PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24"

Transkript

1 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna. Kl.13:00-16:00 Sammanträde i Folkets Hus, Nol Eva Eriksson (s) ordf. Elisabeth Mörner (m) Dennis Ljunggren (s) Solveig Dahlqvist (s) Joanna Wolodarska-Nord (fp) Ingmarie Torstensson (v) 49 Henrik Jernström (mp) Tjänstgörande ersättare: Chatarina Engström (kd) ersättare för Boel Holgersson Ann-Marie Gidlund (s) ersättare för Ingmarie Torstensson Terese Wennerstrand (ad) ersättare för Jessica Broszniowski Ersättare: Övriga: Peter Löf (m) Christina Säihke (s) Ingvar Janebrink (s) Daga Johansson (fp) Christer Pålsson (v) 49 Anne Olsson (s) Lisbeth Tilly, förvaltningschef Eva-Marie Ekman, kommunjurist 50 Stefan Lidberg, tf IFO-chef 56 Ulrika Johansson, nämndsekreterare Utses att justera Elisabeth Mörner Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors Underskrifter Sekreterare Ulrika Johansson Paragrafer Ordförande Eva Eriksson Justerande Elisabeth Mörner

2 2(21) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vård- och omsorgsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Alafors Underskrift Ulrika Johansson

3 3(21) VON Tema Äldreomsorg...4 VON Information om mutor och bestickning...5 VON Information...6 VON Upphandling av hjälpmedelsförsörjningen...7 VON Ansökan om föreningsbidrag 2008 från föräldraföreningen mot narkotika...9 VON Bidragsansökan från Ale demensförening...11 VON Bidragsansökan genom stödprenumeration på tidningen Faktum...13 VON Förslag till förändringar i delegationsordningen...15 VON Samråd för planprogram för Emylundsområdet...16 VON Anmälan av delegationsbeslut...18 VON Delgivningar...19 VON Kurser och konferenser...21

4 4(21) VON 49 Tema Äldreomsorg Under förmiddagen har Vård- och omsorgsnämnden haft tema Äldreomsorg. Mellan kl har nämndledamöterna fått ta del av utvalda verksamheter inom äldreomsorgen. Ledamöterna indelades i grupper till: Klockarängen, dagverksamheten i Nol, Flexpoolen, hemsjukvården, Fridhem - personal informerade om genombrottsmetoden avseende nutrition. Från kl har ledamöterna fått diskutera biståndsbedömning och dilemma som kan uppstå under ärendehandläggning. En reflektion från nämndledamöterna var att inte många svar kunde ges, men att många fler frågor uppstod. Studiebesöken och informationen under förmiddagen har varit givande och ledamöterna tackar äldreomsorgen samt biståndsenheten för en väl planerad förmiddag. Inför kommande besök ute i verksamheterna finns önskemål från ledamöterna om att de ska få välja utifrån intresse vilken verksamhet/verksamhetsområde som de vill besöka. Förvaltningen tar med sig önskemålen inför planeringen av kommande besök av nämndledamöterna i verksamheterna. 1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen som givits under förmiddagen samt tackar äldreomsorgen samt biståndsenheten för en väl planerad förmiddag.

5 5(21) VON 50 Information om mutor och bestickning Eva-Marie Ekman, kommunjurist informerar om mutor och bestickning. För att en belöning skall kunna kallas muta måste den ha samband med en motprestation. Mutbrottet måste också ha ett samband med tjänsteutövningen för att det skall vara ett lagbrott. Eva-Marie informerar även om de rättsfall som finns inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde för att exemplifiera vad mutor och bestickning kan avse i vår verksamhet. 1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen.

6 6(21) VON 51 Information Ordförande informerar om: - att ordförande tillsammans med Boel Holgersson representerat Ale vid Bengt Anderssons pensionsuppvaktning. Bengt Andersson är socialdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland och går i pension nu i maj månad. - Mötesplats äldreomsorg som ägt rum på Svenska Mässan mellan den 7 9 april i Göteborg. GR:s tretton medlemskommuner fanns representerade på Mötesplats äldreomsorg i syfte att utbyta erfarenheter från kompetensstegens satsningar. De tre dagarna var fyllda med utställningar, seminarier och storföreläsningar års Mötesplats Äldreomsorg invigdes av Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson som gav en kortfattad redogörelse för hur hon vill att äldreomsorgen skall se ut i framtiden och vilka satsningar som behöver göras för att nå dit. Vård- och omsorgsförvaltningen hade tre utställningar på mässan: Mat och hälsa, interaktiv demensutbildning och cirkelledarutbildning i social dokumentation. Förvaltningschefen informerar om: - Lena Selander, fd rehabsamordnare i Vård- och omsorgsförvaltningen jobbar sedan den 25 mars som processledare i SIMBA, Samverkan I Mellersta Bohuslän och Ale. Ann-Marie Gidlund informerar om: - årsmöte med Ale kontakt och stödverksamhet som ägt rum nyligen. Inga-Britt Carlbom valdes vid årsmötet till ny ordförande i föreningen efter Kurt Nilsson. Föreningen upplever att det är svårt att rekrytera frivilliga att följa med på ledsagningsuppdrag. Elisabeth Mörner informerar om: - den samverkanskonferens om våld i nära relationer som ägde rum den 3 april på Göteborgs Convention center, Svenska mässan. 1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen.

7 7(21) VON 52 Dnr: VON 47/08 Upphandling av hjälpmedelsförsörjningen Sedan i maj 2002 har 48 av de 49 kommunerna i Västra Götaland ett gemensamt avtal om hjälpmedelsförsörjningen med Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalet löpte ut men förlängdes ytterligare två år varför nuvarande avtal löper ut VGR fattade beslut om att delta i en gemensam upphandling med kommunerna den 19 februari 2008 och VästKom beslutade den 6 mars att rekommendera den 49 kommunerna i länet att genomföra en gemensam upphandling med VGR. VästKom och VGR har även kommit överens om den organisation som bör skapas i samband med upphandlinsprocessen, där kommunerna finns representerade i både ledningsgrupp och arbetsgrupp. Kommunerna i V:a Götaland erbjuds nu att delta i en gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjningen med VG-regionen. För kommunernas del svarar VästKom för samtliga kostnader i samband med ersättningen till Uddevalla kommun (som får i uppdrag att genomföra själva upphandlingsprocessen). Som underlag inför parternas beslut har ett avtal tagits fram som varje part måste godkänna för att kunna delta i upphandlingen. I huvudsak innebär detta att varje kommun måste ta ställning till följande delar; Beslut om att delta i den gemensamma upphandlingen Godkänna föreliggande avtal som grund för gemensamma upphandlingar. I avtalet regleras följande: Uddevalla kommun får i uppdrag att genomföra upphandlingen Varje kommun utser en delegat eller politiskt organ som, dels skall fatta tilldelningsbeslut, dels teckna avtal med kommande leverantör Vid eventuell överprövning av tilldelningsbeslut lämnas fullmakt till Uddevalla kommun att föra parts talan vid förvaltningsdomstol. Varje part åtar sig att använda den upphandlade tjänsten. Nuvarande avtal prolongeras till dess ett nytt avtal träder i dess ställe. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Lisbeth Tilly, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsutskottets beslutsförslag till Vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen. 2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtal som grund för gemensamma upphandlingar.

8 8(21) forts. VON 52 Förvaltningschefen föredrar ärendet. 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen. 2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna föreliggande avtal som grund för gemensamma upphandlingar. Exp: VästKom

9 9(21) VON 53 Dnr: VON 140/07 Ansökan om föreningsbidrag 2008 från föräldraföreningen mot narkotika Föräldraföreningen mot narkotika Göteborg (FMN-Göteborg) ansöker om bidrag till sin verksamhet för år 2008 med kronor. Föreningens syfte är att hjälpa anhöriga till missbrukare som behöver en annorlunda hjälp än vad socialtjänsten och andra myndigheter kan erbjuda. Föräldrar och anhöriga kommer till föreningen för rådgivning och för information om vart man kan vända sig i samhället för att få hjälp med dem som har fått ett drogberoende. Föreningen samarbetar till viss del med Ale kommun i det drogförebyggande arbetet, vilket innebär att föreningen stödjer VAKNA-projektet i aktiviteter för ungdomar. Samarbetet omfattar även att hitta metoder och lösningar för det drogförebyggande arbetet inom skolan. Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Lisbeth Tilly, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningens beslutsförslag till arbetsutskottet 1. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i ärendet. _ Förvaltningschefen föredrar ärendet. Efter diskussion om reglerna kring bidragsansökningar konstateras att regelverket behöver ses över. Arbetsutskottet föreslår att Vård- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att se över regelverket kring bidragsansökningar. Yrkanden Dennis Ljunggren föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN ekonomiskt bidrag på 5000 kr för år Bidraget föreslås belasta budgetutrymmet för nämnden. Boel Holgersson föreslår att Vård- och omsorgsnämnden avslår Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN:s ansökan om ekonomiskt bidrag.

10 10(21) Forts. VON 53 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Dennis Ljunggrens beslutsförslag. Arbetsutskottets beslutsförslag till Vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN:s ekonomiskt bidrag på 5000 kr för år Bidraget skall belasta budgetutrymmet för nämnden. 2. Vård- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att se över regelverket kring bidragsansökningar. Ordförande föredrar ärendet. 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bevilja Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN:s ekonomiskt bidrag på 5000 kr för år Bidraget skall belasta budgetutrymmet för nämnden. 2. Vård- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att se över regelverket kring bidragsansökningar. Exp. Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN Kommunstyrelsen, KS Inger Nordberg, ekonom

11 11(21) VON 54 Dnr: VON 40/08 Bidragsansökan från Ale demensförening Ale Demensförening arbetar aktivt i kommunen för att stödja de personer som drabbas av demens i olika former samt deras anhöriga. Demensföreningen har i nuläget ca 60 medlemmar. Ale Demensförening ansöker i mars 2008 hos Vård- och Omsorgsnämnden, om ekonomiskt stöd för hjälp med annonsering och ev. föredragshållare. Anhörigkonsulenten har i samtal med ordförande i demensföreningen diskuterat möjligheten att i dialog mellan anhörigstöd och förening samverka vid exempelvis föredragshållare inom område demens. I de fall det går att göra gemensam satsning kan samfinansiering ske av föredragshållare och ev. annonsering i samband med detta. Vid en samfinansiering kommer kostnader för förvaltningens vidkommande att täckas inom ramen för pågående anhörigstöd. Förvaltningens bedömning är att det vore ett mervärde både för förening och anhörigstödprojektet att samverka. Samarbete och samverkan ligger i linje med de intentioner som projekt anhörigstöd vilar på. Syfte med anhörigprojektet är att utveckla stöd för anhöriga samt att utveckla samverkansformer och samarbete med frivilligorganisationer. Vid föreläsningar kan förutom föreningens medlemmar även ännu icke anslutna anhöriga inbjudas. Föreläsningar kan även öppnas för personal inom området demens. Vid gemensamma aktiviteter ökas dialogen med ökad förståelse mellan berörda. Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Lisbeth Tilly, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningens beslutsförslag till arbetsutskottet 1. Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i ärendet. _ Förvaltningschefen föredrar ärendet. Yrkanden Ordförande föreslår följande beslutsförslag: Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att samverka med föreningen enligt ansökan.

12 12(21) Forts. VON 54 Arbetsutskottets beslutsförslag till Vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att samverka med föreningen enligt ansökan. _ Ordförande föredrar ärendet. 1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att samverka med föreningen enligt ansökan. Exp: Ale Demensförening Maki Almusawe, ekonom

13 13(21) VON 55 Dnr: VON 15/08 Bidragsansökan genom stödprenumeration på tidningen Faktum De som arbetar på tidningen Faktum arbetar för att hjälpa hemlösa med sysselsättning/arbetsträning genom att sälja tidningen. Vidare ges stöd till olika typer av sociala projekt. Det går att stödja verksamheten genom att stödprenumerera på Faktum. Kostnaden för en sådan prenumeration är kronor/år. Alla medel som kommer in används för att stödja hemlösa genom olika typer av sociala projekt. Tidningen Faktum är politiskt oberoende och verkar för att väcka opinion och debatt kring olika samhällsfrågor. Förvaltningen anser att Faktum bedriver en angelägen verksamhet. Inom ramen för gällande bidragsbestämmelser, som bland annat kräver att verksamhet som ges stöd skall bedriva verksamhet i Ale kommun, bedöms det inte möjlighet att bevilja Faktum några medel. Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Lisbeth Tilly, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningens beslutsförslag till arbetsutskottet 1. Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i ärendet. Förvaltningschefen föredrar ärendet. Yrkanden Ordförande föreslår följande beslutsförslag: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå tidningen Faktum:s ansökan om stöd genom prenumeration av tidningen Faktum till en kostnad av kr per år. Arbetsutskottets beslutsförslag till Vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå tidningen Faktum:s ansökan om stöd genom prenumeration av tidningen Faktum till en kostnad av kr per år.

14 14(21) forts. VON 55 Ordförande föredrar ärendet. 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå tidningen Faktum:s ansökan om stöd genom prenumeration av tidningen Faktum till en kostnad av kr per år. Exp: Tidningen Faktum

15 15(21) VON 56 Dnr: VON 51/08 Förslag till förändringar i delegationsordningen Efter beslut i vård- och omsorgsnämnden har det inrättats två tjänster som 1:e socialsekreterare. Dessa har i uppdrag att ta emot och göra bedömningar av alla inkommande ansökningar och anmälningar samt att metod- och ärendehandleda socialsekreterarna. I och med de nyinrättade tjänsterna som 1:e socialsekreterare har en ny beslutsnivå under enhetschef införts. Som en följd av detta bör vissa beslut i delegationsordningen ändras från enhetschef till 1:e socialsekreterare. När det gäller missbruksenhetens verksamhetsområde inom IFO behöver tillägg göras i delegationsordningen. Förvaltningens bedömning Föreslagna ändringar i delegationsordningen är en verksamhetsanpassning av beslutsnivå och beslutsinnehåll efter organisationsförändring och bidrar till ett kostnadseffektivt arbetssätt på enheterna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Lisbeth Tilly förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningens beslutsförslag till Vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden antar förslagen till förändringar i delegationsordningen och att de ska gälla från och med Stefan Lidberg, tf IFO-chef, föredrar ärendet. 1. Vård- och omsorgsnämnden antar förslagen till förändringar i delegationsordningen och att de ska gälla från och med

16 16(21) VON 57 Samråd för planprogram för Emylundsområdet Samhällsplaneringsavdelningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen upprättat ett förslag till planprogram för rubricerat område. Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för att bygga bostäder i Emylundsområdet, som ligger i nordöstra Älvängen, på höjdryggen och dess sluttning ner mot samhället. Detta program är en omarbetning av programmet för Paradisområdet som var ute på samråd Med hänsyn till de framkomna synpunkterna under samrådet har programmet omarbetats. Det nya programområdet är mindre till storleken och har en lägre utbyggnadsgrad än det tidigare vilket medför bland annat lägre exploateringskostnader. Programmet omfattar inte den tidigare föreslagna matarled mellan Göteborgsvägen och Starrkärrsvägen och berörd del av Paradisområdet mm. Programområdet omfattar ca 50 ha som kännetecknas av en blandning av lövrika skogar och öppen mark. Programområdet som helhet bör kunna innehålla ca bostäder och kan byggas etappvis med utgångspunkt från området närmas Göteborgsvägen och första delen av Emylundsvägen. Samhällsplaneringsavdelningen bereder Vård- och omsorgsnämnden tillfälle att senast den 2 maj 2008 yttra sig om planprogrammet. Vård- och omsorgsnämnden föreslås att avstå från yttrande på planprogrammet för Emylundsområdet i Älvängen. Vård- och omsorgsnämnden förutsätter dock att beaktande har tagits till bland annat tillgänglighet för äldre- och funktionshindrade och den handikapplan som finns upprättad, vid planeringen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Lisbeth Tilly, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsutskottets beslutsförslag till Vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avstå från att lämna yttrande, då Vårdoch omsorgsnämnden förutsätter att beaktande har tagits till bland annat tillgänglighet för äldre- och funktionshindrade och den handikapplan som finns upprättad, vid planeringen. _

17 17(21) forts. VON 57 Ordförande föredrar ärendet 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avstå från att lämna yttrande, då Vårdoch omsorgsnämnden förutsätter att beaktande har tagits till bland annat tillgänglighet för äldre- och funktionshindrade och den handikapplan som finns upprättad, vid planeringen. _ Exp: Samhällplaneringsavdelningen

18 18(21) VON 58 Anmälan av delegationsbeslut A. Beslut fattade på vårdutskottets sammanträde B. Beslut fattade inom Individ- och Familjeomsorgens verksamhetsområde med stöd av socialtjänstlagen, SoL. 548 st beslut fattade av tjänsteman under perioden inom Ungdomsenhet, Barn- och Familjeenhet, Försörjningsenhet samt Missbruksenhet. Beslut fattade inom Familjerätts- och familjehemsenheten. 11 st beslut i familjehems/kontaktfamiljsärenden fattade av tjänsteman under perioden st beslut i faderskapsärenden fattade av tjänsteman under perioden C. Beslut fattade med stöd av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Lag om Färdtjänst, Lag om Riksfärdtjänst samt avgiftsbeslut. 748 st beslut fattade av tjänsteman under perioden D. Dödsboanmälan Dnr: 08/ Dnr: 08/ Dnr: 08/ Dnr: 08/07 E. Beslut fattade av tjänsteman enligt 7 Kap. 5 Alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfällen Dnr: 68/08 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delegationsbesluten.

19 19(21) VON 59 Delgivningar 1. På gång på socialenheten, Nr Aktuell information från socialenheten Länsstyrelsen Västra Götalands län. 2. Begränsad rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen och nya arbetsmarknadspolitiska insatser för deltidsarbetslösa. Cirkulär 08:25 från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 3. Information om öppna jämförelser av äldreomsorg. Information från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 4. Protokollsutdrag KS Årsredovisning 2007 för kommunen och dess bolag. 5. Protokollsutdrag KS Medborgarundersökningen i Ale kommun under hösten Statistiska Centralbyrån, SCB. 6. Protokollsutdrag KS Ales kvalitetstrappa Handlingsplan för arbetet med systematisk verksamhetsutveckling med kontinuerliga förbättringar. 7. Beslut från förbundsstyrelsens sammanträde gällande Rekommendation avseende Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland Rekommendation avseende Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård. 8. Protokollsutdrag KF Årsredovisning 2007 för kommunen och dess bolag. 9. Protokollsutdrag KF Överföring av över- och underskott i 2007 års bokslut. 10. Protokollsutdrag KF Överföring av investeringsmedel från Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder mm. SOSFS 2008:2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 12. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2006:12) om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. SOSFS 2008:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

20 20(21) Forts. VON Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 14. Protokollsutdrag KF 35 Avsägelse från Suzanne Köre (mp) från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt fyllnadsval. 1. Vård- och omsorgsnämnden noterar delgivningarna.

21 21(21) VON 60 Kurser och konferenser 1. Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer. Inbjudan till konferens den 23 maj kl i Stora Hörsalen, Hornsgatan 20 i Stockholm. Arr: Sveriges Kommuner och Landsting. 1. Vård- och omsorgsnämnden noterar kurserna och konferenserna.

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(16) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-02-28

PROTOKOLL från 1(16) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-02-28 1(16) Plats och tid: Beslutande Ale kommun kl 08:00-12:30 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) 17-27 Ida Löfgren (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg (KD) Eva Eriksson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-08-28. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00

PROTOKOLL 1(21) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-08-28. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Ida Löfgren (M) Ingela

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14 Sida 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl. 10.00 15.30 Partigruppsmöten 08.00 10.00 Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer