VMP72 FULL HD media player

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VMP72 FULL HD media player"

Transkript

1 FULL HD media player - User Guide - Guide de l utilisateur - Guía del usuario - Bedienungsanleitung - Guida dell utente - Model No.: VS13057

2 Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. (EU): Symbolen till höger är i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Produkter med denna symbol skall inte behandlas som kommunalt avfall utan måste närområde, med hänsyn till lokala bestämmelser. Om batterierna som medföljer utrustningen har den kemiska symbolen Hg, Cd eller Pb, betyder det att batteriet har ett tungmetallinnehåll på mer än 0,0005% kvicksilver eller mer än 0,002% kadmium eller mer än 0,004% bly. i

3 Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee) enligt nedan: Substans Föreslagen maximal koncentration Faktisk koncentration Bly (Pb) 0.1% < 0.1% Kvicksilver (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Hexavalent krom (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polybrominerade bifenyler (PBB) 0.1% < 0.1% Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0.1% < 0.1% Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex enligt nedan: Exampel på undantagna komponenter är: 1. Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som inte 2. Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar (t ex piezoelektroniska enheter). 3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt). 4. Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium innehållande upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % blyvikt. ii

4 Upphovsrätt ViewSonic Corporation, Alla rättigheter förbehållna. ViewSonic, the three birds logo, OnView, ViewMatch, och ViewMeter är registrerade varumärken som tillhör ViewSonic Corporation. Friskrivningsklausul:ViewSonic Corporation ansvarar inte för tekniska eller skriftliga fel eller utelämnanden i detta dokument; inte heller för olyckor eller oavsiktliga skador som orsakats vid leverans av detta material, eller drift eller användning av denna produkt. I syfte att förbättra produkten, förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten at ändra produktens Ingen del i detta dokument får inte på något sätt kopieras, reproduceras, eller överföras, av något skäl, utan ett på förhand utfärdat skriftligt godkännande från ViewSonic Corporation. Modellnummer: Serienummer: VS13057 B ViewSonic månar om bevarandet av vår miljö. Avfallshantering av denna produkt skall ske på korrekt sätt då den förbrukats. Din lokala myndighet för avfallshantering kan tillhandahålla information om korrekt avfallshantering. iii

5 Säkerhetsinstruktioner Denna produkt har konstruerats och tillverkats för att säkerställa din personliga säkerhet. Emellertid kan felaktig användning resultera i eventuella elektriska stötar eller brandfara. För att inte upphäva de säkerhetsskydd som införlivats i detta instrument och dess tillbehör följ följande instruktioner vid installation, hantering och service. Varning om strömkälla En märketikett finns placerad på baksidan av adaptern (medföljer) som indikerar korrekt strömkälla för denna utrustning. Anslut endast denna produkt till ett elektriskt uttag med den spänning och frekvens som anges på produktens etikett. Felaktig spänningskälla kan resultera i elektriska stötar eller brand. Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har hemma rådfråga din återförsäljare eller ditt lokala energiföretag. Använd endast den strömsladd och adapter som levereras av tillverkaren. Interna komponenter kan skadas om du använder en annan adapter för strömanslutning av denna produkt. För att undvika elektriska stötar och brandfara se till att kontakten passar i uttaget och mata in den helt och hållet. Om kontakten inte passar i uttaget, kontakta en elektriker för att uppdatera dina eluttag. Överbelasta inte elektriska uttag, förlängningssladdar eller integrerade uttag eftersom det kan utgöra en brandrisk eller ge elektriska stötar. Förhindra också att elsladden skadas, placera alla elsladdar så att inte personer går på dessa. Placera ingenting ovanpå sladden. Placera produkten i närheten av ett elektriskt uttag och där elsladden är lätt åtkomlig för att kopplas ur vägguttaget. 1

6 Användningsvarning För att minimera risken för elektriska stötar ta inte bort höljet eller försök att demontera produkten. Det finns inga servicebara delar för användaren på insidan. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Skydda denna produkt från främmande föremål. Skjut aldrig in några föremål i produkten via någon av öppningarna eftersom de kan komma i kontakt med farlig spänning och orsaka kortslutning vilket kan orsaka brand eller ge elektriska stötar. Utsätt inte apparaten för vätska, regn eller fukt. Denna produkt har ventilationsöppningar som skyddar den från att överhettas. Blockera inte eller täck över dessa öppningar. Installera inte nära några värmekällor såsom radiatorer, värmeventiler, ugnar eller andra apparater som producerar värme. Innan rengöring eller avtorkning av denna produkt se till att elsladden är urkopplad från det elektriska uttaget. Använde endast en fuktig trasa för att göra rent denna produkt och använd aldrig ett flytande rengöringsmedel eller sprejrengöring. Vid åskväder eller när produkten inte ska användas under en längre period, koppla ur elsladden från vägguttaget. Detta kommer att förhindra att produkten skadas på grund av blixtnedslag eller av strömsprång i ledningarna. Servicevarning Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. För skada som kräver service koppla först ifrån elsladden från vägguttaget och kontakta din återförsäljare eller servicepersonal för att få service för följande tillstånd. Om det finns skador på adaptern elsladden eller kontakten. Om vätska kommit in i produkten. Om du tappat produkten, ett tungt föremål ramlat på produkten eller skada skett på höljet till produkten. Om produkten utsatts för regn eller vatten. Om produkten inte fungerar normalt när driftsinstruktionerna följs. Om produkten uppvisar en distinkt ändring i prestationen. 2

7 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 4 Paketets innehåll 4 Specifikationer 5 Frontvy 6 Baksidan 6 Fjärrkontroll 7 2 INSTÄLLNING FÖR 9 3 NÄTVERKSANSLUTNINGAR 12 Trådansluten nätverksinställning 12 4 MEDIACENTER 14 Videouppspelning 16 Musikuppspelning 17 Fotovisning 18 Miniatyrläge 19 Fullskärmsläge 20 Strömmande nedladdning 21 5 INSTÄLLNINGSMENY 23 Ljud 23 Video 24 System 25 Övrigt 26 6 Felsökning 27 3

8 1 INLEDNING är en högupplöst multimediaspelare och strömmar anslutningen till den externa USB-enheten och till din HD-TV, vilket ta med datorn och internetunderhållningen till vardagsrummet. är också en BitTorrent nedladdare med inbyggd BitTorrent motor. Den laddar ned mediafiler till den anslutna USB-hårddisken som motsvarad de BitTorrentfrön som redan sparats på USB-enheten. Uppspelning och nedladdning av dina favoritmediafiler är nu datorfritt. Den stödjer de flesta video/ljud/bildformat så att du inte behöver konvertera nedladdade media till annat format. Du kan koppla in din USB-enhet till för att spela upp musik, filmer o9ch visa bilder på TV genom att följa visningen-på-skärmen (on-screen display/osd) menyn. kan också komma åt de delade mapparna på fjärrdatorer via intranätet (lokalt nätverk/lan) och spela upp de digitala mediafilerna på din TV. Den stödjer högupplöst mediauppspelning via HDMI-utmatning. Paketets innehåll Kontrollera att följande poster finns med i ditt nya paket. kanske inte är kompatibelt med vissa tillbehör från andra tillverkare. Vi rekommenderar starkt att endast använder de specifika tillbehör vi föreslår. Fjärrkontroll Snabbstartguide Batteri x2 HDMI-kabel Strömadapter 4

9 Specifikationer Gränssnitt Videoutmatning Ljudutmatning HDMI YPbPr kompositvideo Ljud V/H S/P DIF (Optisk) Dataöverföring USB x 2 Ethernetport Allmänna specifikationer Mediaformat som stöds Video Ljud Bild Undertext USB-enhet filsystem MPEG1 (AVI/MKV/TS/DAT/MPG/MPEG/VOB) MPEG2 (MKV/DAT/MPG/MPEG/VOB/ISO/IFO/TS/TP) /M2TS MPEG4 (AVI/MP4/MKV/MOV/WMV/ASF) DivX 3/4/5/6 Xvid (AVI/MKV/MP4/MOV) H.264/AVC (TS/AVI/MP4/MKV/MOV/FLV)/M2TS VC-1 (TS/AVI/ASF/WMV)/M2TS WMV9 (ASF/WMV) Real Video 8/9/10 (RM/RMVB) MP3 MPEG ljud Dolby Digital DTS WMA PCM LPCM ADPCM FLAC WAV AAC RA OGG MKA HD JPEG GIF PNG BMP TIF TIFF SRT SMI SUB SSA IDX+SUB EXT3 NTFS FAT16/32 Avkodning Upp till 1080p (RMVB upp till 720p) Utmatning Mått Upp till 1080p 204 mm 145,4 mm 40 mm (8.0 x 5.7 x 1.6 inch) Strömförsörjning 100~240V ±10% inmatningsspänning/ 12V vid 2A 5

10 Frontvy 1 Effekt Tryck på [ ] på för att slå på. 2 Nätverks LED. LED blinkar när kommer åt nätverket. Baksidan 1 Likström IN Anslutning till strömutmatningen för strömadaptern. 2 USB-port Koppla in de stödda USB-enheterna i USB-portarna såsom USB-hårddiskar, kameror, videokameror och trådlösa USB-programvarunycklar. 3 LAN Ansluter till RJ-45 Ethernet 10/100 baserade nätverket. Inte kompatibel med telefonledningen. 4 HDMI ut Ansluter till HDMI-uttaget på skärmen, en enda datakabel överför både ljud och videodata. 5 S/PDIF Ansluter till en skärm som har en optisk digital ljudport med en optisk digital ljudkabel (också kallad S/PDIF). 6 LJUD V/H/ VIDEO Ansluter till skärmen med VIDEO IN/ AUDIO L/R IN (video in/ljud V/H in) uttaget på skärmen med VIDEO (gul)/ ljud V (vit)/r (Röd) kablar. 7 Y/Pb/Pr Anslut till en Y/Pb/Pr kompatibel skärm med tre video- (Y/Pb/Pr) och två ljuduttag (ljud v/h), via en komponentvideokabel med grön, blå och röd kontakt. 6

11 FJÄRRKONTROLL

12 FJÄRRKONTROLL 1 POWER Tryck för att slå på ; tryck igen för att växla till beredskapsläge. 2 MUTE Tryck för att tysta volymen. 3 Nummer 1-9 sifferknappar för val av önskat alternativ. 4 GOTO Video-/filmkapitelval. 5 INFO Visar informationen om mediafiler i uppspelningsläge. 6 BACK (bakåt) Återvänder till föregående visning. 7 VOL Öka/minska volymen. 8 CHANNEL (KANAL) Reserverad knappsats. 9 HOME (hem) Snabbknapp till OSD huvudmenyn. 10 REPEAT Aktivera/avaktivera repetition av filuppspelning. REPEAT A-B Tryck en gång för att markera önskad repetitionspunkt A; tryck igen för att markera önskad repetitionspunkt B; tryck igen för att stänga av denna funktion. ANGLE (VINKEL) Växla DVD visningsvinklar. 11 DVD MENU Visar DVD-menyn. Navigera genom menyskärmen eller mediabibliotek. 12 OK Bekräfta eller välj. 13 ASPECT Justera sidförhållande 14 SETUP Gå in i inställningsmenyn 15 SUBTITLE Växla undertexter. 16 PLAY/ PAUSE PREV (föreg) NEXT (nästa) STOP SLOWMOTION MULTIFUNKTION: Refererar till instruktionerna på skärmen. Spela upp/pausa vald fil. Återgå till föregående fil. Gå till nästa fil. Stoppa uppspelningen och återgå till föregående skärm. Spelar upp filmen i långsamt läge. 17 L/R Aktivera/avaktivera vänster/höger högtalare. 18 AUDIO Växla ljudutmatning. 19 ZOOM Zoomar video- eller bildvisning på skärmen. 8

13 2 INSTÄLLNING Steg1: Kabelanslutningar. Matcha kablarna till anslutningarna på din TV eller skärm. Dina val av anslutningar inkluderar: HDMI RCA kabel Y/Pb/Pr (RGB) S/PDIF För både ljud- och videoutmatning För kompositvideo (gul) och stereoljud (vit och röd) För komponentvideoutmatning För ljudutmatning RCA kabel HDMI kabel Y/Pb/Pr kabel 9

14 Koppla in Ethernetkabeln till LAN uttaget på bakre panelen på, för trådansluten internetanslutning. kommer att hitta nätverket automatiskt. DSL-/kabel-mode Internet IP delning/router Ethernetkabel 10

15 Steg3: Anslut USB-enheter USB-hårddisk USB-kabel USB pennenhet Steg4: Elsladdanslutning Koppla in ena änden av elsladden på baksidan av och den andra till ett vägguttag. kommer att starta automatiskt utan att någon knapp behöver tryckas ned när strömmen är ansluten. Steg5: Växla TV-inmatning/källa Efter att önskad video- och ljudanslutning valts behöver du välja lämpligt videoinmatningsläge med fjärrkontrollen för din TV/skärm, växla till motsvarande videoutmatning genom att trycka på knappen Input/Source (inmatning/källa) på fjärrkontrollen. 11

16 3 Nätverksanslutningar Trådansluten nätverksinställning > DHCP + + Steg 1: För åtkomst av Setup (inställning) på huvudmenyn. Välj Network (nätverk). Steg 2: Välj Wired (trådansluten) i nätverksmenyn. Välj DHCP. Steg 3: Välj Yes (ja) för att implementera DHCP nätverksinställning. kommer automatiskt att ta emot dess IP-adress från en DHCP-server som är inbyggd i accesspunkten eller IP-delningsroutern. 12

17 > Statisk IP + + Steg 1: Välj Wired (trådansluten) i nätverksmenyn. Välj Static IP (statisk IP-adress). Steg 2: Mata in värdet för IP Address IP-adress), Subnetmask, Gateway (nätbrygga) och DNS i respektive textruta. PS Begär först information om dessa inställningar från din ISP(Internet Service Provider/internetleverantör). + + Steg 1: Välj Wireless setup (trådlös inställning) i nätverksmenyn. Steg 2: ger dig flera profiler för att använda i flera nätverk. > Ad-Hoc inställning 13

18 4 Mediacenter Fjärr Beskrivning Gå in i OSD Menu > Play Media (OSD-meny > spela media) Under Play Media (OSD-meny > spela media), välj mediakälla från USB-enhet/ dator/ UPnP/ spellista. Open your selected folders (Öppna valda mappar). En mapp/fillista kommer att visas till vänster. Play (spela upp) den valda video-/musik/fotofilen. > USB-media söker efter och spelar upp tillgängliga bild-, musik- och videofiler på den externa USB-enheten. > Datormedia Anslut till din PC med en USB 2.0 kabel. Genom att ansluta din dator till det lokala nätverket kan du spela upp mediafilerna på fjärrdatorn. Innan du gör så måste du kontrollera att inställningarna för nätverket och fildelningen har fullföljts. (Se kapitel 3 för mer information.) 14

19 Notera: Begränsningen av uppspelning av HD videoinnehåll över nätverket: HD videokvaliteten kan bli lidande när video strömmas över nätverket. Detta orsakas av begränsningar i intranätmiljön. Resultat blir att användare ibland kan uppleva en ojämn videouppspelning. Därför rekommenderar vi ett trådanslutet intranät för bästa uppspelningskvalitet även om överföring över WiFi och PLC stöds. > UPnP UPnP (Universal Plug and Play) låter dig ansluta UPnP-aktiverade enheter (tillgängliga i nätverket) och dela dess innehåll med mediaspelaren. När du går in i UPnP program kommer automatiskt att upptäcka datorerna i LAN. Se till att din dator stödjer Windows Media Player Version 11 och högre. På grund av kompatibilitetsproblem stödjer inte vissa datorer UPnP. > Spellista Spellistan låter dig välja en sekvens med musik, foto och videofiler som sparats på hårddisken. Du kan konfigurera någon sekvens av musiken, fotona och videofilerna för att skapa en spellista. Fjärr Beskrivning + Lägg till i spellistan Redigera Välj/avmarkera filer som ska läggas till. Byt namn/radera fil. Notera: För filerna som lagts till i spellistan kommer att kategorisera mediafilerna med video/musik/foto taggar. 15

20 VIDEOUPPSPELNING Fjärr + Redigera Lägg till i spellistan Bakåt Beskrivning Gå in i Play Media > Video Playback (spela media > videouppspelning). Navigera till den mediafil som du vill spela upp. Förhandgranskningsfönstret visar den markerade videon. Byt namn/radera fil. Lägg till vald fil i spellistan. Återgå till föregående skärm. Fullskärmsläge. 16

21 FULLSKÄRMSLÄGE Fjärr Zoom Beskrivning Spela upp/pausa vald fil. Spolning bakåt/framåt Slow-motion. Återgå till föregående fil. Gå till nästa fil. Zooma in/ut i foton eller filmer. Stoppa uppspelningen och lämna fullskärmsläget. 17

22 MUSIKUPPSPELNING Fjärr Beskrivning Gå in i Play Media (spela media) > Music Playback (musikuppspelning). Navigera till den mediafil som du vill spela upp. Förhandsgranskningsfönstret kommer att visa fildetaljerna för den markerade filen. Redigera + Lägg till i spellistan Bakåt Byt namn/radera fil. Lägg till vald fil i spellistan. Tillbaka till föregående skärm. Spela upp vald fil. Spela upp/pausa vald fil. Snabbspolning framåt. Tillbakaspolning. Föregående fil. Nästa fil. Stoppa uppspelningen och återgå till föregående skärm. PS Musiken kommer att fortsätta att spela som bakgrundsmusik när du lämnar menyn MUSIC PLAYBACK (musikuppspelning). Tryck på stoppa uppspelningen. för att 18

23 FOTOVISNING Fjärr Beskrivning Gå in i Play Media > Photo Playback (spela media > fotovisning). Navigera till den mediafil som du vill spela upp. Förhandsgranskningsfönstret kommer att visa fildetaljerna för den markerade filen. Redigera + Lägg till i spellistan Bakåt Byt namn/radera fil. Lägg till vald fil i spellistan. Miniatyrläge. Tillbaka till föregående skärm. Fullskärmsläge. 19

24 MINIATYRLÄGE Fjärr Bakåt Beskrivning Fullskärmsläge. Tillbaka till föregående skärm. Föregående sida. Nästa sida. Lämna miniatyrläge. 20

25 FULLSKÄRMSLÄGE Fjärr Beskrivning Föregående bild Nästa bild Rotera den visade bilden moturs Rotera den visade bilden medurs Lämna fullskärmsläge. PS Du kan välja önskade bildspelseffekter i menyn Setup (inställningar). Om du vill stänga av funktionen gå in i Setup (inställning) > Other (annat)> Transition Effect (övergångseffekter). För att lägga till bakgrundsmusik till bildspelet, lägg helt enkelt till musikfilen i samma fotomapp. I annat fall kommer det inte att bli någon bakgrundsmusik när bildspelet visas. 21

26 Strömmande nedladdning För att aktivera denna funktion se till att: är ansluten till nätverket; Nätverket är korrekt inställt. För ytterligare information om denna del se Steg 2 i sektionen Setting up (inställning ) och Network (nätverk) under Setup Menu (inställningsmenyn). BitTorrent är det ledande och vanligaste peer-to-peer kommunikationsprotokoll för fildelning. s inbyggda BitTorrent klient/motor tillåter denna produkt att ladda ned mediafiler till den externa USB-enheten eller till fjärrdatorn. Denna BT nedladdningsprocess är datorfri. Först behöver du förbereda minst en USB-hårddisk med minst 20 GB ledig kapacitet i formatet NTFS eller EXT-3 och ansluta den till USB-porten på frontpanelen på. Varning: Ladda inte ned olagliga filer eller olagligt innehåll. Steg 1: Anslut den externa USB-enheten till USB-porten. Steg 2: Om din externa hårddisk inte har formaterats kommer varningsmeddelandet This action will erase all data on the device (denna aktivitet kommer att radera alla data på enheten). Are you sure to continue? (är du säker på att du vill fortsätta) visas för att påminna dig att formatera din hårddisk. Tryck på + för att välja Yes (ja) för att formatera din USB-lagringsenhet. Det kan ta upp till flera minuter beroende på storleken på din USB-enhet. Steg 3: Ett meddelande kommer att poppa upp och be dig att välja antingen den externa hårddisken eller fjärrdatorn som 22

27 destination för nedladdningen. Tryck på + för att välja en för.torrent fröna. Notera: Se till att torrent fröna redan är importerade till den externa hårddisken eller till nätverksdatorn innan du laddar ned filer som associeras med.torrent fröna till din dator eller USB-enheter. Filer kan inte laddas ned om det finns mindre än 10 % ledig kapacitet på USB-enheten. Steg 4: Tryck på + för att välja.torrent filer att ladda ned och sedan kommer du att se nedladdningens förloppssida. För att garantera systemeffektiviteten kommer endast 3 nedladdningsuppgifter att ske samtidigt och varje.torrent fil kommer att laddas ned i sekvenser. Du kan också trycka på + för att ställa in prioritet för de nedladdade filerna. För att se de nedladdade filerna i din USB-enhet se menyn USB Media. Notera: När du tar bort Hårddisken/USB-enheten kommer ett fönster att poppa upp och visa meddelandet Varning! BT HD har tagits bort, systemet kommer att starta om. 23

28 5 INSTÄLLNINGSMENY LJUD Fjärr Post Nattläge + + Beskrivning Gå in i inställningsmenyn Ljud. Välj post som ska justeras. Bekräfta ändringen. Återgå till föregående skärm. Tillval På/av Digital utmatning HDMI LPCM HDMI RAW SPDIF LPCM SPDIF RAW Ändra Audio L/R V/H V/V H/H 24

29 VIDEO Fjärr + Beskrivning Gå in i inställningsmenyn Ljud. + Välj post som ska justeras. Bekräfta ändringen. Återgå till föregående skärm. Post Alternativ Bildförhållande Pan Scan 4:3 Letter Box 4:3 16:9 Fullskärm Upplösning HDMI Auto PAL NTSC 480P 576P 720P 50HZ 720P 60HZ 1080i 50HZ 1080i 60HZ 1080P 50HZ 1080P 60HZ 25

30 SYSTEM Fjärr Beskrivning + Gå in i inställningsmenyn Ljud. + Välj post som ska justeras. Bekräfta ändringen. Återgå till föregående skärm. Post Menyspråk Alternativ Engelska Traditionell kinesiska franska / tyska / holländska / italienska / spanska / svenska Textkodning Unicode (UTF 8) Förenklad kinesiska (GBK) Traditionell kinesiska (BIG5) Undertextstorlek System Info Programuppdatering Stor Måttlig Liten Programversion/ BOX ID/ kund-id/ MAC-version/ IP-adress/ Subnetmask/ nätbrygga/ DNS USB-uppdatering Standardinställning Avbryt / OK 26

31 Övrigt Fjärr Post + Beskrivning Gå in i inställningsmenyn Ljud. + Välj post som ska justeras. Bekräfta ändringen. Återgå till föregående skärm. Alternativ Bildspelstimer Övergångseffekt Bakgrundsmusik Skärmsläckare Förhandsgranskning film Av/2,5,10,30 sekunder/1,2 minuter Av/tona över/vänster till höger/överst till underst/vattenfall/slingra/upplösning /remsa vänster ned/alla effekter blandat Av/på Av/på Av/på LJUDINSTÄLLNING Night Mode (nattläge) (dynamiskt områdeskontroll) När nattläge är aktiverat kommer ljudnivån för kompatibla ljudspår att komprimeras dynamiskt. Dynamic range control (DRC/dynamisk områdeskontroll) ökar lågt ljudinnehåll (såsom dialogen i filmer), vilket gör det lättare att höra vid låg volym samtidigt som intensiteten i de högre nivåerna av ljudet minskas. När du lyssnar på filmdialog sent på kvällen och måste dämpa volymen under ljudliga scener blir det dynamiska området lidande och du kan missa viss del av dialogen och andra ljud. Med nattläget på kan du dämpa volymen men fortfarande njuta av korrekt balans i tonen och ett dynamiskt område. 27

32 6 Felsökning Symptom Åtgärd Ingen bild visas. Kontrollera strömanslutningen. eller anslut strömsladden till ett annat eluttag. Är komponent Y/Pb/Pr/ AUDIO L/R kablarna eller HDMI-kabeln lös eller frånkopplad? Se till att en av anslutningarna är korrekt. Försök med SOURCE knappen på fjärrkontrollen till den externa skärmen/tv:n för att välja korrekt inmatningskälla. Vid ingång i menyn Datormedia visas inte listan med tillgängliga datorer. Kontrollera trådanslutningarna för att se till att det fungerar korrekt. Använd en Ethernet LAN-kabel för att ansluta från nätverksuttaget på till nätverksroutern eller Accesspunkten. Kontrollera din nätverksinställning i inställningsmenyn. Kontrollera inställningen i delade mappar/fil på din dator. I menyn USB Media under huvudmenyn letas inte efter några USB-enheter. Kontrollera att USB-enheter som redan är anslutna sitter fast. Kontrollera formatet för din USB-enhet. är den i NTFS/FAT16/FAT32/EXT-3 format? BT multimediafilerna kan inte laddas ned. För BitTorrent behöver användare ställa in porten för vidarebefordring i TCP området för accesspunkten eller IP-delning. Din internetbandbredd kommer att begränsa BT nedladdningshastigheten BT är en peer- to-peer nedladdningsteknologi. Det kräver fler personer eller torrents att dela filerna med samtidigt. 28

33 För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare. OBS! Du behöver produktens serienummer. Land/ Område Webbsida E-post Sverige com/se/support/call-desk/ viewsoniceurope.com

34 Begränsad garanti ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande under garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande att reparera eller byta ut produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter. Garantins livslängd: ViewSonic FULL HD mediaspelare har ett års garanti mot tillverkningsfel från datumet för den första kundens köp. Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument. 2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av: a. Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat laga medföljer produkten. b. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic. e. Normalt slitage. f. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel. 3. Varje produkt som uppvisar vad som kallas fosforinbränning, vilket sker när en statisk bild visas på produkten under en längre tid. 1. Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer. 2. För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet och (e) produktens serienummer. 3. Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic. 4. För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, ta kontakt med ViewSonic. Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något särskilt ändamål. Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för: 1. Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror på förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats. 2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande. 3. Anspråk mot kunden från annan part. 4.3: ViewSonic DMP Warranty DMP_LW01 Rev. 1A

35

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Boxee Box vs Apple TV

Boxee Box vs Apple TV En jämförelse By vs Introduktion Innehållsförteckning: 2.Introduktion 3. Översikt 4. Hårdvara 5. Operativsystem 6. Film och TV 7. Appar 8. Ingår med produkten 9. Filformat som stöds 10. Nätverk 11. Pris

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

4K Android-box with Fly

4K Android-box with Fly Allmän information Anslut 4K Android boxen för strömning till din tv och strömma filmer, uppdatera Facebook, visa bilder eller planera en spelkväll med vänner på din tv-skärm. Den extremt mångsidiga boxen

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

4K Android-box with Fly

4K Android-box with Fly Allmän information Anslut 4K Android boxen för strömning till din tv och strömma filmer, uppdatera Facebook, visa bilder eller planera en spelkväll med vänner på din tv-skärm. Den extremt mångsidiga boxen

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela SV Trådlös musikadapter SLA5520 Snabbstartguide 1 2 3 Installera Ansluta Spela Vad som följer med i lådan a.trådlös musikadapter SLA5520 b1. Fjärrkontroll, b2. 2 st. AAA-batterier c. Snabbstartguide Installation

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 InstallationsinsMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Manual Grid Pad Go 10

Manual Grid Pad Go 10 Manual Grid Pad Go 10 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. TBUS0368_ADSL_manual_bredband_telejacket_190x170.indd 1 2016-06-03 11:53:47 Innehållsförteckning Paketets innehåll...3

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning.

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Är ett registrerat varumärke av Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Tack för att du köpt en MINIX NEO G4. Följ denna guide för att ställa in enheten. MINIX NEO G4 är en revolutionerande

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer