Övergången till elfordon: Ett samlat grepp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergången till elfordon: Ett samlat grepp"

Transkript

1 Övergången till elfordon: Ett samlat grepp ANVÄNDARE LADDTEKNIK BILAR Med Hammarby Sjöstad som nav i ett demo- och forskningsprojekt för omställningen till hållbara transporter Slutrapport från förstudie genomförd av Volvo Personvagnar och ElBil2020

2 V O LV O P E R S O N VA G N A R & E L B I L : F Ö R S T U D I E F Ö R D E M O P R O J E K T

3 Förord Energimyndigheten beviljade den 21 februari 2012 medel för en förstudie om Hammarby Sjöstad som demostad för övergången till elbilar benämnd Demonstration av elfordon i Hammarby Sjöstad, Dnr Förstudien genomförs i samarbete mellan Volvo Personvagnar och ElBil2020 med deltagande av representanter för ett stort antal företag, organisationer och myndigheter, som på olika sätt är engagerade i arbetet att ställa om till ett hållbart transportsystem. Arbetet bedrivs inom ramen för statsmakternas, Energimyndighetens och Stockholms stads strategier. Vår ambition är att ta ett samlat grepp på introduktionen av elfordon och starkare framhäva användarnas krav och önskemål än vad som hittills har varit fallet. Förstudien beskriver hur vi avser att bedriva demoverksamhet och hur vi avser att koppla forskning till demoverksamheten i syfte att ta fram ny generaliseringsbar kunskap för en storskalig omställning till hållbara transporter. Vi har tidigare lämnat en lägesrapport till Energimyndigheten. Föreliggande rapport är vår slutrapport. ElBil2020 har den 31 januari lämnat in en preliminär ansökan till Energimyndigheten om finansiering av ett demoprojekt för tiden benämnt Demo-stad för elfordon (Dnr ). ElBil2020 återkommer under hösten 2012 med en uppdaterad ansökan med Volvo Personvagnar som en av samarbetsparterna. Stockholm den 30 september 2012 Johan Konnberg Allan Larsson Volvo Personvagnar AB ElBil2020 AB 3

4 Sammanfattning The right place to start Utgångspunkten för denna förstudie, som har genomförts gemensamt av Volvo och ElBil2020, är Hammarby Sjöstads position som internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Den brittiska tidskriften The Economist beskriver Hammarby Sjöstad som one of the world s highest profile examples of Sustainable City Development 1. Denna position erbjuder unika möjligheter att bygga en demoverksamhet som kan attrahera intresserade användare, företag, forskare och media, inte bara från Sverige utan också internationellt. Hammarby Sjöstad is the right place to start som en företrädare för ett ledande energiföretag förklarade när ElBil2020s verksamhet startade. Men Hammarby Sjöstad är inte tänkt som ett slutet laboratorium utan som ett nav och ett Urban Living Lab, i en demo- och forskningsverksamhet som arbetar med användare och en testflotta i hela Storstockholm. Slutsatser av förstudien Ett grundläggande problem är att de hittillsvarande insatserna för omställning till elbilar har varit teknikdrivna och dåligt koordinerade; användarperspektivet har haft en undanskymd plats. Det finns inget samlat grepp som knyter samman de insatser som behövs, varken på det nationella planet eller på det konsumentnära, lokala planet. Bilföretagen har ännu inte visat hur de ska nå ut till dem som kan väntas vara föregångare i teknikomställningen och de har inte utvecklat affärsmodeller som gör de eldrivna fordonen intressanta för en större allmänhet. En annan och mera positiv slutsats, som vi har dragit, framför allt från den internationella debatten om elbilar är att Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility (ERTICO; Intelligent Transport Systems and Service for Europe). Demoverksamheten: ett samlat grepp Mot denna bakgrund föreslår vi ett demo- och forskningsprojekt, som tar ett samlat grepp på omställningen: a) det ska omfatta hela fordonsflottan, b) det ska bygga på samspelet mellan användare, fordon och laddteknik, som vi benämner elbilstriangeln och c) det ska bestå både av demoverksamhet och en forsknings- och innovationsverksamhet med demoverksamheten som grund. Personbilar. Demoverksamheten kommer att bestå av flera delar: Stockholms Demoflotta av Elbilar, Stockholms Testpanel för Elbilar, en plan för laddinfrastruktur samt demoprojekt med elbilspooler. Bussar. En demolinje med laddhybridbussar planeras från Nacka via Hammarby Sjöstad till Södermalm. 1) The Economist Conferences, October 2011 in Stockholm. 4

5 Lastfordon. Med hjälp av erfarenheterna från ett par större företag kommer ett koncept att tas fram för elektrifiering av lastfordon för att prövas i Hammarby Sjöstad/Stockholm. Båtar/färjor. I samarbete med intressenter inom båtbranschen är avsikten att skapa intresse för en övergång till eldrift och verka för elektrifiering av den lokala färjetrafiken. Tvåhjuliga fordon. I samarbete med intressenterna inom branschen kommer en plan att tas fram för att visa hur elcykeln kan utgöra ett alternativ till biltransporter på korta sträckor. Forskning med demonstration som grund Det samlade grepp, som ElBil2020 vill ta på introduktionen av elfordon, innebär att demoverksamhet kopplas samman med en fristående forskningsinsats, innefattande både grundforskning och tillämpad forskning. Det sammanhållande elementet i denna forskning är studier av användarnas resvanor, attityder och opinioner och deras förändringar över tiden. Från ett samhällsperspektiv är det två frågor som är av särskilt intresse att få belysta: Hur skapar man ett effektivt samspel mellan användare, fordon och laddinfrastruktur (elbilstriangeln)? Hur systemförändrande är övergången till elfordon när det gäller hela transportverksamheten (systemtriangeln, dvs teknisk omställning, individers beteenden och vanor samt samhällets organisation)? Genom detta samlade grepp med demoverksamhet och forskningsinsatser - kan de tre stora, nu pågående nationella Road Map-projekten om en fossiloberoende fordonsflotta regeringens, Elforsks och Volvo-Vattenfalls projekt - erbjudas en infrastruktur och en organisation för att i Stockholm demonstrera hur föreslagna åtgärder kan omsättas till en realitet för användarna. Detta innebär unika möjligheter att ta fram praktiska erfarenheter och forskningsbaserad kunskap som gör det möjligt att undanröja hinder för teknikskiftet. Tentativ kostnadsbudget De samlade kostnader för demoverksamheten beräknas till 71,0 miljoner kronor, varav 46,5 miljoner kronor för demoverksamhet, 17,5 miljoner kronor för forskningsverksamheten och 6,95 miljoner kronor för den sammanhållande organisationen. Tidplan för det fortsatta arbetet Demo- och forskningsprojektet bör pågå i två och ett halvt år med start den 1 januari

6 Executive Summary The right place to start The starting point for this pilot study is Hammarby Sjöstad s position as an international role model for sustainable city development. The British weekly The Economist has described Hammarby Sjöstad as one of the world s highest profile examples of Sustainable City Development 1. This position offers unique opportunities to build a demo program, which can attract users, enterprises, researchers and media, not only in Sweden, but also internationally. Hammarby Sjöstad is the right place to start, as one representative of a leading energy company explained, when ElBil2020 started its operation. However, Hammarby Sjöstad is not aimed to become a closed laboratory but a hub in a demo and research project, based on a test panel of users and a fleet of demo vehicles available in all Stockholm. Conclusions from the pilot study One basic problem in the present activities to promote electrical vehicles (EVs) is that they have been technology driven and uncoordinated; the users perspective has not played an important role. Furthermore, there is a lack of a coordination of the necessary activities, both on the national level and on the local level, close to the users. The car companies have not yet showed how to reach out to the early movers of the technology transformation and they have not developed business models, making EVs attractive for a larger community. A different and more positive conclusion, which we have drawn, particularly from the international debate about EVs is that Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility 2 The demo project a comprehensive take on EV usability Based on these conclusions from the pilot study we propose a demo project aiming at a comprehensive take on the transition to electric driven vehicles: a) it should cover the whole transport fleet b) it should build on the interplay between users, vehicles and charging technology, what we call the EV triangle and c) it should include research and innovation activities based on the demo activities. Private cars. The demo program will build on four basic elements: Stockholm Demo Fleet of EVs, Stockholm Test Panel for EVs and a plan for charging infrastrucuture and a demo project for EV car pools. Buses. A demo line of electric, hybrid, buses in the public transport system (SL) is planned from Nacka via Hammarby Sjöstad to Södermalm. 1) The Economist Conferences, October 2011 in Stockholm. 2) ERTICO; Intelligent Transport Systems and Service for Europe 6

7 Transport EVs. Based on experience from two companies with big fleets of EVs a concept for transition to transport EVs will be developed and tested in Hammarby Sjöstad/Stockholm. Boats and ferry boats. In cooperation with partners in the maritime industry the intention is to build support for a transition to electric power engines in private and commercial boats and for an electrification of the local ferry boats. Two-wheel vehicles. In cooperation with partners in the two-wheel vehicles industry we will work out a plan plan to show how electric bicycles can be used as an alternative to cars on short distances. A research program based on demonstration of EVs This comprehensive take, which we propose for the introduction ov EVs, means that the demo program will be linked to a research program, including both basic research and applied resarch. The coordinating element is studies of users travel habits, attitudes and opinions and changes in behaviour and attitudes over time. From a societal perspective, there are two questions of great importance to be analysed: How to establish an effective interplay between users, EVs and charging infrastructures ( the EV Triangle )? How systemic is the transition of the whole transport system to EVs, i.e. the interplay between technology, users and the organization of society ( the System Triangle ) Through this coordinated take including a demo program and a research program the three ongoing national Road Map-projects, set up by the government, by Elforsk and by Volvo-Vattenfall respectively, will be offered an infrastructure and an organization in Stockholm to demonstrate how planned policies can be turned into reality for users. This means unique opportunities to get practical experiences and research-based knowledge in the quest to remove obstacles to the introduction of EVs. Tentative cost budget The overall costs for the demo program is calculated to 71.0 Million SEK, of which 46.5 will fund the demo program, 17.5 million SEK will fund the research program and 6.95 million SEK will fund the organizational structure and management. Time schedule fort he project The demo- and research project should run for three years, starting January 1,

8 8 VOLVO PERSONVAGNAR & ELBIL2020: FÖRSTUDIE FÖR DEMOPROJEKT

9 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Executive Summary 6 1 Hammarby Sjöstad - nav i en svensk demoverksamhet av elfordon 10 2 Genomförande av förstudien Deltagande parter och aktörer Slutsatser från förstudien 13 3 Syfte, Mål och Verksamhet Bakgrund Syfte med projektet Målet för projektet Demo av eldrivna fordon: ett samlat grepp Personbilar Busslinje 74 som demolinje för laddhybridbussar Transportfordon Eldrivna båtar och färjor Eldrivna cyklar och andra tvåhjulingar ElecTriCity Forskning, innovation och utveckling Utvärdering av projektet Organisation Övergripande organisation och projektledning för demoverksamheten Organisation av forskning och utvärdering Organisation av ElecTriCity Kommunikation om projektet och resultat Kommunikationsstrategi Verktyg i kommunikationsarbetet Organisation och budget för kommunikation Tidplan för det fortsatta arbetet Kostnader och finansiering Kostnad för den genomförda förstudien Tentativa kostnader för demoverksamheten och för forskningsprojektet Tentativa kostnader för ElectriCity Utvärdering Ansökan om bidrag till finansiering av projektet 27 Bilaga. Samarbete mellan Volvo, Sunfleet och ElBil

10 1. Hammarby Sjöstad - nav i en svensk demoverksamhet av elfordon Avancerade demonstrationsmiljöer kring elfordon byggs just nu upp i Shanghai, London, Amsterdam, Köpenhamn, Lissabon och andra storstäder runt om i världen. Dessa demomiljöer kan ses som katalysatorer för både teknik-, affärs- och kompetensutveckling. ElBil2020 AB har bildats för att Sverige och Stockholm ska kunna hävda sig i denna internationella konkurrens och för att företag verksamma i Sverige ska få möjlighet att på en plats kunna skaffa sig erfarenheter av hur en intresserad allmänhet boende, lokala företagare, arbetande, besökare - förhåller sig till elbilar och hur omställningen ska kunna ske på bästa sätt. Det forsknings- och demoprojekt, som ElBil2020 presenterar i denna rapport kommer att ha Hammarby Sjöstad som nav i en verksamhet som i en första omgång omfattar hela Storstockholm, men som ska generera praktiska erfarenheter och forskningsbaserad kunskap som görs tillgänglig för alla intressenter som arbetar med omställningen till en fossilfri transportflotta i Sverige. En utgångspunkt för projektet är Hammarby Sjöstads position som internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Den brittiska tidskriften The Economist beskriver Hammarby Sjöstad som one of the world s highest profile examples of Sustainable City Development. Denna position erbjuder unika möjligheter att bygga en demoverksamhet som kan attrahera användare, företag, forskare och media, inte bara från Stockholm utan från hela världen. En annan utgångspunkt för projektet är att stärka användarnas ställning i omställningen av transportflottan. Övergången till hållbara transporter, framför allt övergången till elbilar, har hittills varit starkt teknikorienterad och inriktad på bilar och laddutrustning. Syftet med detta projekt är att komplettera och balansera denna inriktning genom att föra in användarnas perspektiv, och att identifiera de användarvillkor som måste vara uppfyllda för att få till stånd en storskalig övergång till elfordon. En tredje utgångspunkt är att projektet ska vara teknik- och företagsneutralt, vilket innebär att olika alternativa tekniker ska kunna prövas och utvärderas och att alla företag som har fordon och teknik och relaterade tjänster att visa upp och demonstrera ska vara välkomna att delta och dra nytta av den infrastruktur som kommer att etableras som grund för projektet. Med dessa utgångspunkter har ElBil2020 ambitionen att fungera som användarorganisation i förhållande till bil- och energiföretag och som kunskapsorganisation för invånare, företag och besökare i Stockholm. Hur demoverksamheten ska fungera och hur forsknings- och utvecklingsarbetet ska kopplas till demoverksamheten utvecklas närmare i kapitel 3. 10

11 2. Genomförande av förstudien 2.1 Deltagande parter och aktörer Som ett led i förstudien har vi etablerat följande kontakter och samarsbeten med ledande aktörer inom olika områden av betydelse för övergången till elfordon. Forskarsamhället Vi har etablerat samarbete med ledande forskningsinstitutioner, framför allt KTH, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Elforsk, Swedish Institute of Computer Science (SICS) samt Viktoriainstitutet. Vi har samlat företrädare för dessa forskningsinstitut till diskussioner om ett organiserat samarbete kring de frågor som behöver belysas under demofasen. Vi deltar aktivt i det utvecklingsarbete som Elforsk tillsammans med många aktörer bedriver för att ta fram en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor Vi deltar på samma sätt i initiativet Roadmap Sweden, genom vilket fordonsindustrin, Volvo PV, Vattenfall, ABB, m.fl. kommer att ta fram en konkret handlingsplan för att påskynda introduktion av både tunga och lätta elfordon i Sverige. Vi har etablerat nära kontakter med regeringens utredare professor Thomas B Johansson, som har i uppdrag att föreslå åtgärder som regering och riksdag bör vidta för att nå 2030-målet om en fossiloberoende vägfordonsflotta år Användarna Vi har startat arbetet med att etablera Stockholms Testpanel för Elbilar, en verksamhet som hittills samlat cirka 200 medlemmar. Vi har genomfört demoverksamhet i liten skala för att skaffa erfarenheter. Marknadsföringen av Testpanelen kommer att starta på allvar när denna rapport har publicerats och när en demoflotta av elbilar finns på plats. Vi beräknar att Testpanelen i en första omgång ska komma upp i 500 medlemmar och sedan växa under projektperioden. Fordons- och teknikföretag Vi har haft bilaterala överläggningar med en rad företrädare för fordonsindustrin, biluthyrningsföretag, bilpooler, parkeringsföretag, laddteknikföretag samt trafikkonsultföretag och finansföretag för att etablera en del av den nödvändiga infrastrukturen. Vi har kommit fram till att den bästa lösningen är att få en operatör av en demoflotta i vilken el- och laddhybridfordon från olika företag kan medverka. Vi har inlett samarbete med Volvo AB, Vattenfall och Stockholms läns landsting och Stockholms Lokaltrafik, SL, om försöksverksamhet med laddhybridbuss inför SLs upphandling av busstrafik i Stockholms innerstad inför den kommande åttaåriga avtalsperioden. Laddutrustning Vi har arbetat fram en plan för att få till stånd en kritisk massa av laddutrustning för att kunna göra Hammarby Sjöstad till ett nav i demoverksamhet för elbilar och få till stånd överenskommelser med de viktigaste aktörerna för att påbörja utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Vi har därutöver inlett arbetet med att inom Sjöstadsföreningens ram engagera bostadsrättsföreningarna att förbereda sig för att i föreningarnas garage erbjuda laddmöjligheter för medlemmar som planerar att gå över till elbilar. Vi har etablerat ett samarbete med OKQ8 som tagit fram en plan för att etablera laddutrustning efter motorvägarna mellan Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Malmö-Göteborg. Inledande 11

12 kontakter har också tagits med ett flertal andra företag och organisationer som är intresserade av att bygga nätverk av laddinfrastruktur. Exempel på dylika kontakter är IKEA, Skanska, Viking Line, golfförbundet och golfklubbar Stockholms stad och Nacka kommun Vi följer nära det arbete som Stockholms stad bedriver när det gäller elbilar, bland annat elbilsupphandlingen och arbetet med att etablera laddinfrastruktur. Vi har haft överläggningar med de ledande politikerna och förvaltningscheferna inom trafik och miljö i Stockholm och därvid erhållit deras support för vår verksamhet. Vi har därefter inlett ett konstruktivt samarbete med miljöförvaltningens elfordonsexperter. Vi har kommit fram till slutsatsen att projektet starkare ska betona att det spänner över hela Storstockholm med Hammarby Sjöstad som nav i demo- och forskningsverksamheten. Det är skälet till att vi använder benämningarna Stockholms Testpanel för Elbilar och Stockholms demoflotta när vi beskriver två av komponenterna i projektet. Med Miljöförvaltningen pågår nu arbete med att utforma ett avtal om samarbete kring testpanel, demoflotta, laddinfrastruktur och bilpooler. Miljöförvaltningen kommer att bistå på flera olika sätt i projektet, bland annat i arbetet med att rekrytera medlemmar till testpanelen, delfinansiera demoflottan och genom att tillhandahålla webb-verktyg mm för rapportering av erfarenheterna av testkörning. Vi har också inlett samarbete med Nacka kommun till vilket Hammarby Sjöstad gränsar. Här finns Stockholms största shoppingcentrum, Sickla Köpkvarter, vilket ägs av Atrium-Ljungberg AB. Detta bolag kommer aktivt delta i demoprojektet och tillhandahålla laddutrustning för besökare i köpkvarteret. Nacka kommun är också aktivt engagerad i arbete med demolinjen för laddhybridsbussar, som har sin ändstation i Sickla köpkvarter. Internationella erfarenheter Vi har tagit del av erfarenheter från andra länder som bedriver ett aktivt omställningsarbete, dels i våra grannländer Norge, Danmark, Finland och Island, dels mera översiktligt från ett antal större städer som gör ambitiösa satsningar på omställningen till hållbara transporter ( EV City Casebook, ). Vi har följt den europeiska diskussionen om elfordon och hållbar utveckling, som kan sammanfattas i ett citat från ERTICO: Smart Connected ElectroMobility holds the potential to fundamentally change today s transport system and patterns and make a quantum leap towards sustainable mobility (ERTICO är ett nätverk av europeiska intressenter i utvecklingen av intelligenta transportsystem och transporttjänster). ElecTriCity för kommunikation med allmänheten Konceptet ElecTriCity omfattar informations-, kommunikations- och demoverksamhet kring effektiv energiteknik och ett användarinriktat innovationskluster. ElBil2020 och Elforsk har ordnat ett intressentmöte kring ElecTriCity och har fått positiva reaktioner på detta förslag från ett 15-tal företag och forskningsorganisationer, däribland Miljöförvaltningen i Stockholm, Stockholm Business Region, Volvo Personvagnar, Ericsson, KTH, Lunds universitet, OKQ8, ABB, SP, Vattenfall, Fortum, Schneider Electric, Park&Charge, Drive Energy, WSP och IKEA. Dessa företag/organisationer har förklarat sig intresserade av att delta i en förstudie under hösten 2012 för att definiera mål, inriktning och organisation. Samverkan och spridning av resultat Vi samarbetar med ett antal organisationer, framför allt Elforsk, Gröna Bilister, Elbil Sverige och Global Utmaning, som tillför sina erfarenheter till ElBil2020-projektet och som kan medverka till att sprida erfarenheter från demoprojektet i Hammarby Sjöstad. För den externa informationen kommer vi att bygga en egen hemsida för projektet och för den lokala informationen planerar vi att utveckla en mobil- 12

13 applikation i samarbete med ett större mediaföretag. Stockholms Testpanel för Elbilar kommer att utgöra en central del i vårt kommunikationsarbete med den intresserade allmänheten. Överenskommelser eller pågående diskussioner om samarbeten Sammanfattningsvis har ElBil2020 utöver samarbetet med Volvo Personvagnar inlett diskussioner eller samarbeten med bl a följande företag och organisationer: OKQ8, Nissan, Opel, Toyota, Volvo AB, Vattenfall, Fortum, IKEA, Ericsson, ABB, Schneider Electric, Drive Energy, Park&Charage, Sunfleet, Bilpoolen, Move About, PostNord, Sweboat, Atrium Ljungberg, Miljöförvaltningen i Stockholm, Stockholm Business Region, Stockholm Parkering, Stockholms stads Trafikkontor, WSP, KTH, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lunds universitet, Swedish Institute for Computer Science, Elforsk, Viktoriainstitutet, Power Circle, Elbil Sverige, Gröna Bilister, SL/Stockholms läns landsting samt Sjöstadsföreningen, samorganisationen för bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. 2.2 Slutsatser från förstudien De slutsatser som kan dras från förstudien är följande: Introduktionen av eldrivna fordon innebär en djupgående omställning på många områden, tydligast när det gäller teknik och infrastruktur. De hittillsvarande insatserna har varit teknikdrivna, småskaliga och dåligt koordinerade. Det finns inget samlat grepp som knyter ihop de insatser som behövs, varken på det nationella planet eller på det konsumentnära, lokala planet. När nu fordonen kommer ut på marknaden saknas mycket av det som behövs för att få till stånd ett stort intresse hos allmänheten för att gå över till eldrift och därmed energieffektiva transporter. Det gäller framför allt infrastrukturen i form av laddutrustning i publika garage, i flerfamiljshus och på arbetsplatser. Bilföretagen står inför uppgiften att sälja inte bara en ny årsmodell till trogna kunder utan inför den mycket svårare uppgiften att övertyga kunderna om att byta till en ny form av teknik som kräver ny utrustning och som innebär mycket högre investeringskostnader än vad man är van vid. Bilföretagen har ännu inte visat hur de ska nå ut till dem som kan väntas vara föregångare i teknikomställningen. Det återstår till exempel mycket för att få återförsäljarna engagerade. Därtill kommer att bilföretagen ännu inte utvecklat affärsmodeller som gör de eldrivna fordonen intressanta för en större allmänhet. En annan och mera positiv slutsats, som vi har dragit framför allt av den internationella debatten om elbilar, är att övergången till elbilar erbjuder en stor potential för att på ett grundläggande sätt förändra dagens transportsystem och medverka till ett genombrott i arbetet för hållbar utveckling. Fokus i omställningen mot mera energieffektiva transporter har främst legat på personbilar, men omställningen måste ske i hela fordonsflottan. Därför måste arbete bedrivas i samarbete med intressenter på alla områden: personbilar, lastfordon, bussar, båtar/färjor och tvåhjuliga fordon, med de unika insatser som svarar mot varje områdes speciella förhållanden. Vad företagen än gör, enskilt eller i samarbete, så måste dessa insatser kombineras med starka och uthålliga incitament från stat och kommun. Sverige och Stockholm ligger efter andra länder och städer, som t ex Norge och Oslo, där man arbetar med en långsiktig plan i en politisk uppgörelse över blockgränserna. Norge har, delvis av detta skäl, världens högsta penetration av elfordon. Stockholm har som huvudstad ett ansvar för att gå före och Stockholm har mycket att hämta av inspiration från övriga nordiska huvudstäder, men också från andra städer som 13

14 engagerar sig detta arbete, t ex Portland i USA. De åtgärder som måste vidtas för att Sverige 2030 ska ha ett fossilfritt och energieffektivt transportsystem måste baseras på forskningsbaserad kunskap och forskningen måste i sin tur bygga på erfarenheter av hur introduktionen fungerar i verkligheten, så nära användarna som möjligt. Intresset var stort vid elbilsdemonstrationen i Hammarby Sjöstad 24 augusti 2012 Åtta bilmodeller visades upp: Toyota Prius PHEV, Volvo C30 Electric, Nissan Leaf, Opel Ampera, Citroen C-Zero, Mitsubishi imiev samt transportbilen Renault Kangoo ZE och sportbilen Fisker Karma. Vattenfall, Fortum, Park&Charge och Solelia visade laddprodukter. Elcyklar från EcoRide fanns också på plats för demo och provkörning. 14

15 3. Syfte, Mål och Verksamhet 3.1 Bakgrund Transportsystemet i Hammarby Sjöstad betjänar en befolkning på cirka invånare och är integrerat i Storstockholms transportsystem med cirka 2 miljoner invånare. Det består av Tvärbanan, en spårvagnslinje som anknyter till tunnelbanan vid Gullmarsplan busslinje 74 som går från Sickla köpkvarter i Nacka genom Hammarby Sjöstad till Södermalm med ändstation vid Mariatorget busslinje 71 som går mellan Jarlaberg och Kungsträdgården via Sickla Udde i Hammarby Sjöstad färjetrafik mellan Luma brygga, Henriksdalshamnen och Södermalm samt båttrafik sommartid från Hammarby Sjöstad till Nybroviken två bilpooler med sammanlagt cirka 40 bilar på ett tio-tal uppställningsplatser med i dag två elbilar cirka personbilar lastfordon som har sin bas hos företag i Hammarby Sjöstad och inkommande lastfordon för leveranser av varor och tjänster cykeltrafik, som är svår att kvantifiera, men som växer i omfattning gångtrafik. 3.2 Syfte med projektet Det övergripande syftet med projektet är att få till stånd en omställning av hela transportsystemet, avseende personbilar, bussar, transportfordon, färjor/båtar och cyklar. Detta sker genom att ta ett samlat grepp på hela transportsystemet i en koncentrerad demomiljö, med Hammarby Sjöstad som nav, i vilken både teknik, användning, demonstration och forskning ingår som element. 3.3 Målet för projektet Målet för projektet är att under demoperioden ha skaffat sådana erfarenheter att en väl underbyggd plan för omställning kan tas fram med sikte på att Stockholm år 2020 ska vara en globalt ledande stad i övergången till elfordon. 3.4 Demo av eldrivna fordon: ett samlat grepp ElBil2020s projekt, som redovisas i denna förstudie, syftar till att ta ett samlat grepp på omställningen till eldrivna fordon. Med ett samlat grepp avses följande tre insatser: att demoverksamheten omfattar hela transportsystemet med personbilar, lastfordon, bussar, båtar och cyklar. att den hittillsvarande starka teknikorienteringen i pågående elbilsprojekt kompletteras med ett tydligt användarperspektiv. Detta kommer till uttryck i hypotesen om en elbilstriangel vilket innebär att en framgångsrik introduktion av elfordon förutsätter att tre processer bedrivs parallellt 15

16 och väl samordnat - introduktionen av elbilar, etablering av laddutrustning samt organiserandet av användarna - och att dessa processer understöds av goda incitament från stat och kommun. att demoverksamhet kopplas samman med forsknings- och innovationsverksamhet. En viktig del av arbetet är att utvärdera effekter av såväl privatägda fordon, företagsbilar, bilpooler, fordonsuthyrning som olika typer av korttidslån (främst tvåhjuliga fordon) samt kollektivtrafik. Genom detta samlade grepp kan de tre stora, nu pågående nationella Road Map-projekten om en fossilfri fordonsflotta regeringens, Elforsks och Volvo-Vattenfalls projekt - erbjudas en infrastruktur och en organisation för att i Stockholm demonstrera hur föreslagna åtgärder kan omsättas till en realitet för användarna. Detta erbjuder unika möjligheter att ta fram forskningsbaserad kunskap som gör det möjligt att undanröja hinder för teknikskiftet Personbilar När Hammarby Sjöstad byggdes var ambitionen att en stor del av persontransporterna skulle ske kollektivt. Så är också fallet. Målet att arbetsresorna till 80 procent ska ske med kollektiva transportmedel, cykel eller gång har uppfyllts. Men antalet personbilar är större än vad som ursprungligen planerades. Personbilar används både för arbetsresor och för resor på fritiden, såväl korta sträckor till köpcentra som långresor. Omställningen av personbilsflottan kan därför ses som den i särklass största och mest komplicerade uppgiften. Demoverksamheten kommer att bestå av följande element och genomföras i samarbete med bilföretag, teknikföretag och bilserviceföretag samt Miljöförvaltningen: Stockholms Testpanel för ElBilar Detta är en organisation för att engagera användare att prova, hyra, poola, leasa eller köpa elbil. Organisationen drivs av ElBil2020. Testpanelen har nu drygt 200 medlemmar, en krets som ska byggas ut till 500 medlemmar när projektet startar, och sedan utvecklas under projekttiden. Avsikten är att rekrytera medlemmar till testpanelen från hela Stockholm och då söka inkludera opinionsbildare, beslutsfattare och trendsättare inom olika områden. Medlemmarna kommer att erbjudas att prova elbilar och laddhybrider på fördelaktiga villkor både från demoflottan och de bilpooler som vi samverkar med. Testpanelen får en central roll i projektet. Till den knyts uppföljning av erfarenheter och kommunikation om verksamhetens resultat samt arbete för att stödja tillkomsten av liknande lokala initiativ i Storstockholm. Stockholms Demoflotta av Elfordon Denna kommer att etableras i samarbete med OKQ8 och Miljöförvaltningen i Stockholm (MF). Den skall inledningsvis innefatta ett tiotal fordon, både personbilar och transportbilar, såväl elbilar som laddhybrider. OKQ8 kommer att leasa bilarna samt sköta och hyra ut dem till testpanelsmedlemmarna och till andra kunder. Bilarna kommer att stationeras på OKQ8 s stationer runt om i Stockholm och roteras mellan anläggningarna på kvartalsbasis i avsikt att ge alla stockholmare goda möjligheter att prova olika elbilar. Demoflottan skall successivt förnyas så att den bara innehåller nya bilmodeller som är tillgängliga på den svenska marknaden. Medlemmarna i Testpanelen får hyra till subventionerade priser. Motkravet till testmedlemmarna är att lämna detaljerad feedback på enkätfrågor. Erfarenheterna är att det är ett mycket större steg att skaffa en elbil än en vanlig ny konventionell bil. Därför ska Testpanelens medlemmar kunna få tillfälle inte bara för en kort provkörning utan för en dags eller flera dagars användning och därmed också skaffa sig erfarenheter av laddning. 16

17 Med demoflottan kommer bilföretagen att ges en utomordentlig hjälp till att intressera stockholmarna för elbilar och laddhybrider. Miljöförvaltningen kommer att tillhandahålla webbverktyg och loggböcker för uppföljningen och KTH kommer att sammanställa, redovisa och analysera svaren från användarenkäterna två gånger per år. En utvecklingsplan för laddutrustning Denna utvecklingsplan omfattar såväl publika garage och parkeringsplatser som garage tillhöriga bostadsrättsföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Denna plan för laddutrustning i närområdet innehåller olika typer av laddstationer: standardladdning, semisnabb laddning och snabbladdning. Inledningsvis etableras tre-fyra demogarage med laddutrustning från olika leverantörer för att i praktiken få erfarenhet av de frågeställningar och de problem som föreningarna ställs inför när garageplatser skall förses med laddningsmöjligheter. Vi har tagit fram en manual för att underlätta för bostadsrättsföreningarna/fastighetsägarna att kunna förbereda installation av laddutrustning. Manualen skall uppdateras på basis av de erfarenheter som erhålls vid etableringen av demogaragen. Avsikten är vidare att demonstrera ny laddningsteknik såsom induktion, batteribyte och nya betalningsmetoder för laddning. I detta syfte har ElBil2020 och Drive-Energy AB tecknat en avsiktsförklaring rörande samarbete om att i Hammarby Sjöstad uppföra Sveriges första batteribytessystem för elbilar. Anläggningen syftar till att demonstrera hur automatiskt batteribyte fungerar och inhämta användarreaktioner och därigenom bygga upp kunskap om konceptet. Genom att förlägga demoanläggningen till Hammarby Sjöstad kommer den att kunna användas och utvärderas av många bilister med intresse för elbilar. Initialt kommer anläggningen att kunna byta batterier till ECar Qubo EV, som är en konverterad Fiat levererad av ECar Sweden. Avsikten är att installationen senare skall övergå i ett pilotprojekt tillsammans med Taxi Stockholm och eventuella andra användare av transportflottor. Vi bedömer att den lokala infrastrukturen är avgörande för övergången till elfordon. Men denna är i sin tur beroende av att det finns ett nät av laddstationer på strategiska platser i Stockholm liksom utefter de stora vägarna i Sverige. Planen för laddinfrastruktur i Hammarby Sjöstad, demoprojektets nav, kopplas därför till den uppsättning av publika laddstationer som redan finns - för närvarande 532 laddplatser med totalt 1523 uttag i hela landet (enligt september 2012)- och de planer som finns för att etablera laddutrustning på andra strategiska platser. Vi har därför inlett samarbete med OKQ8 som tagit fram en plan för att etablera laddutrustning efter motorvägarna mellan Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö och Malmö-Göteborg. Inledande kontakter har också tagits med ett flertal andra företag och organisationer som är intresserade av att bygga nätverk av laddinfrastruktur, t ex IKEA. Åtgärder för att främja utvecklingen av elbilspooler Detta sker i samarbete med de bilpooler som redan idag är verksamma i Sjöstaden och andra delar av Stockholm, Sunfleet och Bilpoolen, och med Göteborgsföretaget MoveAbout, som idag driver elbilspooler med över 60 elbilar och nu planerar etablera sig i Hammarby Sjöstad och Stockholm. En idé som vi vill prova är att erbjuda bilpoolsbilar med en elbil uppställd i flerfamiljsgarage i kombination med andra miljöbilar på gatan utanför. En första enkät som genomförts i två BR-föreningar i Hammarby Sjöstad tyder på ett stort intresse bland medlemmarna för ett sådant erbjudande. Ett samlat grepp Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med övergång till elbilar är den mest komplicerade uppgiften i hela omställningen till hållbara transporter. Övergången bygger på att många enskilda bilanvändare ska 17

18 bli övertygade om fördelarna med elbilar energieffektivitet, tyst och säker drift mm och finna bilföretagens affärsmodeller attraktiva och de kommunala och statliga incitamenten starka och övertygande. Det är skälet till att vi på det sätt som beskrivits ovan vill ta ett samlat grepp och etablera ett väl fungerande samspel mellan användare, fordon och laddteknik i syfte att skapa en modell som kan bli användbar i andra städer och orter. Målet för delprojektet är att under demoperioden ha skaffat sådana erfarenheter att en väl underbyggd plan för omställning av personbilar kan tas fram med sikte på att Stockholm år 2020 ska vara en globalt ledande stad i övergången till elfordon Busslinje 74 som demolinje för laddhybridbussar När Hammarby Sjöstad planerades och byggdes var avsikten att Tvärbanan skulle fungera som en pulsåder, som knöt samman stadsdelen med tunnelbanan vid Slussen och vid Gullmarsplan. Denna plan kom av olika skäl inte att genomföras helt och fullt. Tvärbanan har en ändstation mitt i Sjöstaden och kompletteras av två busslinjer, linje 74 och linje 71. Bussarna drivs med biogas. ElBil2020 har i samarbete med Volvo och Vattenfall föreslagit Stockholms Lokaltrafik, SL, att den ursprungliga planen för eldrivna kollektiva transporter ska förverkligas genom att bussarna på, i första hand, linje 74 ersätts med laddhybridbussar. Förslaget innebär att de nuvarande åtta biogasbussarna ersätts av åtta laddhybridbussar och att linjen förses med ny utrustning vid ändstationerna för laddning av bussarna. Tidtabellen för busslinjen behålls oförändrad. En förstudie har genomförts med hjälp av WSP. Denna visar att omställningen ger en rad fördelar i form av a) lägre energiförbrukning: 67 procent; b) lägre utsläpp: - 66 procent CO2, lägre NOx c) lägre bullernivåer: tyst trafik i bostadsområden. Den främsta förklaringen till dessa gynnsamma resultat är att eldrift är förenad med mycket lägre energiförluster än en förbränningsmotor. Tack vare detta kan en laddhybridbuss köra tre gånger så lång sträcka på samma mängd energi som en biogasbuss. När det gäller ekonomi ger laddhybridbussarna upphov till högre investeringskostnader, men lägre driftskostnader. I ett inledande skede, innan bussarna har kommit in i serieproduktion, blir de samlade kostnaderna ungefär de samma som för biogasbussar. När bussarna serietillverkas blir de samlade kostnaderna för laddhybridbussarna lägre än för fortsatt användning av biogasbussar. Enligt EU-direktiv ska beslut om investeringar av detta slag baseras på en kalkyl av samhällskostnader, innefattande bland annat kostnaderna för emissioner. I förstudien har en sådan kalkyl gjorts och den visar att laddhybridbussarna är samhällsekonomiskt lönsamma redan från början av demoförsöket. Projektet presenteras under hösten för Stockholms läns landstings politiskt ansvariga för kollektivtrafiken. Om ett politiskt beslut kan fattas under 2012 kan övergången till elbussar på linje 74 ske under Målet för demoprojektet är att visa på fördelarna av elektrifiering av kollektiva busstransporter och ge underlag för strategiska beslut kring val av fordon och infrastruktur med sikte på att en omställning ska kunna genomföras i stor skala under perioden för vilken SL under 2013 kommer att upphandla trafiktjänster för Stockholms innerstad.

19 3.4.3 Transportfordon Under förstudien har vi etablerat samarbete med PostNord med eldrivna fordon och med IKEA som håller på att bygga upp en flotta av eldrivna transportfordon. Vi har för avsikt att med erfarenheterna från dessa företag och i samarbete med OKQ8 ta fram ett koncept för elektrifiering av lastfordon och att pröva detta koncept i Hammarby Sjöstad och övriga Stockholm. I detta koncept kommer vi att innefatta inte bara kommersiella lastfordon utan också de tunga och miljöstörande fordon som finns inom återvinningssystemet. Målet för detta demoprojekt är att samla erfarenheter, etablera ett koncept och genomföra en demoverksamhet, som kan bana väg för nya former av organisation och finansiering som underlättar en övergång till eldrivna lastfordon Eldrivna båtar och färjor Färjor och passagerarbåtar är en viktig del av de kollektiva transporterna i Hammarby Sjöstad. En färjelinje knyter samman Luma-området i centrala Sjöstaden med Henriksdalshamnen och Södermalm. Linjen trafikeras med dieseldrivna färjor. Sommartid går en passagerarlinje från Hammarby Sjöstad till Nybroviken i centrala Stockholm. I Hammarby Sjö finns småbåtshamnar med cirka 200 båtplatser. I Sjöstaden finns Sweboat, branschorganisation för småbåtsföretagen. ElBil2020 arbetar på tre områden för en omställning till eldrivna båtar och färjor: När det gäller den kollektiva färjetrafiken verkar ElBil2020 för att Stockholms stads miljöförvaltning och trafikkontor ska utreda hur en övergång till eldrift ska gå till. När det gäller den kollektiva båttrafiken samarbetar ElBil2020 med Ecoresan, ett företag som genomfört en förstudie, finansierad av Energimyndigheten, om en permanent båtlinje från Nacka via Hammarby Sjöstad till Slussen/Gamla stan. Frågan om upphandling av trafik är nu föremål för politisk beredning i Stockholms läns landsting. När det gäller fritidsbåtarna samarbetar ElBil2020 med Sweboat. Avsikten är att Sweboat ska ge uppmärksamhet åt eldrift i båtar och genomföra demonstrationer i Hammarby Sjö och därvid bygga upp laddinfrastruktur för dessa båtar. Formerna för detta samarbete kommer att utvecklas under demoperioden. Målet för detta demoprojekt är 1) att visa hur en övergång till eldrift av den kollektiva båttrafiken ska kunna genomföras och 2) skapa intresse inom fritidsbåtsområdet för en övergång till eldrift Eldrivna cyklar och andra tvåhjulingar När Stockholms stad planerade Hammarby Sjöstad fanns en ambition att öka kollektiva resor och cykelåkning för att kunna minska transporter med bil. Den ambitionen förverkligades inte, men ambitionen kvarstår och Stockholms stad har nu beslutat att sätta av 140 miljoner kronor per år fram 19

20 till 2018 för åtgärder som främjar cyklismen i Stockholm. ElBil2020 vill medverka i Stockholms stads satsning och vill verka för att elcyklar kommer till ökad användning som alternativ till biltransporter i närområdet och i pendling till och från city. ElBil2020 har inlett en dialog med Cykelfrämjandet och med ett 15-tal företag som marknadsför eldrivna cyklar i syfte att lägga upp en plan för att utveckla denna form av persontransporter. Intresset är stort hos företagen och Cykelfrämjandet. Målet för detta projekt är att genom demoverksamhet visa hur elcykeln kan utgöra ett alternativ till biltransporter på korta sträckor ElecTriCity Det primära syftet med ElecTriCity är att skapa en publik mötesplats med ett inspirerande och interaktivt tekniskt innehåll som kan utgöra en bas för att intressera, informera och engagera allmänhet och företag i övergången till hållbara transporter och användningen av smarta elnät, samt för energieffektivisering i vid mening. ElecTriCity Stockholm föreslås bli förlagd till Hammarby Sjöstad, med en möjlig parallell implementering i Göteborg och Malmö, som fysiska centra för den demoverksamhet som ElBil2020 vill genomföra. Tanken är att ElecTriCity ska skapa ett tydligt fokus och intresse för de förändringar som behöver ske under de närmaste åren när det gäller energieffektiva fordon och andra effektiva energitekniker som grundläggande element i en hållbar utveckling. ElecTriCity är ett koncept och ett varumärke för samverkan över traditionella block och sektorsgränser. Det omfattar state-of-art -teknologi, nytänkande inom samhällsplanering och byggande, infrastruktur, energieffektivisering i bred mening, elfordon, smart laddning, smarta elnät m.m. ElecTriCity bygger på att forskare, företag, myndigheter, organisationer och framförallt användare möts i en gemensam strävan att i ett tidigt kommersiellt skede utvärdera morgondagens teknik och innovativa affärsmodeller på ett praktiskt plan. Kunskapen från ElecTriCity kan få stor inverkan på hur vi kan möta framtidens energiutmaningar och sätta Sverige i fokus som ett föregångsland. ElecTriCity kan fungera både som ett democentrum för allmänheten och som ett användarorienterat innovationskluster för företag inom området transporter, energi, återvinning och informations- och kommunikationsteknologi, IKT. ElecTriCity är en viktig struktur i omställningen. Därför är det extra viktigt att denna satsning utökas till ett innovationskluster. Utförligare beskrivning av ElecTriCity som innovationskluster kommer lämnas till Energimyndigheten i samband med ansökan för demofasen. ElBil2020 och Elforsk har fått intresseanmälan till detta projekt från ett 15-tal företag och forskningsorganisationer, däribland Miljöförvaltningen i Stockholm, Stockholm Business Region, Volvo Personvagnar, Ericsson, KTH, Lunds universitet, OKQ8, ABB, SP, Vattenfall, Drive Energy, WSP, Fortum och Schneider Electric samt IKEA. Målet för projektet är att under 2013 i samarbete med intressenterna etablera ett första ElectriCity, som sedan kan följas av liknande democentra i Göteborg och Malmö, så småningom också i andra städer, och att därigenom öka intresset, kunskapen och engagemanget för övergång till elfordon och till smarta nät och andra åtgärder för energieffektivisering. 20

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi, miljö, hållbarhet som genomgående tema Från

Läs mer

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften STARKT ENGAGEMANG Över 80 organisationer och 200 personer har varit involverade AB Storstockholms

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad..från framgångsrik kommunal stadsplanering till medborgardriven process för ständiga förbättringar - med energi som genomgående tema Från nedslitet industriområde.via

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

VERY STRONG SUPPORT Over 80 organisa.ons and 200 persons involved

VERY STRONG SUPPORT Over 80 organisa.ons and 200 persons involved rollup80x200_roadmap.indd 1 2013-03-25 13:25 Johan Konnberg Roadmap to favor introduc1on of electric vehicles in Sweden, fulfill the environmental objec1ves and simultaneously strengthen and improve the

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman

Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman Utvecklingen går allt fortare Benz första patenterade etanolmotor 1888 2 Elfordon på gång sedan 1850. 3 En fordonsindustri i förändring

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö.

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART vision Storstadshushåll väljer 9llgång 9ll mobilitet istället för bilägande

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Elbilens utveckling En betraktelse ut ett innovationsperspektiv Bo Normark Senior Consultant, Power Circle

Elbilens utveckling En betraktelse ut ett innovationsperspektiv Bo Normark Senior Consultant, Power Circle Elbilens utveckling En betraktelse ut ett innovationsperspektiv Bo Normark Senior Consultant, Power Circle Elbilen vision och verklighet 2014-01-23 Forskning / Innovation Forskning: Omsätter pengar till

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

El framtiden för transportsektorn

El framtiden för transportsektorn El framtiden för transportsektorn Marie Fossum, Fortum Örebro, 12 May 2009 1 Fordonsrelaterade utsläpp ökar Antalet bilar i världen växer stadigt. samtidigt ökar utsläppen från transportsektorn kraftigt

Läs mer

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Sven Borén, doktorand BTH projekt GreenCharge http://www.barometern.se/kalmar/tysta-elbussar-imponerade-pa-passagerarna/ Foto: Stefan Nilsson Hållbarhetsutmaningen

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm Clean Vehicles in Stockholm Kommunens roll CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLM ENVIRONMENT & HEALTH ADM www.miljobilar.stockholm.se Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm 170.000 miljöbilar 20 %! 95 200.000 % av

Läs mer

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi 2015-04-14 Anders Hollinder Energistrateg - SBF Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Uppsala s stadutveckling skapar många

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012 Olle Hådell Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Bussplan Stockholm 2014-06-13. Bussplan Stockholm

Bussplan Stockholm 2014-06-13. Bussplan Stockholm Bussplan Stockholm - för tyst och ren trafik i innerstan 1. Vad är syftet med Bussplan Stockholm? Syftet med Bussplan Stockholm är att visa hur Stockholm under de närmaste tio åren kan byta ut 330 bussar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen 1. Remissammanställning av na0onell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem 2. Workshop 20/4 ITS från poten0al 0ll

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

El i transportsektorn

El i transportsektorn El i transportsektorn Översikt av utvecklingen och trenderna på marknaden för laddbilar Stockholm 13 mars 2009 Fortum ett ledande energiföretag i Norden Fokus på Norden, Ryssland och området runt Östersjön

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer 2 MÅL för Elbilsupphandlingen Tillsammans med andra

Läs mer

Förnybar energi i trafiken

Förnybar energi i trafiken Förnybar energi i trafiken Nils-Olof Nylund Energikonferens- Vilja, vision och verklighet 15.10.2009 Hanaholmen, Esbo Utmaningar i transportsektorn Innehåll Bilarna idag Projektioner för framtiden Biodrivmedel

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Vilka är vi. Varför Arvika

Vilka är vi. Varför Arvika Vilka är vi. Varför Arvika Vad är YH-utbildning Yrkeshögskoleutbildning är sedan 2009 en ny eftergymnasial utbildningsform med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna är utformade utifrån arbetslivets

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö

Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Patrik Widerberg Trafikavdelningen, Gatukontoret, Malmö Allmänt Mål, strategi & struktur Projektområden Organisation Resultat hittills i Malmö Resultat i övriga städer Framgångsfaktorer och problem Towards

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på. ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund

GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på. ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på GREEN HIGHWAY ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund RIPASSO ENERGI AB Visste du detta om elkraftnäringarna i Sverige : 130.000 sysselsatta

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer