Fredriksdals förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fredriksdals förskola"

Transkript

1 Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14

2 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan handlar om att utveckla goda relationer mellan förskola, hem och samhälle. Som förebilder för barn och ungdomar ska vi sträva efter att ha en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Samarbetet måste därför ske med hemmet och vid behov med andra myndigheter. Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel, som får oss att växa som individer. Det är de vuxnas ansvar att stötta och ge barnen redskap för att kunna lösa konflikter. Om ett barn eller en vuxen upplever att den har blivit kränkt, tar vi det alltid på allvar! Utgångspunkt är den kränktes upplevelser. Personalen på vår förskola ska prata med varandra och inte om varandra. Varje arbetstagare ska vara medveten om sin egen möjlighet och skyldighet att medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen. Alla barn är välkomna till vår förskola. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång och förutsättning för utveckling. Grunden för ett gott klimat bland barnen är ett gott klimat bland de vuxna. Varje barn har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Ur Lpfö 98, reviderad 2010, Förskolans värdegrund och uppdrag: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellankönen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skallhålla levande i arbetet med barnen. (Skolverket, 2010, s.4) I vårt arbetssätt och synsätt på barns rättigheter har vi Barnkonventionen som en utgångspunkt. Det är vår uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. Diskrimineringslagen och Skollagen Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen kap 6 (2010:800) ligger till grund för vårt arbete med likabehandlingsplanen. Lagarna skall skydda och värna barnen. Inget barn, oavsett kön ska behöva gå till sin förskola och riskera att bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. De sju diskrimineringsgrunderna är enligt lagtexterna Kön Könsöverskridande identitet Etnisk tillhörighet Religion och annan trosuppfattning

3 Sexuell läggning Funktionshinder Ålder Kränkande behandling kan vara Fysiska t.ex. knuffar och slag Verbala t.ex. bli hotad eller kallad fula ord, ironi Psykosociala t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, orättvis behandling Text- och bildburna t.ex. klotter, brev, lappar, sms, e-post, mms, msn Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera personer. Den kan ske mellan barn-barn eller vuxen-barn. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Då kallas det mobbning. Fredriksdals förskolas värdeord LUST- DELAKTIGHET- LIKA VÄRDE I vår framtidsplan har Fredriksdals förskola valt värdena Lust, Delaktighet och Lika värde. Dessa värden är väsentliga byggstenar då de utgör en utgångspunkt i våra tankeprocesser och senare också i våra utvärderingar av verksamheten. Värdena är väl synliga i verksamheten då vi kan erbjuda barnen lustfyllda miljöer och aktiviteter utifrån barnens egna tankar och med samma respekt för varje enskilt barn. Arbetsgång med likabehandlingsplanen Arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling bedrivs på flera olika nivåer: Att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Att upptäcka och anmäla trakasserier och kränkande behandling. Att utreda och dokumentera uppgifter om trakasserier och kränkande behandling. Att åtgärda trakasserier och kränkande behandling. Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Förskolechefen ansvarar också för att personalen kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling. Inför varje nytt läsår gör vi en kartläggning som bygger på ett underlag från vårterminens utvecklingssamtal från föräldrar och barn. Personalen iakttagelser och tankar om barngruppens behov utvärderas. Vi formulerar konkreta mål utifrån kartläggningen, vilka utvärderas vid läsårets slut.

4 Förebyggande arbete Vid varje hösttermin går förskolechefen igenom Likabehandlingsplanen med all personal. Ansvarig: Förskolechef Föräldrar får information om innehållet i Likabehandlingsplanen vid höstens föräldramöte. Tonvikt läggs på läsårets mål och föräldrarna görs medvetna om att de är en viktig resurs i vårt arbete. Ansvarig: Förskolechef/personal Likabehandlingsplanen finns på Tango. Ansvarig: Likabehandlingsgruppen/Ledningsgruppen Vi arbetar aktivt och regelbundet med värdegrunds-/livskunskapsfrågor såsom ger barnen verktyg för att öva konflikthantering genom samtal med barnen vid konkreta situationer och berömmer positivt beteende y j har en öppen dialog med barn och föräldrar har återkommande diskussioner i personalgruppen tänker på hur vi talar i konfliktsituationer har öppna ögon och öron och är rörliga både inomhus och ute på gården Ansvarig: All personal Kommunen har arbetsmaterialet PIL (Prevention i Lidköping) som är något som alla skolor och förskolor ska arbeta med på föräldramöten. Syftet med materialet är att öka barn och ungas hälsa och välbefinnande genom att föräldrar ges möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och stärkas i sin föräldraroll. Ansvarig: Arbetslaget Upptäcka - Hur? Vi grundar oss på de iakttagelser personalen gör samt på de upplevelser barnen och föräldrar förmedlar till oss. Vi använder oss av följande redskap. Dokumentet Normer och värden inför utvecklingssamtalet, se bilaga 2 Frågor till föräldrar på utvecklingssamtalet, se bilaga 1 Föräldrars lyhördhet Personalens lyhördhet

5 Rutiner för akuta situationer Åtgärder när barn kränker barn. Samlande av information. Den vuxne gör en bedömning om man bör gå vidare eller om det löses i den akuta situationen. Om vi bedömer att vi ska gå vidare med en dokumentation ska följande steg följas: Kontakt med berörda föräldrar tas. Tillsammans med någon eller några från personalen funderar man kring vilka åtgärder som behöver vidtas. Uppföljning med de inblandade sker inom 1-5 dagar. Vid behov - uppföljning med de inblandade efter 1-2 veckor. Om ingen förbättring skett kallar förskolechefen till möte med berörda barn och föräldrar där beslut om fortsatta åtgärder tas. Samtliga steg dokumenteras. Åtgärder när vuxen kränker barn Den som fått kännedom informerar förskolechef. Förskolechefen tar beslut om fortsatta åtgärder. Utvärdering och uppföljning Likabehandlingsplanen ska vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Förskolechefen ansvarar för att planen följs. Personalen utvärderar planen i samband med den årliga kvalitetsredovisningen som görs på förskolan. Föräldrarna får tillfälle att lämna synpunkter. Nulägesanalys Förskolan ska göra en nulägesanalys där vi utgår från var och när risken för trakasserier, kränkningar och diskriminering kan förekomma. Denna likabehandlingsplan är under uppbyggnad och vår kartläggning är inte komplett utan kommer få sin rätta form hösten Fysiska miljön Vi ser att det finns en risk i utemiljön vad gäller området bakom kullen, då barnen lätt kan vara där och leka utan att vi ser det. Sociala miljön och pedagogiska miljön Vi upplever att språkbruket mot varandra har hårdnat bland de äldre barnen vad gäller ordval och hur de säger saker till varandra.

6 MÅL för läsåret 2013/14 Fortsätta med föräldraråd/inflytanderåd i någon form. Ansvarig: Förskolechef. Kompetensutveckling för personal kring rapportering kring kränkande behandling. Ansvarig: Förskolechef. Mall för dokumentation av kränkande behandling. Ansvarig: Likabehandlingsgruppen. Frågor till föräldrar ang kränkningar och diskriminering som i ska ställas på utvecklingssamtalet. Ansvarig: All personal. Fortsätta med arbetsmaterialet K Ansvarig: Arbetslagen. En pedagog ska vara närvarande och ha uppsikt där barnen befinner sig som t.ex. Kullen. Ansvarig: All personal. Förskolans fokusområden med utgångspunkt från den kartläggning vi gjort utifrån både enkät till föräldrar samt pedagogernas iakttagelser/observationer i barngruppen: Parken (1-2 år): Kartläggning från föräldrarna, vt-13: Föräldrarna signalerade bara att barnen verkade trivas och känna sig trygga på Parken. Kartläggning från pedagogerna: Barnen som är i åldern 1-2 år tar ofta till ett fysiskt sätt att ta kontakt då de inte har det talade språket. Turtagning både fysiskt men också för att grundlägga kommunikation och samspel är något barngruppen behöver få med sig. L 98/10: F å social ha å y å Mål: Vi vill utveckla barnens sociala och kommunikativa förmåga samt skapa samspelssituationer. Metoder: Pedagogerna försöker finnas nära barnen för att skapa trygghet och visa vad som är rätt och fel.

7 Fortsätta med tecken som stöd för att öka kommunikationen mellan barnen. Dalen (2-5 år): Kartläggning från föräldrarna, vt-13. Ex på trivsel: kul att leka, då det bra struktur, trygg och kreativ miljö och aktiviteter, tillräckligt med närvarande pedagoger Ex på otrivsel: trötta barn, om nån är dum, barnen känner sig ensamma, skogen kändes tidigare otrygg-nu bra, barnen ses ofta ensamma på/bakom kullen - har ni koll? Hög ljudnivå, det upplevs vara många barn. Likabehandlingsplan kartläggningen, pedagoger: Vi upplever att det är många konflikter i grupperna, och många av barnen behöver vuxenstöd vid konflikter. LäroplansMål: Öppenhet, respekt solidaritet och ansvar. Mål: Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel, och när de blir bearbetade får de oss att växa som individer. Det är de vuxnas ansvar att stötta och ge barnen redskap för att kunna lösa konflikter. Metoder: Att vara en närvarande pedagog och finnas nära barnen har tidigare visat sig vara en framgångsfaktor. Pedagogerna ska försöka dela upp sig i de olika miljöerna både inne och ute för att finnas nära barnen/få mindre grupper och därigenom färre konflikter. Utveckla de olika valen som barnen ges möjligheter till när det gäller aktiviteter(utveckla både hur valen görs och själva aktiviteterna) och på så vis dela upp barnen i mindre grupper utifrån intresse. Utveckla miljöerna ute och inne med utgångspunkt från fokusområdet NO/Teknik. Här viktigt att barnen blir delaktiga och därigenom öka både intresset och fokus för att på så vis minska konflikter. Tecken som stöd för att öka kommunikationen mellan barnen. Fortsätta arbeta med olika samspelsmaterial(rede, Kompisböcker).

8 Bilaga 1 Kartläggning från föräldrar Vad är det som gör att ditt barn trivs på förskolan (situationer, möten)? Vad är det som gör att ditt barn inte trivs på förskolan (situationer, möten)? Känner du dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan?

9 Bilaga 2 Normer och Värden, Hur upplever barnet sig själv och sitt eget värde? Vad är du bra på? När känner du dig glad? Hur visar du att du är glad? När känner du dig ledsen? Hur visar du att du är ledsen? Vem tycker om dig? Vem tycker du om? Vem leker du med på förskolan? Finns det något barn som inte får vara med? Hur kan du hjälpa det barnet att få vara med? Om du blir osams med någon vad brukar du göra då? Vad gör du för att det ska bli bra igen? Vad kan vi vuxna göra?

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer