Övergången till elfordon: Ett samlat grepp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergången till elfordon: Ett samlat grepp"

Transkript

1 Övergången till elfordon: Ett samlat grepp ANVÄNDARE LADDTEKNIK BILAR Med Hammarby Sjöstad som nav i ett demo- och forskningsprojekt för omställningen till hållbara transporter Slutrapport från förstudie genomförd av Volvo Personvagnar och ElBil2020

2 V O LV O P E R S O N VA G N A R & E L B I L : F Ö R S T U D I E F Ö R D E M O P R O J E K T

3 Förord Energimyndigheten beviljade den 21 februari 2012 medel för en förstudie om Hammarby Sjöstad som demostad för övergången till elbilar benämnd Demonstration av elfordon i Hammarby Sjöstad, Dnr Förstudien genomförs i samarbete mellan Volvo Personvagnar och ElBil2020 med deltagande av representanter för ett stort antal företag, organisationer och myndigheter, som på olika sätt är engagerade i arbetet att ställa om till ett hållbart transportsystem. Arbetet bedrivs inom ramen för statsmakternas, Energimyndighetens och Stockholms stads strategier. Vår ambition är att ta ett samlat grepp på introduktionen av elfordon och starkare framhäva användarnas krav och önskemål än vad som hittills har varit fallet. Förstudien beskriver hur vi avser att bedriva demoverksamhet och hur vi avser att koppla forskning till demoverksamheten i syfte att ta fram ny generaliseringsbar kunskap för en storskalig omställning till hållbara transporter. Vi har tidigare lämnat en lägesrapport till Energimyndigheten. Föreliggande rapport är vår slutrapport. ElBil2020 har den 31 januari lämnat in en preliminär ansökan till Energimyndigheten om finansiering av ett demoprojekt för tiden benämnt Demo-stad för elfordon (Dnr ). ElBil2020 återkommer under hösten 2012 med en uppdaterad ansökan med Volvo Personvagnar som en av samarbetsparterna. Stockholm den 30 september 2012 Johan Konnberg Allan Larsson Volvo Personvagnar AB ElBil2020 AB 3

4 Sammanfattning The right place to start Utgångspunkten för denna förstudie, som har genomförts gemensamt av Volvo och ElBil2020, är Hammarby Sjöstads position som internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Den brittiska tidskriften The Economist beskriver Hammarby Sjöstad som one of the world s highest profile examples of Sustainable City Development 1. Denna position erbjuder unika möjligheter att bygga en demoverksamhet som kan attrahera intresserade användare, företag, forskare och media, inte bara från Sverige utan också internationellt. Hammarby Sjöstad is the right place to start som en företrädare för ett ledande energiföretag förklarade när ElBil2020s verksamhet startade. Men Hammarby Sjöstad är inte tänkt som ett slutet laboratorium utan som ett nav och ett Urban Living Lab, i en demo- och forskningsverksamhet som arbetar med användare och en testflotta i hela Storstockholm. Slutsatser av förstudien Ett grundläggande problem är att de hittillsvarande insatserna för omställning till elbilar har varit teknikdrivna och dåligt koordinerade; användarperspektivet har haft en undanskymd plats. Det finns inget samlat grepp som knyter samman de insatser som behövs, varken på det nationella planet eller på det konsumentnära, lokala planet. Bilföretagen har ännu inte visat hur de ska nå ut till dem som kan väntas vara föregångare i teknikomställningen och de har inte utvecklat affärsmodeller som gör de eldrivna fordonen intressanta för en större allmänhet. En annan och mera positiv slutsats, som vi har dragit, framför allt från den internationella debatten om elbilar är att Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility (ERTICO; Intelligent Transport Systems and Service for Europe). Demoverksamheten: ett samlat grepp Mot denna bakgrund föreslår vi ett demo- och forskningsprojekt, som tar ett samlat grepp på omställningen: a) det ska omfatta hela fordonsflottan, b) det ska bygga på samspelet mellan användare, fordon och laddteknik, som vi benämner elbilstriangeln och c) det ska bestå både av demoverksamhet och en forsknings- och innovationsverksamhet med demoverksamheten som grund. Personbilar. Demoverksamheten kommer att bestå av flera delar: Stockholms Demoflotta av Elbilar, Stockholms Testpanel för Elbilar, en plan för laddinfrastruktur samt demoprojekt med elbilspooler. Bussar. En demolinje med laddhybridbussar planeras från Nacka via Hammarby Sjöstad till Södermalm. 1) The Economist Conferences, October 2011 in Stockholm. 4

5 Lastfordon. Med hjälp av erfarenheterna från ett par större företag kommer ett koncept att tas fram för elektrifiering av lastfordon för att prövas i Hammarby Sjöstad/Stockholm. Båtar/färjor. I samarbete med intressenter inom båtbranschen är avsikten att skapa intresse för en övergång till eldrift och verka för elektrifiering av den lokala färjetrafiken. Tvåhjuliga fordon. I samarbete med intressenterna inom branschen kommer en plan att tas fram för att visa hur elcykeln kan utgöra ett alternativ till biltransporter på korta sträckor. Forskning med demonstration som grund Det samlade grepp, som ElBil2020 vill ta på introduktionen av elfordon, innebär att demoverksamhet kopplas samman med en fristående forskningsinsats, innefattande både grundforskning och tillämpad forskning. Det sammanhållande elementet i denna forskning är studier av användarnas resvanor, attityder och opinioner och deras förändringar över tiden. Från ett samhällsperspektiv är det två frågor som är av särskilt intresse att få belysta: Hur skapar man ett effektivt samspel mellan användare, fordon och laddinfrastruktur (elbilstriangeln)? Hur systemförändrande är övergången till elfordon när det gäller hela transportverksamheten (systemtriangeln, dvs teknisk omställning, individers beteenden och vanor samt samhällets organisation)? Genom detta samlade grepp med demoverksamhet och forskningsinsatser - kan de tre stora, nu pågående nationella Road Map-projekten om en fossiloberoende fordonsflotta regeringens, Elforsks och Volvo-Vattenfalls projekt - erbjudas en infrastruktur och en organisation för att i Stockholm demonstrera hur föreslagna åtgärder kan omsättas till en realitet för användarna. Detta innebär unika möjligheter att ta fram praktiska erfarenheter och forskningsbaserad kunskap som gör det möjligt att undanröja hinder för teknikskiftet. Tentativ kostnadsbudget De samlade kostnader för demoverksamheten beräknas till 71,0 miljoner kronor, varav 46,5 miljoner kronor för demoverksamhet, 17,5 miljoner kronor för forskningsverksamheten och 6,95 miljoner kronor för den sammanhållande organisationen. Tidplan för det fortsatta arbetet Demo- och forskningsprojektet bör pågå i två och ett halvt år med start den 1 januari

6 Executive Summary The right place to start The starting point for this pilot study is Hammarby Sjöstad s position as an international role model for sustainable city development. The British weekly The Economist has described Hammarby Sjöstad as one of the world s highest profile examples of Sustainable City Development 1. This position offers unique opportunities to build a demo program, which can attract users, enterprises, researchers and media, not only in Sweden, but also internationally. Hammarby Sjöstad is the right place to start, as one representative of a leading energy company explained, when ElBil2020 started its operation. However, Hammarby Sjöstad is not aimed to become a closed laboratory but a hub in a demo and research project, based on a test panel of users and a fleet of demo vehicles available in all Stockholm. Conclusions from the pilot study One basic problem in the present activities to promote electrical vehicles (EVs) is that they have been technology driven and uncoordinated; the users perspective has not played an important role. Furthermore, there is a lack of a coordination of the necessary activities, both on the national level and on the local level, close to the users. The car companies have not yet showed how to reach out to the early movers of the technology transformation and they have not developed business models, making EVs attractive for a larger community. A different and more positive conclusion, which we have drawn, particularly from the international debate about EVs is that Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility 2 The demo project a comprehensive take on EV usability Based on these conclusions from the pilot study we propose a demo project aiming at a comprehensive take on the transition to electric driven vehicles: a) it should cover the whole transport fleet b) it should build on the interplay between users, vehicles and charging technology, what we call the EV triangle and c) it should include research and innovation activities based on the demo activities. Private cars. The demo program will build on four basic elements: Stockholm Demo Fleet of EVs, Stockholm Test Panel for EVs and a plan for charging infrastrucuture and a demo project for EV car pools. Buses. A demo line of electric, hybrid, buses in the public transport system (SL) is planned from Nacka via Hammarby Sjöstad to Södermalm. 1) The Economist Conferences, October 2011 in Stockholm. 2) ERTICO; Intelligent Transport Systems and Service for Europe 6

7 Transport EVs. Based on experience from two companies with big fleets of EVs a concept for transition to transport EVs will be developed and tested in Hammarby Sjöstad/Stockholm. Boats and ferry boats. In cooperation with partners in the maritime industry the intention is to build support for a transition to electric power engines in private and commercial boats and for an electrification of the local ferry boats. Two-wheel vehicles. In cooperation with partners in the two-wheel vehicles industry we will work out a plan plan to show how electric bicycles can be used as an alternative to cars on short distances. A research program based on demonstration of EVs This comprehensive take, which we propose for the introduction ov EVs, means that the demo program will be linked to a research program, including both basic research and applied resarch. The coordinating element is studies of users travel habits, attitudes and opinions and changes in behaviour and attitudes over time. From a societal perspective, there are two questions of great importance to be analysed: How to establish an effective interplay between users, EVs and charging infrastructures ( the EV Triangle )? How systemic is the transition of the whole transport system to EVs, i.e. the interplay between technology, users and the organization of society ( the System Triangle ) Through this coordinated take including a demo program and a research program the three ongoing national Road Map-projects, set up by the government, by Elforsk and by Volvo-Vattenfall respectively, will be offered an infrastructure and an organization in Stockholm to demonstrate how planned policies can be turned into reality for users. This means unique opportunities to get practical experiences and research-based knowledge in the quest to remove obstacles to the introduction of EVs. Tentative cost budget The overall costs for the demo program is calculated to 71.0 Million SEK, of which 46.5 will fund the demo program, 17.5 million SEK will fund the research program and 6.95 million SEK will fund the organizational structure and management. Time schedule fort he project The demo- and research project should run for three years, starting January 1,

8 8 VOLVO PERSONVAGNAR & ELBIL2020: FÖRSTUDIE FÖR DEMOPROJEKT

9 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Executive Summary 6 1 Hammarby Sjöstad - nav i en svensk demoverksamhet av elfordon 10 2 Genomförande av förstudien Deltagande parter och aktörer Slutsatser från förstudien 13 3 Syfte, Mål och Verksamhet Bakgrund Syfte med projektet Målet för projektet Demo av eldrivna fordon: ett samlat grepp Personbilar Busslinje 74 som demolinje för laddhybridbussar Transportfordon Eldrivna båtar och färjor Eldrivna cyklar och andra tvåhjulingar ElecTriCity Forskning, innovation och utveckling Utvärdering av projektet Organisation Övergripande organisation och projektledning för demoverksamheten Organisation av forskning och utvärdering Organisation av ElecTriCity Kommunikation om projektet och resultat Kommunikationsstrategi Verktyg i kommunikationsarbetet Organisation och budget för kommunikation Tidplan för det fortsatta arbetet Kostnader och finansiering Kostnad för den genomförda förstudien Tentativa kostnader för demoverksamheten och för forskningsprojektet Tentativa kostnader för ElectriCity Utvärdering Ansökan om bidrag till finansiering av projektet 27 Bilaga. Samarbete mellan Volvo, Sunfleet och ElBil

10 1. Hammarby Sjöstad - nav i en svensk demoverksamhet av elfordon Avancerade demonstrationsmiljöer kring elfordon byggs just nu upp i Shanghai, London, Amsterdam, Köpenhamn, Lissabon och andra storstäder runt om i världen. Dessa demomiljöer kan ses som katalysatorer för både teknik-, affärs- och kompetensutveckling. ElBil2020 AB har bildats för att Sverige och Stockholm ska kunna hävda sig i denna internationella konkurrens och för att företag verksamma i Sverige ska få möjlighet att på en plats kunna skaffa sig erfarenheter av hur en intresserad allmänhet boende, lokala företagare, arbetande, besökare - förhåller sig till elbilar och hur omställningen ska kunna ske på bästa sätt. Det forsknings- och demoprojekt, som ElBil2020 presenterar i denna rapport kommer att ha Hammarby Sjöstad som nav i en verksamhet som i en första omgång omfattar hela Storstockholm, men som ska generera praktiska erfarenheter och forskningsbaserad kunskap som görs tillgänglig för alla intressenter som arbetar med omställningen till en fossilfri transportflotta i Sverige. En utgångspunkt för projektet är Hammarby Sjöstads position som internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Den brittiska tidskriften The Economist beskriver Hammarby Sjöstad som one of the world s highest profile examples of Sustainable City Development. Denna position erbjuder unika möjligheter att bygga en demoverksamhet som kan attrahera användare, företag, forskare och media, inte bara från Stockholm utan från hela världen. En annan utgångspunkt för projektet är att stärka användarnas ställning i omställningen av transportflottan. Övergången till hållbara transporter, framför allt övergången till elbilar, har hittills varit starkt teknikorienterad och inriktad på bilar och laddutrustning. Syftet med detta projekt är att komplettera och balansera denna inriktning genom att föra in användarnas perspektiv, och att identifiera de användarvillkor som måste vara uppfyllda för att få till stånd en storskalig övergång till elfordon. En tredje utgångspunkt är att projektet ska vara teknik- och företagsneutralt, vilket innebär att olika alternativa tekniker ska kunna prövas och utvärderas och att alla företag som har fordon och teknik och relaterade tjänster att visa upp och demonstrera ska vara välkomna att delta och dra nytta av den infrastruktur som kommer att etableras som grund för projektet. Med dessa utgångspunkter har ElBil2020 ambitionen att fungera som användarorganisation i förhållande till bil- och energiföretag och som kunskapsorganisation för invånare, företag och besökare i Stockholm. Hur demoverksamheten ska fungera och hur forsknings- och utvecklingsarbetet ska kopplas till demoverksamheten utvecklas närmare i kapitel 3. 10

11 2. Genomförande av förstudien 2.1 Deltagande parter och aktörer Som ett led i förstudien har vi etablerat följande kontakter och samarsbeten med ledande aktörer inom olika områden av betydelse för övergången till elfordon. Forskarsamhället Vi har etablerat samarbete med ledande forskningsinstitutioner, framför allt KTH, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Elforsk, Swedish Institute of Computer Science (SICS) samt Viktoriainstitutet. Vi har samlat företrädare för dessa forskningsinstitut till diskussioner om ett organiserat samarbete kring de frågor som behöver belysas under demofasen. Vi deltar aktivt i det utvecklingsarbete som Elforsk tillsammans med många aktörer bedriver för att ta fram en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor Vi deltar på samma sätt i initiativet Roadmap Sweden, genom vilket fordonsindustrin, Volvo PV, Vattenfall, ABB, m.fl. kommer att ta fram en konkret handlingsplan för att påskynda introduktion av både tunga och lätta elfordon i Sverige. Vi har etablerat nära kontakter med regeringens utredare professor Thomas B Johansson, som har i uppdrag att föreslå åtgärder som regering och riksdag bör vidta för att nå 2030-målet om en fossiloberoende vägfordonsflotta år Användarna Vi har startat arbetet med att etablera Stockholms Testpanel för Elbilar, en verksamhet som hittills samlat cirka 200 medlemmar. Vi har genomfört demoverksamhet i liten skala för att skaffa erfarenheter. Marknadsföringen av Testpanelen kommer att starta på allvar när denna rapport har publicerats och när en demoflotta av elbilar finns på plats. Vi beräknar att Testpanelen i en första omgång ska komma upp i 500 medlemmar och sedan växa under projektperioden. Fordons- och teknikföretag Vi har haft bilaterala överläggningar med en rad företrädare för fordonsindustrin, biluthyrningsföretag, bilpooler, parkeringsföretag, laddteknikföretag samt trafikkonsultföretag och finansföretag för att etablera en del av den nödvändiga infrastrukturen. Vi har kommit fram till att den bästa lösningen är att få en operatör av en demoflotta i vilken el- och laddhybridfordon från olika företag kan medverka. Vi har inlett samarbete med Volvo AB, Vattenfall och Stockholms läns landsting och Stockholms Lokaltrafik, SL, om försöksverksamhet med laddhybridbuss inför SLs upphandling av busstrafik i Stockholms innerstad inför den kommande åttaåriga avtalsperioden. Laddutrustning Vi har arbetat fram en plan för att få till stånd en kritisk massa av laddutrustning för att kunna göra Hammarby Sjöstad till ett nav i demoverksamhet för elbilar och få till stånd överenskommelser med de viktigaste aktörerna för att påbörja utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Vi har därutöver inlett arbetet med att inom Sjöstadsföreningens ram engagera bostadsrättsföreningarna att förbereda sig för att i föreningarnas garage erbjuda laddmöjligheter för medlemmar som planerar att gå över till elbilar. Vi har etablerat ett samarbete med OKQ8 som tagit fram en plan för att etablera laddutrustning efter motorvägarna mellan Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Malmö-Göteborg. Inledande 11

12 kontakter har också tagits med ett flertal andra företag och organisationer som är intresserade av att bygga nätverk av laddinfrastruktur. Exempel på dylika kontakter är IKEA, Skanska, Viking Line, golfförbundet och golfklubbar Stockholms stad och Nacka kommun Vi följer nära det arbete som Stockholms stad bedriver när det gäller elbilar, bland annat elbilsupphandlingen och arbetet med att etablera laddinfrastruktur. Vi har haft överläggningar med de ledande politikerna och förvaltningscheferna inom trafik och miljö i Stockholm och därvid erhållit deras support för vår verksamhet. Vi har därefter inlett ett konstruktivt samarbete med miljöförvaltningens elfordonsexperter. Vi har kommit fram till slutsatsen att projektet starkare ska betona att det spänner över hela Storstockholm med Hammarby Sjöstad som nav i demo- och forskningsverksamheten. Det är skälet till att vi använder benämningarna Stockholms Testpanel för Elbilar och Stockholms demoflotta när vi beskriver två av komponenterna i projektet. Med Miljöförvaltningen pågår nu arbete med att utforma ett avtal om samarbete kring testpanel, demoflotta, laddinfrastruktur och bilpooler. Miljöförvaltningen kommer att bistå på flera olika sätt i projektet, bland annat i arbetet med att rekrytera medlemmar till testpanelen, delfinansiera demoflottan och genom att tillhandahålla webb-verktyg mm för rapportering av erfarenheterna av testkörning. Vi har också inlett samarbete med Nacka kommun till vilket Hammarby Sjöstad gränsar. Här finns Stockholms största shoppingcentrum, Sickla Köpkvarter, vilket ägs av Atrium-Ljungberg AB. Detta bolag kommer aktivt delta i demoprojektet och tillhandahålla laddutrustning för besökare i köpkvarteret. Nacka kommun är också aktivt engagerad i arbete med demolinjen för laddhybridsbussar, som har sin ändstation i Sickla köpkvarter. Internationella erfarenheter Vi har tagit del av erfarenheter från andra länder som bedriver ett aktivt omställningsarbete, dels i våra grannländer Norge, Danmark, Finland och Island, dels mera översiktligt från ett antal större städer som gör ambitiösa satsningar på omställningen till hållbara transporter ( EV City Casebook, ). Vi har följt den europeiska diskussionen om elfordon och hållbar utveckling, som kan sammanfattas i ett citat från ERTICO: Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility (ERTICO är ett nätverk av europeiska intressenter i utvecklingen av intelligenta transportsystem och transporttjänster). ElecTriCity för kommunikation med allmänheten Konceptet ElecTriCity omfattar informations-, kommunikations- och demoverksamhet kring effektiv energiteknik och ett användarinriktat innovationskluster. ElBil2020 och Elforsk har ordnat ett intressentmöte kring ElecTriCity och har fått positiva reaktioner på detta förslag från ett 15-tal företag och forskningsorganisationer, däribland Miljöförvaltningen i Stockholm, Stockholm Business Region, Volvo Personvagnar, Ericsson, KTH, Lunds universitet, OKQ8, ABB, SP, Vattenfall, Fortum, Schneider Electric, Park&Charge, Drive Energy, WSP och IKEA. Dessa företag/organisationer har förklarat sig intresserade av att delta i en förstudie under hösten 2012 för att definiera mål, inriktning och organisation. Samverkan och spridning av resultat Vi samarbetar med ett antal organisationer, framför allt Elforsk, Gröna Bilister, Elbil Sverige och Global Utmaning, som tillför sina erfarenheter till ElBil2020-projektet och som kan medverka till att sprida erfarenheter från demoprojektet i Hammarby Sjöstad. För den externa informationen kommer vi att bygga en egen hemsida för projektet och för den lokala informationen planerar vi att utveckla en mobil- 12

13 applikation i samarbete med ett större mediaföretag. Stockholms Testpanel för Elbilar kommer att utgöra en central del i vårt kommunikationsarbete med den intresserade allmänheten. Överenskommelser eller pågående diskussioner om samarbeten Sammanfattningsvis har ElBil2020 utöver samarbetet med Volvo Personvagnar inlett diskussioner eller samarbeten med bl a följande företag och organisationer: OKQ8, Nissan, Opel, Toyota, Volvo AB, Vattenfall, Fortum, IKEA, Ericsson, ABB, Schneider Electric, Drive Energy, Park&Charage, Sunfleet, Bilpoolen, Move About, PostNord, Sweboat, Atrium Ljungberg, Miljöförvaltningen i Stockholm, Stockholm Business Region, Stockholm Parkering, Stockholms stads Trafikkontor, WSP, KTH, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lunds universitet, Swedish Institute for Computer Science, Elforsk, Viktoriainstitutet, Power Circle, Elbil Sverige, Gröna Bilister, SL/Stockholms läns landsting samt Sjöstadsföreningen, samorganisationen för bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. 2.2 Slutsatser från förstudien De slutsatser som kan dras från förstudien är följande: Introduktionen av eldrivna fordon innebär en djupgående omställning på många områden, tydligast när det gäller teknik och infrastruktur. De hittillsvarande insatserna har varit teknikdrivna, småskaliga och dåligt koordinerade. Det finns inget samlat grepp som knyter ihop de insatser som behövs, varken på det nationella planet eller på det konsumentnära, lokala planet. När nu fordonen kommer ut på marknaden saknas mycket av det som behövs för att få till stånd ett stort intresse hos allmänheten för att gå över till eldrift och därmed energieffektiva transporter. Det gäller framför allt infrastrukturen i form av laddutrustning i publika garage, i flerfamiljshus och på arbetsplatser. Bilföretagen står inför uppgiften att sälja inte bara en ny årsmodell till trogna kunder utan inför den mycket svårare uppgiften att övertyga kunderna om att byta till en ny form av teknik som kräver ny utrustning och som innebär mycket högre investeringskostnader än vad man är van vid. Bilföretagen har ännu inte visat hur de ska nå ut till dem som kan väntas vara föregångare i teknikomställningen. Det återstår till exempel mycket för att få återförsäljarna engagerade. Därtill kommer att bilföretagen ännu inte utvecklat affärsmodeller som gör de eldrivna fordonen intressanta för en större allmänhet. En annan och mera positiv slutsats, som vi har dragit framför allt av den internationella debatten om elbilar, är att övergången till elbilar erbjuder en stor potential för att på ett grundläggande sätt förändra dagens transportsystem och medverka till ett genombrott i arbetet för hållbar utveckling. Fokus i omställningen mot mera energieffektiva transporter har främst legat på personbilar, men omställningen måste ske i hela fordonsflottan. Därför måste arbete bedrivas i samarbete med intressenter på alla områden: personbilar, lastfordon, bussar, båtar/färjor och tvåhjuliga fordon, med de unika insatser som svarar mot varje områdes speciella förhållanden. Vad företagen än gör, enskilt eller i samarbete, så måste dessa insatser kombineras med starka och uthålliga incitament från stat och kommun. Sverige och Stockholm ligger efter andra länder och städer, som t ex Norge och Oslo, där man arbetar med en långsiktig plan i en politisk uppgörelse över blockgränserna. Norge har, delvis av detta skäl, världens högsta penetration av elfordon. Stockholm har som huvudstad ett ansvar för att gå före och Stockholm har mycket att hämta av inspiration från övriga nordiska huvudstäder, men också från andra städer som 13

14 engagerar sig detta arbete, t ex Portland i USA. De åtgärder som måste vidtas för att Sverige 2030 ska ha ett fossilfritt och energieffektivt transportsystem måste baseras på forskningsbaserad kunskap och forskningen måste i sin tur bygga på erfarenheter av hur introduktionen fungerar i verkligheten, så nära användarna som möjligt. Intresset var stort vid elbilsdemonstrationen i Hammarby Sjöstad 24 augusti 2012 Åtta bilmodeller visades upp: Toyota Prius PHEV, Volvo C30 Electric, Nissan Leaf, Opel Ampera, Citroen C-Zero, Mitsubishi imiev samt transportbilen Renault Kangoo ZE och sportbilen Fisker Karma. Vattenfall, Fortum, Park&Charge och Solelia visade laddprodukter. Elcyklar från EcoRide fanns också på plats för demo och provkörning. 14

15 3. Syfte, Mål och Verksamhet 3.1 Bakgrund Transportsystemet i Hammarby Sjöstad betjänar en befolkning på cirka invånare och är integrerat i Storstockholms transportsystem med cirka 2 miljoner invånare. Det består av Tvärbanan, en spårvagnslinje som anknyter till tunnelbanan vid Gullmarsplan busslinje 74 som går från Sickla köpkvarter i Nacka genom Hammarby Sjöstad till Södermalm med ändstation vid Mariatorget busslinje 71 som går mellan Jarlaberg och Kungsträdgården via Sickla Udde i Hammarby Sjöstad färjetrafik mellan Luma brygga, Henriksdalshamnen och Södermalm samt båttrafik sommartid från Hammarby Sjöstad till Nybroviken två bilpooler med sammanlagt cirka 40 bilar på ett tio-tal uppställningsplatser med i dag två elbilar cirka personbilar lastfordon som har sin bas hos företag i Hammarby Sjöstad och inkommande lastfordon för leveranser av varor och tjänster cykeltrafik, som är svår att kvantifiera, men som växer i omfattning gångtrafik. 3.2 Syfte med projektet Det övergripande syftet med projektet är att få till stånd en omställning av hela transportsystemet, avseende personbilar, bussar, transportfordon, färjor/båtar och cyklar. Detta sker genom att ta ett samlat grepp på hela transportsystemet i en koncentrerad demomiljö, med Hammarby Sjöstad som nav, i vilken både teknik, användning, demonstration och forskning ingår som element. 3.3 Målet för projektet Målet för projektet är att under demoperioden ha skaffat sådana erfarenheter att en väl underbyggd plan för omställning kan tas fram med sikte på att Stockholm år 2020 ska vara en globalt ledande stad i övergången till elfordon. 3.4 Demo av eldrivna fordon: ett samlat grepp ElBil2020s projekt, som redovisas i denna förstudie, syftar till att ta ett samlat grepp på omställningen till eldrivna fordon. Med ett samlat grepp avses följande tre insatser: att demoverksamheten omfattar hela transportsystemet med personbilar, lastfordon, bussar, båtar och cyklar. att den hittillsvarande starka teknikorienteringen i pågående elbilsprojekt kompletteras med ett tydligt användarperspektiv. Detta kommer till uttryck i hypotesen om en elbilstriangel vilket innebär att en framgångsrik introduktion av elfordon förutsätter att tre processer bedrivs parallellt 15

16 och väl samordnat - introduktionen av elbilar, etablering av laddutrustning samt organiserandet av användarna - och att dessa processer understöds av goda incitament från stat och kommun. att demoverksamhet kopplas samman med forsknings- och innovationsverksamhet. En viktig del av arbetet är att utvärdera effekter av såväl privatägda fordon, företagsbilar, bilpooler, fordonsuthyrning som olika typer av korttidslån (främst tvåhjuliga fordon) samt kollektivtrafik. Genom detta samlade grepp kan de tre stora, nu pågående nationella Road Map-projekten om en fossilfri fordonsflotta regeringens, Elforsks och Volvo-Vattenfalls projekt - erbjudas en infrastruktur och en organisation för att i Stockholm demonstrera hur föreslagna åtgärder kan omsättas till en realitet för användarna. Detta erbjuder unika möjligheter att ta fram forskningsbaserad kunskap som gör det möjligt att undanröja hinder för teknikskiftet Personbilar När Hammarby Sjöstad byggdes var ambitionen att en stor del av persontransporterna skulle ske kollektivt. Så är också fallet. Målet att arbetsresorna till 80 procent ska ske med kollektiva transportmedel, cykel eller gång har uppfyllts. Men antalet personbilar är större än vad som ursprungligen planerades. Personbilar används både för arbetsresor och för resor på fritiden, såväl korta sträckor till köpcentra som långresor. Omställningen av personbilsflottan kan därför ses som den i särklass största och mest komplicerade uppgiften. Demoverksamheten kommer att bestå av följande element och genomföras i samarbete med bilföretag, teknikföretag och bilserviceföretag samt Miljöförvaltningen: Stockholms Testpanel för ElBilar Detta är en organisation för att engagera användare att prova, hyra, poola, leasa eller köpa elbil. Organisationen drivs av ElBil2020. Testpanelen har nu drygt 200 medlemmar, en krets som ska byggas ut till 500 medlemmar när projektet startar, och sedan utvecklas under projekttiden. Avsikten är att rekrytera medlemmar till testpanelen från hela Stockholm och då söka inkludera opinionsbildare, beslutsfattare och trendsättare inom olika områden. Medlemmarna kommer att erbjudas att prova elbilar och laddhybrider på fördelaktiga villkor både från demoflottan och de bilpooler som vi samverkar med. Testpanelen får en central roll i projektet. Till den knyts uppföljning av erfarenheter och kommunikation om verksamhetens resultat samt arbete för att stödja tillkomsten av liknande lokala initiativ i Storstockholm. Stockholms Demoflotta av Elfordon Denna kommer att etableras i samarbete med OKQ8 och Miljöförvaltningen i Stockholm (MF). Den skall inledningsvis innefatta ett tiotal fordon, både personbilar och transportbilar, såväl elbilar som laddhybrider. OKQ8 kommer att leasa bilarna samt sköta och hyra ut dem till testpanelsmedlemmarna och till andra kunder. Bilarna kommer att stationeras på OKQ8 s stationer runt om i Stockholm och roteras mellan anläggningarna på kvartalsbasis i avsikt att ge alla stockholmare goda möjligheter att prova olika elbilar. Demoflottan skall successivt förnyas så att den bara innehåller nya bilmodeller som är tillgängliga på den svenska marknaden. Medlemmarna i Testpanelen får hyra till subventionerade priser. Motkravet till testmedlemmarna är att lämna detaljerad feedback på enkätfrågor. Erfarenheterna är att det är ett mycket större steg att skaffa en elbil än en vanlig ny konventionell bil. Därför ska Testpanelens medlemmar kunna få tillfälle inte bara för en kort provkörning utan för en dags eller flera dagars användning och därmed också skaffa sig erfarenheter av laddning. 16

17 Med demoflottan kommer bilföretagen att ges en utomordentlig hjälp till att intressera stockholmarna för elbilar och laddhybrider. Miljöförvaltningen kommer att tillhandahålla webbverktyg och loggböcker för uppföljningen och KTH kommer att sammanställa, redovisa och analysera svaren från användarenkäterna två gånger per år. En utvecklingsplan för laddutrustning Denna utvecklingsplan omfattar såväl publika garage och parkeringsplatser som garage tillhöriga bostadsrättsföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Denna plan för laddutrustning i närområdet innehåller olika typer av laddstationer: standardladdning, semisnabb laddning och snabbladdning. Inledningsvis etableras tre-fyra demogarage med laddutrustning från olika leverantörer för att i praktiken få erfarenhet av de frågeställningar och de problem som föreningarna ställs inför när garageplatser skall förses med laddningsmöjligheter. Vi har tagit fram en manual för att underlätta för bostadsrättsföreningarna/fastighetsägarna att kunna förbereda installation av laddutrustning. Manualen skall uppdateras på basis av de erfarenheter som erhålls vid etableringen av demogaragen. Avsikten är vidare att demonstrera ny laddningsteknik såsom induktion, batteribyte och nya betalningsmetoder för laddning. I detta syfte har ElBil2020 och Drive-Energy AB tecknat en avsiktsförklaring rörande samarbete om att i Hammarby Sjöstad uppföra Sveriges första batteribytessystem för elbilar. Anläggningen syftar till att demonstrera hur automatiskt batteribyte fungerar och inhämta användarreaktioner och därigenom bygga upp kunskap om konceptet. Genom att förlägga demoanläggningen till Hammarby Sjöstad kommer den att kunna användas och utvärderas av många bilister med intresse för elbilar. Initialt kommer anläggningen att kunna byta batterier till ECar Qubo EV, som är en konverterad Fiat levererad av ECar Sweden. Avsikten är att installationen senare skall övergå i ett pilotprojekt tillsammans med Taxi Stockholm och eventuella andra användare av transportflottor. Vi bedömer att den lokala infrastrukturen är avgörande för övergången till elfordon. Men denna är i sin tur beroende av att det finns ett nät av laddstationer på strategiska platser i Stockholm liksom utefter de stora vägarna i Sverige. Planen för laddinfrastruktur i Hammarby Sjöstad, demoprojektets nav, kopplas därför till den uppsättning av publika laddstationer som redan finns - för närvarande 532 laddplatser med totalt 1523 uttag i hela landet (enligt september 2012)- och de planer som finns för att etablera laddutrustning på andra strategiska platser. Vi har därför inlett samarbete med OKQ8 som tagit fram en plan för att etablera laddutrustning efter motorvägarna mellan Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Malmö-Göteborg. Inledande kontakter har också tagits med ett flertal andra företag och organisationer som är intresserade av att bygga nätverk av laddinfrastruktur, t ex IKEA. Åtgärder för att främja utvecklingen av elbilspooler Detta sker i samarbete med de bilpooler som redan idag är verksamma i Sjöstaden och andra delar av Stockholm, Sunfleet och Bilpoolen, och med Göteborgsföretaget MoveAbout, som idag driver elbilspooler med över 60 elbilar och nu planerar etablera sig i Hammarby Sjöstad och Stockholm. En idé som vi vill prova är att erbjuda bilpoolsbilar med en elbil uppställd i flerfamiljsgarage i kombination med andra miljöbilar på gatan utanför. En första enkät som genomförts i två BR-föreningar i Hammarby Sjöstad tyder på ett stort intresse bland medlemmarna för ett sådant erbjudande. Ett samlat grepp Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med övergång till elbilar är den mest komplicerade uppgiften i hela omställningen till hållbara transporter. Övergången bygger på att många enskilda bilanvändare ska 17

18 bli övertygade om fördelarna med elbilar energieffektivitet, tyst och säker drift mm och finna bilföretagens affärsmodeller attraktiva och de kommunala och statliga incitamenten starka och övertygande. Det är skälet till att vi på det sätt som beskrivits ovan vill ta ett samlat grepp och etablera ett väl fungerande samspel mellan användare, fordon och laddteknik i syfte att skapa en modell som kan bli användbar i andra städer och orter. Målet för delprojektet är att under demoperioden ha skaffat sådana erfarenheter att en väl underbyggd plan för omställning av personbilar kan tas fram med sikte på att Stockholm år 2020 ska vara en globalt ledande stad i övergången till elfordon Busslinje 74 som demolinje för laddhybridbussar När Hammarby Sjöstad planerades och byggdes var avsikten att Tvärbanan skulle fungera som en pulsåder, som knöt samman stadsdelen med tunnelbanan vid Slussen och vid Gullmarsplan. Denna plan kom av olika skäl inte att genomföras helt och fullt. Tvärbanan har en ändstation mitt i Sjöstaden och kompletteras av två busslinjer, linje 74 och linje 71. Bussarna drivs med biogas. ElBil2020 har i samarbete med Volvo och Vattenfall föreslagit Stockholms Lokaltrafik, SL, att den ursprungliga planen för eldrivna kollektiva transporter ska förverkligas genom att bussarna på, i första hand, linje 74 ersätts med laddhybridbussar. Förslaget innebär att de nuvarande åtta biogasbussarna ersätts av åtta laddhybridbussar och att linjen förses med ny utrustning vid ändstationerna för laddning av bussarna. Tidtabellen för busslinjen behålls oförändrad. En förstudie har genomförts med hjälp av WSP. Denna visar att omställningen ger en rad fördelar i form av a) lägre energiförbrukning: 67 procent; b) lägre utsläpp: - 66 procent CO2, lägre NOx c) lägre bullernivåer: tyst trafik i bostadsområden. Den främsta förklaringen till dessa gynnsamma resultat är att eldrift är förenad med mycket lägre energiförluster än en förbränningsmotor. Tack vare detta kan en laddhybridbuss köra tre gånger så lång sträcka på samma mängd energi som en biogasbuss. När det gäller ekonomi ger laddhybridbussarna upphov till högre investeringskostnader, men lägre driftskostnader. I ett inledande skede, innan bussarna har kommit in i serieproduktion, blir de samlade kostnaderna ungefär de samma som för biogasbussar. När bussarna serietillverkas blir de samlade kostnaderna för laddhybridbussarna lägre än för fortsatt användning av biogasbussar. Enligt EU-direktiv ska beslut om investeringar av detta slag baseras på en kalkyl av samhällskostnader, innefattande bland annat kostnaderna för emissioner. I förstudien har en sådan kalkyl gjorts och den visar att laddhybridbussarna är samhällsekonomiskt lönsamma redan från början av demoförsöket. Projektet presenteras under hösten för Stockholms läns landstings politiskt ansvariga för kollektivtrafiken. Om ett politiskt beslut kan fattas under 2012 kan övergången till elbussar på linje 74 ske under Målet för demoprojektet är att visa på fördelarna av elektrifiering av kollektiva busstransporter och ge underlag för strategiska beslut kring val av fordon och infrastruktur med sikte på att en omställning ska kunna genomföras i stor skala under perioden för vilken SL under 2013 kommer att upphandla trafiktjänster för Stockholms innerstad.

19 3.4.3 Transportfordon Under förstudien har vi etablerat samarbete med PostNord med eldrivna fordon och med IKEA som håller på att bygga upp en flotta av eldrivna transportfordon. Vi har för avsikt att med erfarenheterna från dessa företag och i samarbete med OKQ8 ta fram ett koncept för elektrifiering av lastfordon och att pröva detta koncept i Hammarby Sjöstad och övriga Stockholm. I detta koncept kommer vi att innefatta inte bara kommersiella lastfordon utan också de tunga och miljöstörande fordon som finns inom återvinningssystemet. Målet för detta demoprojekt är att samla erfarenheter, etablera ett koncept och genomföra en demoverksamhet, som kan bana väg för nya former av organisation och finansiering som underlättar en övergång till eldrivna lastfordon Eldrivna båtar och färjor Färjor och passagerarbåtar är en viktig del av de kollektiva transporterna i Hammarby Sjöstad. En färjelinje knyter samman Luma-området i centrala Sjöstaden med Henriksdalshamnen och Södermalm. Linjen trafikeras med dieseldrivna färjor. Sommartid går en passagerarlinje från Hammarby Sjöstad till Nybroviken i centrala Stockholm. I Hammarby Sjö finns småbåtshamnar med cirka 200 båtplatser. I Sjöstaden finns Sweboat, branschorganisation för småbåtsföretagen. ElBil2020 arbetar på tre områden för en omställning till eldrivna båtar och färjor: När det gäller den kollektiva färjetrafiken verkar ElBil2020 för att Stockholms stads miljöförvaltning och trafikkontor ska utreda hur en övergång till eldrift ska gå till. När det gäller den kollektiva båttrafiken samarbetar ElBil2020 med Ecoresan, ett företag som genomfört en förstudie, finansierad av Energimyndigheten, om en permanent båtlinje från Nacka via Hammarby Sjöstad till Slussen/Gamla stan. Frågan om upphandling av trafik är nu föremål för politisk beredning i Stockholms läns landsting. När det gäller fritidsbåtarna samarbetar ElBil2020 med Sweboat. Avsikten är att Sweboat ska ge uppmärksamhet åt eldrift i båtar och genomföra demonstrationer i Hammarby Sjö och därvid bygga upp laddinfrastruktur för dessa båtar. Formerna för detta samarbete kommer att utvecklas under demoperioden. Målet för detta demoprojekt är 1) att visa hur en övergång till eldrift av den kollektiva båttrafiken ska kunna genomföras och 2) skapa intresse inom fritidsbåtsområdet för en övergång till eldrift Eldrivna cyklar och andra tvåhjulingar När Stockholms stad planerade Hammarby Sjöstad fanns en ambition att öka kollektiva resor och cykelåkning för att kunna minska transporter med bil. Den ambitionen förverkligades inte, men ambitionen kvarstår och Stockholms stad har nu beslutat att sätta av 140 miljoner kronor per år fram 19

20 till 2018 för åtgärder som främjar cyklismen i Stockholm. ElBil2020 vill medverka i Stockholms stads satsning och vill verka för att elcyklar kommer till ökad användning som alternativ till biltransporter i närområdet och i pendling till och från city. ElBil2020 har inlett en dialog med Cykelfrämjandet och med ett 15-tal företag som marknadsför eldrivna cyklar i syfte att lägga upp en plan för att utveckla denna form av persontransporter. Intresset är stort hos företagen och Cykelfrämjandet. Målet för detta projekt är att genom demoverksamhet visa hur elcykeln kan utgöra ett alternativ till biltransporter på korta sträckor ElecTriCity Det primära syftet med ElecTriCity är att skapa en publik mötesplats med ett inspirerande och interaktivt tekniskt innehåll som kan utgöra en bas för att intressera, informera och engagera allmänhet och företag i övergången till hållbara transporter och användningen av smarta elnät, samt för energieffektivisering i vid mening. ElecTriCity Stockholm föreslås bli förlagd till Hammarby Sjöstad, med en möjlig parallell implementering i Göteborg och Malmö, som fysiska centra för den demoverksamhet som ElBil2020 vill genomföra. Tanken är att ElecTriCity ska skapa ett tydligt fokus och intresse för de förändringar som behöver ske under de närmaste åren när det gäller energieffektiva fordon och andra effektiva energitekniker som grundläggande element i en hållbar utveckling. ElecTriCity är ett koncept och ett varumärke för samverkan över traditionella block och sektorsgränser. Det omfattar state-of-art -teknologi, nytänkande inom samhällsplanering och byggande, infrastruktur, energieffektivisering i bred mening, elfordon, smart laddning, smarta elnät m.m. ElecTriCity bygger på att forskare, företag, myndigheter, organisationer och framförallt användare möts i en gemensam strävan att i ett tidigt kommersiellt skede utvärdera morgondagens teknik och innovativa affärsmodeller på ett praktiskt plan. Kunskapen från ElecTriCity kan få stor inverkan på hur vi kan möta framtidens energiutmaningar och sätta Sverige i fokus som ett föregångsland. ElecTriCity kan fungera både som ett democentrum för allmänheten och som ett användarorienterat innovationskluster för företag inom området transporter, energi, återvinning och informations- och kommunikationsteknologi, IKT. ElecTriCity är en viktig struktur i omställningen. Därför är det extra viktigt att denna satsning utökas till ett innovationskluster. Utförligare beskrivning av ElecTriCity som innovationskluster kommer lämnas till Energimyndigheten i samband med ansökan för demofasen. ElBil2020 och Elforsk har fått intresseanmälan till detta projekt från ett 15-tal företag och forskningsorganisationer, däribland Miljöförvaltningen i Stockholm, Stockholm Business Region, Volvo Personvagnar, Ericsson, KTH, Lunds universitet, OKQ8, ABB, SP, Vattenfall, Drive Energy, WSP, Fortum och Schneider Electric samt IKEA. Målet för projektet är att under 2013 i samarbete med intressenterna etablera ett första ElectriCity, som sedan kan följas av liknande democentra i Göteborg och Malmö, så småningom också i andra städer, och att därigenom öka intresset, kunskapen och engagemanget för övergång till elfordon och till smarta nät och andra åtgärder för energieffektivisering. 20

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad...från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad...från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar Från nedslitet industriområde.via planerad OS-by till Europas

Läs mer

Demostad för elfordon Elbil2020. Sten Bergman, Projektledare och VD Elbil2020

Demostad för elfordon Elbil2020. Sten Bergman, Projektledare och VD Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Sten Bergman, Projektledare och VD Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 är ett användardrivet projekt för att under perioden 2013-2015 skaffa sådana erfarenheter att

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi, miljö, hållbarhet som genomgående tema Från

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Vätgas och bränsleceller!

Vätgas och bränsleceller! VÄTGAS SOM BRÄNSLE Vätgas och bränsleceller! Elforsk, Göteborg 2011 Björn Aronsson 2011-09-16 Vätgas Sverige 1 Balanserad STATUS Synergier Teknikutvecklingen för bränsleceller i fordon är klar volymproduktion

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Lägesrapport Elbilsupphandlingen

Lägesrapport Elbilsupphandlingen MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-17 Handläggare: Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-12 P. 17 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi som genomgående tema Från nedslitet industriområde.via

Läs mer

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften STARKT ENGAGEMANG Över 80 organisationer och 200 personer har varit involverade AB Storstockholms

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se 4 Lennart Östblom www.kommunanalys.se Utredningar Enkäter Analyser Rapporter i text och grafik Information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Elbilar och laddinfrastruktur Förbränningsmotorn betraktades

Läs mer

ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER

ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER ANALYS AV EFFEKTER AV FRIFLYTANDE BILPOOLER Projekttid 2015-12-01 2017-12-31 Finansierat med 2 273 793 kr av programmet Energieffektivisering i transportsektorn Research Institutes of Sweden RISE VIKTORIA

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

Bussplan Stockholm 2015 - vad är syftet?

Bussplan Stockholm 2015 - vad är syftet? Bussplan Stockholm 2015 - vad är syftet? 1) Att byta ut alla bussar i innerstadstrafik mot eldrivna bussar 2) Erbjuda stockholmarna en busstrafik som är ren, tyst och attraktiv 3) Genomföra omställningen

Läs mer

Välkommen till konvent om plattform för hållbar stadsutveckling!

Välkommen till konvent om plattform för hållbar stadsutveckling! Välkommen till konvent om plattform för hållbar stadsutveckling! 4 december Nalen Stockholm Dagens program Konvent om Plattformen för hållbar stadsutveckling 09.00 Välkommen! Att skapa och förvalta en

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2015-10-21 Handläggare Monica Fredriksson 08-508 262 18 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sabine Täuber Miljöstrateg Sabine.Tauber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-21 Dnr 1701235 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden ERUF-projekt - Elbilslandet Syd, medfinansiering

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch?

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Innovation och nya marknader SEK Svensk Elstandard, 18 april 2013 Disposition Samordningsrådets

Läs mer

EU-finansiering för hållbara transporter. Thea Ohlander Arfwidsson 2016-04-27

EU-finansiering för hållbara transporter. Thea Ohlander Arfwidsson 2016-04-27 EU-finansiering för hållbara transporter Thea Ohlander Arfwidsson 2016-04-27 Idag Att söka projektfinansiering Vad är finansierbart? Processen Tillgängliga finansieringskällor Att tänka på Att söka projektfinansiering

Läs mer

Initiativtagare till projektet

Initiativtagare till projektet Initiativtagare till projektet Region Skåne LEADPARTNER Viktigt att visa på vårt engagemang i frågan. Viktigt att vara en Region som gör skillnad för omställning av transportsektorn. Ur Skånes regionala

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

VERY STRONG SUPPORT Over 80 organisa.ons and 200 persons involved

VERY STRONG SUPPORT Over 80 organisa.ons and 200 persons involved rollup80x200_roadmap.indd 1 2013-03-25 13:25 Johan Konnberg Roadmap to favor introduc1on of electric vehicles in Sweden, fulfill the environmental objec1ves and simultaneously strengthen and improve the

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Hållbara transportlösningar i prak1ken

Hållbara transportlösningar i prak1ken Hållbara transportlösningar i prak1ken Christoffer Widegren Göteborgs Stad Trafikkontoret Malmö - 2015-09- 15 SMARTSET mål och nyckelfakta Projektet SMARTSET synar Oll ap demonstrera lösningar för hur

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Deltagande i EU projektet EV-EXPAND

Deltagande i EU projektet EV-EXPAND Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-06-19 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-08-27 p.25 Förslag till beslut: Uppdra

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon inom Östra Mellansverige Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200652 Sammanfattande beskrivning Projektet ska för att

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö.

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART vision Storstadshushåll väljer 9llgång 9ll mobilitet istället för bilägande

Läs mer

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Framtidens fordon Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Abstract This essay is about the potential of future transportation methods. Firstly I picked three different transportation methods that has future potential

Läs mer

Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision. Innehåll

Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision. Innehåll Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision Sten Bergman Elforsk Innehåll 2 Drivkrafterna och trenderna Teknikutvecklingen Hur ser samhället ut 2030? Hurtransporterarvi ossom20 år? Hur

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Audi Urban Future Initiative

Audi Urban Future Initiative Framtidens Hållbara Transportsystem Audi Urban Future Initiative ITRL Sustainable transport perspective 2016-06-01 Integrated Transport Research Lab 2 PANELEN PRESENTERAR Mobilitet - Rörlighet är morgondagens

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit?

Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? Så anp inform Du kan informat bredvid Ett jämställt transportsystem - vad är det och hur långt har vi kommit? 1. Klicka Sidfot p Åsa Vagland, VINNOVA Nationella ITS-konferensen 120919 Bild 1 2. Kryss presenta

Läs mer

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras?

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Olle Hådell 6 juli 2011 Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

Vätgas och bränsleceller

Vätgas och bränsleceller Vätgas och bränsleceller - Vätgasens roll i ett hållbart energisystem Skånes Energiting Malmö, 9 juni 2011 Björn Aronsson Verksamhetsledare 9 juni 2011 Malmö Marknad för bränsleceller UPS Uninterupted

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Agenda Samordning Vilka har varit med? Hur har vi arbetat? Vilka lärdomar har vi dragit av arbetet hittills?

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Demostad. Sveriges Elbil2020 AB 1 (50)

Demostad. Sveriges Elbil2020 AB 1 (50) Demostad för Elfordon Elbil2020 Slutrapport februari 2016 Sveriges Tekniska Forskningsinstitutt SP Elbil2020 AB Sten Bergman Richard Uusijärvi 1 (50) Energimyndighetens projekt 36963 2 Projektet beslutades

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien CSR-konferens i Malmö, 19 maj 2016 Lone Hylander, projektrådgivare Varför är vi här idag? Vill vara med att lösa viktiga samhällsutmaningar Vill hjälpa

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Stöd och finansiering inom hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten Plattform för hållbar stadsutveckling

Stöd och finansiering inom hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten Plattform för hållbar stadsutveckling Stöd och finansiering inom hållbar stadsutveckling Energimyndigheten Plattform för hållbar stadsutveckling Översikt av stöd och program 1. Lokal och regional kapacitetsutveckling Stöd till offentliga aktörer

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09 Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Det finns en bred politisk förankring i Västra Götaland att kollektivtrafikens roll i transportsystemet ska stärkas eftersom kollektivtrafiken

Läs mer

Marknad och infrastruktur för alternativa drivmedel. Hur påverkar EU:s nya infrastrukturdirektiv?

Marknad och infrastruktur för alternativa drivmedel. Hur påverkar EU:s nya infrastrukturdirektiv? Marknad och infrastruktur för alternativa drivmedel. Hur påverkar EU:s nya infrastrukturdirektiv? Stefan Andersson 2014-11-06 Så beslutar EU EU-kommissionen Ministerrådet Europaparlamentet Direktivet EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman

Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman Utvecklingen går allt fortare Benz första patenterade etanolmotor 1888 2 Elfordon på gång sedan 1850. 3 En fordonsindustri i förändring

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Malmö staden som samverkansarena Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Ja. och kanske lite mer.. Den stora

Läs mer