LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE"

Transkript

1 2014 Scandinavian Waterjet Association Linköpings universitet, IEI Simon Helgesson Rickard Johansson [Roughing with water jet] - a competitive process Linköping, LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE

2 i

3 Sammanfattning Examensarbetet som har utförts åt SWA har haft i uppgift att påvisa om vattenskärning är en konkurrenskraftig bearbetningsmetod jämfört med mer inarbetade metoder. Vattenskärningen har jämförts med plasmaskärning, laserskärning och oxyfuel/skärbränning både i teorin och med en konkret testdetalj som tagits fram. Teoridelen i rapporten ger en genomgång av de olika teknikernas funktion samt olika möjligheter och begränsningar för respektive metod. Utifrån teorin arbetades en testdetalj fram för att kunna jämföra snittytornas kvalitet efter bearbetning. När de fyra metodernas begränsningar vägts in återstod vattenskärning och plasmaskärning som möjliga alternativ för tillverkning. Slutsatserna i detta examensarbete påvisar att vattenskärning är en mycket konkurrenskraftig metod som håller ytterst hög kvalitet på skärsnitten samt har stor flexibilitet gällande möjligheten på skärbara material. Skärkostnaden per meter är högre än plasmaskärning, till följd av den lägre matningshastigheten. Utöver detta är vattenskärning en mycket miljövänlig bearbetningsmetod och ställer inte lika höga krav på ventilation- och skyddssystem som plasmaskärning. ii

4 iii

5 Abstract The work that has been done to the SWA has been called upon to demonstrate whether water jet is a competitive processing method compared to more established methods. Water cutting has been compared to plasma cutting, laser cutting and oxyfuel cutting both in theory and with a concrete test piece produced. The theoretical part of the report provides an overview of the different technologies function and different possibilities and limitations of each method. Based on the theory a test piece was worked out to compare the cutting surfaces after processing. When the four methods limitations were considered water jet cutting and plasma cutting were the possible alternatives for manufacturing. The findings in this thesis demonstrate that water jet is a very competitive method that has extremely high quality of the cut surfaces and has great flexibility regarding the possibility of cutting materials. The cut cost per meter is higher than plasma cutting, due to the lower feed rate. In addition to this, water jet is a very environmentally friendly processing method and does not require the same high standards for ventilation and protection systems as plasma cutting. iv

6 v

7 Förord Rapporten är ett resultat av ett examensarbete som utförts på Linköpings universitet på uppdrag av Scandinavian Waterjet Association. Examensarbetet har utförts av Rickard Johansson och Simon Helgesson som båda går sista terminen på det treåriga högskoleingenjörprogrammet med inriktning på maskin- och produktionsteknik. Examensarbetet omfattar 16 hp och har utförts under cirka 11 veckor. Ett stort tack vill vi ge till Anders Jönsson som varit vår kontaktperson på SWA och då hjälpt oss med uppgiftens omfattning och kontakt ut till företag. Jan-Anders Bengtsson på Widal Industri AB gav oss mycket matnyttig information vid studiebesöket där testdetaljen tillverkades och detta hjälpte oss mycket i vår arbetsgång. Även vår examinator, Mats Björkman, och handledare, Peter Bjurstam, ska ha ett stort tack för hjälp med de frågor vi haft under processen gällande rapportupplägg och tekniska frågor. vi

8 vii

9 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Mål och effektmål Avgränsningar Frågeställningar Metod Diskussion kring källor Teoridel Vattenskärning Hur fungerar det? Pump Skärbord Skärhuvud Övrigt Abrasiv och icke abrasiv Begränsningar och möjligheter Beräkningsmodell Laserskärning Hur fungerar det? Begränsningar och möjligheter Beräkningsmodell Plasmaskärning Hur fungerar det? Begränsningar och möjligheter Beräkningsmodell Oxyfuel/Skärbränning Hur fungerar det? Begränsningar och möjligheter Beräkningsmodell Skärkvalitet ISO Kantsprickor viii

10 2.5.3 Kvalitetsindelning vattenskärning Redogörelse av arbetet Projektupplägg Tillvägagångssätt Resultat Vattenskärning Beräkningsresultat Laserskärning Plasmaskärning Beräkningsresultat Oxyfuel/skärbränning Sammanställning av egenskaper Skärkvalitet vattenskärning Skärkvalitet plasmaskärning Slutsatser Diskussion Referenslista Artiklar och litteratur Elektroniska Figurer Bilagor Bilaga 1, formler för vattenskärning Bilaga 2, konstanter för laser-, plasma- och oxyfuelskärning Bilaga 3, beräkningsformler för laserskärning Bilaga 4, beräkningsformler för plasmaskärning Bilaga 5, beräkningsformler för oxyfuelskärning Bilaga 6, G-kod och skärdata från Widal Industri Bilaga 7, Intervju Widal Industri AB Bilaga 8, utförda beräkningar för vattenskärning Bilaga 9, utförda beräkningar för plasmaskärning Bilaga 10, ritningsunderlag för testdetalj ix

11 1. Inledning 1.1 Bakgrund Scandinavian Waterjet Association, SWA, är en oberoende branschorganisation för vattenskärning med ambitionen att utforska och utveckla vattenskärningstekniken i de områden där deras medlemmar kan se mest nytta av det. SWA grundades 1996 och är en ideell organisation med ett brett nätverk av slutanvändare, leverantörer och underleverantörer. Idag finns cirka 80 verkande medlemsföretag i Skandinavien och ett brett kontaktnät inom forskning och utveckling och tack vare detta har SWA blivit skandinavisk vattenskärnings egen branschorganisation med stark legitimitet och självständighet. Examensarbetet grundar sig i en förfrågan från SWA gällande att ta fram material för företagen som är kopplade till SWA som de sedan kan använda för att marknadsföra bearbetning med vattenskärning jämfört med konventionella bearbetningsmetoder. Tanken är att arbetet ska undersöka om vattenskärning är en konkurrenskraftig metod. Vattenskärning är en metod som använder sig av sand och vatten som med högt tryck kan erodera material. Sanden kallas även för abrasivmedel. Vattenskärning används som en skärande metod och påverkar inte kringliggande material med värme eller mekanisk bearbetning. Vattenskärning är en relativt ny metod i förhållande till andra skärande bearbetningsmetoder. Vi kommer att vidare förklara metoden vattenskärning under teoridelen Syfte Ta fram underlag för kostnader och skärkvalitet vid bearbetning med vattenskärning. Underlaget grundar sig i ett konkret case som består av en specifik detalj. 1.3 Mål och effektmål Målet är att ta fram ett bra exempel som kan användas som underlag för att kunna utvärdera när vattenskärning är en lämplig bearbetningsmetod jämfört med traditionella bearbetningsmetoder. Förhoppningen är att företagen kan använda sig av materialet för att enklare kunna motivera vattenskärning som bearbetningsteknik på mässor, seminarier och direkt till kund. 1.4 Avgränsningar Enbart ett case kommer studeras där skärhastigheter, abrasiv- och vattenflöde ej kommer optimeras, utan beräknas enligt företagens skärdata. Dessutom kommer enbart en typ av detalj tillverkas där kvaliteten på snittytorna kommer jämföras. Beräkningarna kommer ske utifrån utvalda beräkningsmodeller. Antalet bearbetningsmetoder som kommer undersökas utöver vattenskärning för att bearbeta vår detalj är begränsat till laserskärning, plasmaskärning och oxyfuel/skärbränning. 1

12 1.5 Frågeställningar Vad skiljer vattenskärning från andra kända metoder för skärande bearbetning? Med vilken kvalité kan de olika metoderna skära och med vilken hastighet, med tyngd på vattenskärning? Kan vattenskärningsmaskinen vara billigare än maskiner som använder sig av plasmaskärning, skärbrännare eller laser? Kan den detalj som vi utvecklat för tester göras billigare eller snabbare med någon annan av de fyra tidigare nämnda metoderna? 2

13 1.6 Metod I examensarbetets startskede skapades en strukturmall att arbeta utefter, se figur 1. Som grund i denna mall börjar vi med att bygga upp en teorigrund, dels för att bättra våra kunskaper inom vattenskärning och övriga bearbetningsmetoder och dels för hitta relevanta beräkningsmodeller för bearbetningskostnad. Utifrån den information som hittas kommer en detalj i CAD arbetas fram, som går att tillverka i vattenskärning men även med de andra bearbetningsteknikerna; exempelvis plasmaskärning och laserskärning. Ritningsunderlag för detaljen tas fram och kontakt med företag som har möjlighet att tillverka detaljen etableras. I samband med tillverkningen av detaljen är förhoppningen att kunna göra ett studiebesök och då intervjua operatör och andra inblandade för att diskutera skäroperationerna och parameterval. I första hand kommer en detalj vattenskäras. Detaljerna studeras sedan gällande kvalitet på snitten. Eftersom den vattenskurna detaljen tillverkas först är det denna detaljs skärytor som kommer försöka återskapas med de övriga bearbetningsteknikerna för att då kunna göra en god jämförelse mellan bearbetningskostnader, tillverkningstider etc. som då är nästa steg i arbetet. I beräknings-fasen används de beräkningsmodeller och formler som arbetats fram i teoriramen för att arbeta fram totaltkostnader för skäroperationerna. All fakta och data sammanställs sedan i rapporten. Teoriram Insamlingsprocess av teori kring bearbetningsmetoder och beräkningsmodeller CAD Framtagning av detalj till beräkningsunderlag Tillverkning av detaljer Beräkningar Utförande av beräkningar på bearbetade detaljer Sammanställning Sammanställning av projektets alla delar i en rapport Figur 1. Projektets upplägg. 3

14 1.6.1 Metod för att hantera rapportupplägg och information För att få ett relevant upplägg på rapporten har vi i projektgruppen diskuterat oss fram till de rubriker vi väljer att ha med. Vi har valt relevanta rubriker som grundar sig på projektets frågeställningar. Sedan behandlar vi varje rubrik var för sig för att lättare kunna få en överblick över hela rapporten redan på ett tidigt stadium. Denna metod kallas Rubrikmetoden och kommer att underlätta för oss då vi kan strukturera upp arbetet på ett effektivt sett. Vi har sedan samlat råinformation under varje rubrik som vi har läst igenom noga. Den information vi sedan hittat relevant för vår rapport har vi bearbetat och byggt vår teoriram på. Teoriramen ligger sedan till grunden för våra diskussioner och slutsatser. Den empiriska delen i vår undersökning har bestått av ett företagsmöte på Widal Industri AB i Getinge. Där var vi på plats när den testdetalj vi utformat skars ut. En semistrukturerad intervju med kvalitet/miljö- och svetsansvarig, Jan-Anders Bengtsson utfördes där förberedde frågor utifrån beräkningsmodellerna besvarades men även nya frågor dök även upp under intervjuen och studiebesökets gång. Frågorna vi hade med oss var baserade på de beräkningar som vi, efter besöket, skulle göra. Se bilaga nummer 7 för frågorna vi ställde och svaren vi fick. Vår undersökning är av kvalitativ karaktär då vi valt att skära ut en testdetalj. Vi valde att använda oss av enbart en testdetalj för att kvalitén inte förändras särskilt mycket på ett litet antal skärningar. Eftersom testdetaljen är utformad på ett sådant sett att flera kvaliterer kommer att undersökas på samma detalj var det inte relevant att skära ut fler av den. Vi fick det resultat vi önskat med testdetaljen, nämligen att med en detalj kunna se vattenskärningens olika kvalitéer. 1.7 Diskussion kring källor Stora delar av den fakta som använts kring bearbetningsteknikerna och dess utrustning har tagits från hemsidor till företag som tillverkar och säljer anläggningar. Vi har bortsett från den säljande delen av informationen som där finns tillgänglig och använt de delar som innehållit ren fakta om den tekniska uppbyggnaden. Information på utslitningstider och reservdelskostnader har varit svåra att hitta på dessa hemsidor, så här har vi fått förlita oss på de intervjuer som utförts på samarbetande företag och från tidigare forskningsarbeten. Vi har även fått ett tidigare forskningsprojekt av vår handledare på SWA som belyser liknande frågeställningar som vårt projekt, gällande beräkningar av skärhastighet och kostnader för vattenskärning. Vi har utgått ifrån att dessa beräkningsmodeller är tillräckligt tillförlitliga. Formler och ingående parametrar samt källor har tydligt studerats för att säkerställa att forskningsprojektet har goda vetenskapliga grunder. På samma vis har även ett antal tidigare examensarbeten gällande kostnadsberäkning för plasma-, laser- och oxyfuelskärning analyserats och använts. Kontakten med företag har gett oss mycket matnyttig information, dels via möten där tekniker och problem har diskuterats och dels via material vi fått med oss efter besök. Även SWA har försett oss med sitt material kring vattenskärning, som vi då anser vara väldigt trovärdigt då de är Skandinaviens branschorganisation i ämnet. 4

15 2. Teoridel Här kommer de fyra olika bearbetningsmetoderna, vattenskärning, laserskärning, plasmaskärning och oxyfuel/skärbränning, undersökas och presenteras. Den tekniska uppbyggnaden av anläggningarna samt hur skärprocessen går till visas men även teorin bakom de valda beräkningsmodellerna läggs fram. 2.1 Vattenskärning En vattenskärningsanläggning består av ett antal huvudkomponenter; en pump, ett skärbord och ett eller flera skärhuvuden. Vattenskärningsanläggningen kan även utrustas med en hel uppsjö av tillbehör. Dessa detaljer och funktion samt skärprocessen kommer att beskrivas nedan [4-27] Hur fungerar det? Med hjälp av det höga trycket som vattenstrålen lämnar munstycket med kan material bearbetas helt utan värmepåverkan. Tack vare detta kan deformationer i skärområdet undvikas, vilket i metalliska material kan leda till mikrosprickor i kringliggande material. I så kallade sandwichmaterial, där olika material blandas lagervis, är en icke värmepåverkande skärmetod enda alternativet då materialen kan ha olika smältpunkt eller känslighet för värmepåverkan. Även i plast och komposit kan värmepåverkan förstöra kanterna då materialet bränns. Kvaliteten på skärytorna blir mycket god och någon efterbearbetande operation behöver därför inte vara nödvändig [ ]. Vattenstrålen i sig har kraft nog att skära genom de flesta icke-metalliska material utan att tillsätta något abrasivmedel, dvs. sanden. Men för att kunna skära i metalliska och keramiska material måste abrasivmedel tillsättas i vattenstrålen [4-10]. Vattenskärning utnyttjar erosion i kombination med effekten av mikrobearbetning. Mikrobearbetning innebär att abrasiva partiklar avlägsnar små delar av materialet som bearbetas. Beroende på skärhastighet och skärkraft skapas vinklade strimmor i skärytan, vilket visas i figur 2. Vinkeln på dessa ökar i takt med skärhastigheten, tills vattnet ej längre klarar av att bearbeta genom materialtjockleken. Skärkraften beror på vattentrycket och abrasivmatningen [ ]. Figur 2. Strimmorna som skapas i skärytan, högre skärhastighet ger mer vinkel. 5

16 2.1.2 Pump Pumpen till anläggningen väljs enligt några parametrar som måste klara av att uppfylla de krav tillverkningsprocessen kräver, exempelvis tillräckligt vattenflöde för att kunna driva fler skärhuvuden. Två olika typer av pumpar används i vattenskärningsanläggningar; direct drive och intensifier [26] Effekt Effekten, i samverkan med vattentrycket och vattenflödet, avgör om det är möjligt att uppnå vald ytfinhet på kanterna, skärhastighet, toleranser och övriga produktionstekniska krav för att få en kostnadseffektiv process [26]. Dessa tre faktorer i samverkan avgör hur stort munstycke du kan använda och hur många munstycken du kan köra samtidigt, vilket har en avgörande roll på bearbetningshastigheten och vilken tjocklek på material som kan bearbetas [26]. Effekten på pumpen anges i antingen hästkrafter eller kilowatt, hk respektive kw. Denna storhet visar den elektriska motorns effekt, och det är alltså denna som skapar kraften för att trycksätta vattnet [26] Tryck Pumptrycket står i direkt korrelation till skärhastigheten för en vald munstyckesstorlek och antal skärhuvuden. Högre tryck ger högre skärhastighet och vice versa, se figur 3. Dock innebär ett högre tryck även att pumpen får jobba hårdare, och därmed ökar behovet av tätare serviceintervall. Servicekostnaderna får balanseras mot skärhastigheten för att uppnå en ekonomisk avvägning. Pumptrycket anges i bar eller PSI (Amerikanska tillverkare). Grafen nedan visar effekten på skärhastigheten av ökat pumptrycket [26]. Figur 3. Ökat tryck ger ökad skärhastighet. 6

17 Vattenflöde Pumpens effekt och tryck ger oss vattenflödet. Vattenflödet ökar linjärt med effekten, exempelvis en 50 hk-pump ger vid 4137 bar ( PSI) ett vattenflöde på 3,79 liter/minut (1 gallon/minut). En dubbelt så effektfull pump ger också det dubbla flödet, dvs. 7,58 liter/minut [26] Flödet avgör hur många skärhuvuden som maximalt kan användas i kombination med vald pump. Pumptillverkarna anger Maximum Output Pressure och Operating Output Pressure och kopplar dessa till olika vattenflöden. Maximum Output Pressure är det maximala trycket pumpen kan leverera medan Operating Output Pressure är det trycket man kan förvänta sig under en kontinuerlig tillverkningsprocess, och vattenflödet begränsas då av detta. Därför bör pumpvalet baseras på den senare parametern [26] Munstyckesstorlek och antal skärhuvuden Munstyckets maximala diameter begränsas av hur högt tryck och flöde pumpen kan leverera. Ett större munstycke ger en högre skärhastighet, eftersom ett större volymflöde av vatten då kan uppnås, vilket även innebär att en större mängd abrasivmedel kan transporteras [26]. Fler skärhuvuden innebär att fler detaljer kan skäras samtidigt. Antalet skärhuvuden begränsas också av pumpens kapacitet. Beroende på vilken typ av pump som väljs kan skärhuvudena arbeta med olika detaljer, eller vara tvingade att arbeta parallellt med samma detalj [4-26] Direct Drive En direct drive-pump får sin drivkraft från en elektrisk motor, som är kopplad till en vevaxel vilken överför sin roterande rörelse till kolvarnas linjära rörelse, se figur 4. Kolvarna trycksätter vattnet likt kompressionscykeln i en bilmotor. Ett högre varvtal ger ett högre vattentryck och flöde [26]. Dessa pumpar har betydligt högre pumpfrekvens än en intensifier. Varvtal upp mot 1750 varv per minut förekommer jämfört med pumpslag per minut för en intensifier. Dock används direct drive oftast i anläggningar med lägre tryck (<3800 bar). Möjligheten att använda flera skärhuvuden begränsas av att skärhuvuden kopplade till en direct drive måste skära samma detalj samtidigt då pumpen alltid är trycksatt [10-26]. Både servicekostnader och tidsåtgång för serviceåtgärd är betydligt högre än för en intensifier, då en direct drive har en komplexare uppbyggnad med många rörliga delar som slits. Pumparna har dock en högre effektivitet och låga tryckvariationer [26]. Figur 4. Funktion av en direct drive-pump. 7

18 Intensifier Den mest förkommande pumpen i en vattenskärningsanläggning är en så kallad intensifier. Namnet kommer ifrån det engelska ordet för förstärkning, då pumpen utnyttjar areaförhållande och tryckförstärkningen som uppstår [10-26]. Hydrauliskt oljetryck appliceras på pumpkolvens ena sida som då får kolven i rörelse. Kolvens andra sida, som har mindre area, komprimerar vattnet. Förhållandet mellan dessa areor ger pumpens förstärkningsfaktor, vilket oftast är 20 gångers förstärkning. Pumpfrekvensen för en intensifier är oftast slag per minut vid full kapacitet [26]. Som man kan se i figur 5 arbetar pumpen åt båda hållen. (A) Hydraulolja in och (B) hydraulolja ut. Areaförhållande mellan kolvarna (C). (D) vatten in och (E) trycksatt vatten ut. (H) är kolven som rör sig åt höger och (G) är kammaren för vattnet. Oljan förflyttas från ena sidan av kolven till den andra via en växlingsventil när full slaglängd åt ena hållet uppnåtts. Kolven byter då riktning och komprimerar vatten i den andra kammaren. Vattentrycket byggs upp mot munstycket i skärhuvudet och kan bibehållas så länge munstyckets diameter ej överskrider gränsen för hur stort flöde pumpen kan leverera. Överskrids diametern försöker pumpen arbeta snabbare än vad den är designad för och en så kallad over stroke kan uppstå. Ett munstycke med liten diameter ger att pumpfrekvensen blir lägre för att uppnå samma kontinuerliga tryck [26]. Även läckage mellan pumpen och skärhuvudet innebär att trycket vid munstycket minskar, och att pumpen därmed får arbeta hårdare än vad som är nödvändigt [26]. Figur 5. Funktion av en intensifier-pump. 8

19 2.1.3 Skärbord Storleken på skärborden kan variera ganska mycket. Från bord med mått på 0,5 x 0,5 meter till bord som kan skära detaljer som är 14 meter långa och 4 meter breda. Men det finns lösningar för att skära större delar, då används bord som har rullband eller liknande. Rullband används då oftast till skärning med enbart vatten, alltså utan abrasivmedel [4]. Inom den tvådimensionella vattenskärningen med abrasivmedel läggs materialet på ett speciellt skärbord. Eftersom vattenstrålen är mycket kraftfull är det viktigt att stoppa strålens skärande funktion. För att stoppa upp strålen använder man sig av en bassäng med vatten. Vattnet kommer att absorbera skärstrålens energi på ett effektivt sätt [4]. Då materialet som ska skäras behöver ligga vid bassängens vattenyta krävs att det hålls upp av ett galler. Gallret kommer förstås också att bli påverkat av skärstrålens kraft. Därför kan det vara viktigt att inte alltid skära på samma ställe på skärbordet då gallret snabbt blir slitet. Gallret kommer alltså att behöva bytas med jämna mellanrum på grund av slitage från strålen. För att underlätta monteringen av det material som ska skäras på skärbordet kan man sänka vattennivån i bassängen. Det gör att det blir lättare att fixera materialet i gallret med hjälp av tvingar. Efter monteringen höjer man vattennivån igen för att de skärande munstyckena ska ligga under vattenytan. Det görs för att ljudnivån blir mycket lägre och abrasivmedlet dammar inte lika mycket i omgivningen som det skulle göra om munstyckena vore över vattenytan. Det koordinatsystem som maskinen använder sig av ligger inte permanent i skärbordet utan kan nollställas då det material som ska skäras monteras på skärbordet. Det görs för att maskinen inte alltid ska starta sitt skärande på samma ställe då det sliter mycket på det underliggande gallret Skärhuvud Skärhuvudet är den del i anläggningen som skärmunstycket sitter monterat på. Huvudet sitter i sin tur på skärbordets rörliga axlar Fleraxlighet Att frångå de tvådimensionella skärborden och istället montera vattenskärmunstyckena på en robot som kan arbeta i flera axlar kan vara en bra idé för att öka flexibiliteten med avseende på vad för produkter man kan skära. Ett problem man då får är att strålen inte kan bromsas upp i bassängen som vanligen finns på den tvådimensionella anläggningen. Därför behöver anläggningen en inkapslad cell för att den ska bli säker för omgivningen [4]. Det finns även skärbord som har möjlighet att skära med en viss vinkel, det kan användas då man ska skära ut bitar som senare ska fogas ihop. Här kan även kompensering för den lilla vinkelavikelsen som uppkommer i snittet då man skär tjockt material användas Flera skärhuvuden Då man vill förbättra produktiviteten på ett skärbord kan flera skärhuvuden monteras. Det vanligaste är att skärhuvudena arbetar parallellt med varandra. Alltså att de sitter på samma positioneringssystem och då kopierar vad det andra skärhuvudet gör. Antalet skärhuvuden bestäms av pumpens maximala flöde vid ett önskat vattentryck. Ju fler huvuden desto högre flöde måste pumpen leverera för att kunna hålla samma tryck [4-27]. 9

20 Sedan finns det applikationer som göra att man kan styra vart och ett av skärandehuvudena separat, det gör att man kan skära ut samma detalj med två olika skärhuvuden. På stora detaljer kan det göra att produktiviteten ökar, eller så skär man på samma tid men med bättre snittkvalité [27] Övrigt Styrenhet och mjukvara Styrenheten till anläggningen innehåller allt från styrsystem till användargränssnitt. Det är här som skärprocessen programmeras, CAD-filer omvandlas till G-kod, material- och skärdata väljs och styrsystemet använder datan för att styra skärbordets axlar, se figur 6. Många tillverkare erbjuder en mängd funktioner i sina styrenheter, exempelvis direktuppkoppling mot teknisk support så diagnostik av anläggningen kan skötas utifrån för att uppträcka fel. Även dataloggning av anläggningens användning av abrasivmedel, vattenåtgång och tid tills service kan visas [26-27]. Mjukvaran programmeras via ett operatörsgränssnitt, där koordinatsystemet för materialet som placerats på skärbordet definieras. Speciella mjukvaror kan användas för så kallad nesting, som innebär att detaljer packas samman på materialets yta för att få så lite spill som möjligt, se figur 6 [26-27]. Figur 6. Bilder på styrskåpet, operatörsgränssnittet samt nesting-mjukvara Extrautrustning För att kyla pumpen används vatten. Ibland kan det vara nödvändigt att kunna återcirkulera detta vatten, dvs. ej släppa ut det direkt för att minska vattenåtgången etc. Då finns det särskida kylare som då kylar ner vattnet och därmed kan återanvända det [26-27]. Abrasivmedlet blir förorenat med material som bearbetats bort och för att slippa behöva köpa ny sand efter enbart en skärning går det att rena sanden i återvinningssystem. WARDjet hävdar att 60 % av det abrasivmedel som använts går att återanvända. Vid skärning vid hög abrasivmatning kan en investering i ett återvinningssystem vara mycket lönsam [26-27]. Även vattnet kan återanvändas i skärprocessen, men för att undvika att skadliga partiklar tar sig in i pumpsystemet kan ett reningssystem för vattnet krävas. Reningen av vattnet ökar pumpens livslängd, då tätningar etc. ej slits lika hårt och vattnet till och med kan hålla högre kvalitet efter rening än kranvatten [26-27]. 10

21 Skärhuvudet kan förses med en mängd olika sensorer för att underlätta tillverkningen och även undvika att fel uppstår. Höjd- och kraschsensorer kontrollerar avståndet mellan munstycket och materialet och detta minskar risken för att förstöra munstycket tillföljd av att man kör för nära. Vid skärning av tredimensionell detalj (med exempelvis ett femaxligt skärhuvud) är det extra viktigt med en höjdsensor. Annars kan de snitten som ej är tvådimensionella bli av mycket dålig noggrannhet [26-27] Abrasiv och icke abrasiv Munstycken Det abrasiva munstycket består av flera olika delar vilket kan ses i figur 7. Vattnet med högt tryck kommer in i det primära munstycket och koncentreras med hjälp av ett mycket hårt material, se figur 8 för närbild på detta munstycke. Ofta används en safir, rubin eller diamant för att koncentrera strålen. Strålen kommer sedan in i blandningskammaren där abrasivmedlet tillförs. I blandningskammaren bryts vattenstrålen upp till små droppar som i sin tur överför sin rörelseenergi till abrasivmedlet som accelereras till mycket höga hastigheter. Den abrasiva vattenstrålen fokuseras sedan i abrasivmunstycket till en skärande sand och vattenstråle. Den abrasiva vattenstrålen består av ca 4 % vatten, 1 % abrasivmedel och resterande mängd luft [4-7-10]. Både vattenmunstycket och det abrasiva munstycket kommer att slitas och behöver bytas ut med jämna mellanrum. Även andra delar i munstycket kommer att slitas. Det är alltså mycket viktigt att munstyckena ligger i linje med varandra för att vattenstrålen inte ska tappa kraft. Vattenmunstycket väljs mindre än abrasivmunstycket. Ett diameterförhållande mellan de två munstyckena ligger oftast på 3 eller något över [10]. Figur 7. Visar de olika delarna i ett abrasivt skärhuvud. 11

22 Figur 8. Vattenmunstycket i närbild Begränsningar och möjligheter Vattenskärning är en skärmetod som inte arbetar termiskt, dvs. ej utnyttjar värme för att bearbeta materialet. Materialet i snittytorna får därmed ingen värmepåverkan som kan påverka materialets egenskaper negativt, utan det ingående materialet till skäroperationen har samma egenskaper som det utgående. Bearbetningen har ingen mekanisk påverkan på materialet, eftersom ingen fysisk kontakt förekommer, tillskillnad från exempelvis fräsning där skärstål nöter mot materialet och där kan skapa påfrestningar och spänningar i materialet [ ]. Snittytorna får hög kvalitet vilket innebär att efterbearbetning oftast ej är nödvändig. Inget slagg eller smält material behöver tas bort. Kvaliteten på dessa snitt håller lika hög kvalitet som ISO 9013 bästa kvalitet, som finns att läsa mer om under 2.5 Skärkvalitet [ ]. Ett visst vinkelfel kan uppstå på snitten, men i en korrekt inställd skäroperation är dessa försumbart små och kräver inga efterbearbetande operationer [7-9-20]. Då inga gaser används vid skärning och inget material värms till sådana temperaturer att de förångas förekommer inga skadliga gaser och ångor som skulle kunna skada operatör och miljö [4-6-10]. Vid service av skärhuvudet, där vatten- och abrasivmunstycke exempelvis byts, krävs ingen väntetid för att maskinen ska svalna så delarna får hanterbara temperaturer. Servicen går därmed att utföra direkt efter skäroperation och stilleståndstiden blir därmed minimal. Vattenskärning klarar att skära nästintill alla material, ett av de få undantagen är härdat glas. Även så kallade sandwich-material går utmärkt att bearbeta. Dessa material är flera olika material som är sammansatta i skikt, t.ex. cellplast mellan aluminiumplåtar. En termisk skärprocess skulle smälta cellplasten, och därmed helt förstöra materialet [ ]. 12

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

LASAL. Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se

LASAL. Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se LASAL TM Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se Valet av gas och gasförsörjningssystem har avgörande betydelse Valet av gas och gasförsörjningssystem har stor betydelse

Läs mer

LaserCentrum. med strålande kompetens

LaserCentrum. med strålande kompetens LaserCentrum med strålande kompetens Det är bara fantasin som sätter gränser... Med laser kan du skära, svetsa, härda, borra hål, ja dess användningsområden är oändliga. Det är just laserteknikens möjligheter

Läs mer

Mekaniserade lösningar med plasmaskärning. Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader

Mekaniserade lösningar med plasmaskärning. Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader Mekaniserade lösningar med plasmaskärning Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader Världsledande inom termisk skärteknologi Sedan 1968 har Hypertherm haft ett enda mål: att minska kostnaderna

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

Skärande bearbetning. Produktutveckling 3, KPP039 1,5 poäng, C-nivå 2010-01-10. Claes Eriksson

Skärande bearbetning. Produktutveckling 3, KPP039 1,5 poäng, C-nivå 2010-01-10. Claes Eriksson Skärande bearbetning Produktutveckling 3, KPP039 1,5 poäng, C-nivå 2010-01-10 Claes Eriksson Inledning Detta är ett individuellt arbete tillhörande kursen KPP039, Produktutveckling 3, Mälardalens högskola.

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Vattenskärning. Teknologin och dess tillämpningsområden. Kungliga Tekniska Högskolan. MG104X Examensarbete inom teknik och management, grundnivå

Vattenskärning. Teknologin och dess tillämpningsområden. Kungliga Tekniska Högskolan. MG104X Examensarbete inom teknik och management, grundnivå Vattenskärning Teknologin och dess tillämpningsområden Sami A. Österman Shirish Kumar samiao@kth.se shirish@kth.se Kungliga Tekniska Högskolan MG104X Examensarbete inom teknik och management, grundnivå

Läs mer

Skärande bearbetning svarv

Skärande bearbetning svarv Skärande bearbetning svarv XP-styret 2009 Författare: Anders Johansson Inledning XP förfogar över tre svarvar i två olika storlekar. Svarvarna benämns av XP-styret som lillsvarven, storsvarven och NC-svarven.

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien DÖRR-PANEL APPLICERING Mixons system för dörr- och panelapplicering används för olika produkter där träpaneler eller dörrblad limmas fast ovanpå föregående skiva eller ovanpå honeycomb -materialet som

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar.

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Realice system Spara energi och få en bättre is Detta är den andra och förbättrade generationen av det välkända Realicesystemet. Det består

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL SLITSTARKT STÅL FÖR KRÄVANDE PRODUKTER Slitstarkt Raex-stål är utformat för att klara även de mest krävande förhållanden, där stålkonstruktioner utsätts för nötning och

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Bild 1. Katharina Persson och Magnus Eriksson vid Duroc Engineering AB var värdar för Laserdagen som lockade 27 deltagare.

Bild 1. Katharina Persson och Magnus Eriksson vid Duroc Engineering AB var värdar för Laserdagen som lockade 27 deltagare. Laserdag hos Duroc i Luleå - Nya laserkällor och laserytbehandling i fokus av Hans Engström, Luleå tekniska universitet Det var Duroc Enginering AB i Luleå, som uteslutande arbetar med laserytbehandling,

Läs mer

Välkommen! i1

Välkommen! i1 Miljötänkande och säkerhet är idag prioriterade områden där människor är involverade. Inte minst vid användandet av slangar och ledningskomponenter har vi en ökad medvetenhet och intresse för att klara

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter www.tematic.se Stansade produkter Stansade packningar, brickor och dylikt i alla dimensioner och framförallt i stort sett alla material. Allt från standardutförande

Läs mer

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel ledande inom bomullsfiber teknologi 1 Slipmaterial inbakade i bomull används överallt där det finns svårlösta slip- och polerproblem. Dessa produkter skiljer sig från andra bundna och belagda slipmaterial

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Med dubbelt utlopp för luft/kväve T E K N I K A T T L I T A P Å En komplett enhet med liten uppställningsyta Tillgång till kvävgas VAR, HUR och NÄR DU BEHÖVER DET med

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

Den riktiga styrkan sitter under ytan

Den riktiga styrkan sitter under ytan Gäller från 2012/06/15-2012/11/14 SE 3/2012 Den riktiga styrkan sitter under ytan SVETS & SPÄNNSYSTEM System 28 Professional Extreme för högsta krav Professionel Extreme är... Bästa kvalitet och hårdare

Läs mer

ALWAYS IN THE FRONTLINE

ALWAYS IN THE FRONTLINE ALWAYS IN THE FRONTLINE ROTAGE AB Rotage AB grundades 1979 och är beläget i Kvänum. Företagets ambition är att vara en attraktiv detalj- och komponentleverantör av plåtprodukter med inriktning på laserskärning

Läs mer

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SÄKERHET OCH BEKVÄMLIGHET UNDER KÖRNING Däcken utgör den enda kontakten mellan fordonet och

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Verktygsstål. Bi-metall. Hårdmetall. Köttsågblad. Stocksågblad. Hårdmetall Kross BANDSÅGBLAD

Verktygsstål. Bi-metall. Hårdmetall. Köttsågblad. Stocksågblad. Hårdmetall Kross BANDSÅGBLAD Verktygsstål Bi-metall Hårdmetall Köttsågblad Stocksågblad Hårdmetall Kross BANDSÅGBLAD Välkommen till Toolus Toolus AB grundades 1993 med affärsidén att tillgodose professionella användare med kap- och

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

1. Bilda en vätskefilm vilket minskar friktionen och därmed den alstrade värmen. 2. Att kyla packningen.

1. Bilda en vätskefilm vilket minskar friktionen och därmed den alstrade värmen. 2. Att kyla packningen. 1 Boxpackningar 1.1 Inledning Packboxen eller boxtätningen var en av de första formerna av tätning för roterande eller fram- och återgående rörelser. Från början användes natur- och växtfibrer som flätades

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling www.hafla.se HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Tillverkningsteknik Föreläsning 2

Tillverkningsteknik Föreläsning 2 Tillverkningsteknik Föreläsning 2 1 Tillverkning Tillformning (Omformning av ett materialstycke till önskad dimension och form) Smidning Valsning Gjutning Frånskiljning (Bortagning av material) Hyvling

Läs mer

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare.

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. Svetskurs XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. MIG/MAG Svetsning: Metal Inert/Active Gas är en bågsvetsmetod som lämpar sig till

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

OLJESKIMMER Det enklasättet att avskilja olja från vatten

OLJESKIMMER Det enklasättet att avskilja olja från vatten En enhet som lyfter upp och separerar olja från vatten utan pumpar eller filter Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare

Läs mer

Final i Wallenbergs Fysikpris

Final i Wallenbergs Fysikpris Final i Wallenbergs Fysikpris 26-27 mars 2010. Teoriprov Lösningsförslag 1. a) Vattens värmekapacitivitet: Isens värmekapacitivitet: Smältvärmet: Kylmaskinen drivs med spänningen och strömmen. Kylmaskinens

Läs mer

Avnötningstest för Herkulit strö

Avnötningstest för Herkulit strö Avnötningstest för Herkulit strö Rapport för AB Lindec, Göteborg, Sverige Referens: ABL/AR/211200 M.Sadegzadeh BSc MBA PhD CEng MICE Aston Services December 2000 1 Innehåll Sid nr Inledning Avnötningsmotstånd

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

Förbränning = en kemisk process mellan syre och något eller några andra ämnen då det bildas ljus och värme

Förbränning = en kemisk process mellan syre och något eller några andra ämnen då det bildas ljus och värme Eld Eld kan vara värmande, mysigt och häftigt men det kan som ni alla vet även vara farligt. Eld är faktiskt också kemi. Det är namnet på en kemisk process som alstrar värme och ljus. Man brukar säga att

Läs mer

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket.

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket. , TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran (HT 2003) består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran är barrved, framför allt

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong

Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Final SE August 2002 / revision 4, april 2004 HiB:s kansli: Lars Sandström Box 7835 103 98 Stockholm Tel: + 46 8 698 58 00 Fax: + 46 8 698 59

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING 442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING Enkel Varför använda Chestertons delade tätningar? Patronkonstruktionen ger enklare installation

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

Tentamen i TMPT 04 Produktionsteknik för Im3

Tentamen i TMPT 04 Produktionsteknik för Im3 Tentamen i TMPT 04 Produktionsteknik för Im3 Datum 2014-01-17 kl 14-18 Sal:?? Provkod: TEN A Antal ingående uppgifter: 6 st. Antal sidor: 8 st. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon: 013-281173 Besökstider:

Läs mer

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier Excenterskruvpumpar För effektiv pumpning av viskösa medier Effektiv pumpning av viskösa vätskor Oavsett om du behöver pumpa vätskor med hög andel fast material, eller dosera vätskor, neutrala till aggressiva,

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7-2011.

Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7-2011. Denna artikel publicerades i Verkstadstidningen nr. 7 -. verkstadstidningen 7 Ägarna till NA Form, Rickard Nordal och Marcus Axelsson, satsar på automation. Här står de framför datorn som styr cellen där

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

A Company within the SWAROVSKI Group

A Company within the SWAROVSKI Group Tyrolit verktygskontroll A Company within the SWAROVSKI Group Tyrolit verktygskontroll Kärnborr START 1. Borren borrar inte, borrningen går för långsamt eller borren vibrerar 2. Borrens livslängd är för

Läs mer

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Potatissättare i GL B-serien Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Utformad för växande framgång: GL B-serien Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den -radiga potatissättaren

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER I detta experiment ska du mäta graden av dubbelbrytning hos glimmer (en kristall som ofta används i polariserande optiska komponenter). UTRUSTNING Förutom

Läs mer

Ljusets polarisation

Ljusets polarisation Ljusets polarisation Viktor Jonsson och Alexander Forsman 1 Sammanfattning Denna labb går ut på att lära sig om, och använda, ljusets polarisation. Efter utförd labb ska studenten kunna sätta upp en enkel

Läs mer

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se DTH-CPC 10 Vakuumsolfångare med CPC reflektor och koaxialrör Solfångaren Solfångarna av DTH-CPC 10 serien är resultatet av många års arbete i strävan

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Förmågor och Kunskapskrav

Förmågor och Kunskapskrav Fysik Årskurs 7 Förmågor och Kunskapskrav Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle F Y S I K Använda fysikens

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

En elmotor kan användas för att rotera svetsvertyget. Elmotorer delas in i två grupper, DC-motorer och AC-motorer.

En elmotor kan användas för att rotera svetsvertyget. Elmotorer delas in i två grupper, DC-motorer och AC-motorer. Befintliga lösningar Vi började med att bortse från problemformuleringen att sammanfoga. Istället valdes att fokusera på svetshuvudets funktion. Det vill säga att skapa friktion mellan verktyg och arbetsstycke

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer