"Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö"

Transkript

1 "Vi ringer om det är nåt" bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö 1

2 RFSL, 2014 Författare: Carolina Orre Formgivning: Melina Grundel Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar, som fördelas av Smittskyddsinsitutet för att nå målen i den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60).

3 Förord En viktig del av det hiv- och sti-preventiva arbetet är att stimulera till att flera testar sig för hiv och sti regelbundet. Tidig upptäckt av hiv är en viktig förutsättning för att begränsa överföring av hiv och andra sti och i syfte att få flest möjligt på tidig medicinsk behandling för att begränsa virusets utveckling hos den enskilde. En viktig aspekt för testning är att personer som testar sig får ett positivt och kunnigt bemötande. Att testa sig för hiv eller andra sti kan vara förknippad med rädsla, inte bara för en eventuell diagnos i sig, utan även för vilka konsekvenser en eventuell positiv diagnos kan få för ens framtida livssituation. Hbt-personer har historiskt sett haft lågt förtroende för hälso- och sjukvården. Det låga förtroendet har flera orsaker, men övergripande kan man säga att det i mångt och mycket handlar om rädsla för ett dåligt och okunnigt bemötande. En rädsla för att ens identitet, sexualpraktik eller sexuella läggning skall ifrågasättas, moraliseras kring eller kategoriseras som socialt avvikande och som ett problem. Ett dåligt möte med hälso- och sjukvården eller en testmottagning kan få konsekvenser för den enskildas benägenhet att uppsöka hälso- och sjukvården eller en testmottagning i framtiden, vilket i sin tur kan begränsa hbt-personers benägenhet att uppsöka vård, och/ eller testa sig för hiv och andra sti. Det är därför angeläget att ständigt utvärdera och peka på förbättringspotential inom vården, och bland de mottagningar som erbjuder hiv- och sti-testning. RFSL har därför tagit fram ett antal rekommendationer till de mottagningar som har undersökts och vi hoppas rapporten kan bidra till att utveckla de olika testmottagningarnas bemötande och hbt-kunskap till det bästa för deras klienter. Med vänliga hälsningar, Ulrika Westerlund Förbundsordförande RFSL Christian Antoni Möllerop Vice förbundsordförande RFSL 3

4 4 Innehåll Bakgrund...s.5 RFSL:s åsikter gällande hivprevention och testning...s.6 Faktaruta testning...s.10 Metod...s.11 Resultat...s.12 Göteborg...s.13 Örebro...s.20 Malmö...s.26 Slutsatser och diskussion...s.35

5 Bakgrund Hivtestning är en mycket viktig del av hivpreventionen, därför är det viktigt att personer som går och testar sig blir väl mottagna och får korrekt vård. RFSL ville undersöka hbtq-kompetensen och bemötandet på några av landets mottagningar genom att låta utskickade volontärer utvärdera bemötande och vård hos mottagningen. Syftet med att använda volontärer för att undersöka bemötande och vård på testningsmottagningar är dels att undersöka var vi som frivilligorganisation kan hänvisa hbtq-personer som vill testa sig till ställen där de får bra vård och bemötande, dels att sprida information till testningsmottagningar om RFSL:s åsikter gällande bemötande och vård för hbtq-personer. Ytterligare ett syfte är att sprida information om testning och uppmuntra hbtq-personer att gå och testa sig i större utsträckning. RFSL Stockholm har vid två tillfällen utfört testning av testningsmottagningar i Stockholmsområdet och utfärdat så kallade Guldstjärnor till mottagningar som uppfyller de skall-krav som RFSL Stockholm anser bör vara uppfyllda när det gäller testningsmottagningars verksamhet. De har skickat ut män som har sex med män (msm) för att utföra testningen, för att undersöka hur bemötandet av den målgruppen ser ut. RFSL Ungdom har under hösten 2013 samlat in uppgifter om hur hbtq-ungdomar har upplevt mötet med sin ungdomsmottagning genom en webb-baserad enkät riktad till målgruppen. Den undersökningen och vår testningskampanj har samkörts till viss del, och till viss del har samma frågor ställts i de två olika undersökningarna. En rapport för RFSL Ungdoms undersökning släpps också under RFSL:s och RFSL Ungdoms testningskampanj har riktat sig till en bredare målgrupp än Guldstjärnan, då hbtq-personer med en mängd olika identiteter har varit med i undersökningen. Det har funnits en vilja att testa bemötande och vård för msm, men även att undersöka hur en icke-heterosexuell kvinna blir bemött när hon vill ha ett hivtest, eller hur transkompetensen ser ut hos olika mottagningar. Kampanjen syfte har varit att på ett enkelt vis undersöka upplevelsen av bemötandesituationer hos hbtq-personer som testar sig för hiv och STI:er (sexuellt överförbara infektioner). Den är inte tänkt som en vetenskaplig undersökning och kan inte antas visa på hela sanningen om mottagningars verksamhet, utan ska ses som något som visar på tendenser och berättelser om personers upplevelser av bemötande och vilken vård de erbjudits. RFSL:s intention är inte att lämna ut enskilda mottagningar som sämre eller bättre, utan att visa på exempel på hur olika mottagningar jobbar på olika sätt, där alla mottagningar har positiva aspekter och förbättringspotential. I rapporten presenterar vi goda råd och förbättringsförslag för att mottagningarna ska kunna bli ännu bättre på att bemöta och vårda hbtq-personer. 5

6 RFSL:s åsikter gällande hivprevention och testning RFSL anser att mottagningar bör följa vissa riktlinjer för att ge hbtq-personer så god vård och så gott bemötande som möjligt. Här nedan följer en sammanställning av vad RFSL anser är god vård för hbtq-personer. Grundläggande för en gott bemötande av hbtq-personer är för vården att vara medveten om heteronormativitet och hbtq-personers särskilda behov och förutsättningar. Detta kommer inte automatiskt, utan i de allra flesta fall behövs utbildning och tid att bearbeta sina föreställningar och sina invanda mönster. RFSL erbjuder till exempel HBT-certifiering som ger en god grund att stå på när det kommer till bemötande och vård av hbtq-personer. Hivtestning Hivtestning är en viktig del av det hivpreventiva arbetet, dels på grund av mötet med målgruppen då testningen sker, men också då tidig diagnos och behandling av hiv förlänger livet och minskar smittsamheten för den som lever med hiv. Ingen som vill ta ett hivtest ska nekas, det är en grundläggande förutsättning för en god hivprevention. RFSL vill att tröskeln för att göra ett hivtest ska vara så låg som möjligt. Därför vill vi att alla mottagningar som gör hivtester ska erbjuda hivtest med snabbt provsvar. Framför allt gäller detta mottagningar som särskilt vänder sig till grupper där hivprevalensen är högre än i den generella befolkningen, till exempel mottagningar specialicerade för män som har sex med män. Om hivtest med snabbt provsvar inte kan erbjudas utan ett konventionellt test görs, vill RFSL att den som testar sig ska erbjudas ett återbesök för att ta emot sitt provsvar, så att hen inte får ett positivt eller negativt besked via brev, sms eller telefon. Om återbesök inte kan erbjudas, bör personen få sitt besked via personligt telefonsamtal oavsett provsvar. Att, som många kliniker gör, ha en hör du inget så är det inget -policy (i rapporten kallat ett icke-besked ) är problematiskt. Även ett negativt provsvar kan för vissa vara något som en behöver prata med någon om, och att gå och vänta på ett samtal som inte kommer kan vara väldigt ångestframkallande. Det är också svårt för patienten att veta exakt hur länge den ska vänta på ett icke-besked innan den kan räkna med att provsvaret är negativt. Detta är extra viktigt när det gäller hivtestning i preventionsgrupperna, där hivprevalensen är högre och fler är oroliga för att få hiv. Hiv är en särskild sjukdom som ej kan jämställas med andra sexuellt överförbara infektioner (STI:er) såsom klamydia och gonorré. Att en person får ett icke-besked gällande dessa infektioner anser vi inte vara problematiskt på samma sätt. 6

7 Testning gällande specifika målgrupper Män som har sex med män Män som har sex med män är en grupp som är särskilt utsatt när det gäller hiv och andra STI:er. Därför är det extra viktigt med testning i denna grupp. Kommer en man till en testningsmottagning och det framkommer att han har eller har haft sex med andra män (vilket verkligen borde framkomma med hjälp av de frågor som personalen bör ställa) så bör han få följande erbjudande från vården: Hivtest med snabbt provsvar eller konventionellt hivtest med återbesök Syfilistest Test analt, genitalt och oralt för gonorré (om han har haft sex på dessa sätt) Test analt, genitalt och oralt för klamydia (om han har haft sex på dessa sätt) Erbjudande om gratis vaccinering för hepatit B (av er eller en hänvisning om var han kan få det) Han bör också få ett motiverande samtal angående säkrare sex, testning, kondomanvändning etc. Erbjudande om gratis kondomer och glidmedel Personalen behöver föra ett samtal om sexuell praktik med patienten för att kunna avgöra dels om personen tillhör gruppen, men också på vilka sätt provtagning för klamydia och gonorré ska ske. Kvinnor som har sex med kvinnor Kvinnor som enbart har sex med andra kvinnor har liten utsatthet för hiv, men kan få andra STI. Dock har många kvinnor som har sex med kvinnor även sex med män, därför är det viktigt att ta reda på vilka sexpartners kvinnan har, inte enbart hennes identitet. Många lesbiska har alltså sex med män ibland eller ofta utan att kalla sig bisexuella. Kvinnor som enbart har sex med kvinnor löper liten risk att få hiv, men vill man testa sig för det så ska man få göra det. Klamydia är en mycket vanligare infektion än hiv, och testning för detta bör erbjudas, framför allt genitalt, men också i andra lokaler om det är relevant. Många homosexuella kvinnor vet inte om att hpv kan överföras via sex med kvinnor, och går därför inte på cellprovtagningar. Därför kan det vara bra att fråga om cellprov och göra detta om det finns möjlighet. Självklart ska yngre även erbjudas hpvvaccin. Cis-kvinnor (kvinnor som inte har transerfarenhet och som alltså har äggstockar och livmoder) som också har vaginalsex med män behöver självfallet få frågan om preventivmedel. Det händer att vården utgår ifrån att kvinnor inte har mottagande analsamlag och gör sällan testning analt. Eftersom analsex är en mycket vanlig sexpraktik bör alla kvinnor som har haft sex med män få frågan om oskyddat mottagande analsamlag har förekommit, och testning i analen i så fall göras (för klamydia och gonorré). 7

8 Transpersoner Transkompetensen i vården är generellt låg, vilket gör att transpersoner ofta drar sig för att söka vård vid behov. En mottagning som vill nå transpersoner behöver genomgå utbildning och även signalera utåt att man är beredd på att ta emot denna grupp. Grundläggande transkompetens för en testningsmottagning innebär: att inte utgå ifrån att alla patienter är cispersoner (icke-transpersoner) att det framkommer (om patienten vill det) att personen är transperson, dvs. att personalen ställer den frågan, exempelvis i en inledande enkät att konsekvent använda det pronomen och namn som patienten vill hänvisa till patienten med den könsidentitet som den vill använda att kunna ta prover oavsett hur kroppen ser ut, eller vara tydliga med vilka typer av kroppar som kan erbjudas vård För personer som förändrar eller vill förändra sin kropp som ett led i en transitionsprocess (även kallat könskorrigering ) kan det vara känsligt med genitala undersökningar, och det är viktigt att vara medveten om det. Det gäller förstås inte alla, men det är viktigt att vara uppmärksam på att det kan vara så. Transpersoner har sex på många olika sätt och behöver såklart testning som alla andra. En person med kuk som känner sig som en tjej kan känna sig helt bekväm med att använda sin kuk i sexuella sammanhang och behöver alltså genital testning som andra personer med kuk. Det kan också vara så att hon inte använder sin kuk alls för sex. På samma sätt kan vissa killar som har fitta använda sin fitta för att ha sex med, medan andra inte vill göra det. Det är alltså viktigt att fråga på ett smidigt sätt hur personer har sex, och inte anta saker. Det kan leda till felaktig behandling eller onödig behandling. Tjej-tider och kill-tider på mottagningen kan vara avskräckande för många transpersoner, och en mottagning behöver också vara beredda på att en kille med fitta kommer till kill-mottagningen eller att en tjej med kuk kommer till tjej-mottagningen. Var gärna tydliga med vad som gäller. Kan en mottagning t.ex. enbart utföra gynekologiska undersökningar, men inte genitala undersökningar på personer med penis, bör detta framgå. Om en mottagning vill rikta sig till exempelvis alla kvinnor bör den kunna ta emot kvinnor oavsett hur deras könsorgan ser ut. Många transidentiteter syns inte. Därför är det extra viktigt att inte utgå ifrån att de som en som vårdpersonal möter är cispersoner. Ett sätt att fråga på ett ickeproblematiskt sätt kan vara att ha en enkät som alla som kommer får fylla i med en öppen fråga för könsidentitet där personer 8

9 kan förklara hur de känner sig (om de vill). Testningspersonalen bör inte utgå ifrån att personen som sitter framför är antingen tjej/kvinna eller kille/man, eller att personen enbart har sex med personer som definierar sig på detta vis. Många transpersoner definierar sig inte som hon eller han utan vill använda könsneutrala pronomen som hen eller den. Hur utsattheten ser ut i Sverige för transpersoner när det gäller hiv/sti vet vi inte, då det inte finns någon forskning på detta. Internationellt sett vet vi att transpersoner, framför allt transkvinnor, har en hög utsatthet gällande hiv. Vilka prover och vacciner som ska erbjudas och beror helt och hållet på hur personen har sex och med vem. Har personen sex med cis-män som har sex med män, bör personen (oavsett hur kroppen ser ut och oavsett hens identitet) erbjudas samma test-kit som män som har sex med män. 9

10 Testning av klamydia och gonorré Källa: Läkemedelsboken, Läkemedelsverket Gonorré Genital testning Nya typer av urinprov som undersöker förekomst av gonorré i urin på molekylärbiologiskt vis (sk. NAATs) har börjat användas på många orter i Sverige, och kan användas oavsett kön. Detta gör att pinnprov (topsning) i urinröret på penis ej är nödvändig som ett första test. Visar provet positivt behöver en odling göras för att undersöka vilka typer av antibiotika som kan användas vid behandlingenav infektionen, om bakterien är resistent eller inte. Prov för odling tas i penisens urinrör cirka 1-2 cm in, på personer med vagina topsas urinrörets mynning och även livmodertappen med hjälp av spekulum. Anal testning Anal testning kan enbart göras med hjälp av topsning. Topsningen ska ske 3-4 cm in i rektum. Oral testning Oral testning kan enbart göras med hjälp av topsning. Topsningen ska ske ifrån bakre delen av svalget och båda tonsillerna. Klamydia Provtagningsteknik och provtagningsmaterial är beroende av vilken analysteknik laboratoriet använder. Genital testning På personer med penis tas urinprov, även topsning i urinröret (1-2 cm in) kan förekomma. Personer med vagina lämnar oftast urinprov kombinerat med prov från slida och/eller livmodertapp. Anal testning Anal testning kan enbart göras med hjälp av topsning. Topsningen ska gärna ske via proktoskop. Oral testning Oral testning kan enbart göras med hjälp av topsning. Topsningen ska ske ifrån bakre delen av svalget och båda tonsillerna. 10

11 Metod Undersökningen utfördes i Göteborg, Örebro och Malmö i samarbete med RFSL Göteborg, RFSL Örebro och RFSL Ungdom Malmö som har hjälpt till att välja ut mottagningar, samt att sprida information om kampanjen för att rekrytera personer till kampanjen. Orterna valdes bland orter där det fanns avdelningar som ville delta och där det finns många aktiva som kunde delta i kampanjen. Borås och Luleå var också orter som var aktuella i kampanjen, men där den tillslut inte genomfördes av olika anledningar. Ett antal mottagningar per ort valdes ut att testas i kampanjen. Mottagningarna valdes utifrån att det är mottagningar som redan idag besöks av många hbtq-personer och är välkända mottagningar för att göra hiv/ STI-test på orten. I Örebro valdes Ungdomsmottagningen Knuffen och STD-mottagningen. I Göteborg valdes Gayhälsan, Ungdomsmottagningen i Gamlestaden, Mottagningen för unga män samt Sexualmedicinskt centrum. I Malmö valdes Ungdomsmottagningen Triangeln, Ungdomsmottagningen Rooseum, Centrum för sexuell hälsa samt CheckPoint Skåne. CheckPoint Skåne bedrivs av RFSL Rådgivningen Skåne, och projektledaren för CheckPoint Skåne var från början införstådd med kampanjen och bad själv om att denna mottagning skulle vara med i undersökningen. Brev till dessa mottagningar med information om syfte och tillvägagångssätt skickades till mottagningarna i Göteborg och Örebro innan kampanjen startade. Mottagningarna i Malmö fick sina informationsbrev när kampanjen redan var igång, på grund av praktiska omständigheter. Information om testningskampanjen för att rekrytera volontärer gick ut via medlemsutskick, via hemsidan, via Facebook samt via personliga kontakter. Personer som anmälde sig att delta i kampanjen blev tilldelade en mottagning som de skulle gå till. De fick ta del av de frågor som den uppföljande enkäten skulle innehålla redan innan besöket på mottagningen. När de hade varit och testat sig fick de den elektroniska enkäten utskickad på mejl, för att kunna fylla i den så snart som möjligt efter besöket. Testningen skedde under perioden oktober-december Cirka 4-5 personer skrev upp sig på varje mottagning. Vissa personer har hoppat av undersökningen av personliga skäl, vilket gör att till vissa mottagningar har färre gått och testat sig än förväntat. Vi anser att färre än tre svar för en mottagning är otillräckligt för att kunna dra några slutsatser hur verksamheten och bemötande på mottagningen kan se ut. Dock är det ändå intressant att även redovisa resultaten för mottagningar med färre än tre besökare, vilka mottagningar detta gäller framgår i resultatdelen. Personer med olika identiteter har deltagit i kampanjen. Några har varit cis-män som har sex med män, men även kvinnor, transpersoner och andra htbq-identifierade personer har deltagit. De som testade sig fick en ersättning om 250 kronor utbetalat som arvode som tack för hjälpen. 11

12 Resultat Respondenternas upplevelser av testningen redovisas per mottagning, uppdelat per stad. Respondenternas upplevelser är subjektiva och eftersom antalet testningspersoner per mottagning är begränsat kan inga långtgående slutsatser dras ur materialet. Olika personer har olika upplevelser och uppfattar kanske samma situation på olika sätt. Resultatet bör tolkas med försiktighet. Att en person exempelvis anger att den inte har erbjudits vaccin för hepatit B behöver inte betyda att personalen inte har erbjudit detta, men det betyder att personen inte har uppfattat att detta erbjudande funnits, vilket visserligen också kan ses som en brist i kommunikation mellan patient och vårdgivare. 32 personer deltog i undersökningen. De fördelades på följande sätt gällande stad och mottagning: De som deltog hade olika sexuella läggningar och olika könsidentiteter. Två personer som inte talade svenska deltog i undersökningen och fick då enkäten på engelska. De mottagningar som har haft färre än tre testpersoner på besök redovisas ändå nedan, men resultatet ska som sagt läsas med stor försiktighet. Stad mottagning antal PERSONER Göteborg Gamlestaden 3 gayhälsan 7 mottagningen för unga män 1 sexualmedicinskt centrum 1 Örebro STD-mottagningen 5 Ungdomsmottagningen Knuffen 4 Malmö Centrum för sexuell hälsa 3 checkpoint Skåne 4 Ungdomsmottagningen Rooseum 3 Ungdomsmottagningen Triangeln 1 12

13 Göteborg Ungdomsmottagningen i Gamlestaden Om mottagningen Ungdomsmottagningen i Gamlestaden drivs av Göteborgs stad och riktar sig till ungdomar mellan år. De har öppet alla vardagar och det är möjligt både att boka tid och att gå på drop in. De har särskilda drop in-tider för tjejer, killar, tjejer & killar samt regnbågs-drop in. De som testade sig Tre personer testade sig på Ungdomsmottagningen i Gamlestaden. En person var biologiskt och identitetsmässigt man, två personer hade en identitet bortom tvåkönsnormen. Dessa båda hade feminint passerande kroppar. Mannen identifierade sig som homosexuell, de andra personerna som queer respektive bisexuell. Tecken på att hbtq-personer är välkomna Samtliga anger att de sett diverse regnbågsmärken, flaggor, broschyrer och tidningar på mottagningen. Två av deltagarna såg även att det fanns specifikt material om säkrare sex som riktar sig till hbtq-personer. Kondomer och glidmedel Det fanns kondomer och glidmedel tillgängliga i samtalsrummet för de som ville. Bemötande och normativitet Mannen som identifierade sig som homosexuell upplever sig ha fått ett bra och ickenormativt bemötande. Han kände inte att bemötandet förändrades när det framgick att han var homosexuell, han upplevde heller inte att personalen utgick ifrån att han var heterosexuell på något vis i mötet. De personer som inte identifierade sig i linje med hur sina kroppar såg ut tyckte däremot att personalen hade utgått ifrån att de var cispersoner och benämnt dem som kvinnor. För ingen av dem framgick det under mötet att de hade någon form av transidentitet. En av dem upplevde också att det var olika i mötet med testningspersonalen och med personalen som svarade i telefon:» När jag bokade besöket via telefon utgick sköterskan som jag pratade med att jag var kvinna efter att jag hade sagt mitt namn och berättade bara om drop-in tiderna för kvinnor (även om jag hade sett att det fanns drop-in tid för regnbågspersoner på deras hemsida). Men personen som hade hand om själva besöket verkade ej utgå från att jag var hetero. Den första frågan jag fick var när jag hade haft min senaste partner och ifall jag hade någon nu.«13

14 två av tre upplevde personalen som professionell och hbtq-kompetent. En person är mindre nöjd och svarar:» Ganska. En del var bra, som att hen talade om varför hen frågade om hur och med vem jag haft sex. Bra att det inte förutsattes att jag var hetero, även om kuk i fittan-sex vid ett tillfälle benämndes som 'vanligt sex'. Inte heller bra trans- eller queerkompetens.«alla respondenter anger att de hade en bra känsla efter samtalet och att de kan tänka sig att gå till samma mottagning igen. En person anger att den skulle vilja byta barnmorska om den ska gå tillbaks dit. Upplevelse av samtalet Två av testpersonerna upplevde att personalen pratade motiverande om testning och testningsregelbundenhet. Det framgick inte av svaren om det erbjöds ett strukturerat motiverande samtal eller enbart konversation om testning. Två av testpersonerna kände en trygg känsla, den tredje upplevde en viss otrygghet i och med att hen tyckte att barnmorskan brast i sin hbtq-kompetens i och med att personens identitet inte uppmärksammades. Hivtestning Ungdomsmottagningen i Gamlestaden utför hivtest via blodprov med svar inom en vecka (konventionellt test). Alla tre erbjöds hivtest med svar inom en vecka. Testarna fick sina svar via telefon. Ett negativt hivbesked kunde patienten få via sms, och ett positivt besked via telefon. Klamydia/Gonorrétestning Samtliga testpersoner testades för klamydia och två personer testades för gonorré. I ett fall påbörjades provtagningen innan en diskussion om sexuell praktik kom upp, vilket gjorde att personen fick frågan om analsex under tiden som det vaginala provet togs. I de två andra fallen har diskussion om sexuell praktik förts innan provtagning påbörjas för att avgöra hur provtagningen ska ske. Provtagningen har skett både genitalt, analt och oralt om så har behövts. Vaccination av hepatit B för män som har sex med män Den homosexuella mannen som deltog blev inte erbjuden vaccin för hepatit B men personalen rekommenderade vaccination. Syfilistestning för män som har sex med män Den homosexuella mannen samt en av de andra blev erbjuden syfilistestning. RFSL:s råd och förslag till förbättringar Utifrån de berättelser som kommit in från de som besökt mottagningen har vi utarbetat ett antal punkter som mottagningen gör bra och bör fortsätta med och vad som skulle kunna förbättras. Fortsätt med att få besökarna att känna sig väl bemötta och omhändertagna att ställa raka frågor om partner på ett icke-heteronormativt sätt 14

15 att aktivt visa att hbtq-personer är välkomna genom material synligt framme att ha säkrare sex-material specifikt för hbtq-personer synligt framme att ha kondomer och glidmedel lättillgängligt för besökarna att ta gratis att erbjuda hivtest till alla som vill testa sig att erbjuda syfilistestning till msm och andra som vill testa sig att rekommendera hepatit B-vaccin till msm om ni inte själva kan erbjuda det att föra samtal med patienterna om sexuell praktik och låta detta styra hur provtagning sker Förbättringsförslag Transkompetens och transmedevetenhet Kompetensutveckling på detta område skulle vara önskvärt. Medvetenhet om att vissa transidentiteter inte syns. Ett förslag är att utarbeta en enkät som patienten får fylla i innan sitt besök, där en öppen fråga om könsidentitet ställs. På detta vis får personer som vill att mottagningen ska veta om deras transidentitet ett lätt sätt att berätta det. Förändrade rutiner för att ge hivbesked Att få ett hivbesked via sms anser inte RFSL är tillräckligt. RFSL anser att en person ska få sitt hivbesked helst vid ett återbesök eller direkt i och med test med snabbt provsvar. Om det inte är möjligt att erbjuda återbesök eller snabbt provsvar bör besked personligen ges genom ett telefonsamtal, för att ha möjlighet att prata med en person om känslor som kommer upp vid ett hivbesked, oavsett om det är positivt eller negativt. Övrigt Om det är möjligt själva erbjuda vaccin för hepatit B till msm vore det önskvärt. Önskvärt vore också att ha kondomer och glidmedel tillgängliga även i väntrummet, så att personer kan ta utan översikt av personal. Gayhälsan Om mottagningen Gayhälsan drivs av Västra Götalandsregionen som en del av Sahlgrenska sjukhuset. Hudoch könskliniken har en särskild kväll i veckan då mottagningen kallas Gayhälsan. Mottagningen riktar sig till män som har sex med män samt transpersoner. Mottagningen är hbt-diplomerad av Västra Götalandsregionen. Gayhälsan erbjuder konventionella hivtest, men också bokade besök med hivtest med snabbt provsvar. De som testade sig Sju personer testade sig på Gayhälsan. Sex av dem definierade sig som män och som homosexuella eller bögar, en person definierade sig som bisexuell man. Tecken på att hbtq-personer är välkomna Alla anger att det finns gott om tecken på att hbtq-personer är välkomna, såsom regnbågsmärkningar, broschyrer, tidningar etc. Namnet på mottagningen lyfts också upp som en sådan markering. Alla anger också att det fanns specifik information om säkrare sex riktat till hbtq-personer. Kondomer och glidmedel Samtliga anger att det fanns kondomer tillgängligt, antingen i samtalsrummet eller i väntrummet. Enbart en person anger att det fanns glidmedel tillgängligt. 15

16 Bemötande och normativitet För samtliga respondenter framkom det att de inte är heterosexuella dels genom det formulär som de bads fylla i inför testningen, men också i mötet med personalen som frågade om sexuell praktik. Det framkommer att formuläret också har fler val än två när en ombeds att ange sitt kön, samt att det i enkäten också frågas om hur ens kropp ser ut. Den bisexuella mannen berättar också att personalen även frågade om sexuell praktik med kvinnor, så att det framkom att han hade sex med personer av olika kön. Alla respondenter upplever personalen som professionell och hbtq-kompetent. De flesta hade en bra känsla efter besöket och kan tänka sig att återvända till Gayhälsan. Ett par kommentarer handlar om miljön på mottagningen som kändes sjabbig, och att det var svårt att hitta dit. Flera uppger att väntetiden på drop-in var lång och att de skulle vilja boka tid nästa gång de besöker samma mottagning.»jag tyckte det kändes bra. Jag kände inte att jag var tvungen att driva vad jag ville ta för prover och jag kände att de hade bra koll på vad jag behövde. Jag kommer gå tillbaka dit igen.«inte upplever detta. Dock anger flera att personalen har frågat om tidigare testning och uppmuntrat till testning. Samtliga testpersoner hade en trygg känsla av samtalet, och var nöjda med mötet med personalen. Hivtestning Gayhälsan utför hivtest via blodprov med svar inom en vecka (konventionellt test). Alla testpersoner erbjöds hivtest med svar inom en vecka. En person anger att han inte vet hur han skulle få svaret. Resterande skriver att de skulle få sina svar på telefon, och om de inte skulle höra något inom en vecka så var svaret negativt.»jag bad om svar via telefon (ej telesvar) eller brev. De sa att om testet är negativt så ger de inte besked.«klamydia/gonorrétestning Angående klamydia och gonorrétestning har det varit lite olika för olika testningspersoner när det gäller diskussion om sexuell praktik för att avgöra var testningen bör ske. Dock har alla fått provtagning både analt, genitalt och oralt för båda infektionerna. Upplevelse av samtalet Testpersonernas upplevelse av samtalet och dess innehåll är olika. Vissa anger att personalen har samtalat om testning och testningsregelbundenhet, medan andra 16

17 Några olika citat gällande detta»dom testade en del men jag visste inte vad det var dom testade för. Jag fick ingen information om vart klamydia eller gonorré kan finnas så jag antog att alla tester skulle vara säkrast. I patientinformationen jag själv fyllde i kunde jag kryssa i om jag haft oskyddat analsex, oralsex och vaginalsex inom de senaste tolv månaderna. Läkaren frågade om jag både blivit påsatt och satt på och om jag sugit av och blivit avsugen.«vaccination av hepatit B för män som har sex med män Fem av personerna upplevde att de hade fått erbjudande om hepatit B-vaccinering. En person hade inte blivit erbjuden det, men blev rekommenderad att vaccinera sig och en person blev inte erbjuden eller rekommenderad. Syfilistestning för män som har sex med män Fem personer blev erbjudna syfilistest, en person fick syfilistest när han frågade om det och en person upplever att han inte blev erbjuden det. RFSL:s råd och förslag till förbättringar Utifrån de berättelser som kommit in från de som besökt mottagningen har vi utarbetat ett antal punkter som mottagningen gör bra och bör fortsätta med och vad som skulle kunna förbättras. Fortsätt med att specifikt rikta verksamheten till msm att erbjuda hivtest med snabbt provsvar till msm, utöka gärna denna verksamhet till drop-in att få besökarna att känna sig väl bemötta och omhändertagna att använda det formulär som patienterna får fylla i där de får ange könsidentitet, hur kroppen ser ut och sin sexuella praktik att aktivt visa att hbtq-personer är välkomna genom material synligt framme att ha säkrare sex-material specifikt för hbtq-personer synligt framme att ha kondomer lättillgängligt för besökarna att ta gratis att erbjuda hivtest till alla som vill testa sig att erbjuda syfilistestning till alla som vill testa sig att erbjuda hepatit B-vaccin till msm att föra samtal med patienterna om sexuell praktik och låta detta styra hur provtagning sker Förbättringsförslag Tydlighet och information till patienten Ur materialet framkommer att flera patienter inte har fått tillräcklig information om vad som har hänt under besöket. En visste inte hur han skulle få sitt hivbesked, en upplever att han inte vet vad som testades och hur, en person har inte erbjudits, eller inte upplever att han erbjudits vaccin för hepatit B. Detta visar att mottagningen kan behöva tänka på tydligheten i mötet med patienterna. 17

18 Förändrade rutiner för att ge hivbesked Att få ett hivbesked via ett icke-besked anser inte RFSL är tillräckligt. RFSL anser att en person ska få sitt hivbesked helst vid ett återbesök eller direkt i och med test med snabbt provsvar. Om det inte är möjligt att erbjuda återbesök eller snabbt provsvar bör besked personligen ges genom ett telefonsamtal, för att ha möjlighet att prata med en person om känslor som kommer upp vid ett hivbesked, oavsett om det är positivt eller negativt. Övrigt Önskvärt vore också att ha glidmedel tillgängligt tillsammans med kondomerna, för att underlätta kondomanvändning bland patienterna. Eftersom ingen av testpersonerna hade transerfarenhet är det svårt att utifrån denna undersökning bedöma transkompetensen i verksamheten. Mottagningen för unga män Om mottagningen Mottagningen för unga män riktar sig till män mellan år. Det är en drop in-mottagning som drivs av Göteborgs stad. De har öppet två dagar/kvällar i veckan. De som testade sig Tyvärr gick bara en person och testade sig på mottagningen för unga män. Denna person definierade sig som homosexuell man. Tecken på att hbtq-personer är välkomna Det fanns tecken på att hbtq-personer är välkomna, genom både broschyrer och affisher. Det fanns också broschyrer om säkrare sex riktat specifikt till hbtq-personer. Kondomer och glidmedel Det fanns kondomer och glidmedel i väntrummet, och kondomer i samtalsrummet. Bemötande och normativitet Testpersonen var mycket nöjd över det bemötande han fick på Mottagningen för unga män. Han tyckte personalen var mycket hbtq-kompetent. Han tyckte inte att bemötandes ändrades något när det framkom att han var homosexuell och han tyckte att personalen hade ställt frågor på ett sätt så att detta framkom. Upplevelse av samtalet Han fick en trygg känsla av samtalet och tyckte att personalen talade motiverande om testning och testningsregelbundenhet. Hivtestning Testpersonen erbjöds ett konventionellt hivtest med svar inom en vecka, han skulle få sitt testresultat per brev. Klamydia/Gonorrétestning Klamydia testades analt efter diskussion med personalen om sexuell praktik. Något gonorrétest togs inte, varför framgår inte av enkäten. Vaccination av hepatit B för män som har sex med män Han blev erbjuden vaccination för hepatit B. Syfilistestning för män som har sex med män Han blev erbjuden syfilistest. RFSL:s råd och förslag till förbättringar Det finns för lite data för att få en bra överblick över verksamheten på MUM. 18

19 Den personen som testade sig på MUM verkar ha fått ett bra bemötande och relevant vård, varför gonorrétestning inte gjordes framgår inte, men det kan mycket väl vara så att det framkom att det inte skulle vara relevant för patienten att göra det. Att få ett hivbesked via brev är dock inte optimalt, om detta är ett sätt som alla får sina besked på. RFSL anser att alla bör få tid för ett återbesök för hivbesked, om inte snabbtestning erbjuds. Om inte återbesök är möjligt bör provsvar ges per telefon, oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Men som sagt är det för lite data för att dra några långtgående slutsatser. Eftersom ingen av testpersonerna hade transerfarenhet är det svårt att utifrån denna undersökning bedöma transkompetensen i verksamheten. Sexualmedicinskt centrum Om mottagningen Sexualmedicinskt centrum (SMC) drivs av Västra Götalandsregionen som en del av Närhälsan, och riktar sig till alla över 23 år som har frågeställningar om sexualitet. De erbjuder hivtest med snabbt provsvar och är hbt-diplomerade av Västra Götalandsregionen. De som testade sig Tyvärr var det bara en person som tillslut testade sig på Sexualmedicinskt centrum, denne valde att gå på en drop in-tid för det var mycket svårt att få en bokad tid. Han som testade sig identifierade sig som bisexuell man. Två personer hade försökt få tid för besök där utan att lyckas inom kampanjtiden. En transkille valde att inte delta i studien då han fick veta att han hade blivit tilldelad SMC för testningen. Han hade varit där förut och fått ett dåligt bemötande och ville inte gå dit igen. Tecken på att hbtq-personer är välkomna Det fanns tecken på att hbtq-personer är välkomna såsom broschyrer och märken. Kondomer och glidmedel Det fanns kondomer men inget glidmedel. Bemötande och normativitet Det framkom inte under samtalet att personen har sex med personer av olika kön, för frågor om praktik ställdes inte. Upplevelse av samtalet Personalen pratade inte om testning eller testningsregelbundenhet med patienten. Personen fick inte en trygg känsla av samtalet, han skriver:»jag tyckte at samtalet var ganska ytligt och att man inte ville göra nödvändiga tester. Man t.o.m. rekommenderade mig att gå till Sahlgrenska i stället.«hivtestning Personen blev erbjuden ett konventionellt hivtest med svar inom en vecka. Om han inte fick något svar alls var provet negativt, om svaret var positivt skulle mottagningen meddela detta per telefon. Klamydia/Gonorrétestning Personen testades för klamydia med hjälp av urinprov och testades inte alls för gonorré. 19

20 Inget samtal fördes om sexuell praktik för att avgöra om prov från svalg eller anus skulle behövas. Vaccination av hepatit B för män som har sex med män Han blev inte erbjuden eller rekommenderad att vaccinera sig för hepatit B. Syfilistestning för män som har sex med män Han blev inte erbjuden ett syfilistest. RFSL:s råd och förslag till förbättringar Det finns för lite data för att få en bra överblick över verksamheten på SMC. Dock är det faktum att det verkar svårt att få tid, samt att det finns personer som efter tidigare dåliga erfarenheter av bemötande vård vägrar gå dit alls, vilket sammantaget är oroande. Den personen som tillslut testade sig på SMC verkar inte heller ha fått adekvat testning och vård med tanke på den sexuella praktik som han har som bisexuell man, då han varken testades för syfilis eller för gonorré. Frågor om sexuell praktik hade varit relevanta för att avgöra hur testning skulle ske. Om alla patienter får sitt hivbesked (icke-besked vid negativt provsvar och telefonsamtal vid positivt svar) på samma sätt som vår testperson är det problematiskt. RFSL anser inte att någon bör få sitt hivbesked genom att få ett icke-besked (hör du inget så är det inget). Men som sagt är det för lite data för att dra några långtgående slutsatser. Eftersom ingen av testpersonerna hade transerfarenhet är det svårt att utifrån denna undersökning bedöma transkompetensen i verksamheten. Örebro STD-mottagningen Om mottagningen STD-mottagningen drivs av Örebro läns landsting och är en del av Universitetssjukhuset i Örebro. Mottagningen riktar sig till allmänheten. De som testade sig I Örebro hade vi fem personer som testade sig på STD-mottagningen. Två personer identifierade sig som kvinnor, två som män och en som queer. En av männen identifierade sig som homosexuell, och en som bisexuell. Gällande kvinnorna så var den ena bisexuell och den andra såg sig enbart som sexuell. Den queera personen såg sig som queer även ur sexualitetsperspektiv. Tecken på att hbtq-personer är välkomna Tre av personerna uppmärksammade broschyrer som handlade om hbt-frågor. De övriga två hade inte uppmärksammat några tecken på hbtq-inkludering vid besöket på mottagningen. Kondomer och glidmedel Två personer angav att de sett gratis kondomer, men inget glidmedel. Tre av personerna anger att de inte sett några gratis kondomer, men en av dessa har uppmärksammat att det fanns kondomer att köpa på mottagningen. Bemötande och normativitet Samtliga respondenter anger att det framkom genom frågor från personalen att de inte var heterosexuella och att personalen har ställt frågor om sexuell praktik. 20

Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom.

Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom. Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom malin@rfslungdom.se Att vara ung hbtq-person och besöka ungdomsmottagningen - En rapport om hbtq-kompetent bemötande och tillgänglighet kring

Läs mer

Att bemöta msm. Malin Grundström, RFSL Ungdom, Jon Gjønnes, RFSL,

Att bemöta msm. Malin Grundström, RFSL Ungdom, Jon Gjønnes, RFSL, Att bemöta msm Malin Grundström, RFSL Ungdom, malin@rfslungdom.se Jon Gjønnes, RFSL, jon.gjoennes@rfsl.se Upplägg RFSL:s erfarenheter av att möta msm i testningssammanhang (45 min) Testpoint Guldstjärnan

Läs mer

BRA BEMÖTT? Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen Anna Due & Mina Gäredal

BRA BEMÖTT? Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen Anna Due & Mina Gäredal BRA BEMÖTT? Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen Anna Due & Mina Gäredal 1 OM RAPPORTEN Den här rapporten är ett led i RFSL Ungdoms arbete för att minska risken för överföring

Läs mer

VADVARJE KILLE BÖR VETA

VADVARJE KILLE BÖR VETA Box 350 10126 Stockholm 08 7360211 hivkansli@rfsl.se www.rfsl.se produktionsdatum: september 2000 VADVARJE KILLE BÖR VETA Säkrare sex för män som har sex med män VAD ÄR OSÄKER SEX? Osäker sex är analsex

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS?

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? B0010509 150I Stockholms läns landsting finns idag tre mottagningar som har kompetens gällande HBT-kvinnor. Mama Mia mödrarvård, Regnbågsprojektet på Danderyd förlossning,

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning Sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009, 2011 form zie Sex kan vara jättehärligt och

Läs mer

Män som har sex med män MSM

Män som har sex med män MSM Män som har sex med män MSM Definition: Män som har sex med män (MSM) är en samlingsbeteckning på män som har sexuellt umgänge med andra män (oberoende av sexuell läggning). Begreppet omfattar därmed män

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009 form *zie* Sex kan vara jättehärligt och innebära

Läs mer

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 MSM-enkäten Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 Ansvarig: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Handläggare: Maria Lindgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MSM-enkäten

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen.

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen. Göra Plats! består av två delar men har det gemsamma målet att öka stödet och möjligheterna för nyanlända hbtq-personer att få sina rättigheter tillgodosedda, genom: Öka kompetensen genom utbildning. Skapa

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

BRA BEMÖTT? Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen Anna Due & Mina Gäredal

BRA BEMÖTT? Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen Anna Due & Mina Gäredal BRA BEMÖTT? Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen Anna Due & Mina Gäredal 1 OM RAPPORTEN Den här rapporten är ett led i RFSL Ungdoms arbete för att minska risken för överföring

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

Transperspektiv på verksamheten Normkritik, hbtq och transfördjupning

Transperspektiv på verksamheten Normkritik, hbtq och transfördjupning Transperspektiv på verksamheten Normkritik, hbtq och transfördjupning Vierge Hård RFSL Ungdom vierge@rfslungdom.se Transformering.se Normer Vad är en norm? osynlig regel, förväntningar på hur det ska vara

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för Tryggare mötesplatser för OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv,

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Öka kunskapen om HBTQ-personers situation Ett värderingsarbete riktat till personalgrupper

Öka kunskapen om HBTQ-personers situation Ett värderingsarbete riktat till personalgrupper Öka kunskapen om HBTQ-personers situation Ett värderingsarbete riktat till personalgrupper Vad menas med HBTQ? HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige Charlotte Deogan Utredare, PhD Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndighetens uppdrag Uppföljning

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

MISEX. Veronika Halvarsson

MISEX. Veronika Halvarsson MISEX Veronika Halvarsson Doktorand Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet 23 maj 2012 MISEX står för: Implementering av strukturerade rådgivande samtal enligt motiverande samtalsmetodik

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara:

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara: Klamydia ökar Tänkbara orsaker kan vara: Förlängd ungdomstid Fler antal partners Mer tillåtande attityd till tillfälliga sexuella förbindelser KK och vänskap sexpartner på kontrakt och sex för vänskaps

Läs mer

Regnbågsfamiljer och normativ vård. Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder

Regnbågsfamiljer och normativ vård. Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder Regnbågsfamiljer och normativ vård Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder Föreläsningens innehåll Regnbågsverksamhet Historik Normer Heteronormativitet och dess konsekvenser i vården

Läs mer

Skapat den. Smittskyddsinstitutet Torsten Berglund

Skapat den. Smittskyddsinstitutet Torsten Berglund Skapat den Sveavägen 59, plan 2 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA Sex som självskadebeteende Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 Vilka är vi? Caroline Öhman Emma Svanholm Vi som arbetar på Tjej- och Killmottagningen är barnmorskor

Läs mer

Hbtq-personers rättigheter i Sverige

Hbtq-personers rättigheter i Sverige Hbtq-personers rättigheter i Sverige Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Hbtq-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera

Läs mer

Snabbsvarstester för hiv bakgrund och praktisk användning

Snabbsvarstester för hiv bakgrund och praktisk användning Snabbsvarstester för hiv bakgrund och praktisk användning ADLON:s regionala hiv/sti-konferens 5-6 november 2014 Lennie Lindberg 2014-11-06 Vad ska vi gå igenom? Kunskapsunderlag för användning av hivtester

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET 1 (8) Inledning En trygg miljö utan sexuella kränkningar och övergrepp är en förutsättning för att ha tillgång till demokratisk delaktighet och all

Läs mer

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

En snabblektion om homo-, bi- och transpersoner. Av Nils Granath

En snabblektion om homo-, bi- och transpersoner. Av Nils Granath HBT En snabblektion om homo-, bi- och transpersoner Av Nils Granath Varför jag valt att göra en faktabroschyr om HBT: Jag heter Nils Granath och som skolinformatör för RFSL Sundsvall har jag mött många

Läs mer

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par.

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Sexuella rättigheter som mänskliga rättigheter. Lennie Hammarstedt Hivprevention i Västra Götaland

Sexuella rättigheter som mänskliga rättigheter. Lennie Hammarstedt Hivprevention i Västra Götaland Sexuella rättigheter som mänskliga rättigheter Lennie Hammarstedt Hivprevention i Västra Götaland Vad är sexuella rättigheter? Regeringskansliets definition av SRHR Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Läs mer

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Malin Lindroth Fil. Dr. Hälsa och samhälle Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola Idag: Forskning och förslag Forskningsprojekt om unga

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection)

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) Klamydia Gonorré Syfilis HIV Klamydia Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig med förhållningsregler Anmäls

Läs mer

2016-01-29. Hbtq-diplomering. Dag 2. Diplomeringstillfälle

2016-01-29. Hbtq-diplomering. Dag 2. Diplomeringstillfälle Hbtq-diplomering Dag 2 Diplomeringstillfälle 1 Mål Utbildningen ska resultera i att utbildningsdeltagaren kan: Tillämpa ett inkluderande förhållningssätt i mötet med patienter/klienter/brukare och kollegor.

Läs mer

GRUNDFORMULÄR: HIV-NEGATIV MAN

GRUNDFORMULÄR: HIV-NEGATIV MAN INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: När studiedeltagarna ska börja i studien måste de fylla i detta grundläggande formulär. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom?

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Frågor och svar av gynekolog Eva Rylander SFOG-veckan 24 augusti 2009i Norrköping Vem kan få livmoderhalscancer? Vem får inte livmoderhalscancer?

Läs mer

GRUNDFORMULÄR: HIV-NEGATIV KVINNA

GRUNDFORMULÄR: HIV-NEGATIV KVINNA INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: När studiedeltagarna ska börja i studien måste de fylla i detta grundläggande formulär. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm

Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm Author's response to reviews Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm Authors: Karin Edgardh (karin.edgardh-stanggren@karolinska.se)

Läs mer

Samhällskunskap, religion, historia, svenska, sex- och samlevnadsundervisning

Samhällskunskap, religion, historia, svenska, sex- och samlevnadsundervisning 1 En hemlighet Material Time Age A6 2x45 min 10-12 Nyckelord: mobbning, normer/stereotyper, skolmiljö, hbt Innehåll En visualiseringsövning där eleverna föreställer sig att någon har en hemlighet om sig

Läs mer

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

STI. Praktiskt handläggande

STI. Praktiskt handläggande STI Praktiskt handläggande SmL Smittspårning Statistik Riktlinjer Klamydia.se Bemötande Fallbeskrivningar Praktiskt tänk Agenda Smittskyddslagen (SmL ) Omfattar; Klamydia,Gonorre, Hiv, Syfilis, Hepatit

Läs mer

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR - HIV-NEGATIV MAN

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR - HIV-NEGATIV MAN INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: Låt studiedeltagarna fylla i uppföljningsformuläret regelbundet med -6 månaders mellanrum. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

Transsexualism. RFSL Linköping har tagit fram denna utställning som ger en kort information om hur en könskorrigering går till.

Transsexualism. RFSL Linköping har tagit fram denna utställning som ger en kort information om hur en könskorrigering går till. Transsexualism RFSL Linköping har tagit fram denna utställning som ger en kort information om hur en könskorrigering går till. Innan utredningen För att få påbörja den transsexuella utredningen måste man

Läs mer

2015-04-15. Vad händer på smittskyddet. Lag, förordning, föreskrift. Smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar

2015-04-15. Vad händer på smittskyddet. Lag, förordning, föreskrift. Smittspårning av sexuellt överförbara sjukdomar Vad händer på smittskyddet Sörmland 2015-03-09 Lag, förordning, föreskrift Smittskyddslagen 2004:168 Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 Smittskyddsförordningen 2004:255 Allmänna råd från SoS. SOSFS 2004:5

Läs mer

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS Kontaktuppgifter Den enklaste vägen till RFSL går via vår hemsida www.rfsl.se. Där finner du allt värt att veta om RFSL såsom principprogram, kommande

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Min mens har hoppat över tre månader, jag har inte haft sex så jag är ju inte med barn. Men varför kommer den inte? Om man mår dåligt och inte vill prata

Läs mer

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR - HIV-NEGATIV KVINNA

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR - HIV-NEGATIV KVINNA INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: Låt studiedeltagarna fylla i uppföljningsformuläret regelbundet med - månaders mellanrum. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund Enheten för hivprevention och sexuell hälsa torsten.berglund@smi.se MSM prioriterad målgrupp i Nationella

Läs mer

Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation

Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Homo- och bisexuella samt transpersoner och människor med queer identitet eller livstil (hbtq-personer) löper större risk

Läs mer

Hur kan vi identifiera de mest riskutsatta ungdomarna?

Hur kan vi identifiera de mest riskutsatta ungdomarna? Hur kan vi identifiera de mest riskutsatta ungdomarna? Karin Stenqvist, medicinsk rådgivare,docent Sofia Hammarström, utvecklingsledare, MPH, doktorand LIU Elin Ståhl Johansson, samordnare Adlongruppen

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker

Läs mer

Våld i nära relationer där hbtqpersoner. Emilia Åkesson Utbildare, NCK

Våld i nära relationer där hbtqpersoner. Emilia Åkesson Utbildare, NCK Våld i nära relationer där hbtqpersoner ingår Emilia Åkesson Utbildare, NCK Bakgrund Forskningsöversikten visade att behovet av kunskap om våld i samkönade relationer var stort Få studier i svensk kontext

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

GRUNDFORMULÄR: HIV-POSITIV KVINNA

GRUNDFORMULÄR: HIV-POSITIV KVINNA INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: När studiedeltagarna ska börja i studien måste de fylla i detta grundläggande formulär. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

GRUNDFORMULÄR: HIV-POSITIV MAN

GRUNDFORMULÄR: HIV-POSITIV MAN INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: När studiedeltagarna ska börja i studien måste de fylla i detta grundläggande formulär. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung

VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung UNG & VÄLDIGT PÅ..? Tjej träffar gosig grabb. Grabb träffar kille. Kille råkar strula med söt tjej som just blivit ihop med en annan tjej. Pröva sin sexualitet.

Läs mer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer STI, hiv och kondomer 1 Checklista Allmänt om STI Kondom som skydd mot klamydia och hiv Kondomkunskap Kondomhaveri Fakta om hiv och STI Fakta Allmänt om STI STI ger oftast inga symptom, du kan bära på

Läs mer

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län December 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är med stolthet som RFSL Ungdom presenterar Sex för X, som är en oerhört viktig rapport. Vi hoppas den kommer leda till en bättre situation för unga hbtq-personer

Läs mer

EMIS Norrland Sammanställning av resultat från de fyra norrlänen Källa: EMIS 2010 Sverige 2013

EMIS Norrland Sammanställning av resultat från de fyra norrlänen Källa: EMIS 2010 Sverige 2013 EMIS Sammanställning av resultat från de fyra norrlänen Källa: EMIS 2010 Sverige 2013 Ansvarig: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Handläggare: Maria Lindgren EMIS 2 (25) Den svenska delen i EMIS genomfördes

Läs mer

RFSL:s remissvar angående SOU 2015:55: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

RFSL:s remissvar angående SOU 2015:55: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

Läs mer

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få.

Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Kvinnor emellan Kvinnor emellan är en broschyr som handlar om STI och andra underlivsbesvär som kvinnor som har sex med kvinnor kan ha eller kan få. Njutning Sex är njutning och lust, kåthet och avkoppling.

Läs mer