståhl (M) - Socialnämndens arbetsutskott , 60 - Kommunstyrelsens arbetsutskott , , 8 Socialnämndens utskott tar del av informationen. Socialnämnden tar del av informationen.

18 (21) 49 Dnr 2015/ Årsrapport för Familjefrid Kronoberg, information Sammanfattning Familjefrid Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets kommuner. De arbetar med att stävja våld i relationer där förövare och offer står varandra nära. I verksamheten erbjuds: rådgivning, professionella samtal/behandlingar antingen individuellt eller i grupp för såväl barn som vuxna samt krisbearbetning. Att vända sig till Familjefrid Kronoberg är kostnadsfritt. - Socialnämndens arbetsutskott , 61 - Tjänsteskrivelse Årsrapport för Familjefrid Kronoberg Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna. Socialnämndens utskotts förslag till beslut Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna. Socialnämnden tar del av informationen.

19 (21) 50 Dnr 2014/ Boende för ensamkommande flyktingbarn, information Sammanfattning Områdeschef Jenny Smedberg informerar om aktuell situation och den pågående processen att ordna boende i det gamla polishuset. Socialnämndens utskotts beslut Socialnämndens utskott uppdrar åt tekniska förvaltningen att förhandla med det gamla polishuset fastighetsägare om hyresnivå vid olika avtalstider samt att presentera kostnader vid nybyggnation genom Älmhultsbostäder. Socialnämnden tar del av informationen.

20 (21) 51 Redovisning av Resursenheten, information Sammanfattning Områdeschef Susanne Löfvall-Hertting informerar om verksamhetens beslut att tills vidare pausa verksamheten vid Resursenheten med anledning av svårigheter att få verksamheten att fungera på det sätt som var avsett. Poolarna vid Resursenheten har förts över till olika enheter. Beslutet har tagits i samråd med enhetscheferna och efter information till de fackliga organisationerna vid förvaltningens centrala samverkan. Uppföljning kommer att ske i oktober Socialnämndens utskott tar del av informationen. Socialnämnden tar del av informationen.

21 (21) 52 Socialchefen informerar - Information om situationen inför sommaren och svårigheterna med att rekrytera semestervikarier för sjuksköterskorna i hemsjukvården. Region Kronoberg har meddelat att de kommer att dra ner antalet platser på lasaretten under sommaren. - Information om att flyktingfrågan utreds, både gällande organisation och budget.

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2014-02-18 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 februari 2014 kl. 8.30 11.00 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander

Läs mer

Plats och tid Nicklagården, Älmhult kl Sekreterare. Fanny Palmér Holst. Ordförande. Lars Ingvert (S) Justerande

Plats och tid Nicklagården, Älmhult kl Sekreterare. Fanny Palmér Holst. Ordförande. Lars Ingvert (S) Justerande 2016-09-21 1(17) Plats och tid Nicklagården, Älmhult 2016-09-21 kl. 08.30-12.00 Paragrafer 121-133 Utses att justera Börje Tranvik (SD) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-26 Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2014-09-16 1 (14) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-11.54 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann Johansson (S), andra

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Maria Söderstedt. Ordförande. Lars Ingvert (S) Justerande

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Maria Söderstedt. Ordförande. Lars Ingvert (S) Justerande 2016-12-21 1(17) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-12-21 kl. 08.30-10.55 Paragrafer 168-179 Utses att justera Vidar Lundbäck (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-12-28 Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2013-04-16 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 16 april 2013 kl. 8.30 11.15 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2014-01-28 1 (14) Plats och tid Älmhults kommunhus 28 januari 2014 kl. 8.30 11.20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander (C)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (17) 2013-11-19 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 19 november 2013 kl. 8.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Annelie Olin (C) Viktor

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (18) 2015-02-24 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 24 februari 2015 kl. 08.30-11.35 Beslutande Övriga deltagande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-24 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-24 1 (15) 2015-11-24 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus, Möckeln, den 24 november 2015 kl. 08.30 11.45 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e vice ordförande Britta Croona (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (18) 2013-08-20 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus 20 augusti 2013 kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (21) ... Lars Ingvert. ... Eva Ballovarre

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (21) ... Lars Ingvert. ... Eva Ballovarre 2015-08-25 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Möckeln, den 25 augusti 2015 kl. 08.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2013-09-17 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 17 september 2013 kl. 8.30 11.55 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), vice ordförande John Schöld (S) Lars Ingvert (S) Viktor Emilsson

Läs mer

Plats och tid Storgatan 16, Älmhult, sammanträdesrum på andra våningen, kl

Plats och tid Storgatan 16, Älmhult, sammanträdesrum på andra våningen, kl 2017-02-22 1(15) Plats och tid Storgatan 16, Älmhult, sammanträdesrum på andra våningen, 2017-02-22 kl. 08.30-11.25 Paragrafer 15-25 Utses att justera Anna-Karin Nilsson (M) Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (20)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (20) 2015-12-17 1 (20) Plats och tid Älmhults kommunhus, Möckeln, den 17 november 2015 kl. 08.30 11.50 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (15) 2014-06-17 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08.30-11.16 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann Johansson(S),

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande. 2016-05-25 1(14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46 Paragrafer 72-80 Utses att justera Vidar Lundbäck Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-31 Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2013-06-25 1 (14) Plats och tid Älmhults kommunhus 25 juni 2013 kl. 8.30 11.35 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Ann Johansson (S), andre vice

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2013-10-22 1 (16) Plats och tid Solgården 22 oktober 2013 kl. 8.40 11.00 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Gun-Britt Cedergren (KD) Viktor Emilsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-05-26 1 (25)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-05-26 1 (25) 2015-05-26 1 (25) Plats och tid Älmhults kommunhus, Möckeln, den 26 maj 2015 kl. 08.30 11.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Plats och tid Storgatan 16 Älmhult, sammanträdesrum på andra våningen, kl

Plats och tid Storgatan 16 Älmhult, sammanträdesrum på andra våningen, kl 2017-09-20 1(28) Plats och tid Storgatan 16 Älmhult, sammanträdesrum på andra våningen, 2017-09-20 kl. 08.30-10.52 Paragrafer 93-111 Utses att justera Vidar Lundbäck (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, kl

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, kl 2017-06-21 1(20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, 2017-06-21 kl. 08.30-10.30 Paragrafer 77-92 Utses att justera Ingemar Almkvist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (21)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (21) 2016-01-27 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Möckeln, den 27 januari 2016 kl. 08.30 12.00 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, kl

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, kl 2017-05-24 1(20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, 2017-05-24 kl. 08.30-10.37 Paragrafer 63-76 Utses att justera Ulla-Britt Andreasson (V) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (26)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (26) 2015-04-28 1 (26) Plats och tid Älmhults kommunhus, Möckeln, den 28 april 2015 kl. 08.30 11.50 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-09-18 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-09-18 1 (15) 2012-09-18 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 september kl. 8.30 11.45 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Annelie Olin (C) Ann Johansson (S) Lars Ingvert (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, kl

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, kl 2017-10-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, 2017-10-25 kl. 08.30-11.40 Paragrafer 112-123 Utses att justera Viktor Emilsson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (15) 2012-12-18 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 december kl. 8.30 11.25 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Ann Johansson (S), andre vice

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (17) 2012-08-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 augusti kl. 8.30 12.00 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Gun-Britt Cedergren

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-05-22 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-05-22 1 (15) 2012-05-22 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 maj kl. 8.30 11.20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann Johansson (s), andre vice ordförande Annelie

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21) 2016-02-24 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Broka Gyl, den 24 februari 2016 kl. 08.30 11.15 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, kl

Plats och tid Kommunhuset Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, kl 2017-03-22 1(24) Plats och tid Kommunhuset Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, 2017-03-22 kl. 08.30-12.00 Paragrafer 26-39 Utses att justera Tobias Herz (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringen sker Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2018-04-17, klockan 13.30 16.05 Annika Jönsson (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Plats och tid Årholmen :30-15:00. Hilden Talje (M) Ulf Sjölinder (L) Maria Sörkvist (C) Martin Reteike (MP) tjänstgörande ersättare

Plats och tid Årholmen :30-15:00. Hilden Talje (M) Ulf Sjölinder (L) Maria Sörkvist (C) Martin Reteike (MP) tjänstgörande ersättare 1 Plats och tid Årholmen 2019-03-12 08:30-15:00 Beslutande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Hilden Talje (M) Ulf Sjölinder (L) Maria Sörkvist (C) Martin Reteike (MP) tjänstgörande ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen (5)

Kommunstyrelsen (5) Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 18 november 2014 kl 08.30-12:15 Beslutande Elizabeth Peltola (C), ordförande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30 10:20 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Sida 1 (12) Plats och tid Tapetsören, måndagen den 17 september 2018 kl 16:00-17:15 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.10-16.30 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-29 ande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Kenneth Magnusson (C) Christoffer Gullberg (M) Linda

Läs mer

Utbildningsnämnden (13)

Utbildningsnämnden (13) Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 juni kl.8.30 11.10. Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Kent Ballovarre

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2018-02-15, kl. 08:30-12:00 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Anders Widesjö (M) Krister Wiman (M) Pia

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Innehåll. Sammanträdesdatum

Innehåll. Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 54 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 55 Förenklat beslutsfattande gällande bistånd 2018/8074 5 56 Betalningsansvar annan kommun 2018/8058

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00 Beslutande Åke Bertils (S) Sigbritt Persson (S) Solveig

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00 1(18) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 20 november 2018 kl. 08:00-14:00, ajournering för lunch kl. 11:30-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid

Läs mer

Socialnämnden (12) Tisdagen den 29 mars 2016, klockan , i Skållerudsrummet

Socialnämnden (12) Tisdagen den 29 mars 2016, klockan , i Skållerudsrummet Socialnämnden 2016-03-29 1(12) Tid och plats Tisdagen den 29 mars 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kristoffer Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 1september 2010, kl 13.00 15.15 ande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15 Beslutande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Ängslyckan äldreboende, Västergatan 33 i Teckomatorp, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Ängslyckan äldreboende, Västergatan 33 i Teckomatorp, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Ängslyckan äldreboende, Västergatan 33 i Teckomatorp, kl. 13.30-15.10 Ajournering: kl. 14.10-14.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2018-06-19, klockan 13.30 15.45 Annika Jönsson (M), ordförande Christer Unosson

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-10-27 1 (32)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-10-27 1 (32) 2015-10-27 1 (32) Plats och tid Älmhults kommunhus, Möckeln, den 27 oktober 2015 kl. 08.30 11.50 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e vice

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering 15.05-15.15 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 4 april 2016 kl. 17.00 19.45, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Linderhielm (np),

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Socialnämnden, protokoll

Socialnämnden, protokoll 1(17) Plats och tid Kommunhuset Harrie onsdagen den 7 juni kl. 18:30-19:25 ande ledamöter Se nästa sida Ersättare Se nästa sida Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Birgitta Dahlén Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 14.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Anna Berg von Linde (M), tjg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Lessebo kommunhus sal, Rottnen 14:00 17:30 ande Övriga deltagare Lars Altgård (S) Kristina Brundin (S) Emil Wetterling (S) Lena Henriksson (S) Jim Lindberg (S) Lars Turunen (S) Börje Erlandsson

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) 2015-12-22 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-22 kl. 9:00-10:10 Ajournering kl. 9:05-9:20, 9:45-9:50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset Henån Torsdag 13 juni, klockan 17:00. Sekreterare.. Paragraf Carin Persdotter. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunhuset Henån Torsdag 13 juni, klockan 17:00. Sekreterare.. Paragraf Carin Persdotter. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Årholmen 2019-06-11 09:00 Beslutande Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Hilden Talje (M) Eva Skoglund (S) tjänstgörande ersättare Maria Sörkvist (C) Martin Reteike (MP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Tjänstemän Tf. socialchef Åsa Olsson Sekreterare Maria Hedström Anne Landar-Ohlsson. Socialförvaltningen, , kl.10:00

Tjänstemän Tf. socialchef Åsa Olsson Sekreterare Maria Hedström Anne Landar-Ohlsson. Socialförvaltningen, , kl.10:00 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne Landar-Ohlsson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl. 9.00 13.00 Ajournering kl. 12.05-12.35 Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl (S) Victor Oskarsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 08.30-10.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. 22-25 Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström (SD) Anneli

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(14) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 14 februari 2019 kl 18:30-20:50 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Lessebo kommunkontor, sal Rottnen kl. 14:00 16:30 ande Övriga deltagare Lars Altgård (S) Kristina Brundin (S) Emil Wetterling (S) Jim Lindberg (S) Lena Henriksson (S) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 1 / 28 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Lennart Ohlsson

Läs mer