Körkortets A B C D E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körkortets A B C D E"

Transkript

1 Körkortets A B C D E Information om körkort, förarprov m m. Krav på körkort, traktorkort och förarbevis...2 Krav för att få körkort...3 Körkortstillstånd...4 Körkort med villkor...5 Övningskörning...6 Förarprov...9 Körkortsbehörigheterna...11 Bil med släpfordon...13 Förnyelse av körkort...14 Förlängning av giltighet för behörigheterna C, CE, D eller DE...15 Körkortet kan återkallas...16 Utländska körkort i Sverige...18 Internationellt körkort...20 Avgifter...21 Vägverkets förarenhetskontor

2 KRAV PÅ KÖRKORT, TRAKTORKORT OCH FÖRARBEVIS För att köra motordrivet fordon här i landet måste man ha körkort eller traktorkort. På körkortet anges med bokstäverna A, B, C, D och E vilka fordon man får köra. Förnyelse av körkort ska ske senast tio år efter utfärdandet. Körkortet är också en legitimationshandling. För att få köra moped klass I, den s.k. EU-mopeden (= moped som inte tillhör klass II och som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim), måste man ha körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass I. För att få köra övriga mopeder, moped klass II (= moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/tim och som har en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt), behöver man inte ha körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass 1, men man ska ha fyllt 15 år. För att få köra traktor och motorredskap klass II (= motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/tim) på väg måste man ha traktorkort, om man inte har körkort. För att få ta traktorkort måste man ha fyllt 16 år. Om särskilda skäl föreligger kan man få ta traktorkort redan vid 15 års ålder (åldersdispens från länsstyrelse krävs). För att få köra terrängvagn måste man ha körkort med behörighet B och för att få köra terrängskoter (= terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kg - snöskoter och s.k. fyrhjuling) måste man ha traktorkort eller körkort utfärdat före 1 januari 2000 eller förarbevis för terrängskoter utfärdat fr. o m. januari Terrängskoter och terrängvagn får inte köras på allmän väg. 2

3 KRAV FÖR ATT FÅ KÖRKORT Körkort får utfärdas endast för den som har körkortstillstånd är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader har fyllt a) 16 år för behörigheten A1 b) 18 år för behörigheterna A, B, C, och E c) 21 år för behörigheten D, och har avlagt godkänt förarprov (kunskaps- och körprov). Dessutom krävs det att man inte har körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (= Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike). Kontroll av bosättning/studier och eventuellt innehav av annat EES-körkort sker i samband med körprovet. 3

4 KÖRKORTSTILLSTÅND Ansökan om körkortstillstånd görs på en särskild blankett (Ansökan om körkortstillstånd) och sänds till länsstyrelsen i det län där man är folkbokförd eller, om man inte är folkbokförd i Sverige, den länsstyrelse i det län man vistas. Ansökningsblankett finns hos trafikskolorna, polisen, länsstyrelsen, Vägverkets förarenhetskontor och på internet, Blanketten kan även beställas via e-post: För att få körkortstillstånd ska man ha tillräckligt god syn och hälsa. Dessutom ställs vissa krav på allmän lämplighet. Bara den som bedöms ha vilja att rätta sig efter trafikreglerna, visa hänsyn mot andra och iaktta den omsorg och varsamhet som krävs i dagens trafik kan betros med körkort. Det viktigaste lämplighetskravet är, att man är pålitlig i nykterhetshänseende. Bryter man mot trafikreglerna innan man fått körkort, t.ex. genom olovlig körning, kan det ifrågasättas om man kommer att följa reglerna om man får körkort. Även andra förseelser kan leda till att man vägras körkort. Det som angivits ovan gäller även för traktorkort. För att få avlägga förarprov för körkort eller traktorkort måste man ha ett giltigt körkortstillstånd. Till ansökan om körkortstillstånd ska man bifoga: om ansökan avser körkort med behörigheterna A, A1, B eller BE eller traktorkort - hälsodeklaration högst två månader gammal - intyg om synprövning högst två månader gammalt om ansökan avser körkort med behörigheterna C, CE, D eller DE - läkarintyg - högst två månader gammalt. 4

5 Blanketter för hälsodeklaration och läkarintyg finns hos optiker, vårdcentraler, Vägverkets förarenhetskontor och en del trafikskolor samt på internet, Blanketterna kan även beställas via e- post: När länsstyrelsen beviljat körkortstillstånd skickas ett inbetalningskort ut från Vägverket. Det debiterade beloppet avser kostnaden för bevis om körkortstillstånd. Beviset kommer på posten cirka 10 dagar från det att avgiften betalats in. Avgiften för kunskaps- och körprov samt tillverkning av körkortet debiteras i samband med bokning av förarprovet. Ett körkortstillstånd är giltigt i fyra år. Vissa brott eller andra omständigheter som anges i körkortslagen (SFS 1998:488) 5 kapitlet kan leda till att körkortstillståndet återkallas. KÖRKORT MED VILLKOR Länsstyrelsen beslutar om ett körkort ska förenas med villkor. Ett sådant villkor kan för en funktionshindrad vara att fordonet ska vara utrustat på ett visst sätt. För den som lider av viss sjukdom kan föreläggas att läkarintyg ska inges efter viss tid. Ett körkort kan också begränsas till att avse automatväxlade fordon. Villkor och begränsning i behörigheten anges i körkortet med en sifferkod. Exempel: = glasögon eller kontaktlinser, = automatisk växellåda, = handmanövrerad färdbroms. 5

6 ÖVNINGSKÖRNING För att få övningsköra, såväl i trafikskola som privat, måste man ha ett giltigt körkortstillstånd. Detta gäller oavsett vilken behörighet man ska övningsköra för. Bestämmelserna om övningskörning finns i körkortslagen (SFS 1998:488). Där sägs i 4 kapitlet 1-5 följande: 1 Den som för att få körkort vill öva sig i att köra bil eller motorcykel får övningsköra under de förutsättningar som anges i 2-5 om han har körkortstillstånd. Kravet på innehav av körkortstillstånd gäller dock inte den som redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och övningskörningen skall ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs. 2 Den som övningskör skall, om annat inte följer av 3 eller 4, ha uppnått en ålder av: år för körning med personbil utan släpfordon eller med fordon som kräver förarbehörighet A1, år och 6 månader för körning med a) fordon som kräver förarbehörighet A, dock inte sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6, b) andra fordon som kräver förarbehörighet B än sådana som avses i 1, år för körning med fordon som kräver förarbehörighet BE, C eller CE, och år för körning med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 och med fordon som kräver behörighet D eller DE. 6

7 3 Den som har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader får övningsköra i trafikskola med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 under förutsättning att den som har uppsikt över körningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn. 4 Övningskörning med sådant fordon som kräver behörigheten C, D eller E får ske endast om den som övningskör har ett körkort med behörigheten B eller inom tre år före övningskörningen har haft körkort för det slag av fordon med vilket körningen sker. 5 Övningskörning skall ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt 1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafikskola. 2. uppfyller kraven i 6, om övningskörningen sker inom polisväsendet eller försvarsmakten, eller 3. har godkänts som handledare enligt 7, om övningskörningen sker i andra fall. Privat övningskörning Vid privat övningskörning krävs, oavsett vilken behörighet det gäller, att körningen sker under uppsikt av en godkänd handledare. Ansökan om godkännande som handledare ska göras hos länsstyrelsen på särskild blankett ( Ansökan om godkännande som handledare ) och sändas till länsstyrelsen i det län där man är folkbokförd eller, om man inte är folkbokförd i Sverige, den länsstyrelse i det län man vistas. Blanketten finns hos polisen, länsstyrelserna och Vägverkets förarenhetskontor samt på internet, Den kan också beställas via e-post: 7

8 Kraven för att godkännas som handledare vid privat övningskörningfinns i 7 och lyder: Uppsikt under övningskörning som avses i 5 3 får utövas endast av den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant godkännande får meddelas den som: 1. fyllt 24 år, 2. har körkort för fordon av det slag körningen avser, 3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren har haft och fortfarande har sådant körkort, 4. har genomgått introduktionsutbildning tillsammans med sin elev, om det är frågan om övningskörning för behörighet B. Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort under de senaste tre åren varit återkallat enligt vad som sägs i 6 andra och tredje styckena. Som exempel kan nämnas återkallelse på grund av vårdlöshet i trafik, rattfylleri, opålitlighet i nykterhetshänseende och annan brottslighet för att utgöra hinder att godkännas som handledare, smitning, upprepade trafikbrott, hastighetsöverträdelse och körning mot rött ljus. I samtliga fall ska den sammanlagda spärrtiden överstiga tre månader. Den som godkänts som handledare får ett bevis som ska medföras vid övningskörning. Vid privat övningskörning ska en grönvit skylt med ordet ÖVNINGSKÖR vara placerad så att den är väl synlig bakifrån. Vid övningskörning med motorcykel i gatutrafik och på landsväg ska handledaren medfölja som passagerare på fordonet eller själv köra motorcykel. De svenska reglerna för övningskörning gäller inte i andra länder. 8

9 FÖRARPROV För att få avlägga förarprov måste man uppfylla de övriga kraven för att få körkort (se sid 3). Förarprovet består av ett kunskapsprov och ett körprov. I samband med kunskapsprovet blir du fotograferad och får lämna din namnteckning. De sparas och används sedan när ditt körkort ska tillverkas. Information om detta får du tillsammans med tidsbekräftelsen. Mer informaton om fotografering finns på Förarprov avläggs vid något av Vägverkets förarenhetskontor. Tidsbeställning för prov gör man hos något av Vägverkets förarenhetskontor som också kan lämna ytterligare information om förarprovet. Förarprov för behörighet B kan även bokas på internet, Den som ska avlägga körprov för behörighet B ska kunna uppvisa intyg om genomförd riskutbildning. Bil som används vid körprov för behörighet B ska vara utrustad med dubbelkommando för färdbromsen. Man kan lösa detta genom att: - utrusta den egna bilen med dubbelkommando (begränsad registreringsbesiktning krävs) - använda trafikskolebil som har dubbelkommando - mot avgift (400 kronor) använda bil med dubbelkommando som tillhandahålls av Vägverket. Ska man ta traktorkort behöver man bara avlägga ett kunskapsprov. Efter godkänt prov utfärdar Vägverket traktorkortet direkt. Om man har ett körkort för lätt motorcykel (A1) och ska avlägga prov för tung motorcykel (A) behöver man inte avlägga något kunskapsprov. Körprovet består av körning i och utanför tätort. Vid prov för behörigheterna A1, A, BE, CE och DE ingår dessutom ett särskilt manöverprov samt vid prov för behörigheterna BE, C, CE, D och DE även ett 9

10 prov i säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning och vid prov för behörigheterna A1, A och B ingår säkerhetskontroll. När man klarat körprovet får man omedelbart ett bevis om utfärdande av körkort som också är ett bevis på att man får köra på en gång. Beviset gäller som körkort under högst ett år - dock endast i Sverige. Efter ca en vecka kommer ditt körkort i rekommenderat brev till Svensk kassaservice, där du personligen ska lösa ut det mot uppvisande av giltig legitimation. Detta gäller om du har fotograferats i samband med kunskapsprovet. I annat fall skickas en grundhandling till dig. På den ska du klistra på ditt fotografi och skriva din namnteckning. Därefter returnerar du grundhandlingen. När ditt körkort är tillverkat ska du personligen lösa ut det på Svensk kassaservice. Glöm inte legitimationen! För nyblivna körkortstagare utfärdas körkortet med en tvåårig PRÖVOTID. Prövotiden anges på körkortet med en sifferkod (100). Om ditt körkort återkallas under prövotiden, oavsett hur kort spärrtiden är, måste nytt förarprov (kunskaps- och körprov) avläggas om du vill ha nytt körkort. Prov med motorcykel Följande krav gäller på provfordonet när du kör upp på motorcykel: När du kör upp för behörighet A (obegränsad effekt) - motorns slagvolym får inte understiga 700 cm 3 - motorns effekt får inte understiga 35 kw När du kör upp för behörighet A (begränsad effekt) - motorns slagvolym får inte understiga 375 cm 3 - motorns effekt får inte överstiga 25 kw - förhållandet effekt/tjänstevikt får inte överstiga 0,16 kw/kg När du kör upp för behörighet A1 - lätt motorcykel vars slagvolym inte får understiga 120 cm 3 - motorns effekt får inte överstiga 11 kw Vid körprov för motorcykel ska du kunna visa upp det senaste utfärdade registreringsbeviset för provfordonet. 10

11 KÖRKORTSBEHÖRIGHETERNA A1 16 år Lätt motorcykel A 18 år Tung motorcykel * B 18 år Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon, terrängvagn och motorredskap klass I (= Motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 km/tim) BE 18 år Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt C 18 år Tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon CE 18 år Tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt D 21 år Buss och ett till buss kopplat lätt släpfordon DE 21 år Buss även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt. A1 och A B * se sid 12 ger även rätt att köra - traktor, motorredskap klass II - terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari moped klass I ger även rätt att köra - traktor, motorredskap klass I och klass II samt tre- och fyrhjulig motorcykel - terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari moped klass I 11

12 * Om man har körkort med behörighet A får man köra tung motorcykel med obegränsad effekt d.v.s. motorcykel som har en slagvolym på minst 700 cm3, en högre effekt än 25 kw och ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,16 kw/kg om man har haft behörigheten A under minst två år, eller fyllt 21 år och godkänts i ett körprov för sådan motorcykel. 12

13 BIL MED SLÄPFORDON Körkortskrav för personbil/lätt lastbil med släpfordon Det räcker med behörigheten B för att köra personbil eller lätt lastbil med ett lätt släpfordon. I andra fall krävs behörigheten BE. Vad är ett lätt släpfordon? - Släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg. - Ett lätt släpfordon kan också ha en totalvikt över 750 kg. Då får släpfordonets totalvikt inte överstiga dragbilens tjänstevikt och de båda fordonens sammanlagda totalvikt får inte överstiga kg. I registreringsbevis och besiktningsunderlag för personbilar och lätta lastbilar anges den högsta totalvikt ett släpfordon får ha för att dragbilen ska få framföras med körkortsbehörighet B. Exempel: SLÄPV(B) Om man byter bil eller släp ska man tänka på att viktförhållandena kan bli sådana att man måste ha körkort med E-behörighet. 13

14 FÖRNYELSE AV KÖRKORT Periodisk förnyelse Körkortet ska förnyas senast tio år efter utfärdandet. Vägverkets trafikregister översänder en grundhandling för förnyelsen i god tid före tioårsgränsen. Handlingen sänds till den folkbokföringsadress i Sverige som finns i vägtrafikregistret. Om man inte har fått handlingar för förnyelse av körkortet när cirka en månad återstår till den tidpunkt körkortet blir ogiltigt, och som finns angiven på körkortet, bör man på eget initiativ ansöka om förnyelse. Det kan man göra genom att ringa till Vägverkets kundtjänst Om man ändrar namn eller personnummer översänder Vägverkets trafikregister automatiskt handlingar för förnyelse. Annan förnyelse Om man tappar bort sitt körkort eller det har blivit förstört eller skadat så att det inte längre är användbart ska man ansöka om förnyelse av körkortet. Se ovan under Periodisk förnyelse. Detsamma gäller även för traktorkort. Du kan även ansöka om förnyelse via internet på eller Vägverkets kundtjänst Om ett förlustanmält körkort eller traktorkort kommer till rätta ska detta genast skickas till länsstyrelsen. 14

15 FÖRLÄNGNING AV GILTIGHET FÖR BEHÖRIGHETERNA C, CE, D ELLER DE För att få behålla högre behörigheter måste man ansöka om förlängning hos länsstyrelsen innan man fyller 45 år, dock tidigast ett år innan behörigheten eller behörigheterna blir ogiltliga. Vägverkets trafikregister skickar ut handlingar när det är aktuellt att ansöka. Med ansökan, som måste ha kommit in till länsstyrelsen innan 45- årsdagen, ska man bifoga ett läkarintyg som visar att de medicinska kraven som krävs för att behålla behörigheten är uppfyllda. Efter länsstyrelsens beslut får man grundhandling för förnyelse av körkortet. Vill man inte behålla den högre behörigheten behöver man inte skicka in ansökan till länsstyrelsen. Behörigheten blir då automatiskt ogiltig och en grundhandling för förnyelse av körkortet med återstående behörigheter skickas ut. Om en högre behörighet har blivit ogiltig kan man återfå den om man ansöker om körkortstillstånd hos länsstyrelsen för den och får ansökan beviljad. 15

16 KÖRKORTET KAN ÅTERKALLAS Länsstyrelsen i det län där man är folkbokförd kan återkalla ett körkort på följande grunder: 1. Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik. 2. Smitning från trafikolycksplats. 3. Upprepade trafikförseelser, dock minst tre under en tvåårsperiod. 4. Brott mot någon viktig trafikregel, till exempel fortkörning, rödljuskörning, stoppliktsförseelse, omkörning vid övergångsställe, olovlig körning eller vårdslöshet i trafik. 5. Opålitlighet i nykterhetshänseende. 6. Allmän brottslighet. 7. Sjukdom. 8. Underlåtenhet att följa föreläggande om läkarintyg eller förarprov. Ett körkort kan återkallas tills vidare om det på sannolika skäl kan antas att det kommer att återkallas vid länsstyrelsens slutliga prövning. Vid återkallelse enligt 1-6 fastställs en spärrtid på lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik ska spärrtiden vara lägst ett år. Vid avslag på ansökan om körkortstillstånd beslutas också om en spärrtid under vilken man inte får avlägga förarprov. Nytt körkort efter återkallelse Det krävs i regel körkortstillstånd för nytt körkort både efter återkallelse tills vidare och efter slutligt beslut om återkallelse. Undantaget är återkallelse enligt 2-4 om spärrtiden inte är längre än ett år. Körkortstillstånd kan sökas redan när det återstår sex månader av spärrtiden men prövas tidigast två månader före spärrtidens slut. 16

17 Om spärrtiden är längre än ett år krävs alltid godkänt förarprov, d.v.s. både kunskaps- och körprov, innan ett körkort kan utfärdas. Samma sak gäller även kortare återkallelsetider, om körkortet har återkallats på grund av en händelse under den tvååriga prövotiden. Även i andra fall kan det krävas förarprov. Ett återkallat körkort kan aldrig återfå giltigheten även om det skulle finnas kvar. Enligt lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse kan en körkortshavare som fått körkortet återkallat pga. rattfylleri ansöka om att få installera alkolås i det fordon som ska framföras. Om det finns särskilda skäl kan körkortshavaren få en varning i stället för att få körkortet återkallat. Varningen finns kvar i vägtrafikregistret i fem år och kan innebära en strängare bedömning vid en ny prövning av körkortsinnehavet. Länsstyrelsen kan lämna ytterligare information om återkallelse av körkort. 17

18 UTLÄNDSKA KÖRKORT I SVERIGE Giltighet Den som ska köra motordrivet fordon i Sverige måste ha ett giltigt nationellt körkort. Det räcker således inte enbart med ett internationellt körkort. Ett utländskt körkort som är utfärdat i en annan stat inom EES-området* gäller i Sverige på samma sätt som i det land körkortet utfärdats oavsett hur länge innehavaren varit bosatt här. Om innehavaren av ett sådant körkort är permanent bosatt i Sverige får det körkortet bytas till ett likvärdigt svenskt körkort. Det finns således inget krav på att ett utbyte måste ske. Dock bör man ansöka om utbyte i god tid innan giltighetstiden på körkortet löper ut. Körkort som är utfärdade i stater utanför EES-området gäller inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år. Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats om länsstyrelsen har förklarat det ogiltigt om det har bytts ut mot ett svenskt körkort, eller om innehavaren också har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat. Ett utländskt körkort ger inte rätt att köra bil innan innehavaren har fyllt 18 år. * se sid 3. 18

19 Utbyte av utländskt körkort Ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom EES-området eller i Schweiz eller Japan får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort under förutsättning att körkortet är giltigt i Sverige. Om det gäller körkort utfärdat i Schweiz eller Japan måste ansökan om utbyte göras inom ett år från det att innehavaren blev folkbokförd i Sverige. Körkort utfärdade i andra länder kan inte bytas till svenska körkort. Ansökan om utbyte görs hos länsstyrelsen som också kan ge ytterligare information. Länsstyrelsen får också i särskilt angivna fall medge undantag från bestämmelserna om utländska körkort om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Länsstyrelsen besvarar också frågor om utländska körkort. 19

20 INTERNATIONELLT KÖRKORT Den som har ett giltigt svenskt körkort kan få ett internationellt körkort utfärdat. Sådana utfärdas av: Försvarets Motorklubb Kungliga Automobil Klubben (KAK) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) Motormännens Riksförbund (M) OK Förlaget AB Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) Caravan Club of Sweden Internationellt körkort rekommenderas för den som ska köra fordon i länder utanför EES-området*. * se sid 3 20

21 AVGIFTER Vad kostar ett körkort? Vägverket ska ta ut avgift för körkort så att samhällets kostnader täcks. Avgifterna för körkort och förarprov har regeringen fastställt i förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Den som ansöker om körkortstillstånd och ska avlägga förarprov ska betala följande avgifter (efter återkallelse gäller andra avgifter): Körkortstillstånd 220:- Kunskapsprov 180:- efter och helger 220:- Körprov för behörighet B 645:- efter och helger 845:- Övriga behörigheter 840:- efter och helger 1170:- Tillverkning av körkortet 120:- Fotografering vid Vägverkets förarenhetskontor 80 :- Exempel: Avgifterna för ett körkort med behörighet B blir således: 220: : : :- + 80:- = 1 245:-. Till detta kommer sedan kostnaderna för själva förarutbildningen. När förarprov genomförs på kvällstid eller helg uttas högre provavgifter. Kostnaden för tioårsförnyelse och vid förlust etc. av körkort är 120:- och för förlängning av högre behörigheter i körkortet 315:-. 21

22 VÄGVERKETS FÖRARENHETSKONTOR Borås Bockasjögatan 10, BORÅS Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Kristianstad Linköping Luleå Malmö Tullgatan 8, Box 1140, ESKILSTUNA Ölandsgatan 5, FALUN Kyrkogatan 4, GÄVLE Mölndalsvägen 30 B, Box 5354, GÖTE- BORG Nyhems torg, HALMSTAD Rundgången 30 A, HELSINGBORG Kompanigatan 14, JÖNKÖPING Postgatan 2, Box 749, KALMAR Ronnebygatan 2, Box 513, KARLSKRONA Hamntorget, KARLSTAD Björkhemsvägen 17, Box 543, KRISTIAN- STAD Brigadgatan 19, LINKÖPING Sundsbacken 2-4, Box 809, LULEÅ Agneslundsvägen 14, MALMÖ 22

23 Skellefteå Skövde Stockholm Södra Järnvägsgatan 49 B, SKELLEFTEÅ Gesällgatan 1, SKÖVDE Frykdalsbacken 12-14, FARSTA Djupdalsv. 10, SOLLENTUNA Hemvärnsgatan 11, SOLNA Davidssons gränd 1-3, SÖDERTÄLJE Sundsvall Umeå Uppsala Visby Södra Järnvägsgatan 37 A, SUNDSVALL Storgatan 60, UMEÅ Fyrisvallsgatan 16, UPPSALA Artillerigatan 13, Box 1203, VISBY Vänersborg Västerås Växjö Örebro Örnsköldsvik Östersund Stampgatan 6, VÄNERSBORG Ängsgärdsgatan 4, VÄSTERÅS Honnörsgatan 26, VÄXJÖ Tunnlandsgatan 1, ÖREBRO Nytorgsgatan 3 A, ÖRNSKÖLDSVIK Kyrkgatan 49, ÖSTERSUND BOKNING För bokning av kunskapsprov och körprov: Kundtjänst för körkortsfrågor

24 Körkortets ABCDE kan Du också hitta på Vägverkets hemsida på internet, Körkort & Förarbevis/Att ta körkort, vilken kan ha ett mer aktuellt innehåll då den fortlöpande uppdateras exempelvis då ändringar i författningar sker. Vägverket Borlänge Telefon Texttelefon Fax VÄGVERKET. BEST.NR UTGÅVA 14. APRIL PRODUKTION: ATELJÉN, VÄGVERKET. TRYCK: STRÅLINS. 24

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd 5 06-06-16 08.04.13 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE. Svensk författningssamling Körkortslag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:488 Utkom från trycket den 22 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort. TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 TRAN 022 Allt_om_korkort_SV.indd 1 2015-04-29 10:22 INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på!

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort INNEHÅLL KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering.

Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna och konsekvensutredningen. Dessa beskrivs nedan och visas med kantmarkering. Slutlig konsekvensutredning 1 (22) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Efter remiss 2013-05-02 har ändringar gjorts i föreskrifterna

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 maj 2011 386/2011 Körkortslag Given i Helsingfors den 29 april 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19 Närvarande: Justitieråden Dag Victor, Lennart Hamberg och Per Virdesten. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2015 Ö 1266-14 KLAGANDE AP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Avvisning av åtal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)

Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Brott mot fordonsförordningen (2009:211) Regler om fordons utrustning Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket, förare under förutsättning att denne känt till hindret för att använda

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling 1 av 20 Innehållsförteckning Inloggning... 3 Rapportera utbildning... 3 Steg 1 Val av utbildningsanordnare och utbildningsdatum...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER Trafikskolan tar ansvar för ifyllda utbildningar och tjänster. Dessa blir sökbara via STR:s webbplatser. Personbil Introduktionsutbildning Utbildning för handledare och elever som ska övningsköra privat

Läs mer

Bra att veta om fyrhjulingar

Bra att veta om fyrhjulingar Bra att veta om fyrhjulingar Foto brp sweden Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade och skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Gemensamt är dock att det är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng.

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Mopedbok. för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II

Mopedbok. för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II Mopedbok för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II www.mopedbok.se Mopedklass I och II Mopedbil EPA-traktor / A-traktor Traktor Arbetsfordon klass II Rätt & Vett konsult och förlag

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, utökad behörighet B; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap.

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 80 Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den

Läs mer

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling - Nyhetsbrev nr 5 från Transportstyrelsen Här kommer ytterligare ett nyhetsbrev i serien "Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling". I detta

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1081/2012 Lag om ändring av körkortslagen Utfärdad i Helsinfors den 28 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i körkortslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i bilregisterkungörelsen (1972:599); SFS 2000:868 Utkom från trycket den 21 november 2000 utfärdad den 9 november 2000. Regeringen föreskriver att 11 och

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 User charge Vägavgift Droit d usage Benutzungsgebühr Gebruiksrecht Vejbenyttelseafgift Frågor och svar om nya vägavgiften Den 1 februari 1998 införs

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Vägledning för Er som skall ta körkort

Vägledning för Er som skall ta körkort Vägledning för Er som skall ta körkort Körkortstillstånd För att få övningsköra, både privat och via trafikskola, krävs ett körkortstillstånd. Önskar ni att köra privat krävs det ett handledartillstånd.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll;

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 6 körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:60

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot

BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) Kod Gärning Bot BROTT MOT FORDONSFÖRORDNINGEN (2009:211) * Anger att anteckningar på ordningsföreläggandets baksida (ex 1) skall ifyllas i tillämpliga delar Ansvar föreskrivs för fordonets ägare i 8 kap. 9 första stycket,

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Sorteringsanvisningar

Sorteringsanvisningar Gäller fr o m 1 januari 2009 AdreSSerad Direktreklam (ADR) och Sändningar Sorteringsanvisningar Här finner du anvisningar för hur Sorterad ADR, och Sorterad Sändning ska vara ordnad när den lämnas in till

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

Vägledning till er som skall ta körkort

Vägledning till er som skall ta körkort Välkommen på körkortsutbildning med Fatboy s i en lugn och hemtrevlig miljö! Vägledning till er som skall ta körkort Malmöhus Trafikskola I mitten på 1900-talet slog Malmöhus trafikskola upp portarna för

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer