Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket"

Transkript

1 Säkerhet & arbetsmiljö vid Högdalenverket

2 Områdeskarta Maxhastighet på anläggningen är 20 km/h Rökning endast tillåtet på angivna platser utomhus Sopbunker Upplagsyta Lager 1 Lager 2 Panna 6 Pumphus Rökgasrening för P6 Fläkthus Lossning Mo agningshall Kontor Turbin Panna 4 Rökgasrening Tipphall Maskinbyggnad Sållhus Skorsten Servicebyggnad / Verkstad Panna 3 Panna 2 Panna 1 Panna 5 Rökgaskondensering för P1-P3 Reservdelsförråd Pumphus1 Slagghall Filterbyggnad Förråd Askhantering Kondensor Oljecistern Ackum. Askhantering Ammoniak UTFART INFART Våghus / Recep on Parkering Återsamlingsplats Omlastning Kompressor Transformator Ställverk Miljösta on

3 VID BRAND ELLER OLYCKA 1. RÄDDA Rädda dem som är i uppenbar fara. 2. LARMA 112 Meddela Räddningstjänsten: Var det brinner Om det finns innestängda människor Vad som brinner 3. SLÄCKA Försök släcka om branden är begränsad. Stoppa om möjligt läckage vid kemikalieutsläpp. Möt upp Räddningstjänsten. Nödsamtal ring 112

4 Innehållsförteckning Kontaktuppgifter Fortum Högdalenverket Allmän information Skyddsutrustning Särskilda risker Arbetsmiljö Ställningshandbok Heab Byggställningar AB, Box 14015, Malmö Redaktör & grafisk form: Maria Strömberg Februari 2014

5 Kontaktuppgifter Fortum Våghus/kontrollrum: Tel / Mekanik, Arbetsledare: Björn Alster Tel Sanering/logistik: Christer Eriksson Tel Arbetsmiljöansvarig: Platschef Niclas Åkerlund nås via växeln Växel/reception: Tel

6 Högdalenverket Modern anläggning Högdalenverket är en av Europas modernaste anläggningar för avfallsförbränning. Sedan 1970 har Högdalenverket producerat el och fjärrvärme av avfall och andra biobränslen, såsom flis och behandlat industriavfall. På Högdalenverket tar man emot cirka ton avfall per år, som genom kontrollerad förbränning omvandlas till cirka GWh värme och cirka 340 GWh el. Värmen motsvarar uppvärmningen av cirka villor under ett helt år. Hushållsavfallet som används är det som blir över när hushållen i Stockholm har källsorterat. Industriavfallet står för ca 30 % av den totala mängden. Avfallet kontrolleras och analyseras i regelbundna kontroller. Högdalenverket producerar värme till södra Stockholm via det Södra fjärrvärmenätet. Fortums mål är en helt resurs- och klimatneutral fjärrvärme senast år

7 Allmän information Tillträde Alla entreprenörer måste genomföra och godkännas i Fortum SAFE WORK för att få tillträde till anläggningen. Inloggningsuppgifter erhålls via Fortums reception på Högdalen, de utfärdar även tillstånd för inpassering. Minderåriga får inte vistas i anläggningen utan en vuxen persons sällskap, de ska även ha tillstånd från Fortums kontaktperson. Hundar och andra husdjur har inte tillträde till anläggningen. In-/ utpassering För tillträde till anläggningen krävs ett personligt passerkort, som ska bäras väl synligt under hela vistelsen. Entreprenören ska även ha med sig: Legitimation eller andra ID-handlingar Telefonlista och karta över anläggningen Erforderlig personlig skyddsutrustning Avbrottsbegäran För att utföra arbete inom Fortums anläggningar krävs ett skriftligt tillstånd, ett arbetsbevis. (Avbrottsbegäran kallas i olika skeden för arbetsbevis respektive driftbevis). Denna regel är mycket viktig och gäller både för entreprenörer och för Fortums personal. Efter att avbrottsbegäran lämnats till kontrollrummet, utför driftpersonalen erforderliga avställningar och dokumenterar dessa. 7

8 Allmän information Trafik Maxhastighet inom anläggningen är 20 km/h. Parkering ska ske på särskilt märkta platser. Tillstånd att parkera en rullande verkstad kan ges av Fortums kontaktperson, som då anvisar lämplig uppställningsplats. Var märkta parkeringsplatser finns visas på kartan över anläggningen. Transporter Gods beställt av entreprenören ska meddelas receptionen i så god tid som möjligt. Entreprenören ska ange beräknad tidpunkt för leveransen, godsmottagare och önskemål om godsets avlastningsplats. Om avlastningen av godset är tidskrävande, om godset är skrymmande eller tungt ska avlastningsplatsen vara godkänd av Fortums kontaktperson. För att få framföra truckar eller använda lyftanordningar (hissar, kranar, telfrar, traverser etc.) krävs skriftligt tillstånd av kontaktperson. Arbetstider Arbete på annan tid än dagtid (vard ) kräver särskilt tillstånd. Beviljat tillstånd anger var och när arbetet får utföras och hur många som har rätt att vistas på platsen Skyddsronder Genomförs av Forum med deltagande av entreprenör vid behov. 8

9 Allmän information Krav och tillstånd Teknisk utrustning som förs in på område som tillhör Fortum eller används i entreprenader ska uppfylla gällande svensk lagstiftning avseende besiktningar och dylikt. Truck, traverser och telfrar får endast användas av personal med truckförarbevis/utbildning för ändamålet och efter skriftligt tillstånd från arbetsgivare. Dessa ska kunna uppvisas innan arbetet påbörjas. Journaler på daglig tillsyn ska föras vid användning av utrustningen. Fotografering Förbjudet att fotografera inom Fortums anläggningar, som är klassade som syddsobjekt. Det gäller även fotografering med mobilkamera. Behöver du fotografera för att kunna utföra arbetet effektivt kan du ansöka om tillfälligt fotograferingstillstånd hos Fortums kontaktperson. Samordningsmöten Sker enligt plan under revisionsperioder. Städning, ordning och reda Städning ska utföras efter avslutat arbete. Arbetstagaren ska under den tid som arbetet pågår hålla ordning och reda omkring sig. 9

10 Allmän information Alkohol och droger Det är förbjudet att förtära alkohol eller använda droger inom Fortums anläggningar. Fortum har även fastställt att både egen personal och entreprenörer ska avstå från icke medicinskt bruk av narkotika såväl under arbete som under fritid. En person som bedöms vara onykter eller påverkad avvisas omedelbart från anläggningen. Vid avvisningen återkallas passerkort och nycklar. Du har skyldighet att delta i eventuella stickprovstester som Fortum kan genomföra. Rökning Rökning får endast ske i utrymmen eller på platser som är särskilt märkta. I övrigt råder generellt rökförbud både inom- och utomhus. Återsamlingsplats Återsamling sker vid parkeringsplats utanför entré. 10

11 Skyddsutrustning Den personliga skyddsutrustning som ska användas inom Fortums anläggningar är: Flamskyddade arbetskläder i form av heltäckande klädsel, kompletterat med varselkläder för att minska risken för påkörning Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd Huvudskydd (industrihjälm), med undantag för arbete i kontorsbyggnader och verkstäder Skyddsglasögon Om arbetet kräver ska även följande personliga skyddsutrustning användas: Hörselskydd, när ljudnivån är högre än acceptabel nivå Skyddshandskar Fallskyddsutrustning (säkerhetssele och livlina) vid vistelse på hög höjd Andningsskydd (hel- eller halvmask med relevant filter), vid vistelse i dammiga, rökiga eller på annat sätt skadliga miljöer. Vid låg syrehalt eller farliga gaser ska mätutrustning med larmfunktion medföras. Vid behov kan även andningsapparat/ divator användas (utbildning krävs). Fast skyddsutrusning Finns på angivna platser. 11

12 Särskilda risker Elarbete Skriftligt arbetsbevis från elansvarig ska alltid finnas vid tillträde till elrum och ställverk. Tillfälligt uppsatt elmaterial ska placeras så att det inte skadas av dörrar, påkörning av fordon eller av åverkan vid montagearbeten och dylikt. Elstegar får inte användas som gångplan/ stegar/upplag för byggnadsställningar. Elstegarna får inte belastas med upphängningar för rörsystem. Vid behov av elutrustning i pannor, tankar, cisterner m.m. får endast 24 volt utrustning användas. Jordfelsbrytare ska alltid finnas mellan verktyg och fast installation. Heta arbeten Heta arbeten får enbart utföras av utbildad person. Innan arbete påbörjas ska tillstånd att utföra heta arbeten aktuell dag inhämtas från Fortums kontaktperson. Meddelande om heta arbeten ska i god tid lämnas till kontaktpersonen. Avrapportering ska göras vid dagens slut. Området ronderas därefter för att se till att ingen brand uppkommer. Gas- och luftflaskor ska placeras på lämplig vagn eller vara fastsurrade vid förvaring. De ska alltid förvaras på avsedd plats vid arbetsdagens slut, så att räddningstjänsten kan få information om var gasflaskor förvaras. 12

13 Särskilda risker Arbete från hög höjd Takarbete kräver personligt fallskydd. Tänk även på riskerna vid arbete i flera plan. Fallande föremål liksom dropp av hett vatten eller frätande vätska kan orsaka allvarliga skador. Befintliga rörsystem, komponenter, kabelstegar och räcken för balkonger eller liknande får inte användas som upplag för arbetsställningar. Lyft Arbete med och uppställning av kranar ska följa Arbetsmiljöverkets anvisningar. Lyftanordningar måste vara godkända. Då de används ska avspärrningskedjor sättas upp vid luckor och lyftschakt. Öppna schakt ska vara avspärrade och sättas igen snarast möjligt. De får dessutom inte lämnas obevakade. Ställningar och stegar Montering/demontering/ändring av ställning får endast utföras av certifierad ställningsmontör. Vid sådant arbete får den endast beträdas av ställningsmontörerna. En ställning som är färdig att användas märks med skylten Fakta om ställningen. Skylten signeras även av Fortums beställare/ kontaktperson. (Läs mer om ställningar i andra halvan av boken) Arbete från stegar bör så långt som möjligt undvikas pga. olycksfallsrisken. Vid brist på bättre alternativ får dock stegar användas vid kortvarigt arbete t.ex. städning. 13

14 Särskilda risker Kemikaliehantering Vid olje- eller kemikaliespill: Förhindra spridning och påbörja sanering snarast. Alla kemikalier som hanteras ska ha ett 16-punkters säkerhetsdatablad tillgängligt. Entreprenörer ska kunna uppvisa säkerhetsdatablad på egna kemikalier. Kemikalier som ska användas ska rapporteras till beställaren. Kemiska produkter ska hanteras varsamt och med omdöme. Lämplig skyddsutrustning ska alltid användas. Spill av en mindre mängd kemikalier t.ex. olja, lösningsmedel eller fett ska omedelbart saneras. Saneringsmaterial i form av strö och dukar finns tillgängliga på flera platser i anläggningen. Använt saneringsmaterial ska transporteras (med giltigt transporttillstånd om det sker utanför anläggningen) till en miljöstation och där sorteras som farligt avfall. RING 112 VID STÖRRE MILJÖINCIDENT dvs. ett större olje- eller kemikalieutsläpp där det finns risk för skada på person, miljö eller egendom. VID ALLA MILJÖINCIDENTER ska Fortums kontaktperson och personal i kontrollrummet omedelbart kontaktas. 14

15 Arbetsmiljö Personligt skydd och säkerhet Alla på arbetsplatserna har ansvar för att deras handlingar inte leder till skada på person eller egendom. Personalen ska hålla sig underrättad om var brandskyddsanordningar, sjukbårar, förbandslådor, återsamlingsplats och utrymningsvägar finns. För alla entreprenörer gäller: Att gemensamt verka för tillfredställande skyddsförhållanden. Eget skyddsansvar för sina arbetstagare genom ansvarig arbetsledare. Följa instruktioner från arbetsmiljö- ansvarig. Ansvar att uppdatera sig själv och sina anställda på vem som är arbetsmiljöansvarig. Uppmärksamma arbetsmiljöansvarig på risker som kan uppkomma. Följa gällande lagstiftning och tillhanda- hålla skyddsutrustning för egen personal. 15

16 Ställningshandbok för Högdalenverket 16

17 Innehållsförteckning Kontaktuppgifter Heab Allmän information Utrustning ställningsmontör Beställa ställning Ansvar för ställning Användning av ställning Riskbedömning Risker arbete från ställning Belastning & lastklasser Heab Byggställningar AB, Box 14015, Malmö Redaktör & grafisk form: Maria Strömberg Februari

18 Kontaktuppgifter Heab Platschef Heab: Christian Acevedo Tel E-post: Ansvarig Arbetsledare Heab: Jan Larsson Tel E-post: Verksamhetschef Heab Industri: Andreas Schylander Tel E-post: Huvudkontor: Heab Byggställningar AB Box Malmö Tel

19 Allmän information En stor del av alla tillbud och olyckor som sker i byggbranschen inträffar vid arbete från byggställningar. Heab Byggställningar vill bidra till en bättre och tryggare arbetsmiljö för alla som vid något tillfälle arbetar från ställningar genom att: Leverera säkra ställningar Utbilda/fortbilda montörer Utbilda beställare Kvalitetskontrollera oss själva Sprida kunskap om risker Arbete från ställning är alltid förknippat med risker. Därför är det viktigt att läsa riskbedömningen för varje specifik ställning. Skylten Fakta om ställningen sitter vid varje tillträdesled på ställningar som är godkända att använda. På den finns riskbedömning, lastklass, beställare och ställningens ändamål. I den här boken finns information som ska underlätta hanteringen av ställningar och bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö. 19

20 Utrustning ställningsmontör Ställningsmontörer på Högdalenverket ska ha följande utrustning: Skyddshjälm Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddshätta Flamskyddskläder Fallskyddssele Skyddsglasögon Fallskyddsutrustning ska alltid bäras av montör vid arbete med ställningsmontage. Montören har eget ansvar att koppla fast sig när särskild risk för fall föreligger och när det finns möjlighet till det. Bidra till en säkrare arbetsmiljö! Använd skyddsutrustning Var uppmärksam Visa hänsyn 20

21 Beställa ställning Beställa Fortum hanterar tillsvidare alla beställningar i sitt interna system och lämnar över skriftlig beställning till Heab. Detta gäller för normalt löpande underhållsarbete. Vid revisioner upprättas en separat byggplan som gäller som beställning vid varje revisionstillfälle. Heabs platschef eller ersättare lägger utifrån detta in alla uppgifter i Heabs Felix-system. Fortum kan därefter se alla aktiviteter och övrig information om ställningarna i Heabs portal Felix WEB (via Login erhålls i samband med introduktionsutbildning som alla användare genomför. Beställningsportal Alla ställningar finns synliga på portalen heab.se. Där kan Fortum se beställningar, pågående och avslutade ställningar. Även säkerhetskontroller och händelserapporter finns tillgängliga. Beställning ska innehålla ställningens ändamål arbetsområde tidpunkt för användning speciella omständigheter Normal leveranstid är 1-2 dagar. För revisioner sker planering tillsammans med Fortums ansvariga. 21

22 Ansvar för ställning Beställaransvar Behörig beställare ska tillsammans med ansvarig från Heab avsyna ställningen på plats. Beställaren godkänner att ställningen kan tas i bruk genom att underteckna skylten Fakta om ställningen, som sätts upp på ställningen. Arbetsmiljöansvaret för ställningen övergår därmed till beställaren. Övertagande av ställning En beställare kan ta över en ställning som en annan beställare har nyttjat. Ny riskbedömning och avsyning på plats måste utföras av Heab och övertagande beställare. Det formella ansvaret för ställningen övergår därefter på den övertagande beställaren. Vid rivning När en beställning om rivning har gjorts och skylten Fakta om ställningen har avlägsnats av Heab övergår ansvaret för ställningen på Heab Byggställningar. Heab sörjer för att ställningen stängs av tills rivningen färdigställts. Daglig översyn Alla som använder ställningen har ansvar att löpande kontrollera ställningen och rapportera eventuella brister till beställaren. 22

23 Ansvar för ställning Arbetsgivaransvar Varje enskild arbetsgivare har ansvar för sina anställdas arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska upplysa om vilka risker arbetet innebär och hur man ska hantera och eliminera dessa risker. Varje entreprenör som använder ställningen ansvarar för att den egna personalen före arbetets början utför en riskbedömning av arbetet från ställningen. Riskerna vid arbete från ställning kan ändras fort med skiftande väderförhållanden eller annan yttre påverkan. Arbetstagarens ansvar Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Givna föreskrifter ska följas, skyddsanordningar ska användas och andra åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall ska vidtas. Om arbetstagaren finner att arbetet kan innebära omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska arbetsgivare eller skyddsombud snarast underrättas. 23

24 Användning av ställning När får ställningen tas i bruk? Ställningen får endast användas när den är avsynad på plats och godkänd av beställaren. Överlämnandet av ställningen bekräftas genom att beställaren undertecknar skylten Fakta om ställningen. Fakta om ställningen - vad är det? På skylten Fakta om ställningen står angivet vad ställningen är avsedd för, riskbedömning, lastklass och vem som är beställare. En ställning får aldrig överbelastas eller användas till annat än vad den är avsedd för. Skylten ska sitta vid samtliga tillträdesleder. En ställning som saknar skylten Fakta om ställningen får ej beträdas av andra än Heabs personal. Har du upptäckt fel på ställningen? Kontakta snarast Heabs arbetsledning om fel eller brister upptäcks. Heab kommer ut och åtgärdar felet fortast möjligt. Heab kontaktar alltid beställare när fel är åtgärdat och ställningen kan tas i bruk igen. Vid allvarliga fel eller brister - se till att ingen går upp på ställningen innan Heab kommit ut på plats och kan stänga av den. 24

25 Användning av ställning Ändra på ställningen Kontakta Heabs platschef för ändringar/flytt av ställning. Endast Heabs personal får ändra på ställningen. Stänga en ställning Enbart Heabs arbetsledning och arbetsmiljöansvarig har befogenhet att stänga av en ställning. Övriga ska kontakta Heab om de anser att en ställning bör stängas av. Daglig översyn av ställning Alla som använder ställningen ska dagligen kontrollera förutsättningarna för det egna arbetet. I det ingår att se över förankringar och bottning, och om komponenter i ställningen har avlägsnats. 25

26 Riskbedömning Vem utför riskbedömningen? Heabs arbetsledning utför tillsammans med beställaren en riskbedömning för varje specifik ställning. Detta sker i samband med överlämnandet av ställningen. Riskbedömningen anges på skylten Fakta om ställningen. När ska riskbedömning utföras? Vid överlämnande av ställning I samband med omfattande ändringar Vid ändrat användningsområde Vid övertagande från annan beställare Arbetstagare som arbetar från ställning ska kontinuerligt göra egna riskbedömningar för sitt eget arbete. Arbete från ställning kräver stor uppmärksamhet och högt riskmedvetande. Avstängd ställning Felaktigt användande, ställningskomponent som avlägsnats, brister i konstruktionen, yttre påverkan från omgivning, gasmoln, värme, arbete ovanför ställningen etc. kan leda till att ställningen stängs av. 26

27 Risker arbete från ställning 1. Fall till lägre nivå Om fallhöjden är över 2 m eller om särskild risk finns ska ställningen ha skyddsräcke. En sådan risk kan t.ex. vara uppstickande och oskyddade armeringsjärn. Arbete från ställning kräver ständig uppmärksamhet. 2. Fallande föremål Använd alltid hjälm. Vid risk för nedfallande föremål ska ställningen ha skyddstak. Vistas aldrig under en ställning som är under uppförande. Varna dina medarbetare om du tappar något. 3. Hängande last Vistas aldrig under hängande last, håll säkert avstånd till lasten och ha god uppsikt. Endast den som är utbildad inom säkra lyft får lasta och stroppa material. 4. Halka på blöta och frostiga ytor Ställningars trall, plan, trappor och räcken kan bli halkiga vid fuktig eller kall väderlek. Använd sand som halkbekämpning. Om andra halkbekämpningsmedel än sand behövs ska Heabs platschef kontaktas först. 27

28 Risker arbete från ställning 5. Belastningsskador Använd de hjälpmedel som finns och planera arbetet ordentligt. Lyft bör utföras på så korta sträckor som möjligt och alltid nära kroppen. Ändring av ställningen kan vara befogad för att anpassa ställningen till olika arbetsuppgifter. 6. Stress Stress kan ha negativ inverkan på ditt omdöme. Tänk alltid igenom dina handlingar extra noga vid tidspress. Stress kan förebyggas genom planering. Prioritera arbetsuppgifterna för att minska stressen. 7. Buller Använd hörselskydd efter ljudvolym. Ibland kan dubbla hörselskydd behövas, ex. hörselskyddskåpa och hörselskyddspropp. Alternativ för arbete nära buller kan vara att skärma av med ljuddämpande material eller förlägga arbetet till en annan tid. 8. Vibrationer Använd vibrationsdämpande utrustning/ handskar. Vibrationer kan påverka ställningar, trappor, stegar och material på ställningar, var därför extra uppmärksam på detta. 28

29 Risker arbete från ställning 9. Hög värme Drick mycket vatten för att undvika uttorkning. Vid extremt hög värme kan särskilda skyddskläder krävas. (utöver personliga skyddsutrustningen) 10. Dålig belysning Komplettera med erforderlig belysning. Tänk på att kablar ska vara hela. Fastsättning av belysningskälla är att rekommendera. Pannlampa kan i vissa fall ge tillräcklig belysning vid arbete som inte kräver förflyttning. 11. Bländande belysning Om möjligt rikta bort bländande belysning eller avskärma. Skyddsglasögon med färgad lins kan vara ett alternativ. 12. Damm Metoder, maskiner och utrustning ska planeras för att reducera eller skärma av dammande arbete. Damm ska elimineras så nära källan som möjligt. Använd maskiner med integrerade utsug och dammsug/rengör direkt då dammande arbeten utförts. Använd skyddskläder och halvmask vid dammande arbeten. 29

30 Risker arbete från ställning 13. Kemikalier/frätande vätskor Personlig skyddsutrustning och särskild skyddsutrustning. Se datablad för respektive kemikalie. Tänk på skillnad mellan basiska ämnen (typ lut) och sura ämnen (typ syra). Speciellt skyddsglasögon är viktiga i miljöer med kemikalier, minsta frätskada kan ge svåra följder. 14. Glasfiber & stenull Välj de produkter som dammar minst. Tillämpa städrutiner efter och under arbete. Damm ska sugas bort med dammsugare eller centralsug. Rengöring genom spolning är ett alternativ om det är möjligt och riskfritt. Sopa inte och använd inte tryckluft. 15. Gaser Arbete med gas får ledas eller utföras endast av den som har tillräckliga kunskaper om gasen och dess risker och hur de ska undvikas. Rutiner för åtgärder ska finnas om det finns risk att gasflaskor kan explodera. 16. Elektricitet Alla kablar du använder ska vara intakta och kopplade via en jordfelsbrytare. Är skyddshöljet skadat ska de inte användas. Strömförande ytor får aldrig lämnas oskyddade. Elcentraler ska vara stängda och skyddade mot väta. Överbelasta inte effekten i strömkällan. 30

31 Risker arbete från ställning 17. Isbildning under bomlag Vid arbete med vatten som lösnings- eller rengöringsmedel ska detta ledas bort från ställningen till plats som inte trafikeras. Is som uppstår trots förebyggande åtgärder ska avlägsnas mekaniskt. 18. Stark vind Ställning ska inte användas som upplagsplats. Material som finns på ställning ska säkras om det finns risk för stark vind. 19. Snubbelrisk God ordning på arbetsredskap, slangar och kablar ska råda på arbetsplatsen. Om möjligt ska kablar och slangar hängas upp så att de inte belamrar ställningsplanet. Ställning ska vara avsedd för den typ av arbete som utförs. 20. Klämrisk Alla som arbetar med lyft ska ha utbildning i Säkra lyft. Riskområden nära arbetande maskiner ska spärras av och respekteras och personlig skyddsutrustning ska användas av alla på arbetsplatsen. 31

32 Risker arbete från ställning 21. Svetsarbete Ställning får aldrig användas som återledare av ström vid svetsarbeten. Tänk även på att skydda ställningen mot lågor och smält material. Extrem värme kan få påverkan på ställningsmaterialets egenskaper. (Trä kan brinna/ brista. Stål kan deformeras/tappa hållfasthet) 22. Trafik Ställning som står i direkt anslutning till förbipasserande trafik ska vara tydligt uppmärkt och det direkta närområdet avspärrat i så stor utsträckning som möjligt. 23. Icke avsynad ställning Gå aldrig upp på en ställning som inte är färdigmonterad och avsynad av behörig personal. På varje färdigmonterad ställning sitter skylten Fakta om ställningen. Den anger ställningens tillåtna laster och vad ställningen är avsedd att användas till. Gå aldrig upp på en stängd ställning! STÄLLNINGEN ÄR STÄNGD THE SCAFFOLDING IS CLOSED Tillträde förbjudet för obehöriga No access for unauthorized 32

33 Risker arbete från ställning 24. Belastningsförutsättningar En ställning får aldrig överbelastas. Kontrollera noga att ställningen är dimensionerad för lasten den ska utsättas för. Lägg aldrig till ett upplag utanför ställningen då det påverkar ställningens stabilitet. Montering av spel och hissanordningar ska godkännas av Heab. 25. Tillträdesled Använd endast avsedd tillträdesled till ställningen. Vid tillträdesleden ska skylten Fakta om ställningen vara uppsatt. 26. Yttre påverkan från väder Vid arbeten utomhus kan man behöva skydda sig mot påverkan från kyla, värme, vind, sol och nederbörd. Använd rätt kombination av arbetskläder. Yttre påverkan kan även byggas bort med tillfälliga lösningar som väderskydd och avskärmningar. 27. Förbipasserande Arbetsområde ska spärras av om möjlighet finns. Direkta riskområden ska göras oåtkomliga genom avspärrning. 33

34 Belastning & lastklasser Olika typer av last De typer av last som är knutna till lastklass är: Utbredd last Koncentrerad last/punktlast Personlast Delarealast Belastning mäts i kn (kilo Newton). I en beräkning kan inte lasterna kombineras. 1 kn= 100 kg Alla som arbetar på/från ställningen ska ha koll på lasten och att den inte överskrids. Arbetsledningen ansvarar för att det efterlevs. Lastklass 2 används för lätta arbeten: service, inspektion och reparation. Lastklass 3 används vid materialuppläggning för omedelbar användning, ex. putsning. Lasklass 4-5 används vid murning och dylikt. För arbete med materialuppläggning som vid vanlig murning är lastklass 4 vanligtvis inte tillräcklig. Se förklaring till lasttyper på sid

35 Belastning & lastklasser Lastklass Utbredd last Koncentrerad last på yta 0,5 x 0,5 m Personlast Delarealast på yta 0,2 x 0,2 m last delarea kn/m 2 kn kn kn/m 2 m 2 2 1,5 1,5 1, ,0 1,5 1, ,0 3,0 1,0 5,0 0,4 A 5 4,5 3,0 1,0 7,5 0,4 A 35

36 Belastning & lastklasser Utbredd last Den maximala last som kan placeras jämnt fördelad över ställningsplanet. Den egna personvikten ska alltid tas med i utbredd last. kn Laster som inte går att härleda till delarea, koncentrerad eller personlast räknas som utbredd last. Delarealast Den last som maximalt får placeras på en delarea av planet, enligt tabell för lastklass. kn 36

37 Belastning & lastklasser Personlast Den last som en person utgör fördelat på en yta av 20 x 20 cm. En person som väger 100 kg inklusive personlig utrustning ger en last på 1 kn. Koncentrerad last Kallas även punktlast. Den maximala lasten på en yta av 50 x 50 cm. kn 37

38 Viktigt att komma ihåg 1. Gå aldrig upp på en avstängd ställning. 2. Använd inte en ställning innan den är avsynad av beställaren och skylten Fakta om ställningen sitter uppe. 3. Alla ändringar i ställningen ska utföras av Heabs personal. 4. Belasta inte ställningen mer än vad som står angivet på skylten Fakta om ställningen. 5. Använd aldrig en ställning till annat än vad den är avsedd för. 6. Kontakta Heab om du upptäcker brister eller fel på en ställning. 7. Var extra uppmärksam när du arbetar från en ställning och gör alltid en egen riskbedömning innan du inleder arbetet. 8. Läs in dig på vilka typer av risker som förekommer vid arbete från ställning.

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision ENTREPRENÖRSHANDBOK Vi vill i denna med denna skrift göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller på våra anläggningar. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö och minimera vår miljöpåverkan. Handboken

Läs mer

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet 1 Huvudprinciper I Nynas HSSEQ-policy anges bl.a. att vi strävar efter att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och miljön

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Säkerhet & miljö Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Dokumentnummer: 08.02.16 Version: 2009 rev 1 Giltig längst

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning... 5 2. Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte...

Läs mer

Samordning av skyddsåtgärder

Samordning av skyddsåtgärder FLIK 15 FBI YSTAD fnfrgi AB Samordning av skyddsåtgärder l Arbetsmiljölagen 3 kap 6 regleras samordningsansvaret för skyddsåtgärder pä gemensamt arbetsställe. Detta föreligger när två eller flera samtidigt

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Bilaga C 20101124 Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Sammanfattning Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt

Läs mer

Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak

Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak En kort sammanfattning av de krav som ska ställas på en ställning i olika situationer vid arbete med och på tak Plåt- och Ventbranschernas arbetsmiljökommitté

Läs mer

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Utgåva 6 Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Åsidosättande av dessa föreskrifter Om entreprenör upprepat eller grovt åsidosätter dessa föreskrifter från Fors Bruk, kan Fors Bruk kräva att vederbörande

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund

Läs mer