Riktlinjer för Internationella räddningshundsekipage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Internationella räddningshundsekipage"

Transkript

1 samhällsskydd och beredskap 1 (19) Enheten för insatspersonal Ida Johnsson Dokumentet framtaget av: Kristina Dahlén, MSB Eva-Lena Demarin Dokumentet godkänt av: Björn Johansson Riktlinjer för Internationella räddningshundsekipage Swedish International Fast Response Team Urban Search and Rescue

2 samhällsskydd och beredskap 2 (19) Uppdateringar Ändring genomförd på sidan 6, 1.2 utbildningsgång i texten om delprov två samt slutprov Ändring genomförd på sidan 12, RI-träningar Ändring genomförd på sidan 12, 3.2 Hälsokotroll av hund Ändring genomförd på sidan 13, 3.3 Vaccination och IDmärkning av hund Ändringar genomförd på sidan 14, 4.1 Förutsättningar

3 samhällsskydd och beredskap 3 (19) Innehållsförteckning 1. Inledning Hundekipage i SWIFT USAR Utbildningsgång Ny hund för etablerad förare Kravprofil hundförare Registrering hos MSB Läkarundersökning och vaccination Medicinska krav Fystest Försäkringar Anställningsvillkor Kravprofil hundekipaget Utbildningar RHFU MRT RI-träningar SBK funktionskontroll Hälsokontroll av hund Vaccinationer och ID-märkning av hund Försäkring av hund Godkända hundekipage Förutsättningar Före, under och efter insats USAR-insatsens faser...15 Bilaga 1. Checklista Bilaga 2. Hemsidor för informationsinhämtning inför insats Bilaga 3. Akronym... 19

4 samhällsskydd och beredskap 4 (19) 1. Inledning 1.1 Hundekipage i SWIFT USAR Detta dokument riktar sig till de hundekipage som kvalificerar sig till att delta i SWIFT USAR (Swedish International Fast Response Team Urban Search and Rescue). Sedan maj 2008 är SWIFT USAR klassificerad som en tung sök- och räddningsstyrka (heavy USAR team). Målet är att det ska finnas 36 hundekipage med internationell standard i SWIFT USAR. Uttagningen av ekipage sker en till två gånger per år i ett Mission Readiness Test (MRT) som genomförs av MSB. Utifrån de ekipage som uppnår godkänt resultat kan MSB rekrytera hundföraren till personalpoolen som deltagare i SWIFT USAR. Läs mer om MRT under rubrik MRT. INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) har utformat standardiserade riktlinjer för internationella sök- och räddningsinsatser, INSARAG Guidelines, som beskriver utformningen av USAR-team, arbetsgång före, under och efter insats, rutiner och samverkansformer vid jordbävningsinsatser. INSARAG Guidelines beskriver tre olika klasser av sök- och räddningsteam, lätta, medium och tunga team (Light, Medium och Heavy USAR team). Medium-team kan utföra sök- och räddningsinsatser vid händelser med raserade byggnader. Teamet ska kunna genomföra tekniskt sök eller sök med hundar och ha kapacitet att forcera enklare byggnadskonstruktioner. Ett medium-team ska vara operativt i det drabbade landet inom 32 timmar efter larm och vara självförsörjande under minst sju dygn. Under den tiden ska man kunna arbeta dygnet runt på en skadeplats. Tunga team kan utföra svåra sök- och räddningsoperationer i raserade byggnadskonstruktioner med armerad betong och konstruktionsstål. Tunga

5 samhällsskydd och beredskap 5 (19) team används vanligen för internationella insatser i den akuta fasen av en större katastrof, främst i stadsmiljö. Sök ska kunna genomföras med både hundar och teknisk utrustning. Ett tungt team ska vara operativt i det drabbade landet inom 48 timmar efter larm och vara självförsörjande i minst tio dygn. Teamet ska kunna arbeta dygnet runt på två olika skadeplatser. INSARAG Guidelines beskriver räddningshundarnas centrala roll i USARteamet för snabba genomsök i raserade byggnader. Grundkrav på föraren är enligt INSARAG Guidelines förutom samma fysiska och medicinska status som övriga team-medlemmar: att kunna första hjälpen för hund och människa, ha grundkunskap om säkerhetsrutiner, hur hundar transporteras i bur och om gränskontrollrutiner. Hundarna ska vara sociala, ha grundlydnad, kunna platsläggas ( emergency down ), ha god och säker markering samt med lätthet kunna ta sig fram i rasområden. Hundarna ska veterinärundersökas regelbundet med bibehållen status för insats, sådana handlingar ska hållas konstant tillgängliga under insats, och vaccinationer ska möta både hemlandets och insatslandets krav. Räddningshundar ska vara ID-märkta med chip och ska under all tid när de inte arbetar och står under förarens direkta kontroll vara tydligt identifierbara som sökhundar, med tjänstetecken eller annan väl synlig märkning. MSB:s målsättning för snabba räddningsinsatser: För att rädda liv, lindra nöd och erbjuda hjälp vid katastrofer ska de svenska räddningsinsatserna: vara bland de snabbaste i världen att mobilisera, avresa och anlända till skadedrabbade länder, på plats bli operativa på kortaste möjliga tid för att ge den bästa situationsanpassade hjälpen, verka för en naturlig och smidig övergång till följande faser i katastrofhanteringen, ha en god underrättelseverksamhet som ska ge bästa möjliga underlag för att fatta beslut, baseras på goda förberedelser i Sverige och kapacitetsutvecklande insatser i länder med risk för naturkatastrofer. Rekrytering inom cirka tre timmars radie från Arlanda MSB:s målsättning för SWIFT styr bland annat förutsättningarna för rekrytering till teamet. För att Sverige ska kunna garantera en snabb och samordnad USAR-insats måste ledtiderna för mobilisering av styrkan minimeras, och osäkerhetsfaktorer elimineras. Det är bakgrunden till att medlemmar i styrkan, oavsett befattning, som har längre restid med egen

6 samhällsskydd och beredskap 6 (19) bil till avreseflygplatsen Arlanda än cirka tre timmar, inte kan rekryteras. Undantaget är Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Storgöteborg, enhetliga grupper i teamet med vilka MSB har tecknat särskilt avtal, för att säkerställa snabb mobilisering. Ad hoc-lösningar för enskilda hundekipage utanför tretimmarsradien bedöms i nuläget inte hållbara för att MSB ska kunna leva upp till de internationella krav på snabba insatser som myndigheten enligt INSARAG åtagit sig att uppfylla. De hundekipage som tidigare rekryterats till SWIFT USAR kvarstår under en övergångsperiod i styrkan, så länge hund och förare uppfyller MSB:s kriterier i övrigt. 1.2 Utbildningsgång Nedan följer en beskrivning av utbildningsgången för räddningshundekipage från inträdesprov via SBK till rekrytering av MSB samt fortlöpande träning, prov och kontroll. Grundläggande utbildning hos SBK: Informationsträff och eventuella förmöten. Inträdesprov. Delprov ett, inom högst sex månader efter inträdesprov. Delprov två, inom högst 15 månader efter inträdesprov. Slutprov, inom högst 18 månader efter inträdesprov. Aktuellt och mer om tjänstehunds- och räddningshundsutbildning finns på SBK:s hemsida: Fortsatt utbildning genom MSB och SBK, träning och prov: RHFU, Räddningshundförarutbildning (Canine basic, genomförs av MSB) ska genomföras vid någon av de två följande tillfällena. RI-träning, Räddningshund Internationell (genomförs av SBK) obligatorisk närvaro vid tre av fyra träningar per år. Godkänd status krävs för att kvarstå som aktiv i SWIFT USAR. MRT, Mission Readiness Test (genomförs av MSB) ska genomföras vid någon av de två följande tillfällena efter RHFU och efter två godkända RI-träningar. MRT är giltig i tre år (giltig i ett år för hundar äldre än 10 år). Efter godkänt resultat i MRT kan ekipaget rekryteras till SWIFT USAR. Funktionskontroll (genomförs av SBK) ska ske årligen. Godkänt resultat krävs för att kvarstå som aktiv i SWIFT USAR.

7 samhällsskydd och beredskap 7 (19) SWIFT Introduktion (SWIFT Induction), SWIFT Grund (USAR BASIC) m.fl: utbildningar med både teoretiska och praktiska inslag erbjuds samtliga rekryterade medlemmar i SWIFT. Kurserna omfattar vanligen fem dagar, med internat för tillresta kursdeltagare. MSB står för resor, kost och logi samt viss ersättning för förlorad arbetsinkomst. SWIFT övningar: hela eller delar av teamet, eller särskilda moment av insatser, övas fortlöpande i både nationella och internationella sammanhang. Medlemmar i SWIFT kallas till lämpliga övningar genom MSB. Ambitionen är att varje medlem i SWIFT USAR ska ha deltagit i minst en utbildning eller övning vart tredje år. 1.3 Ny hund för etablerad förare Det är enligt MSB godkänt att föra upp en unghund parallellt med att äldre hund finns med som ekipage i SWIFT USAR. Avsikten är att när man pensionerar den äldre hunden kan den yngre hunden snabbare bli aktuell för rekrytering till SWIFT USAR. Om en erfaren hundförare nyligen genomfört RHFU kan MSB på rekommendation från SBK ge dispens från RHFU vid introduktion av ny hund. 2. Kravprofil hundförare Alla medlemmar i SWIFT USAR måste ha en humanistisk människosyn, bemöta människor i andra kulturer med respekt och i enlighet med internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Hundföraren ska vara flexibel och prestigelös, stresstålig, kunna agera under ovana - ibland extrema, fysiskt och psykiskt krävande förhållanden i svåra miljöer, ha god problemlösningsförmåga och kunna tolka olika situationer. Medlemmar i SWIFT måste kunna inställa sig med kort varsel (med samtycke från både arbetsgivare och familj) och delta i samtliga utbildningar de kallas till. Dessutom kräver den färdiga RI-hunden träning för att behålla sin form, motivation och sökkondition. 2.1 Registrering hos MSB Om ekipaget efter godkänt MRT rekryteras till SWIFT USAR så begär MSB in uppgifter för att kunna registrera hundföraren i MSB:s personalhanteringssystem. De uppgifter som krävs är följande:

8 samhällsskydd och beredskap 8 (19) Blanketten uppgift deltagare som innehåller personuppgifter Hälsodeklaration självskattad CV ifylld i anvisad mall Intyg från arbetsgivaren (tillgänglighet för insats) Kopia på pass, körkort och ett foto MSB:s uppförandekod, underskrift Blanketten resehandlingar i hemmet ska skickas in när punkterna i dokumentet är uppfyllda. Dessutom ska deltagaren genomgå läkarundersökning med godkänd status (Health Certificate) samt se över sina vaccinationer enligt de underlag som MSB tillhandahåller. Se under 2.2 nedan. 2.2 Läkarundersökning och vaccination För deltagande i SWIFT USAR krävs godkänd läkarundersökning. MSB har avtal med Previa och i första hand ska tid bokas via dem. I de fall Previas mottagning ligger längre än fem mil från bostaden har du möjlighet att uppsöka en närmare mottagning. Underlag för läkarundersökning som MSB tillhandahåller ska alltid tas med till mottagningen, för att rutiner kring undersökningens omfattning och fakturering ska följas. Underlaget från läkarundersökningen skickas till medicinsk koordinator vid MSB som gör bedömning om hälsokraven är uppfyllda. Alla medlemmar i SWIFT USAR rekommenderas ett vaccinationsskydd anpassat till de förväntade smittoriskerna vid ett sök- och räddningsuppdrag. Ta kontakt med närmaste vaccinationsmottagning och följ de specifika vaccinationsrekommendationerna som MSB tillhandahåller och bekostar. Passa på att se över din grundvaccinering: stelkramp, difteri, mässling och påssjuka. Grundvaccinering sker på den enskildes egen bekostnad eftersom rekommendationerna för dessa även gäller för vistelse i Sverige. Underlagen finns i SWIFT rummet på Cursnet: Skriv ut underlaget och ta med till undersökningen. Det är ditt eget ansvar att se till att du är vaccinerad och att du förnyar ditt vaccinationsskydd när det behövs. Eventuella ytterligare vaccinationer kan bli aktuella och ombesörjs i förekommande fall av MSB i samband med avresa. 2.3 Medicinska krav Tjänstgöring i ett krisdrabbat land innebär ofta att arbetsinsatsen genomförs under stora fysiska och psykiska påfrestningar. Därför måste du

9 samhällsskydd och beredskap 9 (19) vara fullt frisk och genomgå både noggrann läkarundersökning och provtagning. För att undvika allvarliga sjukdomsfall som kan äventyra individens eller gruppens säkerhet ställer MSB krav på insatspersonalens hälsa. Insatspersonalen bör ha normal kondition och ett gott allmäntillstånd, både fysiskt och psykiskt. Alla i SWIFT USAR måste uppfylla vissa hälsokrav för att få åka på insats för MSB. Alla som söker som insatspersonal till MSB ska fylla i en egen uppskattad hälsodeklaration. Dessutom ska läkarundersökning regelbundet genomföras. Hur ofta hälsoundersökning ska genomföras är beroende på ålder enligt följande: upp till 39 år var tredje år, 40 till 49 år - vartannat år, 50 år och uppåt varje år. Någon övre åldersgräns finns inte i riktlinjerna. Dock kan ökad ålder medföra en förhöjd risk för en del medicinska problem och funktionsnedsättningar på till exempel syn, hörsel och rörelseapparaten. Personer vars hälsa riskerar att förvärras påtagligt om de inte får sin medicin på tio dagar uppfyller inte MSB:s hälsokrav. Exempel på tillstånd och sjukdomar som utgör hinder för insats är insulinbehandlad diabetes, allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar, kraftig övervikt samt behandlingskrävande psykisk sjukdom. BMI ska vara under 32 (vikt i kg/ längden i kvadrat (längd i meter x längd i meter), t.ex: 67 / (1.69 x 1.69) = 23.4). Gränsvärde för normalvikt är BMI Uppstår tveksamheter kring hälsostatus bör man omgående kontakta medicinsk koordinator på MSB. 2.4 Fystest Alla hundförare i SWIFT USAR ska årligen genomföra ett fystest i form av ett rullbandstest. Testet genomförs i sex min, hastighet 4,5 km/h, med 8 graders lutning och med full utrustning (ca 24 kg). Detta kan eventuellt genomföras på en brandstation där du bor eller i vissa fall genomföras i samband med en RI-helg. För fakturering av eventuella kostnader kontakta ansvarig rekryterare på MSB innan testet genomförs. Testresultat sänds in av hundföraren till ansvarig rekryterare vid MSB. Testprotokoll att ta med, och beskrivning av rullbandstestet finns på MSB:s hemsida: Försäkringar Utöver lagarna om allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring omfattas anställning vid utbildning, övning och insats av statens grupplivavtal, personskadeavtal samt statens tjänstereseförsäkring. Vid insats är SWIFT

10 samhällsskydd och beredskap 10 (19) USAR-teamet liksom annan internationell personal försäkrad av MSB genom Kammarkollegiet, läs mer på Anställningsvillkor Flexibilitet och ödmjukhet är nyckelord vid internationella insatser och för medlemmar i SWIFT USAR. Alla i teamet måste ha förmåga till omsorg om varandra och om dem som drabbats av katastrofen, och att agera situationsanpassat för att kunna möta de behov som uppstår vid olika typer av händelser. Alla måste vara beredda att arbeta med det som behövs för tillfället, även om det normalt inte hör till den egna rollen som hundförare. Främst är man räddningspersonal och en resurs i teamet. Hundföraren måste också vara införstådd med de risker det innebär, både för människa och hund, att delta i sök- och räddningsuppdrag. Hunden är ett av teamets olika verktyg för att hitta och rädda liv. Det har hänt att hundar vid internationella USAR-insatser skadats allvarligt, drabbats av dödliga infektioner eller avlidit efter att ha fått i sig giftiga ämnen i katastrofområdet. Hundföraren måste också vara medveten om de svenska karantänsreglerna och vad det innebär att sätta hunden i karantän. Se vidare under rubrik 5 nedan. Ersättning vid insats för hundförare i SWIFT USAR är enligt MSB:s lokala avtal om anställningsvillkor vid internationella hjälpinsatser: dagarvode 1070 kr + befattningstillägg 355 kr = 1425 kr, exkl. semesterersättning. Utöver denna ersättning utgår ett hundförartillägg på 135 kr exkl semesterersättning. Foderlega för hund utgår ej. En internationell räddningshundförare i SWIFT USAR måste: - Delta i minst tre av fyra träningstillfällen, RI-helger, per år, och anmäla frånvaro med giltigt skäl till ansvarig RI-instruktör samt till SBK kansli. - Anmäla till SBK:s kontaktperson (SBK-kansliet i Farsta, och till MSB:s kontaktperson SI-IP om förare och/eller hund under mer än tre veckor inte är tillgängliga för insats, till exempel på grund av graviditet, sjukdom eller utlandsvistelse. - Hålla kontakt- och adressuppgifter uppdaterade och aktuella och anmäla eventuella ändringar till MSB:s kontaktperson SI-IP. - Enligt MSB:s rutiner hålla Health Certificate och fystest aktuella liksom förarens och hundens vaccinationer, och genomföra hälsokontroll på hunden årligen. - Delta i SBK funktionskontroller och MRT med anvisat intervall.

11 samhällsskydd och beredskap 11 (19) - Delta i de kurser, övningar och andra ut-/fortbildningar som MSB bjuder in till. I gengäld får en medlem i SWIFT USAR gedigna och meriterande utbildningar och övningar genom SBK och MSB, vänner för livet i teamet, erfarenheter som får både förare och hund att växa med uppgiften samtidigt som hela teamet är till ovärderlig samhällsnytta. 3. Kravprofil hundekipaget 3.1 Utbildningar För att ingå i SWIFT USAR måste ekipaget ha erhållit godkänt resultat vid MRT. Som nämnts ovan innebär godkänd MRT inte per automatik rekrytering till SWIFT USAR: ett urval utifrån rekryteringsbehov och lämplighet görs alltid av MSB via intervju samt referenstagning. Mellan varje MRT ska ekipaget fortlöpande delta vid tre av fyra träningshelger (RIhelger) som SBK anordnar. Ekipaget ska även årligen genomföra minst en funktionskontroll med godkänt resultat. För dem som rekryteras till SWIFT USAR följer ett antal USAR-utbildningar och övningar. Dessa utbildningar har till skillnad från dem som nämns här nedan inte rollen som hundförare i fokus. I stället fortbildas man som medlem i USAR-teamet, tillsammans med andra personalkategorier RHFU RHFU, Räddningshundförarutbildning, är MSB:s första utbildningsinsats för de ekipage som godkänns vid SBK:s slutprov för räddningshund. RHFU omfattar åtta dagar och är en internatkurs anordnad av MSB, som står för kursinbjudan, resor, logi och viss ersättning för förlorad arbetsinkomst. För utbildningen svarar kursansvarig vid MSB med stöd av SBK-instruktör, som under kursveckan går igenom hundens och förarens förmåga i olika moment, varvat med teoretisk utbildning och praktiska övningar med fokus på sökinsatser, internationella insatser med hund, första hjälpen, hundsjukvård, hantering, säkerhet, orientering etc. Kursplan och innehåll i stort i RHFU finns i SWIFT-rummet i Cursnet MRT MRT, Mission Readiness Test, arrangeras av MSB som står för inbjudan och reskostnader för deltagarna. MRT genomförs inom 15 månader efter godkänd RHFU och efter två godkända RI-träningar. MRT är giltig i tre år (giltig i ett år för hundar äldre än tio år). Provet ska genomföras med dessa intervall oavsett om ekipaget under tiden däremellan varit ute på insats eller deltagit i USAR-övning. Urval, och vid behov prioritering, av ekipage i tur för inbjudan till MRT görs av MSB i samråd med SBK. MRT är ett funktions- och uthållighetsprov där förare och hund i fältmässiga former under 24 till 36 timmar genomför sökinsatser i

12 samhällsskydd och beredskap 12 (19) varierande rasområden, med olika slags figuranter (djupa, dolda, öppna, dagtid samt i mörker, med störning etc). I provet ingår också moment som hundsjukvård, första hjälpen samt ett skriftligt test på delar av INSARAG:s föreskrifter. Provet finns mer detaljerat beskrivet i SWIFT-rummet i Cursnet samt på INSARAG föreskriver inte att IRO:s instruktioner följs fullt ut, det är upp till varje lands ansvariga organisation att utforma provet. Intentionen är dock att MRT:n ska vara internationellt standardiserad så att hundekipage från olika länders team ska kunna delta i MRT och prövas enligt giltig ordning oavsett var provet arrangeras. Sökinsatserna liksom hundens och förarens uppträdande under hela provet bedöms av dels erfarna SBK-domare, dels en ansvarig testledare och huvuddomare från MSB. Betygen godkänd respektive ej godkänd ges. Bland de godkända ekipagen kan sedan nya medlemmar rekryteras till SWIFT USAR. Tidigare medlemmar kvarstår efter godkänt förnyat prov i styrkan RI-träningar Träningshelger för internationella räddningshundsekipage sker vanligen fyra gånger per år och arrangeras parallellt i norra, mellan och i södra Sverige. SBK står för genomförande, försäkringar, logi och reskostnader. Ekipage ska efter godkänd RHFU delta i RI-träningar; under/efter två sådana bedömer RI-instruktör om ekipaget är redo för MRT. Mellan RIhelgerna och mellan varje MRT måste hunden givetvis hållas i kondition och aktiv genom sin vardagliga träning, där ekipaget följer upp de behov som RI-träningen visat. Efter de nya ekipagens första MRT, och för hundar och förare som redan ingår i SWIFT USAR, gäller krav på deltagande vid minst tre av fyra RI-helger per år SBK funktionskontroll Funktionskontroller arrangeras och genomförs helt i SBK:s regi. SBK står för inbjudan, domare, försäkring och resor. SBK utser domare/bedömare; domare ska dock inte vara de deltagande ekipagens RI-instruktör. MSBrepresentant kan närvara för myndighetens uppdatering gällande RIekipagens status. 3.2 Hälsokontroll av hund Hunden ska vara fullt frisk med godkänd höftleds- och armbågsstatus och veterinärbesiktas vid årlig hälsokontroll. MSB:s underlag för hälsokontroll ska tas med till veterinärmottagningen så kontrollen görs enhetligt oavsett veterinär, och så att rutiner för fakturering följs. Underlaget finns i SWIFT-rummet på Cursnet, skriv ut och ta med till undersökningen. Underlag för hälsoundersökning skickas till

13 samhällsskydd och beredskap 13 (19) kontaktperson på MSB, SI-IP enligt information på hälsoundersökningsdokumentet. 3.3 Vaccinationer och ID-märkning av hund För att hunden ska kunna ingå i SWIFT USAR måste den vara mottaglig för de vaccinationer som krävs. MSB:s vaccinationsrekommendationer för hunden är följande: Grundvaccination (på hundförarens egen bekostnad): Vaccination mot valpsjuka, hepatit, parvovirus samt parainfluensa (DHPPI): Valp skall vaccineras vid 13 veckors ålder. Förnyad vaccination sker vid ett års ålder och sedan med ett intervall av två till tre år. Detta är grundkrav för deltagande i utställning, tävling samt återinförsel av hund till Sverige. Vaccination mot parainfluensa och bordertella bronchoseptica (kennelhosta): Bör göras en gång/år. Nobivac KC. Tilläggsvaccination (på MSB:s bekostnad): Vaccination mot rabies: Grundvaccination med Rabisin vet två injektioner med en månads mellanrum, därefter avvakta fyra månader då blodprov för rabiestiterkontroll genomförs. Därefter genomförs en vaccination årligen. Detta är grundkrav för att få återinföra hund till Sverige. Vaccination mot leptospiros: Grundvaccination med Nobivac Lepto är två injektioner med två - fyra veckors mellanrum, därefter revaccination var 6:e till 12:e månad. Vaccinet har relativt kort duration och det är inte längre något krav för återinförsel till Sverige. Vaccination rekommenderas ändå för hundar i SWIFT USAR, då de löper ökad risk att bli smittade vid en insats på sydligare breddgrader. Vaccinationsrekommendationer och hälsodeklaration finns i SWIFTrummet på Cursnet. Denna tas med till veterinärmottagningen, så att fastställda rutiner gällande vaccinationernas omfattning och fakturering följs. MSB ersätter endast kostnader för ekipage med status aktiv i MSB:s personalpool. Hundar som ingår i SWIFT USAR ska ha giltigt EU-pass. MSB ersätter kostnader för ekipage med status aktiv i MSB:s personalpool. Alla hundar som ingår i SWIFT USAR ska vara ID-märkta med mikrochip. Detta i enlighet med INSARAG Guidelines (se under rubrik 1.1) och EUregler från 2011 (Jordbruksverket). Hundar som redan ingår i, eller under rekryteras till, SWIFT USAR efter godkänd MRT och inte är

14 samhällsskydd och beredskap 14 (19) chipmärkta ska göra detta i samband med den årliga hälsokontrollen hos veterinär. MSB står för kostnaden till och med utgången av Försäkring av hund När ekipagen är anställda av MSB under utbildning, övning och insats, står MSB för veterinärkostnader utöver de som täcks av hundens försäkring, och som uppstår med anledning av plötslig och oförutsedd skada och dess följder. Hunden måste vara försäkrad genom ägarens försorg, inte minst för eventuella skador och sjukdom utanför dess uppdrag i SWIFT USAR. Skulle hunden skadas och behöva avlivas under insats utgår det livbelopp som hunden är försäkrad för. Det går inte att garantera att hunden kan tas med hem, om dödsfallet skett vid USAR-insats utomlands. 4. Godkända hundekipage 4.1 Förutsättningar Ett godkänt resultat från MRT är giltigt i tre år så länge hunden är under 10 år. Därefter ska MRT genomföras årligen. Ekipaget ska delta vid tre av fyra träningshelger som SBK anordnar årligen samt genomföra minst en funktionskontroll med godkänt resultat varje år. Ekipage som inte blir godkänt vid den årliga funktionskontrollen faller inte ur SWIFT USAR men blir tillfälligt noterat som ej aktuellt för insats, till dess omprov genomförts. Har ekipage under mer än ett års tid stått som inaktiv, krävs ny godkänd SBK funktionskontroll för att återfå status som aktiv för insats. Uppgår tiden till två år krävs även ny godkänd MRT. Före MRT ska minst två RI-träning genomföras. Vid underkänt resultat i två på varandra följande MRT, eller frånvaro tre gånger i rad från RI-träning (utan anmälan av giltigt skäl till SBK), eller långvarig/permanent funktionsnedsättning (mer än två år) hos förare eller hund stryks ekipaget ur SWIFT USAR. I personalregistret finns två kategorier: aktiv respektive inaktiv i fråga om hundekipagens tillgänglighet och form. Det är hundförarens skyldighet att rapportera till SBK och MSB om något väsentligt inträffar med ekipaget, t.ex. sjukdom eller skada, som leder till att ekipaget, oavsett om det är temporärt eller över längre tid, inte kan delta i utbildning, övning eller insats. Även RI-instruktör ansvarar för att fortlöpande uppdatera ekipagens status utifrån utfallet av RI-träningar, till SBK kontaktperson.

15 samhällsskydd och beredskap 15 (19) 5. Före, under och efter insats 5.1 USAR-insatsens faser Utlarmning: SWIFT USAR larmas ut genom en central automatiserad larmfunktion (medlemmar rings upp från ett nummer med norskt landsprefix: + 47). Via telefonen anges hur man ställer sig till att delta i en insats. Om föraren eller hunden inte mår bra är det hundförarens ansvar att säga nej. Att åka med feber eller om hunden har ont i en tass är inte acceptabelt. Vid ett ja, har klockan börjat ticka för avresa. Detsamma för den som ber att få återkomma med definitivt besked, vilket måste ges snabbt. Liv står på spel när ett USAR-team kallas in. Mobilisering, informationsinhämtning: Packningen med pass, dokument, egen och hundens utrustning måste stå förberedd i hemmet. Tid behövs för att informera familj och arbetsgivare, inhämta information, och för resan till samlings- och avreseplatsen PoD (point of departure). Att skapa sig en bild av situationen i insatsområdet är viktigt som förberedelse. Det är bra om man hinner besöka några hemsidor och skriva ut information att läsa under resan. För uppdaterad lägesbild vid USARinsatser är VO, Virtual OSOCC bäst och mycket tillförlitlig. Insatspersonal i USAR-team är berättigad till lösenord för inloggning på VO, ansökan görs via startsidan. Även UD, FN, Röda Korset liksom nyhetsmedierna kan bidra till lägesuppfattningen, liksom rapporter via sociala medier. Tänk på att göra en källkritisk bedömning av informationen. Adresser till användbara hemsidor finns i bilaga 2. En briefing med viktig information ges också vid avresan. På avreseflygplatsen: MSB tar emot på avreseflygplatsen och anvisar var bilar parkeras, samlar in bilnycklar, håller kort briefing med information, delar ut utrustning etc. Deltagarna skriver på anställningsavtal och kontroll görs av att pass och annan dokumentation är medtagen och i god ordning. Deltagarna fyller i en hälsodeklaration och går igenom den med en läkare. Eventuellt ges kompletterande vaccination. Hundarna kontrolleras av veterinär innan avresa. Se Bilaga 1 för ytterligare information. Avresan liksom dess syfte har ett medie- och allmänintresse, det är viktigt att tänka på att varje medlem nu representerar Sveriges insats för det drabbade landet. Under insats: En sök- och räddningsinsats syftar till att rädda liv. Under de dygn som följer närmast på exempelvis en jordbävning avtar chanserna att finna och rädda liv relativt snabbt. Därför innebär en USAR-insats alltid mycket

16 samhällsskydd och beredskap 16 (19) ofta hårt arbete, och väldigt lite sömn. Det är viktigt att ta tillvara de tillfällen till vila och återhämtning som ges, att äta ordentligt, dricka mycket och vara noga med hygien och förebyggande hälsovård. Tillämpa ett buddy system där teamets medlemmar ger akt på varandras välbefinnande och säkerhet. Vid alla internationella insatser med MSB gäller uppförandekoden, som medlemmar i SWIFT-styrkan också skriver på vid rekrytering. Särskild försiktighet är tillrådligt vid publicering av bilder och inlägg på sociala medier, bloggar etc. Demobilisering/hemkomst: Inför avveckling av sök- och räddningsinsatsen förbereds parallellt teamets ankomst till Sverige. MSB ordnar med karantänvistelse för hundarna och ombesörjer transport av hundarna dit. Hundkoordinatorn i SWIFT USAR samordnar kontakterna med MSB, ansvariga myndigheter och teamet, och håller hundekipagen kontinuerligt informerade om hur karantänsförfarandet ska ske. Inom tre veckor efter hemkost genomför funktionen för stress- och krishantering på MSB:s ett hemkomstsamtal per telefon med teamets medlemmar. Funktionen för stress- och krishantering kan om behov finns även kontaktas innan hemkomstsamtalet genomförs. Vid hemkomst kan intresse från lokala medier uppstå, MSB ger gärna stöd och råd vid mediekontakter, kontakta pressekreterare på MSB vid frågor tfn: (växel). Efter hemkomst ska föraren genomgå läkarundersökning och hunden veterinärundersökas. Rutiner och formulär för detta finns hos MSB och i SWIFT-rummet på Cursnet, skriv ut och ta med till undersökningen. Är hunden kvar i karantän ombesörjs veterinärundersökningen där. Båda undersökningarna sker på MSB:s bekostnad. 5.2 Karantänsregler för svenska räddningshundar Inom Sverige, Norge och Finland får hundar förflyttas fritt. Inom EU råder fri rörlighet för hundar om de är kontrollerade av veterinär samt märkta och vaccinerade. För övriga världen gäller karantän regler som kan omfatta månader i karantän följd av månader i hemisolering. MSB har beviljats vissa undantag av Jordbruksverket från de generella karantänsreglerna, för räddningshundar i internationella sök- och räddningsinsatser. Undantaget innebär att räddningshundarna efter hemkomst sätts i en månads karantän. Om misstanke om smitta finns eller uppstår under den första månaden så förlängs karantänstiden för samtliga hundar till fyra månader plus två månader i koppelkarantän hemma.

17 samhällsskydd och beredskap 17 (19) Bilaga 1. Checklista Checklista för insatspersonal SWIFT USAR Säkerställ att nedanstående tas med till Point of Departure (PoD) Pass 4 st passkopior i färg 6 st passkort Vaccinationshandbok (Gula boken) Medicin för eget bruk Hygienartiklar Underkläder Mobiltelefon Solglasögon Om du är hundförare ska även följande medtagas: Hunddokumentation Koppel och övriga tillbehör Vid ankomst till Point of Departure (PoD) så genomförs följande Inskrivning/anställning Hälsodeklaration Eventuell vaccination Utdelning av PU Lastning av gemensam utrustning

18 samhällsskydd och beredskap 18 (19) Bilaga 2. Hemsidor för informationsinhämtning inför insats tabid/6016/language/en-us/default.aspx (läs mer om INSARAG) (övergripande information, länk till Virtual OSOCC, VO) (övergripande nyheter och information) (landfakta, information från UD) (landfakta) (information från Röda Korset) (international rescuedog organisation) wwwn.cdc.gov/travel/default.aspx (hälsa) (kartor) (kommunikation) (ID-märkning, resor, karantän) Statens veterinärmedicinska anstalt (vaccinationer, smittsamma sjukdomar) (databas med information om alla världens länder) (information om försäkringar)

19 samhällsskydd och beredskap 19 (19) Bilaga 3. Akronym SWIFT Swedish International Fast Response Team USAR Urban Search and Rescue MRT Mission Readiness Test INSARAG International Search and Rescue Advisory Group SBK Svenska Brukshundklubben MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap RHFU Räddningshundförarutbildning RI Räddningshund Internationell SI-IP Avdelningen för Samordning och insats Enheten för insatspersonal IRO International Rescue dog Organisation VO Virtual OSOCC PoD Point of Departure/avreseplats

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Fortsatt träning RI MRT SWIFT RI-träning - RI-träningar är träningshelger för internationella räddningshundsekipage som arrangeras och genomförs av SBK. De omfattar fortbildning

Läs mer

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade MSB-kriterier MRT 1 (6) Diarienr 2011-392-6 Aktivitet inom SWIFT USAR: MRT: Mission Readiness Test Ansvarig organisation: MSB Handläggare/enhet/avd: Robert Jonsson, SI-OP Aktivitet inom SWIFT USAR räddningshund

Läs mer

Kravprofil inom grundutbildning räddningshund, från Inträdesprov till Slutprov

Kravprofil inom grundutbildning räddningshund, från Inträdesprov till Slutprov 1 Svenska Brukshundklubben Kravprofil inom grundutbildning räddningshund, från Inträdesprov till Slutprov Bakgrund: SBK grundutbildning till tjänstehund räddning arrangeras och genomförs av SBK. Utbildningen

Läs mer

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar Information och goda råd om att resa med hund och katt En lyckad resa kräver planering Innan du ger dig iväg utomlands med ditt sällskapsdjur,

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund. Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund. Svenska Brukshundklubben Räddningshund Räddningshundgruppen: Ingrid Jansson,sammankallande, RI-ansvarig och MSB Mona Brantlind,utbildning, sjösök och MSB Christina Johansson, domarrådet och domare Anna Holter, administration,rhfu

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Administration patrullhundskurs internat

Administration patrullhundskurs internat Administration patrullhundskurs internat Ansöka om kurs Distrikt som önskar starta patrullhundskurs internat kontaktar produktionsledaren via tjanstehund@brukshundklubben.se senast den 15 augusti för att

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson:

Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson: Nr 6 2009 Instruktörskursen har mjukstartat med en introduktionsträff i Rosersberg. Här är gänget under ledning av Lotta Castell och Helena Johansson: Stående från vänster: Lotta Castell, Lars-Inge Persson,

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Bra att veta frågor?

Bra att veta frågor? Inför avresa Bra att veta frågor? Sofie Halldén Internationell koordinator Utbildningssamordnare Läkarprogrammet Termin 10 Sofie.hallden@gu.se Tel: 786 3081 Resehandlingar att förbereda Letter ofinvitation?

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet 1 Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Viktigt från kansliet Det sista

Viktigt från kansliet Det sista Nr 5 2009 Året börjar lida mot sitt slut men räddningshundarna jobbar vidare med full fart! Året har varit fyllt av olika slags prov och tävlingar liksom kurser och träningshelger, men nu kvarstår inte

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Avtal mellan kommun och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG)

Avtal mellan kommun och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) Bilaga 6. Kommunlogga 2011-12-22 Avtal mellan och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) Varhelst i landet händelser inträffar, där de ordinarie resurserna behöver förstärkas, behövs FRG. FRG är

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Epizootihandboken Del I 04 SVA_

Epizootihandboken Del I 04 SVA_ 1 DEL I KAPITEL 4 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT (SVA)... 3 A. Förberedande åtgärder... 3 B. Åtgärder vid anmälan om misstanke om epizootisk sjukdom... 5 C. Åtgärder när epizootisk sjukdom har konstaterats...

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Räddningshund. Svenska Brukshundklubben

Räddningshund. Svenska Brukshundklubben Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshunden Söker du nya utmaningar i hundträningen och samtidigt vill göra en samhällsinsats? Som räddningshundförare finner du båda! Räddningshundens uppgift

Läs mer

GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST

GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST Föreskrift Utgåva 2 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 8 sidor Gäller fr.o.m.

Läs mer

MINOR FIELD STUDIES MFS

MINOR FIELD STUDIES MFS MINOR FIELD STUDIES MFS IEI: fek nek Reviderad 2012-09-17 Till Dig som under Vt-2013 skall skriva en uppsats (Kandidat, Magister eller Master) i företagsekonomi (fek) eller nationalekonomi (nek) En del

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Bestämmelser för Korning

Bestämmelser för Korning Bestämmelser för Korning 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar

Läs mer

Bestämmelser för korning

Bestämmelser för korning Bestämmelser för korning Bestämmelser Korning Dessa bestämmelser gäller för korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Dessa dokument ska finnas tillgängligt vid korning. Anvisningar, bestämmelser

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Vård- & Terapihund. Fortbildning DAI. Besökshund. Djurassisterad pedagogik

Vård- & Terapihund. Fortbildning DAI. Besökshund. Djurassisterad pedagogik Besökshund Vård- & Terapihund Hundteamet som gör besök för att skapa glädje, motivation och stöd Professionellt hundteam som arbetar målinriktat, dokumenterar och utvärderar Djurassisterad pedagogik Arbeta

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 12/626

BESLUT redigerad Dnr 12/626 BESLUT redigerad 2013-11-06 Dnr 12/626 1(6) bkdkd Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka

Läs mer

Rutiner för vårdhundsteam inom Härnösands kommun

Rutiner för vårdhundsteam inom Härnösands kommun Socialförvaltningen Andreas Vikdahl, 0611-348339 Andreas.Vikdahl@harnosand.se 2015-10-01 Rutiner för vårdhundsteam inom Härnösands kommun Dokumentnamn Rutiner för vårdhundsteam Dokumenttyp Rutin Upprättad

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013.

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. Detta direktiv är Kennelklubbens allmänna. Eventuella specifika direktiv för en viss provform hittas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168); SFS 2004:877 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Internationella avdelningen KARIN FRYDENLUND Internationell chef E-post: Karin.Frydenlund@med.lu.se Telefon: 046-222 31 80 TERESA SVARVELL

Läs mer

Utbildningsplan figurant Central utbildning Tävlingsfigurantkurs för Mondioringtävling

Utbildningsplan figurant Central utbildning Tävlingsfigurantkurs för Mondioringtävling 2016-12-01 Utbildningsplan figurant Central utbildning Tävlingsfigurantkurs för Mondioringtävling Examinationsplan B-figurant Målgrupp Medlem i SBK. Rekommenderad av sin lokalklubbstyrelse/rasklubbstyrelse.

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet

Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Råd och anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet Inledning Detta dokument innehåller förklaringar och förtydliganden till vissa punkter i yrkesutbildningsavtalet. Avtalet hänvisar till detta dokument.

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till.

Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

Ansökan till Outreach Burma 2015

Ansökan till Outreach Burma 2015 Ansökan till Outreach Burma 2015 Orsaken till att denna ansökningsblankett är så utförlig är att vi inte kommer att ha möjlighet att kalla de sökande till en personlig intervju. Vi ber dig därför att tänka

Läs mer

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2010 108 1 Innehåll: A. Förebyggande åtgärder för att förhindra och mildra incidenter av våld och hot: 1. Larmrutiner

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB

Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB Riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten Stockholm Business Region AB I ägardirektiven från Stockholms Stadshus AB anges att Stockholm Business Region (SBR), som moderbolag i koncernen, ska leda arbetet

Läs mer

Djur i kommunal vård och omsorg vårdhygieniska rekommendationer

Djur i kommunal vård och omsorg vårdhygieniska rekommendationer Djur i kommunal vård och omsorg vårdhygieniska rekommendationer Från vasteras.veckanskommun.se Inger Andersson, hygiensjuksköterska Annie-Marie Bromark, hygiensjuksköterska maj 2017 Arbetsgrupp Andersson

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar 1 (12) Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång.

Läs mer

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0360 Socialnämnden Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Försvarsmaktshunden. Innehåll

Försvarsmaktshunden. Innehåll Innehåll *Försvarsmaktshunden* Bestämmelser *ar *Kontroller *Vad gäller på Certifikatprovdagen *Förare av hund *Krav på godkännande *Omprov *Funktionärer *Diplom *Omfattning och Regler- Mottagning Bastjänst

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort

Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort 2016-12-15 Copyright Black Aints Applikation AB Innehållsförteckning Inledning... 2 Startsida för kunskapstest... 3 Studiematerial... 4 Kunskapstest...

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur Informationspass för HU-studenter som ska studera utomlands 2014-12-10 international@huk.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Kerstin

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben

Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Utskottet för samhällsnytta- utskottsgruppen för räddningshund Sjöräddningshundutbildning i Svenska Brukshundklubben Kursplan Ungefärligt antal kurstillfällen för varje område

Läs mer

KRISPLAN Barkarby Skälby Scoutkår Godkänd på styrelsemöte:

KRISPLAN Barkarby Skälby Scoutkår Godkänd på styrelsemöte: KRISPLAN Barkarby Skälby Scoutkår Godkänd på styrelsemöte: 2017-02-09 Definition Scouterna definierar en kris på följande sätt: En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår

Läs mer

Handlingsplan för krishantering för Borås Karateklubb

Handlingsplan för krishantering för Borås Karateklubb Wado Ryu 2015-11-08 1(6) Handlingsplan för krishantering för Bakgrund Många associerar kriser med enbart olyckor, men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer som dock kan få allvarliga

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Fysiska krav. inom Ambulanssjukvården. Gäller från

Fysiska krav. inom Ambulanssjukvården. Gäller från Fysiska krav inom Ambulanssjukvården Gäller från 2014-03-01 Bakgrund Ambulanssjukvård innebär förutom medicinsk och teknisk kompetens även krav på individens fysiska prestationsförmåga. Det handlar framförallt

Läs mer

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid DATUM DNR 2016-10-17 UN/2016:549 Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid Antaget av utbildningsnämnden den 22 november 2016 och gällande från 1 januari 2017. 2 (9) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Krav för

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(14) Användarbeskrivning för T99 Webb 2016-02-15 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 5 Kunskapstest... 6 Ej godkänd... 7 Godkänt resultat...

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Version 1.0 December 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 2 VAD ÄR NOSE WORK?... 2 SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN (SNWK)... 2 ARRANGERA TÄVLING

Läs mer

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen i klubben! Som medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) har du ungefär 55 000 andra hundintresserade föreningskamrater.

Läs mer

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss!

Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss! Tack för att du har visat intresse för att söka anställning hos oss! Vi bifogar en anställningsansökan som vi vill att du fyller i mycket noggrant och bifogar de handlingar* som framgår av bilageförteckningen.

Läs mer

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak:

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak: Hälsodeklaration 1 (5) Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 om hälsokrav m m enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Hälsodeklarationen fylls i av den som

Läs mer

Hundgården Lidingö. Avtal om dagisplats. Hundens uppgifter Kundens ex, sid 1(2) Hundägarens uppgifter

Hundgården Lidingö. Avtal om dagisplats. Hundens uppgifter Kundens ex, sid 1(2) Hundägarens uppgifter Hundens uppgifter Kundens ex, sid 1(2) Hundens namn Hundens födelsedatum Hundras Hundens kön Tik/Hane Försäkringsbolag Försäkringsnummer Chippad Ja/Nej Kastrerad Ja/Nej Övrig information t ex Allergier

Läs mer