Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor"

Transkript

1 Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2005

2 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Utgiven av Högskoleverket 2005 Högskoleverkets rapportserie 2005:11 R ISSN X Innehåll: Högskoleverket, utvärderingsavdelningen, Staffan Wahlén Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning Tryck: Högskoleverkets vaktmästeri, Stockholm, mars 2005 Tryckt på miljömärkt papper

3 Innehåll Sammanfattning 5 Högskoleverkets beslut 7 Högskoleverkets reflektioner 9 Utvärderingsmodellen 13 Utgångspunkter 13 Utvärderingsprocessen 13 Utvärderade utbildningar 14 Arbetsprocess 14 BEDÖMARGRUPPENS RAPPORT 15 Missiv 17 Utgångspunkter och referensram 19 Engelskans roll i Sverige 19 Grundutbildningen 20 Forskarutbildningen 23 Samverkan och internationell anknytning 24 Infrastruktur 25 Studentinflytande och kvalitetsarbete 25 Generella slutsatser och rekommendationer 27 Ämnets utveckling i stort 27 Antal studenter och ekonomi 28 Studenter 30 Lärare 33 Grundutbildningens uppläggning och genomförande 35 Grundutbildningens resultat 43 Forskarutbildningen 44 Forskarutbildningens resultat 48 Samverkan och internationalisering 51 Studentinflytande och övrigt kvalitetsarbete 53 Blekinge tekniska högskola 55 Göteborgs universitet 63 Högskolan Dalarna 71 Högskolan i Borås 77 Högskolan i Gävle 83 Högskolan i Halmstad 89 Högskolan i Jönköping 93 Högskolan i Kalmar 99 Högskolan i Skövde 105

4 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 111 Högskolan Kristianstad 117 Karlstads universitet 121 Linköpings universitet 127 Luleå tekniska universitet 135 Lunds universitet 143 Malmö högskola 151 Mitthögskolan 157 Mälardalens högskola 163 Stockholms universitet 167 Södertörns högskola 175 Umeå universitet 181 Uppsala universitet 187 Växjö universitet 195 Örebro universitet 203 Bilagor 211 Genomgång av litteraturlistor i engelsk lingvistik 211 Litteraturlistor i engelskspråkig litteratur: iakttagelser och synpunkter 217 Utgångspunkter 217 Kurslitteratur på A- och B-nivåerna 217 Litteraturkurserna på C- och D-nivåerna 219 Litteraturhistoria, kulturhistoria, litteraturteori 219

5 Sammanfattning Denna rapport redovisar resultaten av en utvärdering av grund- och forskarutbildning i engelska som Högskoleverket genomfört under I utvärderingen ingår 24 lärosäten, varav 10 ger forskarutbildning. För utvärderingsuppdraget har Högskoleverket anlitat en extern bedömargrupp bestående av sakkunniga från Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige. Bedömargruppen finner att både grundutbildning och forskarutbildning vid svenska universitet och högskolor har utvecklats positivt under de senaste årtiondena. Grundutbildningen ställer större krav på teori och metod i uppsatser, och det finns en mer tydlig helhetssyn. Undervisnings- och examinationsformer är mer varierade och det förekommer mer skrivande. Utbildningen är inte heller längre entydigt inriktad på Storbritannien och USA, utan språk och litteratur i ett stort antal engelskspråkiga länder är föremål för studierna. Resultaten av utbildningen är i allmänhet goda, och det är inga generella skillnader mellan universiteten å ena sidan och högskolorna å den andra. Kvaliteten på de uppsatser som bedömargruppen gått igenom beskrivs som god också i ett internationellt perspektiv. Engelska erbjuds oftast som fristående kurs i 20-poängsblock från A-nivå till C- eller D-nivå, men även inom Lärarprogrammet och inom några lokala program. Ett stort antal studenter läser också kortare kurser med fackspråklig inriktning. De problem som finns grundar sig bland annat på studenternas varierande förkunskaper, som ställer stora krav på undervisningens uppläggning. Inte minst gäller detta dem som studerar till lärare. Diagnostiska prov, gärna gemensamma för flera lärosäten, skulle kunna bidra till kunskap om studenternas förutsättningar, vilken skulle kunna utnyttjas av både ämnet och studenterna själva. Vidare är omfattningen av utbildningen betydligt mindre än i de övriga nordiska länderna, både i fråga om antalet undervisningstimmar per vecka och beträffande den totala tiden studenterna ägnar åt ämnet. Detta väcker frågan om behov av ökade resurser. Det är förvånande att förhållandevis få studenter utnyttjar möjligheterna att studera utomlands. Några lärosäten har dock lyckats skapa framgångsrika och varaktiga samarbeten med universitet i engelskspråkiga länder. Inom forskarutbildningen finns fler doktorander och det har kommit betydligt fler avhandlingar i jämförelse med för tio år sedan. Detta kan emellertid komma att förändras när det relativt stora antal som påbörjade sina doktorandstudier före forskarutbildningsreformen 1998 avslutar sina studier. Samarbete mellan högskolor och universitet har utvecklats, och det finns flera högskolor som finansierar egna doktorander vid andra lärosäten. Högskoleverket konstaterar utifrån bedömargruppens rapport att samtliga utvärderade grundutbildningar uppfyller kraven för högre utbildning. Fors- 5

6 karutbildningen vid nio av de tio universiteten håller en tillfredsställande kvalitet. Verket anser däremot att det finns brister vid Örebro universitet beträffande omfattningen av verksamheten och utvecklingen av ämnet som måste åtgärdas. Rapportens disposition Denna rapport består av två delar: dels Högskoleverkets beslut och reflektioner, dels den externa bedömargruppens rapport. Bedömargruppens rapport innehåller en redovisning av gruppens utgångspunkter för granskningen, en samlad analys av utvärderingen med goda exempel och gemensamma rekommendationer, samt bedömningar och rekommendationer för varje enskilt lärosäte. Högskoleverkets beslut och reflektioner baseras på bedömargruppens rapport. 6

7 Högskoleverkets beslut Rektor enligt sändlista Staffan Wahlén BESLUT Reg.nr Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket finner att grundutbildningen i engelska vid samtliga utvärderade lärosäten uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och ifrågasätter därför inte examensrätten för Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mitthögskolan (Mittuniversitetet), Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet samt Örebro universitet. En uppföljning kommer att äga rum inom tre år. Vidare finner Högskoleverket att forskarutbildningen i engelska vid Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Växjö universitet uppfyller kraven för forskarutbildning och ifrågasätter därför inte examensrätten. En uppföljning av forskarutbildningen i engelska vid dessa lärosäten kommer att äga rum inom tre år. Högskoleverket anser att Örebro universitet för närvarande saknar tillräckliga förutsättningar för att bedriva forskarutbildning i engelska. Bristerna gäller framförallt den begränsade verksamheten och avsaknaden av utveckling av ämnet vid universitetet. För en närmare redogörelse se bedömargruppens rapport. Högskoleverket uppmanar Örebro universitet att inom ett år inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits angående bristerna. Därefter kommer Högskoleverket att överväga om det finns anledning att tillskriva regeringen i fråga om universitetets förutsättningar att bedriva forskarutbildning i ämnet. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av projektansvarig Staffan Wahlén och i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och kanslichef Lennart Ståhle. Sigbrit Franke Staffan Wahlén 7

8

9 Högskoleverkets reflektioner Högskoleverket vill inledningsvis tacka bedömargruppen för ett väl genomfört arbete. Bedömargruppens rapport är ett viktigt inlägg i diskussionen om engelskämnets utveckling och ställning vid svenska universitet och högskolor. Högskoleverket vill också tacka samtliga lärosäten som ingått i utvärderingen för ett gott samarbete. Det är verkets förhoppning att utvärderingen i sin helhet kan bidra till den fortsatta kvalitetsutvecklingen av de berörda utbildningarna och samtidigt ge information till studenter, blivande studenter och det omgivande samhället i övrigt. Nedan vill verket särskilt peka på vissa förhållanden som i bedömargruppens rapport framstår som väsentliga för språkutbildningen i allmänhet och engelska i synnerhet, vid svenska universitet och högskolor. Engelska ett stort ämne med en i huvudsak positiv utveckling Att kunskaper och muntlig färdighet i engelska har förbättrats de senaste årtiondena är glädjande men knappast förvånansvärt med tanke på detta språks ställning i Sverige. Det är kanske mer anmärkningsvärt att kraven på grundutbildningens högre nivåer har skärpts. Uppsatser visar prov på större metodisk och teoretisk medvetenhet och hävdar sig väl även i ett internationellt perspektiv. En viktig iakttagelse är dock att dessa förbättringar visar sig inte bara vid de stora universiteten med förhållandevis goda personella resurser, utan också vid till exempel Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Högskolan i Halmstad. Mest intressant i detta sammanhang är nog Blekinge tekniska högskola, där det bedrivs både kvalificerad grundutbildning och forskarutbildning och där en återkommande sommarkurs i engelsk litteratur lockar till sig forskare och doktorander från hela Sverige. Detta visar att goda satsningar på lärarkompetens och initiativkraft leder till bra och avancerade utbildningar även på mindre högskolor. Bedömargruppen rapporterar emellertid också om problemet med studenter med mycket varierande förkunskaper, framför allt i skriftlig språkfärdighet. Denna brist återspeglas enligt bedömargruppen även på högre stadier. Språkutbildningarnas karaktär av både färdighetsämnen och kunskapsämnen har inte uppmärksammats tillräckligt, och även om andra språkämnen har större problem än engelskan, är det tydligt att det också här krävs ytterligare insatser. Tre lärosäten har speciella problem. Södertörns högskola och Högskolan i Borås har fram tills nu haft en orimlig lärarsituation med endast en tillsvidareanställd lärare och har enligt bedömargruppen haft svårt att upprätthålla en rimlig kravnivå när det gäller den språkvetenskapliga sidan. Denna situation tycks emellertid nu vara på väg att lösas på olika sätt. 9

10 Det tredje och allvarligare problemet gäller forskarutbildningen vid Örebro universitet. Den är förlagd till Södertörns högskola, men inte vid en engelsk institution. Professorn i ämnet handleder där den ene av de två doktoranderna i ämnet. Den andra har handledning vid Stockholms universitet. Vid Örebro universitet finns därför enligt bedömargruppen i praktiken ingen forskarutbildning i engelska idag. Detta är ett förhållande som måste åtgärdas. Engelska ett brett ämne med behov av samverkan och profilering Engelska som huvudämne i lägst kandidatexamen förekommer idag vid 24 lärosäten. Vissa har för små miljöer för en fortsatt utveckling av ämnet, och även om flera lärosäten uppvisar goda resultat är sårbarheten i några fall tydlig. En sådan situation kan lösas med hjälp av mer resurser till ämnet, men också, och kanske mer hållbart, genom samverkan mellan närliggande lärosäten. Sådan förekommer i språk mellan till exempel Växjö universitet, Blekinge tekniska högskola och Högskolan i Kalmar. Allra mest och behövlig framstår en samverkanslösning i Västsverige, där engelska förekommer vid inte mindre än sex universitet och högskolor inom ett begränsat område (Göteborgs och Karlstads universitet, Högskolorna i Borås, Halmstad, Skövde och Trollhättan/Uddevalla). Ett visst samarbete genom ett avtal förekommer mellan några av dem, men det är oklart om detta ännu omfattar språkutbildning. Bedömargruppen noterar avsaknaden av ämneskonferenser sedan Högskoleverket vill starkt understryka det önskvärda i att återuppta dem. Verket ser med tillfredsställelse att samarbete mellan handledare inom forskarutbildningen har utvecklats och att det håller på att skapas förutsättningar för doktorander att få tillgång till ett bredare kursutbud genom att det utarbetats en förteckning över aktuella forskarutbildningskurser vid samtliga universitet. Internationell samverkan är naturlig för språkämnen, och förekommer normalt bland lärare/forskare och doktorander, varav många tillbringar upp till ett år av sin studietid vid universitet utomlands. Däremot förekommer det i mycket begränsad utsträckning att studenter på grundutbildningen läser kurser vid utländska lärosäten. Universitet och högskolor måste satsa mer på information om möjligheterna till utlandsstudier, inte minst för studerande i språk. Verket noterar att lärarstuderande ofta tillbringar en eller ett per veckor i ett målspråksland. Även det kan betraktas som otillräckligt. Många av högskolorna har en allmän inriktning på sin utbildning i engelska. Denna motiveras bland annat av att det annars skulle kunna vara svårt för deras studenter att fortsätta sin utbildning på D-nivå eller forskarutbildningsnivå på något universitet. Andra högskolor har tydliga profiler, i flera fall inom lokala program, som leder till att studenter väljer att fortsätta till högre nivåer inom grundutbildningen. Intressanta exempel på sådana program finns vid Högskolan i Kalmar, Mittuniversitetet, Högskolan i Skövde och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla samt Blekinge tekniska högskola. Högskolan i Borås 10

11 har valt att profilera sig genom att helt slopa engelska som fristående kurs och från och med hösten 2005 erbjuda ämnet enbart inom lärarutbildningen. Det är då angeläget att den nivå på utbildningen som enligt bedömargruppen utvecklats inom de fristående kurserna på den litteraturvetenskapliga sidan bibehålls och att lärarstaben kompletteras med en motsvarande språkvetenskaplig kompetens. Lärarstuderandes språkutbildning en oroande utveckling På ett antal lärosäten har det noterats att de studenter som väljer engelska inom lärarutbildningen har sämre förkunskaper i ämnet. Dessa förhållanden tycks gälla framför allt de studenter som valt att ägna sig åt undervisning på grundskolans lägre stadier. Detta är något som bör ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom det är dessa blivande lärare som ska ge de viktiga grundläggande färdigheterna, framför allt i språkfärdighet, till sina elever. För lärare i moderna språk på gymnasieskolan har det under ett stort antal år fordrats 80 poäng i ämnena, vilket också har inneburit krav på en uppsats om 20 poäng eller (vanligare) två om 10 poäng. Detta har medfört att de som skulle undervisa i engelska och andra moderna språk fått insikt i språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig teori och metod. De har därigenom kunnat göra undervisningen intresseväckande och mångsidig. Lärarutbildningsreformen 2001 har reducerat fordringarna till 60 poäng. Bedömargruppen finner att detta medför en risk för att de studenter som avser att bli gymnasielärare i engelska blir sämre förberedda inför uppgiften att stimulera eleverna att utveckla sina kunskaper och färdigheter i språket. Högskoleverket instämmer i detta. Lärare och forskare god kompetens men begränsad tid för kompetensutveckling Bedömargruppens uppfattning är att lärarkompetensen i engelska vid universitet och högskolor generellt är hög. Som framhålls i rapporten finns det dock ibland för få tillsvidareanställda lärare. Förutom de två tidigare nämnda lärosätena har även Lunds universitet förhållandevis få fasta lärare i förhållande till antalet studenter och doktorander. Det mest bekymmersamma med lärarnas arbetssituation är att den inte tilllåter forskning i tillräckligt hög utsträckning. De flesta arbetstidsavtal medger att 20 procent av arbetstiden avsätts för forskning. Kraven på undervisning och andra uppgifter tillåter dock enligt uppgift inte ofta att denna tid kan utnyttjas fullt ut. Lärosäten där det för närvarande ges mycket litet tid eller i värsta fall ingen tid alls för forskning inom ramen för anställningen är Mälardalens högskola, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Vidare är det få lärosäten som kan ordna så att tiden kan tas ut i ett eller några sammanhängande block. Positiva undantag är här till exempel Högskolan Kristianstad, högskolorna i Gävle, Halmstad och Kalmar samt Stockholms universitet. 11

12 Högskoleverket instämmer med bedömargruppen i att det är synnerligen väsentligt att arbetsförhållandena för lärarna medger tid för forskning både i avtal och i praktiken, och att denna tid kan tas ut sammanhängande. Forskarutbildningen i engelska fler doktorander och doktorer Det är en mycket intressant uppgift att antalet doktorander idag är fler än för drygt tio år sedan. Detta hänger till en del samman med att forskarutbildning i engelska nu ges vid ytterligare fem lärosäten. Det visar att den nedgång som befarats beträffande omfattningen ännu inte slagit igenom. Detta beror delvis på etableringen av forskarskolan i moderna språk. Det är väsentligt att sådana resurser kan tillföras forskarutbildningen i språk också i fortsättningen. En annan viktig utveckling som redovisas är att ett antal högskolor finansierar egna doktorander antagna vid olika universitet. Detta bidrar till att öka det totala antalet. Den ambitiösa satsningen vid Blekinge tekniska högskola är unik, men goda exempel finns också vid Mittuniversitetet, Högskolan i Kalmar och Högskolan Dalarna. Detta är utmärkta samverkansprojekt. Det rapporteras att få doktorander som antagits enligt 1998 år studieordning ännu hunnit slutföra sin utbildning. Men antalet som disputerat i engelska under den senaste femårsperioden har ökat kraftigt i förhållande till motsvarande period enbart tio år tidigare. Produktiviteten har stigit och kan sannolikt förväntas stiga än mer under de närmaste åren när de nya doktoranderna kommer att avlägga examen. Detta stämmer väl överens med den allmänna utvecklingen inom forskarutbildningen. Verket noterar med tillfredsställelse att många lärosäten uppmuntrar sina doktorander till att undervisa eller genomföra annan institutionstjänstgöring som en del av sin utbildningstid. De som inte ger denna möjlighet bör överväga att införa den, om doktoranderna så önskar. Glädjande är att flera institutioner tillgodoräknar högskolepedagogisk utbildning inom ramen för forskarutbildningens poäng eller (kanske ännu bättre) som en del av institutionstjänstgöringen. Slutord Med vissa undantag tycks engelska vara ett ämne som i stort fungerar väl, både inom grundutbildningen och inom forskarutbildningen. Det mest glädjande är att goda utbildningsmiljöer förekommer såväl vid universiteten som vid flera högskolor, och att goda forskarutbildningsförutsättningar kan skapas också vid mindre lärosäten, som är beredda att satsa på ett ämne. 12

13 Utvärderingsmodellen Utgångspunkter Utvärderingen av engelska är en del av det regeringsuppdrag som Högskoleverket arbetar med sedan Enligt detta utvärderas samtliga utbildningar för generella examina och yrkesexamina under en sexårsperiod. Uppdraget omfattar såväl grundutbildning som forskarutbildning. Utvärderingens huvudsakliga syften är att: bidra till ämnets eller programmets utveckling granska om utbildningar svarar mot mål och krav i högskolelag och högskoleförordning ge information till studenter, beslutsfattare och allmänhet. Högskolelag, högskoleförordning och universitetens och högskolornas egna mål är utgångspunkten för utvärderingen. De kvalitetsaspekter som ligger till grund för bedömningarna är framtagna i samarbete med lärosätena utifrån en tolkning av målen i lagen och förordningen. Utvärderingsprocessen Den utvärderingsmodell som Högskoleverket tillämpar baseras på kollegial bedömning. Modellen omfattar en självvärdering som genomförs av utbildningsanordnarna utifrån en manual framtagen av Högskoleverket, och modifierad i samverkan med representanter för varje ämne eller program. En grupp ämnessakkunniga genomför platsbesök vid samtliga lärosäten där det utvärderade ämnet/programmet erbjuds för att fördjupa de intryck som ges i självvärderingsrapporten. I detta fall har de ämnessakkunniga också gått igenom ett antal slumpvis valda C- och D-uppsatser. Högskoleverkets kvalitetsaspekter och bedömargruppens ämnesspecifika referensramar utgör viktiga kriterier för bedömningarna. Bedömargruppens yttrande publiceras i en rapport tillsammans med Högskoleverkets reflektioner och beslut. En tid efter rapportens publicering hålls en återföringskonferens där utvärderingens resultat diskuteras med representanter för de berörda utbildningarna. En uppföljning av utvärderingen genomförs efter tre år. Mer information om det generella tillvägagångssättet återfinns på Högskoleverkets webbplats 13

14 Utvärderade utbildningar Utvärderingen avser huvudämnen i generell examen, dvs. kandidat- och magisterexamen. I utvärderingen ingår grund- och forskarutbildning vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Växjö universitet, Örebro universitet och Luleå tekniska universitet samt grundutbildningen vid Blekinge tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Kalmar, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Malmö högskola, Mitthögskolan, Mälardalens högskola, samt Södertörns högskola. Eftersom engelskämnet ingår som en väsentlig del av lärarutbildningen för många studenter, har viss uppmärksamhet ägnats också den. Arbetsprocess Den grupp ämnessakkunniga som genomfört den externa bedömningen rekryterades utifrån förslag som inkommit från lärosätena. Lärosätena genomförde en självvärdering mellan november 2003 och den 15 mars Bedömargruppen genomförde så platsbesök vid samtliga lärosäten i varierande konstellationer, men arrangerade så att kontinuitet skulle kunna uppnås. Vid besöken samtalade bedömargruppen med representanter för lärare och studenter från olika utbildningsnivåer, institutions- och utbildningsledning, fakultetsledning och i några fall med rektor. I december gavs ämnen och institutioner möjlighet att kommentera de beskrivande delarna av bedömargruppens rapport. 14

15 BEDÖMARGRUPPENS RAPPORT

16

17 Missiv Till Högskoleverket Utvärdering av grund- och forskarutbildning i engelska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket initierade i början av år 2004 en utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i engelska. För bedömningen har följande sakkunniga anlitats: Professor Stig Johansson, Universitetet i Oslo; ordförande i bedömargruppen Fil.dr. Maria Estling-Vannestål, Växjö universitet Professor Gunilla Florby, Göteborgs universitet Professor Kirsten Haastrup, Handelshögskolan i Köpenhamn Professor Anna Mauranen, Tammerfors universitet Studerande Elin Nilsson Sandin, Högskolan i Gävle Professor emeritus Matti Rissanen, Helsingfors universitet Studerande Banafshe Sadjodi, Södertörns högskola Doktorand Ulrica Skagert, Stockholms universitet Professor emeritus Sven-Johan Spånberg, Umeå universitet Professor emerita Gunnel Tottie, Universitetet i Zürich Professor Åke Viberg, Uppsala universitet Professor Orm Øverland, Universitetet i Bergen Arbetet har i huvudsak bedrivits under år 2004 genom analyser av lärosätenas självvärderingar och platsbesök vid samtliga 24 lärosäten. Utgångspunkten för utvärderingen har varit de kvalitetsaspekter som tillämpas i Högskoleverkets nationella ämnes- och programutvärderingar samt de för ämnet särskilt relevanta kriterier som bedömargruppen enats om. Härmed överlämnas bedömargruppens rapport till Högskoleverket. Stig Johansson Bedömargruppens ordförande 17

18

19 Utgångspunkter och referensram Engelskans roll i Sverige Engelskan har, jämfört med andra främmande språk, en speciell roll i Sverige och i världen. Det är det mest spridda språket och har viktiga funktioner som internationellt kontakt- och arbetsspråk inom affärsvärlden, turism, forskning, populärmusikbranschen osv. Stora företag har engelska som koncernspråk. Det är dominerande i media såsom film och teve samt i informationsteknik. Det som en gång var ett främmande språk är inte längre så främmande. Engelskans dominans har gjort att det rests farhågor om att svenskan skulle tappa mark i förhållande till engelskan (domänförlust). Detta har särskilt uppmärksammats i en statlig utredning 1, som ger en översikt över debatten och lägger fram förslag till åtgärder för att ge båda språken rimliga utvecklingsmöjligheter. I skolan har engelska en särställning. I många skolor börjar eleverna lära sig språket redan i första klass och från och med fjärde årskursen är det obligatoriskt. Det är det enda språk (förutom svenska) som är obligatoriskt och de allra flesta har läst det åtminstone tio år när de slutat skolan. 2 Nästan alla andra språk tappar elever, och många hoppar av B-språk efter grundskolan och väljer ett C-språk på gymnasiet. Inom grundutbildningen och forskarutbildningen i de flesta ämnen på universitet och högskolor innehåller kurslitteraturlistor verk på engelska, men sällan på andra främmande språk. Därför är kunskaper i engelska också ett krav för antagning till all högre utbildning. Kurser ges på engelska på grundutbildningsnivå för att möjliggöra för utländska studenter att delta. På högre nivåer och framför allt inom forskarutbildningen är engelska som undervisningsspråk ännu mer vanligt förekommande i föreläsningar och seminarier. Engelska är det dominerande forskningsspråket. De flesta forskningstidskrifterna, rapporterna och böckerna publiceras på engelska. De största vetenskapliga konferenserna hålls för det mesta på engelska. Trots att engelskan har en speciell roll i Sverige är det många som inte kan uttrycka sig väl på detta språk, framför allt i skrift. Med den ställning det har är det avgörande att utbildningen håller god kvalitet. Särskilt höga krav bör ställas på dem som studerar engelska på universitetsnivå. Men universi- 1 Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket. SOU 2002:27. 2 Kommunerna kan välja i vilken årskurs eleverna ska börja läsa engelska. Dock ska de ha gjort det senast i åk 4. Enligt Sveriges officiella statistik började 34 procent i åk 1, 15 procent i åk 2, 40 procent i åk 3 och 12 procent i åk 4, läsåret 2002/2003 (www.skolverket.se/fakta/statistik). I grundskolan ska samtliga elever ha 480 timmar engelska, vilket kan jämföras med timmar i svenska och 900 timmar matematik. 19

20 tetsämnet måste också ha ett vetenskapligt baserat innehåll med anknytning till engelskspråkiga länders språk, litteratur och kultur i vid mening och med anknytning till olika teoribildningar. Grundutbildningen Mål Utbildningen i engelska på universitetsnivå har traditionellt haft som mål att, förutom de allmänna mål som anges i Högskolelagens 9, (1) utveckla studenternas färdigheter i språket och (2) ge kunskap om det engelska språket och om engelskspråkig litteratur och kultur. God behärskning av muntlig och skriftlig språkfärdighet är ett grundläggande mål för en god akademisk utbildning i engelska. Det kan förutsättas att studenterna vid studiernas början behärskar språket så väl att undervisning och examination kan genomföras på engelska och att engelskspråkig kurslitteratur kan fordras. Orienteringen om språket bör innefatta olika sätt att beskriva det och olika teoribildningar. Den bör ge en insikt i till exempel språkets utveckling och sociala funktion. Undervisningen i litteratur och kultur bör både vara översiktlig och ge en insikt i olika förklaringsmodeller. Den bör inte vara begränsad till Storbritannien och USA. Grundutbildningen bör på de högre nivåerna ge möjlighet till specialisering och förberedelse för forskarutbildning. Det innebär att det är viktigt att det finns en anknytning till forskning, till exempel genom att studenterna självständigt eller i grupp genomför mindre projekt, gärna med anknytning till den forskning som pågår inom ämnet vid lärosätet. Samtidigt bör studierna också ge färdigheter och kunskaper som kan användas i arbetslivet utanför universitet och högskolor. Det är rimligt att specialiseringen inte kommer på ett alltför tidigt stadium utan att alla studenter kan få en översikt över de olika områden som språkstudier på universitetsnivå kan omfatta. Förhållandet mellan språkfärdighet och innehållsdiscipliner En god språkfärdighet är den grund utan vilken en universitetsutbildning i engelska inte kan bedrivas. För att en effektiv utbildning ska kunna bedrivas från början krävs att nybörjarna besitter en grundläggande färdighet. För att få en uppfattning om ingångsfärdigheten krävs för ändamålet anpassade diagnostiska prov som kan ge både institution och student information om hans/ hennes utgångsläge och vad som kan behöva förbättras särskilt. Grundutbildningen bör ha en rimlig balans mellan innehållsdiscipliner och språkfärdighet så att de förstärker varandra. Lingvistisk kunskap ökar t.ex. den språkliga medvetenheten. Litteraturläsning bidrar till ökat ordförråd och förbättrad stilkänsla. Det är naturligt att språkfärdigheten väger tyngre i början av studierna och att innehållsdisciplinerna och de teoretiska inslagen får en allt större betydelse 20

21 på högre nivåer. Samtidigt måste det på de högre nivåerna också ställas krav på att de muntliga och skriftliga uppgifter som ska genomföras är språkligt korrekta. Därför bör både språkform och innehåll beaktas vid bedömning av studenternas arbeten i språkvetenskap, litteratur och kultur. Innehållsdisciplinerna Traditionellt har grundutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor förutom muntlig och skriftlig språkfärdighet omfattat grammatik, allmän lingvistik, fonetik, språkhistoria, litteraturhistoria/litteraturvetenskap och realia (historia, samhällsförhållanden och kultur). Idag har fältet i viss utsträckning vidgats och förhållandet mellan de olika delarna har ibland förskjutits. Språkhistoria har vid många lärosäten fått en mindre framträdande plats i förhållande till andra lingvistiska inriktningar. Engelskans roll som globalt språk uppmärksammas mer, både i de lingvistiska, litterära och samhällsinriktade kurserna. Men i stort återfinns de nämnda momenten i universitetens och högskolornas kursplaner och vår uppfattning är att en grundutbildning i engelska bör ge en sådan allmän översikt över ämnets olika delar och en gradvis specialisering. Medan både de språkvetenskapliga och de litteraturvetenskapliga momenten är naturligt forskningsbaserade, är de samhälls- och kulturinriktade kurserna för det mesta inte det. De lärare som undervisar i engelskspråkiga länders historia, samhällskunskap och kulturkunskap har oftast inte forskarutbildning i någon av dessa discipliner. Litteraturen är översiktlig. Vi menar att dessa moment ändå är nödvändiga för att studenterna ska kunna få en förståelse för de engelskspråkiga länderna. Hur undervisningen ska kunna bli mer forskningsanknuten är en fråga som bör diskuteras. Översättning har sedan mycket länge varit en del av undervisningen och examinationen i språkfärdighet. Samtidigt är givetvis översättning en egen disciplin med egna teoretiska grunder och egen forskningsmetodik. De främmande språkens roll när det gäller den yrkesinriktade översättarutbildningen kompliceras av att de flesta som följer den blir översättare från ett främmande språk till svenska. Det gör utbildningen nödvändigtvis till ett samarbetsprojekt mellan enskilda språk, lingvistik och svenska, där det enskilda språkämnet inte kan vara huvudämne. 3 De främmande språken är också en viktig del av lärarutbildning för alla stadier inom skolväsendet. Engelska har en särställning. Många elever blir duktiga i ämnet inte bara på grund av undervisningen i skolan utan i stor utsträckning också eftersom de ständigt hör, läser och ofta själva använder språket i olika sammanhang. Det är därför nödvändigt att de som ska undervisa dem 3 För en översikt över översättarutbildningar i Sverige, Danmark och Finland, se Utvärdering av grundutbildning i facköversättning vid Göteborgs universitet samt studie av översättar- och tolkutbildning idag (Högskoleverkets rapportserie 2003:32 R). 21

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Rapport 2006:49 R. Utvärdering av grundoch forskarutbildning i kognitionsvetenskap

Rapport 2006:49 R. Utvärdering av grundoch forskarutbildning i kognitionsvetenskap Rapport 2006:49 R Utvärdering av grundoch forskarutbildning i kognitionsvetenskap Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Rapport 2006:13 R Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Utvärdering av utbildningar i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av utbildningar i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av utbildningar i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd vid svenska universitet och högskolor Högskoleverkets rapportserie 2003:10 R Utvärdering av utbildningar i miljövetenskap,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Utvärdering av ämnena latin, grekiska och nygrekiska vid svenska universitet

Utvärdering av ämnena latin, grekiska och nygrekiska vid svenska universitet Utvärdering av ämnena latin, grekiska och nygrekiska vid svenska universitet Högskoleverkets rapportserie 2002:3 R Utvärdering av ämnena latin, grekiska och nygrekiska vid svenska universitet Högskoleverket

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i romanska språk vid svenska universitet och högskolor. Del III: franska

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i romanska språk vid svenska universitet och högskolor. Del III: franska Utvärdering av grund- och forskarutbildning i romanska språk vid svenska universitet och högskolor Del III: franska Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2013-03-21 Dnr HT 2013/10 Humanistiska och teologiska fakulteterna Språk- och litteraturcentrum Grekiska Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i grekiska Planen

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200)

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) Inledning Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs universitet

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer