Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE"

Transkript

1 Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Tid LBrdugen den 1$ murs 1997, kl XLUBBSTUGAN FÖRSLAG TILL DAGORDNING Mötets oppnande Val av ordförande förårsmötet 23 Val av sekreterare för årsmö tet 4 Val av t»åj usteringsmän 56 7 I'aststrillande av dagordning Frå ga om stämman utlysts i behörig orcbung Styrelsens redovisningshandli ngar för det gångna året Revisorernas berättelse 89 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning Ig I"råga om bevijlande av ~~tsvarsfrihet för styrelsen 11 Beslut i anledntng av föreningens vinst eller förlust 12 I aststä Ilande av avgifter 13 Val av styrelse Ordförande för I år 'Ire ordinarie styrelseledamöter för 2 år Två styrelsesuppleanter för I år 14 Val av revisorer En revisor för 2 år En revisorssuppleant för I år 15 f 'al av i alberedning, tre personer varai> en sammankallande 16 Inkomna motioner och anmälda ärenden 17 ()vriga ärende 18 A VS!. VIN!NG "I!KA" Halmstad GROTV!1>'SEGI!.SÄLLSKAP Styrelsen

2 GRÖTVIES SEGELSÄLLSEAP Sammanträdesdatum 15 marsl997 Arsmöte Plats Klubb stugan Närvarande 42 medlemmar g 1Mötets öppnande. $2 Val av ordförande för årsmötet. Maj-Louise Larsson g3 Val av sekreterare för årsmötet. g4 Val av justeringsmän Peter Graf Torsten Medbrant och Janne Hansson >5 Fastställande av dagordning g6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. Ja. g7 Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året >8 Revisorernas berättelse lästes av B. Skantz Versamhetsberättelsen lästes av Ingela Roth och Peter Graf. Lades till handlingarna. $9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning. Godkändes. y 10 Fråga om beviljande av ansvars6ihet för styrelsen. Ja. g 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. Godkändes. ( 12 Fastställande av avgifter. Godkändes. g 13 Val av styrelse Ordförande för 1 år Åke Persson. Nyval Tre ordinarie styrelseledamöter för 2 år Jan Hansson, Bengt Pergler och Kaj Johansson Två styrelsesuppleanter för 1 år Stisse Bengtsson och Christer Nilsson

3 f 14 Val av revisorer En revisor för 2 år Ma t s Jansson Två revisorssuppleanter för 1 år. Kur t Siegler och Bert Skantx g ls Val av valberedning,. Tre personer varav en sammankallande. Torbjörn Jonsson RolandLarsson och Kennet Klofsson $ 16 Inkomna motioner och anmälda ärenden. Inga. $17 Övriga ärenden. Tack till "Marin Pro61" för kärror. Ulf Carlsson on Swania Cup fond. Nyakappseglingsregler. Genomgång 13 april Anmälan till U. Karlsson. 7-8/6 Swania Cup 16/8 Spangenberg Peter läste upp förslag till tider för aktiviteter för -97. Godkändes. Beslöts indriva 250:-, för bortavaro vid upp- och nedläggning av y bommar. Tillfaller båtplatser med y-bommar för materialinköp. Fråga om y-bommar vid brygga 8. Inget utfall av enkätfråga. Fråga om belysning vid brygga 10. Bordlades. Blommor och mässingsklocka utdelades till avgående ordförande och styrelseledamöter. Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och bjöd till Ska. JUSTERAS Torsten Medbrant Janne Hansson

4 Verksamhetsberättelse Sr GROTVIKS SEGELSÄLLSK4P 1996 Styrelsen för Grötviks SegelsäHskap avger Sr verkmnhetsåret 1996 nedanstående verksamhetsberättelse. Styrelsen har under året haft följande ' OrdSrande n Rh e ~ m ~ ~ Vice ordsrande Sekreterare Mona Larsson Kassör Ingela Roth Hamnansvarig Försäkring sansv Bengt Pergler Intendent Curt Johansson Suppleant Stig-Arne Bengtsson Spy}sen >p -m U I Revisor Jan Johmsson Revisor Mats Jansson Revisorssuppleant Curt Siegler Revisorssuppleant Bert Skantz Valberedning ( Valberedning Kenneth Elovsson Valberedning Roland Larsson Klubbmästare Stellan Schager dare WHFR8 n Seglingskommitté n C. ~ ~ T e Seglingskommitté Ulf Carlsson Seglingskommitté Thomas Pettersson Ake Persson Segling skomitté Grötviks Segelsällskap omsnas %$'medlemmar. de) ltr l ~ o ~ gevw - ~

5 FÖRENINGS VERKSAIVBiET Styrelsen har hållit 13 protokollförda möten under året. Under den stränga vintern hade vi problem med akterförtöjningspålarna till bry 5. Pålarna lossnade, de flesta pålarna återfanns och transporterades tillbaka till hamnen. Bryggmöte sammankallades och detta beslöt b l annat att återställa pålarna samt att förstärka pålraden med en sk trehörning. Kostnaderna för återställande av pålarna har belastat båtplatsinnehavarna vid brygga 5 solidariskt. Stellan Schager anställdes som ny hamnkapten efter Stellan Wangler som gick i pension Halmstads Kommun utförde under våren installation av trekammarbrunn för sanitetsanläggningen. Efter inledande bekymmer, bl a skadegörelse, fungerar anläggningen bra. 5 st båtar som hade omhändertagits av GSS försåldes med anbudsförfarande till medlemmar. Under året har arbetet med att trä6a skriftliga avtal med båtplatsinnehavarna inletts. Det är viktigt för både uthyrare och båtplatsinnehavare att veta vem man har ett avtal med och vilka regler som gäller. GSS anställde under sommarmånaderna Jenny Larsson för tjänstgöring i hamnen 2 tim per dag med uppgift att uppbära gästplatsavgiaer samt att hjälpa våra gästande båtar. Seglingskommittén genomförde traditionsenligt Spangenberg Cup. Ett 40-tal båtar genomförde tävlingen i fint väder. Den avslutande seglarfesten avhölls traditionsenligt under trevliga former i Båstad. Gymnastiken är en fin vinteraktivitet som vi gärna vill se fler deltagare i. Gymnastiken har under hösten varit förlagd på Brunnsåkersskolan på onsdagar med anledning av Bäckagårdsskolans renovering.

6 8alansräkning Belo i kr Tillghllgar ~0 8 i l i k Kassa och Bank Kundfordringar a~la Maskiner och inventarier Byggnader och övrig fast egendom Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfiisti a skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Div kortfristiga skulder 71 9S Omsk ttade reserver Fonder 5 88?69 2? Eget kapital ~Et k Balanserad V eller F Arets Resultat Summa eget kapital 32S Summa skulder och eget kapital

7 Res ultaträkning Belo i kr ~ R/ * i ta h Medlemsavgifter 2 8 0? Båtplatsavgifter Övriga intäkter S ~Rd l * k d Material och varor Kostnader för arbetskraft Övriga kostnader M Rörelseresultat före avskrivningar A~hi Maskiner och inventarier Rörelseresultat efter avskrivningar Fin ns Ila intakfer och kosfnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 9? ~8k Ch Ch Arets avsättning till fonder Avsättning fonder enl årsmöte 1S S Resultat före skatt ' i 491

8 För GSS:s styrelse Halmstad Maj-Louise Larsson OrdSrande Peter Graf Mona Larsson Ingela Roth Vice ordf Sekreterare Kassör rb n Curt Johansson Hamnansvarig Fö ' g arig Intendent Vår revisionsberättelse har avgivits Jan Jo Revisor n revisor

9 Revisionsberättelse för Grötviks Segelsällskap Vi har granskat verksamhetsberättelsen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Verksamhetsberättelsen har upprättats enligt sällskapets stadgar. Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkmngen fastställs, att resultatet disponeras enligt förslaget i verksamhetsberättelsen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Halmstad den 24 februari an Johan n Godkänd Jans'

Plats Folkets hus i Söndrum, Art; Medlemsmöte. Styrelsen samt protokolljusterare

Plats Folkets hus i Söndrum, Art; Medlemsmöte. Styrelsen samt protokolljusterare Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 2007-03-25 års möte Medlemsmöte Tld 2007-03-10 Plats Plats Folkets hus i Söndrum, Art; Medlemsmöte Distribueras till Styrelsen samt protokolljusterare $1 Val av ordförande

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

Närvarande: 18 st se röstlängden

Närvarande: 18 st se röstlängden Års m ötes p rotokoll No rd kosters Fiskeh a m nfii renin g Torsdagen den 21 mars 2013. Närvarande: 18 st se röstlängden Plats: Fiskargården $ 1. Årsmöte öppnas. $ 2. Val av ordliirande och sekreterare

Läs mer

OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE FOREN'NGSSTAMMA. s4 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna.

OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE FOREN'NGSSTAMMA. s4 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna. OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE Ptotokoll fört vid ordinarie stämma tisdagen den 23 mars 2010, kl 19.00 i Herrestorpskolan FOREN'NGSSTAMMA s1 Ordförande Johan Nilsson hälsade välkommen och

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - ( ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Örebro Läns kennelklubb FÖREDRAGNINGSLISTA Vid Örebro Läns Kennelklubbs klubbmöte, lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 Kvinnersta, Örebro 1. Klubbmötets öppnande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer