Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket"

Transkript

1 Säkerhet & arbetsmiljö vid Högdalenverket

2 Områdeskarta Maxhastighet på anläggningen är 20 km/h Rökning endast tillåtet på angivna platser utomhus Sopbunker Upplagsyta Lager 1 Lager 2 Panna 6 Pumphus Rökgasrening för P6 Fläkthus Lossning Mo agningshall Kontor Turbin Panna 4 Rökgasrening Tipphall Maskinbyggnad Sållhus Skorsten Servicebyggnad / Verkstad Panna 3 Panna 2 Panna 1 Panna 5 Rökgaskondensering för P1-P3 Reservdelsförråd Pumphus1 Slagghall Filterbyggnad Förråd Askhantering Kondensor Oljecistern Ackum. Askhantering Ammoniak UTFART INFART Våghus / Recep on Parkering Återsamlingsplats Omlastning Kompressor Transformator Ställverk Miljösta on

3 VID BRAND ELLER OLYCKA 1. RÄDDA Rädda dem som är i uppenbar fara. 2. LARMA 112 Meddela Räddningstjänsten: Var det brinner Om det finns innestängda människor Vad som brinner 3. SLÄCKA Försök släcka om branden är begränsad. Stoppa om möjligt läckage vid kemikalieutsläpp. Möt upp Räddningstjänsten. Nödsamtal ring 112

4 Innehållsförteckning Kontaktuppgifter Fortum Högdalenverket Allmän information Skyddsutrustning Särskilda risker Arbetsmiljö Ställningshandbok Heab Byggställningar AB, Box 14015, Malmö Redaktör & grafisk form: Maria Strömberg Februari 2014

5 Kontaktuppgifter Fortum Våghus/kontrollrum: Tel / Mekanik, Arbetsledare: Björn Alster Tel Sanering/logistik: Christer Eriksson Tel Arbetsmiljöansvarig: Platschef Niclas Åkerlund nås via växeln Växel/reception: Tel

6 Högdalenverket Modern anläggning Högdalenverket är en av Europas modernaste anläggningar för avfallsförbränning. Sedan 1970 har Högdalenverket producerat el och fjärrvärme av avfall och andra biobränslen, såsom flis och behandlat industriavfall. På Högdalenverket tar man emot cirka ton avfall per år, som genom kontrollerad förbränning omvandlas till cirka GWh värme och cirka 340 GWh el. Värmen motsvarar uppvärmningen av cirka villor under ett helt år. Hushållsavfallet som används är det som blir över när hushållen i Stockholm har källsorterat. Industriavfallet står för ca 30 % av den totala mängden. Avfallet kontrolleras och analyseras i regelbundna kontroller. Högdalenverket producerar värme till södra Stockholm via det Södra fjärrvärmenätet. Fortums mål är en helt resurs- och klimatneutral fjärrvärme senast år

7 Allmän information Tillträde Alla entreprenörer måste genomföra och godkännas i Fortum SAFE WORK för att få tillträde till anläggningen. Inloggningsuppgifter erhålls via Fortums reception på Högdalen, de utfärdar även tillstånd för inpassering. Minderåriga får inte vistas i anläggningen utan en vuxen persons sällskap, de ska även ha tillstånd från Fortums kontaktperson. Hundar och andra husdjur har inte tillträde till anläggningen. In-/ utpassering För tillträde till anläggningen krävs ett personligt passerkort, som ska bäras väl synligt under hela vistelsen. Entreprenören ska även ha med sig: Legitimation eller andra ID-handlingar Telefonlista och karta över anläggningen Erforderlig personlig skyddsutrustning Avbrottsbegäran För att utföra arbete inom Fortums anläggningar krävs ett skriftligt tillstånd, ett arbetsbevis. (Avbrottsbegäran kallas i olika skeden för arbetsbevis respektive driftbevis). Denna regel är mycket viktig och gäller både för entreprenörer och för Fortums personal. Efter att avbrottsbegäran lämnats till kontrollrummet, utför driftpersonalen erforderliga avställningar och dokumenterar dessa. 7

8 Allmän information Trafik Maxhastighet inom anläggningen är 20 km/h. Parkering ska ske på särskilt märkta platser. Tillstånd att parkera en rullande verkstad kan ges av Fortums kontaktperson, som då anvisar lämplig uppställningsplats. Var märkta parkeringsplatser finns visas på kartan över anläggningen. Transporter Gods beställt av entreprenören ska meddelas receptionen i så god tid som möjligt. Entreprenören ska ange beräknad tidpunkt för leveransen, godsmottagare och önskemål om godsets avlastningsplats. Om avlastningen av godset är tidskrävande, om godset är skrymmande eller tungt ska avlastningsplatsen vara godkänd av Fortums kontaktperson. För att få framföra truckar eller använda lyftanordningar (hissar, kranar, telfrar, traverser etc.) krävs skriftligt tillstånd av kontaktperson. Arbetstider Arbete på annan tid än dagtid (vard ) kräver särskilt tillstånd. Beviljat tillstånd anger var och när arbetet får utföras och hur många som har rätt att vistas på platsen Skyddsronder Genomförs av Forum med deltagande av entreprenör vid behov. 8

9 Allmän information Krav och tillstånd Teknisk utrustning som förs in på område som tillhör Fortum eller används i entreprenader ska uppfylla gällande svensk lagstiftning avseende besiktningar och dylikt. Truck, traverser och telfrar får endast användas av personal med truckförarbevis/utbildning för ändamålet och efter skriftligt tillstånd från arbetsgivare. Dessa ska kunna uppvisas innan arbetet påbörjas. Journaler på daglig tillsyn ska föras vid användning av utrustningen. Fotografering Förbjudet att fotografera inom Fortums anläggningar, som är klassade som syddsobjekt. Det gäller även fotografering med mobilkamera. Behöver du fotografera för att kunna utföra arbetet effektivt kan du ansöka om tillfälligt fotograferingstillstånd hos Fortums kontaktperson. Samordningsmöten Sker enligt plan under revisionsperioder. Städning, ordning och reda Städning ska utföras efter avslutat arbete. Arbetstagaren ska under den tid som arbetet pågår hålla ordning och reda omkring sig. 9

10 Allmän information Alkohol och droger Det är förbjudet att förtära alkohol eller använda droger inom Fortums anläggningar. Fortum har även fastställt att både egen personal och entreprenörer ska avstå från icke medicinskt bruk av narkotika såväl under arbete som under fritid. En person som bedöms vara onykter eller påverkad avvisas omedelbart från anläggningen. Vid avvisningen återkallas passerkort och nycklar. Du har skyldighet att delta i eventuella stickprovstester som Fortum kan genomföra. Rökning Rökning får endast ske i utrymmen eller på platser som är särskilt märkta. I övrigt råder generellt rökförbud både inom- och utomhus. Återsamlingsplats Återsamling sker vid parkeringsplats utanför entré. 10

11 Skyddsutrustning Den personliga skyddsutrustning som ska användas inom Fortums anläggningar är: Flamskyddade arbetskläder i form av heltäckande klädsel, kompletterat med varselkläder för att minska risken för påkörning Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd Huvudskydd (industrihjälm), med undantag för arbete i kontorsbyggnader och verkstäder Skyddsglasögon Om arbetet kräver ska även följande personliga skyddsutrustning användas: Hörselskydd, när ljudnivån är högre än acceptabel nivå Skyddshandskar Fallskyddsutrustning (säkerhetssele och livlina) vid vistelse på hög höjd Andningsskydd (hel- eller halvmask med relevant filter), vid vistelse i dammiga, rökiga eller på annat sätt skadliga miljöer. Vid låg syrehalt eller farliga gaser ska mätutrustning med larmfunktion medföras. Vid behov kan även andningsapparat/ divator användas (utbildning krävs). Fast skyddsutrusning Finns på angivna platser. 11

12 Särskilda risker Elarbete Skriftligt arbetsbevis från elansvarig ska alltid finnas vid tillträde till elrum och ställverk. Tillfälligt uppsatt elmaterial ska placeras så att det inte skadas av dörrar, påkörning av fordon eller av åverkan vid montagearbeten och dylikt. Elstegar får inte användas som gångplan/ stegar/upplag för byggnadsställningar. Elstegarna får inte belastas med upphängningar för rörsystem. Vid behov av elutrustning i pannor, tankar, cisterner m.m. får endast 24 volt utrustning användas. Jordfelsbrytare ska alltid finnas mellan verktyg och fast installation. Heta arbeten Heta arbeten får enbart utföras av utbildad person. Innan arbete påbörjas ska tillstånd att utföra heta arbeten aktuell dag inhämtas från Fortums kontaktperson. Meddelande om heta arbeten ska i god tid lämnas till kontaktpersonen. Avrapportering ska göras vid dagens slut. Området ronderas därefter för att se till att ingen brand uppkommer. Gas- och luftflaskor ska placeras på lämplig vagn eller vara fastsurrade vid förvaring. De ska alltid förvaras på avsedd plats vid arbetsdagens slut, så att räddningstjänsten kan få information om var gasflaskor förvaras. 12

13 Särskilda risker Arbete från hög höjd Takarbete kräver personligt fallskydd. Tänk även på riskerna vid arbete i flera plan. Fallande föremål liksom dropp av hett vatten eller frätande vätska kan orsaka allvarliga skador. Befintliga rörsystem, komponenter, kabelstegar och räcken för balkonger eller liknande får inte användas som upplag för arbetsställningar. Lyft Arbete med och uppställning av kranar ska följa Arbetsmiljöverkets anvisningar. Lyftanordningar måste vara godkända. Då de används ska avspärrningskedjor sättas upp vid luckor och lyftschakt. Öppna schakt ska vara avspärrade och sättas igen snarast möjligt. De får dessutom inte lämnas obevakade. Ställningar och stegar Montering/demontering/ändring av ställning får endast utföras av certifierad ställningsmontör. Vid sådant arbete får den endast beträdas av ställningsmontörerna. En ställning som är färdig att användas märks med skylten Fakta om ställningen. Skylten signeras även av Fortums beställare/ kontaktperson. (Läs mer om ställningar i andra halvan av boken) Arbete från stegar bör så långt som möjligt undvikas pga. olycksfallsrisken. Vid brist på bättre alternativ får dock stegar användas vid kortvarigt arbete t.ex. städning. 13

14 Särskilda risker Kemikaliehantering Vid olje- eller kemikaliespill: Förhindra spridning och påbörja sanering snarast. Alla kemikalier som hanteras ska ha ett 16-punkters säkerhetsdatablad tillgängligt. Entreprenörer ska kunna uppvisa säkerhetsdatablad på egna kemikalier. Kemikalier som ska användas ska rapporteras till beställaren. Kemiska produkter ska hanteras varsamt och med omdöme. Lämplig skyddsutrustning ska alltid användas. Spill av en mindre mängd kemikalier t.ex. olja, lösningsmedel eller fett ska omedelbart saneras. Saneringsmaterial i form av strö och dukar finns tillgängliga på flera platser i anläggningen. Använt saneringsmaterial ska transporteras (med giltigt transporttillstånd om det sker utanför anläggningen) till en miljöstation och där sorteras som farligt avfall. RING 112 VID STÖRRE MILJÖINCIDENT dvs. ett större olje- eller kemikalieutsläpp där det finns risk för skada på person, miljö eller egendom. VID ALLA MILJÖINCIDENTER ska Fortums kontaktperson och personal i kontrollrummet omedelbart kontaktas. 14

15 Arbetsmiljö Personligt skydd och säkerhet Alla på arbetsplatserna har ansvar för att deras handlingar inte leder till skada på person eller egendom. Personalen ska hålla sig underrättad om var brandskyddsanordningar, sjukbårar, förbandslådor, återsamlingsplats och utrymningsvägar finns. För alla entreprenörer gäller: Att gemensamt verka för tillfredställande skyddsförhållanden. Eget skyddsansvar för sina arbetstagare genom ansvarig arbetsledare. Följa instruktioner från arbetsmiljö- ansvarig. Ansvar att uppdatera sig själv och sina anställda på vem som är arbetsmiljöansvarig. Uppmärksamma arbetsmiljöansvarig på risker som kan uppkomma. Följa gällande lagstiftning och tillhanda- hålla skyddsutrustning för egen personal. 15

16 Ställningshandbok för Högdalenverket 16

17 Innehållsförteckning Kontaktuppgifter Heab Allmän information Utrustning ställningsmontör Beställa ställning Ansvar för ställning Användning av ställning Riskbedömning Risker arbete från ställning Belastning & lastklasser Heab Byggställningar AB, Box 14015, Malmö Redaktör & grafisk form: Maria Strömberg Februari

18 Kontaktuppgifter Heab Platschef Heab: Christian Acevedo Tel E-post: Ansvarig Arbetsledare Heab: Jan Larsson Tel E-post: Verksamhetschef Heab Industri: Andreas Schylander Tel E-post: Huvudkontor: Heab Byggställningar AB Box Malmö Tel

19 Allmän information En stor del av alla tillbud och olyckor som sker i byggbranschen inträffar vid arbete från byggställningar. Heab Byggställningar vill bidra till en bättre och tryggare arbetsmiljö för alla som vid något tillfälle arbetar från ställningar genom att: Leverera säkra ställningar Utbilda/fortbilda montörer Utbilda beställare Kvalitetskontrollera oss själva Sprida kunskap om risker Arbete från ställning är alltid förknippat med risker. Därför är det viktigt att läsa riskbedömningen för varje specifik ställning. Skylten Fakta om ställningen sitter vid varje tillträdesled på ställningar som är godkända att använda. På den finns riskbedömning, lastklass, beställare och ställningens ändamål. I den här boken finns information som ska underlätta hanteringen av ställningar och bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö. 19

20 Utrustning ställningsmontör Ställningsmontörer på Högdalenverket ska ha följande utrustning: Skyddshjälm Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddshätta Flamskyddskläder Fallskyddssele Skyddsglasögon Fallskyddsutrustning ska alltid bäras av montör vid arbete med ställningsmontage. Montören har eget ansvar att koppla fast sig när särskild risk för fall föreligger och när det finns möjlighet till det. Bidra till en säkrare arbetsmiljö! Använd skyddsutrustning Var uppmärksam Visa hänsyn 20

21 Beställa ställning Beställa Fortum hanterar tillsvidare alla beställningar i sitt interna system och lämnar över skriftlig beställning till Heab. Detta gäller för normalt löpande underhållsarbete. Vid revisioner upprättas en separat byggplan som gäller som beställning vid varje revisionstillfälle. Heabs platschef eller ersättare lägger utifrån detta in alla uppgifter i Heabs Felix-system. Fortum kan därefter se alla aktiviteter och övrig information om ställningarna i Heabs portal Felix WEB (via Login erhålls i samband med introduktionsutbildning som alla användare genomför. Beställningsportal Alla ställningar finns synliga på portalen heab.se. Där kan Fortum se beställningar, pågående och avslutade ställningar. Även säkerhetskontroller och händelserapporter finns tillgängliga. Beställning ska innehålla ställningens ändamål arbetsområde tidpunkt för användning speciella omständigheter Normal leveranstid är 1-2 dagar. För revisioner sker planering tillsammans med Fortums ansvariga. 21

22 Ansvar för ställning Beställaransvar Behörig beställare ska tillsammans med ansvarig från Heab avsyna ställningen på plats. Beställaren godkänner att ställningen kan tas i bruk genom att underteckna skylten Fakta om ställningen, som sätts upp på ställningen. Arbetsmiljöansvaret för ställningen övergår därmed till beställaren. Övertagande av ställning En beställare kan ta över en ställning som en annan beställare har nyttjat. Ny riskbedömning och avsyning på plats måste utföras av Heab och övertagande beställare. Det formella ansvaret för ställningen övergår därefter på den övertagande beställaren. Vid rivning När en beställning om rivning har gjorts och skylten Fakta om ställningen har avlägsnats av Heab övergår ansvaret för ställningen på Heab Byggställningar. Heab sörjer för att ställningen stängs av tills rivningen färdigställts. Daglig översyn Alla som använder ställningen har ansvar att löpande kontrollera ställningen och rapportera eventuella brister till beställaren. 22

23 Ansvar för ställning Arbetsgivaransvar Varje enskild arbetsgivare har ansvar för sina anställdas arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska upplysa om vilka risker arbetet innebär och hur man ska hantera och eliminera dessa risker. Varje entreprenör som använder ställningen ansvarar för att den egna personalen före arbetets början utför en riskbedömning av arbetet från ställningen. Riskerna vid arbete från ställning kan ändras fort med skiftande väderförhållanden eller annan yttre påverkan. Arbetstagarens ansvar Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Givna föreskrifter ska följas, skyddsanordningar ska användas och andra åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall ska vidtas. Om arbetstagaren finner att arbetet kan innebära omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska arbetsgivare eller skyddsombud snarast underrättas. 23

24 Användning av ställning När får ställningen tas i bruk? Ställningen får endast användas när den är avsynad på plats och godkänd av beställaren. Överlämnandet av ställningen bekräftas genom att beställaren undertecknar skylten Fakta om ställningen. Fakta om ställningen - vad är det? På skylten Fakta om ställningen står angivet vad ställningen är avsedd för, riskbedömning, lastklass och vem som är beställare. En ställning får aldrig överbelastas eller användas till annat än vad den är avsedd för. Skylten ska sitta vid samtliga tillträdesleder. En ställning som saknar skylten Fakta om ställningen får ej beträdas av andra än Heabs personal. Har du upptäckt fel på ställningen? Kontakta snarast Heabs arbetsledning om fel eller brister upptäcks. Heab kommer ut och åtgärdar felet fortast möjligt. Heab kontaktar alltid beställare när fel är åtgärdat och ställningen kan tas i bruk igen. Vid allvarliga fel eller brister - se till att ingen går upp på ställningen innan Heab kommit ut på plats och kan stänga av den. 24

25 Användning av ställning Ändra på ställningen Kontakta Heabs platschef för ändringar/flytt av ställning. Endast Heabs personal får ändra på ställningen. Stänga en ställning Enbart Heabs arbetsledning och arbetsmiljöansvarig har befogenhet att stänga av en ställning. Övriga ska kontakta Heab om de anser att en ställning bör stängas av. Daglig översyn av ställning Alla som använder ställningen ska dagligen kontrollera förutsättningarna för det egna arbetet. I det ingår att se över förankringar och bottning, och om komponenter i ställningen har avlägsnats. 25

26 Riskbedömning Vem utför riskbedömningen? Heabs arbetsledning utför tillsammans med beställaren en riskbedömning för varje specifik ställning. Detta sker i samband med överlämnandet av ställningen. Riskbedömningen anges på skylten Fakta om ställningen. När ska riskbedömning utföras? Vid överlämnande av ställning I samband med omfattande ändringar Vid ändrat användningsområde Vid övertagande från annan beställare Arbetstagare som arbetar från ställning ska kontinuerligt göra egna riskbedömningar för sitt eget arbete. Arbete från ställning kräver stor uppmärksamhet och högt riskmedvetande. Avstängd ställning Felaktigt användande, ställningskomponent som avlägsnats, brister i konstruktionen, yttre påverkan från omgivning, gasmoln, värme, arbete ovanför ställningen etc. kan leda till att ställningen stängs av. 26

27 Risker arbete från ställning 1. Fall till lägre nivå Om fallhöjden är över 2 m eller om särskild risk finns ska ställningen ha skyddsräcke. En sådan risk kan t.ex. vara uppstickande och oskyddade armeringsjärn. Arbete från ställning kräver ständig uppmärksamhet. 2. Fallande föremål Använd alltid hjälm. Vid risk för nedfallande föremål ska ställningen ha skyddstak. Vistas aldrig under en ställning som är under uppförande. Varna dina medarbetare om du tappar något. 3. Hängande last Vistas aldrig under hängande last, håll säkert avstånd till lasten och ha god uppsikt. Endast den som är utbildad inom säkra lyft får lasta och stroppa material. 4. Halka på blöta och frostiga ytor Ställningars trall, plan, trappor och räcken kan bli halkiga vid fuktig eller kall väderlek. Använd sand som halkbekämpning. Om andra halkbekämpningsmedel än sand behövs ska Heabs platschef kontaktas först. 27

28 Risker arbete från ställning 5. Belastningsskador Använd de hjälpmedel som finns och planera arbetet ordentligt. Lyft bör utföras på så korta sträckor som möjligt och alltid nära kroppen. Ändring av ställningen kan vara befogad för att anpassa ställningen till olika arbetsuppgifter. 6. Stress Stress kan ha negativ inverkan på ditt omdöme. Tänk alltid igenom dina handlingar extra noga vid tidspress. Stress kan förebyggas genom planering. Prioritera arbetsuppgifterna för att minska stressen. 7. Buller Använd hörselskydd efter ljudvolym. Ibland kan dubbla hörselskydd behövas, ex. hörselskyddskåpa och hörselskyddspropp. Alternativ för arbete nära buller kan vara att skärma av med ljuddämpande material eller förlägga arbetet till en annan tid. 8. Vibrationer Använd vibrationsdämpande utrustning/ handskar. Vibrationer kan påverka ställningar, trappor, stegar och material på ställningar, var därför extra uppmärksam på detta. 28

29 Risker arbete från ställning 9. Hög värme Drick mycket vatten för att undvika uttorkning. Vid extremt hög värme kan särskilda skyddskläder krävas. (utöver personliga skyddsutrustningen) 10. Dålig belysning Komplettera med erforderlig belysning. Tänk på att kablar ska vara hela. Fastsättning av belysningskälla är att rekommendera. Pannlampa kan i vissa fall ge tillräcklig belysning vid arbete som inte kräver förflyttning. 11. Bländande belysning Om möjligt rikta bort bländande belysning eller avskärma. Skyddsglasögon med färgad lins kan vara ett alternativ. 12. Damm Metoder, maskiner och utrustning ska planeras för att reducera eller skärma av dammande arbete. Damm ska elimineras så nära källan som möjligt. Använd maskiner med integrerade utsug och dammsug/rengör direkt då dammande arbeten utförts. Använd skyddskläder och halvmask vid dammande arbeten. 29

30 Risker arbete från ställning 13. Kemikalier/frätande vätskor Personlig skyddsutrustning och särskild skyddsutrustning. Se datablad för respektive kemikalie. Tänk på skillnad mellan basiska ämnen (typ lut) och sura ämnen (typ syra). Speciellt skyddsglasögon är viktiga i miljöer med kemikalier, minsta frätskada kan ge svåra följder. 14. Glasfiber & stenull Välj de produkter som dammar minst. Tillämpa städrutiner efter och under arbete. Damm ska sugas bort med dammsugare eller centralsug. Rengöring genom spolning är ett alternativ om det är möjligt och riskfritt. Sopa inte och använd inte tryckluft. 15. Gaser Arbete med gas får ledas eller utföras endast av den som har tillräckliga kunskaper om gasen och dess risker och hur de ska undvikas. Rutiner för åtgärder ska finnas om det finns risk att gasflaskor kan explodera. 16. Elektricitet Alla kablar du använder ska vara intakta och kopplade via en jordfelsbrytare. Är skyddshöljet skadat ska de inte användas. Strömförande ytor får aldrig lämnas oskyddade. Elcentraler ska vara stängda och skyddade mot väta. Överbelasta inte effekten i strömkällan. 30

31 Risker arbete från ställning 17. Isbildning under bomlag Vid arbete med vatten som lösnings- eller rengöringsmedel ska detta ledas bort från ställningen till plats som inte trafikeras. Is som uppstår trots förebyggande åtgärder ska avlägsnas mekaniskt. 18. Stark vind Ställning ska inte användas som upplagsplats. Material som finns på ställning ska säkras om det finns risk för stark vind. 19. Snubbelrisk God ordning på arbetsredskap, slangar och kablar ska råda på arbetsplatsen. Om möjligt ska kablar och slangar hängas upp så att de inte belamrar ställningsplanet. Ställning ska vara avsedd för den typ av arbete som utförs. 20. Klämrisk Alla som arbetar med lyft ska ha utbildning i Säkra lyft. Riskområden nära arbetande maskiner ska spärras av och respekteras och personlig skyddsutrustning ska användas av alla på arbetsplatsen. 31

32 Risker arbete från ställning 21. Svetsarbete Ställning får aldrig användas som återledare av ström vid svetsarbeten. Tänk även på att skydda ställningen mot lågor och smält material. Extrem värme kan få påverkan på ställningsmaterialets egenskaper. (Trä kan brinna/ brista. Stål kan deformeras/tappa hållfasthet) 22. Trafik Ställning som står i direkt anslutning till förbipasserande trafik ska vara tydligt uppmärkt och det direkta närområdet avspärrat i så stor utsträckning som möjligt. 23. Icke avsynad ställning Gå aldrig upp på en ställning som inte är färdigmonterad och avsynad av behörig personal. På varje färdigmonterad ställning sitter skylten Fakta om ställningen. Den anger ställningens tillåtna laster och vad ställningen är avsedd att användas till. Gå aldrig upp på en stängd ställning! STÄLLNINGEN ÄR STÄNGD THE SCAFFOLDING IS CLOSED Tillträde förbjudet för obehöriga No access for unauthorized 32

33 Risker arbete från ställning 24. Belastningsförutsättningar En ställning får aldrig överbelastas. Kontrollera noga att ställningen är dimensionerad för lasten den ska utsättas för. Lägg aldrig till ett upplag utanför ställningen då det påverkar ställningens stabilitet. Montering av spel och hissanordningar ska godkännas av Heab. 25. Tillträdesled Använd endast avsedd tillträdesled till ställningen. Vid tillträdesleden ska skylten Fakta om ställningen vara uppsatt. 26. Yttre påverkan från väder Vid arbeten utomhus kan man behöva skydda sig mot påverkan från kyla, värme, vind, sol och nederbörd. Använd rätt kombination av arbetskläder. Yttre påverkan kan även byggas bort med tillfälliga lösningar som väderskydd och avskärmningar. 27. Förbipasserande Arbetsområde ska spärras av om möjlighet finns. Direkta riskområden ska göras oåtkomliga genom avspärrning. 33

34 Belastning & lastklasser Olika typer av last De typer av last som är knutna till lastklass är: Utbredd last Koncentrerad last/punktlast Personlast Delarealast Belastning mäts i kn (kilo Newton). I en beräkning kan inte lasterna kombineras. 1 kn= 100 kg Alla som arbetar på/från ställningen ska ha koll på lasten och att den inte överskrids. Arbetsledningen ansvarar för att det efterlevs. Lastklass 2 används för lätta arbeten: service, inspektion och reparation. Lastklass 3 används vid materialuppläggning för omedelbar användning, ex. putsning. Lasklass 4-5 används vid murning och dylikt. För arbete med materialuppläggning som vid vanlig murning är lastklass 4 vanligtvis inte tillräcklig. Se förklaring till lasttyper på sid

35 Belastning & lastklasser Lastklass Utbredd last Koncentrerad last på yta 0,5 x 0,5 m Personlast Delarealast på yta 0,2 x 0,2 m last delarea kn/m 2 kn kn kn/m 2 m 2 2 1,5 1,5 1, ,0 1,5 1, ,0 3,0 1,0 5,0 0,4 A 5 4,5 3,0 1,0 7,5 0,4 A 35

36 Belastning & lastklasser Utbredd last Den maximala last som kan placeras jämnt fördelad över ställningsplanet. Den egna personvikten ska alltid tas med i utbredd last. kn Laster som inte går att härleda till delarea, koncentrerad eller personlast räknas som utbredd last. Delarealast Den last som maximalt får placeras på en delarea av planet, enligt tabell för lastklass. kn 36

37 Belastning & lastklasser Personlast Den last som en person utgör fördelat på en yta av 20 x 20 cm. En person som väger 100 kg inklusive personlig utrustning ger en last på 1 kn. Koncentrerad last Kallas även punktlast. Den maximala lasten på en yta av 50 x 50 cm. kn 37

38 Viktigt att komma ihåg 1. Gå aldrig upp på en avstängd ställning. 2. Använd inte en ställning innan den är avsynad av beställaren och skylten Fakta om ställningen sitter uppe. 3. Alla ändringar i ställningen ska utföras av Heabs personal. 4. Belasta inte ställningen mer än vad som står angivet på skylten Fakta om ställningen. 5. Använd aldrig en ställning till annat än vad den är avsedd för. 6. Kontakta Heab om du upptäcker brister eller fel på en ställning. 7. Var extra uppmärksam när du arbetar från en ställning och gör alltid en egen riskbedömning innan du inleder arbetet. 8. Läs in dig på vilka typer av risker som förekommer vid arbete från ställning.

Arbetsmiljö säkerhet & ställningar

Arbetsmiljö säkerhet & ställningar Arbetsmiljö säkerhet & ställningar Under uppförandet av Örtoftaverket 2012-2014 VID OLYCKA/BRAND 1. RÄDDA Se till att den skadade får första hjälpen. Livräddande första hjälp består bl.a. av: Leta efter

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för yttre avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Jag har mottagit den personliga skyddsutrustningen i bilaga 1.1. Jag har fått information om när den ska användas Jag är personligen ansvarig för att utrustningen

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

Arbetsplatsregler Driftområde Örebro

Arbetsplatsregler Driftområde Örebro E.ON Värme Arbetsplatsregler Driftområde Örebro eon.se S-502_Broschyr_Arbetsplatsregler_Örebro_v2.indd 1 2015-06-24 10 Safety F1RST Vi bryr oss om våra kollegor Vi avbryter arbete som utgör fara Vi lär

Läs mer

Fasader Ställningar - allmänt

Fasader Ställningar - allmänt 50 AFH.61 Fasader Ställningar - allmänt Alltför många ställningar kontrolleras inte! Dessa instruktioner syftar till att öka kunskapen om ställningar och de egenskaper som krävs av dem vid olika arbeten

Läs mer

2012-12-03 Tills vidare S2 Värmeverket/Askersund/Sverige

2012-12-03 Tills vidare S2 Värmeverket/Askersund/Sverige VATTENFALL HEAT SWEDEN OPERATIONS Verksamhet Säkerhet-Hälsa-Miljö DMS 1002413952:6 Handläggare Christer Gustafson Granskat av Stefan Karlsson Godkänt av Berit Sanded Giltig från Giltig till S-klass Anläggning/Ort/Land

Läs mer

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan.

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan. Strategiskt Dokumentnummer 2885 Version 5.0 Fastställt: 2015-11-01 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Fredriksson Ronny, SHT Handläggare: Linhammar Sofia, SHT Förändringar från senaste

Läs mer

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Bilaga 1.4 Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler (dat.2013-12-18) Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler för Omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST Version: 2013-02-27 2(6) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer. För

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Arbetsplatsregler Produktionsanläggningar Stockholm

Arbetsplatsregler Produktionsanläggningar Stockholm E.ON Värme Arbetsplatsregler Produktionsanläggningar Stockholm eon.se -502_Broschyr_Arbetsplatsregler_Sthlm_v3.indd 1 2015-06-24 0 Safety F1RST Vi bryr oss om våra kollegor Vi avbryter arbete som utgör

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Giltig fr.o.m. 2014-07-03 1(6) Denna skrift innehåller information för att kunna utföra ett säkert arbete vid Övik Energis produktionsanläggningar.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET

VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET Till entreprenörer eller tillfälligt anställda på VA-enheten i Svedala VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET 1 VÄLKOMMEN TILL VA-ENHETEN I SVEDALA Vi vill i denna folder göra dig som entreprenör eller tillfälligt

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Mälarenergi AO Vatten

Mälarenergi AO Vatten UTFÄRDARE Lindkvist Anna Allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter Kungsängsverket ANDRA DOKUMENT G000-BC000 Kompletterande elsäkerhetsanvisning UTFÄRDAT DATUM 2016-03-02 REVISIONSINTERVA LL 1 år ISO

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Bilaga 3: Miljö & Säkerhet EK Kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket. Anläggningsspecifik del

Bilaga 3: Miljö & Säkerhet EK Kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket. Anläggningsspecifik del Bilaga 3: Miljö & Säkerhet EK Kraftvärmeverket Kraftvärmeverket Anläggningsspecifik del 1 KONTAKTER Huvudkontor Telefonnummer Reception, växel 013-20 80 00 Divisionschef Mile Elez 013-20 81 03 Miljöingenjör

Läs mer

Olycksfall (t ex fall, fallande föremål, fordon)

Olycksfall (t ex fall, fallande föremål, fordon) Olycksfall (t ex fall, fallande föremål, fordon) Risken för fall Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på bl a byggarbetsplatser. Risken för fall ska vara förebyggd. Om det behövs ska

Läs mer

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar Syfte med dokumentet Detta dokument fastställer de arbets- och miljökrav som en entreprenör/leverantör och underleverantör (kallad E) som arbetar på uppdrag av Käppalaförbundet skall känna till. Det gäller

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning:

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning: Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder Innehållsförteckning: 1. Ordnings- och skyddsregler på arbetsområdet 2. Transporter 3. Miljö 4. Arbete med särskild risk 5. Personlig skyddsutrustning

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S Sida 1(9) -chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15 Syfte Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö. Ansvar För att rutinen efterlevs

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med Ja eller Nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir underlag

Läs mer

Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN. Påbyggnad för personaldel. Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN. Påbyggnad för personaldel. Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN Påbyggnad för personaldel Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FALKENBERG 2014-10-20 SF BYGGKONSULT FALKENERAREVÄGEN 42 311 36 FALKENBERG Innehållsförteckning

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg.

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg. Genomförd senast 31 maj. Redovisas till verksamhetschef senast 15 augusti Checklista - Arbetsmiljörond Verksamhetsområde Arbetsplats Datum Ansvarig chef Medverkande skyddsombud Övriga medverkande Frågorna

Läs mer

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK LARMNUMMER 0650-288 88 Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK Viktig information för alla besökare! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet

Läs mer

Vattenkraftstationer. Anläggningsspecifik del. Sida 1 av

Vattenkraftstationer. Anläggningsspecifik del. Sida 1 av Vattenkraftstationer Anläggningsspecifik del Sida 1 av 7 2016-03-01 PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Om du ska arbeta i kraftstationerna ska dina kläder vara flamskyddade samt ljusbågetestade och du ska ha skyddshjälm

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen

Arbeta säkert i Energihamnen LARMVÄGAR BRAND 1. Rädda människoliv. 2. Larma Räddningstjänsten via 112. 3. Informera Skarviksporten på 031-368 75 05 att du larmat Räddningstjänsten. 4. Påbörja släckningsarbetet. RÄDDA LARMA SLÄCK Arbeta

Läs mer

Process Sida 1(10) SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15

Process Sida 1(10) SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15 Process Sida 1(10) -chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15 Syfte Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö. Ansvar För att rutinen

Läs mer

Arbeta säkert på Forsmark

Arbeta säkert på Forsmark Arbeta säkert på Forsmark Viktiga telefonnummer Riktnummer 0173 SOS Alarm 112 Bevakningscentralen, larm 822 22 Bevakningscentralen 811 22 Växel 810 00 Huvudentré 812 59 Brandstation förman 812 55 Kontrollrum

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet.

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 1 (5) Vår arbetsmiljö En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt mål är skadefria

Läs mer

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter 1 Generell säkerhetsinstruktion 1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter Integrering av skyddsanordningar Byggnadsställning med fallskydd ska användas Det skall finnas en ställningsplan och vem som har

Läs mer

NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP

NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP Utgivningsdatum 2015-11-17 NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP Företagsnamn Adress Rutnummer/Koordinater Telefonnummer Ägare/Ansvarig Kontaktperson vid olycka Övrig information Varuinformationsblad för de kemiska

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och Karlstads universitet Fakulteten för teknikoch naturvetenskap SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap Följande föreskrifter gäller för såväl anställda,

Läs mer

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR INNEHÅLL 1 BEHÖRIGHET SID 1 VID AKUT BEHOV AV HJÄLP: RING 112 2 ANMÄLAN SID 3 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

CHECKLISTA - PROTOKOLL Skyddsrond

CHECKLISTA - PROTOKOLL Skyddsrond CHECKLISTA - PROTOKOLL FÖRETAG: PROJEKT: TIDPUNKT: ORT: ARBETSPLATS: ANSVARIG ARBETSLEDARE: Anteckna nedan de förslag till åtgärder som framkommit under ronden. punkt nr: Åtgärdas senast Ansvarig Nästa

Läs mer

EFTERLYSANDE SKYLTAR SIDA 2-6 BRANDSKYLTAR SIDA 7-11 VARNINGSSKYLTAR SIDA 12-16 FÖRBUDSSKYLTAR SIDA 17-20 NÖDSKYLTAR SIDA 21-22 PÅBUDSSKYLTAR SIDA 23

EFTERLYSANDE SKYLTAR SIDA 2-6 BRANDSKYLTAR SIDA 7-11 VARNINGSSKYLTAR SIDA 12-16 FÖRBUDSSKYLTAR SIDA 17-20 NÖDSKYLTAR SIDA 21-22 PÅBUDSSKYLTAR SIDA 23 EFTERLYSANDE SKYLTAR SIDA 2-6 BRANDSKYLTAR SIDA 7-11 VARNINGSSKYLTAR SIDA 12-16 FÖRBUDSSKYLTAR SIDA 17-20 NÖDSKYLTAR SIDA 21-22 PÅBUDSSKYLTAR SIDA 23 ORDNINGSSKYLTAR SIDA 24 GOLV & TRAPPSTEGSMARKERING

Läs mer

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar Säkerhets- & ordningsföreskrifter för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar 1 Vid akut behov av hjälp: Ring 112 2 Innehåll 1 Behörighet Sid 4 2 Anmälan Sid 6 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Vargskinnets samfällighetsförening. Uppgifter om Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås BESÖKSADRESS TILL ARBETSPLATSEN.

Arbetsmiljöplan. Vargskinnets samfällighetsförening. Uppgifter om Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås BESÖKSADRESS TILL ARBETSPLATSEN. Uppgifter om i Västerås BYGGHERRE c/o Per Wahlström Högviltsvägen 37 722 42 Västerås BYGGHERRENS KONTAKTPERSON Namn Telefon Fax E-post PROJEKTERING Per Wahlström 070-6862857 pewa2711@gmail.com Organisation

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 Ackreditering All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet. Medtag giltig legitimation och anmäl dig i incheckningen

Läs mer

Klass vätska (total volym)

Klass vätska (total volym) Handledning miljöplan Detta är en handledning till Maskinentreprenörernas mall Miljöplan. Observera att detta är en mall för miljöplan och inte hanterar arbetsmiljöfrågor (se istället AMP-guiden). Detta

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER I denna handbok beskriver vi på ett enkelt sätt hur vi vill att vårt samarbete med dig och ditt företag ska fungera. Det är inga konstigheter utan handlar bara om ett bra bemötande

Läs mer

Checklista riskbedömning arbetsmiljö

Checklista riskbedömning arbetsmiljö c p:\region_soder\nykoping\2015\1320013680\6-handlingar\66-forfragningsunderlag\7.4 checklista riskbedömning arbetsmiljö.docx Riskerna kommer fram genom en bedömning av sannolikheten för att ohälsa eller

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012 Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan 2 (11) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTNAMN 4 ADRESS

Läs mer

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid.

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid. Dokumenttyp Verksamhetsområde Instruktion 1 (10) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Stefan Halldén Tfn: 08-4100 26 John Boldt-Christmas 2015-0-06 2 (10) 1. Inledning Hagalund är Sveriges största

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Arbetsmiljöplan Upprättad i enlighet med AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Arbetsmiljöplan Upprättad i enlighet med AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöplan Upprättad i enlighet med AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete Allmänna uppgifter Arbetsplats Besöksadress Badhus Midgårdsvallen. Projekt nr 7962 Atletvägen 1 Arbetsmiljöplanen upprättades

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

SKYDDSINFORMATION. För anställda, entreprenörer och besökare vid någon av VA SYDs pumpstationer. Vid brand eller olycksfall ring 112.

SKYDDSINFORMATION. För anställda, entreprenörer och besökare vid någon av VA SYDs pumpstationer. Vid brand eller olycksfall ring 112. SKYDDSINFORMATION För anställda, entreprenörer och besökare vid någon av VA SYDs pumpstationer. Vid brand eller olycksfall ring 112. VA SYD är ett kommunalförbund i sydvästra delen av Skåne, som idag

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Instruktioner för byggnadsställningar hos SSAB EMEA AB, Oxelösund

Instruktioner för byggnadsställningar hos SSAB EMEA AB, Oxelösund Instruktion 213413/3.0 Företagsintern 1 av 9 Författare Datum Arkiveringstid Collings, Hugh 2017-02-20 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Branteryd, Kristina 2017-01-31 2020-01-23 Instruktioner

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande reinvesteringsarbeten Trafikinformationsutrustningar

Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande reinvesteringsarbeten Trafikinformationsutrustningar BLANKETT 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Lindström Lars ILmi TRV2014/ 5554 Dokumenttitel Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

CHECKLISTA FÖR GJUTERIER (1)

CHECKLISTA FÖR GJUTERIER (1) DEL 1. ALLMÄN DEL Del 2. Produktionsprocessen CHECKLISTA FÖR GJUTERIER (1) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande

Läs mer

Vika Avfallsanläggning

Vika Avfallsanläggning Vika Avfallsanläggning Miljö och säkerhetsföreskrifter Välkommen till Tekniska verken/vika avfallsanläggning Dessa föreskrifter gäller för egen personal, entreprenörer samt tillfälliga besökare som befinner

Läs mer

Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken

Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken Denna information hjälper dig som entreprenör och dina medarbetare att kunna arbeta säkert i våra anläggningar. Informationen nedan utgör komplement till den

Läs mer

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA Renare Mark Norr, 2012-02-14 Säkerhet i fält Christin Jonasson Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare Källa: AV/ISA 1 Fördelning efter orsaker Antal dödsfall i arbetsolyckor bland förvärvsarbetande

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Datum för genomgång: Företag: Närvarande: Grundläggande säkerhet 1 Finns: a) rutiner för beredskap vid olyckor? b) första hjälpen utbildad personal? AFS 1999:7

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer