Körkortets A B C D E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körkortets A B C D E"

Transkript

1 Körkortets A B C D E Information om körkort, förarprov m m. Krav på körkort, traktorkort och förarbevis...2 Krav för att få körkort...3 Körkortstillstånd...4 Körkort med villkor...5 Övningskörning...6 Förarprov...9 Körkortsbehörigheterna...11 Bil med släpfordon...13 Förnyelse av körkort...14 Förlängning av giltighet för behörigheterna C, CE, D eller DE...15 Körkortet kan återkallas...16 Utländska körkort i Sverige...18 Internationellt körkort...20 Avgifter...21 Vägverkets förarenhetskontor

2 KRAV PÅ KÖRKORT, TRAKTORKORT OCH FÖRARBEVIS För att köra motordrivet fordon här i landet måste man ha körkort eller traktorkort. På körkortet anges med bokstäverna A, B, C, D och E vilka fordon man får köra. Förnyelse av körkort ska ske senast tio år efter utfärdandet. Körkortet är också en legitimationshandling. För att få köra moped klass I, den s.k. EU-mopeden (= moped som inte tillhör klass II och som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim), måste man ha körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass I. För att få köra övriga mopeder, moped klass II (= moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/tim och som har en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt), behöver man inte ha körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass 1, men man ska ha fyllt 15 år. För att få köra traktor och motorredskap klass II (= motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/tim) på väg måste man ha traktorkort, om man inte har körkort. För att få ta traktorkort måste man ha fyllt 16 år. Om särskilda skäl föreligger kan man få ta traktorkort redan vid 15 års ålder (åldersdispens från länsstyrelse krävs). För att få köra terrängvagn måste man ha körkort med behörighet B och för att få köra terrängskoter (= terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kg - snöskoter och s.k. fyrhjuling) måste man ha traktorkort eller körkort utfärdat före 1 januari 2000 eller förarbevis för terrängskoter utfärdat fr. o m. januari Terrängskoter och terrängvagn får inte köras på allmän väg. 2

3 KRAV FÖR ATT FÅ KÖRKORT Körkort får utfärdas endast för den som har körkortstillstånd är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader har fyllt a) 16 år för behörigheten A1 b) 18 år för behörigheterna A, B, C, och E c) 21 år för behörigheten D, och har avlagt godkänt förarprov (kunskaps- och körprov). Dessutom krävs det att man inte har körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (= Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike). Kontroll av bosättning/studier och eventuellt innehav av annat EES-körkort sker i samband med körprovet. 3

4 KÖRKORTSTILLSTÅND Ansökan om körkortstillstånd görs på en särskild blankett (Ansökan om körkortstillstånd) och sänds till länsstyrelsen i det län där man är folkbokförd eller, om man inte är folkbokförd i Sverige, den länsstyrelse i det län man vistas. Ansökningsblankett finns hos trafikskolorna, polisen, länsstyrelsen, Vägverkets förarenhetskontor och på internet, Blanketten kan även beställas via e-post: För att få körkortstillstånd ska man ha tillräckligt god syn och hälsa. Dessutom ställs vissa krav på allmän lämplighet. Bara den som bedöms ha vilja att rätta sig efter trafikreglerna, visa hänsyn mot andra och iaktta den omsorg och varsamhet som krävs i dagens trafik kan betros med körkort. Det viktigaste lämplighetskravet är, att man är pålitlig i nykterhetshänseende. Bryter man mot trafikreglerna innan man fått körkort, t.ex. genom olovlig körning, kan det ifrågasättas om man kommer att följa reglerna om man får körkort. Även andra förseelser kan leda till att man vägras körkort. Det som angivits ovan gäller även för traktorkort. För att få avlägga förarprov för körkort eller traktorkort måste man ha ett giltigt körkortstillstånd. Till ansökan om körkortstillstånd ska man bifoga: om ansökan avser körkort med behörigheterna A, A1, B eller BE eller traktorkort - hälsodeklaration högst två månader gammal - intyg om synprövning högst två månader gammalt om ansökan avser körkort med behörigheterna C, CE, D eller DE - läkarintyg - högst två månader gammalt. 4

5 Blanketter för hälsodeklaration och läkarintyg finns hos optiker, vårdcentraler, Vägverkets förarenhetskontor och en del trafikskolor samt på internet, Blanketterna kan även beställas via e- post: När länsstyrelsen beviljat körkortstillstånd skickas ett inbetalningskort ut från Vägverket. Det debiterade beloppet avser kostnaden för bevis om körkortstillstånd. Beviset kommer på posten cirka 10 dagar från det att avgiften betalats in. Avgiften för kunskaps- och körprov samt tillverkning av körkortet debiteras i samband med bokning av förarprovet. Ett körkortstillstånd är giltigt i fyra år. Vissa brott eller andra omständigheter som anges i körkortslagen (SFS 1998:488) 5 kapitlet kan leda till att körkortstillståndet återkallas. KÖRKORT MED VILLKOR Länsstyrelsen beslutar om ett körkort ska förenas med villkor. Ett sådant villkor kan för en funktionshindrad vara att fordonet ska vara utrustat på ett visst sätt. För den som lider av viss sjukdom kan föreläggas att läkarintyg ska inges efter viss tid. Ett körkort kan också begränsas till att avse automatväxlade fordon. Villkor och begränsning i behörigheten anges i körkortet med en sifferkod. Exempel: = glasögon eller kontaktlinser, = automatisk växellåda, = handmanövrerad färdbroms. 5

6 ÖVNINGSKÖRNING För att få övningsköra, såväl i trafikskola som privat, måste man ha ett giltigt körkortstillstånd. Detta gäller oavsett vilken behörighet man ska övningsköra för. Bestämmelserna om övningskörning finns i körkortslagen (SFS 1998:488). Där sägs i 4 kapitlet 1-5 följande: 1 Den som för att få körkort vill öva sig i att köra bil eller motorcykel får övningsköra under de förutsättningar som anges i 2-5 om han har körkortstillstånd. Kravet på innehav av körkortstillstånd gäller dock inte den som redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och övningskörningen skall ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs. 2 Den som övningskör skall, om annat inte följer av 3 eller 4, ha uppnått en ålder av: år för körning med personbil utan släpfordon eller med fordon som kräver förarbehörighet A1, år och 6 månader för körning med a) fordon som kräver förarbehörighet A, dock inte sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6, b) andra fordon som kräver förarbehörighet B än sådana som avses i 1, år för körning med fordon som kräver förarbehörighet BE, C eller CE, och år för körning med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 och med fordon som kräver behörighet D eller DE. 6

7 3 Den som har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader får övningsköra i trafikskola med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 under förutsättning att den som har uppsikt över körningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn. 4 Övningskörning med sådant fordon som kräver behörigheten C, D eller E får ske endast om den som övningskör har ett körkort med behörigheten B eller inom tre år före övningskörningen har haft körkort för det slag av fordon med vilket körningen sker. 5 Övningskörning skall ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt 1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafikskola. 2. uppfyller kraven i 6, om övningskörningen sker inom polisväsendet eller försvarsmakten, eller 3. har godkänts som handledare enligt 7, om övningskörningen sker i andra fall. Privat övningskörning Vid privat övningskörning krävs, oavsett vilken behörighet det gäller, att körningen sker under uppsikt av en godkänd handledare. Ansökan om godkännande som handledare ska göras hos länsstyrelsen på särskild blankett ( Ansökan om godkännande som handledare ) och sändas till länsstyrelsen i det län där man är folkbokförd eller, om man inte är folkbokförd i Sverige, den länsstyrelse i det län man vistas. Blanketten finns hos polisen, länsstyrelserna och Vägverkets förarenhetskontor samt på internet, Den kan också beställas via e-post: 7

8 Kraven för att godkännas som handledare vid privat övningskörningfinns i 7 och lyder: Uppsikt under övningskörning som avses i 5 3 får utövas endast av den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant godkännande får meddelas den som: 1. fyllt 24 år, 2. har körkort för fordon av det slag körningen avser, 3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren har haft och fortfarande har sådant körkort, 4. har genomgått introduktionsutbildning tillsammans med sin elev, om det är frågan om övningskörning för behörighet B. Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort under de senaste tre åren varit återkallat enligt vad som sägs i 6 andra och tredje styckena. Som exempel kan nämnas återkallelse på grund av vårdlöshet i trafik, rattfylleri, opålitlighet i nykterhetshänseende och annan brottslighet för att utgöra hinder att godkännas som handledare, smitning, upprepade trafikbrott, hastighetsöverträdelse och körning mot rött ljus. I samtliga fall ska den sammanlagda spärrtiden överstiga tre månader. Den som godkänts som handledare får ett bevis som ska medföras vid övningskörning. Vid privat övningskörning ska en grönvit skylt med ordet ÖVNINGSKÖR vara placerad så att den är väl synlig bakifrån. Vid övningskörning med motorcykel i gatutrafik och på landsväg ska handledaren medfölja som passagerare på fordonet eller själv köra motorcykel. De svenska reglerna för övningskörning gäller inte i andra länder. 8

9 FÖRARPROV För att få avlägga förarprov måste man uppfylla de övriga kraven för att få körkort (se sid 3). Förarprovet består av ett kunskapsprov och ett körprov. I samband med kunskapsprovet blir du fotograferad och får lämna din namnteckning. De sparas och används sedan när ditt körkort ska tillverkas. Information om detta får du tillsammans med tidsbekräftelsen. Mer informaton om fotografering finns på Förarprov avläggs vid något av Vägverkets förarenhetskontor. Tidsbeställning för prov gör man hos något av Vägverkets förarenhetskontor som också kan lämna ytterligare information om förarprovet. Förarprov för behörighet B kan även bokas på internet, Den som ska avlägga körprov för behörighet B ska kunna uppvisa intyg om genomförd riskutbildning. Bil som används vid körprov för behörighet B ska vara utrustad med dubbelkommando för färdbromsen. Man kan lösa detta genom att: - utrusta den egna bilen med dubbelkommando (begränsad registreringsbesiktning krävs) - använda trafikskolebil som har dubbelkommando - mot avgift (400 kronor) använda bil med dubbelkommando som tillhandahålls av Vägverket. Ska man ta traktorkort behöver man bara avlägga ett kunskapsprov. Efter godkänt prov utfärdar Vägverket traktorkortet direkt. Om man har ett körkort för lätt motorcykel (A1) och ska avlägga prov för tung motorcykel (A) behöver man inte avlägga något kunskapsprov. Körprovet består av körning i och utanför tätort. Vid prov för behörigheterna A1, A, BE, CE och DE ingår dessutom ett särskilt manöverprov samt vid prov för behörigheterna BE, C, CE, D och DE även ett 9

10 prov i säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning och vid prov för behörigheterna A1, A och B ingår säkerhetskontroll. När man klarat körprovet får man omedelbart ett bevis om utfärdande av körkort som också är ett bevis på att man får köra på en gång. Beviset gäller som körkort under högst ett år - dock endast i Sverige. Efter ca en vecka kommer ditt körkort i rekommenderat brev till Svensk kassaservice, där du personligen ska lösa ut det mot uppvisande av giltig legitimation. Detta gäller om du har fotograferats i samband med kunskapsprovet. I annat fall skickas en grundhandling till dig. På den ska du klistra på ditt fotografi och skriva din namnteckning. Därefter returnerar du grundhandlingen. När ditt körkort är tillverkat ska du personligen lösa ut det på Svensk kassaservice. Glöm inte legitimationen! För nyblivna körkortstagare utfärdas körkortet med en tvåårig PRÖVOTID. Prövotiden anges på körkortet med en sifferkod (100). Om ditt körkort återkallas under prövotiden, oavsett hur kort spärrtiden är, måste nytt förarprov (kunskaps- och körprov) avläggas om du vill ha nytt körkort. Prov med motorcykel Följande krav gäller på provfordonet när du kör upp på motorcykel: När du kör upp för behörighet A (obegränsad effekt) - motorns slagvolym får inte understiga 700 cm 3 - motorns effekt får inte understiga 35 kw När du kör upp för behörighet A (begränsad effekt) - motorns slagvolym får inte understiga 375 cm 3 - motorns effekt får inte överstiga 25 kw - förhållandet effekt/tjänstevikt får inte överstiga 0,16 kw/kg När du kör upp för behörighet A1 - lätt motorcykel vars slagvolym inte får understiga 120 cm 3 - motorns effekt får inte överstiga 11 kw Vid körprov för motorcykel ska du kunna visa upp det senaste utfärdade registreringsbeviset för provfordonet. 10

11 KÖRKORTSBEHÖRIGHETERNA A1 16 år Lätt motorcykel A 18 år Tung motorcykel * B 18 år Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon, terrängvagn och motorredskap klass I (= Motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 km/tim) BE 18 år Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt C 18 år Tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon CE 18 år Tung lastbil, personbil med en totalvikt över 3,5 ton även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt D 21 år Buss och ett till buss kopplat lätt släpfordon DE 21 år Buss även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt. A1 och A B * se sid 12 ger även rätt att köra - traktor, motorredskap klass II - terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari moped klass I ger även rätt att köra - traktor, motorredskap klass I och klass II samt tre- och fyrhjulig motorcykel - terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari moped klass I 11

12 * Om man har körkort med behörighet A får man köra tung motorcykel med obegränsad effekt d.v.s. motorcykel som har en slagvolym på minst 700 cm3, en högre effekt än 25 kw och ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,16 kw/kg om man har haft behörigheten A under minst två år, eller fyllt 21 år och godkänts i ett körprov för sådan motorcykel. 12

13 BIL MED SLÄPFORDON Körkortskrav för personbil/lätt lastbil med släpfordon Det räcker med behörigheten B för att köra personbil eller lätt lastbil med ett lätt släpfordon. I andra fall krävs behörigheten BE. Vad är ett lätt släpfordon? - Släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg. - Ett lätt släpfordon kan också ha en totalvikt över 750 kg. Då får släpfordonets totalvikt inte överstiga dragbilens tjänstevikt och de båda fordonens sammanlagda totalvikt får inte överstiga kg. I registreringsbevis och besiktningsunderlag för personbilar och lätta lastbilar anges den högsta totalvikt ett släpfordon får ha för att dragbilen ska få framföras med körkortsbehörighet B. Exempel: SLÄPV(B) Om man byter bil eller släp ska man tänka på att viktförhållandena kan bli sådana att man måste ha körkort med E-behörighet. 13

14 FÖRNYELSE AV KÖRKORT Periodisk förnyelse Körkortet ska förnyas senast tio år efter utfärdandet. Vägverkets trafikregister översänder en grundhandling för förnyelsen i god tid före tioårsgränsen. Handlingen sänds till den folkbokföringsadress i Sverige som finns i vägtrafikregistret. Om man inte har fått handlingar för förnyelse av körkortet när cirka en månad återstår till den tidpunkt körkortet blir ogiltigt, och som finns angiven på körkortet, bör man på eget initiativ ansöka om förnyelse. Det kan man göra genom att ringa till Vägverkets kundtjänst Om man ändrar namn eller personnummer översänder Vägverkets trafikregister automatiskt handlingar för förnyelse. Annan förnyelse Om man tappar bort sitt körkort eller det har blivit förstört eller skadat så att det inte längre är användbart ska man ansöka om förnyelse av körkortet. Se ovan under Periodisk förnyelse. Detsamma gäller även för traktorkort. Du kan även ansöka om förnyelse via internet på eller Vägverkets kundtjänst Om ett förlustanmält körkort eller traktorkort kommer till rätta ska detta genast skickas till länsstyrelsen. 14

15 FÖRLÄNGNING AV GILTIGHET FÖR BEHÖRIGHETERNA C, CE, D ELLER DE För att få behålla högre behörigheter måste man ansöka om förlängning hos länsstyrelsen innan man fyller 45 år, dock tidigast ett år innan behörigheten eller behörigheterna blir ogiltliga. Vägverkets trafikregister skickar ut handlingar när det är aktuellt att ansöka. Med ansökan, som måste ha kommit in till länsstyrelsen innan 45- årsdagen, ska man bifoga ett läkarintyg som visar att de medicinska kraven som krävs för att behålla behörigheten är uppfyllda. Efter länsstyrelsens beslut får man grundhandling för förnyelse av körkortet. Vill man inte behålla den högre behörigheten behöver man inte skicka in ansökan till länsstyrelsen. Behörigheten blir då automatiskt ogiltig och en grundhandling för förnyelse av körkortet med återstående behörigheter skickas ut. Om en högre behörighet har blivit ogiltig kan man återfå den om man ansöker om körkortstillstånd hos länsstyrelsen för den och får ansökan beviljad. 15

16 KÖRKORTET KAN ÅTERKALLAS Länsstyrelsen i det län där man är folkbokförd kan återkalla ett körkort på följande grunder: 1. Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik. 2. Smitning från trafikolycksplats. 3. Upprepade trafikförseelser, dock minst tre under en tvåårsperiod. 4. Brott mot någon viktig trafikregel, till exempel fortkörning, rödljuskörning, stoppliktsförseelse, omkörning vid övergångsställe, olovlig körning eller vårdslöshet i trafik. 5. Opålitlighet i nykterhetshänseende. 6. Allmän brottslighet. 7. Sjukdom. 8. Underlåtenhet att följa föreläggande om läkarintyg eller förarprov. Ett körkort kan återkallas tills vidare om det på sannolika skäl kan antas att det kommer att återkallas vid länsstyrelsens slutliga prövning. Vid återkallelse enligt 1-6 fastställs en spärrtid på lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik ska spärrtiden vara lägst ett år. Vid avslag på ansökan om körkortstillstånd beslutas också om en spärrtid under vilken man inte får avlägga förarprov. Nytt körkort efter återkallelse Det krävs i regel körkortstillstånd för nytt körkort både efter återkallelse tills vidare och efter slutligt beslut om återkallelse. Undantaget är återkallelse enligt 2-4 om spärrtiden inte är längre än ett år. Körkortstillstånd kan sökas redan när det återstår sex månader av spärrtiden men prövas tidigast två månader före spärrtidens slut. 16

17 Om spärrtiden är längre än ett år krävs alltid godkänt förarprov, d.v.s. både kunskaps- och körprov, innan ett körkort kan utfärdas. Samma sak gäller även kortare återkallelsetider, om körkortet har återkallats på grund av en händelse under den tvååriga prövotiden. Även i andra fall kan det krävas förarprov. Ett återkallat körkort kan aldrig återfå giltigheten även om det skulle finnas kvar. Enligt lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse kan en körkortshavare som fått körkortet återkallat pga. rattfylleri ansöka om att få installera alkolås i det fordon som ska framföras. Om det finns särskilda skäl kan körkortshavaren få en varning i stället för att få körkortet återkallat. Varningen finns kvar i vägtrafikregistret i fem år och kan innebära en strängare bedömning vid en ny prövning av körkortsinnehavet. Länsstyrelsen kan lämna ytterligare information om återkallelse av körkort. 17

18 UTLÄNDSKA KÖRKORT I SVERIGE Giltighet Den som ska köra motordrivet fordon i Sverige måste ha ett giltigt nationellt körkort. Det räcker således inte enbart med ett internationellt körkort. Ett utländskt körkort som är utfärdat i en annan stat inom EES-området* gäller i Sverige på samma sätt som i det land körkortet utfärdats oavsett hur länge innehavaren varit bosatt här. Om innehavaren av ett sådant körkort är permanent bosatt i Sverige får det körkortet bytas till ett likvärdigt svenskt körkort. Det finns således inget krav på att ett utbyte måste ske. Dock bör man ansöka om utbyte i god tid innan giltighetstiden på körkortet löper ut. Körkort som är utfärdade i stater utanför EES-området gäller inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år. Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats om länsstyrelsen har förklarat det ogiltigt om det har bytts ut mot ett svenskt körkort, eller om innehavaren också har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat. Ett utländskt körkort ger inte rätt att köra bil innan innehavaren har fyllt 18 år. * se sid 3. 18

19 Utbyte av utländskt körkort Ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom EES-området eller i Schweiz eller Japan får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort under förutsättning att körkortet är giltigt i Sverige. Om det gäller körkort utfärdat i Schweiz eller Japan måste ansökan om utbyte göras inom ett år från det att innehavaren blev folkbokförd i Sverige. Körkort utfärdade i andra länder kan inte bytas till svenska körkort. Ansökan om utbyte görs hos länsstyrelsen som också kan ge ytterligare information. Länsstyrelsen får också i särskilt angivna fall medge undantag från bestämmelserna om utländska körkort om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Länsstyrelsen besvarar också frågor om utländska körkort. 19

20 INTERNATIONELLT KÖRKORT Den som har ett giltigt svenskt körkort kan få ett internationellt körkort utfärdat. Sådana utfärdas av: Försvarets Motorklubb Kungliga Automobil Klubben (KAK) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) Motormännens Riksförbund (M) OK Förlaget AB Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) Caravan Club of Sweden Internationellt körkort rekommenderas för den som ska köra fordon i länder utanför EES-området*. * se sid 3 20

21 AVGIFTER Vad kostar ett körkort? Vägverket ska ta ut avgift för körkort så att samhällets kostnader täcks. Avgifterna för körkort och förarprov har regeringen fastställt i förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Den som ansöker om körkortstillstånd och ska avlägga förarprov ska betala följande avgifter (efter återkallelse gäller andra avgifter): Körkortstillstånd 220:- Kunskapsprov 180:- efter och helger 220:- Körprov för behörighet B 645:- efter och helger 845:- Övriga behörigheter 840:- efter och helger 1170:- Tillverkning av körkortet 120:- Fotografering vid Vägverkets förarenhetskontor 80 :- Exempel: Avgifterna för ett körkort med behörighet B blir således: 220: : : :- + 80:- = 1 245:-. Till detta kommer sedan kostnaderna för själva förarutbildningen. När förarprov genomförs på kvällstid eller helg uttas högre provavgifter. Kostnaden för tioårsförnyelse och vid förlust etc. av körkort är 120:- och för förlängning av högre behörigheter i körkortet 315:-. 21

22 VÄGVERKETS FÖRARENHETSKONTOR Borås Bockasjögatan 10, BORÅS Eskilstuna Falun Gävle Göteborg Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Kristianstad Linköping Luleå Malmö Tullgatan 8, Box 1140, ESKILSTUNA Ölandsgatan 5, FALUN Kyrkogatan 4, GÄVLE Mölndalsvägen 30 B, Box 5354, GÖTE- BORG Nyhems torg, HALMSTAD Rundgången 30 A, HELSINGBORG Kompanigatan 14, JÖNKÖPING Postgatan 2, Box 749, KALMAR Ronnebygatan 2, Box 513, KARLSKRONA Hamntorget, KARLSTAD Björkhemsvägen 17, Box 543, KRISTIAN- STAD Brigadgatan 19, LINKÖPING Sundsbacken 2-4, Box 809, LULEÅ Agneslundsvägen 14, MALMÖ 22

23 Skellefteå Skövde Stockholm Södra Järnvägsgatan 49 B, SKELLEFTEÅ Gesällgatan 1, SKÖVDE Frykdalsbacken 12-14, FARSTA Djupdalsv. 10, SOLLENTUNA Hemvärnsgatan 11, SOLNA Davidssons gränd 1-3, SÖDERTÄLJE Sundsvall Umeå Uppsala Visby Södra Järnvägsgatan 37 A, SUNDSVALL Storgatan 60, UMEÅ Fyrisvallsgatan 16, UPPSALA Artillerigatan 13, Box 1203, VISBY Vänersborg Västerås Växjö Örebro Örnsköldsvik Östersund Stampgatan 6, VÄNERSBORG Ängsgärdsgatan 4, VÄSTERÅS Honnörsgatan 26, VÄXJÖ Tunnlandsgatan 1, ÖREBRO Nytorgsgatan 3 A, ÖRNSKÖLDSVIK Kyrkgatan 49, ÖSTERSUND BOKNING För bokning av kunskapsprov och körprov: Kundtjänst för körkortsfrågor

24 Körkortets ABCDE kan Du också hitta på Vägverkets hemsida på internet, Körkort & Förarbevis/Att ta körkort, vilken kan ha ett mer aktuellt innehåll då den fortlöpande uppdateras exempelvis då ändringar i författningar sker. Vägverket Borlänge Telefon Texttelefon Fax VÄGVERKET. BEST.NR UTGÅVA 14. APRIL PRODUKTION: ATELJÉN, VÄGVERKET. TRYCK: STRÅLINS. 24

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort

För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort För dig som ska ta körkort, har körkort eller ska vara handledare. Allt om körkort 1 KÖRKORT spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland kraven

Läs mer

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON.

Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. Vägen till körkort VÄGVERKET. BEST.NR 88430. UTGÅVA: 4. JUNI 2005. PRODUKTION: BANGALORE AB. TRYCK: COLORPRINT. FOTO: HENRIK HANSSON. VTK_05_24.indd 5 06-06-16 08.04.13 Att ta körkort spännande, ansvarsfullt

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning

KÖRKORT. med personbil har genomgått en introduktionsutbildning KÖRKORT 206 Övningskörning Vid övningskörning ska den som övningskör ha gällande körkortstillstånd. Även den som har behörigheten A eller B ska ha körkortstillstånd till högre behörighet. Tillståndet ska

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll Remissdokument Datum 2013-10-28 Ny körkortslag Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny körkortslag och en lag om trafikskolor. I den nya körkortslagen finns de för

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Utländska körkort - några rättsliga frågor

Utländska körkort - några rättsliga frågor Utländska körkort - några rättsliga frågor Promemoria Bilaga 4 RättsPM 2005:3 Utvecklingscentrum Malmö December 2006 (uppdaterad) 2 RättsPM 2005: 3 lades ut på Rånet i oktober 2005. Den uppdaterades i

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till körkortslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny körkortslag.

Läs mer

FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006

FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006 FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006 FAKTA OM MOPEDER OCH MOTORCYKLAR 2006 Denna skrift är avsedd att vara en statistisk uppslagsbok för förhållanden inom moped- och motorcykelbranschen. Skriften är avsedd

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Körkortsingripande - begreppet och förfarandeordningen

Körkortsingripande - begreppet och förfarandeordningen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Charlott Leijonlilja Körkortsingripande - begreppet och förfarandeordningen Examensarbete 20 poäng Handledare Bengt Lundell Ämnesområde Förvaltningsrätt HT 2004

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING TRAFIKTILLSTÅND 20 YTL-ALLMÄNT Bestämmelserna om att bedriva yrkesmässig trafik finns sedan 2012-06-01 i EUförordning 1071/2009. Denna förordning kompletteras av en ny svensk yrkestrafiklag och en ny svensk

Läs mer

Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar

Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar Patient-Läkare-Myndighet Lars Widman Vägverkets ändrade föreskrifter om medicinska krav, VVFS 2008:158 2 Körkort och Rörelseorganens funktioner

Läs mer

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 -

KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - KÖR- OCH VILOTIDER SAMT VÄGARBETSTIDSLAGEN - 2008 - I den här broschyren finns en kortfattad in formation om kör- och vilotidsregler i EU för fordon och for dons kombina tio ner med en sammanlagd totalvikt

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:32

Regeringens proposition 2009/10:32 Regeringens proposition 2009/10:32 Fordonsbesiktning Prop. 2009/10:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson (Näringsdepartementet)

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) L 403/18 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

RiR 2007:6. Vägverkets körprov. lika för alla?

RiR 2007:6. Vägverkets körprov. lika för alla? RiR 2007:6 lika för alla? ISBN 978 91 7086 106 4 RiR 2007:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 RIKSREVISIONEN Till Regeringen Näringsdepartementet Datum: 2007-05-11 Dnr: 31-2006-0232 lika för alla?

Läs mer