Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor"

Transkript

1 Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2005

2 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Utgiven av Högskoleverket 2005 Högskoleverkets rapportserie 2005:11 R ISSN X Innehåll: Högskoleverket, utvärderingsavdelningen, Staffan Wahlén Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning Tryck: Högskoleverkets vaktmästeri, Stockholm, mars 2005 Tryckt på miljömärkt papper

3 Innehåll Sammanfattning 5 Högskoleverkets beslut 7 Högskoleverkets reflektioner 9 Utvärderingsmodellen 13 Utgångspunkter 13 Utvärderingsprocessen 13 Utvärderade utbildningar 14 Arbetsprocess 14 BEDÖMARGRUPPENS RAPPORT 15 Missiv 17 Utgångspunkter och referensram 19 Engelskans roll i Sverige 19 Grundutbildningen 20 Forskarutbildningen 23 Samverkan och internationell anknytning 24 Infrastruktur 25 Studentinflytande och kvalitetsarbete 25 Generella slutsatser och rekommendationer 27 Ämnets utveckling i stort 27 Antal studenter och ekonomi 28 Studenter 30 Lärare 33 Grundutbildningens uppläggning och genomförande 35 Grundutbildningens resultat 43 Forskarutbildningen 44 Forskarutbildningens resultat 48 Samverkan och internationalisering 51 Studentinflytande och övrigt kvalitetsarbete 53 Blekinge tekniska högskola 55 Göteborgs universitet 63 Högskolan Dalarna 71 Högskolan i Borås 77 Högskolan i Gävle 83 Högskolan i Halmstad 89 Högskolan i Jönköping 93 Högskolan i Kalmar 99 Högskolan i Skövde 105

4 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 111 Högskolan Kristianstad 117 Karlstads universitet 121 Linköpings universitet 127 Luleå tekniska universitet 135 Lunds universitet 143 Malmö högskola 151 Mitthögskolan 157 Mälardalens högskola 163 Stockholms universitet 167 Södertörns högskola 175 Umeå universitet 181 Uppsala universitet 187 Växjö universitet 195 Örebro universitet 203 Bilagor 211 Genomgång av litteraturlistor i engelsk lingvistik 211 Litteraturlistor i engelskspråkig litteratur: iakttagelser och synpunkter 217 Utgångspunkter 217 Kurslitteratur på A- och B-nivåerna 217 Litteraturkurserna på C- och D-nivåerna 219 Litteraturhistoria, kulturhistoria, litteraturteori 219

5 Sammanfattning Denna rapport redovisar resultaten av en utvärdering av grund- och forskarutbildning i engelska som Högskoleverket genomfört under I utvärderingen ingår 24 lärosäten, varav 10 ger forskarutbildning. För utvärderingsuppdraget har Högskoleverket anlitat en extern bedömargrupp bestående av sakkunniga från Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige. Bedömargruppen finner att både grundutbildning och forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor har utvecklats positivt under de senaste årtiondena. Grundutbildningen ställer större krav på teori och metod i uppsatser, och det finns en mer tydlig helhetssyn. Undervisnings- och examinationsformer är mer varierade och det förekommer mer skrivande. Utbildningen är inte heller längre entydigt inriktad på Storbritannien och USA, utan språk och litteratur i ett stort antal engelskspråkiga länder är föremål för studierna. Resultaten av utbildningen är i allmänhet goda, och det är inga generella skillnader mellan universiteten å ena sidan och högskolorna å den andra. Kvaliteten på de uppsatser som bedömargruppen gått igenom beskrivs som god också i ett internationellt perspektiv. Engelska erbjuds oftast som fristående kurs i 20-poängsblock från A-nivå till C- eller D-nivå, men även inom Lärarprogrammet och inom några lokala program. Ett stort antal studenter läser också kortare kurser med fackspråklig inriktning. De problem som finns grundar sig bland annat på studenternas varierande förkunskaper, som ställer stora krav på undervisningens uppläggning. Inte minst gäller detta dem som studerar till lärare. Diagnostiska prov, gärna gemensamma för flera lärosäten, skulle kunna bidra till kunskap om studenternas förutsättningar, vilken skulle kunna utnyttjas av både ämnet och studenterna själva. Vidare är omfattningen av utbildningen betydligt mindre än i de övriga nordiska länderna, både i fråga om antalet undervisningstimmar per vecka och beträffande den totala tiden studenterna ägnar åt ämnet. Detta väcker frågan om behov av ökade resurser. Det är förvånande att förhållandevis få studenter utnyttjar möjligheterna att studera utomlands. Några lärosäten har dock lyckats skapa framgångsrika och varaktiga samarbeten med universitet i engelskspråkiga länder. Inom forskarutbildningen finns fler doktorander och det har kommit betydligt fler avhandlingar i jämförelse med för tio år sedan. Detta kan emellertid komma att förändras när det relativt stora antal som påbörjade sina doktorandstudier före forskarutbildningsreformen 1998 avslutar sina studier. Samarbete mellan högskolor och universitet har utvecklats, och det finns flera högskolor som finansierar egna doktorander vid andra lärosäten. Högskoleverket konstaterar utifrån bedömargruppens rapport att samtliga utvärderade grundutbildningar uppfyller kraven för högre utbildning. Fors- 5

6 karutbildningen vid nio av de tio universiteten håller en tillfredsställande kvalitet. Verket anser däremot att det finns brister vid Örebro universitet beträffande omfattningen av verksamheten och utvecklingen av ämnet som måste åtgärdas. Rapportens disposition Denna rapport består av två delar: dels Högskoleverkets beslut och reflektioner, dels den externa bedömargruppens rapport. Bedömargruppens rapport innehåller en redovisning av gruppens utgångspunkter för granskningen, en samlad analys av utvärderingen med goda exempel och gemensamma rekommendationer, samt bedömningar och rekommendationer för varje enskilt lärosäte. Högskoleverkets beslut och reflektioner baseras på bedömargruppens rapport. 6

7 Högskoleverkets beslut Rektor enligt sändlista Staffan Wahlén BESLUT Reg.nr Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket finner att grundutbildningen i engelska vid samtliga utvärderade lärosäten uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och ifrågasätter därför inte examensrätten för Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mitthögskolan (Mittuniversitetet), Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet samt Örebro universitet. En uppföljning kommer att äga rum inom tre år. Vidare finner Högskoleverket att forskarutbildningen i engelska vid Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Växjö universitet uppfyller kraven för forskarutbildning och ifrågasätter därför inte examensrätten. En uppföljning av forskarutbildningen i engelska vid dessa lärosäten kommer att äga rum inom tre år. Högskoleverket anser att Örebro universitet för närvarande saknar tillräckliga förutsättningar för att bedriva forskarutbildning i engelska. Bristerna gäller framförallt den begränsade verksamheten och avsaknaden av utveckling av ämnet vid universitetet. För en närmare redogörelse se bedömargruppens rapport. Högskoleverket uppmanar Örebro universitet att inom ett år inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits angående bristerna. Därefter kommer Högskoleverket att överväga om det finns anledning att tillskriva regeringen i fråga om universitetets förutsättningar att bedriva forskarutbildning i ämnet. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av projektansvarig Staffan Wahlén och i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och kanslichef Lennart Ståhle. Sigbrit Franke Staffan Wahlén 7

8

9 Högskoleverkets reflektioner Högskoleverket vill inledningsvis tacka bedömargruppen för ett väl genomfört arbete. Bedömargruppens rapport är ett viktigt inlägg i diskussionen om engelskämnets utveckling och ställning vid svenska universitet och högskolor. Högskoleverket vill också tacka samtliga lärosäten som ingått i utvärderingen för ett gott samarbete. Det är verkets förhoppning att utvärderingen i sin helhet kan bidra till den fortsatta kvalitetsutvecklingen av de berörda utbildningarna och samtidigt ge information till studenter, blivande studenter och det omgivande samhället i övrigt. Nedan vill verket särskilt peka på vissa förhållanden som i bedömargruppens rapport framstår som väsentliga för språkutbildningen i allmänhet och engelska i synnerhet, vid svenska universitet och högskolor. Engelska ett stort ämne med en i huvudsak positiv utveckling Att kunskaper och muntlig färdighet i engelska har förbättrats de senaste årtiondena är glädjande men knappast förvånansvärt med tanke på detta språks ställning i Sverige. Det är kanske mer anmärkningsvärt att kraven på grundutbildningens högre nivåer har skärpts. Uppsatser visar prov på större metodisk och teoretisk medvetenhet och hävdar sig väl även i ett internationellt perspektiv. En viktig iakttagelse är dock att dessa förbättringar visar sig inte bara vid de stora universiteten med förhållandevis goda personella resurser, utan också vid till exempel Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Högskolan i Halmstad. Mest intressant i detta sammanhang är nog Blekinge tekniska högskola, där det bedrivs både kvalificerad grundutbildning och forskarutbildning och där en återkommande sommarkurs i engelsk litteratur lockar till sig forskare och doktorander från hela Sverige. Detta visar att goda satsningar på lärarkompetens och initiativkraft leder till bra och avancerade utbildningar även på mindre högskolor. Bedömargruppen rapporterar emellertid också om problemet med studenter med mycket varierande förkunskaper, framför allt i skriftlig språkfärdighet. Denna brist återspeglas enligt bedömargruppen även på högre stadier. Språkutbildningarnas karaktär av både färdighetsämnen och kunskapsämnen har inte uppmärksammats tillräckligt, och även om andra språkämnen har större problem än engelskan, är det tydligt att det också här krävs ytterligare insatser. Tre lärosäten har speciella problem. Södertörns högskola och Högskolan i Borås har fram tills nu haft en orimlig lärarsituation med endast en tillsvidareanställd lärare och har enligt bedömargruppen haft svårt att upprätthålla en rimlig kravnivå när det gäller den språkvetenskapliga sidan. Denna situation tycks emellertid nu vara på väg att lösas på olika sätt. 9

10 Det tredje och allvarligare problemet gäller forskarutbildningen vid Örebro universitet. Den är förlagd till Södertörns högskola, men inte vid en engelsk institution. Professorn i ämnet handleder där den ene av de två doktoranderna i ämnet. Den andra har handledning vid Stockholms universitet. Vid Örebro universitet finns därför enligt bedömargruppen i praktiken ingen forskarutbildning i engelska idag. Detta är ett förhållande som måste åtgärdas. Engelska ett brett ämne med behov av samverkan och profilering Engelska som huvudämne i lägst kandidatexamen förekommer idag vid 24 lärosäten. Vissa har för små miljöer för en fortsatt utveckling av ämnet, och även om flera lärosäten uppvisar goda resultat är sårbarheten i några fall tydlig. En sådan situation kan lösas med hjälp av mer resurser till ämnet, men också, och kanske mer hållbart, genom samverkan mellan närliggande lärosäten. Sådan förekommer i språk mellan till exempel Växjö universitet, Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Kalmar. Allra mest och behövlig framstår en samverkanslösning i Västsverige, där engelska förekommer vid inte mindre än sex universitet och högskolor inom ett begränsat område (Göteborgs och Karlstads universitet, Högskolorna i Borås, Halmstad, Skövde och Trollhättan/Uddevalla). Ett visst samarbete genom ett avtal förekommer mellan några av dem, men det är oklart om detta ännu omfattar språkutbildning. Bedömargruppen noterar avsaknaden av ämneskonferenser sedan Högskoleverket vill starkt understryka det önskvärda i att återuppta dem. Verket ser med tillfredsställelse att samarbete mellan handledare inom forskarutbildningen har utvecklats och att det håller på att skapas förutsättningar för doktorander att få tillgång till ett bredare kursutbud genom att det utarbetats en förteckning över aktuella forskarutbildningskurser vid samtliga universitet. Internationell samverkan är naturlig för språkämnen, och förekommer normalt bland lärare/forskare och doktorander, varav många tillbringar upp till ett år av sin studietid vid universitet utomlands. Däremot förekommer det i mycket begränsad utsträckning att studenter på grundutbildningen läser kurser vid utländska lärosäten. Universitet och högskolor måste satsa mer på information om möjligheterna till utlandsstudier, inte minst för studerande i språk. Verket noterar att lärarstuderande ofta tillbringar en eller ett per veckor i ett målspråksland. Även det kan betraktas som otillräckligt. Många av högskolorna har en allmän inriktning på sin utbildning i engelska. Denna motiveras bland annat av att det annars skulle kunna vara svårt för deras studenter att fortsätta sin utbildning på D-nivå eller forskarutbildningsnivå på något universitet. Andra högskolor har tydliga profiler, i flera fall inom lokala program, som leder till att studenter väljer att fortsätta till högre nivåer inom grundutbildningen. Intressanta exempel på sådana program finns vid Högskolan i Kalmar, Mittuniversitetet, Högskolan i Skövde och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla samt Blekinge tekniska högskola. Högskolan i Borås 10

11 har valt att profilera sig genom att helt slopa engelska som fristående kurs och från och med hösten 2005 erbjuda ämnet enbart inom lärarutbildningen. Det är då angeläget att den nivå på utbildningen som enligt bedömargruppen utvecklats inom de fristående kurserna på den litteraturvetenskapliga sidan bibehålls och att lärarstaben kompletteras med en motsvarande språkvetenskaplig kompetens. Lärarstuderandes språkutbildning en oroande utveckling På ett antal lärosäten har det noterats att de studenter som väljer engelska inom lärarutbildningen har sämre förkunskaper i ämnet. Dessa förhållanden tycks gälla framför allt de studenter som valt att ägna sig åt undervisning på grundskolans lägre stadier. Detta är något som bör ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom det är dessa blivande lärare som ska ge de viktiga grundläggande färdigheterna, framför allt i språkfärdighet, till sina elever. För lärare i moderna språk på gymnasieskolan har det under ett stort antal år fordrats 80 poäng i ämnena, vilket också har inneburit krav på en uppsats om 20 poäng eller (vanligare) två om 10 poäng. Detta har medfört att de som skulle undervisa i engelska och andra moderna språk fått insikt i språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig teori och metod. De har därigenom kunnat göra undervisningen intresseväckande och mångsidig. Lärarutbildningsreformen 2001 har reducerat fordringarna till 60 poäng. Bedömargruppen finner att detta medför en risk för att de studenter som avser att bli gymnasielärare i engelska blir sämre förberedda inför uppgiften att stimulera eleverna att utveckla sina kunskaper och färdigheter i språket. Högskoleverket instämmer i detta. Lärare och forskare god kompetens men begränsad tid för kompetensutveckling Bedömargruppens uppfattning är att lärarkompetensen i engelska vid universitet och högskolor generellt är hög. Som framhålls i rapporten finns det dock ibland för få tillsvidareanställda lärare. Förutom de två tidigare nämnda lärosätena har även Lunds universitet förhållandevis få fasta lärare i förhållande till antalet studenter och doktorander. Det mest bekymmersamma med lärarnas arbetssituation är att den inte tilllåter forskning i tillräckligt hög utsträckning. De flesta arbetstidsavtal medger att 20 procent av arbetstiden avsätts för forskning. Kraven på undervisning och andra uppgifter tillåter dock enligt uppgift inte ofta att denna tid kan utnyttjas fullt ut. Lärosäten där det för närvarande ges mycket litet tid eller i värsta fall ingen tid alls för forskning inom ramen för anställningen är Mälardalens högskola, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Vidare är det få lärosäten som kan ordna så att tiden kan tas ut i ett eller några sammanhängande block. Positiva undantag är här till exempel Högskolan Kristianstad, högskolorna i Gävle, Halmstad och Kalmar samt Stockholms universitet. 11

12 Högskoleverket instämmer med bedömargruppen i att det är synnerligen väsentligt att arbetsförhållandena för lärarna medger tid för forskning både i avtal och i praktiken, och att denna tid kan tas ut sammanhängande. Forskarutbildningen i engelska fler doktorander och doktorer Det är en mycket intressant uppgift att antalet doktorander idag är fler än för drygt tio år sedan. Detta hänger till en del samman med att forskarutbildning i engelska nu ges vid ytterligare fem lärosäten. Det visar att den nedgång som befarats beträffande omfattningen ännu inte slagit igenom. Detta beror delvis på etableringen av forskarskolan i moderna språk. Det är väsentligt att sådana resurser kan tillföras forskarutbildningen i språk också i fortsättningen. En annan viktig utveckling som redovisas är att ett antal högskolor finansierar egna doktorander antagna vid olika universitet. Detta bidrar till att öka det totala antalet. Den ambitiösa satsningen vid Blekinge tekniska högskola är unik, men goda exempel finns också vid Mittuniversitetet, Högskolan i Kalmar och Högskolan Dalarna. Detta är utmärkta samverkansprojekt. Det rapporteras att få doktorander som antagits enligt 1998 år studieordning ännu hunnit slutföra sin utbildning. Men antalet som disputerat i engelska under den senaste femårsperioden har ökat kraftigt i förhållande till motsvarande period enbart tio år tidigare. Produktiviteten har stigit och kan sannolikt förväntas stiga än mer under de närmaste åren när de nya doktoranderna kommer att avlägga examen. Detta stämmer väl överens med den allmänna utvecklingen inom forskarutbildningen. Verket noterar med tillfredsställelse att många lärosäten uppmuntrar sina doktorander till att undervisa eller genomföra annan institutionstjänstgöring som en del av sin utbildningstid. De som inte ger denna möjlighet bör överväga att införa den, om doktoranderna så önskar. Glädjande är att flera institutioner tillgodoräknar högskolepedagogisk utbildning inom ramen för forskarutbildningens poäng eller (kanske ännu bättre) som en del av institutionstjänstgöringen. Slutord Med vissa undantag tycks engelska vara ett ämne som i stort fungerar väl, både inom grundutbildningen och inom forskarutbildningen. Det mest glädjande är att goda utbildningsmiljöer förekommer såväl vid universiteten som vid flera högskolor, och att goda forskarutbildningsförutsättningar kan skapas också vid mindre lärosäten, som är beredda att satsa på ett ämne. 12

13 Utvärderingsmodellen Utgångspunkter Utvärderingen av engelska är en del av det regeringsuppdrag som Högskoleverket arbetar med sedan Enligt detta utvärderas samtliga utbildningar för generella examina och yrkesexamina under en sexårsperiod. Uppdraget omfattar såväl grundutbildning som forskarutbildning. Utvärderingens huvudsakliga syften är att: bidra till ämnets eller programmets utveckling granska om utbildningar svarar mot mål och krav i högskolelag och högskoleförordning ge information till studenter, beslutsfattare och allmänhet. Högskolelag, högskoleförordning och universitetens och högskolornas egna mål är utgångspunkten för utvärderingen. De kvalitetsaspekter som ligger till grund för bedömningarna är framtagna i samarbete med lärosätena utifrån en tolkning av målen i lagen och förordningen. Utvärderingsprocessen Den utvärderingsmodell som Högskoleverket tillämpar baseras på kollegial bedömning. Modellen omfattar en självvärdering som genomförs av utbildningsanordnarna utifrån en manual framtagen av Högskoleverket, och modifierad i samverkan med representanter för varje ämne eller program. En grupp ämnessakkunniga genomför platsbesök vid samtliga lärosäten där det utvärderade ämnet/programmet erbjuds för att fördjupa de intryck som ges i självvärderingsrapporten. I detta fall har de ämnessakkunniga också gått igenom ett antal slumpvis valda C- och D-uppsatser. Högskoleverkets kvalitetsaspekter och bedömargruppens ämnesspecifika referensramar utgör viktiga kriterier för bedömningarna. Bedömargruppens yttrande publiceras i en rapport tillsammans med Högskoleverkets reflektioner och beslut. En tid efter rapportens publicering hålls en återföringskonferens där utvärderingens resultat diskuteras med representanter för de berörda utbildningarna. En uppföljning av utvärderingen genomförs efter tre år. Mer information om det generella tillvägagångssättet återfinns på Högskoleverkets webbplats 13

14 Utvärderade utbildningar Utvärderingen avser huvudämnen i generell examen, dvs. kandidat- och magisterexamen. I utvärderingen ingår grund- och forskarutbildning vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Växjö universitet, Örebro universitet och Luleå tekniska universitet samt grundutbildningen vid Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Kalmar, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Malmö högskola, Mitthögskolan, Mälardalens högskola, samt Södertörns högskola. Eftersom engelskämnet ingår som en väsentlig del av lärarutbildningen för många studenter, har viss uppmärksamhet ägnats också den. Arbetsprocess Den grupp ämnessakkunniga som genomfört den externa bedömningen rekryterades utifrån förslag som inkommit från lärosätena. Lärosätena genomförde en självvärdering mellan november 2003 och den 15 mars Bedömargruppen genomförde så platsbesök vid samtliga lärosäten i varierande konstellationer, men arrangerade så att kontinuitet skulle kunna uppnås. Vid besöken samtalade bedömargruppen med representanter för lärare och studenter från olika utbildningsnivåer, institutions- och utbildningsledning, fakultetsledning och i några fall med rektor. I december gavs ämnen och institutioner möjlighet att kommentera de beskrivande delarna av bedömargruppens rapport. 14

15 BEDÖMARGRUPPENS RAPPORT

16

17 Missiv Till Högskoleverket Utvärdering av grund- och forskarutbildning i engelska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket initierade i början av år 2004 en utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i engelska. För bedömningen har följande sakkunniga anlitats: Professor Stig Johansson, Universitetet i Oslo; ordförande i bedömargruppen Fil.dr. Maria Estling-Vannestål, Växjö universitet Professor Gunilla Florby, Göteborgs universitet Professor Kirsten Haastrup, Handelshögskolan i Köpenhamn Professor Anna Mauranen, Tammerfors universitet Studerande Elin Nilsson Sandin, Högskolan i Gävle Professor emeritus Matti Rissanen, Helsingfors universitet Studerande Banafshe Sadjodi, Södertörns högskola Doktorand Ulrica Skagert, Stockholms universitet Professor emeritus Sven-Johan Spånberg, Umeå universitet Professor emerita Gunnel Tottie, Universitetet i Zürich Professor Åke Viberg, Uppsala universitet Professor Orm Øverland, Universitetet i Bergen Arbetet har i huvudsak bedrivits under år 2004 genom analyser av lärosätenas självvärderingar och platsbesök vid samtliga 24 lärosäten. Utgångspunkten för utvärderingen har varit de kvalitetsaspekter som tillämpas i Högskoleverkets nationella ämnes- och programutvärderingar samt de för ämnet särskilt relevanta kriterier som bedömargruppen enats om. Härmed överlämnas bedömargruppens rapport till Högskoleverket. Stig Johansson Bedömargruppens ordförande 17

18

19 Utgångspunkter och referensram Engelskans roll i Sverige Engelskan har, jämfört med andra främmande språk, en speciell roll i Sverige och i världen. Det är det mest spridda språket och har viktiga funktioner som internationellt kontakt- och arbetsspråk inom affärsvärlden, turism, forskning, populärmusikbranschen osv. Stora företag har engelska som koncernspråk. Det är dominerande i media såsom film och teve samt i informationsteknik. Det som en gång var ett främmande språk är inte längre så främmande. Engelskans dominans har gjort att det rests farhågor om att svenskan skulle tappa mark i förhållande till engelskan (domänförlust). Detta har särskilt uppmärksammats i en statlig utredning 1, som ger en översikt över debatten och lägger fram förslag till åtgärder för att ge båda språken rimliga utvecklingsmöjligheter. I skolan har engelska en särställning. I många skolor börjar eleverna lära sig språket redan i första klass och från och med fjärde årskursen är det obligatoriskt. Det är det enda språk (förutom svenska) som är obligatoriskt och de allra flesta har läst det åtminstone tio år när de slutat skolan. 2 Nästan alla andra språk tappar elever, och många hoppar av B-språk efter grundskolan och väljer ett C-språk på gymnasiet. Inom grundutbildningen och forskarutbildningen i de flesta ämnen på universitet och högskolor innehåller kurslitteraturlistor verk på engelska, men sällan på andra främmande språk. Därför är kunskaper i engelska också ett krav för antagning till all högre utbildning. Kurser ges på engelska på grundutbildningsnivå för att möjliggöra för utländska studenter att delta. På högre nivåer och framför allt inom forskarutbildningen är engelska som undervisningsspråk ännu mer vanligt förekommande i föreläsningar och seminarier. Engelska är det dominerande forskningsspråket. De flesta forskningstidskrifterna, rapporterna och böckerna publiceras på engelska. De största vetenskapliga konferenserna hålls för det mesta på engelska. Trots att engelskan har en speciell roll i Sverige är det många som inte kan uttrycka sig väl på detta språk, framför allt i skrift. Med den ställning det har är det avgörande att utbildningen håller god kvalitet. Särskilt höga krav bör ställas på dem som studerar engelska på universitetsnivå. Men universi- 1 Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket. SOU 2002:27. 2 Kommunerna kan välja i vilken årskurs eleverna ska börja läsa engelska. Dock ska de ha gjort det senast i åk 4. Enligt Sveriges officiella statistik började 34 procent i åk 1, 15 procent i åk 2, 40 procent i åk 3 och 12 procent i åk 4, läsåret 2002/2003 (www.skolverket.se/fakta/statistik). I grundskolan ska samtliga elever ha 480 timmar engelska, vilket kan jämföras med timmar i svenska och 900 timmar matematik. 19

20 tetsämnet måste också ha ett vetenskapligt baserat innehåll med anknytning till engelskspråkiga länders språk, litteratur och kultur i vid mening och med anknytning till olika teoribildningar. Grundutbildningen Mål Utbildningen i engelska på universitetsnivå har traditionellt haft som mål att, förutom de allmänna mål som anges i Högskolelagens 9, (1) utveckla studenternas färdigheter i språket och (2) ge kunskap om det engelska språket och om engelskspråkig litteratur och kultur. God behärskning av muntlig och skriftlig språkfärdighet är ett grundläggande mål för en god akademisk utbildning i engelska. Det kan förutsättas att studenterna vid studiernas början behärskar språket så väl att undervisning och examination kan genomföras på engelska och att engelskspråkig kurslitteratur kan fordras. Orienteringen om språket bör innefatta olika sätt att beskriva det och olika teoribildningar. Den bör ge en insikt i till exempel språkets utveckling och sociala funktion. Undervisningen i litteratur och kultur bör både vara översiktlig och ge en insikt i olika förklaringsmodeller. Den bör inte vara begränsad till Storbritannien och USA. Grundutbildningen bör på de högre nivåerna ge möjlighet till specialisering och förberedelse för forskarutbildning. Det innebär att det är viktigt att det finns en anknytning till forskning, till exempel genom att studenterna självständigt eller i grupp genomför mindre projekt, gärna med anknytning till den forskning som pågår inom ämnet vid lärosätet. Samtidigt bör studierna också ge färdigheter och kunskaper som kan användas i arbetslivet utanför universitet och högskolor. Det är rimligt att specialiseringen inte kommer på ett alltför tidigt stadium utan att alla studenter kan få en översikt över de olika områden som språkstudier på universitetsnivå kan omfatta. Förhållandet mellan språkfärdighet och innehållsdiscipliner En god språkfärdighet är den grund utan vilken en universitetsutbildning i engelska inte kan bedrivas. För att en effektiv utbildning ska kunna bedrivas från början krävs att nybörjarna besitter en grundläggande färdighet. För att få en uppfattning om ingångsfärdigheten krävs för ändamålet anpassade diagnostiska prov som kan ge både institution och student information om hans/ hennes utgångsläge och vad som kan behöva förbättras särskilt. Grundutbildningen bör ha en rimlig balans mellan innehållsdiscipliner och språkfärdighet så att de förstärker varandra. Lingvistisk kunskap ökar t.ex. den språkliga medvetenheten. Litteraturläsning bidrar till ökat ordförråd och förbättrad stilkänsla. Det är naturligt att språkfärdigheten väger tyngre i början av studierna och att innehållsdisciplinerna och de teoretiska inslagen får en allt större betydelse 20

21 på högre nivåer. Samtidigt måste det på de högre nivåerna också ställas krav på att de muntliga och skriftliga uppgifter som ska genomföras är språkligt korrekta. Därför bör både språkform och innehåll beaktas vid bedömning av studenternas arbeten i språkvetenskap, litteratur och kultur. Innehållsdisciplinerna Traditionellt har grundutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor förutom muntlig och skriftlig språkfärdighet omfattat grammatik, allmän lingvistik, fonetik, språkhistoria, litteraturhistoria/litteraturvetenskap och realia (historia, samhällsförhållanden och kultur). Idag har fältet i viss utsträckning vidgats och förhållandet mellan de olika delarna har ibland förskjutits. Språkhistoria har vid många lärosäten fått en mindre framträdande plats i förhållande till andra lingvistiska inriktningar. Engelskans roll som globalt språk uppmärksammas mer, både i de lingvistiska, litterära och samhällsinriktade kurserna. Men i stort återfinns de nämnda momenten i universitetens och högskolornas kursplaner och vår uppfattning är att en grundutbildning i engelska bör ge en sådan allmän översikt över ämnets olika delar och en gradvis specialisering. Medan både de språkvetenskapliga och de litteraturvetenskapliga momenten är naturligt forskningsbaserade, är de samhälls- och kulturinriktade kurserna för det mesta inte det. De lärare som undervisar i engelskspråkiga länders historia, samhällskunskap och kulturkunskap har oftast inte forskarutbildning i någon av dessa discipliner. Litteraturen är översiktlig. Vi menar att dessa moment ändå är nödvändiga för att studenterna ska kunna få en förståelse för de engelskspråkiga länderna. Hur undervisningen ska kunna bli mer forskningsanknuten är en fråga som bör diskuteras. Översättning har sedan mycket länge varit en del av undervisningen och examinationen i språkfärdighet. Samtidigt är givetvis översättning en egen disciplin med egna teoretiska grunder och egen forskningsmetodik. De främmande språkens roll när det gäller den yrkesinriktade översättarutbildningen kompliceras av att de flesta som följer den blir översättare från ett främmande språk till svenska. Det gör utbildningen nödvändigtvis till ett samarbetsprojekt mellan enskilda språk, lingvistik och svenska, där det enskilda språkämnet inte kan vara huvudämne. 3 De främmande språken är också en viktig del av lärarutbildning för alla stadier inom skolväsendet. Engelska har en särställning. Många elever blir duktiga i ämnet inte bara på grund av undervisningen i skolan utan i stor utsträckning också eftersom de ständigt hör, läser och ofta själva använder språket i olika sammanhang. Det är därför nödvändigt att de som ska undervisa dem 3 För en översikt över översättarutbildningar i Sverige, Danmark och Finland, se Utvärdering av grundutbildning i facköversättning vid Göteborgs universitet samt studie av översättar- och tolkutbildning idag (Högskoleverkets rapportserie 2003:32 R). 21

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-67-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Högskolan Väst Rektor

Högskolan Väst Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Väst Rektor Högskolan Västs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i pedagogik

Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i pedagogik Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Stella Annani 08-563 08569 Stella.Annani@hsv.se

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor Lunds universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Engelska (Doctoral studies in English)

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Engelska (Doctoral studies in English) Dnr HS2015/332 Studieplan för utbildning på forskarnivå i Engelska (Doctoral studies in English) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd 1998-11-23 av Fakultetsrådet och reviderad av Fakultetsnämnden

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att utfärda lärarexamen.

Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att utfärda lärarexamen. Rektor Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Utvärderingsavdelningen Karin Järplid Linde BESLUT 2004-06-29 Reg.nr 641-1972-02 Ansökan om rätt att utfärda lärarexamen Högskolan i Skövde ges rätt att

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen

Ansökan om rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2001-06-26 Reg.nr 641-860-01 Ansökan om rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen Bakgrund En ny yrkesexamen, specialistsjuksköterskeexamen, inrättades

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning p Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-66-13 Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se 2014-06-24 42-677-13, 42-678-13 Utbildningsdepartementet Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan

Läs mer

Rektor vid Örebro universitet Luntmakargatan 13, Box 7851,

Rektor vid Örebro universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, Rektor vid Örebro universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Magnus Johansson 08-563 085 66 magnus.johansson@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Växjö universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Växjö universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Växjö universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Växjö universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap BESLUT 2013-04-30 42-58-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Lunds universitet Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 Mälardalens högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Örebro universitet Rektor Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning

Läs mer

Yttrande över Folkuniversitetet i västra regionens ansökan om rätt att utfärda psykoterapeutexamen (Remiss , dnr U2008/6653/UH)

Yttrande över Folkuniversitetet i västra regionens ansökan om rätt att utfärda psykoterapeutexamen (Remiss , dnr U2008/6653/UH) Regeringen Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@hsv.se

Läs mer

Utvärderingsavdelningen BESLUT. Kungl. Musikhögskolan beviljas rätt att utfärda masterexamen i musikpedagogik.

Utvärderingsavdelningen BESLUT. Kungl. Musikhögskolan beviljas rätt att utfärda masterexamen i musikpedagogik. Rektor Kungl. Musikhögskolan Utvärderingsavdelningen Tommy Dahlén BESLUT 2007-05-29 Reg.nr 641-5125-06 Ansökan om examensrätt för masterexamen i musikpedagogik Kungl. Musikhögskolan beviljas rätt att utfärda

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Kalmar ges rätt att utfärda socionomexamen.

Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Kalmar ges rätt att utfärda socionomexamen. Rektor Högskolan i Kalmar 391 82 Kalmar Sara Karlsson Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Kalmar ges rätt att utfärda socionomexamen. Ansökan Högskolan i Kalmar har ansökt om rätt att

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning 30.0 hp 1EN000 English A, General Course 30.0 credits Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (Doctoral studies in Social Work) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Universitetskanslersämbetets bedömning

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-09 42-71-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Högskolan i Gävle Rektor Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Uppsala universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Uppsala universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Uppsala universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Uppsala universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm Rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Magnus Johansson

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Regeringen Utbildningsdepartementet

Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringen Utbildningsdepartementet Utvärderingsavdelningen Lars Geschwind YTTRANDE 2003-04-29 Reg.nr 641-1641-02 Yttrande angående Församlingsfakultetens i Göteborg ansökan om rätt att utfärda högskoleexamen

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@hsv.se

Läs mer