Uponor Markavloppssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uponor Markavloppssystem"

Transkript

1 Mars 01 Tekniska Data Uponor Markavloppssystem PP PVC

2 Innehåll sid Material och användningsbeskrivning 2-11 Uponor PP8 släta rör och rördelar PP Uponor släta rör och rördelar PVC Tätningsringar och smörjmedel 32 I denna trycksak angivna data och uppgifter är baserade på nuvarande program och gällande normer. Omslagsbild: PP8 rör vid frost, lika bra i alla väder. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i takt med utvecklingen och kommande bestämmelser. 1

3 Uponor Markavloppssystem Material- och användningsbeskrivning Egenskaper PP och PVC är termoplaster, vilket innebär att de mjuknar och blir formbara vid uppvärmning utan att undergå någon kemisk förändring. Vid avkylning stelnar de. Materialen har utmärkta åldringsegenskaper, och god elektrisk isolationsförmåga. Övrigt se materialegenskaper. Kemikaliebeständighet PP och PVC är korrosionsbeständiga i de flesta miljöer och har god resistens mot de flesta lösningsmedel, syror, baser och oljor. Fullständiga uppgifter om kemikaliebeständigheten finns angivna i ISO/TR ångtidshållfasthet Uponor markavloppssystem tillverkas enligt svensk standard SS 3396, och SS EN Markavloppsrör, tillverkade och provade enligt dessa normer och installerade enligt anvisningar i avsnitt Användningsområde, kan förväntas ha en livslängd av minst 100 år, enligt rapporten från KP-rådet, Hur gammalt kan ett plaströr bli? och Undersökning av relaxationsmodulen hos PVC-rör som utsätts för konstant ovalitet. Styvhetskontroll Godkännanden PP 8 rör och rördelar KP-märkningstillstånd nr 86. Typgodkännandebevis 0724/99, SITAC. SIS-märkningstillstånd ID 326. Uponal rör och rördelar i PVC SIS-märkningstillstånd ID 326 enligt svensk standard SS 3396 och SS-EN Rörgravsexempel Schaktdjup äggningshöjd Fyllningshöjd Ev överbyggnad edningsbädd packas ej Ev överbyggnad Schaktdjup äggningshöjd Schaktdjup Kringfyllning Fyllningshöjd Kringfyllning Schaktdjup edningsbädd packas ej edningshylla 2

4 Användningsområde Uponor markavloppssystem är avsett för transport av avloppsvatten i markförlagda ledningar med självfall. För självfallsledningar under tryck kan i vissa fall markavloppsrör användas. Förekommer pumptryck i ledningen skall Uponors tryckrör användas. I kommunala nät är Uponor markavloppssystem lämpat för såväl dag- som spillvattenledningar, för serviser såväl som huvudledningar. För markförlagda industriavloppsledningar har Uponors markavlopp ett utbrett användningsområde bl a beroende på god kemikalieresistens. Uponor markavloppssystem kan med fördel användas under såväl obelastade som tungt trafikerade ytor. För närmare anvisningar se VAV publikation P-70 samt SPF Teknisk rapport 01. I de fall andra fyllningshöjder kan vara aktuella bör särskild beräkning enligt VAV Publikation P- 70 Anvisningar för projektering och utförande av markförlagda självfallsledningar av plast eller SPF Teknisk rapport 01 göras från fall till fall. Vid tveksamhet kontakta gärna Uponor AB. Beträffande i systemet ingående brunnar och teleskopbetäckningar. Se separata tekniska data Uponor Brunnar samt Uponor teleskopbetäckningar. Nötningshållfasthet Plastmaterialens resistens mot nötande och slipande media är mycket god, då friktionsvärmen är ringa och lätt kan avledas. Av olika undersökningar framgår att PVC och övriga plaster har väsentligt bättre nötningsresistens än övriga material, se bl a Plaströr i VA-tekniken av professor ars-erik Janson samt diagram nedan. Nötningsförsök på PVC markavloppsrör och jämförelse med andra rörmaterial. PVC och PP kan betraktas som likvärdigt, dock något till PP materialets fördel. Temperaturpåverkan Rör-materialet har goda hållfasthetsegenskaper vid olika temperaturer men slaghållfastheten avtar vid sjunkande temperatur. åga temperaturer har dock ingen negativ inverkan på rörens förmåga att tåla yttre belastningar. Högsta kontinuerliga drifttemperatur för PVC är +45 C, kortvariga utsläpp max 65 C, för PP 8, +45 resp +100 C under trafikbelastad yta. Beträffande användning vid högre temperaturer kontakta först Uponors produktavdelning. Friktion Uponor markavloppsrör och rördelar har släta innerytor, vilket ger låg friktion. Se Friktionsförlustdiagram sidan 10. Materialegenskaper PVC Värde Metod Densitet 1,4 ASTM D-792 Draghållfasthet, N/mm ASTM D-638 Brottöjning, % ASTM D-638 Elasticitetsmodul, N/mm ASTM D-638 ängdutvidgning, mm/m C 0,08 DIN 8061 Värmekonduktivitet, W/(m K) 0,16 Värmekapacitet, kj(kg K) 0,84 1,20 Mjukningspunkt, C 80 EN 727 Materialegenskaper PP Värde Densitet 900 kg/m 3 E-modul 1650 MPa Värmeledningsförmåga 0,2 W/m C ängdutvidgning 0,1 mm/m C Värmekapacitet 2000 J/kg C Draghållfasthet 30 MPa Brottöjning 8% *E-modul PP8 rör 2500 MPa (*E-modul PP8 rör) E-modul värdet är betingat av det mineralfyllda materialet som också bidrager till radiell och axiell styvhetsökning Asbestcement 100 Nötning µm Betong ergods Gjutjärn PVC/PP Stål Rotation, antal 1000 varv 3

5 Hantering Allmänt Rör och rördelar transporteras säkrast i sina fabriksförpackningar. Om rörbuntarna delas, tillse att rören ej skavs mot vassa kanter och föremål. Rör och rördelar får under inga förhållanden tippas av. Tillse att muffarna ligger förskjutna, se bild. Max utskjutande längd 1 m då rören ej är fabriksbuntade. ångtidslagring Rören lagras på jämt underlag, med minst två upplagsplank c/c max 1,5 m. Maximal staplingshöjd är ca 2,5 m i välordnade upplag. För fabriksbuntade rör gäller att även den längst bak belägna träramen skall vila på flaket. ossning Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon. Alternativt gaffeltruck. Solblekning På solrika platser kan man efter lång utomhuslagring se en blekning av färgen på -rör. Solblekta rör har dock bibehållen funktion. Solbelastning kan också, vid dåligt upplag, göra att rören kröks. Detta undviks om tillräckligt antal rörstöd används. Vid lossning för hand förfars enligt bilden. 4

6 Installation. Fogtäthetsprov i bänk med avvinkling och deformation. äggningsanvisning Vid markförläggning av rörledning utsätts denna för varierande vertikal belastning beroende på fyllningshöjd samt eventuell trafiklast. Markavloppsrör i plast är flexibla, d v s att de deformeras vid belastning. Härvid Belastning uppstår horisontellt mottryck mot rörsidorna, vilket i hög ; Mottryctryck Mot- grad ökar rörens bärförmåga ; i jord. En viss ovalitet vid yyy belastning av ett flexibelt rör är helt normalt, dock bör den minimeras. Detta sker genom att rörgravsbotten avjämnas väl samt hålls uppluckrad de närmaste centimetrarna under röret. Se anvisningar i gällande VAV skrifter, anläggnings-ama -98 samt SPFs rapport 01. 0,15 0,10 0,15 Kapning QQQ ;; QQ ; ; ; yyy yyy 0,20+d Kapning sker enligt figur ; y ;; yy ;; yy ;;yy ;; ; yyyy ; yyyy ;; yy yyy yyy ; y ; Q QQQ ;; QQ Resterande fyllning Kringfyllning Packas med omsorg fottrampning Något uppluckrad läggningsbotten Ev. ledningsbädd Rörgravsbotten planas ; ;; yy ;;y yyy Angående arbetsgång vid fogning av Uponors släta rör se bilder på sid 6-9. Avvinkling Eventuell riktningsändring skall ske med böjar. Om behov finns kan dessa tillverkas även i andra gradtal än de standardiserade. Avvinkling i muff bör ej ske. Den marginal som finns bör användas som säkerhet för framtida eventuella sättningar. Obs! Använd alltid Upofog specialsmörjmedel, då detta är anpassat till de materialkvaliteter som används samt de stränga yrkeshygieniska krav som gäller. Använd aldrig fett, mineraloljor, koncentrerat diskmedel el. dyl. ; yyyy ; yyyy ; yyyy ; yyyy yyy yyy yyy Gradning Uponor markavloppsrör i dimension är försedda med Universalring. Dimension 500 och 630 med Uponyl E. Som standard är rör och rördelar fasade. Efter kapning är dock gradning tillräcklig för att fogning lätt skall kunna ske. Fogning Uponor tätningsringar tillverkas av gummikvalitet enligt SS-EN Vid transport av oljeförorenat vatten eller vid förläggning i oljebemängd jord kan tätningsringar av oljeresistent gummikvalitet enligt SS-EN O (=är standardbeteckning för oljeresistens) levereras mot beställning. 5

7 Montering Rengör och kontrollera noggrannt muff, gummiringsspår och spetsända. Instickslängder Rekommenderad instickslängd på alla dimensioner = M mått -10 mm. 10 mm Om gummiringen ej är fabriksmonterad tillse att den läggs rätt. Stryk smörjmedel på rörets spetsända. Montering för hand: Fatta röret med minst ett muffdjupsavstånd, för att undvika klämskador. Montering med hjälpmedel: Vid montering av större dimensioner används hjälpmedel såsom spett och planka. Installationskontroll Ovalitetskontroll Efter avslutad installation kan rörledningens tvärsnitt kontrolleras (ovalitetskontroll). Detta innebär att den relativa deformationen jämförs med rörets medeltvärsnittsdiameter. Förhållandet anges i %. Ovalitetskontrollen är avsedd att visa att röret erhållit rätt stöd, d v s att läggningsytan samt kringfyllningsarbetet är tillfredsställande utfört. Kontrollen kan utföras genom att en mätanordning dras genom ledningen. Mätanordningen kan vara av olika slag. T ex en elektronisk avkänningsdel som dras genom ledningen och mätardel som placeras ovan mark. Mätningen kan också med mindre noggrannhet ske med hjälp av TV-utrustning. Vanligen uppmäts ovaliteter mellan 2 4% efter avslutad återfyllning. Tillväxt sker dock under tiden som marken återtar sin naturliga packningsgrad. Normalt avstannar ovalitetstillväxten nästan helt efter en tvåårsperiod men tillåts växa upp till ca 15% efter 50 år. Täthetsprovning Täthetsprovning sker normalt med luft men även vatten kan användas. Anvisningar för täthetsprovning ges i VAV Publikation P-50 juni -86 Anvisningar för provning i fält av plaströrledningar för självfall eller enligt SPFs Tekniska rapport 01 under kapitel Täthetsprovning. Obs! Använd alltid Upofog specialsmörjmedel, då detta är anpassat till de materialkvaliteter som används samt de stränga yrkeshygieniska krav som gäller. Använd aldrig fett, mineraloljor, koncentrerat diskmedel el. dyl. 6

8 Montering av specialövergångar Övergång betongrörspetsända PVC alt. PP. Skarvrör teleskoprör Rördelen består av en extra djup muff samt spetsända. Rördelen består av ett utvidgat rör vilket krymper då den värms, så kallad krympmuff. Gummiringen placeras på betongrörets spetsända så att den kommer ungefär mitt i den uppkragade muffen. Innan muffen förs över gummiringen kan dess insida förvärmas (ljummen) varefter muffen förs över och värmning med hetluft eller gasollåga utifrån påbörjas. ämplig temperatur är ca C. Vid kyla uppvärms även betongrörets spetsända. ågan skall inte riktas direkt mot rördelen. Tillse att jämn värme fördelas runt hela muffen utan att den blir bränd. Vanligen används delen på följande två sätt. A Som skarvrör där den djupa muffen används för förskjutning av rördelen varefter spetsändan skjuts in i nästa muff. B Som teleskoprör under pålade hus, där marksättning väntas. Tillse att spetsändan fixeras så att förskjutning tas upp av den djupa muffen. Den rörända som monteras i den djupa muffen förses rikligt med långtidsverkande smörjmedel typ Upofog alternativt teflonsmörjmedel eller motsvarande. Övergång gjutjärn Dim 160/150 och 200/200. Montering av krympmuff för gjutjärnsrör görs på samma sätt som övergång betongrörspetsända. Krympningen går lättare att utföra om gjutjärnsrörets spetsända uppvärms. Dimension 110/100. Är en tvåstegsmuff där inre delen av muffen fungerar som stöd och yttre delen som upplag för den extra tjocka gummiringen som medlevereras. Detta gör att krympning av muffen normalt ej behöver utföras. Kontrollera alltid att tillräcklig kompression av gummiringen erhålls. Muffen går att krympa. 7

9 Övergång betongrörmuff PVC/PP Rördelen består av en muff samt i andra ändan ett plan avsett för betongrörets muffända. Monteringsexempel för betongrör med isittande gummiring. Monteringsexempel för betongrör utan gummiring. OBS! Då olika betongrörsfabrikat har olika muffmått (ej standardiserade) måste vid varje inkoppling kontrolleras att tillräcklig kompression av gummiringen erhålles för tätning. Alternativt kan ingjutning av rördelen ske. Inhuggningsmuff, rak För gjutning. Rördelen består av muff försedd med stoppkant och är utvändigt sandad. Märk ut och tag hål på betongröret så snävt som möjligt. Skjut in inhuggningsmuffen fram till dess stoppkrage. Kontrollera att rördelen ej sticker in för långt i betongröret. (Olika rörtjocklekar finns.) Justera samt täta om möjligt inifrån. Gjut en kraftig vulst omkring inhuggningsmuffen. Inhuggningsmuff 45, sned ; ; ; ; För gjutning. Rördelen består av muff med förlängning som snedkapats i 45 samt sandats. Arbetsförfarande enligt ovan. Betongväggsgenomgång Då betong ej fäster på plast-rör samt att viss avvinklingsmöjlighet eftersträvas, används betongväggsgenomgång. ämpligen monteras genomgången och röret samtidigt för att undvika felaktig monteringsvinkel och deformation. 8

10 Sadelgren för betongrör 45 För montering med spännband se ovan. Rördelen består av sadelgren med 45 anslutningsvinkel inuti försedd med gummiduk. Två spännband medföljer, rostfritt stål A4. Märk ut och tag hål på betongröret. Hålet skall göras så snävt som möjligt. Gjutning behövs ej vid noggrann håltagning. Montera sadelgren och spännband. Drag åt spännbanden hårt. Motsvarande produkt med 90 anslutningsvinkel tillverkas mot beställning. Sadelgrenrör Kiltyp Används för inkoppling av grenledning på befintlig plast ledning. Normalt behöver inte flödet brytas i ledningen under inkopplingen. Underdelen används som mall vid håltagningen. Såga med sticksåg eller borra upp hålet enligt bilden varefter hålets kanter avjämnas med fil. Tillse att hela ritsen filas bort och kontrollera att styrkanten vid tätningsringen på grendelen går ner i det justerade hålet. Underdelen förses på insidan med Upofog smörjmedel varefter den försiktigt knackas på plats, tills den sitter hårt mot röret. (Ej alltid helt påskjuten.) Sadelgrenrör Kiltyp Sadelgren imtyp Används för inkoppling av grenledning på befintlig plast ledning men limmas fast eller sätts fast och tätas med elastiskt kitt samt rostfria spännband. OBS! PP material kan ej limmas. Rita för håltagningen, såga fem mm utanför ritsen för att undvika kant mot flödet. Använd avfettningsvätska alternativt smärgelduk och avfetta alternativt rugga upp båda ytorna. Markera exakt läge för rördelen på röret. im eller fogkitt påföres på båda ytorna så att kontroll av utbredning kan ske, varefter sadeln snabbt pressas på plats. Vid limning bör ytorna vara torra och temperaturen lägst -10 C. Vid lägre temperaturer värms rör och rördel försiktigt innan tätningsmedel påföres. OBS! Drag åt spännbanden hårt så att rördelen ej kan förflytta sig. Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 78 imningsanvisningar skall alltid följas. Sadelgrenrör imtyp 9

11 30 Friktionsförlustdiagram för plast-rör utning ,5 Hastighet m/s 0,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0, edn. diam. mm 600 5,0 10 0, ,0 3,0 5 0,2 20 2,5 2 2,0 1,75 1,5 1 1,25 0,5 0,2 0, edningsdiameter mm ,05 0,1 0,2 0, Flöde l/s Friktionsförlustdiagram för PVC-rör, beräknat enligt Colebrook. För diameter upp till Ø 200 är k=0,01 mm och för diameter däröver är k=0,05 mm. Vattentemperatur +10 C. Avser fylld tvärsektion ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Hastighet m/s 10

12 Mått och märkning Generella mått PP8 Dimension d u e 2 d e mm mm mm mm , ,3 82 d u = största utv diameter muff e = Godstjocklek 2 = Muffdjup Övriga mått PP8 se Uponor markavloppssystem PVC. Sid 19. Fabrikat Material Rördimensioklastidpunkt Rör- Tillverknings- Dy x e Företagsgodkännande: Märkning: Uponor AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcer tifierat enl. ISO Exempel: Rör UPONOR Tillverkningsplats Godkännandemarkering Exempel: Rördelar UPONA PVC 1 160/ Årtal Månad (Aug.) 11

13 Uponor PP8 Markavloppssystem i PP mm Sortiment 12

14 Uponor PP8 Markavloppssystem PP8 PP8 PP8 PP8 PP8 PP8 PP8 det nya markavloppssystemet för dig som använder dimensionerna 110 och 160 ett vidareutvecklat markavloppsrör i slätt utförande ett strukturväggsrör med släta ytor ett mineralförstärkt rör för hög styvhet ett axialstyvare PP-rör styvhetsklass SN 8(T8) har ett minimum av godstjockleksförändring mot rör av PVC för mindre olägenhet vid sammankoppling till befintliga system 13

15 Uponor PP8 Uponor PP8 med muff och tätningsring Dimension ängd RSK Uponor Vikt mm mm nummer nummer kg/m , , , , ,70 Uponor PP8 böj 7,5 Uponor PP8 böj , , ,62 Uponor PP8 böj , ,72 Uponor PP8 böj , ,75 14

16 Uponor PP8 Uponor PP8 böj , ,94 Uponor PP8 grenrör / ,58 160/ ,40 160/ ,00 Uponor PP8 förminskning, exentrisk 160/ ,50 Uponor PP8 + böj ,20 Uponor PP8 + böj 30 Uponor PP8 + böj , ,25 15

17 Uponor PP8 Uponor PP8 + böj 90 Uponor PP8 + grenrör ,40 110/ ,50 Uponor PP8 + svängt grenrör / ,45 Uponor PP8 dubbelmuff , ,55 Uponor PP8 skjutmuff , ,55 16

18 Uponor PP8 Övergång Uponor PP8-gjutjärn inkl. gummiring ,20 Uponor PP8 inhuggningsmuff, rak (sandat utförande) för ingjutning ,25 Uponor PP8 genomgångsrör, sandat utförande , ,90 Uponor PP8 propp , ,30 Uponor PP8 skarvrör-teleskoprör Dimension ängd RSK Uponor Vikt mm ,60 Övergång Uponor PP8 spetsända-betong muff inkl. gummiring 110/ ,30 17

19 Uponor PP8 Övergång Uponor PP8 muff-betong spetsända (krympmuff) inkl. gummiring 110/ ,25 160/ ,60 Uponor PP8 rensrör med lock ,40 Uponor PP8 universalringar. Enligt SS-EN ,02 110* , ,05 160* ,05 * Oljebeständig gummikvalitet. Kontakta Uponor. Uponor PP8 renslock med stos (grå) ,22 18

20 Uponor Markavloppssystem PVC sortiment 19

21 Uponor Markavloppsrör PVC Dy max Di SN8 (T8) Rör KI.SN8 med muff och tätningsring M Dimension RSK nr Uponor Di M Vikt mm mm nummer mm kg/m , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Dimension 500 och 630 levereras med Uponyl E tätningsring. Rörlängder utanför standardsortiment, kontakta Uponor för leveransbesked. 20

22 Uponor PVC Rördelar M Z 2 Z 1 Böj 7,5 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,3 M Z 2 Z 1 Böj 15 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , , , , , ,3 630* ,4 * Kontakta Uponor. M Z 2 Z 1 Böj 30 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , ,6 250* ,7 315** , ,6 630* ,5 * Kontakta Uponor. ** Funktion erhålles genom att använda 2 st Uponal 15 böjar. 21

23 Z1 Uponor PVC Rördelar M Z 2 Böj 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , , , , , ,9 630* ,0 * Kontakta Uponor. M Z 2 Z 1 Böj 90 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , , ,6 250** * , ,7 500* ,8 630* ,0 * Kontakta Uponor. ** Funktion erhålles genom att använda 2 st Uponal 45 böjar. 22

24 Z1 Uponor PVC Rördelar M Z 2 Z 1 M + Böj 15 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,6 M Z 2 Z 1 M + Böj 30 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,7 M Z 2 M + Böj 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,7 M Z 2 M Z 1 + Böj 90 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Vikt , ,3 23

25 Uponor PVC Rördelar M 2 Z 2 M 1 Z 3 Z 1 Grenrör 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Z3 Vikt mm nummer mm mm mm kg/st 110/ ,7 160/ ,8 160/ ,3 200/ ,5 200/ ,6 200/ ,0 250/ ,0 250/ ,9 250/ ,2 250/ ,1 315/ ,6 315/ ,8 315/ ,0 315/ ,4 315/ ,1 400/ ,9 400/ ,5 400/ ,4 400/ ,4 400/ ,1 400/ ,0 500/ ,2 500/ ,3 500/ ,1 500/ ,8 500/ ,9 500/ ,0 500/ ,3 630/ ,0 630/ ,0 630/ ,2 630/ ,3 630/ ,0 630/ ,3 630/ ,2 630/ ,0 24

26 Uponor PVC Rördelar M 2 Z 2 M 1 Z 3 Z 1 M 1 + Grenrör 45 Dimension RSK nr Uponor Z1 Z2 Z3 Vikt mm nummer mm mm mm kg/st 110/ ,7 160/ ,4 160/ ,1 Z 2 M 2 M 1 Z 3 Z 1 M 1 + Svängt grenrör 90 Dimension RSK nr Upponor Z1 Z2 Z3 Vikt mm nummer mm mm mm kg/st 110/ ,7 M Z Sadelgrenrör, kiltyp 45 Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 200/ ,2 200/ ,9 250/ ,6 25

27 Uponor PVC Rördelar Z M Sadelgrenrör, kiltyp 90 Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 315/ ,2 400/ ,0 M Z Sadelgrenrör, limtyp 45 Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 160/110* ,9 315/200** ,6 315/160** ,4 315/110** ,4 400/200** ,4 400/160** ,5 * evereras med spännband av rostfritt stål. **Kontakta Uponor. För uppgifter om leveranstid. M Z Sadelgrenrör för betongrör 45 evereras med spännband av rostfritt stål, A.4. Dimension RSK nr Uponor Z Vikt 150/ ,9 225/ ,2 225/ ,2 300/ ,0 300/ ,5 26

28 Uponor PVC Rördelar Skjutmuff Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , , , ,0 500* ,0 630* ,0 * evereras med Uponyl E tätningsring. Dubbelmuff Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , , ,5 M Pålimningsmuff Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , ,2 27

29 Uponor PVC Rördelar Z Förminskning, excentrisk M Dimension RSK nr Uponor Z Vikt mm nummer mm kg/st 160/ ,6 200/ ,1 250/ ,4 315/ ,4 400/ ,5 400/ ,1 500/ ,9 630/500* ,2 Dimension är centriska. *Kontakta Uponor. H Z 1 Z 2 M 1 Rensrör med lock Dimension RSK nr Uponor Z1=Z2 H Vikt , , ,2 Renslock med stos Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st * , , ,9 *OBS! Grå PP Uponornr:

30 Uponor PVC Rördelar M Propp Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer kg/st , , , , , , , ,0 Skarvrör teleskoprör M Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st , , , ,3 Användningsområde, se sid 7. Genomgångsrör, sandat utförande Dimension RSK nr Uponor Dy max Vikt , , , , , , 500* ,1 630* ,5 Dy max ; ; ; Olika utföranden kan förekomma. Monteringsexempel, se sid 8. * Kontakta Uponor. 29

31 Uponor PVC Rördelar Dy max M Övergång till betong muff inkl. gummiring Dimension RSK nr Uponor Dymax Vikt 110/ ,2 160/150* ,7 200/ ,0 315/ ,8 400/ ,6 * Formsprutat utförande Di max Dy max M Övergång till betong spetsända (krympmuff) inkl. gummiring Dimension RSK nr Uponor Di Vikt 110/ ,4 160/ ,9 200/ ,7 315/ ,7 400/ ,5 ; ; ; ; Inhuggningsmuff 45 (sandat utförande) M Z ; ; ; Dy max Dimension RSK nr Uponor Z Dymax Vikt mm nummer mm mm mm kg/st , ,5 30

32 Uponor PVC Rördelar Inhuggningsmuff, rak (sandat utförande) ; ; ; M Dy max Dimension RSK nr Uponor Dymax Vikt , , , ,7 Övergång till gjutjärn inkl. gummiring Dimension RSK nr Uponor DiMax Vikt 110/ ,3 160/ ,8 200/ ,5 225 Di max M Övergång Dimension RSK nr Uponor Vikt mm nummer mm kg/st 200/ ,5 31

33 Markavloppsrör, tätningsringar och smörjmedel Universalringar. Enligt SS-EN Dimension Standard Uponor Oljebeständig Uponor Vilt mm RSK nr nummer RSK nr nummer kg/st * , * , * , * , * , * ,32 * Oljebeständig gummikvalitet. Kontakta Uponor. Uponyl E tätningsring. Enligt SS-EN Dimension Uponor Vilt mm RSK nr nummer kg/st , ,8 Oljebeständig gummikvalitet, kontakta Uponor. Upofog specialsmörjmedel Tuber levereras med påstrykare Förp Uponor Vikt c:a Antal/ RSK nr nummer per tub/burk kartong Tub g/st 20 Tub g/st 20 Burk g/st 20 Ungefärlig åtgång Smörjmedel, silicone Förpackning RSK Uponor Vikt ca Antal/ ml nummer nummer per tub/burk kartong TGB g/st 20 Rördiameter mm Åtgång gram per fog cirka 110 0, , , ,

Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon, alternativt gaffeltruck. Lossning för hand utförs enligt bilden.

Vid lossning av storbuntar används med fördel kran samt lyftstroppar av nylon, alternativt gaffeltruck. Lossning för hand utförs enligt bilden. Hantering Allmänt Lossning Långtidslagring Rör och rördelar transporteras säkrast i sina fabriksförpackningar. Om rörbuntarna delas, se till att rören ej skavs mot vassa kanter och föremål. Vid lossning

Läs mer

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall.

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVOPPSSYSTE TEKNISKA DATA 106 markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. Innehåll arkavloppssystem 3 4 5 620 21 2223 2325 26 27

Läs mer

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall.

Uponor markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR MARKAVOPPSSYSTEM PRODUKTFAKTA 1-06 markavloppssystem för transport av spillvatten i markförlagda ledningar med självfall. Innehåll Markavloppssystem 3 4 5 6-20 21 22-23 23-25

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

Mark. Släta markavloppssystem PP och PVC

Mark. Släta markavloppssystem PP och PVC Mark w w w.pip elife.se w w w.pip elife.se p elife.se Släta markavloppssystem PP och PVC Pipelife Mark PP PP markavloppssystem Pipelife PP markavloppssystem är av sett att transportera såväl dagvatten

Läs mer

Uponor - markavloppssystem

Uponor - markavloppssystem Uponor - markavloppssystem Tekniska data Oktober 2 Innehåll arkavloppssystem 3 4 5 6-22 23 24-25 25-27 27 aterial och konstruktion Egenskaper Kemikaliebeständighet ångtidshållfasthet Nötningshållfasthet

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

November 97. Tekniska data. Uponal Markavloppssystem Ultra rör och rördelar Släta rör och rördelar

November 97. Tekniska data. Uponal Markavloppssystem Ultra rör och rördelar Släta rör och rördelar November 97 Tekniska data Uponal arkavloppssystem Ultra rör och rördelar Släta rör och rördelar Innehåll sid aterial och användningsbeskrivning 3-12 Uponal Ultra rör och rördelar 13-22 Uponal Ultra fogkonstruktion

Läs mer

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem

Nordic. PP avloppssystem Nordic w w.pipelife.se PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar är märkta med Nordic Poly Mark och uppfyller därmed kraven för inomhusavlopp i samtliga nordiska länder.

Läs mer

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla Ljuddämpande avloppssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla har alla fördelar som det väl beprövade PP Nordic systemet från

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

Uponor PP Inomhusavloppssystem. Inomhusavlopp

Uponor PP Inomhusavloppssystem. Inomhusavlopp Uponor PP ssystem 76 SORTIMENT 2013 Rör Med en muff och universal tätningsring RSK Uponor Dimension Bygglängd Vikt Antal m nr nr mm mm kg/st bunt/större 2318300 1051094 32 1000 0,21 50/300* 2318317 1051128

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Double

Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor markavloppssystem Ultra Double Uponor Ultra Double Tryggt och kostnadseffektivt markavlopp Säkerhet och enkelhet har varit avgörande faktorer vid utvecklingen av markavloppssystemet Uponor Ultra

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 Markavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor Ultra Rib 2 arkavlopp Extremt hög slaghållfasthet, täthet och säkerhet Uponor Ultra Rib 2 Byt rör tidigast om 100 år. Uponor Ultra Rib 2 är efter drygt

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem

SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem SMARTLINE ett snyggare och smartare avloppssystem 2 Rätt och slätt Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är precis lika smart som det låter. Vi har ersatt det gamla sättet

Läs mer

Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem

Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem Januari 2002 Uponor Ultra Rib 2 markavloppssystem Tekniska data Innehåll Ultra Rib 2 3 4-7 8-12 13 14-17 18 18-19 Uponor - en presentation Ultra Rib 2 En helt ny generation avloppsrör Livslängd Ekonomi

Läs mer

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem Tekniska data Juli 01 Uponor DSA dräneringssystem Innehåll DSA dräneringssystem 4 Uponor DSA dräneringssystem Allmänt Godkännande/kvalitet Material Konstruktion/funktion Föreskrivande texter 5 Användningsområden

Läs mer

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten

Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VÄGTRUMMOR/ ANLÄGGNINGSRÖR Uponor Vägtrummor/Anläggningsrör är ett miljövänligt rörsystem, som lämpar sig väl till rörledningar för transport av ytvatten 06 2010 32007 5.6 Uponor

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Uponor IQ Jordbruksdränering

Uponor IQ Jordbruksdränering Uponor IQ Jordbruksdränering 0 00 .. Uponor IQ Jordbruksdränering Varför dränera? Täckdikning av jordbruksarealer ger effekt både torra och regniga år. Bruknings- och skördekostnaderna minskar tack vare:

Läs mer

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark

SMART LINE ABC Nordic Poly Mark SMARTLINE ABC Nordic Poly Mark Smartline har tre stora fördelar: 1 Enkelt att installera Smartline är godkänt i all a installationer Rör utan muffar ger mindre spill Det ersätter tidigare rörsystem Tar

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

Inomhusavlopp. Rör. Rör. Rör. Med en muff och universal tätningsring. RSK nr. Dimension de mm. Vikt kg/st. Bygglängd mm. Uponor nr

Inomhusavlopp. Rör. Rör. Rör. Med en muff och universal tätningsring. RSK nr. Dimension de mm. Vikt kg/st. Bygglängd mm. Uponor nr Inomhusavlopp Inomhusavlopp Rör Med en muff och universal tätningsring Bygglängd bunt/större 2318300 1051094 32 1000 0,21 50/300* 2318317 1051128 32 vit 1000 0,21 50/300* 2318318 1051131 32 vit 2000 0,40

Läs mer

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING NORDIC PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Uponor dagvattensystem Dagvatten

Uponor dagvattensystem Dagvatten Uponor dagvattensystem 40 Uponor IQ dagvattensystem 41 Uponor IQ dagvattenrör Rör KlassSN8medintegreradmuff. Kompletteramed1stIQtätningsring RSK Uponor Dimension Di/DY L M Dy max Antal nr nr mm mm mm mm

Läs mer

Uponor HTP - inomhusavloppssystem

Uponor HTP - inomhusavloppssystem Januari 2002 HTP - inomhusavloppssystem Tekniska data Innehåll HTP inomhusavloppssystem 3 4 5-13 14-16 17 18 19 Inledning Allmänt Tekniska data Symbolförklaring Produktegenskaper Märkning Produktprogram

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Markavloppsrör Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Markavloppsrör Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Markavloppsrör Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR INFRASTRUKTUR AVOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Uponor PP Inomhusavloppssystem är ett starkt, enkelt och lätthanterligt system för avlopp i bostär. 06 2010 37002 7.1 Uponor avloppssystem för byggnar Uponors

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

IBECO anborrningsmanschetter för alla typer av rör och anslutningar

IBECO anborrningsmanschetter för alla typer av rör och anslutningar IBECO anborrningsmanschetter för alla typer av rör och anslutningar SPECIFIKATIONER Katalogblad maj -05 IBECO Anborrningsmanschett Insitu Serie IM 965 För dubbelväggiga rör och brunnar av plast som t.ex.

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

Wafix PP Produktöversikt. Wafix PP. Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader

Wafix PP Produktöversikt. Wafix PP. Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader Wafix PP Produktöversikt Wafix PP Ljuddämpande inomhusavloppssystem för byggnader Skiss/symbolförklaring Di = Invändig diameter Du/Du1 = Utvändig diameter Dy/Dy1 = Rörbeteckning, utvändig diameter e =

Läs mer

Uponor El & Tele Sortiment

Uponor El & Tele Sortiment Uponor El & Tele Sortiment Sortiment Kabelskydd SPP, SPN - SPP Plana, för plöjning, märkta Kraft- kabel, färg gul, EBR-beteckning SPP. Dimension Uponor E- RSK Centrumhål Vikt Förp. m/ mm nr. nr. nr. mm

Läs mer

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem

Juli 2012. Wafix PP. Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås. Inomhusavloppssystem Juli 2012 Inomhusavloppssystem I BYGGNAD samt torrvattenlås Inomhusavloppssystem komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt och komplett system med en enastående förmåga att snabbt och

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden.

UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA. Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. UPONOR INFRASTRUKTUR MARKFÖRLAGD VENTILATION SORTIMENTSLISTA Ett ventilationssystem, där huvuddragningen av luft läggs i marken under byggnaden. 09 2008 41002 Uponors ventilationskanaler - UVS Ventilationssystem/rör

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Wavin Markavloppssystem. Markrör. delar. och

Wavin Markavloppssystem. Markrör. delar. och Wavin Markavloppssystem Markrör delar och Robusta rörsystem med stor flexibilitet Wavins rör, delar och brunnar för markavlopp uppfyller alla de krav som en ledningsägare ställer på ett modernt markavloppssystem.

Läs mer

Markavlopp. Markrör PVC. Markböj PVC. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp.

Markavlopp. Markrör PVC. Markböj PVC. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. Markrör PVC 235 06 00 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 110 235 06 01 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 160 235 06 02 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 200 235 06 03 Markrör blyfri PVC SN 8-6 meter 250 235 06

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

X-Stream dagvattenrör och delar

X-Stream dagvattenrör och delar Januari 2013 KOMPLETT PLASTRÖRsSYSTEM FÖR AVLEDNING AV SPILL- OCH DAGVATTEN SAMT DRÄNERING Solutions for Essentials Välj säkert - välj X-Stream Wavin kompromissar inte med kvalitén. Just därför är X-Stream

Läs mer

Kvalitetssäkring och Produkttester

Kvalitetssäkring och Produkttester Kvalitetssäkring och Produkttester 1 2013 51004 3.0 Kvalitetssäkring och produkttester Uponors kvalitetsstyrningssystem omfattar alla faser av en produkts livslängd. Systemet säkerställer alltså inte bara

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING

SMARTLINE. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE SMARTLINE INSTALLATIONSANVISNING SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR. Byggdränering

PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR. Byggdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE BDR Byggdränering BDR BDR Byggdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare.

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw]

Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör Vikt Vatten - Δ T = 50 C DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] innehåll [l/m] [m/s] [kw] ENKELRÖR 3:101 Rakrör Serie 1 Artikel nr 12m, Serie 1: 1103-DN-000-000 Artikel nr 16m, Serie 1: 1104-DN-000-000 Betr. värmeförluster, se kapitel 9 ARTIKEL NR 1103, 1104 Överföringskapacitet Mediarör Mantelrör

Läs mer

Flexkopplingar. Flexibilitet och funktion i perfekt harmoni

Flexkopplingar. Flexibilitet och funktion i perfekt harmoni VA Flexkopplingar Flexibilitet och funktion i perfekt harmoni FLEXKOPPLINGAR DU KAN LITA PÅ En flexkoppling från GPA är något mer är bara en koppling. Det är en koppling att lita på. Det är få produkter

Läs mer

Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning Installationsanvisning Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning Figur 1 P C D G F E B K Olja H J L M Q O O N O Innehåll: Uppbyggnad och ingående komponenter... 1 Halssystem...

Läs mer

Sortiment Uponor Infra AB

Sortiment Uponor Infra AB Sortiment 2016 Infra AB Innehåll Spillvatten 4 Ultra Rib 2 5-11 Ultra Double 12-19 Ultra Classic och PVC 20-35 Spillvattenbrunnar - Betäckningar - Tillbehör 36-44 Dagvatten 45 Weholite 46-54 IQ 55-62

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1392SWE SVENSKA. KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT COT1.

MONTAGEANVISNING PEM1392SWE SVENSKA. KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT COT1. MONTAGEANVISNING PEM392SWE 205-07 SVENSKA KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT OBS! SATSINNEHÅLL, SE SISTA SIDAN 2/0 PEM392SWE 205-07 ALLMÄNT

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN Dag- och Fördröj dagvattnet vid källan 32010 06 2012 1 Dag- och Utjämningsmagasin - Allmänt Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används

Läs mer

September 01. Uponor Brunnssystem. Brunnar och Betäckningar. Tekniska data

September 01. Uponor Brunnssystem. Brunnar och Betäckningar. Tekniska data September 01 Tekniska data Uponor Brunnssystem Brunnar och Betäckningar B125 KLASS Innehåll Uponor Brunnssystem 1 2-4 4-6 6-11 11-13 12 13-14 14-15 16-19 19 19 20 21 22 22 Godkännanden och märkningsexempel

Läs mer

Sortiment 2015 UPONOR INFRA AB

Sortiment 2015 UPONOR INFRA AB Sortiment 2015 UPONOR INFRA AB Innehåll Sortiment Sid Spillvatten... 4-40 Dagvatten... 41-91 Tryckrör... 92-103 Inomhusavlopp... 104-115 Enskilt avlopp... 116-133 El & Tele... 134-151 Markförlagd ventilation...

Läs mer

Markförlagd ventilation

Markförlagd ventilation Markförlagd ventilation Markförlagd ventilation UVS Rör Standardlängd på rör är 6 meter och rören är med muff. Andra rörlängder går att få på dimension 600-2500. Komplettera med 1 st. tätningsring för

Läs mer

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS STAVAB PRISLISTA 1 PP MARKRÖR SN8 2353986 PP MARKRÖRK SN8 110*6 M ST P10 335 2353987 PP MARKRÖRK SN8 160*6 M ST P11 689 2353988 PP MARKRÖRK SN8 200*6 M ST P12 1373 2353991 PP MARKRÖRK SN8 110*3 M ST P10

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten 342 www.viacon.se ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök

ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök 1 (2) Installation ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök Golvränna - betonggolv utan tätskikt ACO Golvränna 132TR150 ACO Golvränna 157TR200 ACO Golvränna 218TR400-600 Allmänt Golvrännor i TR-serien

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system

Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem. system Krympbart muffsystem för preisolerade rörsystem system system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för alla skarvar Den unika molekylstrukturen med tvärbunden polyetylen (PEX) håller

Läs mer

Kombi VIP rörkopplingar

Kombi VIP rörkopplingar Kombi VIP rörkopplingar Kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör kombiringen.se Kombi VIP rörkopplingar VIP rörkopplingar är en serie kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör.

Läs mer

Ulefos Genomföringstätningar för proffs! Link-Seal

Ulefos Genomföringstätningar för proffs! Link-Seal ar för proffs! Link-Seal ULEFOS GENOMFÖRINGSTÄTNINGAR Link-Seal är en högkvalitativ produkt för permanent tätning av alla typer av rör som skall föras genom väggar, golv och tak. Ulefos genomföringstätning

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

December 2009. Wafix PP AVLOPPSSYSTEM. Avloppssystem

December 2009. Wafix PP AVLOPPSSYSTEM. Avloppssystem 0108 December 2009 Wafix PP AVLOPPSSYSTEM I BYGGNAD samt torrvattenlås Avloppssystem 0406 Wafix_HT_PP_SE_Dec2009.indd 1 08/12/09 15:40:45 Wafix PP komplett system för alla installationer Wafix är ett unikt

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer