Riktlinjer för Internationella räddningshundsekipage

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Internationella räddningshundsekipage"

Transkript

1 samhällsskydd och beredskap 1 (19) Enheten för insatspersonal Ida Johnsson Dokumentet framtaget av: Kristina Dahlén, MSB Eva-Lena Demarin Dokumentet godkänt av: Björn Johansson Riktlinjer för Internationella räddningshundsekipage Swedish International Fast Response Team Urban Search and Rescue

2 samhällsskydd och beredskap 2 (19) Uppdateringar Ändring genomförd på sidan 6, 1.2 utbildningsgång i texten om delprov två samt slutprov Ändring genomförd på sidan 12, RI-träningar Ändring genomförd på sidan 12, 3.2 Hälsokotroll av hund Ändring genomförd på sidan 13, 3.3 Vaccination och IDmärkning av hund Ändringar genomförd på sidan 14, 4.1 Förutsättningar

3 samhällsskydd och beredskap 3 (19) Innehållsförteckning 1. Inledning Hundekipage i SWIFT USAR Utbildningsgång Ny hund för etablerad förare Kravprofil hundförare Registrering hos MSB Läkarundersökning och vaccination Medicinska krav Fystest Försäkringar Anställningsvillkor Kravprofil hundekipaget Utbildningar RHFU MRT RI-träningar SBK funktionskontroll Hälsokontroll av hund Vaccinationer och ID-märkning av hund Försäkring av hund Godkända hundekipage Förutsättningar Före, under och efter insats USAR-insatsens faser...15 Bilaga 1. Checklista Bilaga 2. Hemsidor för informationsinhämtning inför insats Bilaga 3. Akronym... 19

4 samhällsskydd och beredskap 4 (19) 1. Inledning 1.1 Hundekipage i SWIFT USAR Detta dokument riktar sig till de hundekipage som kvalificerar sig till att delta i SWIFT USAR (Swedish International Fast Response Team Urban Search and Rescue). Sedan maj 2008 är SWIFT USAR klassificerad som en tung sök- och räddningsstyrka (heavy USAR team). Målet är att det ska finnas 36 hundekipage med internationell standard i SWIFT USAR. Uttagningen av ekipage sker en till två gånger per år i ett Mission Readiness Test (MRT) som genomförs av MSB. Utifrån de ekipage som uppnår godkänt resultat kan MSB rekrytera hundföraren till personalpoolen som deltagare i SWIFT USAR. Läs mer om MRT under rubrik MRT. INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) har utformat standardiserade riktlinjer för internationella sök- och räddningsinsatser, INSARAG Guidelines, som beskriver utformningen av USAR-team, arbetsgång före, under och efter insats, rutiner och samverkansformer vid jordbävningsinsatser. INSARAG Guidelines beskriver tre olika klasser av sök- och räddningsteam, lätta, medium och tunga team (Light, Medium och Heavy USAR team). Medium-team kan utföra sök- och räddningsinsatser vid händelser med raserade byggnader. Teamet ska kunna genomföra tekniskt sök eller sök med hundar och ha kapacitet att forcera enklare byggnadskonstruktioner. Ett medium-team ska vara operativt i det drabbade landet inom 32 timmar efter larm och vara självförsörjande under minst sju dygn. Under den tiden ska man kunna arbeta dygnet runt på en skadeplats. Tunga team kan utföra svåra sök- och räddningsoperationer i raserade byggnadskonstruktioner med armerad betong och konstruktionsstål. Tunga

5 samhällsskydd och beredskap 5 (19) team används vanligen för internationella insatser i den akuta fasen av en större katastrof, främst i stadsmiljö. Sök ska kunna genomföras med både hundar och teknisk utrustning. Ett tungt team ska vara operativt i det drabbade landet inom 48 timmar efter larm och vara självförsörjande i minst tio dygn. Teamet ska kunna arbeta dygnet runt på två olika skadeplatser. INSARAG Guidelines beskriver räddningshundarnas centrala roll i USARteamet för snabba genomsök i raserade byggnader. Grundkrav på föraren är enligt INSARAG Guidelines förutom samma fysiska och medicinska status som övriga team-medlemmar: att kunna första hjälpen för hund och människa, ha grundkunskap om säkerhetsrutiner, hur hundar transporteras i bur och om gränskontrollrutiner. Hundarna ska vara sociala, ha grundlydnad, kunna platsläggas ( emergency down ), ha god och säker markering samt med lätthet kunna ta sig fram i rasområden. Hundarna ska veterinärundersökas regelbundet med bibehållen status för insats, sådana handlingar ska hållas konstant tillgängliga under insats, och vaccinationer ska möta både hemlandets och insatslandets krav. Räddningshundar ska vara ID-märkta med chip och ska under all tid när de inte arbetar och står under förarens direkta kontroll vara tydligt identifierbara som sökhundar, med tjänstetecken eller annan väl synlig märkning. MSB:s målsättning för snabba räddningsinsatser: För att rädda liv, lindra nöd och erbjuda hjälp vid katastrofer ska de svenska räddningsinsatserna: vara bland de snabbaste i världen att mobilisera, avresa och anlända till skadedrabbade länder, på plats bli operativa på kortaste möjliga tid för att ge den bästa situationsanpassade hjälpen, verka för en naturlig och smidig övergång till följande faser i katastrofhanteringen, ha en god underrättelseverksamhet som ska ge bästa möjliga underlag för att fatta beslut, baseras på goda förberedelser i Sverige och kapacitetsutvecklande insatser i länder med risk för naturkatastrofer. Rekrytering inom cirka tre timmars radie från Arlanda MSB:s målsättning för SWIFT styr bland annat förutsättningarna för rekrytering till teamet. För att Sverige ska kunna garantera en snabb och samordnad USAR-insats måste ledtiderna för mobilisering av styrkan minimeras, och osäkerhetsfaktorer elimineras. Det är bakgrunden till att medlemmar i styrkan, oavsett befattning, som har längre restid med egen

6 samhällsskydd och beredskap 6 (19) bil till avreseflygplatsen Arlanda än cirka tre timmar, inte kan rekryteras. Undantaget är Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Storgöteborg, enhetliga grupper i teamet med vilka MSB har tecknat särskilt avtal, för att säkerställa snabb mobilisering. Ad hoc-lösningar för enskilda hundekipage utanför tretimmarsradien bedöms i nuläget inte hållbara för att MSB ska kunna leva upp till de internationella krav på snabba insatser som myndigheten enligt INSARAG åtagit sig att uppfylla. De hundekipage som tidigare rekryterats till SWIFT USAR kvarstår under en övergångsperiod i styrkan, så länge hund och förare uppfyller MSB:s kriterier i övrigt. 1.2 Utbildningsgång Nedan följer en beskrivning av utbildningsgången för räddningshundekipage från inträdesprov via SBK till rekrytering av MSB samt fortlöpande träning, prov och kontroll. Grundläggande utbildning hos SBK: Informationsträff och eventuella förmöten. Inträdesprov. Delprov ett, inom högst sex månader efter inträdesprov. Delprov två, inom högst 15 månader efter inträdesprov. Slutprov, inom högst 18 månader efter inträdesprov. Aktuellt och mer om tjänstehunds- och räddningshundsutbildning finns på SBK:s hemsida: Fortsatt utbildning genom MSB och SBK, träning och prov: RHFU, Räddningshundförarutbildning (Canine basic, genomförs av MSB) ska genomföras vid någon av de två följande tillfällena. RI-träning, Räddningshund Internationell (genomförs av SBK) obligatorisk närvaro vid tre av fyra träningar per år. Godkänd status krävs för att kvarstå som aktiv i SWIFT USAR. MRT, Mission Readiness Test (genomförs av MSB) ska genomföras vid någon av de två följande tillfällena efter RHFU och efter två godkända RI-träningar. MRT är giltig i tre år (giltig i ett år för hundar äldre än 10 år). Efter godkänt resultat i MRT kan ekipaget rekryteras till SWIFT USAR. Funktionskontroll (genomförs av SBK) ska ske årligen. Godkänt resultat krävs för att kvarstå som aktiv i SWIFT USAR.

7 samhällsskydd och beredskap 7 (19) SWIFT Introduktion (SWIFT Induction), SWIFT Grund (USAR BASIC) m.fl: utbildningar med både teoretiska och praktiska inslag erbjuds samtliga rekryterade medlemmar i SWIFT. Kurserna omfattar vanligen fem dagar, med internat för tillresta kursdeltagare. MSB står för resor, kost och logi samt viss ersättning för förlorad arbetsinkomst. SWIFT övningar: hela eller delar av teamet, eller särskilda moment av insatser, övas fortlöpande i både nationella och internationella sammanhang. Medlemmar i SWIFT kallas till lämpliga övningar genom MSB. Ambitionen är att varje medlem i SWIFT USAR ska ha deltagit i minst en utbildning eller övning vart tredje år. 1.3 Ny hund för etablerad förare Det är enligt MSB godkänt att föra upp en unghund parallellt med att äldre hund finns med som ekipage i SWIFT USAR. Avsikten är att när man pensionerar den äldre hunden kan den yngre hunden snabbare bli aktuell för rekrytering till SWIFT USAR. Om en erfaren hundförare nyligen genomfört RHFU kan MSB på rekommendation från SBK ge dispens från RHFU vid introduktion av ny hund. 2. Kravprofil hundförare Alla medlemmar i SWIFT USAR måste ha en humanistisk människosyn, bemöta människor i andra kulturer med respekt och i enlighet med internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Hundföraren ska vara flexibel och prestigelös, stresstålig, kunna agera under ovana - ibland extrema, fysiskt och psykiskt krävande förhållanden i svåra miljöer, ha god problemlösningsförmåga och kunna tolka olika situationer. Medlemmar i SWIFT måste kunna inställa sig med kort varsel (med samtycke från både arbetsgivare och familj) och delta i samtliga utbildningar de kallas till. Dessutom kräver den färdiga RI-hunden träning för att behålla sin form, motivation och sökkondition. 2.1 Registrering hos MSB Om ekipaget efter godkänt MRT rekryteras till SWIFT USAR så begär MSB in uppgifter för att kunna registrera hundföraren i MSB:s personalhanteringssystem. De uppgifter som krävs är följande:

8 samhällsskydd och beredskap 8 (19) Blanketten uppgift deltagare som innehåller personuppgifter Hälsodeklaration självskattad CV ifylld i anvisad mall Intyg från arbetsgivaren (tillgänglighet för insats) Kopia på pass, körkort och ett foto MSB:s uppförandekod, underskrift Blanketten resehandlingar i hemmet ska skickas in när punkterna i dokumentet är uppfyllda. Dessutom ska deltagaren genomgå läkarundersökning med godkänd status (Health Certificate) samt se över sina vaccinationer enligt de underlag som MSB tillhandahåller. Se under 2.2 nedan. 2.2 Läkarundersökning och vaccination För deltagande i SWIFT USAR krävs godkänd läkarundersökning. MSB har avtal med Previa och i första hand ska tid bokas via dem. I de fall Previas mottagning ligger längre än fem mil från bostaden har du möjlighet att uppsöka en närmare mottagning. Underlag för läkarundersökning som MSB tillhandahåller ska alltid tas med till mottagningen, för att rutiner kring undersökningens omfattning och fakturering ska följas. Underlaget från läkarundersökningen skickas till medicinsk koordinator vid MSB som gör bedömning om hälsokraven är uppfyllda. Alla medlemmar i SWIFT USAR rekommenderas ett vaccinationsskydd anpassat till de förväntade smittoriskerna vid ett sök- och räddningsuppdrag. Ta kontakt med närmaste vaccinationsmottagning och följ de specifika vaccinationsrekommendationerna som MSB tillhandahåller och bekostar. Passa på att se över din grundvaccinering: stelkramp, difteri, mässling och påssjuka. Grundvaccinering sker på den enskildes egen bekostnad eftersom rekommendationerna för dessa även gäller för vistelse i Sverige. Underlagen finns i SWIFT rummet på Cursnet: Skriv ut underlaget och ta med till undersökningen. Det är ditt eget ansvar att se till att du är vaccinerad och att du förnyar ditt vaccinationsskydd när det behövs. Eventuella ytterligare vaccinationer kan bli aktuella och ombesörjs i förekommande fall av MSB i samband med avresa. 2.3 Medicinska krav Tjänstgöring i ett krisdrabbat land innebär ofta att arbetsinsatsen genomförs under stora fysiska och psykiska påfrestningar. Därför måste du

9 samhällsskydd och beredskap 9 (19) vara fullt frisk och genomgå både noggrann läkarundersökning och provtagning. För att undvika allvarliga sjukdomsfall som kan äventyra individens eller gruppens säkerhet ställer MSB krav på insatspersonalens hälsa. Insatspersonalen bör ha normal kondition och ett gott allmäntillstånd, både fysiskt och psykiskt. Alla i SWIFT USAR måste uppfylla vissa hälsokrav för att få åka på insats för MSB. Alla som söker som insatspersonal till MSB ska fylla i en egen uppskattad hälsodeklaration. Dessutom ska läkarundersökning regelbundet genomföras. Hur ofta hälsoundersökning ska genomföras är beroende på ålder enligt följande: upp till 39 år var tredje år, 40 till 49 år - vartannat år, 50 år och uppåt varje år. Någon övre åldersgräns finns inte i riktlinjerna. Dock kan ökad ålder medföra en förhöjd risk för en del medicinska problem och funktionsnedsättningar på till exempel syn, hörsel och rörelseapparaten. Personer vars hälsa riskerar att förvärras påtagligt om de inte får sin medicin på tio dagar uppfyller inte MSB:s hälsokrav. Exempel på tillstånd och sjukdomar som utgör hinder för insats är insulinbehandlad diabetes, allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar, kraftig övervikt samt behandlingskrävande psykisk sjukdom. BMI ska vara under 32 (vikt i kg/ längden i kvadrat (längd i meter x längd i meter), t.ex: 67 / (1.69 x 1.69) = 23.4). Gränsvärde för normalvikt är BMI Uppstår tveksamheter kring hälsostatus bör man omgående kontakta medicinsk koordinator på MSB. 2.4 Fystest Alla hundförare i SWIFT USAR ska årligen genomföra ett fystest i form av ett rullbandstest. Testet genomförs i sex min, hastighet 4,5 km/h, med 8 graders lutning och med full utrustning (ca 24 kg). Detta kan eventuellt genomföras på en brandstation där du bor eller i vissa fall genomföras i samband med en RI-helg. För fakturering av eventuella kostnader kontakta ansvarig rekryterare på MSB innan testet genomförs. Testresultat sänds in av hundföraren till ansvarig rekryterare vid MSB. Testprotokoll att ta med, och beskrivning av rullbandstestet finns på MSB:s hemsida: 2.5 Försäkringar Utöver lagarna om allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring omfattas anställning vid utbildning, övning och insats av statens grupplivavtal, personskadeavtal samt statens tjänstereseförsäkring. Vid insats är SWIFT

10 samhällsskydd och beredskap 10 (19) USAR-teamet liksom annan internationell personal försäkrad av MSB genom Kammarkollegiet, läs mer på 2.6 Anställningsvillkor Flexibilitet och ödmjukhet är nyckelord vid internationella insatser och för medlemmar i SWIFT USAR. Alla i teamet måste ha förmåga till omsorg om varandra och om dem som drabbats av katastrofen, och att agera situationsanpassat för att kunna möta de behov som uppstår vid olika typer av händelser. Alla måste vara beredda att arbeta med det som behövs för tillfället, även om det normalt inte hör till den egna rollen som hundförare. Främst är man räddningspersonal och en resurs i teamet. Hundföraren måste också vara införstådd med de risker det innebär, både för människa och hund, att delta i sök- och räddningsuppdrag. Hunden är ett av teamets olika verktyg för att hitta och rädda liv. Det har hänt att hundar vid internationella USAR-insatser skadats allvarligt, drabbats av dödliga infektioner eller avlidit efter att ha fått i sig giftiga ämnen i katastrofområdet. Hundföraren måste också vara medveten om de svenska karantänsreglerna och vad det innebär att sätta hunden i karantän. Se vidare under rubrik 5 nedan. Ersättning vid insats för hundförare i SWIFT USAR är enligt MSB:s lokala avtal om anställningsvillkor vid internationella hjälpinsatser: dagarvode 1070 kr + befattningstillägg 355 kr = 1425 kr, exkl. semesterersättning. Utöver denna ersättning utgår ett hundförartillägg på 135 kr exkl semesterersättning. Foderlega för hund utgår ej. En internationell räddningshundförare i SWIFT USAR måste: - Delta i minst tre av fyra träningstillfällen, RI-helger, per år, och anmäla frånvaro med giltigt skäl till ansvarig RI-instruktör samt till SBK kansli. - Anmäla till SBK:s kontaktperson (SBK-kansliet i Farsta, och till MSB:s kontaktperson SI-IP om förare och/eller hund under mer än tre veckor inte är tillgängliga för insats, till exempel på grund av graviditet, sjukdom eller utlandsvistelse. - Hålla kontakt- och adressuppgifter uppdaterade och aktuella och anmäla eventuella ändringar till MSB:s kontaktperson SI-IP. - Enligt MSB:s rutiner hålla Health Certificate och fystest aktuella liksom förarens och hundens vaccinationer, och genomföra hälsokontroll på hunden årligen. - Delta i SBK funktionskontroller och MRT med anvisat intervall.

11 samhällsskydd och beredskap 11 (19) - Delta i de kurser, övningar och andra ut-/fortbildningar som MSB bjuder in till. I gengäld får en medlem i SWIFT USAR gedigna och meriterande utbildningar och övningar genom SBK och MSB, vänner för livet i teamet, erfarenheter som får både förare och hund att växa med uppgiften samtidigt som hela teamet är till ovärderlig samhällsnytta. 3. Kravprofil hundekipaget 3.1 Utbildningar För att ingå i SWIFT USAR måste ekipaget ha erhållit godkänt resultat vid MRT. Som nämnts ovan innebär godkänd MRT inte per automatik rekrytering till SWIFT USAR: ett urval utifrån rekryteringsbehov och lämplighet görs alltid av MSB via intervju samt referenstagning. Mellan varje MRT ska ekipaget fortlöpande delta vid tre av fyra träningshelger (RIhelger) som SBK anordnar. Ekipaget ska även årligen genomföra minst en funktionskontroll med godkänt resultat. För dem som rekryteras till SWIFT USAR följer ett antal USAR-utbildningar och övningar. Dessa utbildningar har till skillnad från dem som nämns här nedan inte rollen som hundförare i fokus. I stället fortbildas man som medlem i USAR-teamet, tillsammans med andra personalkategorier RHFU RHFU, Räddningshundförarutbildning, är MSB:s första utbildningsinsats för de ekipage som godkänns vid SBK:s slutprov för räddningshund. RHFU omfattar åtta dagar och är en internatkurs anordnad av MSB, som står för kursinbjudan, resor, logi och viss ersättning för förlorad arbetsinkomst. För utbildningen svarar kursansvarig vid MSB med stöd av SBK-instruktör, som under kursveckan går igenom hundens och förarens förmåga i olika moment, varvat med teoretisk utbildning och praktiska övningar med fokus på sökinsatser, internationella insatser med hund, första hjälpen, hundsjukvård, hantering, säkerhet, orientering etc. Kursplan och innehåll i stort i RHFU finns i SWIFT-rummet i Cursnet MRT MRT, Mission Readiness Test, arrangeras av MSB som står för inbjudan och reskostnader för deltagarna. MRT genomförs inom 15 månader efter godkänd RHFU och efter två godkända RI-träningar. MRT är giltig i tre år (giltig i ett år för hundar äldre än tio år). Provet ska genomföras med dessa intervall oavsett om ekipaget under tiden däremellan varit ute på insats eller deltagit i USAR-övning. Urval, och vid behov prioritering, av ekipage i tur för inbjudan till MRT görs av MSB i samråd med SBK. MRT är ett funktions- och uthållighetsprov där förare och hund i fältmässiga former under 24 till 36 timmar genomför sökinsatser i

12 samhällsskydd och beredskap 12 (19) varierande rasområden, med olika slags figuranter (djupa, dolda, öppna, dagtid samt i mörker, med störning etc). I provet ingår också moment som hundsjukvård, första hjälpen samt ett skriftligt test på delar av INSARAG:s föreskrifter. Provet finns mer detaljerat beskrivet i SWIFT-rummet i Cursnet samt på INSARAG föreskriver inte att IRO:s instruktioner följs fullt ut, det är upp till varje lands ansvariga organisation att utforma provet. Intentionen är dock att MRT:n ska vara internationellt standardiserad så att hundekipage från olika länders team ska kunna delta i MRT och prövas enligt giltig ordning oavsett var provet arrangeras. Sökinsatserna liksom hundens och förarens uppträdande under hela provet bedöms av dels erfarna SBK-domare, dels en ansvarig testledare och huvuddomare från MSB. Betygen godkänd respektive ej godkänd ges. Bland de godkända ekipagen kan sedan nya medlemmar rekryteras till SWIFT USAR. Tidigare medlemmar kvarstår efter godkänt förnyat prov i styrkan RI-träningar Träningshelger för internationella räddningshundsekipage sker vanligen fyra gånger per år och arrangeras parallellt i norra, mellan och i södra Sverige. SBK står för genomförande, försäkringar, logi och reskostnader. Ekipage ska efter godkänd RHFU delta i RI-träningar; under/efter två sådana bedömer RI-instruktör om ekipaget är redo för MRT. Mellan RIhelgerna och mellan varje MRT måste hunden givetvis hållas i kondition och aktiv genom sin vardagliga träning, där ekipaget följer upp de behov som RI-träningen visat. Efter de nya ekipagens första MRT, och för hundar och förare som redan ingår i SWIFT USAR, gäller krav på deltagande vid minst tre av fyra RI-helger per år SBK funktionskontroll Funktionskontroller arrangeras och genomförs helt i SBK:s regi. SBK står för inbjudan, domare, försäkring och resor. SBK utser domare/bedömare; domare ska dock inte vara de deltagande ekipagens RI-instruktör. MSBrepresentant kan närvara för myndighetens uppdatering gällande RIekipagens status. 3.2 Hälsokontroll av hund Hunden ska vara fullt frisk med godkänd höftleds- och armbågsstatus och veterinärbesiktas vid årlig hälsokontroll. MSB:s underlag för hälsokontroll ska tas med till veterinärmottagningen så kontrollen görs enhetligt oavsett veterinär, och så att rutiner för fakturering följs. Underlaget finns i SWIFT-rummet på Cursnet, skriv ut och ta med till undersökningen. Underlag för hälsoundersökning skickas till

13 samhällsskydd och beredskap 13 (19) kontaktperson på MSB, SI-IP enligt information på hälsoundersökningsdokumentet. 3.3 Vaccinationer och ID-märkning av hund För att hunden ska kunna ingå i SWIFT USAR måste den vara mottaglig för de vaccinationer som krävs. MSB:s vaccinationsrekommendationer för hunden är följande: Grundvaccination (på hundförarens egen bekostnad): Vaccination mot valpsjuka, hepatit, parvovirus samt parainfluensa (DHPPI): Valp skall vaccineras vid 13 veckors ålder. Förnyad vaccination sker vid ett års ålder och sedan med ett intervall av två till tre år. Detta är grundkrav för deltagande i utställning, tävling samt återinförsel av hund till Sverige. Vaccination mot parainfluensa och bordertella bronchoseptica (kennelhosta): Bör göras en gång/år. Nobivac KC. Tilläggsvaccination (på MSB:s bekostnad): Vaccination mot rabies: Grundvaccination med Rabisin vet två injektioner med en månads mellanrum, därefter avvakta fyra månader då blodprov för rabiestiterkontroll genomförs. Därefter genomförs en vaccination årligen. Detta är grundkrav för att få återinföra hund till Sverige. Vaccination mot leptospiros: Grundvaccination med Nobivac Lepto är två injektioner med två - fyra veckors mellanrum, därefter revaccination var 6:e till 12:e månad. Vaccinet har relativt kort duration och det är inte längre något krav för återinförsel till Sverige. Vaccination rekommenderas ändå för hundar i SWIFT USAR, då de löper ökad risk att bli smittade vid en insats på sydligare breddgrader. Vaccinationsrekommendationer och hälsodeklaration finns i SWIFTrummet på Cursnet. Denna tas med till veterinärmottagningen, så att fastställda rutiner gällande vaccinationernas omfattning och fakturering följs. MSB ersätter endast kostnader för ekipage med status aktiv i MSB:s personalpool. Hundar som ingår i SWIFT USAR ska ha giltigt EU-pass. MSB ersätter kostnader för ekipage med status aktiv i MSB:s personalpool. Alla hundar som ingår i SWIFT USAR ska vara ID-märkta med mikrochip. Detta i enlighet med INSARAG Guidelines (se under rubrik 1.1) och EUregler från 2011 (Jordbruksverket). Hundar som redan ingår i, eller under rekryteras till, SWIFT USAR efter godkänd MRT och inte är

14 samhällsskydd och beredskap 14 (19) chipmärkta ska göra detta i samband med den årliga hälsokontrollen hos veterinär. MSB står för kostnaden till och med utgången av Försäkring av hund När ekipagen är anställda av MSB under utbildning, övning och insats, står MSB för veterinärkostnader utöver de som täcks av hundens försäkring, och som uppstår med anledning av plötslig och oförutsedd skada och dess följder. Hunden måste vara försäkrad genom ägarens försorg, inte minst för eventuella skador och sjukdom utanför dess uppdrag i SWIFT USAR. Skulle hunden skadas och behöva avlivas under insats utgår det livbelopp som hunden är försäkrad för. Det går inte att garantera att hunden kan tas med hem, om dödsfallet skett vid USAR-insats utomlands. 4. Godkända hundekipage 4.1 Förutsättningar Ett godkänt resultat från MRT är giltigt i tre år så länge hunden är under 10 år. Därefter ska MRT genomföras årligen. Ekipaget ska delta vid tre av fyra träningshelger som SBK anordnar årligen samt genomföra minst en funktionskontroll med godkänt resultat varje år. Ekipage som inte blir godkänt vid den årliga funktionskontrollen faller inte ur SWIFT USAR men blir tillfälligt noterat som ej aktuellt för insats, till dess omprov genomförts. Har ekipage under mer än ett års tid stått som inaktiv, krävs ny godkänd SBK funktionskontroll för att återfå status som aktiv för insats. Uppgår tiden till två år krävs även ny godkänd MRT. Före MRT ska minst två RI-träning genomföras. Vid underkänt resultat i två på varandra följande MRT, eller frånvaro tre gånger i rad från RI-träning (utan anmälan av giltigt skäl till SBK), eller långvarig/permanent funktionsnedsättning (mer än två år) hos förare eller hund stryks ekipaget ur SWIFT USAR. I personalregistret finns två kategorier: aktiv respektive inaktiv i fråga om hundekipagens tillgänglighet och form. Det är hundförarens skyldighet att rapportera till SBK och MSB om något väsentligt inträffar med ekipaget, t.ex. sjukdom eller skada, som leder till att ekipaget, oavsett om det är temporärt eller över längre tid, inte kan delta i utbildning, övning eller insats. Även RI-instruktör ansvarar för att fortlöpande uppdatera ekipagens status utifrån utfallet av RI-träningar, till SBK kontaktperson.

15 samhällsskydd och beredskap 15 (19) 5. Före, under och efter insats 5.1 USAR-insatsens faser Utlarmning: SWIFT USAR larmas ut genom en central automatiserad larmfunktion (medlemmar rings upp från ett nummer med norskt landsprefix: + 47). Via telefonen anges hur man ställer sig till att delta i en insats. Om föraren eller hunden inte mår bra är det hundförarens ansvar att säga nej. Att åka med feber eller om hunden har ont i en tass är inte acceptabelt. Vid ett ja, har klockan börjat ticka för avresa. Detsamma för den som ber att få återkomma med definitivt besked, vilket måste ges snabbt. Liv står på spel när ett USAR-team kallas in. Mobilisering, informationsinhämtning: Packningen med pass, dokument, egen och hundens utrustning måste stå förberedd i hemmet. Tid behövs för att informera familj och arbetsgivare, inhämta information, och för resan till samlings- och avreseplatsen PoD (point of departure). Att skapa sig en bild av situationen i insatsområdet är viktigt som förberedelse. Det är bra om man hinner besöka några hemsidor och skriva ut information att läsa under resan. För uppdaterad lägesbild vid USARinsatser är VO, Virtual OSOCC bäst och mycket tillförlitlig. Insatspersonal i USAR-team är berättigad till lösenord för inloggning på VO, ansökan görs via startsidan. Även UD, FN, Röda Korset liksom nyhetsmedierna kan bidra till lägesuppfattningen, liksom rapporter via sociala medier. Tänk på att göra en källkritisk bedömning av informationen. Adresser till användbara hemsidor finns i bilaga 2. En briefing med viktig information ges också vid avresan. På avreseflygplatsen: MSB tar emot på avreseflygplatsen och anvisar var bilar parkeras, samlar in bilnycklar, håller kort briefing med information, delar ut utrustning etc. Deltagarna skriver på anställningsavtal och kontroll görs av att pass och annan dokumentation är medtagen och i god ordning. Deltagarna fyller i en hälsodeklaration och går igenom den med en läkare. Eventuellt ges kompletterande vaccination. Hundarna kontrolleras av veterinär innan avresa. Se Bilaga 1 för ytterligare information. Avresan liksom dess syfte har ett medie- och allmänintresse, det är viktigt att tänka på att varje medlem nu representerar Sveriges insats för det drabbade landet. Under insats: En sök- och räddningsinsats syftar till att rädda liv. Under de dygn som följer närmast på exempelvis en jordbävning avtar chanserna att finna och rädda liv relativt snabbt. Därför innebär en USAR-insats alltid mycket

16 samhällsskydd och beredskap 16 (19) ofta hårt arbete, och väldigt lite sömn. Det är viktigt att ta tillvara de tillfällen till vila och återhämtning som ges, att äta ordentligt, dricka mycket och vara noga med hygien och förebyggande hälsovård. Tillämpa ett buddy system där teamets medlemmar ger akt på varandras välbefinnande och säkerhet. Vid alla internationella insatser med MSB gäller uppförandekoden, som medlemmar i SWIFT-styrkan också skriver på vid rekrytering. Särskild försiktighet är tillrådligt vid publicering av bilder och inlägg på sociala medier, bloggar etc. Demobilisering/hemkomst: Inför avveckling av sök- och räddningsinsatsen förbereds parallellt teamets ankomst till Sverige. MSB ordnar med karantänvistelse för hundarna och ombesörjer transport av hundarna dit. Hundkoordinatorn i SWIFT USAR samordnar kontakterna med MSB, ansvariga myndigheter och teamet, och håller hundekipagen kontinuerligt informerade om hur karantänsförfarandet ska ske. Inom tre veckor efter hemkost genomför funktionen för stress- och krishantering på MSB:s ett hemkomstsamtal per telefon med teamets medlemmar. Funktionen för stress- och krishantering kan om behov finns även kontaktas innan hemkomstsamtalet genomförs. Vid hemkomst kan intresse från lokala medier uppstå, MSB ger gärna stöd och råd vid mediekontakter, kontakta pressekreterare på MSB vid frågor tfn: (växel). Efter hemkomst ska föraren genomgå läkarundersökning och hunden veterinärundersökas. Rutiner och formulär för detta finns hos MSB och i SWIFT-rummet på Cursnet, skriv ut och ta med till undersökningen. Är hunden kvar i karantän ombesörjs veterinärundersökningen där. Båda undersökningarna sker på MSB:s bekostnad. 5.2 Karantänsregler för svenska räddningshundar Inom Sverige, Norge och Finland får hundar förflyttas fritt. Inom EU råder fri rörlighet för hundar om de är kontrollerade av veterinär samt märkta och vaccinerade. För övriga världen gäller karantän regler som kan omfatta månader i karantän följd av månader i hemisolering. MSB har beviljats vissa undantag av Jordbruksverket från de generella karantänsreglerna, för räddningshundar i internationella sök- och räddningsinsatser. Undantaget innebär att räddningshundarna efter hemkomst sätts i en månads karantän. Om misstanke om smitta finns eller uppstår under den första månaden så förlängs karantänstiden för samtliga hundar till fyra månader plus två månader i koppelkarantän hemma.

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser.

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson:

Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson: Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson: Stående från vänster: Lotta Castell, Lars-Inge Persson,

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Sid. 1 Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2009-09-17 Verksamhet: Verkställighet av LSS insatser

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer

Ledarhandbok för Summer Camp. Information, tips och idéer Ledarhandbok för Summer Camp Information, tips och idéer 1 Innehåll Basfakta om Summer Camp... 4 1. Förberedelser... 4 Delegations träffar... 4 Precamp... 5 Biljetter och visum... 5 Fonder... 5 Praktiska

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

RSU: s familjehemsguide

RSU: s familjehemsguide 1 RSU: s familjehemsguide 2 Familjehemsguiden A-Ö Att vara familjehem för RSU innebär att ta emot en ung vuxen eller en vuxen människa i sitt hem och ge denne eller denna en naturlig och trygg hemmiljö

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 KRISHANTERINGSPLAN Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 Innehåll KRISHANTERINGSPLAN... 1 Innehåll... 1 LÅNGSIKTIG PLANERING... 2 Krishantering i förbundet... 2 Krishantering i SB&K:s UF och DF...

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten. Etikboken. Uppdaterad 2012-12-05

Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten. Etikboken. Uppdaterad 2012-12-05 Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten Etikboken Uppdaterad 2012-12-05 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Genomförande och metoder. 3 Om Etikboken. 4 Etiska dilemman Abonnemang via kioskdator

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer