Lönekriterier för medarbete inom Förskola & Grundskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönekriterier för medarbete inom Förskola & Grundskola"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Lönekriterier för medarbete inom Förskola & Grundskola - samverkade i Förskola & Grundskolas samverkansgrupp, FSG, Inför lönerevision 2015 har förvaltningen reviderat lönekriterierna för Förskola & Grundskolas. De reviderade lönekriterierna är samverkade i enlighet med kommunens samverkansavtal. Fyra olika grupper Förskola & Grundskolas lönekriterierna är indelade i följande grupper: 1 (1) Datum Lärare Elevhälsans personal Övriga medarbetare Chefer Bedömning i tre steg Överordnad chef gör bedömning enligt lönekriterier med utgångspunkt från: Samtal Dokumentation Analys av arbetsuppgifter Värdering kring uppsatta mål Om möjligt utifrån verksamhetens art, verksamhetsbesök Bedömningarna görs i tre steg med nivåerna; under förväntad prestation, förväntad prestation och över förväntad prestation. Förväntad prestation bedöms vara det steg där flest antal medarbetare kommer att placeras i. De olika stegen påvisar en progression i skicklighet inom respektive kriterie. För att nå den högsta nivån krävs att kompetenser och färdigheter som den enskilde har sprids till vidare grupper än vad som kan förväntas av medarbetaren. uniform KUB101 v 1.0, Förskola & Grundskola Udo Weis Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon vx Fax

2 Lärare Lärare 1 Yrkesskicklighet På vilket sätt medarbetaren planerar och genomför undervisningen/barngruppsarbetet Ger barn och elever handledning, skapar intresse och motivation i deras sökande efter kunskap Planera, genomföra, analysera, utvärdera, förändra innehåll i arbetssätt och arbetsformer Skapar delaktighet och inflytande för barn/elever och föräldrar. Skapar ett demokratiskt klimat. Har ett professionellt förhållningssätt gentemot barn elever och föräldrar Pedagogisk förmåga. Ämneskunskaper Behöver öka graden av struktur samt visa på en större variation i sitt arbete. Arbetar mekaniskt och oreflekterat Verksamheten genomförs utan att barn/elever och vårdnadshavare ges möjlighet att påverka. Låter vuxenperspektivet styra verksamheten. Har låg förmåga att se och vidta åtgärder när någon blir kränkt. Brister i förhållningssättet och har låg förmåga att skapa trygghet hos barn elever och föräldrar. Saknar relevanta ämneskunskaper. Låg förmåga att omsätta ämneskunskaper i ett pedagogiskt sammanhang Har förmåga att entusiasmera barn/elever till aktivitet och sökande efter kunskap. Leder arbetet med tydlighet och struktur Upptäcker och bistår barn/elever i behov av särskilt stöd. Uppnår god måluppfyllelse. Utvärderar och analyserar genomförd verksamhet och förändrar vid behov sitt arbete Involverar barn/elever och föräldrar i utvärderings-arbetet. För en dialog med barn/elever och föräldrar som ger dem inflytande och ansvar över lärandeprocessen. Praktiserar barn/elev- och föräldrainflytande enligt styrdokument. Bemöter barn/elever och föräldrar med värme, respekt och integritet Har de ämneskunskaper som krävs och har förmåga att använda dem i det pedagogiska arbetet Är skicklig på att leda arbetet och utveckla lärmiljön så att barn/elever upplever lärandet positivt och lustfyllt. Sprider goda exempel. Har mycket god förmåga att möta och arbeta med alla barn/e lever. Utvecklar och förnyar arbetsformer utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, Bidrar till att sprida och pröva nya rön. Får demokratiska arbetsformer att genomsyra hela förskolans/skolans arbetssätt. Sprider goda exempel Driver värdegrundsarbete och har mod och påtala brister i bemötande och föreslår förbättringar. Använder sig av de senaste rönen inom ämnesområdet. Väcker intresse bland arbetskamraterna för att använda ny kunskap 1

3 Lärare 2 Utveckling På vilket sätt medarbetaren deltar i förskolans/skolans utveckling och det egna lärandet Måluppfyllelse, styrdokument och kommunala mål. Förändringsarbete. Utveckling av olika arbetssätt och arbetsformer Har bristande insikter i nationella styrdokument och kommunala mål.. Arbetar inte aktivt för att uppnå målen. Deltar inte aktivt i förändringsarbete. Har svårt att anpassa sig till nya förutsättningar Är väl förtrogen med styrdokument och mål och omsätter dessa i det egna arbetet. Är lyhörd för och genomför förändringar som krävs för att nå måluppfyllelse. Arbetar medvetet, metodiskt och kontinuerligt tillsammans med andra. Omvärldsspanar och använder ny kunskap för att utveckla verksamheten Deltar aktivt i förändringsarbete. Delar sina kunskaper om arbetsmetoder, styrdokument och mål i syfte att öka måluppfyllelsen. Initierar och driver förändringsoch utvecklingsarbete. Delar sina och arbetsplatsens idéer och resultat Samverkan med omvärlden för att utveckla verksamheten Saknar omvärldsspaning. Ser inte verksamheten som en del av samhället. Har god kännedom om samhället utanför verksamheten och tar hänsyn till det i det dagliga arbetet. Deltar i samarbetet med andra samhällssektorer Låter omvärlden bli en naturlig del av förskolans/skolans verksamhet. Tar initiativ till och leder kontakter med andra samhällssektorer. 2

4 Lärare 3 Medarbetarskap BITT Vilket förhållningssätt medarbetaren har till arbetet, brukare, arbetskamrater och ledning Bidra till ett positivt arbetsklimat Kreativitet och problemlösning Besluta och genomföra inom ansvarsområdet Skapar och förstärker negativa attityder. Ser inte sin egen roll i olika sammanhang. Reflekterar och analyserar inte. Bidrar inte till utveckling Genomför inte fattade beslut Är lyhörd för andras åsikter och står för sina egna Uppfattas som en god samarbetspartner.. Analyserar och drar slutsatser av metoder och resultat. Tar initiativ och driver frågor som är viktiga. Ansvarar för att beslut genomförs. Förstår konsekvenserna av fattade beslut Har ett positivt förhållningssätt och får andra att känna sig respekterade och betydelsefulla. Bidrar till ett positivt arbetsklimat. Tar upp kontroversiella frågor och kommer med förslag till konstruktiva lösningar Är strategisk. Motiverar och entusiasmerar andra. Vågar använda frirummet. Är handlingskraftig, vågar ta och genomföra svåra beslut 3

5 Elevhälsans personal Elevhälsans personal 1 Yrkesskicklighet På vilket sätt medarbetaren planerar och genomför elevhälsoarbetet Ger stöd och handledning till barn/elever/föräldrar/personal utifrån yrkets specifika uppdrag Planera, genomföra, analysera, utvärdera, förändra innehåll i arbetsätt och arbetsformer utifrån yrkets specifika uppdrag Yrkes-/specialistkompetens Medverka till att skapa ett demokratiskt klimat. Helhetssyn på elevhälsa och lärande Behöver öka graden av struktur samt visa en större variation i arbetet. Möter barn/elever utan hänsyn till grupp eller individnivå. Brister i förmåga att sätta sina kunskaper i sitt sammanhang Brister i sin yrkeskompetens Arbetar ensidigt, slentrianmässigt och osjälvständigt. Saknar insikt för yrkesrollens uppdrag. Låter vuxenperspektivet styra verksamheten, brister i förhållningssättet. Har låg förmåga att se och vidta åtgärder när någon blir kränkt. Arbetar utan att samarbeta för att skapa helhetssyn. Arbetar med tydlighet och struktur. Har förmåga att möta barn och elever på organisations- grupp- och individnivå. Skapar goda relationer. Handleder personal. Arbetar i team med andra yrkeskategorier. Möter olika grupper av barn/elever på ett varierat sätt. Utgår från barns/elevers individuella erfarenheter Analyserar, utvärderar och utvecklar arbetet. Har den kompetens som krävs och använder den i sitt sammanhang. Förstår sin egen roll och sitt uppdrag i verksamheten. Ser koppling mellan den egna rollen och andras roll. Kan prioritera sina arbetsuppgifter. För en dialog med barn/elever och vårdnadshavare som ger dem inflytande och ansvar över verksamheten. Bemöter barn/elever och föräldrar med respekt och integritet. Arbetar tvärprofessionellt för att skapa helhetssyn kring individ, grupp och organisation Är skicklig på att identifiera, möta individer och grupper utifrån deras specifika förutsättningar. Analyserar, och utvecklar arbetet. Utvecklar arbetsformer, själv och tillsammans med andra. Tar till sig nya rön och använder det i det dagliga arbetet. Sprider goda exempel Utnyttjar sin kompetens och väljer metod utifrån uppdragets karaktär. Bidrar till att öka förståelsen för de olika yrkesrollerna bland medarbetarna. Driver aktivt hela förskolans/skolans demokrati och värdegrundsarbete. Sprider goda exempel Analyserar, utvärderar och utvecklar för förbättrade resultat. Utvecklar och driver arbetet med att sprida och förankra en helhetssyn utifrån det salutogena perspektivet. 1

6 Elevhälsans personal 2 Utveckling På vilket sätt medarbetaren deltar i förskolans/skolans utveckling och det egna lärandet Måluppfyllelse, styrdokument och kommunala mål. Förändringsarbete. Utveckling av olika arbetssätt och arbetsformer Har bristande insikter i nationella styrdokument och kommunala mål.. Arbetar inte aktivt för att uppnå målen. Deltar inte aktivt i förändringsarbete. Har svårt att anpassa sig till nya förutsättningar Är väl förtrogen med styrdokument och mål och omsätter dessa i det egna arbetet. Är lyhörd för och genomför förändringar som krävs för att nå måluppfyllelse. Omvärldsspanar och använder ny kunskap för att utveckla verksamheten Deltar aktivt i förändringsarbete. Arbetar medvetet, metodiskt och kontinuerligt tillsammans med andra. Delar sina kunskaper om styrdokument och mål i syfte att öka måluppfyllelsen. Initierar och driver förändringsoch utvecklingsarbete. Delar sina och arbetsplatsens idéer och resultat Samverkan med omvärlden för att utveckla verksamheten Saknar omvärldsspaning. Ser inte verksamheten som en del av samhället. Har god kännedom om samhället utanför verksamheten och tar hänsyn till det i det dagliga arbetet. Deltar i samarbetet med andra samhällssektorer Låter omvärlden bli en naturlig del av förskolans/skolans verksamhet. Tar initiativ till och leder kontakter med andra samhällssektorer. 3 Medarbetarskap BITT Vilket förhållningssätt medarbetaren har till arbetet, brukare, arbetskamrater och ledning Bidra till ett positivt arbetsklimat Kreativitet och problemlösning Besluta och genomföra inom ansvarsområdet Skapar och förstärker negativa attityder. Ser inte sin egen roll i olika sammanhang. Reflekterar och analyserar inte. Bidrar inte till utveckling Genomför inte fattade beslut Är lyhörd för andras åsikter och står för sina egna Uppfattas som en god samarbetspartner. Analyserar och drar slutsatser av metoder och resultat. Tar initiativ och driver frågor som är viktiga. Ansvarar för att beslut genomförs. Förstår konsekvenserna av fattade beslut Har ett positivt förhållningssätt och får andra att känna sig respekterade och betydelsefulla. Bidrar till ett positivt arbetsklimat. Tar upp kontroversiella frågor och kommer med förslag till konstruktiva lösningar Är strategisk. Motiverar och entusiasmerar andra. Vågar använda frirummet. Är handlingskraftig, vågar ta och genomföra svåra beslut 2

7 Övriga medarbetare Övriga medarbetare 1 Yrkesskicklighet Rollförståelse och det sätt medarbetaren planerar och genomför arbetet Medverka till att skapa ett demokratiskt klimat. Yrkes-/specialistkompetens Låter vuxenperspektivet styra verksamheten, brister i förhållningssättet. Har låg förmåga att se och vidta åtgärder när någon blir kränkt. Brister i sin yrkeskompetens Arbetar ensidigt, slentrianmässigt och osjälvständigt. Saknar insikt för yrkesrollens uppdrag. För en dialog med barn/elever och vårdnadshavare som ger dem inflytande och ansvar över verksamheten. Bemöter barn/elever och föräldrar med respekt och integritet. Har den kompetens som krävs och använder den i sitt sammanhang. Förstår sin egen roll och sitt uppdrag i verksamheten. Ser koppling mellan den egna rollen och andras roll. Kan prioritera sina arbetsuppgifter. Driver aktivt hela förskolans/skolans demokrati och värdegrundsarbete. Sprider goda exempel Analyserar, utvärderar och utvecklar för förbättrade resultat. Utnyttjar sin kompetens och väljer metod utifrån uppdragets karaktär. Bidrar till att öka förståelsen för de olika yrkesrollerna bland medarbetarna. 1

8 Övriga medarbetare 2 Utveckling Deltagande i verksamhetens utveckling och den egna utvecklingen Initiativ till verksamhetens utveckling Samverkan med omvärlden Är passiv och tar avstånd från förändringsarbete. Inväntar andras lösningar. Saknar omvärldsspaning. Ser inte verksamheten som en del av samhället. Tar initiativ och kommer med idéer och förslag till lösningar som utvecklar arbetet. Analyserar och drar slutsatser av arbetsmetoder och resultat Har god kännedom om samhället utanför verksamheten och tar hänsyn till det i det dagliga arbetet. Deltar i samarbetet med andra samhällssektorer Ser långsiktiga och övergripande lösningar. Motiverar, entusiasmerar och får andra med sig. Vågar testa även okonventionella lösningar. Sprider sina och arbetsplatsens idéer och resultat. Låter omvärlden bli en naturlig del av förskolans/skolans verksamhet. Tar initiativ till och leder kontakter med andra samhällssektorer 3 Medarbetarskap BITT Vilket förhållningssätt medarbetaren har till arbetet, brukare, arbetskamrater och ledning Bidra till ett positivt arbetsklimat Kreativitet och problemlösning Besluta och genomföra inom ansvarsområdet Skapar och förstärker negativa attityder. Ser inte sin egen roll i olika sammanhang. Reflekterar och analyserar inte. Bidrar inte till utveckling Genomför inte fattade beslut Är lyhörd för andras åsikter och står för sina egna Uppfattas som en god samarbetspartner.. Analyserar och drar slutsatser av metoder och resultat. Tar initiativ och driver frågor som är viktiga. Ansvarar för att beslut genomförs. Förstår konsekvenserna av fattade beslut Har ett positivt förhållningssätt och får andra att känna sig respekterade och betydelsefulla. Bidrar till ett positivt arbetsklimat. Tar upp kontroversiella frågor och kommer med förslag till konstruktiva lösningar Är strategisk. Motiverar och entusiasmerar andra. Vågar använda frirummet. Är handlingskraftig, vågar ta och genomföra svåra beslut 2

9 Chefer Chefer 1 Chefskap Arbeta mot uppsatta mål och uppnå resultat Verksamhet. Ekonomi Måluppfyllelse Formulerar och arbetar aktivt med strategier, planer och nationella och kommunala mål. Når måluppfyllelse och resultat. Helhetssyn Behov av utveckling Förväntad förmåga Över förväntad prestation Brister i arbetsgivarrollen internt och externt. Brister i arbetet med att fördela och förankra tillgängliga medel enligt mål och tilldelad ram. Brister i att omsätta mål, planer och beslut i handling. Brister i att mäta, analysera och redovisa måluppfyllelsen. Företräder verksamhet och kommun internt och externt. Står upp för och driver fattade beslut, avtal, policies och riktlinjer. Har goda kunskaper om gällande lagstiftning och avtal. Genomför matrisuppdrag inom FG;s verksamhetsområde. Fördelar tillgänglig budget inom tilldelad ram. Visar flexibilitet i resurshantering. Ekonomiskt årsresultat håller sig inom budgetförutsättningarna.. Har kunskaper om mål, planer och beslut samt omsätter dem till handling. Mäter, analyserar och redovisar måluppfyllelsen. Utvecklar verksamheten för förbättrade resultat. Marknadsför aktivt verksamhet och kommun, är en god ambassadör. Genomför specifika uppdrag utom FG;s verksamhetsområde. Har en uttalad långsiktig strategi för hur verksamheten ska bedrivas inom tilldelad ram. Planerar för kommande verksamhetsutveckling och behov på längre sikt. Är väl förtrogen med, och omsätter på ett systematiskt sätt, mål, planer och beslut. Är skicklig på att följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera och uppnår goda resultat. Sprider goda exempel. 1

10 Chefer 2 Ledarskap/medarbetarskap BITT Förmedla uppdraget och skapa acceptans för det Ledarförmåga Förhållningssätt Samarbete och relationer i ledargrupp Är osäker i ledarrollen. Är trygg i ledarrollen. Ger Har svårt för att vara tydlig, medarbetarna förutsättningar uttrycka krav, förväntningar och befogenheter att arbeta och mål. självständigt och målinriktat. Inhämtar sällan åsikter, Entusiasmerar och motiverar kunskaper och erfarenheter. medarbetarna och har förmåga Visar liten tilltro till att konstruktivt handleda medarbetare och släpper personal ogärna ifrån sig ansvar och befogenheter. Skapar och förstärker negativa attityder. Brister i bemötande internt och externt. Ställer sig utanför och är avvaktande/passiv. Arbetar snävt inom sin egen verksamhet utan att samarbeta för att få effektivitet. Analyserar och väljer kommunikationsform utifrån ärendets art. Agerar mot brister i bemötande och löser konflikter. Har förmåga att se helhetsperspektiv. Tar initiativ och kommer med idéer och förslag som syftar till högre måluppfyllelse. Bidrar till och använder sig av gruppens kompetens. Är säker i ledarrollen. Är tydlig, uttrycker krav, förväntningar och mål. Inhämtar åsikter, kunskaper och erfarenheter inför beslut. Visar tilltro till medarbetarna, delegerar och följer upp. Har förmåga att genomföra svåra beslut med hög legitimitet. Har ett positivt förhållningssätt och får andra att känna sig respekterade och betydelsefulla. Driver kontroversiella frågor och skapar konstruktiva lösningar, internt och externt. Initierar nya tankar och lösningar för att utmana/bryta invanda mönster för att utveckla verksamheten. 2

11 Chefer 3 Utveckling Utveckla verksamheten och det egna ledarskapet Utveckling av det egna ledarskapet Verksamhetsutveckling Utvecklar inte sitt ledarskap. Reflekterar över sina Initierar nya tankar och lösningar Är passiv i sökandet efter nya erfarenheter från sitt ledarskap för att utmana/bryta invanda kunskaper inom i syfte att utveckla ledarskapet. mönster för att utveckla ledarskapsområdet. Söker aktivt ny kunskap genom ledarskapet i organisationen. Reflekterar inte över kompetensutveckling. Delar Delar och sprider kunskaper erfarenheter från sitt och delger erfarenheter med inom ledarskapsområdet som ledarskap i syfte att utveckla andra ledare i sitt ledarteam. kommer hela organisationen detsamma. Vägleder och coachar kollegor tillgodo. i ledarskapsdilemman, tex genom fadder- eller Är passiv i arbetet med utveckling och förbättring. Ser kortsiktigt på verksamhetens behov av utveckling. mentorsuppdrag. Skapar förutsättningar för utveckling och genomför förändringar för att nå ökad måluppfyllelse. Arbetar medvetet, metodiskt och kontinuerligt tillsammans med andra Utvecklingsarbetet vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Analyserar verksamhetens långsiktiga behov och arbetar strategiskt för att nå dessa. Bidrar till den pedagogiska enhetens, förvaltningens eller kommunens gemensamma utveckling. 3

Lönepolicy med handlingsplan

Lönepolicy med handlingsplan 2012-01-19 1 (5) Lönepolicy med handlingsplan Fastställd av kommunstyrelsen 2012-02-14 ( 32) 2 (5) Lönepolicy Inledning Lönepolitiken är ett av flera medel för att nå våra verksamhetsmål. Sambandet mellan

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter - Lärare UTBILDNINGSKONTORET 2014-08-25 Färdigheter Omsätter goda kunskaper undervisningen. Skapar helhet och sammanhang för eleverna. Har svårt att

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. oktober 2015

Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. oktober 2015 Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid oktober 2015 Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom UKF, Lomma kommun - Målformulering Alla medarbetare

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet

Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet Kreativitet/Problemlösning Strukturera/ organisera Saknar vilja/förmåga att planera och strukturera sitt arbete. Behöver klara direktiv och arbetsinstruktioner.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling.

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling. Medarbetarsamtal Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling Samtal om lön Besked om lön Datum: Medarbetare: Ansvarig chef: 16 12 28 Medarbetarsamtal

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

Princip för medarbetarsamtal och bedömning av medarbetare inför lönesättning, Förskola, grundskola och fritidshem (Fastställt 2014-03-31)

Princip för medarbetarsamtal och bedömning av medarbetare inför lönesättning, Förskola, grundskola och fritidshem (Fastställt 2014-03-31) Princip för medarbetarsamtal och bedömning av medarbetare inför lönesättning, Förskola, grundskola och fritidshem (Fastställt 2014-03-31) Under året ska medarbetaren dels arbeta med att bidra till verksamhetens

Läs mer

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN 2014 I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier Läraruppdraget Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att elevens

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Lönekriterier för lärare

Lönekriterier för lärare JÖNKÖPINGS KOMMUN Lönekriterier för lärare Utbildningsförvaltningen 2015-05-29 Innehåll Inledning reviderade lönkriterier 2015... 2 Lönekriterier för lärare... 3 Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö...

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Bedömningsunderlag Förskollärare/barnskötare

Bedömningsunderlag Förskollärare/barnskötare Bedömningsunderlag Förskollärare/barnskötare Nulägesbeskrivning medarbetare Med Vittras löften och enhetens utvecklingsområden och prioriterade mål nedan som utgångspunkt gör du en nulägesbeskrivning av

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

SPIVA är ett samtalsunderlag som formulerats utifrån de lönekriterier som används vid Karlshamns kommun.

SPIVA är ett samtalsunderlag som formulerats utifrån de lönekriterier som används vid Karlshamns kommun. 2002-08-09 SPIVA ett instrument för motiverande samtal SPIVA är ett samtalsunderlag som formulerats utifrån de lönekriterier som används vid Karlshamns kommun. SPIVA ska användas som en samtalsguide i

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapspolicy

Medarbetar- och ledarskapspolicy Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Policy Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 47 Giltighetstid 2016-2019 1(7) Dnr 2016/000599-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan Det Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan I Huddinge ska alla för skolor och skolor arbeta utifrån en pedagogisk platt form. Den

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Ledare i Alingsås kommun

Ledare i Alingsås kommun Ledare i Alingsås kommun Ledningsfilosofi för dig som är chef Ledare i Alingsås kommun Kommunens ledningsfilosofi riktar sig till dig som är chef i Alingsås kommun. Vi erbjuder dig ett spännande och ansvarfullt

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Framtidens skolor i Gråbo - inriktning

Framtidens skolor i Gråbo - inriktning ! 1 Infrasupport Personalenheten Mia Gottfridson Granath Personalutvecklare 0302-52 12 57 Framtidens skolor i Gråbo - inriktning Bakgrund Sveriges ledande miljökommun Lerums kommun har visionen att år

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP. en gemensam värdegrund i Gotlands kommun

VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP. en gemensam värdegrund i Gotlands kommun Dokumentet har beslutats av kommunfullmäktige i mars 2003 på förslag av kommunledningsgruppen och efter samverkan med de fackliga organisationerna. VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP en gemensam värdegrund

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer