Övergången till elfordon: Ett samlat grepp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergången till elfordon: Ett samlat grepp"

Transkript

1 Övergången till elfordon: Ett samlat grepp ANVÄNDARE LADDTEKNIK BILAR Med Hammarby Sjöstad som nav i ett demo- och forskningsprojekt för omställningen till hållbara transporter Slutrapport från förstudie genomförd av Volvo Personvagnar och ElBil2020

2 V O LV O P E R S O N VA G N A R & E L B I L : F Ö R S T U D I E F Ö R D E M O P R O J E K T

3 Förord Energimyndigheten beviljade den 21 februari 2012 medel för en förstudie om Hammarby Sjöstad som demostad för övergången till elbilar benämnd Demonstration av elfordon i Hammarby Sjöstad, Dnr Förstudien genomförs i samarbete mellan Volvo Personvagnar och ElBil2020 med deltagande av representanter för ett stort antal företag, organisationer och myndigheter, som på olika sätt är engagerade i arbetet att ställa om till ett hållbart transportsystem. Arbetet bedrivs inom ramen för statsmakternas, Energimyndighetens och Stockholms stads strategier. Vår ambition är att ta ett samlat grepp på introduktionen av elfordon och starkare framhäva användarnas krav och önskemål än vad som hittills har varit fallet. Förstudien beskriver hur vi avser att bedriva demoverksamhet och hur vi avser att koppla forskning till demoverksamheten i syfte att ta fram ny generaliseringsbar kunskap för en storskalig omställning till hållbara transporter. Vi har tidigare lämnat en lägesrapport till Energimyndigheten. Föreliggande rapport är vår slutrapport. ElBil2020 har den 31 januari lämnat in en preliminär ansökan till Energimyndigheten om finansiering av ett demoprojekt för tiden benämnt Demo-stad för elfordon (Dnr ). ElBil2020 återkommer under hösten 2012 med en uppdaterad ansökan med Volvo Personvagnar som en av samarbetsparterna. Stockholm den 30 september 2012 Johan Konnberg Allan Larsson Volvo Personvagnar AB ElBil2020 AB 3

4 Sammanfattning The right place to start Utgångspunkten för denna förstudie, som har genomförts gemensamt av Volvo och ElBil2020, är Hammarby Sjöstads position som internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Den brittiska tidskriften The Economist beskriver Hammarby Sjöstad som one of the world s highest profile examples of Sustainable City Development 1. Denna position erbjuder unika möjligheter att bygga en demoverksamhet som kan attrahera intresserade användare, företag, forskare och media, inte bara från Sverige utan också internationellt. Hammarby Sjöstad is the right place to start som en företrädare för ett ledande energiföretag förklarade när ElBil2020s verksamhet startade. Men Hammarby Sjöstad är inte tänkt som ett slutet laboratorium utan som ett nav och ett Urban Living Lab, i en demo- och forskningsverksamhet som arbetar med användare och en testflotta i hela Storstockholm. Slutsatser av förstudien Ett grundläggande problem är att de hittillsvarande insatserna för omställning till elbilar har varit teknikdrivna och dåligt koordinerade; användarperspektivet har haft en undanskymd plats. Det finns inget samlat grepp som knyter samman de insatser som behövs, varken på det nationella planet eller på det konsumentnära, lokala planet. Bilföretagen har ännu inte visat hur de ska nå ut till dem som kan väntas vara föregångare i teknikomställningen och de har inte utvecklat affärsmodeller som gör de eldrivna fordonen intressanta för en större allmänhet. En annan och mera positiv slutsats, som vi har dragit, framför allt från den internationella debatten om elbilar är att Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility (ERTICO; Intelligent Transport Systems and Service for Europe). Demoverksamheten: ett samlat grepp Mot denna bakgrund föreslår vi ett demo- och forskningsprojekt, som tar ett samlat grepp på omställningen: a) det ska omfatta hela fordonsflottan, b) det ska bygga på samspelet mellan användare, fordon och laddteknik, som vi benämner elbilstriangeln och c) det ska bestå både av demoverksamhet och en forsknings- och innovationsverksamhet med demoverksamheten som grund. Personbilar. Demoverksamheten kommer att bestå av flera delar: Stockholms Demoflotta av Elbilar, Stockholms Testpanel för Elbilar, en plan för laddinfrastruktur samt demoprojekt med elbilspooler. Bussar. En demolinje med laddhybridbussar planeras från Nacka via Hammarby Sjöstad till Södermalm. 1) The Economist Conferences, October 2011 in Stockholm. 4

5 Lastfordon. Med hjälp av erfarenheterna från ett par större företag kommer ett koncept att tas fram för elektrifiering av lastfordon för att prövas i Hammarby Sjöstad/Stockholm. Båtar/färjor. I samarbete med intressenter inom båtbranschen är avsikten att skapa intresse för en övergång till eldrift och verka för elektrifiering av den lokala färjetrafiken. Tvåhjuliga fordon. I samarbete med intressenterna inom branschen kommer en plan att tas fram för att visa hur elcykeln kan utgöra ett alternativ till biltransporter på korta sträckor. Forskning med demonstration som grund Det samlade grepp, som ElBil2020 vill ta på introduktionen av elfordon, innebär att demoverksamhet kopplas samman med en fristående forskningsinsats, innefattande både grundforskning och tillämpad forskning. Det sammanhållande elementet i denna forskning är studier av användarnas resvanor, attityder och opinioner och deras förändringar över tiden. Från ett samhällsperspektiv är det två frågor som är av särskilt intresse att få belysta: Hur skapar man ett effektivt samspel mellan användare, fordon och laddinfrastruktur (elbilstriangeln)? Hur systemförändrande är övergången till elfordon när det gäller hela transportverksamheten (systemtriangeln, dvs teknisk omställning, individers beteenden och vanor samt samhällets organisation)? Genom detta samlade grepp med demoverksamhet och forskningsinsatser - kan de tre stora, nu pågående nationella Road Map-projekten om en fossiloberoende fordonsflotta regeringens, Elforsks och Volvo-Vattenfalls projekt - erbjudas en infrastruktur och en organisation för att i Stockholm demonstrera hur föreslagna åtgärder kan omsättas till en realitet för användarna. Detta innebär unika möjligheter att ta fram praktiska erfarenheter och forskningsbaserad kunskap som gör det möjligt att undanröja hinder för teknikskiftet. Tentativ kostnadsbudget De samlade kostnader för demoverksamheten beräknas till 71,0 miljoner kronor, varav 46,5 miljoner kronor för demoverksamhet, 17,5 miljoner kronor för forskningsverksamheten och 6,95 miljoner kronor för den sammanhållande organisationen. Tidplan för det fortsatta arbetet Demo- och forskningsprojektet bör pågå i två och ett halvt år med start den 1 januari

6 Executive Summary The right place to start The starting point for this pilot study is Hammarby Sjöstad s position as an international role model for sustainable city development. The British weekly The Economist has described Hammarby Sjöstad as one of the world s highest profile examples of Sustainable City Development 1. This position offers unique opportunities to build a demo program, which can attract users, enterprises, researchers and media, not only in Sweden, but also internationally. Hammarby Sjöstad is the right place to start, as one representative of a leading energy company explained, when ElBil2020 started its operation. However, Hammarby Sjöstad is not aimed to become a closed laboratory but a hub in a demo and research project, based on a test panel of users and a fleet of demo vehicles available in all Stockholm. Conclusions from the pilot study One basic problem in the present activities to promote electrical vehicles (EVs) is that they have been technology driven and uncoordinated; the users perspective has not played an important role. Furthermore, there is a lack of a coordination of the necessary activities, both on the national level and on the local level, close to the users. The car companies have not yet showed how to reach out to the early movers of the technology transformation and they have not developed business models, making EVs attractive for a larger community. A different and more positive conclusion, which we have drawn, particularly from the international debate about EVs is that Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility 2 The demo project a comprehensive take on EV usability Based on these conclusions from the pilot study we propose a demo project aiming at a comprehensive take on the transition to electric driven vehicles: a) it should cover the whole transport fleet b) it should build on the interplay between users, vehicles and charging technology, what we call the EV triangle and c) it should include research and innovation activities based on the demo activities. Private cars. The demo program will build on four basic elements: Stockholm Demo Fleet of EVs, Stockholm Test Panel for EVs and a plan for charging infrastrucuture and a demo project for EV car pools. Buses. A demo line of electric, hybrid, buses in the public transport system (SL) is planned from Nacka via Hammarby Sjöstad to Södermalm. 1) The Economist Conferences, October 2011 in Stockholm. 2) ERTICO; Intelligent Transport Systems and Service for Europe 6

7 Transport EVs. Based on experience from two companies with big fleets of EVs a concept for transition to transport EVs will be developed and tested in Hammarby Sjöstad/Stockholm. Boats and ferry boats. In cooperation with partners in the maritime industry the intention is to build support for a transition to electric power engines in private and commercial boats and for an electrification of the local ferry boats. Two-wheel vehicles. In cooperation with partners in the two-wheel vehicles industry we will work out a plan plan to show how electric bicycles can be used as an alternative to cars on short distances. A research program based on demonstration of EVs This comprehensive take, which we propose for the introduction ov EVs, means that the demo program will be linked to a research program, including both basic research and applied resarch. The coordinating element is studies of users travel habits, attitudes and opinions and changes in behaviour and attitudes over time. From a societal perspective, there are two questions of great importance to be analysed: How to establish an effective interplay between users, EVs and charging infrastructures ( the EV Triangle )? How systemic is the transition of the whole transport system to EVs, i.e. the interplay between technology, users and the organization of society ( the System Triangle ) Through this coordinated take including a demo program and a research program the three ongoing national Road Map-projects, set up by the government, by Elforsk and by Volvo-Vattenfall respectively, will be offered an infrastructure and an organization in Stockholm to demonstrate how planned policies can be turned into reality for users. This means unique opportunities to get practical experiences and research-based knowledge in the quest to remove obstacles to the introduction of EVs. Tentative cost budget The overall costs for the demo program is calculated to 71.0 Million SEK, of which 46.5 will fund the demo program, 17.5 million SEK will fund the research program and 6.95 million SEK will fund the organizational structure and management. Time schedule fort he project The demo- and research project should run for three years, starting January 1,

8 8 VOLVO PERSONVAGNAR & ELBIL2020: FÖRSTUDIE FÖR DEMOPROJEKT

9 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Executive Summary 6 1 Hammarby Sjöstad - nav i en svensk demoverksamhet av elfordon 10 2 Genomförande av förstudien Deltagande parter och aktörer Slutsatser från förstudien 13 3 Syfte, Mål och Verksamhet Bakgrund Syfte med projektet Målet för projektet Demo av eldrivna fordon: ett samlat grepp Personbilar Busslinje 74 som demolinje för laddhybridbussar Transportfordon Eldrivna båtar och färjor Eldrivna cyklar och andra tvåhjulingar ElecTriCity Forskning, innovation och utveckling Utvärdering av projektet Organisation Övergripande organisation och projektledning för demoverksamheten Organisation av forskning och utvärdering Organisation av ElecTriCity Kommunikation om projektet och resultat Kommunikationsstrategi Verktyg i kommunikationsarbetet Organisation och budget för kommunikation Tidplan för det fortsatta arbetet Kostnader och finansiering Kostnad för den genomförda förstudien Tentativa kostnader för demoverksamheten och för forskningsprojektet Tentativa kostnader för ElectriCity Utvärdering Ansökan om bidrag till finansiering av projektet 27 Bilaga. Samarbete mellan Volvo, Sunfleet och ElBil

10 1. Hammarby Sjöstad - nav i en svensk demoverksamhet av elfordon Avancerade demonstrationsmiljöer kring elfordon byggs just nu upp i Shanghai, London, Amsterdam, Köpenhamn, Lissabon och andra storstäder runt om i världen. Dessa demomiljöer kan ses som katalysatorer för både teknik-, affärs- och kompetensutveckling. ElBil2020 AB har bildats för att Sverige och Stockholm ska kunna hävda sig i denna internationella konkurrens och för att företag verksamma i Sverige ska få möjlighet att på en plats kunna skaffa sig erfarenheter av hur en intresserad allmänhet boende, lokala företagare, arbetande, besökare - förhåller sig till elbilar och hur omställningen ska kunna ske på bästa sätt. Det forsknings- och demoprojekt, som ElBil2020 presenterar i denna rapport kommer att ha Hammarby Sjöstad som nav i en verksamhet som i en första omgång omfattar hela Storstockholm, men som ska generera praktiska erfarenheter och forskningsbaserad kunskap som görs tillgänglig för alla intressenter som arbetar med omställningen till en fossilfri transportflotta i Sverige. En utgångspunkt för projektet är Hammarby Sjöstads position som internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Den brittiska tidskriften The Economist beskriver Hammarby Sjöstad som one of the world s highest profile examples of Sustainable City Development. Denna position erbjuder unika möjligheter att bygga en demoverksamhet som kan attrahera användare, företag, forskare och media, inte bara från Stockholm utan från hela världen. En annan utgångspunkt för projektet är att stärka användarnas ställning i omställningen av transportflottan. Övergången till hållbara transporter, framför allt övergången till elbilar, har hittills varit starkt teknikorienterad och inriktad på bilar och laddutrustning. Syftet med detta projekt är att komplettera och balansera denna inriktning genom att föra in användarnas perspektiv, och att identifiera de användarvillkor som måste vara uppfyllda för att få till stånd en storskalig övergång till elfordon. En tredje utgångspunkt är att projektet ska vara teknik- och företagsneutralt, vilket innebär att olika alternativa tekniker ska kunna prövas och utvärderas och att alla företag som har fordon och teknik och relaterade tjänster att visa upp och demonstrera ska vara välkomna att delta och dra nytta av den infrastruktur som kommer att etableras som grund för projektet. Med dessa utgångspunkter har ElBil2020 ambitionen att fungera som användarorganisation i förhållande till bil- och energiföretag och som kunskapsorganisation för invånare, företag och besökare i Stockholm. Hur demoverksamheten ska fungera och hur forsknings- och utvecklingsarbetet ska kopplas till demoverksamheten utvecklas närmare i kapitel 3. 10

11 2. Genomförande av förstudien 2.1 Deltagande parter och aktörer Som ett led i förstudien har vi etablerat följande kontakter och samarsbeten med ledande aktörer inom olika områden av betydelse för övergången till elfordon. Forskarsamhället Vi har etablerat samarbete med ledande forskningsinstitutioner, framför allt KTH, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Elforsk, Swedish Institute of Computer Science (SICS) samt Viktoriainstitutet. Vi har samlat företrädare för dessa forskningsinstitut till diskussioner om ett organiserat samarbete kring de frågor som behöver belysas under demofasen. Vi deltar aktivt i det utvecklingsarbete som Elforsk tillsammans med många aktörer bedriver för att ta fram en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor Vi deltar på samma sätt i initiativet Roadmap Sweden, genom vilket fordonsindustrin, Volvo PV, Vattenfall, ABB, m.fl. kommer att ta fram en konkret handlingsplan för att påskynda introduktion av både tunga och lätta elfordon i Sverige. Vi har etablerat nära kontakter med regeringens utredare professor Thomas B Johansson, som har i uppdrag att föreslå åtgärder som regering och riksdag bör vidta för att nå 2030-målet om en fossiloberoende vägfordonsflotta år Användarna Vi har startat arbetet med att etablera Stockholms Testpanel för Elbilar, en verksamhet som hittills samlat cirka 200 medlemmar. Vi har genomfört demoverksamhet i liten skala för att skaffa erfarenheter. Marknadsföringen av Testpanelen kommer att starta på allvar när denna rapport har publicerats och när en demoflotta av elbilar finns på plats. Vi beräknar att Testpanelen i en första omgång ska komma upp i 500 medlemmar och sedan växa under projektperioden. Fordons- och teknikföretag Vi har haft bilaterala överläggningar med en rad företrädare för fordonsindustrin, biluthyrningsföretag, bilpooler, parkeringsföretag, laddteknikföretag samt trafikkonsultföretag och finansföretag för att etablera en del av den nödvändiga infrastrukturen. Vi har kommit fram till att den bästa lösningen är att få en operatör av en demoflotta i vilken el- och laddhybridfordon från olika företag kan medverka. Vi har inlett samarbete med Volvo AB, Vattenfall och Stockholms läns landsting och Stockholms Lokaltrafik, SL, om försöksverksamhet med laddhybridbuss inför SLs upphandling av busstrafik i Stockholms innerstad inför den kommande åttaåriga avtalsperioden. Laddutrustning Vi har arbetat fram en plan för att få till stånd en kritisk massa av laddutrustning för att kunna göra Hammarby Sjöstad till ett nav i demoverksamhet för elbilar och få till stånd överenskommelser med de viktigaste aktörerna för att påbörja utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Vi har därutöver inlett arbetet med att inom Sjöstadsföreningens ram engagera bostadsrättsföreningarna att förbereda sig för att i föreningarnas garage erbjuda laddmöjligheter för medlemmar som planerar att gå över till elbilar. Vi har etablerat ett samarbete med OKQ8 som tagit fram en plan för att etablera laddutrustning efter motorvägarna mellan Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Malmö-Göteborg. Inledande 11

12 kontakter har också tagits med ett flertal andra företag och organisationer som är intresserade av att bygga nätverk av laddinfrastruktur. Exempel på dylika kontakter är IKEA, Skanska, Viking Line, golfförbundet och golfklubbar Stockholms stad och Nacka kommun Vi följer nära det arbete som Stockholms stad bedriver när det gäller elbilar, bland annat elbilsupphandlingen och arbetet med att etablera laddinfrastruktur. Vi har haft överläggningar med de ledande politikerna och förvaltningscheferna inom trafik och miljö i Stockholm och därvid erhållit deras support för vår verksamhet. Vi har därefter inlett ett konstruktivt samarbete med miljöförvaltningens elfordonsexperter. Vi har kommit fram till slutsatsen att projektet starkare ska betona att det spänner över hela Storstockholm med Hammarby Sjöstad som nav i demo- och forskningsverksamheten. Det är skälet till att vi använder benämningarna Stockholms Testpanel för Elbilar och Stockholms demoflotta när vi beskriver två av komponenterna i projektet. Med Miljöförvaltningen pågår nu arbete med att utforma ett avtal om samarbete kring testpanel, demoflotta, laddinfrastruktur och bilpooler. Miljöförvaltningen kommer att bistå på flera olika sätt i projektet, bland annat i arbetet med att rekrytera medlemmar till testpanelen, delfinansiera demoflottan och genom att tillhandahålla webb-verktyg mm för rapportering av erfarenheterna av testkörning. Vi har också inlett samarbete med Nacka kommun till vilket Hammarby Sjöstad gränsar. Här finns Stockholms största shoppingcentrum, Sickla Köpkvarter, vilket ägs av Atrium-Ljungberg AB. Detta bolag kommer aktivt delta i demoprojektet och tillhandahålla laddutrustning för besökare i köpkvarteret. Nacka kommun är också aktivt engagerad i arbete med demolinjen för laddhybridsbussar, som har sin ändstation i Sickla köpkvarter. Internationella erfarenheter Vi har tagit del av erfarenheter från andra länder som bedriver ett aktivt omställningsarbete, dels i våra grannländer Norge, Danmark, Finland och Island, dels mera översiktligt från ett antal större städer som gör ambitiösa satsningar på omställningen till hållbara transporter ( EV City Casebook, ). Vi har följt den europeiska diskussionen om elfordon och hållbar utveckling, som kan sammanfattas i ett citat från ERTICO: Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility (ERTICO är ett nätverk av europeiska intressenter i utvecklingen av intelligenta transportsystem och transporttjänster). ElecTriCity för kommunikation med allmänheten Konceptet ElecTriCity omfattar informations-, kommunikations- och demoverksamhet kring effektiv energiteknik och ett användarinriktat innovationskluster. ElBil2020 och Elforsk har ordnat ett intressentmöte kring ElecTriCity och har fått positiva reaktioner på detta förslag från ett 15-tal företag och forskningsorganisationer, däribland Miljöförvaltningen i Stockholm, Stockholm Business Region, Volvo Personvagnar, Ericsson, KTH, Lunds universitet, OKQ8, ABB, SP, Vattenfall, Fortum, Schneider Electric, Park&Charge, Drive Energy, WSP och IKEA. Dessa företag/organisationer har förklarat sig intresserade av att delta i en förstudie under hösten 2012 för att definiera mål, inriktning och organisation. Samverkan och spridning av resultat Vi samarbetar med ett antal organisationer, framför allt Elforsk, Gröna Bilister, Elbil Sverige och Global Utmaning, som tillför sina erfarenheter till ElBil2020-projektet och som kan medverka till att sprida erfarenheter från demoprojektet i Hammarby Sjöstad. För den externa informationen kommer vi att bygga en egen hemsida för projektet och för den lokala informationen planerar vi att utveckla en mobil- 12

13 applikation i samarbete med ett större mediaföretag. Stockholms Testpanel för Elbilar kommer att utgöra en central del i vårt kommunikationsarbete med den intresserade allmänheten. Överenskommelser eller pågående diskussioner om samarbeten Sammanfattningsvis har ElBil2020 utöver samarbetet med Volvo Personvagnar inlett diskussioner eller samarbeten med bl a följande företag och organisationer: OKQ8, Nissan, Opel, Toyota, Volvo AB, Vattenfall, Fortum, IKEA, Ericsson, ABB, Schneider Electric, Drive Energy, Park&Charage, Sunfleet, Bilpoolen, Move About, PostNord, Sweboat, Atrium Ljungberg, Miljöförvaltningen i Stockholm, Stockholm Business Region, Stockholm Parkering, Stockholms stads Trafikkontor, WSP, KTH, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lunds universitet, Swedish Institute for Computer Science, Elforsk, Viktoriainstitutet, Power Circle, Elbil Sverige, Gröna Bilister, SL/Stockholms läns landsting samt Sjöstadsföreningen, samorganisationen för bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. 2.2 Slutsatser från förstudien De slutsatser som kan dras från förstudien är följande: Introduktionen av eldrivna fordon innebär en djupgående omställning på många områden, tydligast när det gäller teknik och infrastruktur. De hittillsvarande insatserna har varit teknikdrivna, småskaliga och dåligt koordinerade. Det finns inget samlat grepp som knyter ihop de insatser som behövs, varken på det nationella planet eller på det konsumentnära, lokala planet. När nu fordonen kommer ut på marknaden saknas mycket av det som behövs för att få till stånd ett stort intresse hos allmänheten för att gå över till eldrift och därmed energieffektiva transporter. Det gäller framför allt infrastrukturen i form av laddutrustning i publika garage, i flerfamiljshus och på arbetsplatser. Bilföretagen står inför uppgiften att sälja inte bara en ny årsmodell till trogna kunder utan inför den mycket svårare uppgiften att övertyga kunderna om att byta till en ny form av teknik som kräver ny utrustning och som innebär mycket högre investeringskostnader än vad man är van vid. Bilföretagen har ännu inte visat hur de ska nå ut till dem som kan väntas vara föregångare i teknikomställningen. Det återstår till exempel mycket för att få återförsäljarna engagerade. Därtill kommer att bilföretagen ännu inte utvecklat affärsmodeller som gör de eldrivna fordonen intressanta för en större allmänhet. En annan och mera positiv slutsats, som vi har dragit framför allt av den internationella debatten om elbilar, är att övergången till elbilar erbjuder en stor potential för att på ett grundläggande sätt förändra dagens transportsystem och medverka till ett genombrott i arbetet för hållbar utveckling. Fokus i omställningen mot mera energieffektiva transporter har främst legat på personbilar, men omställningen måste ske i hela fordonsflottan. Därför måste arbete bedrivas i samarbete med intressenter på alla områden: personbilar, lastfordon, bussar, båtar/färjor och tvåhjuliga fordon, med de unika insatser som svarar mot varje områdes speciella förhållanden. Vad företagen än gör, enskilt eller i samarbete, så måste dessa insatser kombineras med starka och uthålliga incitament från stat och kommun. Sverige och Stockholm ligger efter andra länder och städer, som t ex Norge och Oslo, där man arbetar med en långsiktig plan i en politisk uppgörelse över blockgränserna. Norge har, delvis av detta skäl, världens högsta penetration av elfordon. Stockholm har som huvudstad ett ansvar för att gå före och Stockholm har mycket att hämta av inspiration från övriga nordiska huvudstäder, men också från andra städer som 13

14 engagerar sig detta arbete, t ex Portland i USA. De åtgärder som måste vidtas för att Sverige 2030 ska ha ett fossilfritt och energieffektivt transportsystem måste baseras på forskningsbaserad kunskap och forskningen måste i sin tur bygga på erfarenheter av hur introduktionen fungerar i verkligheten, så nära användarna som möjligt. Intresset var stort vid elbilsdemonstrationen i Hammarby Sjöstad 24 augusti 2012 Åtta bilmodeller visades upp: Toyota Prius PHEV, Volvo C30 Electric, Nissan Leaf, Opel Ampera, Citroen C-Zero, Mitsubishi imiev samt transportbilen Renault Kangoo ZE och sportbilen Fisker Karma. Vattenfall, Fortum, Park&Charge och Solelia visade laddprodukter. Elcyklar från EcoRide fanns också på plats för demo och provkörning. 14

15 3. Syfte, Mål och Verksamhet 3.1 Bakgrund Transportsystemet i Hammarby Sjöstad betjänar en befolkning på cirka invånare och är integrerat i Storstockholms transportsystem med cirka 2 miljoner invånare. Det består av Tvärbanan, en spårvagnslinje som anknyter till tunnelbanan vid Gullmarsplan busslinje 74 som går från Sickla köpkvarter i Nacka genom Hammarby Sjöstad till Södermalm med ändstation vid Mariatorget busslinje 71 som går mellan Jarlaberg och Kungsträdgården via Sickla Udde i Hammarby Sjöstad färjetrafik mellan Luma brygga, Henriksdalshamnen och Södermalm samt båttrafik sommartid från Hammarby Sjöstad till Nybroviken två bilpooler med sammanlagt cirka 40 bilar på ett tio-tal uppställningsplatser med i dag två elbilar cirka personbilar lastfordon som har sin bas hos företag i Hammarby Sjöstad och inkommande lastfordon för leveranser av varor och tjänster cykeltrafik, som är svår att kvantifiera, men som växer i omfattning gångtrafik. 3.2 Syfte med projektet Det övergripande syftet med projektet är att få till stånd en omställning av hela transportsystemet, avseende personbilar, bussar, transportfordon, färjor/båtar och cyklar. Detta sker genom att ta ett samlat grepp på hela transportsystemet i en koncentrerad demomiljö, med Hammarby Sjöstad som nav, i vilken både teknik, användning, demonstration och forskning ingår som element. 3.3 Målet för projektet Målet för projektet är att under demoperioden ha skaffat sådana erfarenheter att en väl underbyggd plan för omställning kan tas fram med sikte på att Stockholm år 2020 ska vara en globalt ledande stad i övergången till elfordon. 3.4 Demo av eldrivna fordon: ett samlat grepp ElBil2020s projekt, som redovisas i denna förstudie, syftar till att ta ett samlat grepp på omställningen till eldrivna fordon. Med ett samlat grepp avses följande tre insatser: att demoverksamheten omfattar hela transportsystemet med personbilar, lastfordon, bussar, båtar och cyklar. att den hittillsvarande starka teknikorienteringen i pågående elbilsprojekt kompletteras med ett tydligt användarperspektiv. Detta kommer till uttryck i hypotesen om en elbilstriangel vilket innebär att en framgångsrik introduktion av elfordon förutsätter att tre processer bedrivs parallellt 15

16 och väl samordnat - introduktionen av elbilar, etablering av laddutrustning samt organiserandet av användarna - och att dessa processer understöds av goda incitament från stat och kommun. att demoverksamhet kopplas samman med forsknings- och innovationsverksamhet. En viktig del av arbetet är att utvärdera effekter av såväl privatägda fordon, företagsbilar, bilpooler, fordonsuthyrning som olika typer av korttidslån (främst tvåhjuliga fordon) samt kollektivtrafik. Genom detta samlade grepp kan de tre stora, nu pågående nationella Road Map-projekten om en fossilfri fordonsflotta regeringens, Elforsks och Volvo-Vattenfalls projekt - erbjudas en infrastruktur och en organisation för att i Stockholm demonstrera hur föreslagna åtgärder kan omsättas till en realitet för användarna. Detta erbjuder unika möjligheter att ta fram forskningsbaserad kunskap som gör det möjligt att undanröja hinder för teknikskiftet Personbilar När Hammarby Sjöstad byggdes var ambitionen att en stor del av persontransporterna skulle ske kollektivt. Så är också fallet. Målet att arbetsresorna till 80 procent ska ske med kollektiva transportmedel, cykel eller gång har uppfyllts. Men antalet personbilar är större än vad som ursprungligen planerades. Personbilar används både för arbetsresor och för resor på fritiden, såväl korta sträckor till köpcentra som långresor. Omställningen av personbilsflottan kan därför ses som den i särklass största och mest komplicerade uppgiften. Demoverksamheten kommer att bestå av följande element och genomföras i samarbete med bilföretag, teknikföretag och bilserviceföretag samt Miljöförvaltningen: Stockholms Testpanel för ElBilar Detta är en organisation för att engagera användare att prova, hyra, poola, leasa eller köpa elbil. Organisationen drivs av ElBil2020. Testpanelen har nu drygt 200 medlemmar, en krets som ska byggas ut till 500 medlemmar när projektet startar, och sedan utvecklas under projekttiden. Avsikten är att rekrytera medlemmar till testpanelen från hela Stockholm och då söka inkludera opinionsbildare, beslutsfattare och trendsättare inom olika områden. Medlemmarna kommer att erbjudas att prova elbilar och laddhybrider på fördelaktiga villkor både från demoflottan och de bilpooler som vi samverkar med. Testpanelen får en central roll i projektet. Till den knyts uppföljning av erfarenheter och kommunikation om verksamhetens resultat samt arbete för att stödja tillkomsten av liknande lokala initiativ i Storstockholm. Stockholms Demoflotta av Elfordon Denna kommer att etableras i samarbete med OKQ8 och Miljöförvaltningen i Stockholm (MF). Den skall inledningsvis innefatta ett tiotal fordon, både personbilar och transportbilar, såväl elbilar som laddhybrider. OKQ8 kommer att leasa bilarna samt sköta och hyra ut dem till testpanelsmedlemmarna och till andra kunder. Bilarna kommer att stationeras på OKQ8 s stationer runt om i Stockholm och roteras mellan anläggningarna på kvartalsbasis i avsikt att ge alla stockholmare goda möjligheter att prova olika elbilar. Demoflottan skall successivt förnyas så att den bara innehåller nya bilmodeller som är tillgängliga på den svenska marknaden. Medlemmarna i Testpanelen får hyra till subventionerade priser. Motkravet till testmedlemmarna är att lämna detaljerad feedback på enkätfrågor. Erfarenheterna är att det är ett mycket större steg att skaffa en elbil än en vanlig ny konventionell bil. Därför ska Testpanelens medlemmar kunna få tillfälle inte bara för en kort provkörning utan för en dags eller flera dagars användning och därmed också skaffa sig erfarenheter av laddning. 16

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar VTI notat 21-2014, reviderad utgåva 1 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar Christina Stave Annelie Carlson Hans Antonson Jan Wenäll Förord

Läs mer

Förnya en ny stadsdel

Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Förnya en ny stadsdel Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad? Örjan Svane och Maria Angeliki Evliati Vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

Förstudie Mobility Budgets. Ett sätt att förändra incitamentsstrukturen för arbets- och tjänsteresor. Analys & Strategi 2011-12-31

Förstudie Mobility Budgets. Ett sätt att förändra incitamentsstrukturen för arbets- och tjänsteresor. Analys & Strategi 2011-12-31 Förstudie Mobility Budgets Ett sätt att förändra incitamentsstrukturen för arbets- och tjänsteresor 2011-12-31 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen E-mission presenterar Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Dokumentinformation Titel: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Serie nr: 2013:36 Projektnr:

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning Rapport 2013:13 Dalarna - Pilotlän för grön utveckling - Slutrapport och vägledning Omslagsbild: Jesper Ferngård. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 023 8100. Den kan även laddas

Läs mer

Webbaserad reseplanering utifrån ett användarperspektiv

Webbaserad reseplanering utifrån ett användarperspektiv UPTEC STS 07033 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Webbaserad reseplanering utifrån ett användarperspektiv Förslag på en comodal reseplanerare för Trafiken.nu Abstract Web based route planning from a user

Läs mer

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Framåt med el HANDBOK OM ELMOBILITET FÖR KOMMUNER fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Innehåll INLEDNING Om handboken Läsanvisning

Läs mer

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1 2

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden Nya marknadsmodeller för engagerade kunder Elforsk rapport 11:66 Christer Bergerland, Knut Faber, Olle Hansson Oktober 2011 Förord Syftet är här att beskriva hur elmarknadens regelverk

Läs mer

Framtidens elbilsladdning

Framtidens elbilsladdning Framtidens elbilsladdning - Dokumentation av och rekommendationer för systemlösningar HITTA BOKA LADDA BETALA Konsten att hitta, boka, ladda och betala. Dokumentinformation Titel: Framtidens elbilsladdning

Läs mer

Affärsmodeller för mobility managementåtgärder i Norra Djurgårdsstaden 2011-03-14

Affärsmodeller för mobility managementåtgärder i Norra Djurgårdsstaden 2011-03-14 Affärsmodeller för mobility managementåtgärder i Norra Djurgårdsstaden 2011-03-14 Innehåll SAMMANFATTNING...1 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Metod...6 1.3 Disposition...6 2 AFFÄRSMODELLER...7 2.1

Läs mer

Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder

Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder Rapport 816-2010-1 Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder Slutversion Sammanfattning Denna rapport har som syfte att ge underlag till beslut kring hur forskning och kunskapshöjande

Läs mer

Elfordon i Skåne Nordväst

Elfordon i Skåne Nordväst Elfordon i Skåne Nordväst Nulägesanalys och Framtida Strategier Erik Wikstrand 2014 Miljövetenskap Examensarbete för masterexamen 30 HP Lunds universitet Elfordon i Skåne Nordväst Nulägesanalys och Framtida

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer