Säkerhetsföreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsföreskrifter"

Transkript

1 Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket

2 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka för entreprenörers, underentreprenörers och E.ON-anställdas hälsa och säkerhet i arbete inom E.ON Värmekraft s anläggning Halmstadverket Innehåll Arbetstillstånd Parkering Hälso- och säkerhetsansvar Städning Förbud Kemikalier Förvaring av gas, brandfarliga vätskor och kemikalier Fallrisker Tunga lyft Heta arbeten Elsäkerhet Brand och koldioxid Vid nödsituation Olyckor och incidenter Innan arbete påbörjas Telefonnummer Adress E.ON Värmekraft Sverige AB har utsett en kontaktperson vilken representerar E.ON på anläggningen. Kontaktperson Telefon

3 3 Infart Turbingatan 130kV ställverk Turbinhall G12 Verkstad Turbinhall G11 130kV ställverk Parkering för personal Entré Cisternområde Kylvatten

4 4 Arbetstillstånd Inget arbete är tillåtet att påbörjas på någon driftsatt anläggning utan ett arbetstillstånd. Anläggningschefen eller kontaktpersonen är ansvariga för utfärdande av arbetstillstånd till entreprenörerna. När arbetet är avslutat ska entreprenören lämna in det underskrivna arbetstillståndet till anläggningschefen eller kontaktpersonen vilket bekräftar arbetsavslut samt att arbetsplatsen är återställd till det skick den var vid arbetets påbörjande. Personer som inte följer E.ON Värmekrafts regler riskerar omedelbar avvisning från verksamhetsområdet. Parkering Anlitade entreprenörer parkerar sina bilar på anvisade platser. Husvagnsparkering är inte tillåten inom området. Försiktighet måste iakttas under körning inom kraftverksområdet.

5 5 Hälso- och säkerhetsansvar Inom den gemensamma arbetsplatsen har var och en ett ansvar gentemot sig själv liksom gentemot andra vilket alltid ska beaktas. E.ON har ansvarig personal som ser till att samtliga hälso-, säkerhets- och miljöföreskrifter följs. Samtliga instruktioner, föreskrifter och lagstadgar utfärdade av svenska myndigheter måste efter levas noga. Alla entreprenörer måste vara medvetna om var brandsläcknings- och första hjälpen-utrustning finns. Man ska också ta reda på var utrymnings vägarna finns. Se utrymningsplan i anläggningen. Alla som vistas i verket ska vara medvetna om att gasturbinerna är fjärrstyrda och kan starta utan förvarning.

6 6 Städning Alla entreprenörer ska hålla sin arbetsplats ren och fri från bråte och eventuella hinder. En noggrann städning ska genomföras en gång i veckan, vid sidan av den dagliga städningen. Kontroller kommer att ske. Alla ska vara uppmärksamma på att det kan finnas risk för halka. Skulle exempelvis olja spillas måste den torkas upp omedelbart. Förbud Fotografering inom verksamhetsområdet är inte tillåten annat än med speciellt tillstånd från anläggningschefen. Rökning är endast tillåten på anvisade platser. Att arbeta under påverkan av alkohol och/eller andra droger är strängt förbjudet. Det är inte tillåtet att hälla ut någon vätska i avloppet. Det är inte tillåtet att placera föremål på gul markerade områden. Stölder polisanmäls. All personal måste bära skyddsutrustning och skyddskläder anpassade för arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Hjälm är obligatoriskt. Avfallshantering ska ske i enlighet med den sorteringsanvisning som finns för anläggningen.

7 7 CHE MIC ALS Kemikalier Samtliga kemikalier som används inom verkområdet ska vara dokumenterade och ett säkerhets datablad för varje kemikalie ska finnas tillgängligt. Arbete på system innehållande farliga ämnen ska avställas och saneras. Fat och behållare ska vara märkta med innehåll. Förvaring av gas, antändbara vätskor och kemikalier Gastuber och antändbara vätskor ska förvaras på anvisade platser när de inte är i bruk. Kemikalier ska vara märkta med innehåll och förvaras i speciella behållare. Även behållaren ska vara märkt med dess innehåll. Om det föreligger risk att kemikalier läcker ska anläggningschefen eller kontaktpersonen informeras om detta snarast möjligt.

8 8 Fallrisker Om det finns risk att falla måste säkerhetsåtgärder tas som tex. att upprätta en livlina eller räcke. Var även uppmärksam på risken med att arbeta på olika nivåer, material kan ramla ner på personer som arbetar inunder. Man får inte använda stegar över 2,5 meter. Stegar får användas för inspektioner och liknande om den är säkrad. Byggnadsställningar ska vara godkända innan användning. De ska också kontrolleras dagligen. Alla byggnadsställningar ska vara märkta med ID-nummer, maxlast (kg), etc. När arbete utförs på ställningar, tak, stegar etc., ska material förhindras att falla ner. Meddelande och varningsskyltar om pågående arbete på hög höjd ska sättas upp på marknivå och området inunder spärras av. Öppna hål måste avspärras och varningsskyltar måste finnas.

9 9 Tunga lyft Att använda lyftanordningar (traverser, skylift) kräver särskilt tillstånd före användandet. Endast rätt testad och märkt lyftutrustning och annan utrustning får användas. Allt arbete där lyftutrustning krävs måste följa de generella hälsooch säkerhetsreglerna. När lyftarbete utförs måste närliggande områden och områden direkt inunder spärras av på ett adekvat sätt. Överlasta inte golv och galler. Se anslag om maximal belastning.

10 10 Heta arbeten Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning med öppen eld, arbete med rondell samt torkning och uppvärmning med öppen låga eller varmluftspistol och kräver tillstånd för att utföras. För att utföra heta arbeten på anläggningen gäller följande: Ett särskilt tillstånd från anläggningschefen eller kontaktpersonen ska först utfärdas. Personen som utfärdar heta arbeten ska ha adekvat träning motsvarande Svenska Brandskyddsföreningens utbildning. En utbildad brandskyddsansvarig ska närvara när arbetet utförs. Vid heta arbeten i områden med olja eller gas måste ytterligare ett tillstånd utfärdas av brandkåren innan arbete påbörjas. Anläggningschefen eller kontaktpersonen kan informera om detta. Alla måste ha kännedom om vad man ska göra om det börjar brinna. Om en brandsläckare används ska man informera anläggningschefen eller kontakt personen om detta så snart som möjligt.

11 11 Elsäkerhet E.ON Värmekraft Sverige AB tillämpar ESA, elsäkerhetsanvisningar utfärdade av Elsäkerhetsverket. Entreprenörer och underentreprenörer ska i alla enskilda fall arbeta i enlighet med ESA. Entreprenörer och underentreprenörer som ska utföra arbeten i elutrymmen ska vara utbildade i gällande ESA Entreprenör. Ett intyg på detta krävs. Personfara Lagar/förordningar Arbetsmetoder ESA Grund Arbetsmetoder

12 12 Brand och koldioxid Brandlarmsanläggning och koldioxidanläggning med rök och/eller värmedetektorer finns installerade i vissa utrymmen. Detektorerna ger larm för rök eller värme. Larm kan utlösas genom avgaser från fordon eller rök från gas- och elsvetsning. Om arbeten som kan ge upphov till rök ska utföras ska anläggningschefen eller kontakt personen informeras för att kunna vidta nödvändiga avstängningsåtgärder. Brandsläckningsutrustning ska endast användas vid brand. Används en brandsläckare ska anläggningschefen eller kontaktpersonen informeras.

13 13 Vid nödsituation Rädda personal i omedelbar fara Ring räddningstjänsten på 112 Varna övrig personal Informera kontaktpersonen Olyckor och incidenter! Trots alla säkerhetsåtgärder kan olyckor och incidenter inträffa. För att undvika upprepning är det viktigt att dessa rapporteras till anläggningschefen eller kontaktpersonen. En olycksfallsrapport eller en tillbudsrapport ska alltid skrivas och lämnas in.

14 14 Innan arbete utförs Det åligger alla att förvissa sig om var utrymnings vägar och närmaste telefon finns, hur den används i nödsituation samt var brandsläckningsutrustning, nödutgångar, första hjälpen-utrustning, ögon duschar, etc., finns. Kontakta anläggningschefen eller kontaktpersonen när farligt arbete utförs i exempelvis cisterner eller i närheten av där farligt material förvaras.

15 15 Telefonnummer SOS (Räddningstjänsten): 112 (tryck 0 om du ringer från Halmstadverkets telefon) E.ON Sverige AB: Halmstadverket: Ring 112 om en ambulans behövs. Informera alltid anläggningschefen eller kontakt personen och skriv en olycksfallsrapport. Adress E.ONs gastubin Turbingatan 10 Halmstad

16 Layout: Fredrik Collijn AB E.ON Värmekraft Sverige AB Halmstadverket Turbingatan Halmstad eon.se

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet 1 Huvudprinciper I Nynas HSSEQ-policy anges bl.a. att vi strävar efter att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och miljön

Läs mer

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Säkerhet & miljö Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Dokumentnummer: 08.02.16 Version: 2009 rev 1 Giltig längst

Läs mer

Samordning av skyddsåtgärder

Samordning av skyddsåtgärder FLIK 15 FBI YSTAD fnfrgi AB Samordning av skyddsåtgärder l Arbetsmiljölagen 3 kap 6 regleras samordningsansvaret för skyddsåtgärder pä gemensamt arbetsställe. Detta föreligger när två eller flera samtidigt

Läs mer

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Fiber och Avlopp Handling 13.4. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Norra Härene, Hovby & Kartåsen FoA Jan 2011 Juni 2013 Besöksadress till byggplatsen Norra Härene, Hovby & Kartåsen, Lidköping Byggherrens

Läs mer

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Start och avslutning t.ex. datum för slutbesiktning Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Projektnamn Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn ev. uppdragstagares namn Ev. Uppdragstagares

Läs mer

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14 Hylte Bruks lokala del av SSGs ENTRE De deltagande företagens ambition med dett gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats. Inom bruket är en

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Förstärkningsprojektering Sillviksvägarna 2014-11-21 2015-06-07 Besöksadress till byggplatsen Sillviksvägen 169 Byggherrens namn

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2013-03-28 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2014-03-21 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 2

Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Ny kaj Husarö brygga 2009-10-09-2010-05-01 Besöksadress till byggplatsen Husarö Brygga Österåker kommun Byggherrens namn

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning... 5 2. Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte...

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Backasands industriområde Ödeshögs kommun Nytt exploateringsområde Besöksadress till byggplatsen Backasands industriområde, Lievägen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Stockholmsmässans generella regler och anvisningar

Stockholmsmässans generella regler och anvisningar Stockholmsmässans generella regler och anvisningar För dig som är arrangör av ett event på Stockholmsmässan eller är utställare alternativt partner på något av Stockholmsmässans egna event gäller följande

Läs mer