Landstinget Kronoberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget Kronoberg"

Transkript

1 Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisionen i Landstinget Kronoberg Andreas Endrédi

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTANDE ANALYS OCH REKOMMENDATIONER Inledning Sammanfattande analys Slutsatser / rekommendationer BAKGRUND INLEDNING SYFTE METOD OCH AVGRÄNSNING GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE UTGÅNGSPUNKTER REVISIONSUNDERLAG LANDSTINGETS AVVIKELSEHANTERINGSSYSTEM Riktlinjer inom Landstinget Kronoberg VIS RISKANALYS IDENTIFIERING, DOKUMENTATION OCH ANALYS AV AVVIKELSER ÅTGÄRDA BRISTER OCH ÅTERFÖRA ERFARENHETER ANMÄLAN ENLIGT LEX MARIA BEVAKNING AV AVVIKELSER MED STORT INTRESSE FÖR LANDSTINGETS SJUKVÅRD PATIENTNÄMNDSÄRENDEN OCH VIS Granskning av avvikelsehanteringen, Landstinget Kronoberg 2

3 1 SAMMANFATTANDE ANALYS OCH REKOMMENDATIONER Inledning Syfte Syftet med föreliggande granskning har varit att översiktligt bedöma: om avvikelsehanteringssystemet lever upp till Socialstyrelsens krav systemets funktionalitet för att förbättra vården om patientnämndens arbete/ärenden integreras på ett tillfredsställande sätt i avvikelsehanteringssystemet / förbättringsarbetet. Läsanvisning Denna rapport är strukturerad så att läsaren på ett snabbt och enkelt sätt skall kunna tillgodogöra sig det mest väsentliga i granskningen. Rapporten inleds (detta kapitel) med en sammanfattande analys vilken också innehåller de slutsatser och rekommendationer som lämnas till landstinget med anledning av denna granskning. Granskningens bakgrund, syfte, utgångspunkter mm presenteras i kapitel två medan det tredje och avslutande kapitlet innehåller granskningens revisionsunderlag, d.v.s. fakta Sammanfattande analys Lever avvikelsehanteringssystemet upp till Socialstyrelsens krav? Granskningen har visat att landstinget har ändamålsenliga styrdokument och övergripande rutinbeskrivningar för stora delar av avvikelsehanteringen, inklusive anmälan enligt Lex Maria, i enlighet med Socialstyrelsens krav. Ett antal s.k. lathundar finns tillgängliga på landstingets hemsida. Beträffande verksamhetsanpassade rutinbeskrivningar är det oklart i vilken grad sådana föreligger i allmänhet. Det har inom ramen för denna granskning inte varit möjligt att på enhetsnivå granska detta genom platsbesök. Vid korta telefonkontakter med några kliniker vid CLV framkommer dock att det lokala arbetet med avvikelser är förankrat och att rutiner tycks finnas även lokalt. Beträffande kravet på riskanalys har landstinget ännu ej börjat genomföra systematiska riskanalyser inom ramen för kvalitetssystemet och som underlag för avvikelsehanteringen. Landstingets nya IT-baserade stödsystem för att hantera avvikelser VIS har nu använts i drygt två år och det bedöms därför som angeläget att informationen i systemet börjar användas för att ge underlag till riskanalys. Genom att använda informationen på detta sätt ökar landstinget kravet på kvalitet i informationen. Samtidigt ökar kraven på enheter som ännu inte fullt ut kommit igång med registreringen att faktiskt göra det. Systemets funktionalitet för att förbättra vården Sammantaget framkommer att alla som revisionen kommit i kontakt med i denna granskning anser att VIS systemet på ett påtagligt sätt underlättat arbetet med avvikelsehantering. Flera menar att antalet rapporterade avvikelser ökat. Dessutom ges i och med införandet av VIS en Granskning av avvikelsehanteringen, Landstinget Kronoberg 3

4 väsentligt mycket bättre möjlighet till sammanställning av avvikelser. Revisionens bedömning är att VIS systemet är ändamålsenligt och ger förutsättningar att förbättra vården. Faktiska förbättringar bygger på att identifierade avvikelser åtgärdas och att åtgärderna ger avsedd effekt. I just detta avseende saknas ännu en fungerande dokumentation. Systemet medger att planerade/vidtagna åtgärder med anledning av en avvikelse dokumenteras. Däremot saknas en flaggning som visar att avvikelsen är åtgärdad i meningen att vidtagna åtgärder har givit önskad effekt och därigenom gör så att sannolikheten för att avvikelsen skall inträffa igen ligger på en acceptabel nivå. Just detta torde vara intressant ledningsinformation. Det bedöms som att avvikelser hanteras adekvat på enhetsnivå men att det ännu finns mer att göra avseende sammanställning och analys på övergripande nivå. Följande information bör ur ett övergripande ledningsperspektiv vara intressant att följa: Antal avvikelser av olika allvarlighetsgrad (ingår redan i dagens rapportering) Antal/andel allvarliga avvikelser som åtgärdats (och som inte åtgärdats) Antal/andel av de allvarliga avvikelserna som har en åtgärdsplan (och som saknar åtgärdsplan) Mönster i avvikelserapporteringen o många liknande avvikelserapporter på samma enhet o många avvikelserapporter av samma typ på olika enheter Först när driftsenheterna eller landstinget på övergripande nivå samlat analyserar materialet i t.ex. ovanstående aspekter kan nästa steg i utvecklingen av avvikelsehanteringen tas. Informationen kan då t.ex. användas för att se likheter/mönster som kräver samordnade förbättringsinsatser. Landstinget har idag ingen gemensam, systematisk bevakning av ansvarsärenden. Aktuella händelser / ansvarsärenden mm (som t.ex. finns förtecknade i Läkartidningen eller Socialstyrelsens RiskDataBas) läggs som länk - ibland ut på landstingets hemsida. Vid hearingen framkom att landstinget har planer på att inrätta ett medicinsk råd. En av uppgifterna skulle kunna vara att mer systematiskt stå för denna bevakning. Det medicinska råd som landstinget planerar inrätta kan ha viktiga uppgifter i dels att samordna bevakningen av ansvarsärenden dels i att utifrån analyser av den samlade avvikelserapporteringen identifiera och initiera samordnade förbättringsinsatser. Integrering av Patientnämndens ärenden i VIS Handläggaren på Patientnämnden tar kontakt med berörd verksamhetschef när ett patientärende uppkommer. Verksamhetschefen skall då enligt landstingets regler registrera patientärendet i VIS. Dagens manuella rutin säkerställer inte att samtliga patientärenden registreras i VIS och handläggaren vid Patientnämnden menar att detta heller inte sker i vissa fall. Patientnämndsärenden är viktiga ur avvikelsesynpunkt och landstinget bör, i avvaktan på ITstöd avseende Patientnämndsärenden, säkerställa att denna manuella hantering fungerar. Detta kan t.ex. ske genom att verksamhetschefen kvitterar att patientnämndsärenden registrerats i VIS på det underlag som kommer från Patientnämndens handläggare. Granskning av avvikelsehanteringen, Landstinget Kronoberg 4

5 1.1.3 Slutsatser / rekommendationer Mot bakgrund av ovanstående lämnas följande slutsatser och rekommendationer: Landstinget har ett fungerande avvikelsehanteringssystem som i huvudsak uppfyller Socialstyrelsens krav. Beträffande riskanalys och åtgärder/återföring av avvikelser finns förbättringsmöjligheter. Goda förutsättningar bedöms finnas att med relativt enkla medel åtgärda detta. VIS-systemet bedöms som ändamålsenligt och ger förutsättning att förbättra vården. För att dra större nytta av systemet bör landstinget på ledningsnivå genomföra övergripande analyser av rapporterade avvikelser. Detta dels i syfte att få underlag för riskanalys dels för att identifiera behov av gemensamma/samordnade förbättringsinsatser. VIS-systemet bör kompletteras med möjlighet att ange att en avvikelse är åtgärdad. Landstinget bör införa en övergripande systematisk bevakning av ansvarsärenden. Landstinget behöver säkerställa att samtliga Patientnämndsärenden registreras i VIS. Granskning av avvikelsehanteringen, Landstinget Kronoberg 5

6 2 BAKGRUND 2.1 Inledning I socialstyrelsens föreskrift SOSFS 1996:24(M) finns regler om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården. I föreskriftens 4, avsnitt e. Riskanalys och avvikelsehantering stipuleras att kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för: identifiering, analys och bedömning av risker identifiering, dokumentation och analys av felaktigheter, skador och avvikelser från det förväntade förloppet som kan ha betydelse för kvaliteten hur uppkomna fel eller brister åtgärdas och hur erfarenheter från avvikelsehanteringen återförs i förebyggande syfte hur anmälan enligt Lex Maria skall göras I ett nummer av Läkartidningen 2003 intervjuas Socialstyrelsens centrala tillsynschef, Catarina Andersson Forsman. Enligt artikeln menar Catarina Andersson Forsman att landstingen generellt och främst läkarna dåligt utnyttjar avvikelsehanteringssystem i patientsäkerhetsarbetet. Landstinget har nyligen infört ett gemensamt, IT-baserat, avvikelsehanteringssystem. Det finns således skäl för revisionen att granska att avvikelsehanteringssystemet lever upp till Socialstyrelsens krav och om systemet i övrigt fungerar tillfredsställande i landstingets förbättringsarbete. 2.2 Syfte Att översiktligt bedöma: om avvikelsehanteringssystemet lever upp till Socialstyrelsens krav systemets funktionalitet för att förbättra vården om patientnämndens arbete/ärenden integreras på ett tillfredsställande sätt i avvikelsehanteringssystemet / förbättringsarbetet. 2.3 Metod och avgränsning Granskningen genomförs i form av en hearing. Som underlag och förberedelse inför hearingen sker en genomgång av dokumenterad beskrivning av landstingets avvikelsehanteringssystem. Granskningen av avvikelsehanteringen fokuseras på vårdrelaterade avvikelser. 2.4 Granskningens genomförande Till hearingen har inbjudits följande personer: Ansvarig ( systemägare ) för landstingets avvikelsehanteringssystem Planeringschef vid landstingets kansli Granskning av avvikelsehanteringen, Landstinget Kronoberg 6

7 Förvaltningschef (högste tjänsteman) och handläggare vid patientnämndens förvaltning Chefläkare och chefsjuksköterskor vid CLV, Ljungby lasarett, Primärvården, och Rehab (Även chefläkaren inom psykiatrin var inbjuden men deltog inte vid hearingen.). Ordförande i landstingets styrgrupp för avvikelsehanteringssystemet Inför hearingen formulerades ett antal frågor med utgångspunkt i socialstyrelsens föreskrifter och landstingets egen dokumentation angående avvikelsehanteringssystem. Frågorna delgavs de inbjudna och revisorerna i samband med kallelsen till hearingen. Korta telefonintervjuer har också genomförts med: Landstingets säkerhetschef Systemadministratör som hanterar avvikelsehanteringssystemet Ordförande i landstingets styrgrupp för avvikelsehanteringssystemet Patientnämndens handläggare Avdelningschefer vid tre kliniker inom CLV 2.5 Utgångspunkter Avvikelsehanteringen är en del av vårdgivarens kvalitetssystem och avser den del som rör rutiner för att identifiera, rapportera, analysera, följa upp och återföra avvikelser. Med avvikelse, d.v.s. tillbud eller skada, avses en icke förväntad händelse som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för patienten eller vårdgivaren. SoS krav på avvikelsehantering Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för: Riskanalys Identifiering, dok.,analys av avvikelser Åtgärda brister, återföra erfareneheter Anmälan enl. Lex Maria Avvikelser kan vara relaterade till medicinska insatser eller till den omvårdnad som ges till patienten. Orsaker till avvikelser kan finnas i det mänskliga handlandet, tekniken och vårdens organisation inom och mellan olika delar i vårdkedjan. En bärande tanke med avvikelsehanteringen är att man skall se avvikelser som en möjligheter till förbättring. Ansvarsmässigt skall all personal identifiera, rapportera och dokumentera avvikelser. Den närmast överordnade chefen bedömer avvikelsen och svarar för den vidare handläggningen. Verksamhetschefen har det slutliga ansvaret för analys, uppföljning och återföring. Granskning av avvikelsehanteringen, Landstinget Kronoberg 7

8 Rutiner för avvikelsehantering skall finnas för varje vårdverksamhet och vara anpassade till just den verksamheten. Identifiering, rapportering, analys, uppföljning och återföring skall beskrivas. Särskild hantering gäller för avvikelser enligt Lex Maria. Vid en avvikelse där en patient har drabbats av en allvarlig skada eller fått en allvarlig sjukdom i samband med vård och behandling, eller när det finns anledning att misstänka att en sådan skada eller sjukdom kan uppkomma senare måste händelsen anmälas till Socialstyrelsen. Verksamhetschefen är ansvarig för att detta sker. Granskning av avvikelsehanteringen, Landstinget Kronoberg 8

9 3 REVISIONSUNDERLAG 3.1 Landstingets avvikelsehanteringssystem Riktlinjer inom Landstinget Kronoberg Ansvaret inom landstinget kring avvikelsehantering finns beskrivet i ett dokument från landstingsdirektören. Biträdande landstingsdirektören har också i särskilt dokument fastställt rutiner för Lex Maria-anmälan. Båda dessa dokument finns tillgängliga via landstingets hemsida. Ansvar och regler kring avvikelsehantering finns dessutom att läsa i en lathund som också är tillgänglig via landstingets hemsida. Lathunden innehåller förutom dessa regler och ansvar även begreppsdefinitioner, klassificering av avvikelser, praktisk hantering för rapportering och olika konkreta avvikelseexempel med förslag till klassificering. På hemsidan finns också en lathund för statistikuttag ur VIS-systemet. Landstingets regler och ansvar kring avvikelsehantering har en tydlig koppling till Socialstyrelsens föreskrifter VIS VIS är landstingets IT-system för att hantera avvikelser och står för VårdInformationsSystem. Systemet började införas 2001 och den första avvikelsen är inrapporterad i systemet i juni samma år. Ett stort antal användare (målet är alla anställda) har möjlighet att registrera avvikelser direkt i VIS. I februari 2004 har uppskattningsvis 40% av de anställda denna behörighet. I avvaktan på att alla anställda skall få behörighet att registrera avvikelser direkt i VIS finns en manuell blankett för avvikelserapportering. Inom vissa verksamheter sker registreringen samlat via någon eller några utsedda personer vilka registrerar samtliga rapporter. Andra verksamheter har redan tilldelat alla, eller nästan alla, behörighet att själva registrera avvikelserapporter i VIS. Via mailsystem kan den som registrerar en rapport meddela berörd chef eller annan om avvikelserapporten. Efter registrering kan ansvarig chef i Ärendehanteringen i VIS gå vidare med handläggningen av avvikelsen. Systemet innehåller en möjlighet att lägga in bevakningsdatum, t.ex. för att följa upp att avvikelsen hanterats rätt och att lämpliga åtgärder vidtagits och implementerats. I en statistikmodul kan inrapporterade uppgifter sammanställas och presenteras efter avvikelsetyp, tidsintervall och organisatorisk enhet. Enligt landstingets chefläkare är alla verksamheter inom sjukvården inne i systemet, alla enheter har rapporterat. Trots detta är det en stor variation i antalet rapporterade avvikelser mellan enheter. 3.2 Riskanalys Vid hearingen framkom enstaka exempel på att verksamheter genomfört egna riskanalyser vilka delvis har kopplats till avvikelsehanteringen. Generellt sett tycks däremot detta inte ske. Flera av deltagarna vid hearingen menade att underlag för en sådan analys kommer att kunna Granskning av avvikelsehanteringen, Landstinget Kronoberg 9

10 erhållas ur VIS-systemet men att detta ännu ej varit möjligt p.g.a. att systemet ännu inte använts tillräckligt länge. 3.3 Identifiering, dokumentation och analys av avvikelser En viktig förutsättning för att verksamheterna skall rapportera avvikelser är att personalen förstår syftet med att rapportera, att de vet vad som är en avvikelse och även är förtrogna med det praktiska förfarandet vid rapportering. Verksamheterna framhåller att avvikelserapportering inte är nytt men att det samtidigt blivit mer konkret och enklare i och med införandet av VIS. Landstingsledningen menar att det inte ännu är självklart för alla vad som menas med en avvikelse men att frågan är levande. I den lathund som finns på landstingets hemsida finns följande definition av vad en avvikelse är: En avvikelse är en icke förväntad händelse som orsakat eller skulle ha kunnat orsaka fara för/eller skada hos patient, anhörig eller personal. Landstinget genomför på driftsenheternas uppdrag utbildningar i avvikelsehanteringssystemet. Hittills har ca 200 personer framförallt kontaktpersoner på respektive enhet - utbildats på detta sätt. Utbildningar har dessutom skett i kaskadform d.v.s. de som utbildats centralt har i sin tur utbildat sina arbetskamrater lokalt. Denna form av utbildning kommer att fortskrida framöver och landstinget planerar i mars genomföra utbildning av utbildare. Följande insatser görs enligt verksamhetsföreträdarna för att få medarbetarna att känna till systemet och få dem att registrera avvikelser: Utbildning i avvikelsehantering/vis finns med på introduktionsprogrammet för nyanställda (lokala kontaktpersoner utbildar) Avvikelsehanteringen beskrivs vid introduktionssamtal Statistik ur VIS presenteras för personalen. På många håll diskuteras rapporteringsfrekvensen för olika enheter på t.ex. arbetsplatsträffar. Syftet är att få fler att rapportera avvikelser och inse att det är till för att förbättra verksamheten och inte för att hitta syndabockar. Analys sker främst av rapporteringsfrekvens. Detta förhållande gäller både på verksamhetsnivå och på central nivå i landstinget. Nyligen har landstinget infört krav på regelbunden rapportering (sammanställning) av avvikelser. Rapporteringen skall avse antal avvikelser, typ av avvikelser och åtgärder. De två första delarna rapporteras enligt landstingsledningen, däremot finns mer att önska avseende rapporteringen av åtgärder. Landstingsledningen har än så länge inte gjort någon samlad analys av verksamheternas rapportering eller av grunddata i VIS. 3.4 Åtgärda brister och återföra erfarenheter Enligt landstingets regler har avdelningschef ansvar för att en avvikelse bearbetas och avslutas eller vidarebefordras till verksamhetschef. Verksamhetschefen har dessutom ansvar för att ta del av verksamhetens samtliga avvikelser, informera om avvikelser och vidtagna åtgärder till personalen inom verksamheten samt att rapportera sammanställning av avvikelser med analys och åtgärder till driftenhetschef i samband med delårsbokslut och årsanalys. Granskning av avvikelsehanteringen, Landstinget Kronoberg 10

11 Enligt verksamhetsföreträdarna hanteras varje avvikelse efter sina förutsättningar. Många avvikelser kan åtgärdas omedelbart genom att t.ex. införa en ny regel. Andra avvikelser kan vara av karaktären att ingen direkt åtgärd är motiverad. I de fall mer omfattande åtgärder eller ändringar i arbetssätt krävs är det oftast berörd avdelningschef som i praktiken vidtar åtgärder i samverkan med berörd personal. Vid telefonkontakt med några avdelningschefer vid CLV har det visat sig att samtliga dessa löpande tar upp avvikelser till information/diskussion vid avdelningsmöten/arbetsplatsträffar, att de också dokumenterar vidtagna åtgärder i VIS och att de involverar berörd personal i förbättringsarbetet. Uppföljning sker löpande eller vid nästa avdelningsmöte. Från avdelningarna och detta bekräftades vid hearingen menar man att det som ännu inte fungerar fullt ut är dokumentationen av att vidtagna åtgärder faktiskt givit önskad effekt och att avvikelsen därigenom kan avskrivas. Några preciserade rutinbeskrivningar kring hur verksamheterna skall förfara i förbättringsarbetet har inte framkommit. Vid några av klinikerna inom CLV används i vissa fall förbättringsmetoder inom ramen för kvalitetsverktyget Kvalitet till er tjänst. Deltagarna vid hearingen ansåg att det fortfarande finns brister i avvikelsehanteringen avseende förbättring/återföring. Systemmässigt är det möjligt att markera en avvikelse som avslutad utan att den är åtgärdad. Detta förhållande är naturligt då det inträffar att avvikelser kan avslutas utan att åtgärder är motiverade. Det skulle däremot vara en fördel ur kvalitetssynpunkt om systemet gav stöd för att ange att avvikelsen är åtgärdad. 3.5 Anmälan enligt Lex Maria Enligt verksamhetsföreträdarna finns etablerade rutiner för anmälan enligt Lex Maria. Rutinerna är nyligen uppdaterade och finns tillgängliga på landstingets hemsida. 3.6 Bevakning av avvikelser med stort intresse för landstingets sjukvård Landstinget har idag ingen gemensam, systematisk bevakning av ansvarsärenden. Aktuella händelser / ansvarsärenden mm (som t.ex. finns förtecknade i Läkartidningen eller Socialstyrelsens RiskDataBas) läggs som länk - ibland ut på landstingets hemsida. Vid hearingen framkom att landstinget har planer på att inrätta ett medicinsk råd. En av uppgifterna skulle kunna vara att mer systematiskt stå för denna bevakning. 3.7 Patientnämndsärenden och VIS Enligt landstingets regler om avvikelsehantering är verksamhetschefen ansvarig för att även ärenden från Patientnämnden registreras i VIS. Handläggaren vid Patientnämnden kontaktar verksamhetschefen när nya ärenden kommer upp. Ibland har verksamheten själva redan registrerat avvikelsen när den ånyo kommer som ärenden från Patientnämnden. I dessa fall kan det hända att samma händelse registreras som två avvikelser i VIS. Omvänt händer det, enligt Patientnämndens handläggare att patientärenden inte registreras alls i VIS. Patientnämndens handläggare sammanställer årligen ärenden till respektive verksamhetschef. Detta arbete sker manuellt då nämnden idag saknar ett IT-stöd för att hantera ärendena. Ett nytt IT-baserat ärendehanteringssystem planeras införas i landstinget. Systemet kommer att hantera ärenden i allmänhet, d.v.s. inte enbart Patientnämndens ärenden. Granskning av avvikelsehanteringen, Landstinget Kronoberg 11

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt Ansvarig sjuksköterska, MAS MAS 2016-04-01 Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Läs mer

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (6) Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Inom Norrbottens läns landsting finns

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Tillbud Incident Avvikelse

Tillbud Incident Avvikelse Uppföljning av tidigare granskning Tillbud Incident Avvikelse Landstinget Halland Februari 2002 Christel Eriksson Christel Eriksson Tel 035-151748 E-post: info@komrev.se Hemsida: www.komrev.se Bolagets

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Samtliga verksamhetschefer inom respektive verksamhet Fastställare: Sektorschef Gäller fr.o.m: 2016-11-01 Utgåva/version:

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Avvikelsehantering, generell rutin

Avvikelsehantering, generell rutin Godkänt den: 2016-10-06 Ansvarig: Staffan Isling Gäller för: Landstinget i Uppsala län Syfte och omfattning Rutinen beskriver landstingets hantering av avvikelser. Till rutinen hör separata beskrivningar

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp.

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. År 2014 2014-02-24 Marie Johnsson Verksamhetschef Inledning De viktigaste åtgärderna för att öka patientsäkerheten är ett fortsatt arbete för att öka

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården - Lex Maria utredning vid suicid. Birgitta Boqvist

Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården - Lex Maria utredning vid suicid. Birgitta Boqvist Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården - Lex Maria utredning vid suicid Birgitta Boqvist Suicid som lex Maria anmälts 2014 2015 2016 2017 t.o.m aug 20 år och yngre 1 4 0 0 21-30

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Avvikelsehantering statistikproduktion

Avvikelsehantering statistikproduktion Avvikelsehantering statistikproduktion Denna processbeskrivning behandlar rutiner för hantering av avvikelser i verksamheten, som medfört eller skulle kunna ha medfört, fel eller förseningar i Trafikanalys

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten 2 Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2016-06-20 Uppdateras senast: 2017-06-20

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Annika Nilsson,

Annika Nilsson, SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 108 Avvikelsehantering BAKGRUND. Verksamhet inom vård och omsorg ska vara av god kvalitet och kvaliteten

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2015-11-16 Uppdateras senast: 2016-11-16

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen.

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. 1 (5) Akutkliniken, Huddinge Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. Projektrapport från utbildningen Säkra vården Stockholm

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Gäller from 2013-06-04 Ersätter 2012-04-20 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Bakgrund Vårdgivaren

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer