Curriculum vitae Ingemar Ahlén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum vitae Ingemar Ahlén"

Transkript

1 Curriculum vitae Ingemar Ahlén Personliga data: Torsten Ingemar Ahlén, personnr Född den i Kristinehamn (Varnums socken) i Värmlands län. Svensk medborgare Civilstånd: gift. Barn: en son. Bostad: Krusenberg 520, Uppsala. Utbildning, examina: Avlade studentexamen vid Hvitfeldtska h.a.l., Göteborg Inskrevs vid universitetet i Göteborg den Inskrevs vid universitetet i Lund den Avlagt filosofie kandidatexamen den Avlagt filosofie licentiatexamen den Avlagt disputationsprov för vinnande av filosofie doktorsgraden den Promoverades till filosofie doktor den Förordnades som docent i zoologi vid Lunds universitet den 9.6.l965. Kreerades till jubeldoktor vid Lunds universitet den Tjänster och förordnanden: Förste amanuens vid zoologiska institutionen i Lund l Forskarassistent vid zoologiska institutionen i Lund l Docenttjänst i zoologi vid Lunds universitet l Professor i skoglig vertebratekologi från den l vid Skogshögskolan i Stockholm, sedan 1977 vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Forsknings- och studieresor: Danmark, Norge, Finland, sgs årligen för forskningssamarbete, föreläsningar och möten. England 1963, 1981, 1985, 1994 Skottland 1963, 1985 Irland 1997 Tyskland 1961, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1994, 1995, 1996, 2003, 2005, 2009, 2010 Österrike 1983, 1995, 2003 Frankrike 1985, 1986, 1987, 1988, 1995, 2005 Holland 1981, 1991 Spanien 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1995, 1997, 1998, 1

2 Italien 1969, 1985 Schweiz 1985 Polen 1964, 1965, 1968 Island 1962, 1984, 1992, 1996 Svalbard l962, 1964, 1967, 1996 Färöarna 1996 Jan Mayen 1996 Tanzania, Uganda, Kenya 1972 U.S.A. (1962: Iowa, Nebr., N.Dak., S.Dak., Minn., Wisc., Mich., Mont., Wash., Oreg., N.Y.; 1968: Alaska; 1977: Georgia, Florida, Tenn., N.Ca., Virg., Wash-DC., Maryl.,Delaw; 2002 Tex; 2008 Tex.) Canada (1962: Ontario; 1987: British Colombia, Yukon) Sovjetunionen 1969: Moskva och Sibirien; 1982: Moskva och Kaukasus (Georgien och Adzerbadjan); Leningrad Estland Lettland 1986, 1991, Tjeckoslovakien 1987, Bulgarien 1999, 2001, 2002 Grekland 2000, 2002 Portugal (Azorerna) Uppdrag (ett urval) SLU, Inst.f. viltekologi, ämnesföreträdare, prefekt (t o m 1978), styrelseledamot SLU, forskningsnämnden, skogsvetenskapliga fakulteten (ledamot ) SLU, programkommitté 5 (ordförande från starten till 1983, därefter ledamot, från 1989 åter ordförande till dess att programkommittéerna upphörde år 1992) SLU, skogsvetenskapliga fakulteten. Promotor vid promotions- och installationsakten 4 oktober Höll högtidstalet och promoverade H.M. Konungen som hedersdoktor. SLU, skogsvetenskapliga fakulteten. Medlem av den grupp som fakulteten givit i uppdrag att upprätta en ny plan för forskning rörande contorta-tall. SLU, medlem av den grupp som under dekanus ledning utredde förstärkning av forskning inom området produktionmiljö-natur vid skogsvetenskapliga fakulteten. SJFR, Skogs- och Jordbruksforskningsrådet. Medlem av den grupp som givits i uppdrag att planera en särskild forskningssatsning rörande natur och miljö inom skogs- och jordbruksforskning. Nordiskt Kollegium för Viltforskning, av Jordbruksdepartementet utsedd svensk representant från kollegiets tillkomst 197l till Statens Naturvårdsverk. Naturvårdsrådet (av Jordbruksdepartementet utsedd ledamot tills rådets verksamhet upphörde 1981). Statens Naturvårdsverk. Projektgrupp för bevarande av naturtyper och arter. (Huvudprojektledare under projektets sex år, ). Statens Naturvårdsverk. Vetenskapliga kommittén för naturvård (ledamot under två mandatperioder). Statens Naturvårdsverk. Referensgrupp för Sveriges älgforskning (ledamot till 1980). 2

3 Statens naturvårdsverk.-referensgrupp för nationalparker. Statens naturvårdsverk (från 1994 länsstyrelsen i Kristianstads län, och sedan Skåne län) - Skötselrådet för Stenshuvud nationalpark. Svenska naturskyddsföreningen, ledamot av styrelsen på 1970-talet. WWF-Svenska Världsnaturfonden -Styrelsen (gamla) ledamot till WWF-Svenska Världsnaturfonden - Styrelsen (nya) ledamot WWF-Svenska Världsnaturfonden Förtroenderådet, ledamot WWF-Svenska Världsnaturfonden - Projektkommittén (ledamot , ordförande ) Naturhistoriska Riksmuseet (av Utbildningsdepartementet utsedd suppleant i styrelsen ) Svenska Jägareförbundet, Jakttidsberedningen (representant för SLU) Svenska Jägareförbundet, Stiftelsen Sveriges Vildnad (ledamot sedan 1965) Skogsstyrelsen. Expert och föreläsare vid utbildningskampanj om faunavård i skogsbruket. Domänverket. Expertuppdrag för utarbetande av hänsynsregler för faunan. Giftnämnden. Expert vid granskningen av fenoxisyrornas ekologiska effekter. Jordbruksverket. Expertuppdrag för övervakning av faunavården i Eriksbergs vilthägn i Blekinge. Eriksbergsrådet sedan Har utfört ett stort antal uppdrag av mer eller mindre kortvarig art åt bl a Statens Byggforskningsråd, Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd, Bostadsdepartementet, Jordbruksdepartementet, Socialstyrelsen, Nordiska ministerrådet, Miljöverndepartementet (Norge), Council of Europe och ifråga om akademiska sakkunnigbedömningar för en lång rad universitet i Sverige och andra länder i Europa. Har varje år inbjudits att hålla ett flertal föredrag och föreläsningar vid olika universitet, konferenser, föreningar, myndigheter i Sverige och utomlands, bl.a. U.S.A, Storbitannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Ryssland, Slovenien, Norge och Finland. Ledamot av Kungl Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) sedan Ledamot av KSLAs utskott för naturresurser och miljöfrågor sedan Av regeringen utsedd ledamot av Vetenskapliga Kommittén för Biologisk Mångfald och i det ombildade Vetenskapliga Rådet för Biologisk Mångfald Miljöstrategiska Fonden (MISTRA). Ledamot av planeringsgrupp för forskningsprogram om Sustainable Forestry in Southern Sweden under Projektledare för Databanken för hotade arter - fauna , därefter ansvarig för ArtDatabankens faunasektion Ledamot i styrelsen för ArtDatabanken Ordförande för interimistisk grupp för planering av Centrum för Biologisk Mångfald vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet Ordförande i styrelsen för Centrum för Biologisk Mångfald Ledamot i styrelsen för Centrum för Biologisk Mångfald IUCNs Species Survival Commission, Chiroptera specialist group (ledamot). Internationell Fond för stöd åt chiropterologer i Östeuropa. (Styrelseledamot sedan fondens tillkomst 1987). European Panel for Bat Conservation. Ledamot sedan

4 Utmärkelser och priser Tilldelades Nordstjärneorden Mottog Svenska Naturskyddsföreningens silverplakett 2 juni Tilldelades av Kungliga Vetenskapsakademien den 13 april 1994 Sture Centerwalls pris för framgångsrikt arbete för svensk faunavård. Hans Majestät Konungens medalj i 8:e storleken i serafimerordens band för mångåriga betydelsefulla insatser som vilt- och naturvårdsforskare den 28 januari Forskarhandledning Har vid institutionen för viltekologi och institutionen för naturvårdsbiologi varit huvudhandledare för följande forskarstuderande (år för avlagd examen): Börje Pettersson (1980), Martin Tjernberg (1983), Gustaf Aulén (1988), Linda Hedlund (1990), Åke Berg (1991), Kristina Johnsson (1993), Johnny de Jong (1994), Oskar Kindvall (1995), Per Edenhamn (1996), Lena Berg (1997). Har dessutom varit biträdande handledare för forskarstuderande vid ett flertal utländska universitet. Publikationer och officiella rapporter: 1. Ahlén,I Kungsfågelsångaren (Phylloscopus proregulus) anträffad i Bohuslän. Vår Fågelvärld l7:33l Ahlén,I. l959. Bohusläns fåglar. I: C.Skottsberg & K.CurryLindahl (red). Natur i Bohuslän. s Ahlén,I Dvärgörn (Hieraëtus pennatus) för första gången anträffad i Sverige. Vår Fågelvärld 20: Ahlén,I Från Skånes kronviltsmarker. Skånska Jägarsällskapets Årsbok 1961: Ahlén,I. & Lennerstedt,I Vertebratfaunan vid Tisjön i Dalarna. Fauna och Flora 55: Ahlén,I Ett fynd av Podiceps griseigena holboelli Reinhardt i Sverige. Vår Fågelvärld 20: Ahlén,I. & Lennerstedt,I Vertebratfaunistiska studier i norra Jämtland. Fauna och Flora 56: Ahlén,I. 1. Om smådoppingens (Podiceps ruficollis (Pall.)) utbredning och ekologi i Sverige. Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening 1:(3): Ahlén,I., Dixelius,Q., Larsson,E., Mascher,J., Rudebeck,G., Stolt,B.-O. & Ulfstrand,S Förteckning över Sveriges fåglar. Femte upplagan. Stockholm. 10. Ahlén,I Kronhjortens raser i Skandinavien Svensk Jakt 101: Ahlén,I Kronhjortens rasfråga. Svensk Jakt 102: Ahlén,I Hur den skånska kronhjorten undersökes. Skånes Naturs Årsskrift 5l:

5 13. Ahlén,I Den skånska kronhjortens utbredning och numerär. Statens Offentliga Utredningar 1944:23:96-l Ahlén,I Comparison between the winter feeding behaviour of the red deer and the moose. Trans.Congr.Int.Union Game Biol. VI: London. 15. Ahlén,I Studies on the red deer, Cervus elaphus L., in Scandinavia. I.History of distribution. Viltrevy 3:l Ahlén, I Studies on the red deer, Cervus elaphus L., in Scandinavia. II.Taxonomy and Osteology of prehistoric and recent populations. Viltrevy 3:89-l Ahlén, I Studies on the red deer, Cervus elaphus L., in Scandinavia. III.Ecological investigations. Viltrevy 3: Ahlén, I Studies on the history of distribution, taxonomy and ecology of the red deer in Scandinavia. Lund. Diss. 11 s. 19. Ahlén, I Skogshejdan - en utmarksrelikt. Skånes Natur 52: Ahlén, I Landskapets utnyttjande och faunan. Sveriges Natur, årsbok 1966: Ahlén, I Studies on the distribution and ecology of the little grebe, Podiceps ruficollis (Pall.), in Sweden. Vår Fågelvärld, Supplementum 4:l Ahlén, I Markanvändning och cervidproduktion. I: Föredrag och diskussioner vid viltforskningsrådets nordiska konferens på statens veterinärmedicinska anstalt 3-5 mars 1966, s Stockholm. 23. Ahlén, I Notes on four rare bird species on Spitsbergen. Vår Fågelvärld 26: Ahlén,I Varför viltstatistik?. Svensk Jakt 106: Ahlén,I Kronhjortens framtid. Skånes Natur 56: Ahlén,I Gråhakedoppingen Podiceps griseigena som häckfågel i Skåne Vår Fågelvärld 29: Ahlén,I Debatt -70: Kronhjorten i Blekinge. Blekinges Natur 1970:113-1l Ahlén,I En iakttagelse av kungsörnens jaktteknik. Meddelanden från Skånes ornitologiska förening 9: Ahlén,I Produktion och konsumtion av vinterkvistar. Metoder för forskning och extensiv besiktning. Avd. f. vertebratekologi, Skogshögskolan. 30. Ahlén,I Den kemiska lövbekämpningens ekologiska effekter. Sveriges Natur 61: Ahlén,I. l970. Fenoxisyrapreparatens ekologiska effekter. Avd. f. vertebratekologi, Skogshögskolan- Även tryckt i Giftnämndens "Fenoxisyror, granskning av aktuell information. Rapport från en expertgrupp.". Stockholm Ahlén,I. & Andersson,Å Breeding ecology of en eider population on Spitsbergen. Ornis Scand. 1: Ahlén,I Landskapsförändringarna och faunan i Skåne. Skånes Natur 58:

6 34. Ahlén,I Research on moose-vegetation interplay in Scandinavia. Proc. 5th N.Amer. Moose Workshop, Kenai, Alaska s Ahlén,I SkOF:s Östafrikaresa 28 juli- 19 august Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening 11: Ahlén,I Fätpiplärkan Anthus campestris koloniserar skogsmark i Skåne. Vår Fågelvärld 3l: Ahlén,I. & Larsson,T.-B Slagugglans Strix uralensis boplats- och biotopval inom södra delen av utbredningsområdet i Sverige. Inst f skogszoologi, Skogshögskolan. Rapporter och uppsatser Nr Ahlén.I Skogsbruket och faunan. Sveriges Natur, Årsbok 1973, s Ahlén,I Skogsbruket och djurlivet. kapitel i bok om skogsbruk och naturvård utgiven av Statens Naturvårdsverk, s Ahlén, I Viltfoderinventeringen. Inst. f. skogstaxering, Skogshögskolan. Rapporter och uppsatser, Nr 16, del 2, s Ahlén,I Kalhyggesbruket och den högre faunan. Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift 72: Ahlén,I Vilt och vildmarker - anpassningar i skogsbruket eller alternativ markamvändning. Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift 72: Ahlén,I Forstry and the bird fauna in Sweden. Ornis Fenn. 52: Ahlén,I., Ehnström,B. & Ingelög,T Bevarande av vilda djur och växter - forskning om hotade och missgynnade arter i skogsmark. Sveriges Natur, Årsbok 1975, s. 12l Ahlén,I Hotade ryggradsdjur (exkl. fiskar) i Sverige. Preliminär lista med kategorier delvis baserade på "Red Data Book". Sveriges Natur, Årsbok 1975, s Ahlén,I Winter habitats of moose and deer in relation to land use in Scandinavia- Viltrevy 9:(3): Ahlén,I Forestry and the vertebrate fauna. Ur: Tamm,C.O.(red). Man and boreal forest. Ecol. Bull.(Stockholm) 21: Ahlén,I. & Andersson,Å Gråspett Picus canus och vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos i Sverige Vår Fågelvärld 35:2l Ahlén,I Projekt hotade hackspettars ekologi. Vår Fågelvärld 35: Ahlén,I Faunavård. Om bevarande av hotade djurarter i Sverige. Skogshögskolan Naturvårdsverket. 256 s. 51. Ahlén,I.,Andersson,J., & Hansson,L Stubb-brytning och tillvaratagande av hyggesavfall. Effekter på den högre faunan. Inst f viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Även tryckt i Projekt Helträdsutnyttjande, PHU Rapport 59:1-9 (1978). 52. Ahlén,I Skötsel och andra bevarandeåtgärder för naturtyper och arter. Översiktliga analyser och bedömningar av kunskapeläge och forskningsbehov. Statens naturvårdsverk. 43 s. 53. Ahlén,I Forskning om skogsbruk - fauna vid lantbruksuniversitetet. Vår Fågelvärld 37:

7 54. Ahlén,I., Andersson,A., Aulén,G. & Pettersson,B Vitryggig hackspett och mellanspett - två hotade arters ekologi. Anser, Supplement 3: Ahlén,I Dammfladdermus Myotis dasycneme (Boie 1825) funnen i Uppland. Fauna och Flora 74: Ahlén,I. & Lavsund,S Viltfoderinventeringen. Nordisk Biomassaforskning. Symposium i Umeå 23-2S oktober Inst f skogstaxering, Sveriges lantbruksuniversitet, Rapport 29: Ahlén,I., Boström,U., Ehnström,B. & Pettersson,B Faunavård i skogsbruket. Jönköping. 48 s. 58. Ahlén,I. & Stenbeck,G Bevarande av naturtyper och arter - ett projektområde. Naturvårdsverket. Fakta om miljövårdsforskning. 59. Ahlén,I Problems of bat identification on sounds. Biophon 7(2):12-l Ahlén,I Faunavård. Forskning pågår. Sveriges lantbruksuniversitet. Verksamhet Uppsala. s Ahlén,I., Anderson,Å., Boström,U. & Danell,K Faunan i våtmarker som förändras. Sveriges Natur, Årsbok 71: Ahlén,I. & Degn,H.J Lövvårtbitarens Leptophyes punctatissima sång. Fauna och Flora 75: Ahlén,I. & Berglund,B Hotade och sällsynta groddjur status, miljökrav och förslag till åtgärder. Lägesrapport Statens Naturvårdsverk PM s. 64. Ahlén,I. Boström,U., Ehnström,B. &. Pettersson,B Faunavård i skogsbruket. Skogsstyrelsen, Jönköping. 60 s. (2 uppl. med nya bilagor). 65. Ahlén,I Identification of Scandinavian bats by their sounds. SLU, Department of Wildlife Ecology, Report no s. 66. Ahlén, I. Identification of Scandinavian Bats by their sounds. Sound Cassette. SLU, Department of Wildlife Ecology, Uppsala. 67. Ahlén, I Ultraljud hos svenska vårtbitare (0rth., Tettigoniidae). Entomologisk tidskr. 102: Ahlén, I Hotade och sällsynta ryggradsdjur i Sverige Statens Naturvårdsverk PM s. 69. Ahlén, I. 198l. Field identification of bats and survey methods based on sounds. Myotis 18-19: Bonn. 70. Ahlén, I. l981. Hjortdjurens vinterbiotoper i relation till markanvändningen i Skandinavien. I: Artiklar om viltforskning ur Svensk Jakt, Viltrevy m fl utvalda av Svenska Jägareförbundet. Stockholm. s Ahlén, I. & Nilsson, S.G Samband mellan fågelfauna och biotopareal på öar med naturskog i Mälaren och Hjälmaren. Vår Fågelvärld 41: Ahlén, I Vertebratfaunan i Sverige - statusöversikt och en diskussion om orsaker till förändringar. Rapport från Inst. f. viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 9:

8 73. Ahlén, I Inventering av fladdermöss. Rapport från Inst. f. viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 9: Ahlén, I Bevarande av naturskogar och urskogar. II. En diskussion om syften och prioriteringar. Skogs- o. Lantbr.akad.Tidskr. 121: Boström, U. & Ahlén, I Loss of open peatland and some other open habitats in Sweden and the effects on the bird fauna. Acta XVIII Congressus Internationalis Ornithologicus, Moscow, August 16-24, Vol.II, s Ahlén, I Songs of Swedish Bush Crickets. Ultrasounds transformed. Sound Cassette. SLU, Department of Wildlife Ecology, Uppsala. 77. Ahlén, I The bat fauna of some isolated islands in Scandinavia. Oikos 41: Ahlén, I. & Ingelög, T Ädellövskog - bevarande eller skogsbruk? Sveriges Natur 74:(2):l Ahlén,I Theories about the distribution of the agile frog Rana dalmatina in Sweden. Proceedings of the 2nd Nordic symposium on herpetology Gunneria (Trondheim) 46: Ahlén,I Låt dem leva! Biologiska förutsättningar Ur: Låt dem leva! Rapport från höstkonferens 1983 om skydd av arter och naturtyper. Svenska naturskyddsföreningen, Stockholm. s Ahlén,I. &. Ingelög,T Databank för hotade växt- och djurarter byggs upp vid SLU. SLU-ringen, personaltidning för Sveriges lantbruksuniversitet, 7:(9): Ahlén,I., Pettersson,L. & Svärdström,A An instrument for detecting bat and insect sounds. Myotis 21-22: Ahlén,I Små populationers biologi i relatiom till landskapets strukturella förändringar. Förslag till projektområde. I: Biotopskydd i Norden. Rapport från nordiskt seminarium om biotopskydd oktober Christer Nilsson (red.). Statens Naturvårdsverk, Solna. s Ahlén,I Sonar signals used in census work and flight activity studies on bats. Systemes Sonar Aeriens Animaux. Colloque International CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Lyon 15:1-2l. 85. Ahlén,I Skogsvetenskapliga fakulteten. Promotions- och installationsskrift. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.s Ahlén,I Inför kritiska områden för hotade arter. Sveriges Natur 77:(3): Ahlén,I Var går nordgränsen för den gråskimliga fladdermusen Vespertilio murinus i Sverige?. Fauna och Flora 81: Ahlén,I Hur mycket av svensk mark skall vi skydda och vad får det kosta?. Diskussionsinlägg. K.Skogs- o. Lantbr. tidskr. 125: Ahlén,I Mål för faunavården och floravården i Sverige. Skogsfakta 1986:9: Ahlén,I. & Pettersson,L Improvements of portable systems for ultrasonic detection. Bat Research News 26:76. 8

9 91. Ahlén,I. Boström,U., Ehnström,B. &. Pettersson,B Faunavård i skogsbruket. Allmän del. Skogsstyrelsen, Jönköping. 60 s. (Ny omarbetad och utvidgad uppl.). 92. Ahlén,I En fladdermusexkursion på Osaby. Milvus 17: Ahlén,I Sonar used by flying Lesser horseshoe bat, Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (Rhinolophidae, Chiroptera), hunting in habitats. Z. Säugetierkunde 53: Ahlén,I. & Tjernberg,M Hotade och sällsynta ryggradsdjur i Sverige. Sveriges Natur 79:2: Ahlén, I Vertebratfaunan på Krusenberg. Fåglar i Uppland 16: Ahlén, I European Bat Sounds transformed by ultrasound detectors. 29 species flying in natural habitats. Kassett. 97. Ahlén, I Tid att leta hasselmus. Sveriges Natur 81:(5): Ahlén,I. & Gerell,R Distribution and status of bats in Sweden. European Bat Research V.Hanak, I.Horacek, J.Gaisler (eds.). Charles Univerity Press. Praha. 99. Ahlén,I Artbestämning av flygande fladdermöss. Svenska naturskyddsföreningen. Stockholm. 54 s Ahlén, I Identification of bats in flight. Swedish Society for Conservation of Nature. Stockholm. 50 s de Jong,J. & Ahlén,I Factors affecting the distribution pattern of bats in Uppland, central Sweden. Holarctic Ecology 14: Ahlén, I Fladdermusfaunan i Erkenområdet. I: Erkenområdet - naturinventering och förslag till skyddsåtgärder. Naturvård i Norrtälje kommun, Kindvall,O. & Ahlén,I Geometrical Factors and Metapopulation Dynamics of the Bush Cricket Metrioptera bicolor Philippi (Orthoptera, Tettigoniidae). Conservation Biology 6: Ahlén, I., Andrén, C. & Nilson, G Sveriges grodor, ödlor och ormar. Databanken för hotade arter och Naturskyddsföreningen. Stockholm. 48 s Ahlén, I Grodläten - Sveriges grodor och paddor. Mono & Stereo. Kassett Ahlén, I Grodläten - Sveriges grodor och paddor. Mono & Stereo. DAT-kassett Ahlén,I. & Tjernberg, M Artfakta - Sveriges hotade och sällsynta ryggradsdjur Databanken för hotade arter. Uppsala. 346 s Ahlén, I Species Identification of Bats in Flight. Proceedings of the first European Bat detector Workshop: K.Kapteyn (ed.). Netherlands Bat Research Foundation. Amsterdam, pp Ahlén, I Some remarks on Technical Equipment for Field Observations of Bats in Flight. Proceedings of the first European Bat Detector Workshop. K.Kapteyn (ed.). Netherlands Bat Research Foundation. Amsterdam, pp Ahlén, I Stenshuvud - refugium för fauna och flora. I: Stenshuvud - nationalparken på Österlen. K.-R. Johansson (red). Naturvårdsverket, Solna. pp

10 111. Ahlén, I Gotlands fladdermusfauna Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby Ahlén, I Fladdermusfaunan vid Skedviken. I: Skedviken. Norrtälje kommun. Norrtälje. s Ahlén.I., Andrén,C. & Nilson,G Sveriges grodor, ödlor och ormar. 2:a reviderade och utökade upplagan. ArtDatabanken och Naturskyddsföreningen. Uppsala och Stockholm. 56 pp Ahlén, I Databanken för hotade arter i Sverige. In: Norsk databank for flora og fauna. Seminarreferat. DN-Notat Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. p Ahlén,I En isolerad population av ängsvårtbitare Metrioptera roeseli på Skånes sydkust. Entomologisk Tidskrift 116: Ahlén, I 'Prehistory' of Wildlife Biology. Wildlife Biology 1: Kindvall, O. & Ahlén, I Geometrical factors and metapopulation dynamics of the bush cricket, Metrioptera bicolor Philippi (Orthoptera: Tettigoniidae). In: Genes, Populations, and Species. Readings from Conservation Biology (ed. D. Ehrenfeld). Soc. Cons. Biol. & Blackwell Science, Inc. Cambridge, Mass. pp Ahlén, I Artantal i Upplands häckfågelfauna. I: R. Fredriksson & M. Tjernberg. Upplands fåglar. Uppsala. s Gustafsson, L. & Ahlén, I. (red.) Sveriges Nationalatlas - Växter och djur. SNA förlag AB, Stockholm Ahlén, I. & Strömberg, G En utfärd till Utklippan i månadsskiftet augusti/september Fåglar i Blekinge 32:1: Ahlén, I. & Tjernberg, M. (red.) Rödlistade ryggradsdjur i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, Uppsala. 335 s Ahlén, I Agreement on the conservation of bats in Europe. National report from Sweden Naturvårdsverket, Stockholm. 12 s Gustafsson, L. & Ahlén, I. (eds.) Geography of Plants and Animals. National Atlas of Sweden. SNA Publishing, Stockholm Ahlén, I. & de Jong, J Upplands fladdermöss - Utbredning, täthet och populationsutveckling Länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsens meddelandeserie 1996: de Jong, J & Ahlén, I Artantal och populationstäthet hos fladdermöss. I: Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Stockholm Ahlén, I Distribution and habitats of Rana dalmatina in Sweden. Rana, Sonderheft 2: Ahlén, I Migratory behaviour of bats at south Swedish coasts. Zeitschrift für Säugetierkunde 62: Ahlén, I Ölands fladdermusfauna. Länsstyrelsen Kalmar län, Meddelanden 1997:7. Kamlar. 26 pp Ahlén, I Nytt om fladdermusfaunan på Gotland. Natur på Gotland 1997:1:20. 10

11 130. Ahlén, I Preface and Voorword in: H.Limpens, K.Mostert, W.Bongers (eds.). Atlas van de Nederlandse vleermuizen. KNNV Uitgeverij. Utrecht. pp Ahlén, I Avsnitt om flyttande fladdermöss (s. 94) i: Ekstam, U., Forshed, N. och Johansson, O. Ottenby - naturen och historien. Triandrum, Skövde Ahlén, I Fältobservationer av ultraljud hos flygande fjärilar [Field observations of ultrasonic sounds from flying moths]. Ent. Tidskr. 118: Ahlén, I Gotlands fladdermusfauna Länsstyrelsen i Gotlands län. Livsmiljöenheten - rapport nr Ahlén, I Långbensgrodan. I: Inventering av hässlen på Ölands mittland. Länsstyrelsen i Kalmar län informerar. Meddelande 1998:8. s Ahlén, I Agreement on the conservation of bats in Europe. National report from Sweden Naturvårdsverket, Stockholm Ahlén, I Grå vårtbitare (Platycleis albopunctata) funnen på Torö i Södermanland. [Grey Bush-cricket Platycleis albopunctata (Goeze 1758)(Orthoptera, Tettigoniidae) found on Torö in Södermanland, Sweden]. Entomologisk Tidskrift 119: Rydell, J., Ahlén, I., Gerell, R., de Jong, J., Odelberg, C. och Unger, U Fladdermössen i Kleva gruva. Fauna och Flora 94: Ahlén, I. & Cederroth, C Varfågel Lanius excubitor av rasen homeyeri gästade Öland Calidris 28:2: Ahlén, I. & Baagøe, H. J Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe - experiences from field identification, surveys and monitoring. Acta Chiropterologica 1: Ahlén, I Styltlöpare på Torhamns udde. Fåglar i Blekinge 36: Ahlén, I Fladdermuskollisioner med vindkraftverk. Pp i: Vindkraftverk till havs. Naturvårdsverket, Rapport Stockholm Ahlén, I. & Baagøe, H. J Dvärgfladdermusen uppdelad i två arter. Fauna och Flora96: [Summary. The common pipistrelle split into two species] 143. Baagøe, H. J. & Ahlén, I Dværgflagermusen opsplittet i to arter. Flora og Fauna 107: (Århus). [With English summary] Ahlén, I Trana häckande i Mittlandet. Calidris 30: Ahlén, I Fladdermöss. Kapitel (Pp ) i: Natur och Kultur på Öland (Markus Forslund red.). Länsstyrelsen, Kalmar. 464 pp Ahlén, I Kräldjur och groddjur. Kapitel (Pp ) i: Natur och Kultur på Öland (Markus Forslund red.). Länsstyrelsen, Kalmar. 464 pp Ahlén, I Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk. Fauna och flora 97:3: [Summary: Bats and birds killed by wind power turbines.] 148 Ahlén, I Agreement on the conservation of bats in Europe. National implementation report from Sweden Naturvårdsverket, Stockholm. 5 pp. 11

12 149. Ahlén, I Vindkraftverk dödsfällor för fladdermöss. Vindbladet. Information från VindForsk. Nr. 41, sid Ahlén, I Vindkraftverk och fladdermöss en pilotundersökning. Slutrapport till Energimyndigheten Dnr 5210P , P-nr P Ahlén, I Wind turbines and Bats a pilot study. Final report to the Swedish National Energy Administration 11 December Dnr 5210P , P-nr P Ahlén, I Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget Fauna och Flora 99: 2: [Summary: The Bat fauna of Sweden. Present knowledge of distribution and status.] 153. Ahlén, I Heterodyne and time expansion methods for identification of bats in the field and through sound analysis. Pp in: Brigham, R.M., Kalko, E.K.V., Jones, G., Parsons, Limpens, H.J.G.A. (Eds). Bat Echolocation Research tools, techniques and analysis. Bat Conservation International, Austin, Texas, April Ahlén, I., Bach. L. & Johansson, T Första kolonin av pipistrell anträffad i Sverige. Fauna och Flora 99: 3: [Summary: A common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) colony found in Sweden.] 155. Ahlén, I. och Baagøe, H. J Faktaruta: Skillnader mellan Skandinaviens tre Pipistrellusarter. Fauna och Flora 99 (3):18. [Fact sheet: Differences between the three Pipistrellus-species in Scandinavia.] 156. Ahlén, I Inventering av barbastell (Barbastella barbastellus) Med notiser om andra ovanliga arter under året m.m. Rapport till Naturvårdsverket (Dnr ) Ahlén. I Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft. Slutrapport från förstudien 2005 (Projektnummer ). [Summary: Bat casualty risks at offshore wind power turbines. Report from introductory studies.] 158. Ahlén, I Gotlands fladdermusfauna Länsstyrelsen Gotlands län, Rapporter om natur och miljö nr [Summary: The bat fauna of Gotland 2005.] 159. Ahlén, I Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan. Åtaganden enligt det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS. Naturvårdsverket Rapport [Summary: Conservation and management of the bat fauna in Sweden Action plan for implementation of the EUROBATS agreement.] 160. Ahlén, I Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft. Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr ) 15 december [In Swedish with English summary. Risk Assessment for Bats at Offshore Windpower Turbines. Final report for 2006 to the Swedish Energy Administration.] 161. Ahlén, I Ljud från fjärilar. [Sounds from butterflies and moths.] Fauna och Flora 101(2): Ahlén, I., Bach. L., Baagøe, H. J. & Pettersson, J Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia. Swedish Environmental Protection Agency. Report Ahlén, I., Bach. L., Baagøe, H. J. & Pettersson, J Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien. Naturvårdsverket, Rapport

13 164. Ahlén, I Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia Presentation at Bats & Wind Energy Cooperative Workshop 8-10 January Bat Conservation International, Austin, Texas Ahlén, I Nya fynd i Skånes fladdermusfauna. Fauna och Flora 103(1): [Summary: New discoveries in the bat fauna of Skåne, Sweden.] 166. Ahlén, I Vindkraft ett hot för fåglar och fladdermöss? Biodiverse 2008(1): Ahlén, I Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige Rapport till Naturvårdsverket (Dnr Nv) Ahlén, I Barbstell-projektet, bestämningshjälp och raritetskontroll samt anmärkningsvärda fynd av fladdermöss í Sverige Rapport till Naturvårdsverket (Prot. N 96-08) Ahlén, I Gotlands fladdermöss. Natur på Gotland 2009 (3-4): Ahlén, I., Baagøe, H.J., & Bach, L Behavior of Scandinavian bats during migration and foraging at sea. Journal of Mammalogy 90 (6): Ahlén, I Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift Nr Ahlén, I Nymffladdermus Myotis alcathoe en nyupptäckt art i Sverige. [Alcathoe s Bat Myotis alcathoe, a new member of Sweden s bat fauna.] Fauna och Flora 105(4): Ahlén, I Fåglar och vindkraft.skärgård (Åbo Akademi) 33 (3): Ahlén, I Fågelarter funna under vindkraftverk i Sverige. Vår Fågelvärld 69(4): Ahlén, I Nordligt fynd av lövvårtbitare - Leptophyes punctatissima. Fauna och Flora 106 (4): Ahlén, I Undersökningstyp: Övervintrande fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm Ahlén, I Barbastella barbastellus Barbstell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/barbastella_barbastellus.] Ahlén, I Eptesicus serotinus Sydfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/eptesicus_serotinus] Ahlén, I Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_bechsteinii]. 13

14 180. Ahlén, I Myotis dasycneme Dammfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_dasycneme_100086] Ahlén, I Myotis nattereri Fransfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_nattereri_100087] Ahlén, I Nyctalus leisleri Leislers fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/nyctalus_leisleri_ pdf]. ( 183. Ahlén, I Pipistrellus nathusii Trollfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/pipistrellus_nathusii_100111] Ahlén, I Pipistrellus pipistrellus Pipistrell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/pipistrellus_pipistrellus_205994] Ahlén, I Rana dalmatina Långbensgroda. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/rana_dalmatina_100117] Ahlén, I Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget [The Bat fauna of Sweden. Present knowledge on distribution and status.] Fauna och Flora 106(2): Ahlén, I Nordligt fynd av lövvårtbitare - Leptophyes punctatissima. Fauna och Flora 106 (4): Ahlén, I Undersökningstyp: Artkartering av fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm Ahlén, I Fyledalens fladdermusfauna. YstadNatur 49: Ahlén, I Åtgärdsprogram för långbensgroda Naturvårdsverket Rapport Ahlén, I Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige. Förslag till utformning av biogeografisk uppföljning Ahlén, I., Ahlén, J. & Rydell, J Fladdermusfaunan i Valle härad. Skaraborgsnatur 48: Ahlén, I. & Baagøe, H.J Bats and wind power investigations required for risk assessment in Denmark and Sweden. Summary of presentation at the Conference on Wind power and Environmental impacts in Stockholm February 5-7, Ahlén, I Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_bechsteinii]. 14

15 195. Ahlén, I Barbastella barbastellus Barbastell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/barbastella_barbastellus] Ahlén, I Åtgärdsprogram för långbensgroda Naturvårdsverket Rapport Ahlén, I Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige. Förslag till utformning av biogeografisk uppföljning. Naturvårdsverket Ahlén, I. & Baagøe, H. J Bat diversity and wind power. Investigations required for risk assessment in Denmark and Sweden. Recommendations for authorities handling wind power and nature conservation matters 199. Ahlén, I Bechsteins fladdermus och andra arter i Göingebygden. Natur i Göinge. Ny serie. Nr 45. 9s Ahlén, I Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_bechsteinii_ pdf] Ahlén, I. och dejong, J Undersökningstyp: Linjetaxering av fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm de Jong, J., Ebenhard, T., Ahlén. I. Gerell, R. & Gerell Lundberg, K Nya svenska namn på Europas fladdermöss. Fauna och Flora 110:1: Ahlén, I. & Ahlén. J Fladdermusinventering inom projektet LifeELMIAS, Gotland På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län och projekt LifeELMIAS. Naturcentrum s. 204.Ahlén, I Åtgärdsprogram för barbastell, (Barbastella barbastellus). Naturvårdsverket, Rapport s. Uppdaterad 9 augusti 2015 Ingemar Ahlén Institutionen för ekologi, SLU Box Uppsala 15

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 1 PERSONLIGA DATA OCH ANSTÄLLNINGAR Namn: Nils Torbjörn Ebenhard Född i Östersund, Sverige, 5/4 1958 Personnummer: 580405-8237 Akademisk titel: Filosofie doktor Adress:

Läs mer

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien rapport 5748 september 2007 Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Ingemar Ahlén Lothar Bach

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2015-02-16

MERITFÖRTECKNING 2015-02-16 Sida 1 MERITFÖRTECKNING 2015-02-16 Henrik Weibull Naturvårdsbiolog, artspecialist. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2001. Är mycket kunnig på mossor och är en av huvudförfattarna av Nationalnyckelns

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

Fåglar. Revision av nationell miljöövervakning

Fåglar. Revision av nationell miljöövervakning Fåglar Revision av nationell miljöövervakning rapport 6493 mars 2012 Fåglar revision av nationell miljöövervakning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken 1 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken SLU Redaktör Wenche Eide Följande personer

Läs mer

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen

Projektledare: Clas Fries, Skogsstyrelsen NATURHÄNSYN Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Så inledde professor Elias Melin sin återblick

Så inledde professor Elias Melin sin återblick Svenska Botaniska Föreningen 100 år Den 16 februari 1907, nästan på dagen för ett hundra år sedan, bildades Svenska Botaniska Föreningen. Om föreningens öden och äventyr under det gångna seklet vet Nils

Läs mer

Faunapassager för uttrar (Lutra lutra) en utvärdering

Faunapassager för uttrar (Lutra lutra) en utvärdering Faunapassager för uttrar (Lutra lutra) en utvärdering Fauna passages for otters (Lutra lutra) an evaluation Sara Suup Hietala Etologi och djurskyddsprogrammet Foto: passagerna Martin Larsson, uttern Karin

Läs mer

Rapport 7 2014. Förstudie Artskydd i skogen Slutrapport. Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket Tove Thomasson, Skogsstyrelsen

Rapport 7 2014. Förstudie Artskydd i skogen Slutrapport. Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket Tove Thomasson, Skogsstyrelsen Rapport 7 2014 Förstudie Artskydd i skogen Slutrapport Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket Tove Thomasson, Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen, December 2014 Författare Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket

Läs mer

Personal, docenturer och disputation

Personal, docenturer och disputation 1(19) Institutionen för ekonomi Avdelningen för agrarhistoria 2013-01-10 ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA Årsrapporterna görs varje år till C. F. Lundströms stiftelse, eftersom de varje år

Läs mer

VINDREV HAVSBASERADE VINDKRAFTVERK SOM ARTIFICIELLA REV: EFFEKTER PÅ FISK

VINDREV HAVSBASERADE VINDKRAFTVERK SOM ARTIFICIELLA REV: EFFEKTER PÅ FISK VINDREV HAVSBASERADE VINDKRAFTVERK SOM ARTIFICIELLA REV: EFFEKTER PÅ FISK Marcus C. Öhman och Dan Wilhelmsson Zoologiska institutionen Stockholms universitet VINDKRAFTSREV Öhman MC, Wilhelmsson D, 2005.

Läs mer

Vägverket BANVERKET. Vilda djur & Infrastruktur RESUM RESUMÉ. 2:a NORDISKA KONFERENSEN 2003. Banverket Publ. 2004:7 SM Vägverket Publ.

Vägverket BANVERKET. Vilda djur & Infrastruktur RESUM RESUMÉ. 2:a NORDISKA KONFERENSEN 2003. Banverket Publ. 2004:7 SM Vägverket Publ. Vägverket BANVERKET Vilda djur & Infrastruktur RESUM É RESUMÉ 2:a NORDISKA KONFERENSEN 2003 Webbdiskussion 3 feb 11 apr 2003 Seminarium Malmö 13 14 maj 2003 Exkursion Skåne 15 maj 2003 Banverket Publ.

Läs mer

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla RAPPORT 5429 JANUARI 2005 Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Margaritifera, margaritifera NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Dietz, R., Heide-Jørgensen, M.P. & Härkönen, T. 1989. Mass deaths of harbour seals (Phoca vitulina) in Europe. Ambio 18:258-264.

Dietz, R., Heide-Jørgensen, M.P. & Härkönen, T. 1989. Mass deaths of harbour seals (Phoca vitulina) in Europe. Ambio 18:258-264. 1989 Asplund, L., Jansson, B., Bergman, Å., Litzén, K., Nylund, K., Reutergårdh, L., Sellström, U., Uvemo, U-B., Wideqvist, U., Odsjö, T. and Olsson, M. 1989. Organohalogen Pollutants in Biological Samples

Läs mer

ArtArken Stockholms artdata-arkiv

ArtArken Stockholms artdata-arkiv Rapport från ArtArken Stockholms artdata-arkiv MILJÖMÄRKT 341 065 Stockholm 9904. 3000ex. Enskede Offset AB. TRYCKSAK Omslagsfoto: Kjell Olsson/Naturreportage. Bilden visar en ung hornuggla (Asio otus).

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent

The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Årsberättelse 2011 The Royal Swedish Academy of Sciences annual report, includes a presentation in English of the Academy s activities in 2011 by the Permanent Secretary, Staffan Normark. Documenta No

Läs mer

Åtgärdsprogram för väddnätfjäril 2008 2012

Åtgärdsprogram för väddnätfjäril 2008 2012 Åtgärdsprogram för väddnätfjäril 2008 2012 Väddnätfjäril (Euphydryas aurinia) med bilaga för: Kärrantennmal (Nemophora minimella), Ängsväddantennmal (Nemophora cupriacella) Rosenmott (Eurodope rosella)

Läs mer

Viltforum # 1/2010. Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg.

Viltforum # 1/2010. Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg. Viltforum # 1/2010 Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg. Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg. Maria Hörnell-Willebrand, Högskolan i Hedmark och Åke Pehrsson SLU, Grimsö Forskningsstation.

Läs mer

BIODIVERSE. Tema: etnobiologi. NR 2 1998 Årg 3

BIODIVERSE. Tema: etnobiologi. NR 2 1998 Årg 3 BIODIVERSE FRÅN NR 2 1998 Årg 3 CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD När bävern jagades var det framför allt bävergällen man ville åt. I en urgammal fabel sades det att bävern kunde bita av sig gällpungarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma i Uppsala ht 2012. Inledning Centrum för naturvägledning (CNV) har under 2012 bedrivit sin verksamhet inom

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2009/2010

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2009/2010 INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE Internationella sjöfågel och gåsinventeringarna i Sverige Årsrapport för 29/21 Leif Nilsson & Johan Månsson (tranor) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Summary 3

Läs mer

Kvalitetsdeklaration för delprogrammen Smågnagarövervakning skog och -fjäll

Kvalitetsdeklaration för delprogrammen Smågnagarövervakning skog och -fjäll 1(20) Kvalitetsdeklaration för delprogrammen Smågnagarövervakning skog och -fjäll 1. Beskrivning av delprogrammen, förutsättningar m.m. 1.1 Kort beskrivning av delprogrammet Miljöövervakning av smågnagarnas

Läs mer

Vindkraftens effekter på marint liv

Vindkraftens effekter på marint liv Vindkraftens effekter på marint liv En syntesrapport LEna BErgström, LEna KautsKy, torleif malm, Hans ohlsson, magnus WaHLBErg, rutger rosenberg & nastassja Åstrand CapEtiLLo rapport 6488 mars 2012 Faluprojektet

Läs mer

Friluftsliv i förändring

Friluftsliv i förändring Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell och Anders Mossing rapport 6547 februari 2013 Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Rapport nr 27,

Läs mer

BIODIVERSE. Att informera om biologisk. Tema: Pedagogik. NR 1 2004 Årg 9

BIODIVERSE. Att informera om biologisk. Tema: Pedagogik. NR 1 2004 Årg 9 FRÅN CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD NR 1 2004 Årg 9 Att informera om biologisk mångfald och den nytta vi människor har av naturens invånare är en prioriterad sak i Sveriges miljöpolitik. Kunskap bör finnas

Läs mer