VMP72 FULL HD media player

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VMP72 FULL HD media player"

Transkript

1 FULL HD media player - User Guide - Guide de l utilisateur - Guía del usuario - Bedienungsanleitung - Guida dell utente - Model No.: VS13057

2 Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv 2006/95/EC. (EU): Symbolen till höger är i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Produkter med denna symbol skall inte behandlas som kommunalt avfall utan måste närområde, med hänsyn till lokala bestämmelser. Om batterierna som medföljer utrustningen har den kemiska symbolen Hg, Cd eller Pb, betyder det att batteriet har ett tungmetallinnehåll på mer än 0,0005% kvicksilver eller mer än 0,002% kadmium eller mer än 0,004% bly. i

3 Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee) enligt nedan: Substans Föreslagen maximal koncentration Faktisk koncentration Bly (Pb) 0.1% < 0.1% Kvicksilver (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Hexavalent krom (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polybrominerade bifenyler (PBB) 0.1% < 0.1% Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0.1% < 0.1% Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex enligt nedan: Exampel på undantagna komponenter är: 1. Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som inte 2. Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar (t ex piezoelektroniska enheter). 3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt). 4. Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium innehållande upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % blyvikt. ii

4 Upphovsrätt ViewSonic Corporation, Alla rättigheter förbehållna. ViewSonic, the three birds logo, OnView, ViewMatch, och ViewMeter är registrerade varumärken som tillhör ViewSonic Corporation. Friskrivningsklausul:ViewSonic Corporation ansvarar inte för tekniska eller skriftliga fel eller utelämnanden i detta dokument; inte heller för olyckor eller oavsiktliga skador som orsakats vid leverans av detta material, eller drift eller användning av denna produkt. I syfte att förbättra produkten, förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten at ändra produktens Ingen del i detta dokument får inte på något sätt kopieras, reproduceras, eller överföras, av något skäl, utan ett på förhand utfärdat skriftligt godkännande från ViewSonic Corporation. Modellnummer: Serienummer: VS13057 B ViewSonic månar om bevarandet av vår miljö. Avfallshantering av denna produkt skall ske på korrekt sätt då den förbrukats. Din lokala myndighet för avfallshantering kan tillhandahålla information om korrekt avfallshantering. iii

5 Säkerhetsinstruktioner Denna produkt har konstruerats och tillverkats för att säkerställa din personliga säkerhet. Emellertid kan felaktig användning resultera i eventuella elektriska stötar eller brandfara. För att inte upphäva de säkerhetsskydd som införlivats i detta instrument och dess tillbehör följ följande instruktioner vid installation, hantering och service. Varning om strömkälla En märketikett finns placerad på baksidan av adaptern (medföljer) som indikerar korrekt strömkälla för denna utrustning. Anslut endast denna produkt till ett elektriskt uttag med den spänning och frekvens som anges på produktens etikett. Felaktig spänningskälla kan resultera i elektriska stötar eller brand. Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har hemma rådfråga din återförsäljare eller ditt lokala energiföretag. Använd endast den strömsladd och adapter som levereras av tillverkaren. Interna komponenter kan skadas om du använder en annan adapter för strömanslutning av denna produkt. För att undvika elektriska stötar och brandfara se till att kontakten passar i uttaget och mata in den helt och hållet. Om kontakten inte passar i uttaget, kontakta en elektriker för att uppdatera dina eluttag. Överbelasta inte elektriska uttag, förlängningssladdar eller integrerade uttag eftersom det kan utgöra en brandrisk eller ge elektriska stötar. Förhindra också att elsladden skadas, placera alla elsladdar så att inte personer går på dessa. Placera ingenting ovanpå sladden. Placera produkten i närheten av ett elektriskt uttag och där elsladden är lätt åtkomlig för att kopplas ur vägguttaget. 1

6 Användningsvarning För att minimera risken för elektriska stötar ta inte bort höljet eller försök att demontera produkten. Det finns inga servicebara delar för användaren på insidan. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Skydda denna produkt från främmande föremål. Skjut aldrig in några föremål i produkten via någon av öppningarna eftersom de kan komma i kontakt med farlig spänning och orsaka kortslutning vilket kan orsaka brand eller ge elektriska stötar. Utsätt inte apparaten för vätska, regn eller fukt. Denna produkt har ventilationsöppningar som skyddar den från att överhettas. Blockera inte eller täck över dessa öppningar. Installera inte nära några värmekällor såsom radiatorer, värmeventiler, ugnar eller andra apparater som producerar värme. Innan rengöring eller avtorkning av denna produkt se till att elsladden är urkopplad från det elektriska uttaget. Använde endast en fuktig trasa för att göra rent denna produkt och använd aldrig ett flytande rengöringsmedel eller sprejrengöring. Vid åskväder eller när produkten inte ska användas under en längre period, koppla ur elsladden från vägguttaget. Detta kommer att förhindra att produkten skadas på grund av blixtnedslag eller av strömsprång i ledningarna. Servicevarning Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. För skada som kräver service koppla först ifrån elsladden från vägguttaget och kontakta din återförsäljare eller servicepersonal för att få service för följande tillstånd. Om det finns skador på adaptern elsladden eller kontakten. Om vätska kommit in i produkten. Om du tappat produkten, ett tungt föremål ramlat på produkten eller skada skett på höljet till produkten. Om produkten utsatts för regn eller vatten. Om produkten inte fungerar normalt när driftsinstruktionerna följs. Om produkten uppvisar en distinkt ändring i prestationen. 2

7 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 4 Paketets innehåll 4 Specifikationer 5 Frontvy 6 Baksidan 6 Fjärrkontroll 7 2 INSTÄLLNING FÖR 9 3 NÄTVERKSANSLUTNINGAR 12 Trådansluten nätverksinställning 12 4 MEDIACENTER 14 Videouppspelning 16 Musikuppspelning 17 Fotovisning 18 Miniatyrläge 19 Fullskärmsläge 20 Strömmande nedladdning 21 5 INSTÄLLNINGSMENY 23 Ljud 23 Video 24 System 25 Övrigt 26 6 Felsökning 27 3

8 1 INLEDNING är en högupplöst multimediaspelare och strömmar anslutningen till den externa USB-enheten och till din HD-TV, vilket ta med datorn och internetunderhållningen till vardagsrummet. är också en BitTorrent nedladdare med inbyggd BitTorrent motor. Den laddar ned mediafiler till den anslutna USB-hårddisken som motsvarad de BitTorrentfrön som redan sparats på USB-enheten. Uppspelning och nedladdning av dina favoritmediafiler är nu datorfritt. Den stödjer de flesta video/ljud/bildformat så att du inte behöver konvertera nedladdade media till annat format. Du kan koppla in din USB-enhet till för att spela upp musik, filmer o9ch visa bilder på TV genom att följa visningen-på-skärmen (on-screen display/osd) menyn. kan också komma åt de delade mapparna på fjärrdatorer via intranätet (lokalt nätverk/lan) och spela upp de digitala mediafilerna på din TV. Den stödjer högupplöst mediauppspelning via HDMI-utmatning. Paketets innehåll Kontrollera att följande poster finns med i ditt nya paket. kanske inte är kompatibelt med vissa tillbehör från andra tillverkare. Vi rekommenderar starkt att endast använder de specifika tillbehör vi föreslår. Fjärrkontroll Snabbstartguide Batteri x2 HDMI-kabel Strömadapter 4

9 Specifikationer Gränssnitt Videoutmatning Ljudutmatning HDMI YPbPr kompositvideo Ljud V/H S/P DIF (Optisk) Dataöverföring USB x 2 Ethernetport Allmänna specifikationer Mediaformat som stöds Video Ljud Bild Undertext USB-enhet filsystem MPEG1 (AVI/MKV/TS/DAT/MPG/MPEG/VOB) MPEG2 (MKV/DAT/MPG/MPEG/VOB/ISO/IFO/TS/TP) /M2TS MPEG4 (AVI/MP4/MKV/MOV/WMV/ASF) DivX 3/4/5/6 Xvid (AVI/MKV/MP4/MOV) H.264/AVC (TS/AVI/MP4/MKV/MOV/FLV)/M2TS VC-1 (TS/AVI/ASF/WMV)/M2TS WMV9 (ASF/WMV) Real Video 8/9/10 (RM/RMVB) MP3 MPEG ljud Dolby Digital DTS WMA PCM LPCM ADPCM FLAC WAV AAC RA OGG MKA HD JPEG GIF PNG BMP TIF TIFF SRT SMI SUB SSA IDX+SUB EXT3 NTFS FAT16/32 Avkodning Upp till 1080p (RMVB upp till 720p) Utmatning Mått Upp till 1080p 204 mm 145,4 mm 40 mm (8.0 x 5.7 x 1.6 inch) Strömförsörjning 100~240V ±10% inmatningsspänning/ 12V vid 2A 5

10 Frontvy 1 Effekt Tryck på [ ] på för att slå på. 2 Nätverks LED. LED blinkar när kommer åt nätverket. Baksidan 1 Likström IN Anslutning till strömutmatningen för strömadaptern. 2 USB-port Koppla in de stödda USB-enheterna i USB-portarna såsom USB-hårddiskar, kameror, videokameror och trådlösa USB-programvarunycklar. 3 LAN Ansluter till RJ-45 Ethernet 10/100 baserade nätverket. Inte kompatibel med telefonledningen. 4 HDMI ut Ansluter till HDMI-uttaget på skärmen, en enda datakabel överför både ljud och videodata. 5 S/PDIF Ansluter till en skärm som har en optisk digital ljudport med en optisk digital ljudkabel (också kallad S/PDIF). 6 LJUD V/H/ VIDEO Ansluter till skärmen med VIDEO IN/ AUDIO L/R IN (video in/ljud V/H in) uttaget på skärmen med VIDEO (gul)/ ljud V (vit)/r (Röd) kablar. 7 Y/Pb/Pr Anslut till en Y/Pb/Pr kompatibel skärm med tre video- (Y/Pb/Pr) och två ljuduttag (ljud v/h), via en komponentvideokabel med grön, blå och röd kontakt. 6

11 FJÄRRKONTROLL

12 FJÄRRKONTROLL 1 POWER Tryck för att slå på ; tryck igen för att växla till beredskapsläge. 2 MUTE Tryck för att tysta volymen. 3 Nummer 1-9 sifferknappar för val av önskat alternativ. 4 GOTO Video-/filmkapitelval. 5 INFO Visar informationen om mediafiler i uppspelningsläge. 6 BACK (bakåt) Återvänder till föregående visning. 7 VOL Öka/minska volymen. 8 CHANNEL (KANAL) Reserverad knappsats. 9 HOME (hem) Snabbknapp till OSD huvudmenyn. 10 REPEAT Aktivera/avaktivera repetition av filuppspelning. REPEAT A-B Tryck en gång för att markera önskad repetitionspunkt A; tryck igen för att markera önskad repetitionspunkt B; tryck igen för att stänga av denna funktion. ANGLE (VINKEL) Växla DVD visningsvinklar. 11 DVD MENU Visar DVD-menyn. Navigera genom menyskärmen eller mediabibliotek. 12 OK Bekräfta eller välj. 13 ASPECT Justera sidförhållande 14 SETUP Gå in i inställningsmenyn 15 SUBTITLE Växla undertexter. 16 PLAY/ PAUSE PREV (föreg) NEXT (nästa) STOP SLOWMOTION MULTIFUNKTION: Refererar till instruktionerna på skärmen. Spela upp/pausa vald fil. Återgå till föregående fil. Gå till nästa fil. Stoppa uppspelningen och återgå till föregående skärm. Spelar upp filmen i långsamt läge. 17 L/R Aktivera/avaktivera vänster/höger högtalare. 18 AUDIO Växla ljudutmatning. 19 ZOOM Zoomar video- eller bildvisning på skärmen. 8

13 2 INSTÄLLNING Steg1: Kabelanslutningar. Matcha kablarna till anslutningarna på din TV eller skärm. Dina val av anslutningar inkluderar: HDMI RCA kabel Y/Pb/Pr (RGB) S/PDIF För både ljud- och videoutmatning För kompositvideo (gul) och stereoljud (vit och röd) För komponentvideoutmatning För ljudutmatning RCA kabel HDMI kabel Y/Pb/Pr kabel 9

14 Koppla in Ethernetkabeln till LAN uttaget på bakre panelen på, för trådansluten internetanslutning. kommer att hitta nätverket automatiskt. DSL-/kabel-mode Internet IP delning/router Ethernetkabel 10

15 Steg3: Anslut USB-enheter USB-hårddisk USB-kabel USB pennenhet Steg4: Elsladdanslutning Koppla in ena änden av elsladden på baksidan av och den andra till ett vägguttag. kommer att starta automatiskt utan att någon knapp behöver tryckas ned när strömmen är ansluten. Steg5: Växla TV-inmatning/källa Efter att önskad video- och ljudanslutning valts behöver du välja lämpligt videoinmatningsläge med fjärrkontrollen för din TV/skärm, växla till motsvarande videoutmatning genom att trycka på knappen Input/Source (inmatning/källa) på fjärrkontrollen. 11

16 3 Nätverksanslutningar Trådansluten nätverksinställning > DHCP + + Steg 1: För åtkomst av Setup (inställning) på huvudmenyn. Välj Network (nätverk). Steg 2: Välj Wired (trådansluten) i nätverksmenyn. Välj DHCP. Steg 3: Välj Yes (ja) för att implementera DHCP nätverksinställning. kommer automatiskt att ta emot dess IP-adress från en DHCP-server som är inbyggd i accesspunkten eller IP-delningsroutern. 12

17 > Statisk IP + + Steg 1: Välj Wired (trådansluten) i nätverksmenyn. Välj Static IP (statisk IP-adress). Steg 2: Mata in värdet för IP Address IP-adress), Subnetmask, Gateway (nätbrygga) och DNS i respektive textruta. PS Begär först information om dessa inställningar från din ISP(Internet Service Provider/internetleverantör). + + Steg 1: Välj Wireless setup (trådlös inställning) i nätverksmenyn. Steg 2: ger dig flera profiler för att använda i flera nätverk. > Ad-Hoc inställning 13

18 4 Mediacenter Fjärr Beskrivning Gå in i OSD Menu > Play Media (OSD-meny > spela media) Under Play Media (OSD-meny > spela media), välj mediakälla från USB-enhet/ dator/ UPnP/ spellista. Open your selected folders (Öppna valda mappar). En mapp/fillista kommer att visas till vänster. Play (spela upp) den valda video-/musik/fotofilen. > USB-media söker efter och spelar upp tillgängliga bild-, musik- och videofiler på den externa USB-enheten. > Datormedia Anslut till din PC med en USB 2.0 kabel. Genom att ansluta din dator till det lokala nätverket kan du spela upp mediafilerna på fjärrdatorn. Innan du gör så måste du kontrollera att inställningarna för nätverket och fildelningen har fullföljts. (Se kapitel 3 för mer information.) 14

19 Notera: Begränsningen av uppspelning av HD videoinnehåll över nätverket: HD videokvaliteten kan bli lidande när video strömmas över nätverket. Detta orsakas av begränsningar i intranätmiljön. Resultat blir att användare ibland kan uppleva en ojämn videouppspelning. Därför rekommenderar vi ett trådanslutet intranät för bästa uppspelningskvalitet även om överföring över WiFi och PLC stöds. > UPnP UPnP (Universal Plug and Play) låter dig ansluta UPnP-aktiverade enheter (tillgängliga i nätverket) och dela dess innehåll med mediaspelaren. När du går in i UPnP program kommer automatiskt att upptäcka datorerna i LAN. Se till att din dator stödjer Windows Media Player Version 11 och högre. På grund av kompatibilitetsproblem stödjer inte vissa datorer UPnP. > Spellista Spellistan låter dig välja en sekvens med musik, foto och videofiler som sparats på hårddisken. Du kan konfigurera någon sekvens av musiken, fotona och videofilerna för att skapa en spellista. Fjärr Beskrivning + Lägg till i spellistan Redigera Välj/avmarkera filer som ska läggas till. Byt namn/radera fil. Notera: För filerna som lagts till i spellistan kommer att kategorisera mediafilerna med video/musik/foto taggar. 15

20 VIDEOUPPSPELNING Fjärr + Redigera Lägg till i spellistan Bakåt Beskrivning Gå in i Play Media > Video Playback (spela media > videouppspelning). Navigera till den mediafil som du vill spela upp. Förhandgranskningsfönstret visar den markerade videon. Byt namn/radera fil. Lägg till vald fil i spellistan. Återgå till föregående skärm. Fullskärmsläge. 16

21 FULLSKÄRMSLÄGE Fjärr Zoom Beskrivning Spela upp/pausa vald fil. Spolning bakåt/framåt Slow-motion. Återgå till föregående fil. Gå till nästa fil. Zooma in/ut i foton eller filmer. Stoppa uppspelningen och lämna fullskärmsläget. 17

22 MUSIKUPPSPELNING Fjärr Beskrivning Gå in i Play Media (spela media) > Music Playback (musikuppspelning). Navigera till den mediafil som du vill spela upp. Förhandsgranskningsfönstret kommer att visa fildetaljerna för den markerade filen. Redigera + Lägg till i spellistan Bakåt Byt namn/radera fil. Lägg till vald fil i spellistan. Tillbaka till föregående skärm. Spela upp vald fil. Spela upp/pausa vald fil. Snabbspolning framåt. Tillbakaspolning. Föregående fil. Nästa fil. Stoppa uppspelningen och återgå till föregående skärm. PS Musiken kommer att fortsätta att spela som bakgrundsmusik när du lämnar menyn MUSIC PLAYBACK (musikuppspelning). Tryck på stoppa uppspelningen. för att 18

23 FOTOVISNING Fjärr Beskrivning Gå in i Play Media > Photo Playback (spela media > fotovisning). Navigera till den mediafil som du vill spela upp. Förhandsgranskningsfönstret kommer att visa fildetaljerna för den markerade filen. Redigera + Lägg till i spellistan Bakåt Byt namn/radera fil. Lägg till vald fil i spellistan. Miniatyrläge. Tillbaka till föregående skärm. Fullskärmsläge. 19

24 MINIATYRLÄGE Fjärr Bakåt Beskrivning Fullskärmsläge. Tillbaka till föregående skärm. Föregående sida. Nästa sida. Lämna miniatyrläge. 20

25 FULLSKÄRMSLÄGE Fjärr Beskrivning Föregående bild Nästa bild Rotera den visade bilden moturs Rotera den visade bilden medurs Lämna fullskärmsläge. PS Du kan välja önskade bildspelseffekter i menyn Setup (inställningar). Om du vill stänga av funktionen gå in i Setup (inställning) > Other (annat)> Transition Effect (övergångseffekter). För att lägga till bakgrundsmusik till bildspelet, lägg helt enkelt till musikfilen i samma fotomapp. I annat fall kommer det inte att bli någon bakgrundsmusik när bildspelet visas. 21

26 Strömmande nedladdning För att aktivera denna funktion se till att: är ansluten till nätverket; Nätverket är korrekt inställt. För ytterligare information om denna del se Steg 2 i sektionen Setting up (inställning ) och Network (nätverk) under Setup Menu (inställningsmenyn). BitTorrent är det ledande och vanligaste peer-to-peer kommunikationsprotokoll för fildelning. s inbyggda BitTorrent klient/motor tillåter denna produkt att ladda ned mediafiler till den externa USB-enheten eller till fjärrdatorn. Denna BT nedladdningsprocess är datorfri. Först behöver du förbereda minst en USB-hårddisk med minst 20 GB ledig kapacitet i formatet NTFS eller EXT-3 och ansluta den till USB-porten på frontpanelen på. Varning: Ladda inte ned olagliga filer eller olagligt innehåll. Steg 1: Anslut den externa USB-enheten till USB-porten. Steg 2: Om din externa hårddisk inte har formaterats kommer varningsmeddelandet This action will erase all data on the device (denna aktivitet kommer att radera alla data på enheten). Are you sure to continue? (är du säker på att du vill fortsätta) visas för att påminna dig att formatera din hårddisk. Tryck på + för att välja Yes (ja) för att formatera din USB-lagringsenhet. Det kan ta upp till flera minuter beroende på storleken på din USB-enhet. Steg 3: Ett meddelande kommer att poppa upp och be dig att välja antingen den externa hårddisken eller fjärrdatorn som 22

27 destination för nedladdningen. Tryck på + för att välja en för.torrent fröna. Notera: Se till att torrent fröna redan är importerade till den externa hårddisken eller till nätverksdatorn innan du laddar ned filer som associeras med.torrent fröna till din dator eller USB-enheter. Filer kan inte laddas ned om det finns mindre än 10 % ledig kapacitet på USB-enheten. Steg 4: Tryck på + för att välja.torrent filer att ladda ned och sedan kommer du att se nedladdningens förloppssida. För att garantera systemeffektiviteten kommer endast 3 nedladdningsuppgifter att ske samtidigt och varje.torrent fil kommer att laddas ned i sekvenser. Du kan också trycka på + för att ställa in prioritet för de nedladdade filerna. För att se de nedladdade filerna i din USB-enhet se menyn USB Media. Notera: När du tar bort Hårddisken/USB-enheten kommer ett fönster att poppa upp och visa meddelandet Varning! BT HD har tagits bort, systemet kommer att starta om. 23

28 5 INSTÄLLNINGSMENY LJUD Fjärr Post Nattläge + + Beskrivning Gå in i inställningsmenyn Ljud. Välj post som ska justeras. Bekräfta ändringen. Återgå till föregående skärm. Tillval På/av Digital utmatning HDMI LPCM HDMI RAW SPDIF LPCM SPDIF RAW Ändra Audio L/R V/H V/V H/H 24

29 VIDEO Fjärr + Beskrivning Gå in i inställningsmenyn Ljud. + Välj post som ska justeras. Bekräfta ändringen. Återgå till föregående skärm. Post Alternativ Bildförhållande Pan Scan 4:3 Letter Box 4:3 16:9 Fullskärm Upplösning HDMI Auto PAL NTSC 480P 576P 720P 50HZ 720P 60HZ 1080i 50HZ 1080i 60HZ 1080P 50HZ 1080P 60HZ 25

30 SYSTEM Fjärr Beskrivning + Gå in i inställningsmenyn Ljud. + Välj post som ska justeras. Bekräfta ändringen. Återgå till föregående skärm. Post Menyspråk Alternativ Engelska Traditionell kinesiska franska / tyska / holländska / italienska / spanska / svenska Textkodning Unicode (UTF 8) Förenklad kinesiska (GBK) Traditionell kinesiska (BIG5) Undertextstorlek System Info Programuppdatering Stor Måttlig Liten Programversion/ BOX ID/ kund-id/ MAC-version/ IP-adress/ Subnetmask/ nätbrygga/ DNS USB-uppdatering Standardinställning Avbryt / OK 26

31 Övrigt Fjärr Post + Beskrivning Gå in i inställningsmenyn Ljud. + Välj post som ska justeras. Bekräfta ändringen. Återgå till föregående skärm. Alternativ Bildspelstimer Övergångseffekt Bakgrundsmusik Skärmsläckare Förhandsgranskning film Av/2,5,10,30 sekunder/1,2 minuter Av/tona över/vänster till höger/överst till underst/vattenfall/slingra/upplösning /remsa vänster ned/alla effekter blandat Av/på Av/på Av/på LJUDINSTÄLLNING Night Mode (nattläge) (dynamiskt områdeskontroll) När nattläge är aktiverat kommer ljudnivån för kompatibla ljudspår att komprimeras dynamiskt. Dynamic range control (DRC/dynamisk områdeskontroll) ökar lågt ljudinnehåll (såsom dialogen i filmer), vilket gör det lättare att höra vid låg volym samtidigt som intensiteten i de högre nivåerna av ljudet minskas. När du lyssnar på filmdialog sent på kvällen och måste dämpa volymen under ljudliga scener blir det dynamiska området lidande och du kan missa viss del av dialogen och andra ljud. Med nattläget på kan du dämpa volymen men fortfarande njuta av korrekt balans i tonen och ett dynamiskt område. 27

32 6 Felsökning Symptom Åtgärd Ingen bild visas. Kontrollera strömanslutningen. eller anslut strömsladden till ett annat eluttag. Är komponent Y/Pb/Pr/ AUDIO L/R kablarna eller HDMI-kabeln lös eller frånkopplad? Se till att en av anslutningarna är korrekt. Försök med SOURCE knappen på fjärrkontrollen till den externa skärmen/tv:n för att välja korrekt inmatningskälla. Vid ingång i menyn Datormedia visas inte listan med tillgängliga datorer. Kontrollera trådanslutningarna för att se till att det fungerar korrekt. Använd en Ethernet LAN-kabel för att ansluta från nätverksuttaget på till nätverksroutern eller Accesspunkten. Kontrollera din nätverksinställning i inställningsmenyn. Kontrollera inställningen i delade mappar/fil på din dator. I menyn USB Media under huvudmenyn letas inte efter några USB-enheter. Kontrollera att USB-enheter som redan är anslutna sitter fast. Kontrollera formatet för din USB-enhet. är den i NTFS/FAT16/FAT32/EXT-3 format? BT multimediafilerna kan inte laddas ned. För BitTorrent behöver användare ställa in porten för vidarebefordring i TCP området för accesspunkten eller IP-delning. Din internetbandbredd kommer att begränsa BT nedladdningshastigheten BT är en peer- to-peer nedladdningsteknologi. Det kräver fler personer eller torrents att dela filerna med samtidigt. 28

33 För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare. OBS! Du behöver produktens serienummer. Land/ Område Webbsida E-post Sverige com/se/support/call-desk/ viewsoniceurope.com

34 Begränsad garanti ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande under garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande att reparera eller byta ut produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter. Garantins livslängd: ViewSonic FULL HD mediaspelare har ett års garanti mot tillverkningsfel från datumet för den första kundens köp. Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument. 2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av: a. Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat laga medföljer produkten. b. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic. e. Normalt slitage. f. Annan orsak som inte hänför sig till produktfel. 3. Varje produkt som uppvisar vad som kallas fosforinbränning, vilket sker när en statisk bild visas på produkten under en längre tid. 1. Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer. 2. För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet och (e) produktens serienummer. 3. Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic. 4. För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, ta kontakt med ViewSonic. Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något särskilt ändamål. Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för: 1. Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror på förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats. 2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande. 3. Anspråk mot kunden från annan part. 4.3: ViewSonic DMP Warranty DMP_LW01 Rev. 1A

35

O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning

O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Bruksanvisning Copyright 2011 Alla rättigheter förbehållna O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 bruksanvisning Originalutgåva: Augusti 2011 Ändringar

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

ViewSonic. VTV35 Pocket TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente.

ViewSonic. VTV35 Pocket TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente. TM Pocket TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Användarhandbok - Käyttöopas - Brugervejledning - Bruksanvisning - 使 用 手 冊 Model No.: VS12801

Läs mer

WD TV Live HD Media Player

WD TV Live HD Media Player WD TV Live HD Media Player Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.....................1 Viktiga säkerhetsinstruktioner................................. 1 WD Service och support....................................

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD-mediaspelare. Bruksanvisning

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD-mediaspelare. Bruksanvisning WD TV Live WD TV Live Plus HD-mediaspelare Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.................... 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner.............................. 1 WD Service och Support................................

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio

Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio ANVÄNDARHANDBOK Network Blu-ray Disc / DVD System för hemmabio SVENSKA DANSK NORSK SUOMI Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

WD TV. LIVE Mediaspelare för streaming. Användarhandbok

WD TV. LIVE Mediaspelare för streaming. Användarhandbok WD TV LIVE Mediaspelare för streaming Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.................... 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner.............................. 1 WD Service och support.................................

Läs mer

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

WD TV. Live Mediaspelare för streaming. Användarhandbok

WD TV. Live Mediaspelare för streaming. Användarhandbok WD TV Live Mediaspelare för streaming Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.................... 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner.............................. 1 WD Service och support.................................

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

WD TV Mediaspelare. Användarhandbok

WD TV Mediaspelare. Användarhandbok WD TV Mediaspelare Innehållsförteckning 1 Viktig användarinformation.................... 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner.............................. 1 WD:s service och support................................

Läs mer