Rapport. Gotländska ungdomars väg till arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Gotländska ungdomars väg till arbete"

Transkript

1 Rapport Gotländska ungdomars väg till arbete juni

2 1. INLEDNING BAKGRUND NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH DEMOGRAFISK FÖRÄNDRING ÅLDERSAVGÅNGAR STÖRRE BRANSCHVISA ÅLDERSAVGÅNGAR ANTALET OCH ANDELEN UNGDOMAR ÅR I FÖRHÅLLANDET TILL BEFOLKNINGEN, GOTLAND RESPEKTIVE RIKET ANTALET UNGDOMAR PÅ GOTLAND, PERIODEN SAMT PROGNOS MED FLYTTNINGS- ANTAGANDE ÅR ANDELEN UNGDOMAR ÅR SOM STUDERAR OCH VALET AV STUDIER GOTLÄNDSKA UNGDOMARS STUDIERESULTAT I JÄMFÖRELSE MED RIKET GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLAN GOTLAND INTAGNINGSKRAV ARBETSPLATS-FÖRLAGD-UNDERVISNING (APU) HÖGSKOLAN UNGDOMARS VÄRDERING AV ARBETLIVET GYMNASIESKOLANS OCH FOLKHÖGSKOLANS SAMARBETE MED ARBETSFÖRMEDLINGEN UNGAS ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN VAR JOBBAR DE GOTLÄNDSKA UNGDOMARNA, ÅR FÅR UNGDOMARNA JOBB GENOM ARBETSFÖRMEDLINGEN? GOTLAND, HISTORISKT HÖG UNGDOMSARBETSLÖSHET UNGDOMAR, ARBETSLÖSA OCH I PROGRAM SOM ANDEL AV BEFOLKNINGSGRUPPEN, PERIODEN UNGDOMAR, APRIL , GOTLAND OCH RIKET UNGDOMAR, PRIORITERADE GRUPPER UNGDOMAR, ARBETSLÖSA OCH I PROGRAM GOTLAND-RIKET GOTLAND HÖG UNGDOMSARBETSLÖSHET, VARFÖR? ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE MED UNGDOMAR UNGDOMSFÖRMEDLAREN THERESE LINDER: SÅ HÄR JOBBAR VI MED UNGDOMAR LINDA SCHÖN, ARBETSFÖRMEDLINGEN JÖNKÖPING: VÄGEN TILL FRAMGÅNG ÄR VÅRT ARBETSSÄTT BIRGER LINDBERG, ARBETSFÖRMEDLINGEN PITEÅ: HALVERAD UNGDOMSARBETSLÖSHET FÖRETAGARE PÅ DE UNGAS SIDA DANSKA MODELLEN, FLEXICURITY MYNDIGHETER I SAMVERKAN (MIS) VAD TYCKER DE GOTLÄNDSKA ARBETSGIVARNA?... 15

3 19. ARBETSLÖSHETENS FÖLJESLAGARE EKONOMISKT BISTÅND TILL UNGDOMAR SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING FÖR UNGDOMAR, GOTLAND OCH RIKET, APRIL ANTAL SAMT ANDEL AV HELA GRUPPEN ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM FÖR UNGDOMAR, MAJ

4 1. INLEDNING Rapporten Gotländska ungdomars väg till arbete har tillkommit till följd av ett behov att få en gemensam målbild hur situationen ser ut för länets ungdomar i åldern år, med avseende på hur länets ungdomar arbetar, studerar och hur många som är arbetslösa. Rapporten beskriver även översiktligt likheter och skillnader i jämförelse med ungdomar i riket och för vissa delar även i jämförelse med några andra jämförbara län. Med en gemensam målbild som grund, är det Länsstyrelsens/Arbetsförmedlingens förhoppning att kunna initiera en bred samling i länet hur vägen till arbete för länets ungdomar kan förkortas. Vår grundsyn och vårt förhållningssätt i vårt dagliga arbete är att normen att arbeta och få sin inkomst av arbete gäller rimligen lika starkt hos ungdomar som hos andra åldersgrupper i länet. Rapporten inleds med en beskrivning av arbetsmarknaden på Gotland och befolkningsutvecklingen. I vilka branscher arbetar länets ungdomar jämfört med ungdomar i riket? Hur ser ungdomars studier ut med aveende på gymnasieskola och högskola och hur fungerar övergången till arbetslivet? Utifrån Länsstyrelsens /Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska uppdrag ägnas i rapporten särskild uppmärksamhet länets historiskt höga ungdomsarbetslöshet. Vi beskriver även vilka konsekvenser som kan följa av arbetslöshet. Rapporten redovisar även några goda exempel i arbetet mot ungdomsarbetslösheten och en beskrivning av den uppmärksammade danska modellen Flexicurity. Gotländska ungdomars väg till arbete har tillkommit på initativ av Länsstyrelsens/Arbetsförmedlingens prognosgrupp. Gruppen har, i samband med Arbetsmarknadsprognosen , sett ett behov av att närmare analysera de gotländska ungdomarnas väg till arbete i relation till ungdomars situation i riket. Rapporten har skrivits och sammanställts av Lennart Petersson Länsstyrelsen/Arbetsförmedlingen. Diagrammen har utformats av Jonas Karlsson. Underlag har hämtats från offentliga källor såsom AMS, SCB, Gotlands kommun, Folkhälsoenheten, Skolverket, Högskoleverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Ett flertal intervjuer har genomförts och bakgrundsmaterial har erhållits från olika samverkanspartners. Fyra ungdomar med sinsemellan olika situationer och två arbetsgivare som anställer mycket ungdomar har intervjuats. Intervjuerna kommer att publiceras i den slutliga rapport som planeras att tryckas senare under hösten BAKGRUND Vägen till arbete förefaller vara väsentligt längre för gotländska ungdomar i jämförelse med ungdomar i riket. Vilka möjliga orsaker kan finnas? Kan skillnader i ungdomarnas utbildning vara en förklaring? Vilken betydelse har strukturella och individuella faktorer? Behövs nya och modernare samarbetsformer? Är resurserna för att arbeta med ungdomar för knappa? Är ansvarsfördelningen mellan länets aktörer oklar, eller.? De gotländska ungdomarna har sedan 1996 i princip under varje kvartal haft en klart högre arbetslöshet än de unga i riket. Kan länets ungdomar de närmaste åren förvänta sig att få en förbättrad och likartad situation som sina kamrater på fastlandet? Att flytta, är det ett bättre alternativ? Är det Arbetsförmedlingen som ska fixa det hela, eller behöver hela länet samlas bakom en gemensam strategi för att bryta utvecklingen. Eller är situationen ödesbestämd? Naturligtvis sker idag ett omfattande och många gånger bra samarbete med ett stort engagemang hos många medarbetare och chefer inom näringsliv, myndigheter och organisationer. Men vi kanske behöver ta nya tag för att snabba upp resan? 1

5 3. NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING Länets näringsliv skiljer sig från riket som helhet, främst genom att andelen som är sysselsatta inom offentlig sektor på Gotland är klart högre än riket. Det innebär att utvecklingen inom denna sektor i stor utsträckning påverkar och bestämmer länets totala sysselsättningsutveckling. Näringsgrenarna hälso- sjukvård- och omsorg, handel och transport samt industri är de näringsgrenar som svarar för den största sysselsättningen på Gotland. Jämfört med riket har länet fler sysselsatta inom hälso- sjukvård- och omsorg, men lägre andel inom industri, handel och transport, den finansiella sektorn och företagstjänster. Inom de areella näringarna är sysselsättningsgraden på Gotland cirka 6 procent och för riket under 2 procent. De senaste fyra åren har länet förlorat cirka arbetstillfällen främst genom att länets näst största och tredje största arbetsgivare (Flextronics respektive Försvarsmakten) avvecklat i stort sett hela sin verksamhet på Gotland. Över åtta procent av länets sysselsatta har berörts. Riksdagen har beslutat att som kompensation för arbetstillfällena vid Försvarsmakten ska 670 nya statliga jobb utlokaliseras till Gotland under perioden BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH DEMOGRAFISK FÖRÄNDRING Gotland har under en följd av år haft en positiv befolkningsutveckling bröts denna trend genom en befolkningsminskning med 173 personer, jämfört med Länet har tidigare i stor utsträckning kunnat attrahera unga barnfamiljer att flytta till Gotland samt att få studenterna från fastlandet i samband med studier vid Högskolan på Gotland, att mantalsskrivas på ön. Gotland står inför en stor demografisk förändring med kommande omfattande åldersavgångar. En trendframskrivning till 2015 pekar mot: en minskning med cirka gotlänningar i åldern 0-19 år en minskning med cirka gotlänningar i åldern år en ökning med cirka gotlänningar i åldern år Länet har en lägre andel av befolkningen i åldrarna år. Väsentligt fler gotlänningar lämnar arbetskraften (18-64 år) än de som tillträder. Länets ackumulerade underskott av arbetskraft 2015, beräknas uppgå till cirka personer. 5. ÅLDERSAVGÅNGAR Pensionsavgångarna från 40-talsgenerationen ökar nu successivt och kommer att accelerera fram mot slutet av decenniet. Avgångarna kommer på långt när inte att balanseras av dem som nytillträder på arbetsmarknaden. Totalt uppgår åldersavgångarna fram till 2015 till cirka personer, varav cirka kvinnor och cirka män. 2

6 5.1 Större branschvisa åldersavgångar Industri Hälso- och sjukvård Social omsorg Civila myndigheter ANTALET OCH ANDELEN UNGDOMAR ÅR I FÖRHÅLLANDET TILL BEFOLKNINGEN, GOTLAND RESPEKTIVE RIKET 2005 Gotland Riket ,6% 8,3 Som framgår har länet något fler ungdomar i åldersgruppen år än genomsnittet i riket. Positivt med tanke på kommande generationsskiften. 6.1 Antalet ungdomar på Gotland, perioden samt prognos med flyttningsantagande år År Folkmängd år Prognos

7 7 ANDELEN UNGDOMAR ÅR SOM STUDERAR OCH VALET AV STUDIER 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% ej studerande övriga studerande högskoleutbildning KOMVUX gymnasieskola 20% 10% 0% Gotland Kalmar Blekinge Jämtland Riket Diagrammet visar en jämförelse mellan Gotland och tre andra jämförbara län samt riket, hur andelen av ungdomar som studerar respektive ej studerar och vilka studieformer som de valt. Som framgår är andel på Gotland som studerar likartad i jämförelse med riket, medan andelen högskolestuderande på Gotland något lägre. Kalmar- och Blekinge län har fler ungdomar i studier än Gotland. 8. GOTLÄNDSKA UNGDOMARS STUDIERESULTAT I JÄMFÖRELSE MED RIKET En bra grund- och gymnasieskola är basen för att de unga ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Skolverkets kommunsammanställning för 2005 visar i att eleverna på Gotland generellt har goda och bättre studieresultat i jämförelse med ungdomar i riket. Vår kartläggning visar: 8.1 Grundskola Gotland Riket Andel elever i åk 9 som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen (%) Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskola (%) 22,1 24,9 89,4 88,9 4

8 8.2 Gymnasieskolan Gotland Gotland Riket Andel elever med slutbetyg efter 4 år (%) Andel elever med högskolebehörighet (%) Andel elever med minst G i sv/eng/ma (%) Andel elever med minst G i sv A (%) Andel elever med minst G i eng A (%) Andel elever med minst G i ma A (%) Genomsnittligt betygspoäng (%) ,2 14,0 All gymnasial utbildning på Gotland är frivillig och kostnadsfri. Eleverna kan erbjudas 17 nationella program, alla omfattar 3 läsår. 13 av programmen innehåller APU (Arbets- Platsförlagd-Undervisning) om minst 15 studieveckor. Samtliga program ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Kärnämnena är gemensamma för alla program och Karaktäsämnena utgör programmets profil. Alla ämnen är indelade i kurser och alla kurser är indelade i poäng. 8 kärnämneskurser omfattande 750 poäng är gemensamma för alla program. Till detta kommer karaktärskurser och specialarbete, som uppgår till poäng och individuella val 300 poäng. Totalt poäng. 8.3 Intagningskrav Slutbetyg från grundskolan med minst betyget Godkänd i matematik, svenska och engelska. 8.4 Arbetsplats-Förlagd-Undervisning (APU) APU är en viktig del inom gymnasieskolans utbildning och många lärare har ett flerårigt upparbetat kontaktnät mot näringslivet. Generellt har man inte har några större svårigheter att finna goda praktikplatser. Lärarna svarar själva för en återkommande uppföljning och får därmed en kontinuerlig kunskap om förändringar och utveckling i det gotländska näringslivet. 8.5 Högskolan Allt fler gotlänningar fortsätter sin utbildning med högskolestudier, en mindre del vid Högskolan på Gotland och en större del vid landets övriga högskolor. Högskoleverket anger att läsåret 2002/03 var Gotland det län som hade lägst övergångar från gymnasieskolestudier till högskolestudier, 36,8 procent jämfört med riket 46,1 procent. 5

9 De senaste uppgifterna från Högskoleverket, läsåret 2004/2005 visar att andelen övergångar för riket har minskat något och uppgår nu till 45,6 procent. Några län går emot den allmänna trenden, ett av dessa är Gotland som noterar en ökad andel till 42,6 procent, fördelat på 36,0 procent för män och 49,4 procent för kvinnor. Utgångspunkten för högskolans utbud är att främst förbereda studenterna för en framtida arbetsmarknad och förse dem med fler valmöjligheter och generella verktyg, kunskaper och färdigheter. Såväl för den nationella, som internationella arbetsmarknaden. Därutöver finns i utbudet även speciella utbildningar som ska tillgodose Gotlands behov, till exempel lärare och socionomer. Få gymnasieelever väljer att direkt påbörja sina högskolestudier. Flertalet väntar några år. Primära val för gotlänningarna vid val av studieorter är Kalmar, Linköping, Gotland och Uppsala universitet. Ett samarbete kallad Karriärcenter planeras med Arbetsförmedlingen inför sommaren UNGDOMARS VÄRDERING AV ARBETLIVET Någon specifik undersökning av de gotländska ungdomarnas allmänna värderingar och speciellt till arbete har inte genomförts. Länsstyrelsen i Sörmland har i samarbete med Kairos Future AB har 2004 publicerat rapporten Värderingsförändringar, Dagens unga Morgondagens medarbetare. Inget talar för att det skulle finnas avgörande skillnader mellan ungdomarna på Gotland och dem i Sörmland. Ungdomar på Gotland har sannolikt samma värderingsmönster som ungdomar i resten av landet. I rapporten framgår sammanfattningsvis att Sörmlandsungdomarna är individualister. De eftersträvar trygghet som kan göra dem oberoende och maximera deras framtida möjligheter. Ungdomarna tror starkt på sig själva och sina möjligheter att påverka. De gillar att konsumera och använda sina pengar, snarare än att spara eller investera. Viktigt är trevliga arbetskamrater medan arbetstider vare sig om de är bestämda eller flexibla värderas lågt. Engagemang, trygghet och förnyelse i arbetslivet skattas högt. De förväntar sig intressanta arbetsuppgifter, humana arbetsvillkor, en god arbetsmiljö och arbetsgemenskap. Arbetsgivarna måste även erbjuda svängrum och möjligheter att utvecklas. 10. GYMNASIESKOLANS OCH FOLKHÖGSKOLANS SAMARBETE MED ARBETSFÖRMEDLINGEN Lite förenklat kan sägas att skolans mål är att förmedla en (ut-)bildning för livet medan Arbetsförmedlingens mål är att förmedla jobb, här och nu. Det finns ingen motsättning i detta. En god (ut-)bildning inklusive yrkeskunskaper och erfarenhet ger en bra grund för det utvecklande och goda arbetet. Det långsiktiga målet är naturligtvis gemensamt, den unge ska hitta en plats i livet innefattande en egen försörjning. Ett strukturerat och organiserat samarbete finns mellan gymnasiesärskolan Desideria och Arbetsförmedlingen. Tidigt under vårterminen avgångsåret, etableras ett samarbete mellan utsedda kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen, de elever som ska sluta samt med berörd skolpersonal. Eleverna besöker Arbetsförmedlingen och förbereds på det stöd man kan få av Arbetsförmedlingen för att komma ut på arbetsmarknaden. Besöken sker både individuell och i grupp. Under sommaren 2006 kommer Arbetsförmedlingen att på försök att vidga och erbjuda en mer individuell service till de elever som slutat gymnasieskolan utan att få ett slutbetyg. Efter en snabbinventering inom gymnasieskolan juni månad framkommer följande: 6

10 Ett regelbundet samarbete finns mellan gymnasieskolans- och arbetsförmedlingens studie- och yrkesvägledare, främst genom Portalen, Studie- och yrkesmässan Framtid Gotland respektive Gotlands framtidsdag samt genom ett fortbildande kalendarium. Man värdesätter från skolans sida att delta i Länsstyrelsen/Arbetsförmedlingens återkommande frukostmöten. För elever på Individuella programmet som slutar och inte går till ett nationellt program eller annan utbildning, sker ett samarbete för att underlätta övergången till arbetslivet. Ofta kan samarbetet gälla ungdomar med funktionshinder. Från skolan redovisas att resultatet inte alltid blir det som överenskommits och att taket successivt har höjts beträffande vem som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande. En av gymnasieskolorna säger att visst finns det ett samarbete, men det kunde vara bättre. Från en annan gymnasieskola i länet redovisas att något rutinmässigt samarbete inte förekommer. Vid särskilt behov etableras enskilda kontakter. Citat: Alla övriga får klara sig själva. En annan kommentar är att skolan i samband med högskoleinformationen till treorna även pratar lite om hur det går till på arbetsförmedlingen, samt citat: Men jag kanske borde ordna ett litet studiebesök. Från Gotlands folkhögskola framkommer att ett samarbete förekommer främst för de så kallade SAGA-kurserna, det vill säga kurser som vänder sig till arbetssökande inom Aktivitetsgarantin. Endast en grundskola har svarat på snabbinventeringen. Av svaret framgår att man har ett minimalt samarbete med Arbetsförmedlingen Sammanfattningsvis: samarbetet sker främst mellan gymnasieskolans och Arbetsförmedlingens studie- och yrkesvägledare, inför vissa årliga återkommande aktiviteter samt på individnivå för elever med funktionshinder. Från gymnasieskolan framkommer ett intresse att utveckla samarbetesformerna. 11. UNGAS ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN I takt med den förlängda utbildningen då allt fler ungdomar går vidare till högskolestudier, studerar ungdomarna minst tre år, ibland ännu längre. Det innebär att man tidigast vid 23 års ålder träder in på arbetsmarknaden. Och då under förutsättning att man går direkt från gymnasiet till vidare studier. Detta ska jämföras med 40-talsgenerationen som ofta debuterade vid 16-års ålder. 12. VAR JOBBAR DE GOTLÄNDSKA UNGDOMARNA, ÅR 2004 Jordbruk, skog o fiske Gotland i % 5,8 Industri 10,6 Energi 1,3 Bygg 5,9 Handel o transport Finansiell och företagstjänster 14,6 8,2 Utbildning 11,3 7

11 Vård o omsorg 19,4 Personliga tjänster Offentlig förvaltning 9,6 10,3 Ej specificerat 3,0 Avsikten var att göra en jämförelse med hur ungdomar arbeter i riket. Av olika skäl har inte detta kunnat genomföras i nuläget utan får anstå till den senare i höst tryckta versionen. 13. FÅR UNGDOMARNA JOBB GENOM ARBETSFÖRMEDLINGEN? Andel ungdomar som fått jobb januari - maj ,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Januari Februari Mars April Maj Gotland Riket Diagrammet visar den andel av de arbetslösa ungdomarna som blivit avanmälda vid Arbetsförmedlingen efter att de påbörjat ett arbete. Som framgår är utvecklingen för de gotländska ungdomarna likartad med ungdomarna i riket. Antalet under maj månad för Gotland är ett 130-tal ungdomar. 14. GOTLAND, HISTORISKT HÖG UNGDOMSARBETSLÖSHET Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxna liv med arbetslöshet. Att börja sitt vuxna liv med att stå utanför arbetsmarknaden är förödande för ett samhälle. Det torde vara en insikt som omfattas av hela det etablerade Gotland: näringsliv, myndigheter, fackliga organisationer och en bred allmänhet. Ändå är verkligheten på Gotland att stora grupper av länets ungdomar börjar sitt vuxenliv med arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten på Gotland överstiger klart nivån för riket. Ett förhållande som har varit rådande under en lång följd av år Ungdomar, arbetslösa och i program som andel av befolkningsgruppen, perioden Gotland Riket ,4 18, ,7 7, ,6 6, ,9 7,1 8

12 ,6 7, ,3 8, ,5 9,1 Som framgår var ungdomsarbetslösheten (även för övriga åldrar) väsentligen högre under 90- talet till följd av nationella- och internationella ekonomiska svårigheter, och som innebar omfattande uppsägningar och företagsavvecklingar runt om i landet. Sedan 1996 har de gotländska ungdomarna i obalansen (arbetslösa + deltagare i konjunkturprogram) som andel av befolkningsgruppen år klart överstigit motsvarande andel för riket. Skillnaden var som störst under Ungdomar, april , Gotland och riket I % av befolkningen Arbetslösa Konjunkturberoende program Obalansen (arbetslösa+konjunkturprogram) Gotland 6,2 6,6 6,5 6,8 12,8 13,4 Riket 4,3 5,1 3,7 3,0 7,9 8,1 Arbetsmarknadssituationen för de gotländska ungdomarna har sedan 2005 förbättrats. Färre ungdomar är arbetslösa och färre deltar i konjunkturprogram. Minskningen är större på Gotland än i jämförelse med riket, dock från en högre nivå. För de ungdomar som särskilt ska prioriteras, långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna, har situationen däremot försämrats (i jämförelse med april 2005). Uppdraget till Arbetsförmedlingen om kraftfulla prioriteringar har hitintills inte givit önskat resultat. Ökningen är mer påtaglig bland de unga kvinnorna. (49,0 procent och för männen var ökningen 23,5 procent). Detta sannolikt på grund av att vård- och omsorgssektorns rekrytering varit av låg omfattning, ett förhållande som främst påverkar unga kvinnors möjligheter till arbete utifrån kvinnors traditionella utbildnings- och yrkesval. De siffror som finns registrerade vid Arbetsförmedlingen är inte helt representativa för alla arbetslösa ungdomar, utan beskriver endast de som är anmälda vid Arbetsförmedlingen. Den nationella arbetslöshets- och sysselsättningsstatistiken hämtas istället från arbetskraftsundersökningar, AKU, som är urvalsundersökningar där en representativa del av befolkningen varje månad tillfrågas av SCB. Både de månatliga statistiska uppgifterna från AMS repektive SCB är korrekta, men innebär att det finns skillnader mellan uppgifterna då de mäter olika saker Ungdomar, prioriterade grupper Antal långtidsinskrivna (utan arbete de två senaste åren) Antal långtidsarbetslösa (arbetslösa mer än 100 dagar)

13 En kvartalsvis uppföljning från och med kvartal två 2001 till och med kvartal två 2006 av andelen långtidsarbetslösa ungdomar i åldern år relativt befolkningen av åldergruppen i länet, visar att Gotland under 15 kvartal av de senaste 21 kvartalen, haft landets högsta långtidsarbetslöshet bland ungdomarna Ungdomar, arbetslösa och i program Gotland-Riket Diagrammet visar utvecklingen av andelen arbetslösa ungdomar och de som deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program (obalansen), Gotland och riket. Som framgår var ungdomsarbetslösheten 1996 och även mestadels under 1990-talet, klart högre än hitintills under2000-talet. 25,0% 20,0% 15,0% Gotland Riket 10,0% 5,0% 0,0% GOTLAND HÖG UNGDOMSARBETSLÖSHET, VARFÖR? Förklaringarna torde främst få sökas utanför ungdomsgruppen och ett antal tänkbara strukturella faktorer framträder: En liten och avgränsad arbetsmarknad Få möjligheter till regionförstoring samt pendling En näringslivsstruktur som domineras av en stor offentlig sektor (Gotlands kommun) Stor andel sysselsatta inom de areella näringarna, en näringsgren där antalet sysselsatta under lång tid varit vikande Avveckling de senaste åren av länets näst största respektive tredje största arbetsplats (telekomindustri och Försvarsmakten) Ett generellt och historiskt svagt rekryteringsbehov i näringslivet En situation där länets överlägset största arbetsgivare, Gotlands kommun, under de senaste åren minskat antalet anställda 10

14 Därtill kommer individuella faktorer som avsaknad av, eller ej fullföljd gymnasieutbildning. De arbetssökande ungdomarna på Gotland har fortfarande i lägre omfattning en eftergymnasial utbildning, jämfört med ungdomar i riket. Ungefär en tredjedel av de arbetslösa har en teoretisk utbildning och två tredjedelar har en bransch- eller yrkesinriktad utbildning. De med enbart teoretisk utbildning kan sägas stå något längre från arbetsmarknaden än de med en yrkesutbildning. Stora grupper av de unga har i stor utsträckning en god kompetens men saknar kontakter eller arbetslivserfarenhet. Generellt kräver arbetsgivarna en god yrkeserfarenhet, en erfarenhet många ungdomar naturligt nog ännu saknar. Sedan januari 2006 har arbetslösheten ökat bland de unga kvinnorna, medan den minskat bland de unga männen. Sannolikt är en förklaring de historiskt könsrelaterade yrkesvalen och kommunens begränsade rekrytering av ny vård- och omsorgspersonal. Arbetslösheten bland de unga riskerar att öka de närmaste åren. Rekordstora ungdomskullar avslutar de närmaste åren sin utbildning och söker sig ut på arbetsmarknaden. Samtidigt dröjer de stora pensionsavgångarna i länet fram mot Ett tidsglapp kommer att uppstå vilket medför en stor risk att många ungdomar inte kommer att få möjligheter att praktisera inom sitt utbildningsyrke. År 2005 slutade 790 ungdomar sin gymnasieutbildning och innevarande år slutar 890 ungdomar, och under 2007 slutar 870 ungdomar. Under 2008 sker en topp med ungdomar som avslutar sin gymnasieutbildning. Åren därefter sker en successiv minskning. När fyrtiotalsgenerationen sedan går i pension riskerar de unga att stå långt ifrån arbetsmarknaden. Det torde vara uppenbart att många branscher riskerar att få en kommande brist på arbetskraft, inte minst inom vård- och omsorg. Hur generationsväxlingen ska planeras på Gotland borde vara en av länets stora och viktiga samhällsfrågor, både för näringsliv, myndigheter och organisationer. En samhällsutveckling är inte ödesbestämd. 16. ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE MED UNGDOMAR Många arbetsförmedlare sliter hårt med sina uppdrag, men resultatet räcker ändå inte till för att man ska bli riktigt nöjd. Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar år är starkt prioriterat. Arbetet ska vara strukturerat och följa en fastlagd metod. I fokus står att snabbt bryta arbetslösheten mot anvisning till ett lämpligt arbete eller om sådant saknas, anvisning till ett lämpligt program. Efter inskrivning och introduktion görs en snabb bedömning om behovet av stöd och hjälp (fastställa tjänst. Arbetet ska bestå av täta kontakter, planering och uppföljning av olika insatser. Grunden är den handlingsplan som ska upprättas så fort som möjligt. Där framgår en arbetsfördelning mellan den unge och arbetsförmedlaren. Handlingsplanen ska följas upp minst var fjärde vecka. Kvarstår arbetslösheten ännu efter 12 veckors arbetslöshet ska den unge erbjudas ett arbetsmarknadspolitiskt program. Kommunalt ungdomsprogram om man är under 20 år och Ungdomsgarantin för dem mellan 20 och 24 år. På Gotland har under många år ett mycket nära samarbete byggts upp med Gotlands kommun, Arbetscentrum. I Visby är Arbetscentrum samlokaliserat i Arbetsförmedlingens lokaler. Här finns även Portalens vägledningscenter, ESF-kontoret och socialtjänstens avdelning Unga vuxna. Allt i syfte att etablera ett informellt och resultatinriktat samarbete och att den unge ska slippa bli skickad till olika håll. Arbetscentrum söker utifrån den unges yrkesinriktning, en lämplig praktikplats, antingen inom de kommunala förvaltningarna eller i det privata näringslivet. 11

15 16.1 Ungdomsförmedlaren Therese Linder: så här jobbar vi med ungdomar Ungdomar som skriver in sig på Arbetsförmedlingen handläggs olika beroende på vilka behov de har. För närvarande är handläggningsrutinerna följande: De som är etablerade på arbetsmarknaden och som har en gångbar utbildning eller yrkeserfarenhet handläggs i sök direkt. Detta innebär att ungdomen sköter sitt arbetssökande ganska mycket på egen hand, de har inte behov av arbetsförmedlingens stöd i någon större utsträckning. I dagsläget rör det sig om ca 350 ungdomar. De ungdomar som uppger att de behöver klargöra sina arbetsförutsättningar för att veta vilka jobb de kan söka handläggs av arbetsförmedlare i kontorets utredningsgrupper, Rehab/Resurs. Dessa ungdomar kanske behöver arbetsträna, ofta finns ett eller flera funktionshinder. Särskilt Introduktion och Uppföljningsstöd (SIUS) kan vara aktuellt, likaså anställning med lönebidrag. Här finns idag ca 60 ungdomar.en stor grupp ungdomar är yrkesobestämda, saknar utbildning eller har en bristfällig gymnasieutbildning. Det kan också handla om ungdomar som har en utbildning inom ett område som de idag inte kan eller vill arbeta inom. Dessa ungdomar handläggs av särskilda ungdomshandläggare (för närvarande tre arbetsförmedlare). Det rör sig för tillfället om cirka 500 ungdomar. Ungdomshandläggare samverkar med både Arbetscentrum och socialtjänstens Unga /Vuxna. Detta har underlättats efter flytten till gemensamma lokaler i Arbetsmarknadens Hus. Syftet med särskilda ungdomshandläggare är att tillgodose ungdomars särskilda behov att finna, få och behålla arbete. Målet har bland annat varit att från inskrivningsdagen etablera en kontakt med den unge så att arbete med handlingsplan kan påbörjas för att undvika väntetider. Detta mål har av olika anledningar inte uppnåtts. Andra viktiga mål har varit att minska ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten bland unga. Samverkansavtalet med Arbetscentrum bygger i första hand på att finna lämpliga praktikplatser för de unga och sedan samarbetet intensifierats har antalet unga i konjunkturprogram ökat. Arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har dock inte minskat i samma utsträckning. Detta kan tolkas som att fler ungdomar är i behov av de tjänster som arbetsförmedlingen erbjuder. Utan detta samarbete mellan myndigheter är det möjligt att ungdomsarbetslösheten varit högre. För ungdomar som fyllt 18 år men ännu inte 20 år anordnas praktik via det kommunala ungdomsprogrammet. Kommunen har genom gymnasieskolan ett uppföljningsansvar för dem som inte har fullföljt sina gymnasiestudier. Ersättning utgår med kronor per månad minus skatt och kronor för den som har fullföljt respektive ej fullföljt gymnasiestudierna. Under 2005 deltog 231 ungdomar i programmet. Arbetscentrum meddelar att hitintills (maj 2006) i år förefaller fler ungdomar ha fått ett sommararbete, och där fler än andra år påbörjar sina anställningar tidigare Linda Schön, Arbetsförmedlingen Jönköping: Vägen till framgång är vårt arbetssätt Ett arbetsförmedlingskontor som AMS lyfter fram och som uppnått goda resultat är Arbetsförmedlingen Jönköping. Citatet i rubriken ovan är hämtat från biträdande chefen Linda Schön. Kontoret har från att ha haft 128 långtidsarbetslösa ungdomar minskat antalet till tre! Förklaringen är enligt Linda Schön, citat: Det är vårt arbetssätt som gett det goda resultatet. Vägen har gått via aktiv kontroll och uppföljning och en intensiv samverkan. Vi har fått draghjälp utifrån, bland annat av ett engagerat kommunalråd, som starkt driver ungdomsfrågorna i Arbetsmarknadsnämnden. Av artikeln framgår fyra bärande framgångsfaktorer: 12

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2007 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2007 En beskrivning av ungdomars villkor 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål Samordningsförbundet Norra Dalsland Arbetsförmedlingen är paper work, socialen ger pengar och framtidsfrågor får diskuteras med någon annan. Citat ur intervju med arbetslös ungdom Kartläggning av arbetslösa

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare?

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2009 Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planerings förutsättningar på kort och medellång sikt. Den handlar om att identifiera trender, signaler,

Läs mer