Uponor Markavloppssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uponor Markavloppssystem"

Transkript

1 Mars 01 Tekniska Data Uponor Markavloppssystem PP PVC

2 Innehåll sid Material och användningsbeskrivning 2-11 Uponor PP8 släta rör och rördelar PP Uponor släta rör och rördelar PVC Tätningsringar och smörjmedel 32 I denna trycksak angivna data och uppgifter är baserade på nuvarande program och gällande normer. Omslagsbild: PP8 rör vid frost, lika bra i alla väder. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i takt med utvecklingen och kommande bestämmelser. 1

3 Uponor Markavloppssystem Material- och användningsbeskrivning Egenskaper PP och PVC är termoplaster, vilket innebär att de mjuknar och blir formbara vid uppvärmning utan att undergå någon kemisk förändring. Vid avkylning stelnar de. Materialen har utmärkta åldringsegenskaper, och god elektrisk isolationsförmåga. Övrigt se materialegenskaper. Kemikaliebeständighet PP och PVC är korrosionsbeständiga i de flesta miljöer och har god resistens mot de flesta lösningsmedel, syror, baser och oljor. Fullständiga uppgifter om kemikaliebeständigheten finns angivna i ISO/TR ångtidshållfasthet Uponor markavloppssystem tillverkas enligt svensk standard SS 3396, och SS EN Markavloppsrör, tillverkade och provade enligt dessa normer och installerade enligt anvisningar i avsnitt Användningsområde, kan förväntas ha en livslängd av minst 100 år, enligt rapporten från KP-rådet, Hur gammalt kan ett plaströr bli? och Undersökning av relaxationsmodulen hos PVC-rör som utsätts för konstant ovalitet. Styvhetskontroll Godkännanden PP 8 rör och rördelar KP-märkningstillstånd nr 86. Typgodkännandebevis 0724/99, SITAC. SIS-märkningstillstånd ID 326. Uponal rör och rördelar i PVC SIS-märkningstillstånd ID 326 enligt svensk standard SS 3396 och SS-EN Rörgravsexempel Schaktdjup äggningshöjd Fyllningshöjd Ev överbyggnad edningsbädd packas ej Ev överbyggnad Schaktdjup äggningshöjd Schaktdjup Kringfyllning Fyllningshöjd Kringfyllning Schaktdjup edningsbädd packas ej edningshylla 2

4 Användningsområde Uponor markavloppssystem är avsett för transport av avloppsvatten i markförlagda ledningar med självfall. För självfallsledningar under tryck kan i vissa fall markavloppsrör användas. Förekommer pumptryck i ledningen skall Uponors tryckrör användas. I kommunala nät är Uponor markavloppssystem lämpat för såväl dag- som spillvattenledningar, för serviser såväl som huvudledningar. För markförlagda industriavloppsledningar har Uponors markavlopp ett utbrett användningsområde bl a beroende på god kemikalieresistens. Uponor markavloppssystem kan med fördel användas under såväl obelastade som tungt trafikerade ytor. För närmare anvisningar se VAV publikation P-70 samt SPF Teknisk rapport 01. I de fall andra fyllningshöjder kan vara aktuella bör särskild beräkning enligt VAV Publikation P- 70 Anvisningar för projektering och utförande av markförlagda självfallsledningar av plast eller SPF Teknisk rapport 01 göras från fall till fall. Vid tveksamhet kontakta gärna Uponor AB. Beträffande i systemet ingående brunnar och teleskopbetäckningar. Se separata tekniska data Uponor Brunnar samt Uponor teleskopbetäckningar. Nötningshållfasthet Plastmaterialens resistens mot nötande och slipande media är mycket god, då friktionsvärmen är ringa och lätt kan avledas. Av olika undersökningar framgår att PVC och övriga plaster har väsentligt bättre nötningsresistens än övriga material, se bl a Plaströr i VA-tekniken av professor ars-erik Janson samt diagram nedan. Nötningsförsök på PVC markavloppsrör och jämförelse med andra rörmaterial. PVC och PP kan betraktas som likvärdigt, dock något till PP materialets fördel. Temperaturpåverkan Rör-materialet har goda hållfasthetsegenskaper vid olika temperaturer men slaghållfastheten avtar vid sjunkande temperatur. åga temperaturer har dock ingen negativ inverkan på rörens förmåga att tåla yttre belastningar. Högsta kontinuerliga drifttemperatur för PVC är +45 C, kortvariga utsläpp max 65 C, för PP 8, +45 resp +100 C under trafikbelastad yta. Beträffande användning vid högre temperaturer kontakta först Uponors produktavdelning. Friktion Uponor markavloppsrör och rördelar har släta innerytor, vilket ger låg friktion. Se Friktionsförlustdiagram sidan 10. Materialegenskaper PVC Värde Metod Densitet 1,4 ASTM D-792 Draghållfasthet, N/mm ASTM D-638 Brottöjning, % ASTM D-638 Elasticitetsmodul, N/mm ASTM D-638 ängdutvidgning, mm/m C 0,08 DIN 8061 Värmekonduktivitet, W/(m K) 0,16 Värmekapacitet, kj(kg K) 0,84 1,20 Mjukningspunkt, C 80 EN 727 Materialegenskaper PP Värde Densitet 900 kg/m 3 E-modul 1650 MPa Värmeledningsförmåga 0,2 W/m C ängdutvidgning 0,1 mm/m C Värmekapacitet 2000 J/kg C Draghållfasthet 30 MPa Brottöjning 8% *E-modul PP8 rör 2500 MPa (*E-modul PP8 rör) E-modul värdet är betingat av det mineralfyllda materialet som också bidrager till radiell och axiell styvhetsökning Asbestcement 100 Nötning µm Betong ergods Gjutjärn PVC/PP Stål Rotation, antal 1000 varv 3

5 Hantering Allmänt Rör och rördelar transporteras säkrast i sina fabriksförpackningar. Om rörbuntarna delas, tillse att rören ej skavs mot vassa kanter och föremål. Rör och rördelar får under inga förhållanden tippas av. Tillse att muffarna ligger förskjutna, se bild. Max utskjutande längd 1 m då rören ej är fabriksbuntade. ångtidslagring Rören lagras på jämt underlag, med minst två upplagsplank c/c max 1,5 m. Maximal staplingshöjd är ca 2,5 m i välordnade upplag. För fabriksbuntade rör gäller att även den längst bak belägna träramen skall vila på flaket. ossning Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon. Alternativt gaffeltruck. Solblekning På solrika platser kan man efter lång utomhuslagring se en blekning av färgen på -rör. Solblekta rör har dock bibehållen funktion. Solbelastning kan också, vid dåligt upplag, göra att rören kröks. Detta undviks om tillräckligt antal rörstöd används. Vid lossning för hand förfars enligt bilden. 4

6 Installation. Fogtäthetsprov i bänk med avvinkling och deformation. äggningsanvisning Vid markförläggning av rörledning utsätts denna för varierande vertikal belastning beroende på fyllningshöjd samt eventuell trafiklast. Markavloppsrör i plast är flexibla, d v s att de deformeras vid belastning. Härvid Belastning uppstår horisontellt mottryck mot rörsidorna, vilket i hög ; Mottryctryck Mot- grad ökar rörens bärförmåga ; i jord. En viss ovalitet vid yyy belastning av ett flexibelt rör är helt normalt, dock bör den minimeras. Detta sker genom att rörgravsbotten avjämnas väl samt hålls uppluckrad de närmaste centimetrarna under röret. Se anvisningar i gällande VAV skrifter, anläggnings-ama -98 samt SPFs rapport 01. 0,15 0,10 0,15 Kapning QQQ ;; QQ ; ; ; yyy yyy 0,20+d Kapning sker enligt figur ; y ;; yy ;; yy ;;yy ;; ; yyyy ; yyyy ;; yy yyy yyy ; y ; Q QQQ ;; QQ Resterande fyllning Kringfyllning Packas med omsorg fottrampning Något uppluckrad läggningsbotten Ev. ledningsbädd Rörgravsbotten planas ; ;; yy ;;y yyy Angående arbetsgång vid fogning av Uponors släta rör se bilder på sid 6-9. Avvinkling Eventuell riktningsändring skall ske med böjar. Om behov finns kan dessa tillverkas även i andra gradtal än de standardiserade. Avvinkling i muff bör ej ske. Den marginal som finns bör användas som säkerhet för framtida eventuella sättningar. Obs! Använd alltid Upofog specialsmörjmedel, då detta är anpassat till de materialkvaliteter som används samt de stränga yrkeshygieniska krav som gäller. Använd aldrig fett, mineraloljor, koncentrerat diskmedel el. dyl. ; yyyy ; yyyy ; yyyy ; yyyy yyy yyy yyy Gradning Uponor markavloppsrör i dimension är försedda med Universalring. Dimension 500 och 630 med Uponyl E. Som standard är rör och rördelar fasade. Efter kapning är dock gradning tillräcklig för att fogning lätt skall kunna ske. Fogning Uponor tätningsringar tillverkas av gummikvalitet enligt SS-EN Vid transport av oljeförorenat vatten eller vid förläggning i oljebemängd jord kan tätningsringar av oljeresistent gummikvalitet enligt SS-EN O (=är standardbeteckning för oljeresistens) levereras mot beställning. 5

7 Montering Rengör och kontrollera noggrannt muff, gummiringsspår och spetsända. Instickslängder Rekommenderad instickslängd på alla dimensioner = M mått -10 mm. 10 mm Om gummiringen ej är fabriksmonterad tillse att den läggs rätt. Stryk smörjmedel på rörets spetsända. Montering för hand: Fatta röret med minst ett muffdjupsavstånd, för att undvika klämskador. Montering med hjälpmedel: Vid montering av större dimensioner används hjälpmedel såsom spett och planka. Installationskontroll Ovalitetskontroll Efter avslutad installation kan rörledningens tvärsnitt kontrolleras (ovalitetskontroll). Detta innebär att den relativa deformationen jämförs med rörets medeltvärsnittsdiameter. Förhållandet anges i %. Ovalitetskontrollen är avsedd att visa att röret erhållit rätt stöd, d v s att läggningsytan samt kringfyllningsarbetet är tillfredsställande utfört. Kontrollen kan utföras genom att en mätanordning dras genom ledningen. Mätanordningen kan vara av olika slag. T ex en elektronisk avkänningsdel som dras genom ledningen och mätardel som placeras ovan mark. Mätningen kan också med mindre noggrannhet ske med hjälp av TV-utrustning. Vanligen uppmäts ovaliteter mellan 2 4% efter avslutad återfyllning. Tillväxt sker dock under tiden som marken återtar sin naturliga packningsgrad. Normalt avstannar ovalitetstillväxten nästan helt efter en tvåårsperiod men tillåts växa upp till ca 15% efter 50 år. Täthetsprovning Täthetsprovning sker normalt med luft men även vatten kan användas. Anvisningar för täthetsprovning ges i VAV Publikation P-50 juni -86 Anvisningar för provning i fält av plaströrledningar för självfall eller enligt SPFs Tekniska rapport 01 under kapitel Täthetsprovning. Obs! Använd alltid Upofog specialsmörjmedel, då detta är anpassat till de materialkvaliteter som används samt de stränga yrkeshygieniska krav som gäller. Använd aldrig fett, mineraloljor, koncentrerat diskmedel el. dyl. 6

8 Montering av specialövergångar Övergång betongrörspetsända PVC alt. PP. Skarvrör teleskoprör Rördelen består av en extra djup muff samt spetsända. Rördelen består av ett utvidgat rör vilket krymper då den värms, så kallad krympmuff. Gummiringen placeras på betongrörets spetsända så att den kommer ungefär mitt i den uppkragade muffen. Innan muffen förs över gummiringen kan dess insida förvärmas (ljummen) varefter muffen förs över och värmning med hetluft eller gasollåga utifrån påbörjas. ämplig temperatur är ca C. Vid kyla uppvärms även betongrörets spetsända. ågan skall inte riktas direkt mot rördelen. Tillse att jämn värme fördelas runt hela muffen utan att den blir bränd. Vanligen används delen på följande två sätt. A Som skarvrör där den djupa muffen används för förskjutning av rördelen varefter spetsändan skjuts in i nästa muff. B Som teleskoprör under pålade hus, där marksättning väntas. Tillse att spetsändan fixeras så att förskjutning tas upp av den djupa muffen. Den rörända som monteras i den djupa muffen förses rikligt med långtidsverkande smörjmedel typ Upofog alternativt teflonsmörjmedel eller motsvarande. Övergång gjutjärn Dim 160/150 och 200/200. Montering av krympmuff för gjutjärnsrör görs på samma sätt som övergång betongrörspetsända. Krympningen går lättare att utföra om gjutjärnsrörets spetsända uppvärms. Dimension 110/100. Är en tvåstegsmuff där inre delen av muffen fungerar som stöd och yttre delen som upplag för den extra tjocka gummiringen som medlevereras. Detta gör att krympning av muffen normalt ej behöver utföras. Kontrollera alltid att tillräcklig kompression av gummiringen erhålls. Muffen går att krympa. 7

9 Övergång betongrörmuff PVC/PP Rördelen består av en muff samt i andra ändan ett plan avsett för betongrörets muffända. Monteringsexempel för betongrör med isittande gummiring. Monteringsexempel för betongrör utan gummiring. OBS! Då olika betongrörsfabrikat har olika muffmått (ej standardiserade) måste vid varje inkoppling kontrolleras att tillräcklig kompression av gummiringen erhålles för tätning. Alternativt kan ingjutning av rördelen ske. Inhuggningsmuff, rak För gjutning. Rördelen består av muff försedd med stoppkant och är utvändigt sandad. Märk ut och tag hål på betongröret så snävt som möjligt. Skjut in inhuggningsmuffen fram till dess stoppkrage. Kontrollera att rördelen ej sticker in för långt i betongröret. (Olika rörtjocklekar finns.) Justera samt täta om möjligt inifrån. Gjut en kraftig vulst omkring inhuggningsmuffen. Inhuggningsmuff 45, sned ; ; ; ; För gjutning. Rördelen består av muff med förlängning som snedkapats i 45 samt sandats. Arbetsförfarande enligt ovan. Betongväggsgenomgång Då betong ej fäster på plast-rör samt att viss avvinklingsmöjlighet eftersträvas, används betongväggsgenomgång. ämpligen monteras genomgången och röret samtidigt för att undvika felaktig monteringsvinkel och deformation. 8

10 Sadelgren för betongrör 45 För montering med spännband se ovan. Rördelen består av sadelgren med 45 anslutningsvinkel inuti försedd med gummiduk. Två spännband medföljer, rostfritt stål A4. Märk ut och tag hål på betongröret. Hålet skall göras så snävt som möjligt. Gjutning behövs ej vid noggrann håltagning. Montera sadelgren och spännband. Drag åt spännbanden hårt. Motsvarande produkt med 90 anslutningsvinkel tillverkas mot beställning. Sadelgrenrör Kiltyp Används för inkoppling av grenledning på befintlig plast ledning. Normalt behöver inte flödet brytas i ledningen under inkopplingen. Underdelen används som mall vid håltagningen. Såga med sticksåg eller borra upp hålet enligt bilden varefter hålets kanter avjämnas med fil. Tillse att hela ritsen filas bort och kontrollera att styrkanten vid tätningsringen på grendelen går ner i det justerade hålet. Underdelen förses på insidan med Upofog smörjmedel varefter den försiktigt knackas på plats, tills den sitter hårt mot röret. (Ej alltid helt påskjuten.) Sadelgrenrör Kiltyp Sadelgren imtyp Används för inkoppling av grenledning på befintlig plast ledning men limmas fast eller sätts fast och tätas med elastiskt kitt samt rostfria spännband. OBS! PP material kan ej limmas. Rita för håltagningen, såga fem mm utanför ritsen för att undvika kant mot flödet. Använd avfettningsvätska alternativt smärgelduk och avfetta alternativt rugga upp båda ytorna. Markera exakt läge för rördelen på röret. im eller fogkitt påföres på båda ytorna så att kontroll av utbredning kan ske, varefter sadeln snabbt pressas på plats. Vid limning bör ytorna vara torra och temperaturen lägst -10 C. Vid lägre temperaturer värms rör och rördel försiktigt innan tätningsmedel påföres. OBS! Drag åt spännbanden hårt så att rördelen ej kan förflytta sig. Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 78 imningsanvisningar skall alltid följas. Sadelgrenrör imtyp 9

11 30 Friktionsförlustdiagram för plast-rör utning ,5 Hastighet m/s 0,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0, edn. diam. mm 600 5,0 10 0, ,0 3,0 5 0,2 20 2,5 2 2,0 1,75 1,5 1 1,25 0,5 0,2 0, edningsdiameter mm ,05 0,1 0,2 0, Flöde l/s Friktionsförlustdiagram för PVC-rör, beräknat enligt Colebrook. För diameter upp till Ø 200 är k=0,01 mm och för diameter däröver är k=0,05 mm. Vattentemperatur +10 C. Avser fylld tvärsektion ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Hastighet m/s 10

12 Mått och märkning Generella mått PP8 Dimension d u e 2 d e mm mm mm mm , ,3 82 d u = största utv diameter muff e = Godstjocklek 2 = Muffdjup Övriga mått PP8 se Uponor markavloppssystem PVC. Sid 19. Fabrikat Material Rördimensioklastidpunkt Rör- Tillverknings- Dy x e Företagsgodkännande: Märkning: Uponor AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcer tifierat enl. ISO Exempel: Rör UPONOR Tillverkningsplats Godkännandemarkering Exempel: Rördelar UPONA PVC 1 160/ Årtal Månad (Aug.) 11

13 Uponor PP8 Markavloppssystem i PP mm Sortiment 12

14 Uponor PP8 Markavloppssystem PP8 PP8 PP8 PP8 PP8 PP8 PP8 det nya markavloppssystemet för dig som använder dimensionerna 110 och 160 ett vidareutvecklat markavloppsrör i slätt utförande ett strukturväggsrör med släta ytor ett mineralförstärkt rör för hög styvhet ett axialstyvare PP-rör styvhetsklass SN 8(T8) har ett minimum av godstjockleksförändring mot rör av PVC för mindre olägenhet vid sammankoppling till befintliga system 13

15 Uponor PP8 Uponor PP8 med muff och tätningsring Dimension ängd RSK Uponor Vikt mm mm nummer nummer kg/m , , , , ,70 Uponor PP8 böj 7,5 Uponor PP8 böj , , ,62 Uponor PP8 böj , ,72 Uponor PP8 böj , ,75 14

16 Uponor PP8 Uponor PP8 böj , ,94 Uponor PP8 grenrör / ,58 160/ ,40 160/ ,00 Uponor PP8 förminskning, exentrisk 160/ ,50 Uponor PP8 + böj ,20 Uponor PP8 + böj 30 Uponor PP8 + böj , ,25 15

17 Uponor PP8 Uponor PP8 + böj 90 Uponor PP8 + grenrör ,40 110/ ,50 Uponor PP8 + svängt grenrör / ,45 Uponor PP8 dubbelmuff , ,55 Uponor PP8 skjutmuff , ,55 16

18 Uponor PP8 Övergång Uponor PP8-gjutjärn inkl. gummiring ,20 Uponor PP8 inhuggningsmuff, rak (sandat utförande) för ingjutning ,25 Uponor PP8 genomgångsrör, sandat utförande , ,90 Uponor PP8 propp , ,30 Uponor PP8 skarvrör-teleskoprör Dimension ängd RSK Uponor Vikt mm ,60 Övergång Uponor PP8 spetsända-betong muff inkl. gummiring 110/ ,30 17

19 Uponor PP8 Övergång Uponor PP8 muff-betong spetsända (krympmuff) inkl. gummiring 110/ ,25 160/ ,60 Uponor PP8 rensrör med lock ,40 Uponor PP8 universalringar. Enligt SS-EN ,02 110* , ,05 160* ,05 * Oljebeständig gummikvalitet. Kontakta Uponor. Uponor PP8 renslock med stos (grå) ,22 18

20 Uponor Markavloppssystem PVC sortiment 19

21 Uponor Markavloppsrör PVC Dy max Di SN8 (T8) Rör KI.SN8 med muff och tätningsring M Dimension RSK nr Uponor Di M Vikt mm mm nummer mm kg/m , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Dimension 500 och 630 levereras med Uponyl E tätningsring. Rörlängder utanför standardsortiment, kontakta Uponor för leveransbesked. 20

22 Uponor PVC Rördelar M Z 2 Z 1 Böj 7,5 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,3 M Z 2 Z 1 Böj 15 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , , , , , ,3 630* ,4 * Kontakta Uponor. M Z 2 Z 1 Böj 30 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , ,6 250* ,7 315** , ,6 630* ,5 * Kontakta Uponor. ** Funktion erhålles genom att använda 2 st Uponal 15 böjar. 21

23 Z1 Uponor PVC Rördelar M Z 2 Böj 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , , , , , ,9 630* ,0 * Kontakta Uponor. M Z 2 Z 1 Böj 90 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , ,6 250** * , ,7 500* ,8 630* ,0 * Kontakta Uponor. ** Funktion erhålles genom att använda 2 st Uponal 45 böjar. 22

24 Z1 Uponor PVC Rördelar M Z 2 Z 1 M + Böj 15 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,6 M Z 2 Z 1 M + Böj 30 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,7 M Z 2 M + Böj 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,7 M Z 2 M Z 1 + Böj 90 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,3 23

25 Uponor PVC Rördelar M 2 Z 2 M 1 Z 3 Z 1 Grenrör 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Z3 Vikt mm nummer mm mm mm kg/st 110/ ,7 160/ ,8 160/ ,3 200/ ,5 200/ ,6 200/ ,0 250/ ,0 250/ ,9 250/ ,2 250/ ,1 315/ ,6 315/ ,8 315/ ,0 315/ ,4 315/ ,1 400/ ,9 400/ ,5 400/ ,4 400/ ,4 400/ ,1 400/ ,0 500/ ,2 500/ ,3 500/ ,1 500/ ,8 500/ ,9 500/ ,0 500/ ,3 630/ ,0 630/ ,0 630/ ,2 630/ ,3 630/ ,0 630/ ,3 630/ ,2 630/ ,0 24

26 Uponor PVC Rördelar M 2 Z 2 M 1 Z 3 Z 1 M 1 + Grenrör 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Z3 Vikt mm nummer mm mm mm kg/st 110/ ,7 160/ ,4 160/ ,1 Z 2 M 2 M 1 Z 3 Z 1 M 1 + Svängt grenrör 90 Dimension RSK nr Upponor Z1 Z2 Z3 Vikt mm nummer mm mm mm kg/st 110/ ,7 M Z Sadelgrenrör, kiltyp 45 Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 200/ ,2 200/ ,9 250/ ,6 25

27 Uponor PVC Rördelar Z M Sadelgrenrör, kiltyp 90 Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 315/ ,2 400/ ,0 M Z Sadelgrenrör, limtyp 45 Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 160/110* ,9 315/200** ,6 315/160** ,4 315/110** ,4 400/200** ,4 400/160** ,5 * evereras med spännband av rostfritt stål. **Kontakta Uponor. För uppgifter om leveranstid. M Z Sadelgrenrör för betongrör 45 evereras med spännband av rostfritt stål, A.4. Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 150/ ,9 225/ ,2 225/ ,2 300/ ,0 300/ ,5 26

28 Uponor PVC Rördelar Skjutmuff Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , , , ,0 500* ,0 630* ,0 * evereras med Uponyl E tätningsring. Dubbelmuff Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , , ,5 M Pålimningsmuff Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , ,2 27

29 Uponor PVC Rördelar Z Förminskning, excentrisk M Dimension RSK nr Uponor Z Vikt mm nummer mm kg/st 160/ ,6 200/ ,1 250/ ,4 315/ ,4 400/ ,5 400/ ,1 500/ ,9 630/500* ,2 Dimension är centriska. *Kontakta Uponor. H Z 1 Z 2 M 1 Rensrör med lock Dimension RSK nr Uponor Z1=Z2 H Vikt , , ,2 Renslock med stos Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st * , , ,9 *OBS! Grå PP Uponornr:

30 Uponor PVC Rördelar M Propp Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer kg/st , , , , , , , ,0 Skarvrör teleskoprör M Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , ,3 Användningsområde, se sid 7. Genomgångsrör, sandat utförande Dimension RSK nr Uponor Dy max Vikt , , , , , , 500* ,1 630* ,5 Dy max ; ; ; Olika utföranden kan förekomma. Monteringsexempel, se sid 8. * Kontakta Uponor. 29

31 Uponor PVC Rördelar Dy max M Övergång till betong muff inkl. gummiring Dimension RSK nr Uponor Dymax Vikt 110/ ,2 160/150* ,7 200/ ,0 315/ ,8 400/ ,6 * Formsprutat utförande Di max Dy max M Övergång till betong spetsända (krympmuff) inkl. gummiring Dimension RSK nr Uponor Di Vikt 110/ ,4 160/ ,9 200/ ,7 315/ ,7 400/ ,5 ; ; ; ; Inhuggningsmuff 45 (sandat utförande) M Z ; ; ; Dy max Dimension RSK nr Uponor Z Dymax Vikt mm nummer mm mm mm kg/st , ,5 30

32 Uponor PVC Rördelar Inhuggningsmuff, rak (sandat utförande) ; ; ; M Dy max Dimension RSK nr Uponor Dymax Vikt , , , ,7 Övergång till gjutjärn inkl. gummiring Dimension RSK nr Uponor DiMax Vikt 110/ ,3 160/ ,8 200/ ,5 225 Di max M Övergång Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st 200/ ,5 31

33 Markavloppsrör, tätningsringar och smörjmedel Universalringar. Enligt SS-EN Dimension Standard Uponor Oljebeständig Uponor Vilt mm RSK nr nummer RSK nr nummer kg/st * , * , * , * , * , * ,32 * Oljebeständig gummikvalitet. Kontakta Uponor. Uponyl E tätningsring. Enligt SS-EN Dimension Uponor Vilt mm RSK nr nummer kg/st , ,8 Oljebeständig gummikvalitet, kontakta Uponor. Upofog specialsmörjmedel Tuber levereras med påstrykare Förp Uponor Vikt c:a Antal/ RSK nr nummer per tub/burk kartong Tub g/st 20 Tub g/st 20 Burk g/st 20 Ungefärlig åtgång Smörjmedel, silicone Förpackning RSK Uponor Vikt ca Antal/ ml nummer nummer per tub/burk kartong TGB g/st 20 Rördiameter mm Åtgång gram per fog cirka 110 0, , , ,

Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon, alternativt gaffeltruck. Lossning för hand utförs enligt bilden.

Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon, alternativt gaffeltruck. Lossning för hand utförs enligt bilden. Hantering Allmänt Lossning Långtidslagring Rör och rördelar transporteras säkrast i sina fabriksförpackningar. Om rörbuntarna delas, se till att rören ej skavs mot vassa kanter och föremål. Vid lossning

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Markavlopp. Markrör PVC. Markböj PVC. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp.

Markavlopp. Markrör PVC. Markböj PVC. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. Markrör PVC 235 06 00 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 110 235 06 01 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 160 235 06 02 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 200 235 06 03 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 250 235 06

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten 342 www.viacon.se ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR

ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR ELEKTROSVETSNING AV PE-RÖR MOTTAGNINGSKONTROLL OCH LAGRING Gör alltid mottagningskontroll. Kontrollera: - mängd - SDR-klass - material - att rören är buntade - dimension - att rören har ändförslutningar

Läs mer

Kombi VIP rörkopplingar

Kombi VIP rörkopplingar Kombi VIP rörkopplingar Kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör kombiringen.se Kombi VIP rörkopplingar VIP rörkopplingar är en serie kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör.

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Kabelskyddsrör & delar

Kabelskyddsrör & delar El & Tele Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör & delar Kabelskyddsrör Tripla Med slät inner- och yttersida. Ett SRN-rör ed förärkt yvhet 8 kn/². Påsvetsad uff ed integrerad tätningsring E- 2418947 1051577

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning www.rehau.se Bygg Automotive Industri Innehållsförteckning REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning Seite Materialet..................................................................

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Material och Livslängd

Material och Livslängd Material och Livslängd 1 2013 51003 2.0 Material och Livslängd Plast I dag används främst plast till rörsystem för vattenförsörjning och avlopp. Uponors systemlösningar är baserade på tre plastkvaliteter:

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Uponor markförlagd Ventilation

Uponor markförlagd Ventilation Uponor markförlagd Ventilation 1 2013 41003 11.0 Uponor markförlagd ventilation Objektbeskrivningsnamn: Uponor UVS Uponors markförlagda ventilation är ett system utvecklat speciellt för byggnader som är

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr Montering av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera t ex frigolit under

Läs mer

Tryckrörssystem Pipelife EI-installationsrör

Tryckrörssystem Pipelife EI-installationsrör Tryckrörssystem Pipelife EI-installationsrör w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se PE och PVC tryckrör Pipelife tryckrörssystem Tryckrör används bland

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

Montage. Montage av vridfönster.

Montage. Montage av vridfönster. Montage Montage av vridfönster. Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Monteringsanvisning flexmatningssystem

Monteringsanvisning flexmatningssystem Thermia Pelletsvärme 9710-53192001 Monteringsanvisning flexmatningssystem 1 llmänt Viktig information 2 2 Ingående delar flexmatningssystem rt.nr på ingående delar 3 Flexmatningssystemet 4-8 Ritningsunderlag

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri Datablad 2.515 Snabbkoppling M42 Snabbkoppling M42 är ett komplett program av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

PP/PVC- rör Innehåll 05 0 Markavloppsrör 0503 PVC-rör 0504 PP-rör, Wavin 0505 PP-rördelar, Wavin 05 Markavloppsrördelar, PP 2 05

PP/PVC- rör Innehåll 05 0 Markavloppsrör 0503 PVC-rör 0504 PP-rör, Wavin 0505 PP-rördelar, Wavin 05 Markavloppsrördelar, PP 2 05 Innehåll 0503 PVC-rör 4 0504 PP-rör, Wavin 4 0505 PP-rördelar, Wavin 4 Böj, Wavin, PP 4 Böj, 2-muff, Wavin, PP 4 Böj, 2-muff, sv, Wavin, PP 5 Grenrör, Wavin, PP 5 Grenrör, 3-muff, Wavin, PP 5 Dubbelgrenrör,

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av ytterdörr Allmänt Förvaring av dörrar Dörrar skall förvaras i ett torrt utrymme. Förvara stående eller liggande, men låt aldrig dörren ligga direkt på ett golv utan placera tex frigolit under

Läs mer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer

Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer 84 PTB.1 Värme och sanitet Rördragning och montering av radiatorer Rördragning för och montering av radiatorer enligt Säker vatteninstallation Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Sidan 1 av 5 DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Efter utförd relining med Prolinemetoden finns några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Montage av vridfönster

Montage av vridfönster Montage av vridfönster Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

Uponor markförlagd ventilation

Uponor markförlagd ventilation Uponor markförlagd ventilation Innehållsförteckning Uponor UVS....................................................... 4 Förslag på föreskrivande text......................................... 5 Teknisk

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

P101. Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast ur beställarens synvinkel. Ger råd vid dimensionering och upphandling

P101. Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast ur beställarens synvinkel. Ger råd vid dimensionering och upphandling Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast ur beställarens synvinkel P101 Ger råd vid dimensionering och upphandling Syfte: Att säkerställa kvalitet vid schaktfritt ledningsbyggande Målsättning:

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

Awadock anslutningssystem sidoanslutningar till rör av polymera material och betong. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

Awadock anslutningssystem sidoanslutningar till rör av polymera material och betong. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri Awadock anslutningssystem sidoanslutningar till rör av polymera material och betong www.rehau.se Bygg Automotive Industri IINNEHÅLLS FÖRTECKNING AWADOCK Polymer Connect........................................................

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer