LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE"

Transkript

1 2014 Scandinavian Waterjet Association Linköpings universitet, IEI Simon Helgesson Rickard Johansson [Roughing with water jet] - a competitive process Linköping, LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE

2 i

3 Sammanfattning Examensarbetet som har utförts åt SWA har haft i uppgift att påvisa om vattenskärning är en konkurrenskraftig bearbetningsmetod jämfört med mer inarbetade metoder. Vattenskärningen har jämförts med plasmaskärning, laserskärning och oxyfuel/skärbränning både i teorin och med en konkret testdetalj som tagits fram. Teoridelen i rapporten ger en genomgång av de olika teknikernas funktion samt olika möjligheter och begränsningar för respektive metod. Utifrån teorin arbetades en testdetalj fram för att kunna jämföra snittytornas kvalitet efter bearbetning. När de fyra metodernas begränsningar vägts in återstod vattenskärning och plasmaskärning som möjliga alternativ för tillverkning. Slutsatserna i detta examensarbete påvisar att vattenskärning är en mycket konkurrenskraftig metod som håller ytterst hög kvalitet på skärsnitten samt har stor flexibilitet gällande möjligheten på skärbara material. Skärkostnaden per meter är högre än plasmaskärning, till följd av den lägre matningshastigheten. Utöver detta är vattenskärning en mycket miljövänlig bearbetningsmetod och ställer inte lika höga krav på ventilation- och skyddssystem som plasmaskärning. ii

4 iii

5 Abstract The work that has been done to the SWA has been called upon to demonstrate whether water jet is a competitive processing method compared to more established methods. Water cutting has been compared to plasma cutting, laser cutting and oxyfuel cutting both in theory and with a concrete test piece produced. The theoretical part of the report provides an overview of the different technologies function and different possibilities and limitations of each method. Based on the theory a test piece was worked out to compare the cutting surfaces after processing. When the four methods limitations were considered water jet cutting and plasma cutting were the possible alternatives for manufacturing. The findings in this thesis demonstrate that water jet is a very competitive method that has extremely high quality of the cut surfaces and has great flexibility regarding the possibility of cutting materials. The cut cost per meter is higher than plasma cutting, due to the lower feed rate. In addition to this, water jet is a very environmentally friendly processing method and does not require the same high standards for ventilation and protection systems as plasma cutting. iv

6 v

7 Förord Rapporten är ett resultat av ett examensarbete som utförts på Linköpings universitet på uppdrag av Scandinavian Waterjet Association. Examensarbetet har utförts av Rickard Johansson och Simon Helgesson som båda går sista terminen på det treåriga högskoleingenjörprogrammet med inriktning på maskin- och produktionsteknik. Examensarbetet omfattar 16 hp och har utförts under cirka 11 veckor. Ett stort tack vill vi ge till Anders Jönsson som varit vår kontaktperson på SWA och då hjälpt oss med uppgiftens omfattning och kontakt ut till företag. Jan-Anders Bengtsson på Widal Industri AB gav oss mycket matnyttig information vid studiebesöket där testdetaljen tillverkades och detta hjälpte oss mycket i vår arbetsgång. Även vår examinator, Mats Björkman, och handledare, Peter Bjurstam, ska ha ett stort tack för hjälp med de frågor vi haft under processen gällande rapportupplägg och tekniska frågor. vi

8 vii

9 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Mål och effektmål Avgränsningar Frågeställningar Metod Diskussion kring källor Teoridel Vattenskärning Hur fungerar det? Pump Skärbord Skärhuvud Övrigt Abrasiv och icke abrasiv Begränsningar och möjligheter Beräkningsmodell Laserskärning Hur fungerar det? Begränsningar och möjligheter Beräkningsmodell Plasmaskärning Hur fungerar det? Begränsningar och möjligheter Beräkningsmodell Oxyfuel/Skärbränning Hur fungerar det? Begränsningar och möjligheter Beräkningsmodell Skärkvalitet ISO Kantsprickor viii

10 2.5.3 Kvalitetsindelning vattenskärning Redogörelse av arbetet Projektupplägg Tillvägagångssätt Resultat Vattenskärning Beräkningsresultat Laserskärning Plasmaskärning Beräkningsresultat Oxyfuel/skärbränning Sammanställning av egenskaper Skärkvalitet vattenskärning Skärkvalitet plasmaskärning Slutsatser Diskussion Referenslista Artiklar och litteratur Elektroniska Figurer Bilagor Bilaga 1, formler för vattenskärning Bilaga 2, konstanter för laser-, plasma- och oxyfuelskärning Bilaga 3, beräkningsformler för laserskärning Bilaga 4, beräkningsformler för plasmaskärning Bilaga 5, beräkningsformler för oxyfuelskärning Bilaga 6, G-kod och skärdata från Widal Industri Bilaga 7, Intervju Widal Industri AB Bilaga 8, utförda beräkningar för vattenskärning Bilaga 9, utförda beräkningar för plasmaskärning Bilaga 10, ritningsunderlag för testdetalj ix

11 1. Inledning 1.1 Bakgrund Scandinavian Waterjet Association, SWA, är en oberoende branschorganisation för vattenskärning med ambitionen att utforska och utveckla vattenskärningstekniken i de områden där deras medlemmar kan se mest nytta av det. SWA grundades 1996 och är en ideell organisation med ett brett nätverk av slutanvändare, leverantörer och underleverantörer. Idag finns cirka 80 verkande medlemsföretag i Skandinavien och ett brett kontaktnät inom forskning och utveckling och tack vare detta har SWA blivit skandinavisk vattenskärnings egen branschorganisation med stark legitimitet och självständighet. Examensarbetet grundar sig i en förfrågan från SWA gällande att ta fram material för företagen som är kopplade till SWA som de sedan kan använda för att marknadsföra bearbetning med vattenskärning jämfört med konventionella bearbetningsmetoder. Tanken är att arbetet ska undersöka om vattenskärning är en konkurrenskraftig metod. Vattenskärning är en metod som använder sig av sand och vatten som med högt tryck kan erodera material. Sanden kallas även för abrasivmedel. Vattenskärning används som en skärande metod och påverkar inte kringliggande material med värme eller mekanisk bearbetning. Vattenskärning är en relativt ny metod i förhållande till andra skärande bearbetningsmetoder. Vi kommer att vidare förklara metoden vattenskärning under teoridelen Syfte Ta fram underlag för kostnader och skärkvalitet vid bearbetning med vattenskärning. Underlaget grundar sig i ett konkret case som består av en specifik detalj. 1.3 Mål och effektmål Målet är att ta fram ett bra exempel som kan användas som underlag för att kunna utvärdera när vattenskärning är en lämplig bearbetningsmetod jämfört med traditionella bearbetningsmetoder. Förhoppningen är att företagen kan använda sig av materialet för att enklare kunna motivera vattenskärning som bearbetningsteknik på mässor, seminarier och direkt till kund. 1.4 Avgränsningar Enbart ett case kommer studeras där skärhastigheter, abrasiv- och vattenflöde ej kommer optimeras, utan beräknas enligt företagens skärdata. Dessutom kommer enbart en typ av detalj tillverkas där kvaliteten på snittytorna kommer jämföras. Beräkningarna kommer ske utifrån utvalda beräkningsmodeller. Antalet bearbetningsmetoder som kommer undersökas utöver vattenskärning för att bearbeta vår detalj är begränsat till laserskärning, plasmaskärning och oxyfuel/skärbränning. 1

12 1.5 Frågeställningar Vad skiljer vattenskärning från andra kända metoder för skärande bearbetning? Med vilken kvalité kan de olika metoderna skära och med vilken hastighet, med tyngd på vattenskärning? Kan vattenskärningsmaskinen vara billigare än maskiner som använder sig av plasmaskärning, skärbrännare eller laser? Kan den detalj som vi utvecklat för tester göras billigare eller snabbare med någon annan av de fyra tidigare nämnda metoderna? 2

13 1.6 Metod I examensarbetets startskede skapades en strukturmall att arbeta utefter, se figur 1. Som grund i denna mall börjar vi med att bygga upp en teorigrund, dels för att bättra våra kunskaper inom vattenskärning och övriga bearbetningsmetoder och dels för hitta relevanta beräkningsmodeller för bearbetningskostnad. Utifrån den information som hittas kommer en detalj i CAD arbetas fram, som går att tillverka i vattenskärning men även med de andra bearbetningsteknikerna; exempelvis plasmaskärning och laserskärning. Ritningsunderlag för detaljen tas fram och kontakt med företag som har möjlighet att tillverka detaljen etableras. I samband med tillverkningen av detaljen är förhoppningen att kunna göra ett studiebesök och då intervjua operatör och andra inblandade för att diskutera skäroperationerna och parameterval. I första hand kommer en detalj vattenskäras. Detaljerna studeras sedan gällande kvalitet på snitten. Eftersom den vattenskurna detaljen tillverkas först är det denna detaljs skärytor som kommer försöka återskapas med de övriga bearbetningsteknikerna för att då kunna göra en god jämförelse mellan bearbetningskostnader, tillverkningstider etc. som då är nästa steg i arbetet. I beräknings-fasen används de beräkningsmodeller och formler som arbetats fram i teoriramen för att arbeta fram totaltkostnader för skäroperationerna. All fakta och data sammanställs sedan i rapporten. Teoriram Insamlingsprocess av teori kring bearbetningsmetoder och beräkningsmodeller CAD Framtagning av detalj till beräkningsunderlag Tillverkning av detaljer Beräkningar Utförande av beräkningar på bearbetade detaljer Sammanställning Sammanställning av projektets alla delar i en rapport Figur 1. Projektets upplägg. 3

14 1.6.1 Metod för att hantera rapportupplägg och information För att få ett relevant upplägg på rapporten har vi i projektgruppen diskuterat oss fram till de rubriker vi väljer att ha med. Vi har valt relevanta rubriker som grundar sig på projektets frågeställningar. Sedan behandlar vi varje rubrik var för sig för att lättare kunna få en överblick över hela rapporten redan på ett tidigt stadium. Denna metod kallas Rubrikmetoden och kommer att underlätta för oss då vi kan strukturera upp arbetet på ett effektivt sett. Vi har sedan samlat råinformation under varje rubrik som vi har läst igenom noga. Den information vi sedan hittat relevant för vår rapport har vi bearbetat och byggt vår teoriram på. Teoriramen ligger sedan till grunden för våra diskussioner och slutsatser. Den empiriska delen i vår undersökning har bestått av ett företagsmöte på Widal Industri AB i Getinge. Där var vi på plats när den testdetalj vi utformat skars ut. En semistrukturerad intervju med kvalitet/miljö- och svetsansvarig, Jan-Anders Bengtsson utfördes där förberedde frågor utifrån beräkningsmodellerna besvarades men även nya frågor dök även upp under intervjuen och studiebesökets gång. Frågorna vi hade med oss var baserade på de beräkningar som vi, efter besöket, skulle göra. Se bilaga nummer 7 för frågorna vi ställde och svaren vi fick. Vår undersökning är av kvalitativ karaktär då vi valt att skära ut en testdetalj. Vi valde att använda oss av enbart en testdetalj för att kvalitén inte förändras särskilt mycket på ett litet antal skärningar. Eftersom testdetaljen är utformad på ett sådant sett att flera kvaliterer kommer att undersökas på samma detalj var det inte relevant att skära ut fler av den. Vi fick det resultat vi önskat med testdetaljen, nämligen att med en detalj kunna se vattenskärningens olika kvalitéer. 1.7 Diskussion kring källor Stora delar av den fakta som använts kring bearbetningsteknikerna och dess utrustning har tagits från hemsidor till företag som tillverkar och säljer anläggningar. Vi har bortsett från den säljande delen av informationen som där finns tillgänglig och använt de delar som innehållit ren fakta om den tekniska uppbyggnaden. Information på utslitningstider och reservdelskostnader har varit svåra att hitta på dessa hemsidor, så här har vi fått förlita oss på de intervjuer som utförts på samarbetande företag och från tidigare forskningsarbeten. Vi har även fått ett tidigare forskningsprojekt av vår handledare på SWA som belyser liknande frågeställningar som vårt projekt, gällande beräkningar av skärhastighet och kostnader för vattenskärning. Vi har utgått ifrån att dessa beräkningsmodeller är tillräckligt tillförlitliga. Formler och ingående parametrar samt källor har tydligt studerats för att säkerställa att forskningsprojektet har goda vetenskapliga grunder. På samma vis har även ett antal tidigare examensarbeten gällande kostnadsberäkning för plasma-, laser- och oxyfuelskärning analyserats och använts. Kontakten med företag har gett oss mycket matnyttig information, dels via möten där tekniker och problem har diskuterats och dels via material vi fått med oss efter besök. Även SWA har försett oss med sitt material kring vattenskärning, som vi då anser vara väldigt trovärdigt då de är Skandinaviens branschorganisation i ämnet. 4

15 2. Teoridel Här kommer de fyra olika bearbetningsmetoderna, vattenskärning, laserskärning, plasmaskärning och oxyfuel/skärbränning, undersökas och presenteras. Den tekniska uppbyggnaden av anläggningarna samt hur skärprocessen går till visas men även teorin bakom de valda beräkningsmodellerna läggs fram. 2.1 Vattenskärning En vattenskärningsanläggning består av ett antal huvudkomponenter; en pump, ett skärbord och ett eller flera skärhuvuden. Vattenskärningsanläggningen kan även utrustas med en hel uppsjö av tillbehör. Dessa detaljer och funktion samt skärprocessen kommer att beskrivas nedan [4-27] Hur fungerar det? Med hjälp av det höga trycket som vattenstrålen lämnar munstycket med kan material bearbetas helt utan värmepåverkan. Tack vare detta kan deformationer i skärområdet undvikas, vilket i metalliska material kan leda till mikrosprickor i kringliggande material. I så kallade sandwichmaterial, där olika material blandas lagervis, är en icke värmepåverkande skärmetod enda alternativet då materialen kan ha olika smältpunkt eller känslighet för värmepåverkan. Även i plast och komposit kan värmepåverkan förstöra kanterna då materialet bränns. Kvaliteten på skärytorna blir mycket god och någon efterbearbetande operation behöver därför inte vara nödvändig [ ]. Vattenstrålen i sig har kraft nog att skära genom de flesta icke-metalliska material utan att tillsätta något abrasivmedel, dvs. sanden. Men för att kunna skära i metalliska och keramiska material måste abrasivmedel tillsättas i vattenstrålen [4-10]. Vattenskärning utnyttjar erosion i kombination med effekten av mikrobearbetning. Mikrobearbetning innebär att abrasiva partiklar avlägsnar små delar av materialet som bearbetas. Beroende på skärhastighet och skärkraft skapas vinklade strimmor i skärytan, vilket visas i figur 2. Vinkeln på dessa ökar i takt med skärhastigheten, tills vattnet ej längre klarar av att bearbeta genom materialtjockleken. Skärkraften beror på vattentrycket och abrasivmatningen [ ]. Figur 2. Strimmorna som skapas i skärytan, högre skärhastighet ger mer vinkel. 5

16 2.1.2 Pump Pumpen till anläggningen väljs enligt några parametrar som måste klara av att uppfylla de krav tillverkningsprocessen kräver, exempelvis tillräckligt vattenflöde för att kunna driva fler skärhuvuden. Två olika typer av pumpar används i vattenskärningsanläggningar; direct drive och intensifier [26] Effekt Effekten, i samverkan med vattentrycket och vattenflödet, avgör om det är möjligt att uppnå vald ytfinhet på kanterna, skärhastighet, toleranser och övriga produktionstekniska krav för att få en kostnadseffektiv process [26]. Dessa tre faktorer i samverkan avgör hur stort munstycke du kan använda och hur många munstycken du kan köra samtidigt, vilket har en avgörande roll på bearbetningshastigheten och vilken tjocklek på material som kan bearbetas [26]. Effekten på pumpen anges i antingen hästkrafter eller kilowatt, hk respektive kw. Denna storhet visar den elektriska motorns effekt, och det är alltså denna som skapar kraften för att trycksätta vattnet [26] Tryck Pumptrycket står i direkt korrelation till skärhastigheten för en vald munstyckesstorlek och antal skärhuvuden. Högre tryck ger högre skärhastighet och vice versa, se figur 3. Dock innebär ett högre tryck även att pumpen får jobba hårdare, och därmed ökar behovet av tätare serviceintervall. Servicekostnaderna får balanseras mot skärhastigheten för att uppnå en ekonomisk avvägning. Pumptrycket anges i bar eller PSI (Amerikanska tillverkare). Grafen nedan visar effekten på skärhastigheten av ökat pumptrycket [26]. Figur 3. Ökat tryck ger ökad skärhastighet. 6

17 Vattenflöde Pumpens effekt och tryck ger oss vattenflödet. Vattenflödet ökar linjärt med effekten, exempelvis en 50 hk-pump ger vid 4137 bar ( PSI) ett vattenflöde på 3,79 liter/minut (1 gallon/minut). En dubbelt så effektfull pump ger också det dubbla flödet, dvs. 7,58 liter/minut [26] Flödet avgör hur många skärhuvuden som maximalt kan användas i kombination med vald pump. Pumptillverkarna anger Maximum Output Pressure och Operating Output Pressure och kopplar dessa till olika vattenflöden. Maximum Output Pressure är det maximala trycket pumpen kan leverera medan Operating Output Pressure är det trycket man kan förvänta sig under en kontinuerlig tillverkningsprocess, och vattenflödet begränsas då av detta. Därför bör pumpvalet baseras på den senare parametern [26] Munstyckesstorlek och antal skärhuvuden Munstyckets maximala diameter begränsas av hur högt tryck och flöde pumpen kan leverera. Ett större munstycke ger en högre skärhastighet, eftersom ett större volymflöde av vatten då kan uppnås, vilket även innebär att en större mängd abrasivmedel kan transporteras [26]. Fler skärhuvuden innebär att fler detaljer kan skäras samtidigt. Antalet skärhuvuden begränsas också av pumpens kapacitet. Beroende på vilken typ av pump som väljs kan skärhuvudena arbeta med olika detaljer, eller vara tvingade att arbeta parallellt med samma detalj [4-26] Direct Drive En direct drive-pump får sin drivkraft från en elektrisk motor, som är kopplad till en vevaxel vilken överför sin roterande rörelse till kolvarnas linjära rörelse, se figur 4. Kolvarna trycksätter vattnet likt kompressionscykeln i en bilmotor. Ett högre varvtal ger ett högre vattentryck och flöde [26]. Dessa pumpar har betydligt högre pumpfrekvens än en intensifier. Varvtal upp mot 1750 varv per minut förekommer jämfört med pumpslag per minut för en intensifier. Dock används direct drive oftast i anläggningar med lägre tryck (<3800 bar). Möjligheten att använda flera skärhuvuden begränsas av att skärhuvuden kopplade till en direct drive måste skära samma detalj samtidigt då pumpen alltid är trycksatt [10-26]. Både servicekostnader och tidsåtgång för serviceåtgärd är betydligt högre än för en intensifier, då en direct drive har en komplexare uppbyggnad med många rörliga delar som slits. Pumparna har dock en högre effektivitet och låga tryckvariationer [26]. Figur 4. Funktion av en direct drive-pump. 7

18 Intensifier Den mest förkommande pumpen i en vattenskärningsanläggning är en så kallad intensifier. Namnet kommer ifrån det engelska ordet för förstärkning, då pumpen utnyttjar areaförhållande och tryckförstärkningen som uppstår [10-26]. Hydrauliskt oljetryck appliceras på pumpkolvens ena sida som då får kolven i rörelse. Kolvens andra sida, som har mindre area, komprimerar vattnet. Förhållandet mellan dessa areor ger pumpens förstärkningsfaktor, vilket oftast är 20 gångers förstärkning. Pumpfrekvensen för en intensifier är oftast slag per minut vid full kapacitet [26]. Som man kan se i figur 5 arbetar pumpen åt båda hållen. (A) Hydraulolja in och (B) hydraulolja ut. Areaförhållande mellan kolvarna (C). (D) vatten in och (E) trycksatt vatten ut. (H) är kolven som rör sig åt höger och (G) är kammaren för vattnet. Oljan förflyttas från ena sidan av kolven till den andra via en växlingsventil när full slaglängd åt ena hållet uppnåtts. Kolven byter då riktning och komprimerar vatten i den andra kammaren. Vattentrycket byggs upp mot munstycket i skärhuvudet och kan bibehållas så länge munstyckets diameter ej överskrider gränsen för hur stort flöde pumpen kan leverera. Överskrids diametern försöker pumpen arbeta snabbare än vad den är designad för och en så kallad over stroke kan uppstå. Ett munstycke med liten diameter ger att pumpfrekvensen blir lägre för att uppnå samma kontinuerliga tryck [26]. Även läckage mellan pumpen och skärhuvudet innebär att trycket vid munstycket minskar, och att pumpen därmed får arbeta hårdare än vad som är nödvändigt [26]. Figur 5. Funktion av en intensifier-pump. 8

19 2.1.3 Skärbord Storleken på skärborden kan variera ganska mycket. Från bord med mått på 0,5 x 0,5 meter till bord som kan skära detaljer som är 14 meter långa och 4 meter breda. Men det finns lösningar för att skära större delar, då används bord som har rullband eller liknande. Rullband används då oftast till skärning med enbart vatten, alltså utan abrasivmedel [4]. Inom den tvådimensionella vattenskärningen med abrasivmedel läggs materialet på ett speciellt skärbord. Eftersom vattenstrålen är mycket kraftfull är det viktigt att stoppa strålens skärande funktion. För att stoppa upp strålen använder man sig av en bassäng med vatten. Vattnet kommer att absorbera skärstrålens energi på ett effektivt sätt [4]. Då materialet som ska skäras behöver ligga vid bassängens vattenyta krävs att det hålls upp av ett galler. Gallret kommer förstås också att bli påverkat av skärstrålens kraft. Därför kan det vara viktigt att inte alltid skära på samma ställe på skärbordet då gallret snabbt blir slitet. Gallret kommer alltså att behöva bytas med jämna mellanrum på grund av slitage från strålen. För att underlätta monteringen av det material som ska skäras på skärbordet kan man sänka vattennivån i bassängen. Det gör att det blir lättare att fixera materialet i gallret med hjälp av tvingar. Efter monteringen höjer man vattennivån igen för att de skärande munstyckena ska ligga under vattenytan. Det görs för att ljudnivån blir mycket lägre och abrasivmedlet dammar inte lika mycket i omgivningen som det skulle göra om munstyckena vore över vattenytan. Det koordinatsystem som maskinen använder sig av ligger inte permanent i skärbordet utan kan nollställas då det material som ska skäras monteras på skärbordet. Det görs för att maskinen inte alltid ska starta sitt skärande på samma ställe då det sliter mycket på det underliggande gallret Skärhuvud Skärhuvudet är den del i anläggningen som skärmunstycket sitter monterat på. Huvudet sitter i sin tur på skärbordets rörliga axlar Fleraxlighet Att frångå de tvådimensionella skärborden och istället montera vattenskärmunstyckena på en robot som kan arbeta i flera axlar kan vara en bra idé för att öka flexibiliteten med avseende på vad för produkter man kan skära. Ett problem man då får är att strålen inte kan bromsas upp i bassängen som vanligen finns på den tvådimensionella anläggningen. Därför behöver anläggningen en inkapslad cell för att den ska bli säker för omgivningen [4]. Det finns även skärbord som har möjlighet att skära med en viss vinkel, det kan användas då man ska skära ut bitar som senare ska fogas ihop. Här kan även kompensering för den lilla vinkelavikelsen som uppkommer i snittet då man skär tjockt material användas Flera skärhuvuden Då man vill förbättra produktiviteten på ett skärbord kan flera skärhuvuden monteras. Det vanligaste är att skärhuvudena arbetar parallellt med varandra. Alltså att de sitter på samma positioneringssystem och då kopierar vad det andra skärhuvudet gör. Antalet skärhuvuden bestäms av pumpens maximala flöde vid ett önskat vattentryck. Ju fler huvuden desto högre flöde måste pumpen leverera för att kunna hålla samma tryck [4-27]. 9

20 Sedan finns det applikationer som göra att man kan styra vart och ett av skärandehuvudena separat, det gör att man kan skära ut samma detalj med två olika skärhuvuden. På stora detaljer kan det göra att produktiviteten ökar, eller så skär man på samma tid men med bättre snittkvalité [27] Övrigt Styrenhet och mjukvara Styrenheten till anläggningen innehåller allt från styrsystem till användargränssnitt. Det är här som skärprocessen programmeras, CAD-filer omvandlas till G-kod, material- och skärdata väljs och styrsystemet använder datan för att styra skärbordets axlar, se figur 6. Många tillverkare erbjuder en mängd funktioner i sina styrenheter, exempelvis direktuppkoppling mot teknisk support så diagnostik av anläggningen kan skötas utifrån för att uppträcka fel. Även dataloggning av anläggningens användning av abrasivmedel, vattenåtgång och tid tills service kan visas [26-27]. Mjukvaran programmeras via ett operatörsgränssnitt, där koordinatsystemet för materialet som placerats på skärbordet definieras. Speciella mjukvaror kan användas för så kallad nesting, som innebär att detaljer packas samman på materialets yta för att få så lite spill som möjligt, se figur 6 [26-27]. Figur 6. Bilder på styrskåpet, operatörsgränssnittet samt nesting-mjukvara Extrautrustning För att kyla pumpen används vatten. Ibland kan det vara nödvändigt att kunna återcirkulera detta vatten, dvs. ej släppa ut det direkt för att minska vattenåtgången etc. Då finns det särskida kylare som då kylar ner vattnet och därmed kan återanvända det [26-27]. Abrasivmedlet blir förorenat med material som bearbetats bort och för att slippa behöva köpa ny sand efter enbart en skärning går det att rena sanden i återvinningssystem. WARDjet hävdar att 60 % av det abrasivmedel som använts går att återanvända. Vid skärning vid hög abrasivmatning kan en investering i ett återvinningssystem vara mycket lönsam [26-27]. Även vattnet kan återanvändas i skärprocessen, men för att undvika att skadliga partiklar tar sig in i pumpsystemet kan ett reningssystem för vattnet krävas. Reningen av vattnet ökar pumpens livslängd, då tätningar etc. ej slits lika hårt och vattnet till och med kan hålla högre kvalitet efter rening än kranvatten [26-27]. 10

21 Skärhuvudet kan förses med en mängd olika sensorer för att underlätta tillverkningen och även undvika att fel uppstår. Höjd- och kraschsensorer kontrollerar avståndet mellan munstycket och materialet och detta minskar risken för att förstöra munstycket tillföljd av att man kör för nära. Vid skärning av tredimensionell detalj (med exempelvis ett femaxligt skärhuvud) är det extra viktigt med en höjdsensor. Annars kan de snitten som ej är tvådimensionella bli av mycket dålig noggrannhet [26-27] Abrasiv och icke abrasiv Munstycken Det abrasiva munstycket består av flera olika delar vilket kan ses i figur 7. Vattnet med högt tryck kommer in i det primära munstycket och koncentreras med hjälp av ett mycket hårt material, se figur 8 för närbild på detta munstycke. Ofta används en safir, rubin eller diamant för att koncentrera strålen. Strålen kommer sedan in i blandningskammaren där abrasivmedlet tillförs. I blandningskammaren bryts vattenstrålen upp till små droppar som i sin tur överför sin rörelseenergi till abrasivmedlet som accelereras till mycket höga hastigheter. Den abrasiva vattenstrålen fokuseras sedan i abrasivmunstycket till en skärande sand och vattenstråle. Den abrasiva vattenstrålen består av ca 4 % vatten, 1 % abrasivmedel och resterande mängd luft [4-7-10]. Både vattenmunstycket och det abrasiva munstycket kommer att slitas och behöver bytas ut med jämna mellanrum. Även andra delar i munstycket kommer att slitas. Det är alltså mycket viktigt att munstyckena ligger i linje med varandra för att vattenstrålen inte ska tappa kraft. Vattenmunstycket väljs mindre än abrasivmunstycket. Ett diameterförhållande mellan de två munstyckena ligger oftast på 3 eller något över [10]. Figur 7. Visar de olika delarna i ett abrasivt skärhuvud. 11

22 Figur 8. Vattenmunstycket i närbild Begränsningar och möjligheter Vattenskärning är en skärmetod som inte arbetar termiskt, dvs. ej utnyttjar värme för att bearbeta materialet. Materialet i snittytorna får därmed ingen värmepåverkan som kan påverka materialets egenskaper negativt, utan det ingående materialet till skäroperationen har samma egenskaper som det utgående. Bearbetningen har ingen mekanisk påverkan på materialet, eftersom ingen fysisk kontakt förekommer, tillskillnad från exempelvis fräsning där skärstål nöter mot materialet och där kan skapa påfrestningar och spänningar i materialet [ ]. Snittytorna får hög kvalitet vilket innebär att efterbearbetning oftast ej är nödvändig. Inget slagg eller smält material behöver tas bort. Kvaliteten på dessa snitt håller lika hög kvalitet som ISO 9013 bästa kvalitet, som finns att läsa mer om under 2.5 Skärkvalitet [ ]. Ett visst vinkelfel kan uppstå på snitten, men i en korrekt inställd skäroperation är dessa försumbart små och kräver inga efterbearbetande operationer [7-9-20]. Då inga gaser används vid skärning och inget material värms till sådana temperaturer att de förångas förekommer inga skadliga gaser och ångor som skulle kunna skada operatör och miljö [4-6-10]. Vid service av skärhuvudet, där vatten- och abrasivmunstycke exempelvis byts, krävs ingen väntetid för att maskinen ska svalna så delarna får hanterbara temperaturer. Servicen går därmed att utföra direkt efter skäroperation och stilleståndstiden blir därmed minimal. Vattenskärning klarar att skära nästintill alla material, ett av de få undantagen är härdat glas. Även så kallade sandwich-material går utmärkt att bearbeta. Dessa material är flera olika material som är sammansatta i skikt, t.ex. cellplast mellan aluminiumplåtar. En termisk skärprocess skulle smälta cellplasten, och därmed helt förstöra materialet [ ]. 12

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Vattenskärning. Teknologin och dess tillämpningsområden. Kungliga Tekniska Högskolan. MG104X Examensarbete inom teknik och management, grundnivå

Vattenskärning. Teknologin och dess tillämpningsområden. Kungliga Tekniska Högskolan. MG104X Examensarbete inom teknik och management, grundnivå Vattenskärning Teknologin och dess tillämpningsområden Sami A. Österman Shirish Kumar samiao@kth.se shirish@kth.se Kungliga Tekniska Högskolan MG104X Examensarbete inom teknik och management, grundnivå

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling www.hafla.se HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Bild 1. Katharina Persson och Magnus Eriksson vid Duroc Engineering AB var värdar för Laserdagen som lockade 27 deltagare.

Bild 1. Katharina Persson och Magnus Eriksson vid Duroc Engineering AB var värdar för Laserdagen som lockade 27 deltagare. Laserdag hos Duroc i Luleå - Nya laserkällor och laserytbehandling i fokus av Hans Engström, Luleå tekniska universitet Det var Duroc Enginering AB i Luleå, som uteslutande arbetar med laserytbehandling,

Läs mer

Ljusets polarisation

Ljusets polarisation Ljusets polarisation Viktor Jonsson och Alexander Forsman 1 Sammanfattning Denna labb går ut på att lära sig om, och använda, ljusets polarisation. Efter utförd labb ska studenten kunna sätta upp en enkel

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Förmågan att kunna tillverka och leverera kundspecifika detaljer snabbt och säkert

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Final SE August 2002 / revision 4, april 2004 HiB:s kansli: Lars Sandström Box 7835 103 98 Stockholm Tel: + 46 8 698 58 00 Fax: + 46 8 698 59

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken.

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken. Diodlasern- en laser i tiden av Hans Engström, Luleå tekniska universitet Diodlasrar används allmänt inom kommunikation, datorteknik (optisk lagring och läsning) och hemelektronik och bildar en av grundstenarna

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998.

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skäring är det sammanfattande namnet på ett antal metoder att dela material genom att materialet

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

MiniGuide. Aluminiumsvetsning.

MiniGuide. Aluminiumsvetsning. MiniGuide. Aluminiumsvetsning. 2 Innehåll. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringar 5 Svetsning av aluminium Deformationer 6 Rengöring före svetsning Tillsatsmaterial 7 Skyddsgaser MISON skyddsgaser 8 Skyddsgaser

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % Torrt Dammfritt Snabbt STÅLBROAR Ekonomiskt & Miljövänligt Några Svenska företag är de första i Världen som lyckats sammanföra två unika och patenterade teknologier och arbetssätt

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS Index Z Art. Nr Sida HSC Info WEX 6.2 Stål hårdhet Stål Rostfritt Gjutjärn Alu. Plast Grafit Inconel Titan För Stål, Rostfritt, Gjutjärn, Aliminium, Inconel, Titan Inv. kylning Fräskroppar med Nettopriser

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Alcro Spray. Allt du behöver. Och behöver veta. Om sprutmålning.

Alcro Spray. Allt du behöver. Och behöver veta. Om sprutmålning. Alcro Spray. Allt du behöver. Och behöver veta. Om sprutmålning. Alcro Färg 120 86 Stockholm telefon 08-775 62 00 info@alcro.se www.alcro.se Art nr 139 475 Oktober 2011 Vi gjorde en film. Ett möte mellan

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning 25% Undervisning Gotland 25% Forskning 50% Konstruktör Fulltofta Trädpromenad Ljunghusen Veberöd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond Putsen utsetts för både rena drag- och tryckspänningar samt böjdragspänningar

Läs mer

Förstudie av formfräsning

Förstudie av formfräsning Förstudie av formfräsning För tillverkning av formar för cement- plast- och gjuteriföretag sker modellframställning i olika stadier. För att möta framtiden med snabba omställningar och innovationer framställer

Läs mer

Rörkapning 170mm. Exacts rörsågningsmaskin är konstruerad och avsedd för följande industriella tillämpningar.

Rörkapning 170mm. Exacts rörsågningsmaskin är konstruerad och avsedd för följande industriella tillämpningar. Rörkapning 170mm Exact 170 System Pris 7380:- Sågviddsområde: 15 170 mm Max rörväggtjocklek: 6 mm för stål eller 14 mm för plast Spänning 230V Effekt 1010W Vikt 5,7 kg Var och när kan sågen användas Exact

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m Problem. Utbredning av vattenvågor är komplicerad. Vågorna är inte transversella, utan vattnet rör sig i cirklar eller ellipser. Våghastigheten beror bland annat på hur djupt vattnet är. I grunt vatten

Läs mer

Saxar med Ursvikenkvalitet

Saxar med Ursvikenkvalitet Gradsaxar Saxar med Ursvikenkvalitet Ursvikens gradsaxar är ett begrepp inom plåtbearbetningsbranschen. Vårt kunnande och vår förmåga att ständigt möta nya kundkrav har fört oss fram till en tätposition

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

SPV och SPINTEC under samma tak. En del av Spintec-verkstaden

SPV och SPINTEC under samma tak. En del av Spintec-verkstaden SPV och SPINTEC under samma tak När man åker på E 20 och passerar Eskilstuna, så kan man se, att en ändring skett med skyltarna på industrierna. SPV:s välkända logotyp har försvunnit och i stället finns

Läs mer

Dynamisk fräsning effektiviserar bearbetningen - Alfa Tools lösningar utlovar besparingar i både tid och verktyg

Dynamisk fräsning effektiviserar bearbetningen - Alfa Tools lösningar utlovar besparingar i både tid och verktyg Dynamisk fräsning effektiviserar bearbetningen - Alfa Tools lösningar utlovar besparingar i både tid och verktyg Genom att ändra strategin för bearbetning finns stora besparingar inom räckhåll. Dynamisk

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

ERIX Bakplaningsverktyg

ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg 89 Rationalisera produktionen med svensktillverkade ERIX-verktyg och utför: Bakplaning Bakfasning Fram- och bakplaning Fram- och bakfasning ERIX Teknisk

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Tentamen Freagen en 1:e juni 2012, kl 08:00 12:00 Fysik el B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Tentamen

Läs mer