Uponor Markavloppssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uponor Markavloppssystem"

Transkript

1 Mars 01 Tekniska Data Uponor Markavloppssystem PP PVC

2 Innehåll sid Material och användningsbeskrivning 2-11 Uponor PP8 släta rör och rördelar PP Uponor släta rör och rördelar PVC Tätningsringar och smörjmedel 32 I denna trycksak angivna data och uppgifter är baserade på nuvarande program och gällande normer. Omslagsbild: PP8 rör vid frost, lika bra i alla väder. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i takt med utvecklingen och kommande bestämmelser. 1

3 Uponor Markavloppssystem Material- och användningsbeskrivning Egenskaper PP och PVC är termoplaster, vilket innebär att de mjuknar och blir formbara vid uppvärmning utan att undergå någon kemisk förändring. Vid avkylning stelnar de. Materialen har utmärkta åldringsegenskaper, och god elektrisk isolationsförmåga. Övrigt se materialegenskaper. Kemikaliebeständighet PP och PVC är korrosionsbeständiga i de flesta miljöer och har god resistens mot de flesta lösningsmedel, syror, baser och oljor. Fullständiga uppgifter om kemikaliebeständigheten finns angivna i ISO/TR ångtidshållfasthet Uponor markavloppssystem tillverkas enligt svensk standard SS 3396, och SS EN Markavloppsrör, tillverkade och provade enligt dessa normer och installerade enligt anvisningar i avsnitt Användningsområde, kan förväntas ha en livslängd av minst 100 år, enligt rapporten från KP-rådet, Hur gammalt kan ett plaströr bli? och Undersökning av relaxationsmodulen hos PVC-rör som utsätts för konstant ovalitet. Styvhetskontroll Godkännanden PP 8 rör och rördelar KP-märkningstillstånd nr 86. Typgodkännandebevis 0724/99, SITAC. SIS-märkningstillstånd ID 326. Uponal rör och rördelar i PVC SIS-märkningstillstånd ID 326 enligt svensk standard SS 3396 och SS-EN Rörgravsexempel Schaktdjup äggningshöjd Fyllningshöjd Ev överbyggnad edningsbädd packas ej Ev överbyggnad Schaktdjup äggningshöjd Schaktdjup Kringfyllning Fyllningshöjd Kringfyllning Schaktdjup edningsbädd packas ej edningshylla 2

4 Användningsområde Uponor markavloppssystem är avsett för transport av avloppsvatten i markförlagda ledningar med självfall. För självfallsledningar under tryck kan i vissa fall markavloppsrör användas. Förekommer pumptryck i ledningen skall Uponors tryckrör användas. I kommunala nät är Uponor markavloppssystem lämpat för såväl dag- som spillvattenledningar, för serviser såväl som huvudledningar. För markförlagda industriavloppsledningar har Uponors markavlopp ett utbrett användningsområde bl a beroende på god kemikalieresistens. Uponor markavloppssystem kan med fördel användas under såväl obelastade som tungt trafikerade ytor. För närmare anvisningar se VAV publikation P-70 samt SPF Teknisk rapport 01. I de fall andra fyllningshöjder kan vara aktuella bör särskild beräkning enligt VAV Publikation P- 70 Anvisningar för projektering och utförande av markförlagda självfallsledningar av plast eller SPF Teknisk rapport 01 göras från fall till fall. Vid tveksamhet kontakta gärna Uponor AB. Beträffande i systemet ingående brunnar och teleskopbetäckningar. Se separata tekniska data Uponor Brunnar samt Uponor teleskopbetäckningar. Nötningshållfasthet Plastmaterialens resistens mot nötande och slipande media är mycket god, då friktionsvärmen är ringa och lätt kan avledas. Av olika undersökningar framgår att PVC och övriga plaster har väsentligt bättre nötningsresistens än övriga material, se bl a Plaströr i VA-tekniken av professor ars-erik Janson samt diagram nedan. Nötningsförsök på PVC markavloppsrör och jämförelse med andra rörmaterial. PVC och PP kan betraktas som likvärdigt, dock något till PP materialets fördel. Temperaturpåverkan Rör-materialet har goda hållfasthetsegenskaper vid olika temperaturer men slaghållfastheten avtar vid sjunkande temperatur. åga temperaturer har dock ingen negativ inverkan på rörens förmåga att tåla yttre belastningar. Högsta kontinuerliga drifttemperatur för PVC är +45 C, kortvariga utsläpp max 65 C, för PP 8, +45 resp +100 C under trafikbelastad yta. Beträffande användning vid högre temperaturer kontakta först Uponors produktavdelning. Friktion Uponor markavloppsrör och rördelar har släta innerytor, vilket ger låg friktion. Se Friktionsförlustdiagram sidan 10. Materialegenskaper PVC Värde Metod Densitet 1,4 ASTM D-792 Draghållfasthet, N/mm ASTM D-638 Brottöjning, % ASTM D-638 Elasticitetsmodul, N/mm ASTM D-638 ängdutvidgning, mm/m C 0,08 DIN 8061 Värmekonduktivitet, W/(m K) 0,16 Värmekapacitet, kj(kg K) 0,84 1,20 Mjukningspunkt, C 80 EN 727 Materialegenskaper PP Värde Densitet 900 kg/m 3 E-modul 1650 MPa Värmeledningsförmåga 0,2 W/m C ängdutvidgning 0,1 mm/m C Värmekapacitet 2000 J/kg C Draghållfasthet 30 MPa Brottöjning 8% *E-modul PP8 rör 2500 MPa (*E-modul PP8 rör) E-modul värdet är betingat av det mineralfyllda materialet som också bidrager till radiell och axiell styvhetsökning Asbestcement 100 Nötning µm Betong ergods Gjutjärn PVC/PP Stål Rotation, antal 1000 varv 3

5 Hantering Allmänt Rör och rördelar transporteras säkrast i sina fabriksförpackningar. Om rörbuntarna delas, tillse att rören ej skavs mot vassa kanter och föremål. Rör och rördelar får under inga förhållanden tippas av. Tillse att muffarna ligger förskjutna, se bild. Max utskjutande längd 1 m då rören ej är fabriksbuntade. ångtidslagring Rören lagras på jämt underlag, med minst två upplagsplank c/c max 1,5 m. Maximal staplingshöjd är ca 2,5 m i välordnade upplag. För fabriksbuntade rör gäller att även den längst bak belägna träramen skall vila på flaket. ossning Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon. Alternativt gaffeltruck. Solblekning På solrika platser kan man efter lång utomhuslagring se en blekning av färgen på -rör. Solblekta rör har dock bibehållen funktion. Solbelastning kan också, vid dåligt upplag, göra att rören kröks. Detta undviks om tillräckligt antal rörstöd används. Vid lossning för hand förfars enligt bilden. 4

6 Installation. Fogtäthetsprov i bänk med avvinkling och deformation. äggningsanvisning Vid markförläggning av rörledning utsätts denna för varierande vertikal belastning beroende på fyllningshöjd samt eventuell trafiklast. Markavloppsrör i plast är flexibla, d v s att de deformeras vid belastning. Härvid Belastning uppstår horisontellt mottryck mot rörsidorna, vilket i hög ; Mottryctryck Mot- grad ökar rörens bärförmåga ; i jord. En viss ovalitet vid yyy belastning av ett flexibelt rör är helt normalt, dock bör den minimeras. Detta sker genom att rörgravsbotten avjämnas väl samt hålls uppluckrad de närmaste centimetrarna under röret. Se anvisningar i gällande VAV skrifter, anläggnings-ama -98 samt SPFs rapport 01. 0,15 0,10 0,15 Kapning QQQ ;; QQ ; ; ; yyy yyy 0,20+d Kapning sker enligt figur ; y ;; yy ;; yy ;;yy ;; ; yyyy ; yyyy ;; yy yyy yyy ; y ; Q QQQ ;; QQ Resterande fyllning Kringfyllning Packas med omsorg fottrampning Något uppluckrad läggningsbotten Ev. ledningsbädd Rörgravsbotten planas ; ;; yy ;;y yyy Angående arbetsgång vid fogning av Uponors släta rör se bilder på sid 6-9. Avvinkling Eventuell riktningsändring skall ske med böjar. Om behov finns kan dessa tillverkas även i andra gradtal än de standardiserade. Avvinkling i muff bör ej ske. Den marginal som finns bör användas som säkerhet för framtida eventuella sättningar. Obs! Använd alltid Upofog specialsmörjmedel, då detta är anpassat till de materialkvaliteter som används samt de stränga yrkeshygieniska krav som gäller. Använd aldrig fett, mineraloljor, koncentrerat diskmedel el. dyl. ; yyyy ; yyyy ; yyyy ; yyyy yyy yyy yyy Gradning Uponor markavloppsrör i dimension är försedda med Universalring. Dimension 500 och 630 med Uponyl E. Som standard är rör och rördelar fasade. Efter kapning är dock gradning tillräcklig för att fogning lätt skall kunna ske. Fogning Uponor tätningsringar tillverkas av gummikvalitet enligt SS-EN Vid transport av oljeförorenat vatten eller vid förläggning i oljebemängd jord kan tätningsringar av oljeresistent gummikvalitet enligt SS-EN O (=är standardbeteckning för oljeresistens) levereras mot beställning. 5

7 Montering Rengör och kontrollera noggrannt muff, gummiringsspår och spetsända. Instickslängder Rekommenderad instickslängd på alla dimensioner = M mått -10 mm. 10 mm Om gummiringen ej är fabriksmonterad tillse att den läggs rätt. Stryk smörjmedel på rörets spetsända. Montering för hand: Fatta röret med minst ett muffdjupsavstånd, för att undvika klämskador. Montering med hjälpmedel: Vid montering av större dimensioner används hjälpmedel såsom spett och planka. Installationskontroll Ovalitetskontroll Efter avslutad installation kan rörledningens tvärsnitt kontrolleras (ovalitetskontroll). Detta innebär att den relativa deformationen jämförs med rörets medeltvärsnittsdiameter. Förhållandet anges i %. Ovalitetskontrollen är avsedd att visa att röret erhållit rätt stöd, d v s att läggningsytan samt kringfyllningsarbetet är tillfredsställande utfört. Kontrollen kan utföras genom att en mätanordning dras genom ledningen. Mätanordningen kan vara av olika slag. T ex en elektronisk avkänningsdel som dras genom ledningen och mätardel som placeras ovan mark. Mätningen kan också med mindre noggrannhet ske med hjälp av TV-utrustning. Vanligen uppmäts ovaliteter mellan 2 4% efter avslutad återfyllning. Tillväxt sker dock under tiden som marken återtar sin naturliga packningsgrad. Normalt avstannar ovalitetstillväxten nästan helt efter en tvåårsperiod men tillåts växa upp till ca 15% efter 50 år. Täthetsprovning Täthetsprovning sker normalt med luft men även vatten kan användas. Anvisningar för täthetsprovning ges i VAV Publikation P-50 juni -86 Anvisningar för provning i fält av plaströrledningar för självfall eller enligt SPFs Tekniska rapport 01 under kapitel Täthetsprovning. Obs! Använd alltid Upofog specialsmörjmedel, då detta är anpassat till de materialkvaliteter som används samt de stränga yrkeshygieniska krav som gäller. Använd aldrig fett, mineraloljor, koncentrerat diskmedel el. dyl. 6

8 Montering av specialövergångar Övergång betongrörspetsända PVC alt. PP. Skarvrör teleskoprör Rördelen består av en extra djup muff samt spetsända. Rördelen består av ett utvidgat rör vilket krymper då den värms, så kallad krympmuff. Gummiringen placeras på betongrörets spetsända så att den kommer ungefär mitt i den uppkragade muffen. Innan muffen förs över gummiringen kan dess insida förvärmas (ljummen) varefter muffen förs över och värmning med hetluft eller gasollåga utifrån påbörjas. ämplig temperatur är ca C. Vid kyla uppvärms även betongrörets spetsända. ågan skall inte riktas direkt mot rördelen. Tillse att jämn värme fördelas runt hela muffen utan att den blir bränd. Vanligen används delen på följande två sätt. A Som skarvrör där den djupa muffen används för förskjutning av rördelen varefter spetsändan skjuts in i nästa muff. B Som teleskoprör under pålade hus, där marksättning väntas. Tillse att spetsändan fixeras så att förskjutning tas upp av den djupa muffen. Den rörända som monteras i den djupa muffen förses rikligt med långtidsverkande smörjmedel typ Upofog alternativt teflonsmörjmedel eller motsvarande. Övergång gjutjärn Dim 160/150 och 200/200. Montering av krympmuff för gjutjärnsrör görs på samma sätt som övergång betongrörspetsända. Krympningen går lättare att utföra om gjutjärnsrörets spetsända uppvärms. Dimension 110/100. Är en tvåstegsmuff där inre delen av muffen fungerar som stöd och yttre delen som upplag för den extra tjocka gummiringen som medlevereras. Detta gör att krympning av muffen normalt ej behöver utföras. Kontrollera alltid att tillräcklig kompression av gummiringen erhålls. Muffen går att krympa. 7

9 Övergång betongrörmuff PVC/PP Rördelen består av en muff samt i andra ändan ett plan avsett för betongrörets muffända. Monteringsexempel för betongrör med isittande gummiring. Monteringsexempel för betongrör utan gummiring. OBS! Då olika betongrörsfabrikat har olika muffmått (ej standardiserade) måste vid varje inkoppling kontrolleras att tillräcklig kompression av gummiringen erhålles för tätning. Alternativt kan ingjutning av rördelen ske. Inhuggningsmuff, rak För gjutning. Rördelen består av muff försedd med stoppkant och är utvändigt sandad. Märk ut och tag hål på betongröret så snävt som möjligt. Skjut in inhuggningsmuffen fram till dess stoppkrage. Kontrollera att rördelen ej sticker in för långt i betongröret. (Olika rörtjocklekar finns.) Justera samt täta om möjligt inifrån. Gjut en kraftig vulst omkring inhuggningsmuffen. Inhuggningsmuff 45, sned ; ; ; ; För gjutning. Rördelen består av muff med förlängning som snedkapats i 45 samt sandats. Arbetsförfarande enligt ovan. Betongväggsgenomgång Då betong ej fäster på plast-rör samt att viss avvinklingsmöjlighet eftersträvas, används betongväggsgenomgång. ämpligen monteras genomgången och röret samtidigt för att undvika felaktig monteringsvinkel och deformation. 8

10 Sadelgren för betongrör 45 För montering med spännband se ovan. Rördelen består av sadelgren med 45 anslutningsvinkel inuti försedd med gummiduk. Två spännband medföljer, rostfritt stål A4. Märk ut och tag hål på betongröret. Hålet skall göras så snävt som möjligt. Gjutning behövs ej vid noggrann håltagning. Montera sadelgren och spännband. Drag åt spännbanden hårt. Motsvarande produkt med 90 anslutningsvinkel tillverkas mot beställning. Sadelgrenrör Kiltyp Används för inkoppling av grenledning på befintlig plast ledning. Normalt behöver inte flödet brytas i ledningen under inkopplingen. Underdelen används som mall vid håltagningen. Såga med sticksåg eller borra upp hålet enligt bilden varefter hålets kanter avjämnas med fil. Tillse att hela ritsen filas bort och kontrollera att styrkanten vid tätningsringen på grendelen går ner i det justerade hålet. Underdelen förses på insidan med Upofog smörjmedel varefter den försiktigt knackas på plats, tills den sitter hårt mot röret. (Ej alltid helt påskjuten.) Sadelgrenrör Kiltyp Sadelgren imtyp Används för inkoppling av grenledning på befintlig plast ledning men limmas fast eller sätts fast och tätas med elastiskt kitt samt rostfria spännband. OBS! PP material kan ej limmas. Rita för håltagningen, såga fem mm utanför ritsen för att undvika kant mot flödet. Använd avfettningsvätska alternativt smärgelduk och avfetta alternativt rugga upp båda ytorna. Markera exakt läge för rördelen på röret. im eller fogkitt påföres på båda ytorna så att kontroll av utbredning kan ske, varefter sadeln snabbt pressas på plats. Vid limning bör ytorna vara torra och temperaturen lägst -10 C. Vid lägre temperaturer värms rör och rördel försiktigt innan tätningsmedel påföres. OBS! Drag åt spännbanden hårt så att rördelen ej kan förflytta sig. Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 78 imningsanvisningar skall alltid följas. Sadelgrenrör imtyp 9

11 30 Friktionsförlustdiagram för plast-rör utning ,5 Hastighet m/s 0,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0, edn. diam. mm 600 5,0 10 0, ,0 3,0 5 0,2 20 2,5 2 2,0 1,75 1,5 1 1,25 0,5 0,2 0, edningsdiameter mm ,05 0,1 0,2 0, Flöde l/s Friktionsförlustdiagram för PVC-rör, beräknat enligt Colebrook. För diameter upp till Ø 200 är k=0,01 mm och för diameter däröver är k=0,05 mm. Vattentemperatur +10 C. Avser fylld tvärsektion ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Hastighet m/s 10

12 Mått och märkning Generella mått PP8 Dimension d u e 2 d e mm mm mm mm , ,3 82 d u = största utv diameter muff e = Godstjocklek 2 = Muffdjup Övriga mått PP8 se Uponor markavloppssystem PVC. Sid 19. Fabrikat Material Rördimensioklastidpunkt Rör- Tillverknings- Dy x e Företagsgodkännande: Märkning: Uponor AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcer tifierat enl. ISO Exempel: Rör UPONOR Tillverkningsplats Godkännandemarkering Exempel: Rördelar UPONA PVC 1 160/ Årtal Månad (Aug.) 11

13 Uponor PP8 Markavloppssystem i PP mm Sortiment 12

14 Uponor PP8 Markavloppssystem PP8 PP8 PP8 PP8 PP8 PP8 PP8 det nya markavloppssystemet för dig som använder dimensionerna 110 och 160 ett vidareutvecklat markavloppsrör i slätt utförande ett strukturväggsrör med släta ytor ett mineralförstärkt rör för hög styvhet ett axialstyvare PP-rör styvhetsklass SN 8(T8) har ett minimum av godstjockleksförändring mot rör av PVC för mindre olägenhet vid sammankoppling till befintliga system 13

15 Uponor PP8 Uponor PP8 med muff och tätningsring Dimension ängd RSK Uponor Vikt mm mm nummer nummer kg/m , , , , ,70 Uponor PP8 böj 7,5 Uponor PP8 böj , , ,62 Uponor PP8 böj , ,72 Uponor PP8 böj , ,75 14

16 Uponor PP8 Uponor PP8 böj , ,94 Uponor PP8 grenrör / ,58 160/ ,40 160/ ,00 Uponor PP8 förminskning, exentrisk 160/ ,50 Uponor PP8 + böj ,20 Uponor PP8 + böj 30 Uponor PP8 + böj , ,25 15

17 Uponor PP8 Uponor PP8 + böj 90 Uponor PP8 + grenrör ,40 110/ ,50 Uponor PP8 + svängt grenrör / ,45 Uponor PP8 dubbelmuff , ,55 Uponor PP8 skjutmuff , ,55 16

18 Uponor PP8 Övergång Uponor PP8-gjutjärn inkl. gummiring ,20 Uponor PP8 inhuggningsmuff, rak (sandat utförande) för ingjutning ,25 Uponor PP8 genomgångsrör, sandat utförande , ,90 Uponor PP8 propp , ,30 Uponor PP8 skarvrör-teleskoprör Dimension ängd RSK Uponor Vikt mm ,60 Övergång Uponor PP8 spetsända-betong muff inkl. gummiring 110/ ,30 17

19 Uponor PP8 Övergång Uponor PP8 muff-betong spetsända (krympmuff) inkl. gummiring 110/ ,25 160/ ,60 Uponor PP8 rensrör med lock ,40 Uponor PP8 universalringar. Enligt SS-EN ,02 110* , ,05 160* ,05 * Oljebeständig gummikvalitet. Kontakta Uponor. Uponor PP8 renslock med stos (grå) ,22 18

20 Uponor Markavloppssystem PVC sortiment 19

21 Uponor Markavloppsrör PVC Dy max Di SN8 (T8) Rör KI.SN8 med muff och tätningsring M Dimension RSK nr Uponor Di M Vikt mm mm nummer mm kg/m , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Dimension 500 och 630 levereras med Uponyl E tätningsring. Rörlängder utanför standardsortiment, kontakta Uponor för leveransbesked. 20

22 Uponor PVC Rördelar M Z 2 Z 1 Böj 7,5 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,3 M Z 2 Z 1 Böj 15 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , , , , , ,3 630* ,4 * Kontakta Uponor. M Z 2 Z 1 Böj 30 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , ,6 250* ,7 315** , ,6 630* ,5 * Kontakta Uponor. ** Funktion erhålles genom att använda 2 st Uponal 15 böjar. 21

23 Z1 Uponor PVC Rördelar M Z 2 Böj 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , , , , , ,9 630* ,0 * Kontakta Uponor. M Z 2 Z 1 Böj 90 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , ,6 250** * , ,7 500* ,8 630* ,0 * Kontakta Uponor. ** Funktion erhålles genom att använda 2 st Uponal 45 böjar. 22

24 Z1 Uponor PVC Rördelar M Z 2 Z 1 M + Böj 15 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,6 M Z 2 Z 1 M + Böj 30 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,7 M Z 2 M + Böj 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,7 M Z 2 M Z 1 + Böj 90 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,3 23

25 Uponor PVC Rördelar M 2 Z 2 M 1 Z 3 Z 1 Grenrör 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Z3 Vikt mm nummer mm mm mm kg/st 110/ ,7 160/ ,8 160/ ,3 200/ ,5 200/ ,6 200/ ,0 250/ ,0 250/ ,9 250/ ,2 250/ ,1 315/ ,6 315/ ,8 315/ ,0 315/ ,4 315/ ,1 400/ ,9 400/ ,5 400/ ,4 400/ ,4 400/ ,1 400/ ,0 500/ ,2 500/ ,3 500/ ,1 500/ ,8 500/ ,9 500/ ,0 500/ ,3 630/ ,0 630/ ,0 630/ ,2 630/ ,3 630/ ,0 630/ ,3 630/ ,2 630/ ,0 24

26 Uponor PVC Rördelar M 2 Z 2 M 1 Z 3 Z 1 M 1 + Grenrör 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Z3 Vikt mm nummer mm mm mm kg/st 110/ ,7 160/ ,4 160/ ,1 Z 2 M 2 M 1 Z 3 Z 1 M 1 + Svängt grenrör 90 Dimension RSK nr Upponor Z1 Z2 Z3 Vikt mm nummer mm mm mm kg/st 110/ ,7 M Z Sadelgrenrör, kiltyp 45 Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 200/ ,2 200/ ,9 250/ ,6 25

27 Uponor PVC Rördelar Z M Sadelgrenrör, kiltyp 90 Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 315/ ,2 400/ ,0 M Z Sadelgrenrör, limtyp 45 Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 160/110* ,9 315/200** ,6 315/160** ,4 315/110** ,4 400/200** ,4 400/160** ,5 * evereras med spännband av rostfritt stål. **Kontakta Uponor. För uppgifter om leveranstid. M Z Sadelgrenrör för betongrör 45 evereras med spännband av rostfritt stål, A.4. Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 150/ ,9 225/ ,2 225/ ,2 300/ ,0 300/ ,5 26

28 Uponor PVC Rördelar Skjutmuff Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , , , ,0 500* ,0 630* ,0 * evereras med Uponyl E tätningsring. Dubbelmuff Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , , ,5 M Pålimningsmuff Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , ,2 27

29 Uponor PVC Rördelar Z Förminskning, excentrisk M Dimension RSK nr Uponor Z Vikt mm nummer mm kg/st 160/ ,6 200/ ,1 250/ ,4 315/ ,4 400/ ,5 400/ ,1 500/ ,9 630/500* ,2 Dimension är centriska. *Kontakta Uponor. H Z 1 Z 2 M 1 Rensrör med lock Dimension RSK nr Uponor Z1=Z2 H Vikt , , ,2 Renslock med stos Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st * , , ,9 *OBS! Grå PP Uponornr:

30 Uponor PVC Rördelar M Propp Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer kg/st , , , , , , , ,0 Skarvrör teleskoprör M Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , ,3 Användningsområde, se sid 7. Genomgångsrör, sandat utförande Dimension RSK nr Uponor Dy max Vikt , , , , , , 500* ,1 630* ,5 Dy max ; ; ; Olika utföranden kan förekomma. Monteringsexempel, se sid 8. * Kontakta Uponor. 29

31 Uponor PVC Rördelar Dy max M Övergång till betong muff inkl. gummiring Dimension RSK nr Uponor Dymax Vikt 110/ ,2 160/150* ,7 200/ ,0 315/ ,8 400/ ,6 * Formsprutat utförande Di max Dy max M Övergång till betong spetsända (krympmuff) inkl. gummiring Dimension RSK nr Uponor Di Vikt 110/ ,4 160/ ,9 200/ ,7 315/ ,7 400/ ,5 ; ; ; ; Inhuggningsmuff 45 (sandat utförande) M Z ; ; ; Dy max Dimension RSK nr Uponor Z Dymax Vikt mm nummer mm mm mm kg/st , ,5 30

32 Uponor PVC Rördelar Inhuggningsmuff, rak (sandat utförande) ; ; ; M Dy max Dimension RSK nr Uponor Dymax Vikt , , , ,7 Övergång till gjutjärn inkl. gummiring Dimension RSK nr Uponor DiMax Vikt 110/ ,3 160/ ,8 200/ ,5 225 Di max M Övergång Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st 200/ ,5 31

33 Markavloppsrör, tätningsringar och smörjmedel Universalringar. Enligt SS-EN Dimension Standard Uponor Oljebeständig Uponor Vilt mm RSK nr nummer RSK nr nummer kg/st * , * , * , * , * , * ,32 * Oljebeständig gummikvalitet. Kontakta Uponor. Uponyl E tätningsring. Enligt SS-EN Dimension Uponor Vilt mm RSK nr nummer kg/st , ,8 Oljebeständig gummikvalitet, kontakta Uponor. Upofog specialsmörjmedel Tuber levereras med påstrykare Förp Uponor Vikt c:a Antal/ RSK nr nummer per tub/burk kartong Tub g/st 20 Tub g/st 20 Burk g/st 20 Ungefärlig åtgång Smörjmedel, silicone Förpackning RSK Uponor Vikt ca Antal/ ml nummer nummer per tub/burk kartong TGB g/st 20 Rördiameter mm Åtgång gram per fog cirka 110 0, , , ,

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100 Uponor Tryckrörssystem PE100 1 2013 33005 7.4 Uponor tryckrörssystem PE100 Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av tryckvatten, spillvatten och processmedier. Systemet tillverkas

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

PRODUKTKATALOG MA-System och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG MA-System och övrigt gjutjärn PRODUKTKTOG M-System och övrigt gjutjärn M-System - ösningar som gör skillnad Gustavsberg Rörsystem har sedan 1947 haft tillverkning av inomhusavloppssystem. Med denna erfarenhet och kompetens har vi ständigt

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281

RÖR 237 RÖRDELAR 243 INSTALLATIONSMATERIAL 281 TEKNISK INFORMATION 226 Material egenskaper 227 Muffsvetsning 229 Stumsvetsning 229 Trådsvetsning 230 Extrudersvetsning 230 Elektromuffsvetsning 231 Montageanvisning elavstick (med inbyggt skär) 233 Montageanvisning

Läs mer

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation MultiPex rörsystem Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation Systembeskrivning Roth MultiPex rörsystem MultiPex är rörsystemet som är anpassat till, Branschregler Säker Vatteninstallation*.

Läs mer

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem

Flytande golv 18. Thermotech golvvärmesystem Flytande golv 18 Art.nr: 20141-18xx Fördelar Låg bygghöjd, endast 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem

Uponor Infiltrationssystem Installationsanvisningar Uponor InfiltrationsSYSTEM Uponor Infiltrationssystem 12 2010 76006 Tillförlitliga lösningar från Uponor Vi gratulerar till ett kvalitetsval! Med Uponors avloppssystem behandlas

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer