Curriculum vitae Ingemar Ahlén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum vitae Ingemar Ahlén"

Transkript

1 Curriculum vitae Ingemar Ahlén Personliga data: Torsten Ingemar Ahlén, personnr Född den i Kristinehamn (Varnums socken) i Värmlands län. Svensk medborgare Civilstånd: gift. Barn: en son. Bostad: Krusenberg 520, Uppsala. Utbildning, examina: Avlade studentexamen vid Hvitfeldtska h.a.l., Göteborg Inskrevs vid universitetet i Göteborg den Inskrevs vid universitetet i Lund den Avlagt filosofie kandidatexamen den Avlagt filosofie licentiatexamen den Avlagt disputationsprov för vinnande av filosofie doktorsgraden den Promoverades till filosofie doktor den Förordnades som docent i zoologi vid Lunds universitet den 9.6.l965. Kreerades till jubeldoktor vid Lunds universitet den Tjänster och förordnanden: Förste amanuens vid zoologiska institutionen i Lund l Forskarassistent vid zoologiska institutionen i Lund l Docenttjänst i zoologi vid Lunds universitet l Professor i skoglig vertebratekologi från den l vid Skogshögskolan i Stockholm, sedan 1977 vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Forsknings- och studieresor: Danmark, Norge, Finland, sgs årligen för forskningssamarbete, föreläsningar och möten. England 1963, 1981, 1985, 1994 Skottland 1963, 1985 Irland 1997 Tyskland 1961, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1994, 1995, 1996, 2003, 2005, 2009, 2010 Österrike 1983, 1995, 2003 Frankrike 1985, 1986, 1987, 1988, 1995, 2005 Holland 1981, 1991 Spanien 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1995, 1997, 1998, 1

2 Italien 1969, 1985 Schweiz 1985 Polen 1964, 1965, 1968 Island 1962, 1984, 1992, 1996 Svalbard l962, 1964, 1967, 1996 Färöarna 1996 Jan Mayen 1996 Tanzania, Uganda, Kenya 1972 U.S.A. (1962: Iowa, Nebr., N.Dak., S.Dak., Minn., Wisc., Mich., Mont., Wash., Oreg., N.Y.; 1968: Alaska; 1977: Georgia, Florida, Tenn., N.Ca., Virg., Wash-DC., Maryl.,Delaw; 2002 Tex; 2008 Tex.) Canada (1962: Ontario; 1987: British Colombia, Yukon) Sovjetunionen 1969: Moskva och Sibirien; 1982: Moskva och Kaukasus (Georgien och Adzerbadjan); Leningrad Estland Lettland 1986, 1991, Tjeckoslovakien 1987, Bulgarien 1999, 2001, 2002 Grekland 2000, 2002 Portugal (Azorerna) Uppdrag (ett urval) SLU, Inst.f. viltekologi, ämnesföreträdare, prefekt (t o m 1978), styrelseledamot SLU, forskningsnämnden, skogsvetenskapliga fakulteten (ledamot ) SLU, programkommitté 5 (ordförande från starten till 1983, därefter ledamot, från 1989 åter ordförande till dess att programkommittéerna upphörde år 1992) SLU, skogsvetenskapliga fakulteten. Promotor vid promotions- och installationsakten 4 oktober Höll högtidstalet och promoverade H.M. Konungen som hedersdoktor. SLU, skogsvetenskapliga fakulteten. Medlem av den grupp som fakulteten givit i uppdrag att upprätta en ny plan för forskning rörande contorta-tall. SLU, medlem av den grupp som under dekanus ledning utredde förstärkning av forskning inom området produktionmiljö-natur vid skogsvetenskapliga fakulteten. SJFR, Skogs- och Jordbruksforskningsrådet. Medlem av den grupp som givits i uppdrag att planera en särskild forskningssatsning rörande natur och miljö inom skogs- och jordbruksforskning. Nordiskt Kollegium för Viltforskning, av Jordbruksdepartementet utsedd svensk representant från kollegiets tillkomst 197l till Statens Naturvårdsverk. Naturvårdsrådet (av Jordbruksdepartementet utsedd ledamot tills rådets verksamhet upphörde 1981). Statens Naturvårdsverk. Projektgrupp för bevarande av naturtyper och arter. (Huvudprojektledare under projektets sex år, ). Statens Naturvårdsverk. Vetenskapliga kommittén för naturvård (ledamot under två mandatperioder). Statens Naturvårdsverk. Referensgrupp för Sveriges älgforskning (ledamot till 1980). 2

3 Statens naturvårdsverk.-referensgrupp för nationalparker. Statens naturvårdsverk (från 1994 länsstyrelsen i Kristianstads län, och sedan Skåne län) - Skötselrådet för Stenshuvud nationalpark. Svenska naturskyddsföreningen, ledamot av styrelsen på 1970-talet. WWF-Svenska Världsnaturfonden -Styrelsen (gamla) ledamot till WWF-Svenska Världsnaturfonden - Styrelsen (nya) ledamot WWF-Svenska Världsnaturfonden Förtroenderådet, ledamot WWF-Svenska Världsnaturfonden - Projektkommittén (ledamot , ordförande ) Naturhistoriska Riksmuseet (av Utbildningsdepartementet utsedd suppleant i styrelsen ) Svenska Jägareförbundet, Jakttidsberedningen (representant för SLU) Svenska Jägareförbundet, Stiftelsen Sveriges Vildnad (ledamot sedan 1965) Skogsstyrelsen. Expert och föreläsare vid utbildningskampanj om faunavård i skogsbruket. Domänverket. Expertuppdrag för utarbetande av hänsynsregler för faunan. Giftnämnden. Expert vid granskningen av fenoxisyrornas ekologiska effekter. Jordbruksverket. Expertuppdrag för övervakning av faunavården i Eriksbergs vilthägn i Blekinge. Eriksbergsrådet sedan Har utfört ett stort antal uppdrag av mer eller mindre kortvarig art åt bl a Statens Byggforskningsråd, Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd, Bostadsdepartementet, Jordbruksdepartementet, Socialstyrelsen, Nordiska ministerrådet, Miljöverndepartementet (Norge), Council of Europe och ifråga om akademiska sakkunnigbedömningar för en lång rad universitet i Sverige och andra länder i Europa. Har varje år inbjudits att hålla ett flertal föredrag och föreläsningar vid olika universitet, konferenser, föreningar, myndigheter i Sverige och utomlands, bl.a. U.S.A, Storbitannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Ryssland, Slovenien, Norge och Finland. Ledamot av Kungl Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) sedan Ledamot av KSLAs utskott för naturresurser och miljöfrågor sedan Av regeringen utsedd ledamot av Vetenskapliga Kommittén för Biologisk Mångfald och i det ombildade Vetenskapliga Rådet för Biologisk Mångfald Miljöstrategiska Fonden (MISTRA). Ledamot av planeringsgrupp för forskningsprogram om Sustainable Forestry in Southern Sweden under Projektledare för Databanken för hotade arter - fauna , därefter ansvarig för ArtDatabankens faunasektion Ledamot i styrelsen för ArtDatabanken Ordförande för interimistisk grupp för planering av Centrum för Biologisk Mångfald vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet Ordförande i styrelsen för Centrum för Biologisk Mångfald Ledamot i styrelsen för Centrum för Biologisk Mångfald IUCNs Species Survival Commission, Chiroptera specialist group (ledamot). Internationell Fond för stöd åt chiropterologer i Östeuropa. (Styrelseledamot sedan fondens tillkomst 1987). European Panel for Bat Conservation. Ledamot sedan

4 Utmärkelser och priser Tilldelades Nordstjärneorden Mottog Svenska Naturskyddsföreningens silverplakett 2 juni Tilldelades av Kungliga Vetenskapsakademien den 13 april 1994 Sture Centerwalls pris för framgångsrikt arbete för svensk faunavård. Hans Majestät Konungens medalj i 8:e storleken i serafimerordens band för mångåriga betydelsefulla insatser som vilt- och naturvårdsforskare den 28 januari Forskarhandledning Har vid institutionen för viltekologi och institutionen för naturvårdsbiologi varit huvudhandledare för följande forskarstuderande (år för avlagd examen): Börje Pettersson (1980), Martin Tjernberg (1983), Gustaf Aulén (1988), Linda Hedlund (1990), Åke Berg (1991), Kristina Johnsson (1993), Johnny de Jong (1994), Oskar Kindvall (1995), Per Edenhamn (1996), Lena Berg (1997). Har dessutom varit biträdande handledare för forskarstuderande vid ett flertal utländska universitet. Publikationer och officiella rapporter: 1. Ahlén,I Kungsfågelsångaren (Phylloscopus proregulus) anträffad i Bohuslän. Vår Fågelvärld l7:33l Ahlén,I. l959. Bohusläns fåglar. I: C.Skottsberg & K.CurryLindahl (red). Natur i Bohuslän. s Ahlén,I Dvärgörn (Hieraëtus pennatus) för första gången anträffad i Sverige. Vår Fågelvärld 20: Ahlén,I Från Skånes kronviltsmarker. Skånska Jägarsällskapets Årsbok 1961: Ahlén,I. & Lennerstedt,I Vertebratfaunan vid Tisjön i Dalarna. Fauna och Flora 55: Ahlén,I Ett fynd av Podiceps griseigena holboelli Reinhardt i Sverige. Vår Fågelvärld 20: Ahlén,I. & Lennerstedt,I Vertebratfaunistiska studier i norra Jämtland. Fauna och Flora 56: Ahlén,I. 1. Om smådoppingens (Podiceps ruficollis (Pall.)) utbredning och ekologi i Sverige. Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening 1:(3): Ahlén,I., Dixelius,Q., Larsson,E., Mascher,J., Rudebeck,G., Stolt,B.-O. & Ulfstrand,S Förteckning över Sveriges fåglar. Femte upplagan. Stockholm. 10. Ahlén,I Kronhjortens raser i Skandinavien Svensk Jakt 101: Ahlén,I Kronhjortens rasfråga. Svensk Jakt 102: Ahlén,I Hur den skånska kronhjorten undersökes. Skånes Naturs Årsskrift 5l:

5 13. Ahlén,I Den skånska kronhjortens utbredning och numerär. Statens Offentliga Utredningar 1944:23:96-l Ahlén,I Comparison between the winter feeding behaviour of the red deer and the moose. Trans.Congr.Int.Union Game Biol. VI: London. 15. Ahlén,I Studies on the red deer, Cervus elaphus L., in Scandinavia. I.History of distribution. Viltrevy 3:l Ahlén, I Studies on the red deer, Cervus elaphus L., in Scandinavia. II.Taxonomy and Osteology of prehistoric and recent populations. Viltrevy 3:89-l Ahlén, I Studies on the red deer, Cervus elaphus L., in Scandinavia. III.Ecological investigations. Viltrevy 3: Ahlén, I Studies on the history of distribution, taxonomy and ecology of the red deer in Scandinavia. Lund. Diss. 11 s. 19. Ahlén, I Skogshejdan - en utmarksrelikt. Skånes Natur 52: Ahlén, I Landskapets utnyttjande och faunan. Sveriges Natur, årsbok 1966: Ahlén, I Studies on the distribution and ecology of the little grebe, Podiceps ruficollis (Pall.), in Sweden. Vår Fågelvärld, Supplementum 4:l Ahlén, I Markanvändning och cervidproduktion. I: Föredrag och diskussioner vid viltforskningsrådets nordiska konferens på statens veterinärmedicinska anstalt 3-5 mars 1966, s Stockholm. 23. Ahlén, I Notes on four rare bird species on Spitsbergen. Vår Fågelvärld 26: Ahlén,I Varför viltstatistik?. Svensk Jakt 106: Ahlén,I Kronhjortens framtid. Skånes Natur 56: Ahlén,I Gråhakedoppingen Podiceps griseigena som häckfågel i Skåne Vår Fågelvärld 29: Ahlén,I Debatt -70: Kronhjorten i Blekinge. Blekinges Natur 1970:113-1l Ahlén,I En iakttagelse av kungsörnens jaktteknik. Meddelanden från Skånes ornitologiska förening 9: Ahlén,I Produktion och konsumtion av vinterkvistar. Metoder för forskning och extensiv besiktning. Avd. f. vertebratekologi, Skogshögskolan. 30. Ahlén,I Den kemiska lövbekämpningens ekologiska effekter. Sveriges Natur 61: Ahlén,I. l970. Fenoxisyrapreparatens ekologiska effekter. Avd. f. vertebratekologi, Skogshögskolan- Även tryckt i Giftnämndens "Fenoxisyror, granskning av aktuell information. Rapport från en expertgrupp.". Stockholm Ahlén,I. & Andersson,Å Breeding ecology of en eider population on Spitsbergen. Ornis Scand. 1: Ahlén,I Landskapsförändringarna och faunan i Skåne. Skånes Natur 58:

6 34. Ahlén,I Research on moose-vegetation interplay in Scandinavia. Proc. 5th N.Amer. Moose Workshop, Kenai, Alaska s Ahlén,I SkOF:s Östafrikaresa 28 juli- 19 august Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening 11: Ahlén,I Fätpiplärkan Anthus campestris koloniserar skogsmark i Skåne. Vår Fågelvärld 3l: Ahlén,I. & Larsson,T.-B Slagugglans Strix uralensis boplats- och biotopval inom södra delen av utbredningsområdet i Sverige. Inst f skogszoologi, Skogshögskolan. Rapporter och uppsatser Nr Ahlén.I Skogsbruket och faunan. Sveriges Natur, Årsbok 1973, s Ahlén,I Skogsbruket och djurlivet. kapitel i bok om skogsbruk och naturvård utgiven av Statens Naturvårdsverk, s Ahlén, I Viltfoderinventeringen. Inst. f. skogstaxering, Skogshögskolan. Rapporter och uppsatser, Nr 16, del 2, s Ahlén,I Kalhyggesbruket och den högre faunan. Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift 72: Ahlén,I Vilt och vildmarker - anpassningar i skogsbruket eller alternativ markamvändning. Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift 72: Ahlén,I Forstry and the bird fauna in Sweden. Ornis Fenn. 52: Ahlén,I., Ehnström,B. & Ingelög,T Bevarande av vilda djur och växter - forskning om hotade och missgynnade arter i skogsmark. Sveriges Natur, Årsbok 1975, s. 12l Ahlén,I Hotade ryggradsdjur (exkl. fiskar) i Sverige. Preliminär lista med kategorier delvis baserade på "Red Data Book". Sveriges Natur, Årsbok 1975, s Ahlén,I Winter habitats of moose and deer in relation to land use in Scandinavia- Viltrevy 9:(3): Ahlén,I Forestry and the vertebrate fauna. Ur: Tamm,C.O.(red). Man and boreal forest. Ecol. Bull.(Stockholm) 21: Ahlén,I. & Andersson,Å Gråspett Picus canus och vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos i Sverige Vår Fågelvärld 35:2l Ahlén,I Projekt hotade hackspettars ekologi. Vår Fågelvärld 35: Ahlén,I Faunavård. Om bevarande av hotade djurarter i Sverige. Skogshögskolan Naturvårdsverket. 256 s. 51. Ahlén,I.,Andersson,J., & Hansson,L Stubb-brytning och tillvaratagande av hyggesavfall. Effekter på den högre faunan. Inst f viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Även tryckt i Projekt Helträdsutnyttjande, PHU Rapport 59:1-9 (1978). 52. Ahlén,I Skötsel och andra bevarandeåtgärder för naturtyper och arter. Översiktliga analyser och bedömningar av kunskapeläge och forskningsbehov. Statens naturvårdsverk. 43 s. 53. Ahlén,I Forskning om skogsbruk - fauna vid lantbruksuniversitetet. Vår Fågelvärld 37:

7 54. Ahlén,I., Andersson,A., Aulén,G. & Pettersson,B Vitryggig hackspett och mellanspett - två hotade arters ekologi. Anser, Supplement 3: Ahlén,I Dammfladdermus Myotis dasycneme (Boie 1825) funnen i Uppland. Fauna och Flora 74: Ahlén,I. & Lavsund,S Viltfoderinventeringen. Nordisk Biomassaforskning. Symposium i Umeå 23-2S oktober Inst f skogstaxering, Sveriges lantbruksuniversitet, Rapport 29: Ahlén,I., Boström,U., Ehnström,B. & Pettersson,B Faunavård i skogsbruket. Jönköping. 48 s. 58. Ahlén,I. & Stenbeck,G Bevarande av naturtyper och arter - ett projektområde. Naturvårdsverket. Fakta om miljövårdsforskning. 59. Ahlén,I Problems of bat identification on sounds. Biophon 7(2):12-l Ahlén,I Faunavård. Forskning pågår. Sveriges lantbruksuniversitet. Verksamhet Uppsala. s Ahlén,I., Anderson,Å., Boström,U. & Danell,K Faunan i våtmarker som förändras. Sveriges Natur, Årsbok 71: Ahlén,I. & Degn,H.J Lövvårtbitarens Leptophyes punctatissima sång. Fauna och Flora 75: Ahlén,I. & Berglund,B Hotade och sällsynta groddjur status, miljökrav och förslag till åtgärder. Lägesrapport Statens Naturvårdsverk PM s. 64. Ahlén,I. Boström,U., Ehnström,B. &. Pettersson,B Faunavård i skogsbruket. Skogsstyrelsen, Jönköping. 60 s. (2 uppl. med nya bilagor). 65. Ahlén,I Identification of Scandinavian bats by their sounds. SLU, Department of Wildlife Ecology, Report no s. 66. Ahlén, I. Identification of Scandinavian Bats by their sounds. Sound Cassette. SLU, Department of Wildlife Ecology, Uppsala. 67. Ahlén, I Ultraljud hos svenska vårtbitare (0rth., Tettigoniidae). Entomologisk tidskr. 102: Ahlén, I Hotade och sällsynta ryggradsdjur i Sverige Statens Naturvårdsverk PM s. 69. Ahlén, I. 198l. Field identification of bats and survey methods based on sounds. Myotis 18-19: Bonn. 70. Ahlén, I. l981. Hjortdjurens vinterbiotoper i relation till markanvändningen i Skandinavien. I: Artiklar om viltforskning ur Svensk Jakt, Viltrevy m fl utvalda av Svenska Jägareförbundet. Stockholm. s Ahlén, I. & Nilsson, S.G Samband mellan fågelfauna och biotopareal på öar med naturskog i Mälaren och Hjälmaren. Vår Fågelvärld 41: Ahlén, I Vertebratfaunan i Sverige - statusöversikt och en diskussion om orsaker till förändringar. Rapport från Inst. f. viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 9:

8 73. Ahlén, I Inventering av fladdermöss. Rapport från Inst. f. viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 9: Ahlén, I Bevarande av naturskogar och urskogar. II. En diskussion om syften och prioriteringar. Skogs- o. Lantbr.akad.Tidskr. 121: Boström, U. & Ahlén, I Loss of open peatland and some other open habitats in Sweden and the effects on the bird fauna. Acta XVIII Congressus Internationalis Ornithologicus, Moscow, August 16-24, Vol.II, s Ahlén, I Songs of Swedish Bush Crickets. Ultrasounds transformed. Sound Cassette. SLU, Department of Wildlife Ecology, Uppsala. 77. Ahlén, I The bat fauna of some isolated islands in Scandinavia. Oikos 41: Ahlén, I. & Ingelög, T Ädellövskog - bevarande eller skogsbruk? Sveriges Natur 74:(2):l Ahlén,I Theories about the distribution of the agile frog Rana dalmatina in Sweden. Proceedings of the 2nd Nordic symposium on herpetology Gunneria (Trondheim) 46: Ahlén,I Låt dem leva! Biologiska förutsättningar Ur: Låt dem leva! Rapport från höstkonferens 1983 om skydd av arter och naturtyper. Svenska naturskyddsföreningen, Stockholm. s Ahlén,I. &. Ingelög,T Databank för hotade växt- och djurarter byggs upp vid SLU. SLU-ringen, personaltidning för Sveriges lantbruksuniversitet, 7:(9): Ahlén,I., Pettersson,L. & Svärdström,A An instrument for detecting bat and insect sounds. Myotis 21-22: Ahlén,I Små populationers biologi i relatiom till landskapets strukturella förändringar. Förslag till projektområde. I: Biotopskydd i Norden. Rapport från nordiskt seminarium om biotopskydd oktober Christer Nilsson (red.). Statens Naturvårdsverk, Solna. s Ahlén,I Sonar signals used in census work and flight activity studies on bats. Systemes Sonar Aeriens Animaux. Colloque International CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Lyon 15:1-2l. 85. Ahlén,I Skogsvetenskapliga fakulteten. Promotions- och installationsskrift. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.s Ahlén,I Inför kritiska områden för hotade arter. Sveriges Natur 77:(3): Ahlén,I Var går nordgränsen för den gråskimliga fladdermusen Vespertilio murinus i Sverige?. Fauna och Flora 81: Ahlén,I Hur mycket av svensk mark skall vi skydda och vad får det kosta?. Diskussionsinlägg. K.Skogs- o. Lantbr. tidskr. 125: Ahlén,I Mål för faunavården och floravården i Sverige. Skogsfakta 1986:9: Ahlén,I. & Pettersson,L Improvements of portable systems for ultrasonic detection. Bat Research News 26:76. 8

9 91. Ahlén,I. Boström,U., Ehnström,B. &. Pettersson,B Faunavård i skogsbruket. Allmän del. Skogsstyrelsen, Jönköping. 60 s. (Ny omarbetad och utvidgad uppl.). 92. Ahlén,I En fladdermusexkursion på Osaby. Milvus 17: Ahlén,I Sonar used by flying Lesser horseshoe bat, Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (Rhinolophidae, Chiroptera), hunting in habitats. Z. Säugetierkunde 53: Ahlén,I. & Tjernberg,M Hotade och sällsynta ryggradsdjur i Sverige. Sveriges Natur 79:2: Ahlén, I Vertebratfaunan på Krusenberg. Fåglar i Uppland 16: Ahlén, I European Bat Sounds transformed by ultrasound detectors. 29 species flying in natural habitats. Kassett. 97. Ahlén, I Tid att leta hasselmus. Sveriges Natur 81:(5): Ahlén,I. & Gerell,R Distribution and status of bats in Sweden. European Bat Research V.Hanak, I.Horacek, J.Gaisler (eds.). Charles Univerity Press. Praha. 99. Ahlén,I Artbestämning av flygande fladdermöss. Svenska naturskyddsföreningen. Stockholm. 54 s Ahlén, I Identification of bats in flight. Swedish Society for Conservation of Nature. Stockholm. 50 s de Jong,J. & Ahlén,I Factors affecting the distribution pattern of bats in Uppland, central Sweden. Holarctic Ecology 14: Ahlén, I Fladdermusfaunan i Erkenområdet. I: Erkenområdet - naturinventering och förslag till skyddsåtgärder. Naturvård i Norrtälje kommun, Kindvall,O. & Ahlén,I Geometrical Factors and Metapopulation Dynamics of the Bush Cricket Metrioptera bicolor Philippi (Orthoptera, Tettigoniidae). Conservation Biology 6: Ahlén, I., Andrén, C. & Nilson, G Sveriges grodor, ödlor och ormar. Databanken för hotade arter och Naturskyddsföreningen. Stockholm. 48 s Ahlén, I Grodläten - Sveriges grodor och paddor. Mono & Stereo. Kassett Ahlén, I Grodläten - Sveriges grodor och paddor. Mono & Stereo. DAT-kassett Ahlén,I. & Tjernberg, M Artfakta - Sveriges hotade och sällsynta ryggradsdjur Databanken för hotade arter. Uppsala. 346 s Ahlén, I Species Identification of Bats in Flight. Proceedings of the first European Bat detector Workshop: K.Kapteyn (ed.). Netherlands Bat Research Foundation. Amsterdam, pp Ahlén, I Some remarks on Technical Equipment for Field Observations of Bats in Flight. Proceedings of the first European Bat Detector Workshop. K.Kapteyn (ed.). Netherlands Bat Research Foundation. Amsterdam, pp Ahlén, I Stenshuvud - refugium för fauna och flora. I: Stenshuvud - nationalparken på Österlen. K.-R. Johansson (red). Naturvårdsverket, Solna. pp

10 111. Ahlén, I Gotlands fladdermusfauna Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby Ahlén, I Fladdermusfaunan vid Skedviken. I: Skedviken. Norrtälje kommun. Norrtälje. s Ahlén.I., Andrén,C. & Nilson,G Sveriges grodor, ödlor och ormar. 2:a reviderade och utökade upplagan. ArtDatabanken och Naturskyddsföreningen. Uppsala och Stockholm. 56 pp Ahlén, I Databanken för hotade arter i Sverige. In: Norsk databank for flora og fauna. Seminarreferat. DN-Notat Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. p Ahlén,I En isolerad population av ängsvårtbitare Metrioptera roeseli på Skånes sydkust. Entomologisk Tidskrift 116: Ahlén, I 'Prehistory' of Wildlife Biology. Wildlife Biology 1: Kindvall, O. & Ahlén, I Geometrical factors and metapopulation dynamics of the bush cricket, Metrioptera bicolor Philippi (Orthoptera: Tettigoniidae). In: Genes, Populations, and Species. Readings from Conservation Biology (ed. D. Ehrenfeld). Soc. Cons. Biol. & Blackwell Science, Inc. Cambridge, Mass. pp Ahlén, I Artantal i Upplands häckfågelfauna. I: R. Fredriksson & M. Tjernberg. Upplands fåglar. Uppsala. s Gustafsson, L. & Ahlén, I. (red.) Sveriges Nationalatlas - Växter och djur. SNA förlag AB, Stockholm Ahlén, I. & Strömberg, G En utfärd till Utklippan i månadsskiftet augusti/september Fåglar i Blekinge 32:1: Ahlén, I. & Tjernberg, M. (red.) Rödlistade ryggradsdjur i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, Uppsala. 335 s Ahlén, I Agreement on the conservation of bats in Europe. National report from Sweden Naturvårdsverket, Stockholm. 12 s Gustafsson, L. & Ahlén, I. (eds.) Geography of Plants and Animals. National Atlas of Sweden. SNA Publishing, Stockholm Ahlén, I. & de Jong, J Upplands fladdermöss - Utbredning, täthet och populationsutveckling Länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsens meddelandeserie 1996: de Jong, J & Ahlén, I Artantal och populationstäthet hos fladdermöss. I: Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Stockholm Ahlén, I Distribution and habitats of Rana dalmatina in Sweden. Rana, Sonderheft 2: Ahlén, I Migratory behaviour of bats at south Swedish coasts. Zeitschrift für Säugetierkunde 62: Ahlén, I Ölands fladdermusfauna. Länsstyrelsen Kalmar län, Meddelanden 1997:7. Kamlar. 26 pp Ahlén, I Nytt om fladdermusfaunan på Gotland. Natur på Gotland 1997:1:20. 10

11 130. Ahlén, I Preface and Voorword in: H.Limpens, K.Mostert, W.Bongers (eds.). Atlas van de Nederlandse vleermuizen. KNNV Uitgeverij. Utrecht. pp Ahlén, I Avsnitt om flyttande fladdermöss (s. 94) i: Ekstam, U., Forshed, N. och Johansson, O. Ottenby - naturen och historien. Triandrum, Skövde Ahlén, I Fältobservationer av ultraljud hos flygande fjärilar [Field observations of ultrasonic sounds from flying moths]. Ent. Tidskr. 118: Ahlén, I Gotlands fladdermusfauna Länsstyrelsen i Gotlands län. Livsmiljöenheten - rapport nr Ahlén, I Långbensgrodan. I: Inventering av hässlen på Ölands mittland. Länsstyrelsen i Kalmar län informerar. Meddelande 1998:8. s Ahlén, I Agreement on the conservation of bats in Europe. National report from Sweden Naturvårdsverket, Stockholm Ahlén, I Grå vårtbitare (Platycleis albopunctata) funnen på Torö i Södermanland. [Grey Bush-cricket Platycleis albopunctata (Goeze 1758)(Orthoptera, Tettigoniidae) found on Torö in Södermanland, Sweden]. Entomologisk Tidskrift 119: Rydell, J., Ahlén, I., Gerell, R., de Jong, J., Odelberg, C. och Unger, U Fladdermössen i Kleva gruva. Fauna och Flora 94: Ahlén, I. & Cederroth, C Varfågel Lanius excubitor av rasen homeyeri gästade Öland Calidris 28:2: Ahlén, I. & Baagøe, H. J Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe - experiences from field identification, surveys and monitoring. Acta Chiropterologica 1: Ahlén, I Styltlöpare på Torhamns udde. Fåglar i Blekinge 36: Ahlén, I Fladdermuskollisioner med vindkraftverk. Pp i: Vindkraftverk till havs. Naturvårdsverket, Rapport Stockholm Ahlén, I. & Baagøe, H. J Dvärgfladdermusen uppdelad i två arter. Fauna och Flora96: [Summary. The common pipistrelle split into two species] 143. Baagøe, H. J. & Ahlén, I Dværgflagermusen opsplittet i to arter. Flora og Fauna 107: (Århus). [With English summary] Ahlén, I Trana häckande i Mittlandet. Calidris 30: Ahlén, I Fladdermöss. Kapitel (Pp ) i: Natur och Kultur på Öland (Markus Forslund red.). Länsstyrelsen, Kalmar. 464 pp Ahlén, I Kräldjur och groddjur. Kapitel (Pp ) i: Natur och Kultur på Öland (Markus Forslund red.). Länsstyrelsen, Kalmar. 464 pp Ahlén, I Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk. Fauna och flora 97:3: [Summary: Bats and birds killed by wind power turbines.] 148 Ahlén, I Agreement on the conservation of bats in Europe. National implementation report from Sweden Naturvårdsverket, Stockholm. 5 pp. 11

12 149. Ahlén, I Vindkraftverk dödsfällor för fladdermöss. Vindbladet. Information från VindForsk. Nr. 41, sid Ahlén, I Vindkraftverk och fladdermöss en pilotundersökning. Slutrapport till Energimyndigheten Dnr 5210P , P-nr P Ahlén, I Wind turbines and Bats a pilot study. Final report to the Swedish National Energy Administration 11 December Dnr 5210P , P-nr P Ahlén, I Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget Fauna och Flora 99: 2: [Summary: The Bat fauna of Sweden. Present knowledge of distribution and status.] 153. Ahlén, I Heterodyne and time expansion methods for identification of bats in the field and through sound analysis. Pp in: Brigham, R.M., Kalko, E.K.V., Jones, G., Parsons, Limpens, H.J.G.A. (Eds). Bat Echolocation Research tools, techniques and analysis. Bat Conservation International, Austin, Texas, April Ahlén, I., Bach. L. & Johansson, T Första kolonin av pipistrell anträffad i Sverige. Fauna och Flora 99: 3: [Summary: A common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) colony found in Sweden.] 155. Ahlén, I. och Baagøe, H. J Faktaruta: Skillnader mellan Skandinaviens tre Pipistrellusarter. Fauna och Flora 99 (3):18. [Fact sheet: Differences between the three Pipistrellus-species in Scandinavia.] 156. Ahlén, I Inventering av barbastell (Barbastella barbastellus) Med notiser om andra ovanliga arter under året m.m. Rapport till Naturvårdsverket (Dnr ) Ahlén. I Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft. Slutrapport från förstudien 2005 (Projektnummer ). [Summary: Bat casualty risks at offshore wind power turbines. Report from introductory studies.] 158. Ahlén, I Gotlands fladdermusfauna Länsstyrelsen Gotlands län, Rapporter om natur och miljö nr [Summary: The bat fauna of Gotland 2005.] 159. Ahlén, I Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan. Åtaganden enligt det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS. Naturvårdsverket Rapport [Summary: Conservation and management of the bat fauna in Sweden Action plan for implementation of the EUROBATS agreement.] 160. Ahlén, I Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft. Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr ) 15 december [In Swedish with English summary. Risk Assessment for Bats at Offshore Windpower Turbines. Final report for 2006 to the Swedish Energy Administration.] 161. Ahlén, I Ljud från fjärilar. [Sounds from butterflies and moths.] Fauna och Flora 101(2): Ahlén, I., Bach. L., Baagøe, H. J. & Pettersson, J Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia. Swedish Environmental Protection Agency. Report Ahlén, I., Bach. L., Baagøe, H. J. & Pettersson, J Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien. Naturvårdsverket, Rapport

13 164. Ahlén, I Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia Presentation at Bats & Wind Energy Cooperative Workshop 8-10 January Bat Conservation International, Austin, Texas Ahlén, I Nya fynd i Skånes fladdermusfauna. Fauna och Flora 103(1): [Summary: New discoveries in the bat fauna of Skåne, Sweden.] 166. Ahlén, I Vindkraft ett hot för fåglar och fladdermöss? Biodiverse 2008(1): Ahlén, I Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige Rapport till Naturvårdsverket (Dnr Nv) Ahlén, I Barbstell-projektet, bestämningshjälp och raritetskontroll samt anmärkningsvärda fynd av fladdermöss í Sverige Rapport till Naturvårdsverket (Prot. N 96-08) Ahlén, I Gotlands fladdermöss. Natur på Gotland 2009 (3-4): Ahlén, I., Baagøe, H.J., & Bach, L Behavior of Scandinavian bats during migration and foraging at sea. Journal of Mammalogy 90 (6): Ahlén, I Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift Nr Ahlén, I Nymffladdermus Myotis alcathoe en nyupptäckt art i Sverige. [Alcathoe s Bat Myotis alcathoe, a new member of Sweden s bat fauna.] Fauna och Flora 105(4): Ahlén, I Fåglar och vindkraft.skärgård (Åbo Akademi) 33 (3): Ahlén, I Fågelarter funna under vindkraftverk i Sverige. Vår Fågelvärld 69(4): Ahlén, I Nordligt fynd av lövvårtbitare - Leptophyes punctatissima. Fauna och Flora 106 (4): Ahlén, I Undersökningstyp: Övervintrande fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm Ahlén, I Barbastella barbastellus Barbstell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/barbastella_barbastellus.] Ahlén, I Eptesicus serotinus Sydfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/eptesicus_serotinus] Ahlén, I Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_bechsteinii]. 13

14 180. Ahlén, I Myotis dasycneme Dammfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_dasycneme_100086] Ahlén, I Myotis nattereri Fransfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_nattereri_100087] Ahlén, I Nyctalus leisleri Leislers fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/nyctalus_leisleri_ pdf]. ( 183. Ahlén, I Pipistrellus nathusii Trollfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/pipistrellus_nathusii_100111] Ahlén, I Pipistrellus pipistrellus Pipistrell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/pipistrellus_pipistrellus_205994] Ahlén, I Rana dalmatina Långbensgroda. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/rana_dalmatina_100117] Ahlén, I Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget [The Bat fauna of Sweden. Present knowledge on distribution and status.] Fauna och Flora 106(2): Ahlén, I Nordligt fynd av lövvårtbitare - Leptophyes punctatissima. Fauna och Flora 106 (4): Ahlén, I Undersökningstyp: Artkartering av fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm Ahlén, I Fyledalens fladdermusfauna. YstadNatur 49: Ahlén, I Åtgärdsprogram för långbensgroda Naturvårdsverket Rapport Ahlén, I Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige. Förslag till utformning av biogeografisk uppföljning Ahlén, I., Ahlén, J. & Rydell, J Fladdermusfaunan i Valle härad. Skaraborgsnatur 48: Ahlén, I. & Baagøe, H.J Bats and wind power investigations required for risk assessment in Denmark and Sweden. Summary of presentation at the Conference on Wind power and Environmental impacts in Stockholm February 5-7, Ahlén, I Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_bechsteinii]. 14

15 195. Ahlén, I Barbastella barbastellus Barbastell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/barbastella_barbastellus] Ahlén, I Åtgärdsprogram för långbensgroda Naturvårdsverket Rapport Ahlén, I Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige. Förslag till utformning av biogeografisk uppföljning. Naturvårdsverket Ahlén, I. & Baagøe, H. J Bat diversity and wind power. Investigations required for risk assessment in Denmark and Sweden. Recommendations for authorities handling wind power and nature conservation matters 199. Ahlén, I Bechsteins fladdermus och andra arter i Göingebygden. Natur i Göinge. Ny serie. Nr 45. 9s Ahlén, I Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_bechsteinii_ pdf] Ahlén, I. och dejong, J Undersökningstyp: Linjetaxering av fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm de Jong, J., Ebenhard, T., Ahlén. I. Gerell, R. & Gerell Lundberg, K Nya svenska namn på Europas fladdermöss. Fauna och Flora 110:1: Ahlén, I. & Ahlén. J Fladdermusinventering inom projektet LifeELMIAS, Gotland På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län och projekt LifeELMIAS. Naturcentrum s. 204.Ahlén, I Åtgärdsprogram för barbastell, (Barbastella barbastellus). Naturvårdsverket, Rapport s. Uppdaterad 9 augusti 2015 Ingemar Ahlén Institutionen för ekologi, SLU Box Uppsala 15

Gotlands fladdermöss. Ingemar Ahlén text & foto

Gotlands fladdermöss. Ingemar Ahlén text & foto Gotlands fladdermöss Ingemar Ahlén text & foto Foto: Jens Rydell Ingemar Ahlén är professor emeritus vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Han är zoolog med forskningsprojekt

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Fyndhistorik. Av världens omkring 6 000

Fyndhistorik. Av världens omkring 6 000 Fladdermusfaunan i Sverige Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2011. Kunskaperna om fladdermusfaunan har under senare år ökat snabbt. I Sverige har nu 19 arter fladdermöss påträffats. Faktasammanställningen

Läs mer

Ahlén, I. & Baagøe, H.J. 2001. Dvärgfladdermusen uppdelad i två arter. Fauna och Flora 96 (2): 71-78.

Ahlén, I. & Baagøe, H.J. 2001. Dvärgfladdermusen uppdelad i två arter. Fauna och Flora 96 (2): 71-78. Ahlén, I. & Baagøe, H.J. 2001.. Fauna och Flora 96 (2): 71-78. Dvärgfladdermusen [Summary: The common uppdelad pipistrelle i två split arter into two species.] Ingemar Ahlén & Hans J. Baagøe A Fig. 1.

Läs mer

Slutförda uppdrag. Uppdrag Uppdragsgivare Län År. Ledande vindkraftsbolag. Ledande vindkraftsbolag. Länsstyrelsen i Skåne län. Ledande vindkraftsbolag

Slutförda uppdrag. Uppdrag Uppdragsgivare Län År. Ledande vindkraftsbolag. Ledande vindkraftsbolag. Länsstyrelsen i Skåne län. Ledande vindkraftsbolag Slutförda uppdrag Uppdrag Uppdragsgivare Län År Naturvårdsunderlag Grönstruktur- och naturvårdsplan, Sjöbo kommun. Sjöbo kommun Skåne 2014 2014 2013 Naturvårdsunderlag för skötselplaner för naturreservaten

Läs mer

Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr 22514-1) 15 december 2006

Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr 22514-1) 15 december 2006 Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr 22514-1) 15 december 2006 Bakgrund Mångåriga studier av fladdermössens migration vid sydsvenska kuster

Läs mer

Döda fladdermöss funna under ett vindkraftverk

Döda fladdermöss funna under ett vindkraftverk Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk En pilotundersökning i sydöstra Sverige visar att såväl fladdermöss som fåglar av ett flertal arter omkommer vid landbaserade vindkraftverk. För att så långt

Läs mer

Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad

Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad 1 Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad Till Eolus Vind AB Box 26 447 21 Vårgårda Projektör Vanja Larsson (vanja.larsson(at)eolusvind.com)

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

På ön Capri utanför Neapel i södra Italien

På ön Capri utanför Neapel i södra Italien Fladdermöss på Capri Under två korta besök på Capri fågelstation kring månadsskiftet september-oktober 2010 och 2011 inventerades förekomsten av fladdermöss med hjälp av ultraljudsdetektorer. Detta är

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA NORRLANDSK SKOGSHISTORIA Måinniskan, skogen och industrin \e*$s ') 9? Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8-9 april1992 Umeä1992 Denna rapport tir en dokumentation av de skogshistoriska seminariedagar

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Ekologisk kompensation nytt verktyg i Sverige? Välkommen till den första konferensen i Sverige om ekologisk kompensation. Konferensens syfte är att inleda en bred

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare Riskvärdering av växtskadegörare Skogsstyrelsens workshop i Visby den 7 maj 2014 Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och SLU Utdrag: Jordbruksverket ska, tillsammans med SLU i relevanta delar, utreda

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Fladdermöss och Vindkraftverk i Stenungsunds Kommun. Anna Zeffer Monica Rundin

Fladdermöss och Vindkraftverk i Stenungsunds Kommun. Anna Zeffer Monica Rundin Fladdermöss och Vindkraftverk i Stenungsunds Kommun Anna Zeffer Monica Rundin Fladdermöss och Vindkraftverk i Stenungsunds Kommun Anna Zeffer Monica Rundin Sammanfattning Alla fladdermusarter i Sverige

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2013 länsvisa skattningar och trender

Björnstammens storlek i Sverige 2013 länsvisa skattningar och trender Björnstammens storlek i Sverige 213 länsvisa skattningar och trender Rapport 214-2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg och Jon E. Swenson www.bearproject.info Introduktion Den senaste

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien rapport 5748 september 2007 Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Ingemar Ahlén Lothar Bach

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun En analys av effekterna på fågelfaunan PM 2014-10-08 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Naturvårdskonsult Gerell Tomelillavägen 456-72 275

Läs mer

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015

Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Kungsörn Sverige och Stockholms Ornitologiska förening inbjuder till Nordiskt kungsörnssymposium 2015 Fredag 16 oktober - lördag 17 oktober Plats: Naturhistoriska Riksmuséet Stockholm 1 Fakta om konferensen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

Seminarium Kortlivade klimatpåverkande ämnen Arktiska Rådet och SLCF. Reino Abrahamsson Naturvårdsverket Klimatavdelningen

Seminarium Kortlivade klimatpåverkande ämnen Arktiska Rådet och SLCF. Reino Abrahamsson Naturvårdsverket Klimatavdelningen Seminarium Kortlivade klimatpåverkande ämnen Arktiska Rådet och SLCF Reino Abrahamsson Naturvårdsverket Klimatavdelningen Rica Hotel, Stockholm, 8 mars 2011 Arktiska Rådet Arktiska Rådet etablerades 1996

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB.

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB. 2012 Stenberg, M., Nyström, P. & Hertonsson, P.(2012) Verksamhetsberättelse för arbetet med hotade groddjur i Skåne 2012. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Åbjörnsson, K. & Stenberg, M (2012) Översiktlig

Läs mer

Salskraken tillhör inte Upplands häckfåglar, Bill Douhan. Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2).

Salskraken tillhör inte Upplands häckfåglar, Bill Douhan. Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2). Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2). Bill Douhan Rrk:s uppgift är att följa upp och dokumentera vad som händer i fågelfaunan inom Upplands rapportområde. Den arbetsuppgift som varit, och fortfarande

Läs mer

Vägkantsbiotopernas betydelse för bevarandet av biologisk mångfald

Vägkantsbiotopernas betydelse för bevarandet av biologisk mångfald 1 Vägkantsbiotopernas betydelse för bevarandet av biologisk mångfald Roadsides provide habitat for a wide range of plants and animals, most of them common but also some species that are threatened in the

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft

Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft MAGNUS GELANG Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft. Bilaga

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar.

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) Sveriges Mykologiska

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

NATURVÄRDEN OCH FRILUFTSLIV VID VINDKRAFTSETABLERING

NATURVÄRDEN OCH FRILUFTSLIV VID VINDKRAFTSETABLERING NATURVÄRDEN OCH FRILUFTSLIV VID VINDKRAFTSETABLERING Denna checklista är framtagen 2011 av kommunekologer i Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Viss redaktionell bearbetning har

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Konferens Niepolomice, Polen 9-10 september 2010 Tommy Svensson

Konferens Niepolomice, Polen 9-10 september 2010 Tommy Svensson Foto: Några kilometer utanför Niepolomice, i ett skyddat urskogsområde, finns den berömda visentuppfödningen (). Konferensen The Wisent in Royal Forest är den 8:e nationella konferensen som Bison Friend

Läs mer

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2011/2012 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Oikos 2013 4-6 February, Planck lecture hall List of participants

Oikos 2013 4-6 February, Planck lecture hall List of participants Aggemyr, Elsa Akram, Usman Andersson, Gunilla Arlt, Debora Aspviken, Klara Astor, Tina Bastviken, David Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Department of Ecology Department of Ecology Tema

Läs mer

Biologisk mångfald på våra motorbanor

Biologisk mångfald på våra motorbanor Biologisk mångfald på våra motorbanor 1 av 27 Motorsportens miljöutmaningar Förbunden vill tillsammans bidra till en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Idrottsrörelsen är en stor

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma Om läsning Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma I bokstävernas krumelurer, i deras hopflätning till ord och meningar finns många hemliga rum När man fått tag i läsandet har

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer