Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson i fastighetsfrågor inom styrelsen Kassör Sekreterare Ledamot Tre suppleanter Aktuell styrelse finns anslagen i trapphusen. Styrelsen har normalt ett sammanträde per månad. Utöver styrelsen så finns en valberedning och en intern revisor som väljs av stämman. Dessutom så det följande ansvarspersoner: - fastighetsansvarig - miljöansvarig - studieorganisatör Styrelsen har sammanställt information och några allmänna ordningsregler i vår bostadsrättsförening och dessa finns i fortsättningen av dokumentet. Innehåll Allmänt Allmänt... 1 Andrahandsuthyrningar... 2 Balkonger... 2 Barnvagnar... 3 Djur och djurfoder... 3 Försäkring... 3 Parkeringar... 4 Sopsortering... 5 Trivsel och gemenskap... 5 Översikt: Bostadsrättsvarens och föreningens olika ansvar... 6 Bostadsrätt innebär att man genom bostadsrättsföreningen äger fastigheten tillsammans med andra medlemmar och ansvarar gemensamt för den yttre miljön, gemensamma lokaler och den gemensamma ekonomin. Föreningen har en hemsida, hem.bredband.net/target, som successivt kommer att fyllas på med information.

2 Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på husen med tanke på vad som kan hända om parabolen lossnar från sitt fäste. Andrahandsuthyrning kan i särskilda fall tillåtas i högst 6 månader. Ansökan lämnas i god tid till styrelsen för behandling. Det är inte tillåtet att använda trapphusen som förvaringsutrymme för cyklar, barnvagnar leksaker m.m. då trapphusen är utrymningsvägar men även med tanke på brandrisken. Andrahandsuthyrningar Om du behöver hyra ut din lägenhet i andra hand finns det några saker du behöver tänka på. Framför allt måste du ha styrelsens godkännande. En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för ett halvår i taget. Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring, provbo med en partner (normalt sex månader), m.m. Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal (se nedan). Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller angående hemförsäkring vid uthyrning. Om din ansökan avslås anges skälen för styrelsens beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahansupplåtelsen hos Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan dock inte överklagas. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. Tänk på att styrelsen sammanträder endast en gång per månad, du hittar datumen i kalendern på hemsidan. Det är viktigt att din ansökan kommer in i god tid innan styrelsemötet. Balkonger Det är inte tillåtet att skaka eller piska från balkong eller fönster. Balkonglådor ska placeras på insidan av balkongen, Balkonger ska inte användas för permanenta förvaring av diverse bohag som inte hör till balkongen. För inglasning av balkong krävs bygglov samt tillstånd av föreningen. Föreningen har ännu inte tagit beslut om inglasning av balkonger ska tillåtas. Det är inte tillåtet för boende att på eget bevåg glasa in balkongen.

3 Barnvagnar Barnvagnar får inte placeras i trapphusen av olika orsaker. Det finns möjlighet att förvara dem i ett av garagen. Då det gamla soprummet är tömt så är tanken att även det ska kunna användas för barnvagnsförvaring. Djur och djurfoder Katter kan ställa till problem i vårt bostadsområde, bl.a. genom att uträtta sina behov i sandlådor, barnvagnar eller går in i lägenheter. Katter skall därför hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skador och olägenheter. Hundar skall hållas kopplade och rastning inom området är inte tillåtet. Förvara inte matvaror, djurfoder som fågelfrö och hö i förråden då det kan dra till sig råttor. Något som också drar till sig skadedjur är om man lägger ut mat eller bröd på marken. Fastighetsskötsel. För skötsel av fastigheterna har föreningen ett avtal med Riksbyggen. Avtalet kan indelas i tre huvudgrupper: Fastighetsekonomi och finansiering Riksbyggens ekonomicenter sköter hantering av avgifts- & hyresredovisning, avisering och påminnelser samt överlåtelser och pantförskrivningar. Kontaktperson Maria Forsberg, telefon , e-post: Maria sköter även uthyrning av bilplatser och kölistor. Budget, bokslut, årsredovisning, likviditetsplanering, lån och annat som rör föreningens ekonomi sköts av Christina Koppelman, telefon , e-post: Fastighetsskötsel och drift - Riksbyggens fastighetsskötare har hand om löpande skötsel och tillsyn. Felanmälan görs via telefon eller via Administration och förvaltare Riksbyggen förbereder ärenden till styrelsen och utför det som styrelsen beslutar. Boendekontakter, stadgefrågor, energistatistik, löpande förvaltningsfrågor och nyckelhantering ingår också i avtalet. Kontaktperson är Rickard Abrahamsson, telefon , e-post: Försäkring Föreningen har tecknat fastighetsförsäkring och bostadsrättsförsäkring för samtliga bostadsrätter varför endast hemförsäkring är nödvändig. Bostadsrättsförsäkring är ett tillägg till hemförsäkringen och avser själva lägenheten och fast monterad inredning. Garage och bilar

4 Om ni är intresserad av att hyra garage eller parkering vänd er till Riksbyggen, kontaktperson Maria Forsberg, telefon , e-post: Om ni hyr garage se till att garageporten alltid är låst. Det ökar tryggheten då garage- och bilinbrott periodvis kan vara ett problem. Gården är också barnens lekplats varför all bilkörning måste ske i undantagsfall och med största försiktighet. Bilkörning in på gården är endast tillåten för i- och urlastning. Det är absolut förbjudet att parkera på gräsmattor och gångbanor, även för handikappfordon. Böter utfärdas vid överträdelse. Gemensamma lokaler. De gemensamma lokalerna består av tre tvättstugor, bastu och pingisrum. Tvättstugorna finns i källarplan på följande adresser: Storgatan 11 Storgatan 15 Östra Prinsgatan 28 Tvättstugorna bokas med en numrerad låskolv på därför avsedd tavla utanför tvättstugorna och det är var medlems skyldighet att hålla rent och snyggt efter sig. Vid årsstämman 2009 bestämdes att ytterligare en tvättstuga ska byggas på Östra Prinsgatan 30. Bastun som är belägen i källarplanet på Storgatan 15 bokas via bokningslista utanför bastun. Bastun får användas mellan kl 06 och 23 i tvåtimmarspass, sista passet tre timmar. Maximalt en bokning i taget. Nyckel kvitteras ut hos antingen Roger Nilsson på Ö Prinsgatan 28, Joar Sivertsson på Ö Prinsgatan 26 och Stefan Blomberg på Storgatan 15 B och återlämnas direkt efter avslutat pass. Fr o m å tas det ut en avgift på 20 kr som betalas direkt till nyckelansvariga vid uthämtande av nyckeln. Det finns ett pingisrum på Storgatan 13. Övernattningsrum för tillfälliga gäster finns för närvarande inte. Parkeringar Föreningen har 62 st parkeringsplatser med elstolpe för uthyrning. En av dessa kan hyras tillfälligt, maximalt tre dygn per tillfälle. Parkeringen bokas på lista i trapphuset Ö Prinsgatan 26 och ersättning 30 kr/dygn betalas i förskott i ett kuvert i kontaktperson Joar Sivertssons brevinkast, Östra Prinsgatan 26. Platsen har nummer 39 och finns vid Ö Prinsgatan Det är också möjligt att hyra parkeringsplats utan el för en kostnad av 100 kr/mån. Dessutom finns tillgång till ett antal gästparkeringar.

5 Sopsortering I vår förening sorterar vi sopor som hårda plastmaterial, glas, metallburkar och -lock, tidningar, wellpapp och kartong, batterier, glödlampor, lysrör samt övriga hushållssopor. Grovsopor som t ex möbler, gamla tv-apparater o. dyl. får inte ställas i sophuset utan fraktas genom bostadsrättsinnehavarens/hyresgästens försorg till återvinningscentralen i Gimonäs. Det kan bli mycket otrevligt i sophuset om inte god ordning råder där varför vi alla hjälps åt med detta. Det är inte lämpligt att barn leker inne i sophuset, vilket förekommer rätt ofta. Soppåsar får av hälsoskäl och för allas trivsel inte förvaras utanför ytterdörren. Trivsel och gemenskap För att alla skall trivas i vårt bostadsområde måste vi alla ha förståelse och visa hänsyn mot våra grannar. Brister i hänsynstagande kan naturligtvis uppstå, men löses enklast genom att man pratar med varandra. Upprepade störningar skall dokumenteras med händelse, tidpunkt, eventuell åtgärd o. dyl. och om störningarna fortgår kontakta Riksbyggen. Vid hot kontakta alltid polisen. En allmän regel är att det skall vara tyst mellan kl och Observera att i flerfamiljshus är det ofta lyhört och att vid upprepade tillfällen störa sina grannar med t ex hög musik, högt prat, skällande hundar och klampande skor är naturligtvis inte tillåtet. Styrelsen hävdar att sunt förnuft måste råda. Vem svarar för underhållet? Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och även de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Du skall även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad. För reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom; egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av a) någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst, b) någon annan som är inrymd i lägenheten, c) någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. I 6 i föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i din skyldighet att underhålla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick.

6 Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som är att betrakta som gott skick preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder m.m. Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med dels för den inredning som du själv tillfört den. I 11 regleras din rätt att göra förändringar i lägenheten. För att göra ingrepp i bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme eller vatten, krävs styrelsens godkännande. För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen. Förändringar i lägenheten skall alltid utföras fackmannamässigt. Om du vidtar åtgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra i lägenheten kan du tvingas återställa den i tidigare skick. Översikt: Bostadsrättsvarens och föreningens olika ansvar Här följer en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för. Lägenhetsdörrar och innerdörrar Ytterdörrar med tillhörande karm Till ytterdörren hörande handtag, dörrklocka, brevinkast, tätningslister samt låsanordning Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm Säkerhetsgrindar med tillhörande karm Utvändig ytbehandling av ytterdörrar, karm, foder, namnskylt Brh Brf Golv i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt Underliggande stomme Innerväggar i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt Underliggande stomme Innertak i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. (Brh svarar även för eventuellt undertak) Underliggande stomme Golv och väggar i våtutrymmen Borttagande av ursprungligt ytskikt i dusch-/badutrymme i samband med renoveringsarbete Borttagande av ursprungligt ytskikt i extra toalett i samband med renoveringsarbete Ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt)

7 Underliggande stomme Fönster och fönsterdörrar Invändig målning av fönstrens karmar och bågar Glas i fönster och dörrar, tillhörande handtag och beslag, vädringsfilter och tätningslister Utvändig målning av fönstrens karmar och bågar VVS-artiklar Sanitetsporslin t ex tvättställ, bidé, badkar, duschkabin Blandare och kranar. Brf svarar för underhåll avseende vanligt förekommande märken (ex FH Mattsson), udda märken ansvarar brh själv för. Dusch och duschslangar WC-stol inkl spolanordning Inredning och belysningsarmaturer Packningar. Brf svarar för underhåll avseende vanligt förekommande märken (ex FH Mattsson), udda märken ansvarar brh själv för. Tvättmaskin och diskmaskin inkl ledningar, slangar, anslutningskopplingar på vattenledningen. Övriga vitvaror. Koksfläkt och ventilationsdon. Byte av filter. Belysning. Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås. Klämring runt golvbrunn. El-radiatorer. Vattenradiatorer med ventiler, termostat och vattenledningar. Brh svarar för målning. Ledningar för avlopp, värme, vatten och ventilation som Brf försett lägenheten med förutsatt att vattenledningarna tjänar mer än en lägenhet samt att de inte är synliga i lägenheten. Övrigt underhåll av till avloppsledningen hörande golvbrunn, sil och vattenlås. Köksutrustning Inredning, diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen, kyl, frys, spis, mikrovågsugn. Brh Brf Förråd mm Källarförråd som tillhör lägenheten samt fristående förråd som tillhör lägenheten. För dessa utrymmen gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning mm. För garage gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning mm. Avskiljande vägg av nät eller annat material i förråd och garage Gemensamma soputrymmen. Elartiklar Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, strömbrytare, eluttag och armaturer. Särskild behörighet krävs för att utföra elarbeten. Ledningar för el som brf försett lägenheten med, förutsatt att de inte är synliga i lägenheten.

8 Balkong Ytbehandling insida av sidopartier, fronter samt tak. Golvens ytskikt och beslag. Renhållning och snöröjning av balkong. Underhåll av utsida av sidopartier, fronter samt tak Övrigt Inredningssnickerier, skåp, lådor, kryddställ/-skåp, badrumsskåp, hatthylla, trösklar, socklar, foder, lister, gardinstänger/-fästen, torkställning, beslag och brandvarnare Markiser. Det krävs tillstånd av styrelsen för att sätta upp markiser. Paraboler är inte tillåtet att sätta upp för enskilt bruk. Vattensäng. Det krävs tillstånd av styrelsen för vattensäng, bl a p g a risken för vattenskada och att husens bärande delar inte har bärighet som krävs. Brh = Bostadsrättshavaren Brf - Bostadsrättsföreningen Var rädd om vårt område. Det förekommer alltid en viss skadegörelse i ett bostadsområde och man skall ha klart för sig att kostnader för renoveringar och reparationer drabbar alla bostadsrättsinnehavare via månadsavgiften. Om vi hjälps åt med lättare underhåll och t.ex. gårdsstädning kan vi hålla nere kostnaderna och även stimulera kontakten med grannarna.

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 2 Juni 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få med

Läs mer

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till Rev 8 till Rekylgatan Sida 2(16) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT 3 2 STYRELSEN 3 3 HEMSIDA 4 4 KARTSKISS ÖVER OMRÅDET 5 5 FASTIGHETSEXPEDITION OCH FÖRENINGSLOKAL 6 6 ENTRÉDÖRRAR 7 7 TVÄTTSTUGOR 7 8 VINDSFÖRRÅD

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 Tänk på att det är Din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att anmäla upptäckta fel och brister inom fastigheterna samt i och på därtill hörande utrymmen. REGISTER

Läs mer

Brf Södercentrum BOENDEGUIDE. Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum

Brf Södercentrum BOENDEGUIDE. Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum Brf Södercentrum BOENDEGUIDE Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum 2011 Viktiga telefonnummer och hemsidor Riksbyggen Dag och Natt Jourtel: 0771-86 08 60

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 13 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening! Lyckebo Till dig som bor i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna lagar som måste respekteras om

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Information till boende i Brf Vetterslund

Information till boende i Brf Vetterslund Information till boende i Brf Vetterslund Januari 2012 På följande sidor finner Ni information och ordningsregler som är bra att känna till. Frågor utöver informationen i detta häfte besvaras av styrelsen.

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer