Plats Folkets hus i Söndrum, Art; Medlemsmöte. Styrelsen samt protokolljusterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Folkets hus i Söndrum, Art; Medlemsmöte. Styrelsen samt protokolljusterare"

Transkript

1 Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL års möte Medlemsmöte Tld Plats Plats Folkets hus i Söndrum, Art; Medlemsmöte Distribueras till Styrelsen samt protokolljusterare $1 Val av ordförande och sekreterare Mötet valde Ake Persson till ordförande och Joakim Stare till sekreterare. $2 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare Till protokolljusterare och rösträknare valdes Allan Johansson och Lars Andreas son $3 Fastställande av röstlängd Mötet beslutade att använda medlemsregistret som röstlängd. $4 Fråga om mötet är behörigen utlyst Mötet ansågs vara behörigen utlyst $5 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. $6 Föredragning av styrelsens årsredovisning Jan Bergkvist redovisade verksamhetsberättelsen för 2006 och mötet godkhnde denna som styrelsens årsredovisning. $7 Revisorernas berättelse Revisorerna företrädes av Maj-Louise Larsson som redovisade revisionen. Mötet godkände revisorernas berättelse.

2 $8 Fastställande av resultat- och balansräkning Resultat- och balansräkningen för 2006,godkändes. $9 Fråga om disposition av årets resultat Disposition av årets resultat godkändes. $10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvars&ihet. Q1 Fastställande av arvode till styrelsen Styrelsens arvode för 2007 fastställdes till ett basbelopp. $12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2007 Jan Bergkvist redovisade verksamhetsplanen och budgeten för 2007 och mötet godkände dessa. $13 Inkomna motioner a. Anslutning till frihamnsordningen. Mötet beslutade avslå förslaget. b. Prenumeration av tidskrifter. Förslaget bifalles och styrelsen tar in förslag till tidskrifter. Nästa styrelsemöte tar upp &ågan. $14 Val av styrelse a. Ordförande för en tid av ett år. Sven Palmqvist valdes till ordförande efter avgående Jan Bergkvist b. Tre ordinarie ledamöter för en tid av två år. Omval av Leif Gudmundsson, Klas Lövkvist efterträder Jarl Öijerholm och Hans Roth efterträder Christer Nilsson $15 Yal av två suppleanter för en tid av ett år Omval av Gösta Köning och Thomas Larsson efterträder Hans Roth. $16 Val av revisor för en tid av två år Omval av Mats Jansson. $17 Yal av revisorssuppleanter för en tid av ett år Omval av Morgan Eriksson och Peter Willner. $18 Val av valberedning Omval av Torbjörn Jonsson, Dan Johansson och Kenneth Elofsson.

3 3(3) $19 Val av suppleant för en tid av ett år Omval av Anders Schager. $20 Information till och från styrelsen Information till styrelsen: Ingen information till styrelsen. Information &ån styrelsen: Ch r ister Nilsson informerade om Hallandsseglingen 2007 i Falkenberg, nytt pris till den förening som ökar med flest antal anmälda från föregående år. Le if Gudmundsson informerade om muddringen i vår samt önskemål om hjälp att laga brygga 2. Ke n neth Elofsson ställde &ågan till deltagarna på mötet om det fanns önskemål att bjuda på socker&itt fika på årsmötena. Or d förande vädjade till hjälp i hamnen och bad intresserade meddela Ingvar. Ha ns Roth avtackade avgående ordsrande Jan Bergkvist. Jan Bergkvist avtackade övriga avgående ledamöter. $21 Avslutning Jan Bergkvist överlämnade ordförandeklubban till Sven Palmkvist och mötes ordföranden Ake Persson tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid prot kollet Jo im Stare Justerat Allan Jo sson Lars dersson

4 - Grötviks Segelsällskap org nr <786 Resultaträkning Not Belopp i kr Rörelsens intäkter Medlemsavgifter HBHlnavgliter Övriga intäkter Rö relsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Kostnader för arbetskraft Rörelseresultat före avskrivningar 3& A I Byggnader Anläggningar (Y-bommar) Bit Maskiner o Inventarier Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdis si tioner Resultat före skatt Årets resultat 1%

5 Grötviks Segelsällskap org nr &49201RT&5 Balansralkning Not Belopp i kr TILLGÅNGAR Anlä i n s t ill ån ar Byggnader och övrig fast egendom Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättninstill ån ar Kassa och Bank Förutbetalda kostnader Kundfordringar Övr kort&i&tiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGA R KGKT KAPITAL OCH SKULDER ~Eet ka ital Balanserad vinst ÄndamålsbesQtmda medel muddring Ändamålsbest5mda medel stormsk Årets Resultat Summa Eget kapital $ d~l h dd e~ Id Leverantör&skulder Upplupna kostnader Div kort&istiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ansvarsförbindelser

6 Grötviks Segelsällskap % Redovisnings- och v%rderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisnings sed. Avsättningar till ändamålsenliga medel för muddring och stormskador sker över balansräkningen. Not 1 Avrign intqder Gästhamn Intäkter segling Erhållna bidrag Vaktavgifter Försäkringsersättning Ovrigt Not 2 Upply s ning verltsamhetskostnnder ~r iga externa kostnader Muddring Reparation stormskada kriga externa kostnader Personalkostnader Föreningen har under året haft 1 fast anställd hatnnkapten 50/o tjänstgöringsgrad Lön hamnkapte n Ovllga löner Sociala kostnade r Not 3 A nng g ningstillgkngar Ackumulerade anskagningsvarden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar Avyttringar och utrangeringar 0 0 Utg bokfört restvärde

7 Grötviks Segelsällskap 8492N-4785 Not 4 K ontokredit Inga kontokrediter Not 5 Förändring av eget kapital Ba/. Vinst k fud d ring Sto r mskador Arets resultat Vid årets början Förändringar under året Vid årets slut Not 6 Ansva r sförbindelser N6 Inlösen av Ybommar enl avtal med kommunen

8 F ÖRENINGENS EKONOM I Styrelsen foreslår att årets vinst på kr balanseras i ny räiming. Halmstad Ber gkv Hans Ro Jo rand Vice Ordförande Sekreterare Oijerholm Bo Larsson ei Gudmundsson tendent Kassör Hamnansvarig Gösta König Christer Nilsson H Bitr Hamnatmvarig Seglings- och Försäkrings-, utbilånings ungdomsansvarig och PR-ansvarig Vår revisionsberättelse bar avgivits G3 -rs 7 Maj-Louise Larsson Mats Jansson

9 Verksamhetsberättelse för Grötviks Se elsällska 2006 Styrelsen för Grötviks segelsällskap avger härmed för verksamhetsåret 2006 följande berättelse; Styrelsen har under året haft följ ande sammansättning: Ordförande Jan Bergkvist v. ordf Hans Roth Kassör Bo Larsson Sekreterare Joakim Stare Hamnansvarig och säkerhetsansvarig Leif Gudmundsson Bitr hamnansvarig Gösta Kö nig Intendent och miljöansv. Jarl Öij erholm Utb. ansvarig, förs. ansvarig och PR Hasse Särman Seglings/ungdomsansvarig och IT Christer Nilsson Arbetsutskottet har utgjorts av ordf., kassör och sekr. Övriga funktionärer: Revisorer Revisorssuppleanter Klubbmästare Maj -Louise Larsson och Mats Jansson Morgan Eriksson och Peter Willner Kenneth Elofsson och Bo Öhman Kommittéer Sammankallande för resp kommitté Seglings och ungdomsk Motorbåtsk Bevakningsk Valberedning Christer Nilsson Gösta König Kaj Adolfsson Dan Johansson (sammankallande) Kenneth Elofsson Torbjörn Jonsson och som suppleant Anders Schager Förenin sverksamhet Styrelsen har under året hållit nio protokollförda sammanträden. Verksamhetsåret inleddes med att en fullsatt buss med klubbmedlemmar i början av februari åkte till den årliga båtutställningen i Göteborg. Där kunde året nyheter beskådas och en nypa vår och sommar inandas bland fernissa, plast och tjärdofter. Föreningen hade vid årets ingång 546 medlemmar och vid dess utgång 595 medlemmar. Studier: Under året har arrangerats studieverksamhet rörande kurser för att få nautisk kompetens som båtförare. Lärare har varit sjökapten Jan Benninger. Samtliga deltagare som gick upp i den

10 skriftliga examen blev godkända. Vidare har vi haft en utbildning i "matlagning till sjöss". En mycket uppskattad kurs. Segling: Vi har genomfört tre seglingstävlingar. Det var Hallandsseglingen med 24 deltagande båtar som genomfördes i härligt väder den 10 juni. Samma dag arrangerades ett mästerskap i den s.k. So5 klassen. Sena eftermiddagen och kvällen bjöd på fortsatt fint väder och den efterföljande festen med prisutdelning på kajen blev till en trevlig tillställning med ca 100-talet deltagare. Klubbens traditionella kappsegling "Spangenberg" genomfördes den 12 augusti. Tyvärr var inte vädergudarna med oss denna dag -i annars så strålande sommar- utan det blev åska med kraftiga vindbyar med ty åtföljande rigghaverier. Av de startande var det endast fem tappra båtar med besättningar som fullföljde tävlingen. Den faktiska vädersituationen och prognoserna för dagen hade en menlig inverkan på antalet anmälda båtar. Ungdom sverksamhet: Ungdomsseglingarna har under sommaren genomförts med växlande resultat. Tyvärr är det svårt att rekrytera ledare. Oftast är det någon förälder som har seglingskunskaper som följer sina egna barn och som kan ta hand om även andra. Men, det saknas kontinuitet. Bevakning: Även i år har bevakning av hamnen skett genom insatser av medlemmarna. Vi kan konstatera att det är allt fler som ställer upp och det är sällan som något fallerat. Ibland har det hänt att någon uteblivit utan att lämna meddelande om detta. Denna fråga diskuterades på halvårsmötet och förslaget blev att den som i fortsättningen inte tar ansvar för sin vakt riskerar att bli av min sin båtplats. Utförda arbeten: Vintern brukar sällan gå spårlöst förbi när det gäller hamnanläggningen. Även i år kunde vi på våren konstatera att vintern medfört att vissa reparationer var nödvändiga. Så t ex hade flytbryggan i innerhamnen brustna fästen i kortändan och den bärande balken var avbruten. Dessutom var den innersta bryggan (brygga 4) på väg att fara iväg. Nya kättingar fastsattes och hopfogning av tidigare förankringar utfördes. Ett annat problem som vi upptäckte var igensandningen av hamninloppet. En provisorisk muddring av inseglingen genomfördes genom benägen hjälp av Sjöräddningssällskapet. Av övriga underhållsarbeten som utförts kan nämnas att den s.k. långvården har snyggats upp genom bortforsling av allt gammalt skräp som samlats där under åren och ett nytt lager grus har lagts på, Fyren har höjts ca 70 cm och kommit på plats. Golvet i klubbhuset har bonats och en sammankomst med bryggvärdarna ägde rum den 1 juni. Hålen i badbryggan har fyllts med cement, skyltar om bad och fiskeförbud i hamninloppet är uppsatta, trappan till källarlokalen är lagad, bänkarna vid klubbhuset är skrapade och målade, anslagstavlan vid klubbhuset är reparerad och målad, målning av hygienhuset har skett liksom av sjöboden. Ett antal platser i början av brygga fem har breddats för att tillgodose efterfrågan av sådana platser.

11 Övrigt: Den dagliga aktiviteten i klubbhuset med spontana samlingar av medlemmar som "ljuger" och dricker kaffe fortgår som tidigare. Den gymnastik som startade för några år sedan har även i år pågått. Men, det finns plats för fler medlemmar. Vi har i år haft 410 gästnätter och Sr cykeluthyrning fatt in kr vilket belopp har skänkts till sjöräddingen. Den 12 oktober hade vi en trivselträff med ärtor och tillbehör på restaurang Ekebacken. Thomas Johansson, seglare &ån HSS, visade bilder och berättade om sin ensamsegling &ån Halmstad till Västindien ToR i en 26 fot stor båt. Ett mycket intressant och uppskattat program. Aret avslutades den 16 december medj ulglögg och pepparkakor för medlemmarna i klubbhuset. Klubben har under året haa mycket gott samarbete med representanter Sr Halmstad kommun. Beträffande GSS ekonomiska resultat och ställning hänvisas till den efterföljande resultat- och balansräkningen med tillhörande kommentarer. Halmstad den & januari 2007 Styrelsen/ Jan Bergkvist

12 Valberedningens förslag till Arsmötet med Grötviks Segelsällskap Nuvarande styrelse M andatperiod Vald tom V a l beredningens förslag Ordförande Jan Bergkvist 1år 2006 Nyval S v e n Palmkvist Ledamot Bo Larsson 2år 2007 Ledamot Leif Gudmundsson 2 år 2006 Omval Ledamot Hans Särman 2år 2007 Ledamot Jarl Oijerholm 2 ar 2006 Nyval C l a es Lövqvist Ledamot Joakim Stare 2 af 2007 Led amot Christer Nilsson 2år 2006 Nyval R o l and Andersson Suppleant Hans Rooth 1 år 2006 Omval Suppleant Gösta König 1år 2006 Omval Övriga funktionärer Revisor M aj-louise Larsson 2 år 200? Revisor Mats Jansson 2år 2006 Omval Revisorssuppleant Peter Nlillner 1år 2006 omval Morgan Eriksson 1år 2006 Omval Valberedning Torbjörn Jonsson 1år 2006 Dan Johansson 1år 2006 Kenneth Elofsson 1år 2006 Anders Schager 1år 2006 Suppleant

13 Revisionsberättelse Till årsmötet i Grötviks Segelsallskap Vi har granskat verksamhets~ ise n och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Grötviks Segelsällskap för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om verksamhetsberättelsen och Srvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen Sr a ä i ri m lig grad försäkra oss om att verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret Halmstad den 7 mars 2007 Maj-Louise Larsson Mats Janson

14 Resultatuppföljning för Grötviks Segelsällskap för år 2006 samt budget för år 2007 Utfall 5 B u dget 06 Utfall 06 Bud get 07 intäkter Medlemsavgifter Hamnavgifter Övriga Intäkter Summa intäkter 825 Kostnader Driftskostnader Muddring Reparation Pir Personalkostnader Avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader Summa kostnader S04 Redovisat resultat -7S Resultatdlspositlon Avsättning muddringsfond Upplösning muddringsfond Avsättning stormskadefond Upplösning stormskadefond Resultat elter disposition Ukvida Mecfel

15 Från: Pålsbo Kai Adolfsson Hagalundsvägen 35A Halmstad Motion till GSS årsmöte 2007 Angående anslutning till Frihamnsordningen Föreningens syfte är att främja båtlivet. Ett sätt kan vara att ansluta sig till Frihamnsordningen. Genom att ansluta sig möjliggör man för föreningens aktiva medlemmar att ligga i anslutna hamnar utan avgift upp till 3 dygn. Det har blivit allt dyrare att ligga i gästhamn, avgiffer uppemot 200 kronor per dygn är inte ovanligt. Kan man reducera medlemmens kostnad torde detta främja och stimulera båtlivet. Som motprestation får vi ta emot gäster från anslutna hamnar utan avgift motsvarande tid. Frihamnsordningen administreras av Skive Sösports Havn i Danmark. Kostnaden för GSS är 250 DKK i administrationsavgiff och 8 DKK per Frihamnsmärke. Ett litet inkomstbortfall kan det ju även bli pga. uteblivna gästhamnsavgifter. Det finns dock anledning att antaga att de gäster som har Frihamnsmärket inte i någon större utsträckning besökt Grötvik utan istället använt sig av hamnar anslutna till Frihamnsordningen. Brukligt är att förening ansluten tar en avgift av sina medlemmar för frihamnsmärket (ofta belopp kring 100 kronor). Enligt mitt sätt att se det skulle då de fasta kostnaderna samt en stor del eller hela bortfallet av gästhamnsavgifter täckas. Kvar blir den positiva effekten att vår förening erbjuder sina egna medlemmar ett mervärde. Medlemskap i Frihamnsordningen visar även på att föreningen är allmännyttig och inte en vinstdrivande förening. Bilagor: 1. Skive Sösports Havns takstregulativ 2. Frihamnsordningen, anslutna hamnar 3. Frihamnsordningen, regler (Danska) 4. Kontaktinformation för anslutning Jag yrkar att: GSS ansluter sig till Frihamnsordningen inför säsongen n P ålsbo dag s, ovan Kai Adol sson, Medlem GSS

16 Motion an ående anslutnin till Frihamnsordnin en. Motionären anser att Grötvik bör ansluta sig till Frihamnsordningen. En sådan ordning innebär att den som är ansluten ligger kostnadsfritt tre dygn i en hamn som är ansluten till denna. Efter att ha lämnat hamnen under tre dygn återinträder rätten att ligga ytterligare tre avgiftsfria dygn. Om vi ser till vår närmaste omgivning så är det Halmstads segelsällskap som är ansluten. Därefter kommer Getterön och Bua norröver. Ser vi söderut så är det Råå, Limhamn och Lagunen som är anslutna. På den danska sidan är det först Lynetten som är ansluten och sedan några ytterligare hamnar. Ser vi till hur våra båtägare i Grötvik kan nyttja en anslutning så synes det vara ganska begränsat. Våra, på en helg nåbara mål, är Båstad, Torekov och möjligen Gilleleje. Ingen av dessa hamnar är medlemmar i frihamnsordningen. Inte heller Skallkroken är ansluten. Den enda anslutna hamn vi kan nå på en helg är HSS vilken sannolikt inte många besöker för övernattning annat än i enstaka fall. Ser vi till vårt båtbestånd är det ett i förhållande till antalet båtar i hamnen litet antal som är övernattningsbara. Och än färre är lämpliga för längre färder. Det är således endast ett ytterst fåtal båtar som torde kunna nyttja erbjudandet från frihamnsordningen och kostnaden för denna jämte de förmodade minskade intäkterna för vår hamn står inte i rimlig proportion till anslutning till frihamnsordningen. Styrelsen föreslår årsmötet besluta Att motionen avslås.

17 K,lc-; skivesoesportshavn.dk Sida 1)av 1 Ledeisen Anmodning om leje af bådeplads.: Takstregulativ tilbage.:filer Havnens Takstregulativ gasldende fra 1. april 2006 til den 31. marts Depositum ved indgåelse af lejemål: kr. 500, Pladsleje pr. meters bredte incl. moms: kr. 1315, Gaisteleje kr. 85,- pr. påbegyndt dsgn incl. el og vand. FH-ma:rker (til klubber) kr. 8,- pr. stk. + kr. 250,- i administrationsgebyr. Leje af kran kr. 250,- pr. Ieft. Medlemmer af SSH betaler kr. 125,- for efterfelgende left. Poletter til brusebad/vaskemaskiner/tsrretumbler kr. 10,- pr. stk. El forbrug i forbindelse med vinterparkering af både ved bro 4, kr. 1,75 pr. kwh. Rykkergebyr ved for sen indbetaling af pladsleje mv, kr. 100, Svrtge priser reguleres med et tills.g på 1,5 % fsr moms.. : bill eder Na.ste event :: Generalforsamlinge Indsa.t i kalender id=

18 1003 ) ) FRIHAVNSORDNINGEN FH Sn S FRIHAVNSORDNINGEN I ID Administration: Skive Sesports Havn Strandvejen 26, 7800 Skive 021 Fax * 602 Giro SD Cf fp 017 Ud for rnange havne er anfert havnens position. Positionerne er kun vejledende. SIIHII I

19 Fyn Sydhavnsklubberne Deltagerhavne 401 Odense Sejlklub 55" 24,5' N 10' 23,0' E 750 Bädelauget Stiboerne Nr. Jyllands vestkyst Position Position ' 38,4' N 1 2 ' 33,0' E 54" 57,5' N 402 Odense M.B.K. 55" 24,5' N 10'23,0' E Sejlklubben "Tokosten" 101 Hejer Bådklub 08' 40,9' E 403 Sejl- og Motorbådsklubben "Frem" 55' 24,5' N 10' 23,0' E 752 Bådeklubben Molen 55' 38,4' N 12" 33,0' E 102 Bådklubben Vidå 405 Sejlklubben Fjorden, Odense 55 24,5' N 10' 23,0' E 753 Badklubben Valby 103 Ribe Sejlklub 55" 19,9' N 08 45,7' E 407 Varbierg Motorbådsklub 55' 31,1' N 09' 57,2' E 754 Bädeklubben "Havjatgerne" 104 Fann Sejlklub 55" 26,6' N 08' 24,5' E 755 "De To" 105 Esbjerg Sesport 55" 28,0' N 08" 26,0' F 756 Bådeforeningen "Trekanten" 106 Varde Sejlklub 55' 37,3' N 08' 28,8' E Isefjorden og Roskilde Fjord 757 Se!Iklubben Mellemfortet 55' 38,4' N 12" 33,0' E 107 Sork Bådelaug 55' 51,0' N 08 16,8' E Frederikssund Lystbådehavn 55' 49,6' N 12' 03,5' E 758 Kalvebod Bådelaug 55' 38,4' N 12' 33,0' E Stauning Bådelaug 55' 57,2' N 08' 22,5' E 502 Veddelev Strands Bådelaug 55' 40,8' N 12' 04,2' E 759 Motorbåds klubben West 109 Ringkobing Sejlklub 56' 05,3' N 08" 14,4' E 55' 45,7' N 12' 05,7' E 760 Bådeklubben "Sja:llandsbroen" 55' 38,4' N 12' 33,0' E 503 Jyllinge Nordhavn 110 Hvide Sande Bådeklub 56 00,0' N 08" 07,0' E 55' 44,8' N 12' 05,8' E 761 Sellforen!ngen "Enighed" 55' 38,4' N 12' 33,0' E 504 Jyllinge Lystbådehavn 111 Thyboren-Harboere Bädelaug 56* 42,0' N 08 13,6' E 55 47,8' N 12" 03,5' E 762 Sejlforeningen "Syd" 55' 38,4' N 12' 33,0' E 505 Skuldelev Bådelaug 112 Skaven Bådlaug 55' 53,6' N 08' 21,7' E 55* 49,7' N 12 03,8' E 763 Bådelauget "Sydvest" 55' 38,4' N 12 33,0' E 507 Marba;k Lystbådehavn 55' 40,7' N 11' 59,3' E 764 Foreningen Skibbroen 55' 39,6' N 12' 33,6' E 508 Herslev Strands Sejlklub Limfjorden 55' 57,8' N 'I1' 59,8' E 765 Bådelauget "Broen" 55" 39,2' N 12" 33,4' E 201 Lernwq Marina 56' 33,9' N 08 18,8' E 509 Frederiksva:rk Havn A.m.b.A. 55' 51,5' N 12 00,6' E 766 FDF's Bådelaug 202 Tambohuse Bådelaug 56' 38,1' N 08 35,8' E 510 Bådelauget Kignas Mole 55* 45,4' N 11"' 51,1' F 767 Bådeforeningen "Sehesten" 203 Salkngsund Seilklub - Glyngere 56' 45,9' N 08' 51,9' E 511 Nordhammer Bådelaug 55' 43,5' N 11* 45,7' E 204 Skive Sesports Havn 56 34,2' N 09' 03,2' E 512 Holbatk Bädelaug 55' 43,5' N 11' 45,7' E Tyske havne 205 Virksund Lystbådehavn 56' 36,5' N ' E 513 Holba!k Marina 55' 43,5' N 11 45,7' E 801 Segler Vereinigung, Flensburg N E 206 Viborg Sejlklub - Hjarba.k 56' 31,9' N 09' 19,2' E 514 Skudelauget Sydvest, Holba.k Havn 55' 44,1' N 11' 42,5' E 802 Wassersportclub Flensburg 54' 47,5' N 0 9 * 26,0' E 207 Thisted Sejlklub 56' 57,2' N 08" 42,0' E 515 l-lerby Bådelaug 55o 44 5' N 11' 59,6' E 803 Flensborg Yacht Club 54' 48,2' N 0 9 ' 25,9' E 208 Haverslev Bädelaug 57" 01,7' N 09 24,0' E 516 Selse Mellekrogs Bådelav 517 Fiskerihavnens Bådelaug af 1998, Hotbmk 55' 43,3' N 11 43,0' E 804 Sylter Segler Club 209 Sejlklubben "Limf!orden" Aalborg 55' 43,8' N 12' 02,2' E 805 Sylter Yacht Club 54' 45,6' N 08' 17,7' E 210 Vestre Bädelaug, Aalborg 57' 03,0' N 09' 56,0' E 518 Senderby Havn 806 Nordfresischer Seglervereinigung 211 Ålborg Sejlklub 57' 03,4' N 09' 52,5' E Sjtelfand, Lolland, Falster 808 Wassersportverein Fleckeby 54' 29,5' N ,8' E 212 Sundby-Hvorup Sejlklub 57' 04,3' N 09' 57,5' E 602 Appenats Bådelaug 55' 11,9' N 11' 44,8' E 809 Nordstander Wassersportverein 213 Fiskerklyngen - Älborg Toreby Sejlklub 54' 45,6' N 11' 51,6' E 810 Akademischer Segetverein zu Rostock 214 Holstebro-Struer Havn 56' 29,6' N 08 35,8' E Nakskov Sejlklub - "Hestehovedet" 54' 49,9' N 11' 05,7' E 811 Segler Verein Turbine Rostock 54" 05,7' N 12' 07,6' E 215 "Nautilus" Hvalpsund 56" 42,4' N 09' 12,1' E Blans Baadeklub 54' 52,1' N 11 26,0' E 812 Meldorfer Seglerverein 54' 06,0' N ,0' E 216 Attrup Havn ' N 09' 27,4' E 609 Sakskebing Bådelaug, Maltrup Vsenge 54' 48,7' N 11' 37,1' E 813 Yachtclub Kattegat Lubeck e.v ' N 10'4 6 0 ' E 217 Nerresundby Seilklub 57' 03,0' N 09 56,0' E Poul's Vig Bådelaug, Yderna:s 55' 12,3' N 11' 43,3' E 218 Doverodde Havn 56' 43,1' N 08' 28,5' E 612 Nystad Sejlklub 54' 39,7' N 11' 43,9' F Svenske havne 613 Bådelauget Rosnces 901 Blombergs Bätsällskap Jyllands estkyst 54 46,0' N 11* 51,8' E 902 Sölvesborg Segelsällskap 56' 02,2' N 14' 33,3' E 301 Kalovig Bådelaug 56' 14,6' N 10' 20,7' E 614 Nykebing F's Fiskeriforening 615 Lange Bådelaug 54' 49,1' N 11" 01,1' E 904 Näsets Hamnförening 302 Egå Manna 56' 12,6' N 10' 17,5' E 616 Lergravens Sejl- og F!skenklub 54' 45,1' N 11' 52,3' E 906 Småbåtshamnen, L!mhamn AB 55' 35,0' N 12' 55,0' E 303 Horsens Bådeklub 55' 51,4' N 09' 52,1' E 617 Motorbådsklubben Guldborgsund 54' 52,2' N 11' 45.0' E 907 Lagunen i Limhamn 55' 35,9' N 12' 56,1' E 304 Horsens M.B.K. 55" 51,4' N 09' 52,1' E 618 Gisselere Lystbädehavn 55' 40,7' N 11 04,5' E 908 Båtklubben Malmöhus 305 Horsens Sejlklub 55' 51,4' N 09' 52,1' E 620 Guldborg Fe!eter - Brobådelaug 54' 52,2' N 11' 45,0' E 909 Lommarbuktens Seglarklubb 55' 4,05' N 13' 40,0' E 306 Horsens Lystbådehavns Bådelaug 55 51,4' N 09' 52,1' E 621 Ska!leker Amater Sejlklub 55 15,2' N 11' 17,4' E 910 Östpirens Båtklubb, Landskrona 55' 52,0' N 12' 50,0' E 307 Horsens Fiskenhavnsforening 55" 51,4' N 09' 52,1' E 622 Sejlklubben Kodan - Kege Havn - Åbassinet 55' 27,2' N 12' 12,1' E 911 Angelholm Foreningshamn 55' 16,0' N 12 50,4' E 308 Aabenraa Sej l Club 912 Halmstads Segelsällskap 56' 40,0' N 12' 52,0' E 309 Aabenraa Baad Club ABC Kebenhavnsområdet 913 Getterons Småbåtshamn 57 06,8' N 12' 13,6' E 310 Senderballe Bådelaug Hvidovre Sejlklub Suset 55' 37,6' N 12' 30,2' E 914 Bua Båtsällskap 57' 14,4' N 12' 06,8' E Bädelauget "Krogen" Ärhus 56' 01,1' N 10' 13,4' E 702 Kobenhavns Motorbådsklub 55' 41,5' N 12' 38,1' E 915 Foreningen Sandö Hamn, Kungsbacka 312 Stevnmgnor Bädelaug 703 Sejlklubben Lynetten 55' 41,5' N 12" 38,1' E 916 Nättraby Båtklubs Hamnförening 314 Egernsund Brolaug af Brendby Havn 55' 36,5' N 12' 26,5' E 917 Amundöns Båtklubb 57' 35,9' N 1 1 ' 55,5' E 315 Vejle Lystbådehavn 55' 42,3' N 09' 33,4' E 705 Bådetauget Sehesten - Havnelavet Sundkrogen 55' 42,5' N 12' 36,8' E 918 Björlanda Kiles Hamnforening 316 Gråsten Havn 54 55,2' N 09' 35,9' E 706 Sejlklubben Efst - Havnelavet Sundkrogen 55' 42,5' N 12' 36,8' E 919 Fiskebäcks Båfförening 57' 38,2' N ,4' E 317 Kolding Lystbådehavn 55' 29,6' N 09' 30,2' E 707 Val lensbsek Havn 55' 36,6' N 12' 24,1' E 920 Hinsholmens Bätförening 57" 39,7' N 1 1 ' 51,4' E 318 Egernsunds "De Tre" 54' 54,5' N 09' 36,1' E 708 Svanemellehavnen 55' 43,0' N 12" 35,4' E 921 Saltholmens Båtägförening 57' 39,7' N 1 1 ' 50,5' E 319 Gråsten Sejlklub 54 55,2' N 09' 35,9' E 710 Kvindelig Sejlklub - Havnelavet Sundkrogen 55' 42,5' N 12" 36,8' E 922 Bätlaget Torslanda Lagun 321 "L TAUT" Bådelaug 54' 55,2' N 09' 35,9' E 711 Sejlklubben Triton, Havnelavet Sundkrogen 55' 42,5' N 12' 36,8' E 925 Råå Hamnforening 55 59,4' N 1 2 ' 44,6' E 712 Hvidovre Jagt- og M.B. afdeling 55' 37,6' N 12' 30,2' E 927 Svansunds Båtklubb Randers Fjord 928 K,M.S. Nordön, Kungälv 350 Dronningborg Bådelaug 56' 28,1' N 10' 05,0' E 713 Fisketorvets Motorbådsklub 55' 39,9' N 12 38,1' E 930 Mjörns Motorbåtssällskap 351 Randers Seilklub 56 27,6' N 10" 02,8' E 714 Sundby Sejlforening 715 Hundige Havn 55' 35,4' N 12' 21,5' E 932 Kristinehamns Segelsällskap 352 Sejl- og Motorbådsklubben Fjorden 55' 36,3' N 12' 24,4' E 933 Karlstads Segelsällskap 353 Senderhald Sejlklub 56' 28,4' N 10' 12,6' E 716 S/I Ishej Havn 55' 38,4' N 12' 39,4' E 354 Randers M.B.K. 56' 27,6' N 10' 02,8' E 717 Kastrup Broforening I/S 718 Hvidovre Bådelaug 55' 38,4' N 12' 33,0' E Norske havne 355 M.B.K. af Hundige Havn Hejren 55' 35,4' N 12' 21,5' E 1001 Moss Seilforening 356 Randers Tra:skibs Laug 721 Chnstianhavns Bådelaug 55' 41,3' N 12' 36,1' E 1002 Drammen Motorbåfforening 722 Mosede Fiskerihavn 55' 34,0' N 12 17,2' E 1003 Drammen Seilforen!ng Mariager Fjord 723 Lystbådeklubben Wilders Kanal Kaj ' 41,3' N 12' 36,1' E 370 Hobro Sejlklub 56' 38,6' N 09 48,8' E 724 Kebenhavn og Omogne F!skeriforening

20 FH 0 - Frihavnsordningen Regler, 2005 I. A lle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det folgende kaldet havne), uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan tilsluttes FH ordningen. såfremt de godkendes af administrationen af FH ordningen, eller en representant herfra, vedrorende besej lingsforhold og havnepladser. Tilsluttede havne skal tilbyde/anvise plads til fartojer der forer FH etiket (se punkt 4.) FH ordningen omfatter kun fartojer, der har betalt pladsleje for fast havneplads i deres hjemhavn. 2. Fartojer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen. kan ligge som ga:st i op til tre dogn uden at betale havneafgift. En ny tre degns periode kan forst begynde eaer tre dogns frava.'r. For ophold herudover betales den i havnen ga:ldende havneafgift for ga:stesej lere. 3. Herudover kan havnene i specielle tilfa:ide opkra:ve miljo- og elafgift fra ankomstdagen. hvilket skal fremgå af opslag og der skal udstedes kvittering herpå, 4. Fartojer, som er med i F H ordningen, skal fore årets FH etiket. FH etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige havnemyndighed. 5. FH o rdningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser, skal den stedlige havnem>ndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et dogn. Havnemyndigheden afgor i så fald suvera:nt, om der skal betales ga:steafgiit. 6. Overdrageren bådejer i en frihavn sin båd i sa:sonens lob til en ny ejer, der ikke ligger i en frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH etiketten senest ved overdragelsen. 7. De deltagende havne har pligt til at informere alle deres pladslejere om regleme i FH ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggore deltagerfortegnelsen og kort. g. Såfremt en deltager i FH ordningen erfarer, at en anden deltager i ordningen misbruger denne. ved eksempelvis at udlevere FH etiketter til andre end ordningens deltagere, underrettes FH administrationen omgående på: telefax eller pr. Eksklusion af FH ordningen vil i sådanne tilfa.ide kunne finde sted. 9. Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kra:ve standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i de danske havne af 1931 med senere a:ndringer overholdt. Det ga:lder også forerens pligt til ved anlob at foretage anmeldelse til havnemyndigheden. Skive, maris 2005 Henrik Kja.r Sprog Dansk peric de 1 lar 2G:5 thai 31. Oeo 2QOS Dokument Regler Verston '1 2

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Tid LBrdugen den 1$ murs 1997, kl 10. 00. XLUBBSTUGAN FÖRSLAG TILL DAGORDNING Mötets oppnande Val av ordförande förårsmötet 23 Val av sekreterare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2010 Styrelsen för Brf Gillesgården får härmed avge berättelse om föreningens verksamhet under 2010. Styrelsen har

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer