Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning"

Transkript

1 Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår Årsredovisning 08 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

2 Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie MSEK % SEK Årsredovisning Koncernöversikt VD och koncernchef Atlas Copco i korthet Atlas Copco-gruppens förvaltningsberättelse Styrelsens redogörelse för verksamheten Kompressorteknik 24 Anläggnings- och gruvteknik 28 Industriteknik ) Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % ) 05 1) 06 1) 07 1) 08 1) Finansiell rapportering Atlas Copco-gruppen Resultaträkning 36 Balansräkning 37 Förändring av eget kapital 38 Kassaflödesanalys 39 Noter till koncernens finansiella rapporter 40 Finansiell rapportering Moderbolaget Moderbolagets finansiella rapportering 79 Noter till moderbolagets finansiella rapporter 81 1) Inklusive avvecklade verksamheter. Atlas Vinstdisposition 95 Revisionsberättelse 96 Finansiella definitioner 97 Hållbarhetsredovisning Företagets ansvar 99 Samhälle och miljö 102 Kunder 107 Medarbetare 109 Affärspartner 112 Aktieägare 114 Sammanfattning av prestanda under Hållbarhets- och rapporteringsdefinitioner 116 Koncernens styrning Aktieägare 117 Nomineringsprocessen 117 Styrelse 117 Revisor 121 Koncernledning och struktur 122 Information till kapitalmarknaden 126 Intern kontroll avseende finansiell rapportering 127 Notera: I rapporten används genomgående. för att markera decimaler. Belopp är i MSEK om inte annat anges och siffror inom parentes representerar föregående år. Framåtblickande uttalanden: Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenteras kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska risker, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora kundförluster. Atlas Copco AB och dess dotterföretag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen, koncernen eller Atlas Copco. Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas Copco. Med varje hänvisning till styrelsen menas styrelsen för Atlas Copco AB. Årsredovisningen, Hållbarhetsredovisningen och Koncernens styrning publiceras i ett dokument. Atlas Copco-aktien 130 Fem år i sammandrag 134 Kvartalsdata 135 Finansiell information 136 Adresser 137

3 Stark ordertillväxt under de första nio månaderna motverkades delvis av ett svagt fjärde kvartal. Fortsatt bra tillväxt i eftermarknadsverksamheten. Intäkter MSEK (63 355), 9% i volymökning. Rörelseresultatet steg 14% till MSEK (12 066), motsvarande en rörelsemarginal på 18.6% (19.0). Årets resultat uppgick till MSEK (7 469). Föreslagen utdelning för 2008: SEK 3.00 (3.00) per aktie. Åtgärder gjordes för att justera kapaciteten och kostnaderna till nya efterfrågenivåer. Copco i siffror MSEK Förändring, % Orderingång Intäkter Rörelseresultat i % av intäkterna Resultat före skatt i % av intäkterna Resultat från kvarvarande verksamheter Resultat per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter, SEK Resultat per aktie efter utspädning från kvarvarande verksamheter, SEK Resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt Årets resultat 1) Resultat per aktie före utspädning, SEK 1) Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) Utdelning per aktie, SEK ) 3.00 Obligatorisk inlösen per aktie, SEK 20 Eget kapital per aktie, SEK 1) Operativt kassaflöde Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % 1) Medelantal anställda ) Inklusive avvecklade verksamheter. 2) Enligt Styrelsens förslag. Atlas Copco

4 koncernöversikt Atlas Copco-gruppen Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruvoch anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 136 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för att öka kundernas produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm når Gruppen mer än 160 marknader globalt. Under 2008 hade Atlas Copco en omsättning på BSEK 74 och anställda. Verksamhet Intäkter och rörelsemarginal Kompressorteknik Affärsområdet Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på oljefria och oljesmorda statio nära kompressorer, portabla kompressorer, olje- och gasboosters, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet utvecklar basteknologi inom sina kärnområden och erbjuder dessutom specialiserad uthyrning. Utveckling, tillverkning och montering är koncentrerad till Belgien, med ytterligare enheter i Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Kina, Nya Zeeland, Schweiz, Tjeckien, Tyskland och USA MSEK Intäkter, MSEK 07 % Rörelsemarginal, % Anläggnings- och gruvteknik Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, bergborriggar för tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar, lastutrustning, prospekteringsborrningsutrustning, entreprenadutrustning och utrustning för väg- och markarbeten. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutveckling och tillverkning i Sverige, Tyskland och USA. Det har ytterligare enheter i Australien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Finland, Indien, Japan, Kanada, Kina, Sydafrika och Österrike MSEK % Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Industriteknik Affärsområdet Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa industriverktyg, monteringssystem samt produkter och tjänster till eftermarknaden. Affärsområdets produkter behövs i industriell tillverkning, till exempel inom fordonsoch flygplansindustrin, verkstadsindustrin, underhåll, samt fordonsservice. Affärsområdet har produktutveckling och tillverkning i Sverige, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Tyskland, Ungern och USA. Det har även applikationscenter för monteringssystem på flera marknader MSEK % ) Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 1) Exklusive verksamheten för professionella elverktyg. 2 Atlas Copco 2008

5 Intäkter per affärsområde Intäkter per kundkategori Intäkter per geografiskt område Industriteknik, 10% Kompressorteknik, 48% Övrigt, 8% Service, 6% Bygg- och anläggning, 22% Asien/ Australien, 23% Nordamerika, 19% Sydamerika, 8% Anläggnings- och gruvteknik, 42% Gruv, 26% Processindustri, 13% Tillverkning, 25% Afrika/Mellanöstern, 11% Europa, 39% Andel av koncernens intäkter Intäkter per kundkategori Intäkter per geografiskt område Kompressorteknik, 48% Övrigt, 9% Service, 9% Gruv, 6% Bygg- och anläggning, 14% Asien/ Australien, 25% Afrika/Mellanöstern, 9% Nordamerika, 15% Processindustri, 26% Tillverkning, 36% Europa, 44% Sydamerika, 7% Andel av koncernens intäkter Intäkter per kundkategori Intäkter per geografiskt område Anläggnings- och gruvteknik, 42% Övrigt, 5% Service, 2% Gruv, 56% Bygg- och anläggning, 37% Asien/ Australien, 20% Afrika/Mellanöstern, 16% Nordamerika, 22% Europa, 32% Sydamerika, 10% Andel av koncernens intäkter Intäkter per kundkategori Intäkter per geografiskt område Industriteknik, 10% Övrigt, 11% Service, 2% Bygg- och anläggning, 1% Asien/ Australien, 15% Afrika/Mellanöstern, 2% Nordamerika, 22% Processindustri, 2% Tillverkning, 84% Europa, 56% Sydamerika, 5% Atlas Copco

6 vd och koncernchef Styrka och motståndskraft Året som gick blev en vändpunkt efter de senaste årens exempellösa tillväxt för Atlas Copco. De första nio månaderna karaktäriserades av mycket stark efterfrågan och stora framgångar för bolaget. Därefter följde en ovanligt snabb försvagning av affärsklimatet, vilket satte motståndskraften i vår verksamhet på prov. Summering av 2008 Sammantaget blev 2008 Atlas Copcos sjätte tillväxtår; det blev totalt 26 kvartal i följd med organisk tillväxt! Orderingången ökade med 7% till MSEK , den högsta siffra som Gruppen någonsin uppnått. Årets rörelseresultat nådde också en rekordnivå. Redan tidigt under året, när efterfrågan fortfarande var stark från de flesta kundsegment och regioner, började våra affärsområden och divisioner utforma beredskapsplaner för att kunna hantera en möjlig nedgång. Nu vet vi precis hur fort den nedgången kom, och med vilken kraft den påverkade realekonomin. Under det fjärde kvartalet valde kunder inom praktiskt taget alla regioner och branscher, särskilt inom gruvindustrin, att skjuta upp eller avbryta sina planer på nya investeringar, och vi började snabbt anpassa oss till den nya situationen. Tack vare Atlas Copcos flexibla struktur har vi kunnat genomföra de nödvändiga förändringarna löpande. Tyvärr har detta inneburit att ett antal av våra anställda har sagts upp. Vi kommer dock att försöka stödja dessa kollegor så mycket som möjligt. Även tillväxtmarknaderna drabbades av nedgången, även om effekten där på sina håll blev måttligare. Vi öppnade nya säljbolag i några tillväxtländer under året, och är övertygade om att vår starka närvaro på dessa marknader kommer att hjälpa Atlas Copco att gå starkare ur krisen. Det kommer under många år framöver att finnas ett behov av att bygga ut deras industriella infrastruktur, och alla våra affärsområden har produkter som behövs i den utvecklingen. Under 2008 stod tillväxtmarknaderna för nära hälften av Atlas Copcos försäljning. Vi kan också känna oss nöjda med våra insatser för att utveckla eftermarknaden, det vill säga försäljningen av förbrukningsvaror, reservdelar och service. Denna mycket lönsamma verksamhet visade god tillväxt under hela året och genererade totalt 35% av Gruppens intäkter. Vi ökade Gruppens fokus på eftermarknaden genom organisationsförändringar och genom förvärv. Intäkterna under 2008 ökade med 17% till MSEK , medan rörelseresultatet steg 14% till MSEK Utdelningen föreslås bli oförändrad på 3 kronor per aktie, vilket skulle motsvara en total utbetalning till aktieägarna om 3.6 miljarder kronor. Den ekonomiska krisen påverkade inte våra investeringar i forskning och utveckling. Även i framtiden kommer detta att fortsätta vara ett prioriterat område för Atlas Copco, eftersom fortlöpande lanseringar av nya produkter är det bästa sättet att säkra 4 Atlas Copco 2008

7 våra goda marginaler. Dessutom är produktutveckling avgörande för att vi ska kunna minska vår främsta miljöpåverkan; energiförbrukningen under våra produkters livstid. Från och med 2008 har alla våra divisioner satt mål för att förbättra energieffektiviteten inom sina viktigaste produktkategorier, vilket kommer att både öka produktiviteten och minska kundernas totala kostnader. Gruppens övergripande arbete Mycket av vad vi vet om Atlas Copcos styrkor och svagheter får vi reda på genom regelbundna kundundersökningar, som är en central del av våra affärsprocesser. Resultaten har stärkt vår övertygelse om hur viktigt det är med en väl fungerande serviceverksamhet för att kunna skapa goda kundrelationer. De visar därmed också på behovet av att ha separata organisationer för eftermarknaden inom alla våra verksamheter. Vi fortsatte med våra insatser under året för att öka marknadsnärvaron och penetrationen, genom att rikta resurser mot vidare utveckling av försäljnings- och eftermarknadsorganisationerna. Vi genomförde också personalundersökningar som kommer att upprepas årligen. Resultaten från 2008 års enkät är glädjande, eftersom de visar att Gruppen har en stark, affärsorienterad kultur, med tydliga strategier och ansvarsområden. Dessutom är våra anställda, både män och kvinnor, motiverade i sina yrkesroller. Att använda fler än ett varumärke inom en och samma produktkategori är en hörnsten i vår tillväxtstrategi. Denna strategi gör det möjligt för oss att tilltala ett större antal potentiella kunder. Under året lyfte vi fram Chicago Pneumatic till att bli det andra varumärket som används av hela Gruppen, inom alla affärsområden och för många olika sorters produkter. Hållbar utveckling Under året jobbade vi vidare med att nå våra många icke-finansiella mål, som till exempel att minska koldioxidutsläppen från våra fabriker och transporter. Bland framgångarna kan nämnas att vi nu i Kalmar har Gruppens första helt koldioxidneutrala fabriksbyggnad, och att vi nästan har dubblat antalet arbetsplatser som har miljöledningssystem på plats. Våra insatser inom området företagsansvar sker i tre olika dimensioner: samhällsengagemang, interna processer samt industri standarder. Genom dessa dimensioner kan vi påverka hållbarhetsfrågor på lokal nivå, internt i Gruppen, hos affärspartner och i miljön ur ett bredare perspektiv. Atlas Copco

8 vd och koncernchef Att utveckla Atlas Copco på ett hållbart sätt är inte bara vårt ansvar som samhällsmedborgare på de orter där vi verkar, utan också en av våra bästa affärsmöjligheter. Vi är väl positionerade för att möta kundernas efterfrågan på mer energieffektiva produkter, som ökar i takt med klimatförändring och stigande energipriser. Affärsområden Kompressorteknik Affärsområdet stärkte sin marknadsledande position ytterligare under året som gick, och lanserade ett stort antal nya produkter och tjänster. Efterfrågan på tryckluftsutrustning var bra fram till årets sista kvartal. Åtgärder inleddes då för att anpassa affärsområdets tillverkningskapacitet. vilket hjälper kunderna att spara energi. Bland de viktigaste produktlanseringarna under året finns den hittills mest energieffektiva oljesmorda kompressorn, som använder upp till 13% mindre elektricitet än tidigare modeller. Kompressorteknik breddade utbudet gentemot olje- och gasindustrin i USA genom att förvärva Hurricane och GrimmerSchmidt, som tillverkar portabla högtryckskompressorer och boosters. Affärsområdet förvärvade även två amerikanska distributörer, i linje med Gruppens strategi att närma sig produkternas användare. Från och med den 1 januari 2008 slog Kompressorteknik ihop sina service- och reservdelsverksamheter och bildade en specialiserad servicedivision. Under året har Kompressorteknik lagt ytterligare vikt på kundservice, bland annat genom att erbjuda en tjänst som övervakar tryckluftssystem och identifierar läckor, Anläggnings- och gruvteknik Mycket stark organisk tillväxt under årets första nio månader bidrog till en förbättrad marknadsposition för Anläggnings- och gruvteknik. Dessutom stärkte affärsområdet sin position genom selektiva förvärv på eftermarknaden och inom förbrukningsvaror. I Indonesien gav förvärvet av serviceleverantören PT Fluidcon Jaya en större räckvidd för tjänsteutbudet gentemot den lokala gruvindustrin. Anläggnings- och gruvteknik förvärvade också strategiska innehav i två indiska tillverkare av borrkronor och hammare, med verksamhet både i Indien och på andra utvalda marknader. Affärsområdet såg de första tecknen på vikande efterfrågan för anläggningsutrustning tidigt under 2008 och började dra ned på kapacitet och kostnader under hösten. Åtgärderna intensifierades när efterfrågan från gruvindustrin föll kraftigt under fjärde kvartalet, till följd av finanskrisen och fallande metallpriser. Produktutvecklingen drevs på av kundernas behov av ökad effektivitet, mindre miljöpåverkan och större säkerhet, vilket gav upphov till flera nya produktlanseringar. Vi inledde samarbete med kunder för att utveckla automatiserade system för gruvor, vilket kommer att öka både produktiviteten och säkerheten i gruvorna. 6 Atlas Copco 2008

9 Industriteknik Industriteknik är en världsledande leverantör av verktyg och monteringssystem till fordonsindustrin och den allmänna tillverkningsindustrin. Trots fordonsindustrins extrema svårigheter, särskilt i USA, uppnådde affärsområdet organisk tillväxt under Många nya produkter introducerades under året, med fokus på utvecklingen av snabbare och mer energieffektiva verktyg, som samtidigt är mer ergonomiska tack vare lägre buller- och vibrationsnivåer. Omstruktureringen av tillverkningen av pneumatiska verktyg som inleddes under 2007 håller på att slutföras till följd av beslutet att stänga Industritekniks fabrik i Storbritannien. Tillverkningen har flyttats till andra enheter, bland annat en nyligen etablerad fabrik i Ungern. På grund av den globala ekonomiska nedgången fattade affärsområdet beslut om kapacitetsminskningar under det fjärde kvartalet, vilket bland annat påverkade dess fabrik i Sverige. Motståndskraft När vi sammanfattar året som gick ser vi också vilken utmaning vi står inför under Hur ska vi, efter ett antal rekordår, på ett effektivt sätt kunna anpassa oss till den här kraftfulla avmattningen i världsekonomin? Det är uppenbart att tillväxt är förlåtande, såtillvida att den kan dölja effektivitetsproblem som sedan kommer till ytan när takten avtar. Vi måste nu ta tillfället i akt att genomföra förändringar och åtgärda den typen av problem inom vår organisation. Det finns å andra sidan anledning att tro att Atlas Copco redan nu är i en position där vi kan stå emot en recession bättre än många andra företag. Anledningarna till denna motståndskraft kan sammanfattas såhär: Vi har en verkligt global fördelning av försäljningen. Vi står inte och faller med utvecklingen i enstaka länder och är starka i både industri- och utvecklingsländer. Vi är diversifierade, med försäljning till många olika kunder och branscher. Vi är inte beroende av ett fåtal större kunder. Vi har en stor eftermarknadsverksamhet, som är mycket mindre cyklisk än försäljningen av utrustning. Vi är flexibla tack vare att vi har en stor del rörliga, snarare än fasta, kostnader. Den svåra recession i världsekonomin som vi känner av tidigt under 2009 kommer att innebära stora utmaningar, men jag är övertygad om att vi har ett motståndskraftigt företag med motiverade och lojala medarbetare som kommer hjälpa oss att tryggt föra bolaget genom dessa oroliga tider. Eftersom jag i juni 2009 kommer att lämna min position efter sju år som VD för Atlas Copco vill jag tacka alla våra kunder, medarbetare, styrelsen och våra aktieägare, för att ha fått möjlighet att vara med och forma företagets framtid. Jag vill också önska min efterträdare, Ronnie Leten, som har varit en del av vår ledningsgrupp under de senaste tre åren, all framgång i sin nya roll. Gunnar Brock VD och koncernchef Stockholm den 2 februari 2009 Atlas Copco

10 atlas copco i korthet Vision och affärsidé Vision Atlas Copco-gruppens vision är att vara First in Mind First in Choice, den som nuvarande och blivande kunder samt andra viktiga intressenter tänker på först och sedan väljer. Affärsidé Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. Strategi Atlas Copco har globalt starka positioner i de flesta segment där Gruppen erbjuder produkter och tjänster. Gruppen fokuserar på att stärka positionen inom segment där den har sin kärnkompetens. För att nå visionen First in Mind First in Choice arbetar Gruppen enligt tre övergripande strategiska riktlinjer: Organisk och förvärvad tillväxt Tillväxten ska främst vara organisk, med stöd av utvalda förvärv. Tillväxten kan ske genom: geografisk expansion, genom att öppna nya marknadsbolag ökad marknadsbearbetning, genom utökad utbildning för personal inom service och försäljning ökat leveransomfång att förvärva fler kanaler till marknaden, exempelvis fler varumärken eller distributionskanaler att kontinuerligt lansera nya produkter till existerande applikationer att finna nya applikationer till existerande produkter att förvärva produkter till existerande applikationer att förvärva teknologi/expertis i närliggande applikationer Innovationer och ständiga förbättringar För att vara marknadsledande krävs kontinuerligt stora investeringar i forskning och utveckling. Kunden ska erbjudas produkter och lösningar som ökar produktiviteten. De nya produkterna och lösningarna ska dessutom erbjuda kunderna ytterligare fördelar om de jämför med existerande produkter eller med vad konkurrenterna erbjuder. Stärkt eftermarknad Eftermarknaden omfattar förbrukningsvaror, tillbehör, reservdelar, service, underhåll och utbildning. En stärkt eftermarknad ger ett stabilt intäktsflöde, hög tillväxtpotential och optimerade affärsprocesser, samtidigt som produktutvecklarna får ökad förståelse för kundernas behov och önskemål. 8 Atlas Copco 2008

11 Mål Rörelsemarginal Finansiella mål Atlas Copco-gruppen har fastställt finansiella mål som ska leda till att aktieägarvärde skapas och ökar kontinuerligt. Det övergripande målet är att växa och uppnå en avkastning på sysselsatt kapital som alltid överstiger Gruppens genomsnittliga totala kapitalkostnad. De finansiella målen är: att uppnå en årlig tillväxt på 8%, att uppnå en rörelsemarginal på 15%, och att utmana och kontinuerligt öka rörelsekapitalets effektivitet, när det gäller anläggningstillgångar, lager, kundfordringar och hyresflotta. För att nå dessa mål följs en beprövad process som tillämpas för varje operativ enhet inom Gruppen: först stabilitet, därefter lönsamhet och slutligen tillväxt. 15% 8% Tillväxt Kapitalkostnad (WACC) Icke-finansiella mål Allmänna Alla anställda ska få utbildning i affärskoden, inklusive utbildning i mänskliga rättigheter. Sociala Varje medarbetare ska erbjudas i genomsnitt 40 timmars kom petensutveckling per år. Varje medarbetare ska årligen genomgå ett utvecklingssamtal. Intern rörlighet uppmuntras och 85% av cheferna ska rekryteras internt. Inga arbetsrelaterade olyckor. Miljörelaterade Alla produktbolag/fabriker ska vara ISO certifierade. Alla anställda ska arbeta i en miljö med miljöledningssystem. Alla divisioner ska ha mätbara mål för de huvudsakliga produktkategorierna med syfte att förbättra energieffektiviteten. Alla produktbolag/fabriker ska minska koldioxidutsläppen, inklusive transporter till och från produktionsanläggningar. Affärspartner Affärspartner ska utvärderas ur ett miljömässigt och socialt perspektiv utöver affärsmässiga mål. Affärspartner ska uppmuntras att införa ett miljölednings system som liknar Atlas Copcos system. Kapitalomsättningshastighet Regionens andel av Gruppens orderingång Nordamerika 18% (20) Europa 39% (40) Sydamerika 8% (7) Afrika/Mellanöstern 12% (10) Asien/Australien 23% (23) Produktionsanläggningar Atlas Copco

12 atl as cop co i korthet Faktorer som driver försäljningen Investeringar i kapitalvaror inom den privata och offentliga sektorn, såsom tillverkningsindustri, infrastruktur och gruvdrift påverkar Atlas Copcos försäljning. Viktiga kundgrupper inom tillverknings- och processindustrin efterfrågar och investerar i tryckluftsprodukter och lösningar, industriverktyg samt monte ringssystem. Sådana industriinvesteringar är betydelsefulla och påverkas av kundernas strävan att sänka sina kostnader och öka sin produktivitet, kvalitet och kapacitet. Kunder inom anläggningsoch gruvindustrierna investerar i utrustning, såsom borriggar, borrverktyg, spett, portabla kompressorer och generatorer. Stora infrastrukturinvesteringar, såsom tunnelbyggnation för vägar, järnvägar och vattenkraftverk är ofta beroende av politiska beslut. Privata investeringar från anläggnings- och gruvindustrierna kan påverkas av ett antal faktorer, såsom den underliggande bygg- och anläggningsaktiviteten, räntenivåer, metallpriser samt lagernivåer av metall. Kunder efterfrågar också service, underhåll, utbildning, reserv delar, tillbehör, förbrukningsvaror och hyresutrustning. Denna efterfrågan uppkommer under den tid utrustningen eller produk terna används, under industriproduktion, bygg- och anläggnings aktivitet eller malmbrytning. Dessutom finns en trend att hyra istället för äga sin utrustning, vilket leder till ökad efterfrågan då kunderna i allt större utsträckning letar efter leverantörer som e rbjuder tilläggstjänster eller koncept, snarare än enbart utrust ning. Atlas Copco strävar efter att erbjuda mer service och efter marknadsprodukter i enlighet med Gruppens eftermarknads strategi. Efterfrågan för dessa tjänster och produkter är relativt stabil jämfört med den på utrustning. Idag genererar eftermarknaden, förbrukningsvaror och uthyrning ungefär 40% av Atlas Copcos fakturering. Utrustning, 60% Eftermarknad och uthyrning, 40% Tillverkningsoch processindustri Industriinvesteringar Industriproduktion Bygg- och anläggningsindustri Infrastrukturprojekt Bygg- och anläggning/outsourcing Gruvindustri Gruvinvesteringar Metall- och malmproduktion Varumärken För att uppnå visionen First in Mind First in Choice, det vill säga att bli den kunderna tänker på först och sedan väljer, äger Gruppen mer än 30 varumärken. Flervarumärkesstrategin är grundläggande för Atlas Copco då man genom att använda 10 Atlas Copco 2008 fler varumärken kan tillfredställa olika kund segments behov på ett bättre sätt. Atlas Copco-varumärket står för cirka 85% av Gruppens omsättning.

13 Struktur Gruppen är organiserad i tre separata, fokuserade men ändå integrerade affärsområden, vars verksamheter bedrivs inom divisioner. Affärsområdenas roll är att utveckla, implementera och följa upp målsättningar och strategier inom sina verksamheter. Divisionerna är separata operativa enheter, där var och en är ansvarig för att tillväxt och lönsamhet är i enlighet med de strategier och mål som sätts av affärsområdet. Divisionerna bedriver sina verksamheter genom marknadsbolag, distributionscenter och produktbolag. Gemensamma leverantörer av tjänster interna och externa används för att tjänster ska erbjudas snabbare, till högre kvalitet och lägre kostnad, så att divisionerna kan fokusera på sina kärnverksamheter. Atlas Copco-gruppen förenas och stärks av: En gemensam vision och identitet Gemensamma varumärken Gemensamma resurser och gemensamt stöd för infrastrukturen Gemensamma processer och goda erfarenheter som delas Gemensamma leverantörer av tjänster Resurser i form av kapital och personal En gemensam ledarskapsmodell Företagskultur och grundläggande värderingar: samverkan, engagemang och förnyelse. Processer Gruppgemensamma strategier, processer och goda exempel är samlade i databasen The Way We Do Things. Processer som omfattas är ekonomistyrning, juridik, personaladministration, information, varumärkesarbete, affärskod, krishantering, IT, försäkrings-, standardiserings- och miljöfrågor. Informationen lagras elektroniskt och finns tillgänglig för alla anställda. Även om mycket av dokumentationen är självinstruerande utbildas cheferna regelbundet i hur processerna ska implementeras. Oavsett var Atlas Copcos medarbetare är stationerade förväntas de arbeta efter dessa principer och riktlinjer. Medarbetare Atlas Copcos tillväxt är nära sammankopplad med hur väl Gruppen lyckas vara en god arbetsgivare som attraherar, utvecklar och behåller kvalificerade och motiverade anställda. Den globala verksamheten sköts av flera företag och Atlas Copco arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling, att medarbetarna delar med sig av sina kunskaper och implementerar de grundläggande värderingarna: samverkan, engagemang och förnyelse. Alla medarbetare förväntas bidra genom att sträva efter att uppnå sina egna och Gruppens mål. Organisation 2009 Styrelse VD och koncernchef Affärsområden Kompressorteknik (CT) Verkställande ledning och staber Anläggnings- och gruvteknik (CMT) Industriteknik (IT) Divisioner Divisionernas verksamhet bedrivs av marknadsbolag, distributionscenter och produktbolag. Oil-free Air Industrial Air Portable Air Gas and Process Specialty Rental Compressor Technique Service Airtec Underground Rock Excavation Surface Drilling Equipment Drilling Solutions Secoroc Construction Tools Geotechnical Drilling and Exploration Road Construction Equipment Rocktec Atlas Copco Tools and Assembly Systems Motor Vehicle Industry Atlas Copco Tools and Assembly Systems General Industry Chicago Pneumatic Tooltec Erbjuder produktivitetshöjande lösningar inom Industrikompressorer Luftbehandlingsutveckling Portabla kompressorer Generatorer Specialiserad uthyrning Gas- och processkompressorer Service och delar Borriggar Bergborrverktyg Entreprenadutrustning Anläggningsutrustning Lastmaskiner Service och delar Industriverktyg Monteringssystem Service och delar Interna och externa tjänsteleverantörer Atlas Copco

14 förvaltningsberättelse Styrelsens redogörelse för verksamheten 2008 Marknadsöversikt och efterfrågeutveckling Atlas Copco noterade stark ordertillväxt för merparten av sina produkter och tjänster under de tre första kvartalen 2008, men då den globala finanskrisen accelererade under hösten märktes ett kraftigt fall i efterfrågan mot slutet av året. Den största förändringen i efterfrågan sågs inom gruvverksamheten som noterade utmärkt tillväxt till och med september och sedan drabbades av både annulleringar och en lägre nivå på nya order. Detta var ett resultat av snabbt fallande metallpriser och lägre efterfrågan på råvaror. Efterfrågan på industriutrustning var mer stabil från de flesta tillverknings- och processindustrier men även här noterades en avmattning i det sista kvartalet. Efterfrågan från bygg- och anläggningsindustrin mattades av inom vissa områden redan tidigt under året. Orderingången för eftermarknadsprodukter visade på fortsatt styrka och noterade god tillväxt under hela året. Orderingången steg 7% till MSEK (69 059). Volymerna minskade 1% för jämförbara enheter med en liknande utveckling inom alla affärsområden. Volymerna minskade 2% inom Anläggnings- och gruvteknik och både Kompressorteknik och Industriteknik var oförändrade. Priserna steg 3% och strukturförändringar (förvärv och avyttringar) tillförde 5%. Se även affärsområdesavsnitten på sidorna Nordamerika Nordamerika stod för 18% (20) av Gruppens orderingång. Efterfrågan på gruvutrustning var mycket stark under merparten av året och fick en extra skjuts av den höga aktiviteten inom kolgruvesektorn i USA. Orderingången inom de flesta sorters bygg- och anläggningsutrustning minskade, då den svaga efterfrågan inom segmentet bostadsbyggnation spred sig till andra områden inom bygg- och anläggningsindustrin under året. Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna på lösningar för komprimerad luft, inklusive luftbehandlings- och eftermarknadsprodukter, fortsatte att vara relativt gynnsam under hela året. Fordonsindustrin fick en svår avslutning på året och efterfrågan på avancerade monteringsverktyg och -system minskade jämfört med föregående år. Den goda utvecklingen i början av året för många segment motverkades av det förvärrade affärsklimatet i sista kvartalet. Totalt sett var orderingången oförändrad i lokala valutor. Sydamerika Sydamerika, som utgör 8% (7) av Gruppens orderingång, var inte opåverkat av den globala avmattningen i det fjärde kvartalet men efterfrågan stod emot bättre här än i andra regioner. Merparten av de viktigaste länderna noterade tvåsiffrig tillväxt för året. Efterfrågan ökade för kompressorer, gruv- och anläggningsutrustning samt för industriverktyg. Totalt ökade orderingången 23% i lokala valutor. Europa Utvecklingen i Europa, som utgör 39% (40) av Gruppens orderingång, varierade mellan regioner och industrier men det generella efterfrågefallet under det fjärde kvartalet var synligt även här. Efterfrågan på gruvutrustning var stark i Östeuropa. Efterfrågan från bygg- och anläggningsindustrin i Västeuropa avtog. Orderingången inom lätt entreprenadutrustning från uthyrningsföretag var påtagligt lägre än föregående år. Investeringar i tryckluftsutrustning låg kvar på en bra nivå för stora maskiner medan efterfrågan avtog på små och medelstora kompressorer, särskilt inom kundsegment med konsumentexponering. Efterfrågan från fordonsindustrin på avancerade monteringsverktyg och -system ökade. Geografiskt sett noterades den bästa utvecklingen i Östeuropa, alpländerna samt i Norden. Sammantaget ökade orderingången 1% i lokala valutor. Afrika/Mellanöstern Afrika/Mellanöstern står för 12% (10) av Gruppens orderingång. Utvecklingen i regionen var gynnsam för de flesta produkter och tjänster. Efterfrågan på gruvutrustning var särskilt stark i de södra och centrala delarna av Afrika. Totalt ökade orderingången 29% i lokala valutor. Asien/Australien Efterfrågan i Asien/Australien, som utgör 23% (23) av Gruppens orderingång, mattades av i fjärde kvartalet men regionen noterade en stark tillväxt i början av året. Efterfrågan på gruvutrustning var mycket stark i Australien och i Asien noterades god tillväxt för bygg- och anläggningsutrustning under de första nio månaderna. Efterfrågan var även stabil på tryckluftsutrustning. Föregående år emottogs dock ett antal mycket stora order i Asien som inte upprepades Orderingången inom industriverktyg var god i Asien, både inom verkstads- och fordonsindustrin. Sammantaget ökade orderingången 4% i lokala valutor. Betydande händelser och strukturförändringar Förvärv Gruppen genomförde sex förvärv under året, vilket tillförde årliga intäkter på MSEK 345 samt 459 anställda. Affärsområdet Kompressorteknik genomförde fyra förvärv, vilket inberäknar två distributörer, men avyttrade även delar av den uthyrningsverksamhet som inte tillhörde kärnverksamheten i Spanien. Ytterligare ett distributörsförvärv tillkännagavs i januari Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik genomförde ett förvärv och förvärvade dessutom ett innehav om 25% i två indiska bolag. Affärsområdet Industriteknik förvärvade en distributör under året. Förvärv integreras alltid i den existerande affärsstrukturen för att ge de bästa möjligheterna till lönsam tillväxt och för att utveckla synergier. Se även affärsområdesavsnitten på sidorna samt not Atlas Copco 2008

15 Ny division Den 1 januari 2008 bildades Atlas Copcos första servicedivision, inom affärsområdet Kompressorteknik. Kundservice och reservdelsverksamheter från andra divisioner inom affärsområdet har slagits samman för att skapa en specialiserad servicedivision. Personalneddragningar Efter det fall i efterfrågan som påverkade alla verksamheter i det fjärde kvartalet har åtgärder för att anpassa kapacitet och kostnader genomförts i hela Gruppen. Arbetsstyrkan reducerades med anställda under fjärde kvartalet Kostnader relaterade till dessa aktiviteter uppgick till MSEK 258 under Ny VD och koncernchef I januari 2009 tillkännagav styrelsen i Atlas Copco att Ronnie Leten, för närvarande chef för affärsområdet Kompressorteknik, blir ny VD och koncernchef från den 1 juni Han efterträder Gunnar Brock som har beslutat att lämna sin post efter att ha lett Gruppen i sju år Orderingång MSEK 04 1) Orderingång, MSEK 1) Inklusive avvecklade verksamheter Händelser efter bokslutskommunikén I samband med bokslutskommunikén den 2 februari tillkännagavs att ytterligare personalneddragningar kommer att göras under 2009 som väntas påverka mer än personer globalt. Kostnader i samband med neddragningarna beräknas uppgå till MSEK 400. Geografisk fördelning av orderingång per affärsområde, % Anläggningsoch gruvteknik Kompressorteknik Industriteknik Gruppen Nordamerika Sydamerika Europa Afrika/Mellanöstern Asien/Australien Totalt Fördelning av orderingång per geografiskt område, % Anläggningsoch gruvteknik Totalt Nordamerika Sydamerika Europa Afrika/Mellanöstern Asien/Australien Orderingång per kundkategori, % Anläggningsoch gruvteknik Kompressorteknik Industriteknik Kompressorteknik Industriteknik Gruppen Bygg- och anläggning Tillverkning Processindustri Gruv Service Övrigt Totalt Kunder klassificeras enligt standarder för näringsgrensindelning. Klassificeringen visar inte alltid slutanvändarens näringsgren. Marknadsutsikter på kort sikt Den nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikterna mycket osäkra men efterfrågan väntas vara fortsatt mycket svag i de flesta industrier och regioner. Publicerat den 2 februari 2009 Atlas Copco

16 förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och analys Intäkter Gruppens intäkter steg 17% till MSEK (63 355). Volymen steg 9% för jämförbara enheter hänförligt till alla affärsområden: Anläggnings- och gruvteknik +13%, Kompressorteknik +7% och Industriteknik +3%. Priserna steg 3% och strukturförändringar (förvärv och avyttringar) stod för 5% medan valutaomräkningseffekten var nära på neutral. Se även affärsområdesavsnitten på sidorna samt not 2 och 3. Rörelseresultat Rörelseresultatet ökade 14% till rekordhöga MSEK (12 066), motsvarande en rörelsemarginal på 18.6% (19.0). Stark lönsamhet som ett resultat av ökade intäktsvolymer och prishöjningar motverkades delvis av engångskostnader för personalneddragningarna under fjärde kvartalet. Förändringar i valutakurser samt lägre lönsamhet i nyligen förvärvade bolag hade också en negativ inverkan på marginalen. Den negativa effekten av valutakursförändringar uppgick till cirka MSEK 340 jämfört med föregående år vilket påverkade rörelsemarginalen med ungefär en halv procentenhet. Rörelseresultatet för affärsområdet Kompressorteknik ökade 8% till MSEK (6 749), vilket motsvarar en marginal på 20.5% (21.2). Marginalen gynnades av ökade intäktsvolymer och höjda priser samt en realisationsvinst från försäljningen av uthyrningsverksamheten i Spanien, men påverkades negativt av engångskostnader i fjärde kvartalet, valutaeffekter och nyligen genomförda förvärv/avyttringar. De negativa effekterna påverkade rörelsemarginalen med något mer än en procentenhet. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 57% (65). Rörelseresultatet för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik steg 28% till MSEK (4 384), vilket motsvarar en marginal på 17.7% (17.4). Rörelsemarginalen gynnades kraftigt av högre intäktsvolymer och prisökningar vilket mer än uppvägde de negativa effekterna från valuta, nyligen genomförda förvärv och engångskostnader. De negativa effekterna påverkade rörelsemarginalen med nära två procentenheter. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 29% (32). Rörelseresultatet för affärsområdet Industriteknik minskade 14% till MSEK (1 539), motsvarande en marginal på 17.8% (22.4), långt under föregående års rekordnivå. Engångskostnader är hänförliga till både omstruktureringskostnader från stängningen av en fabrik i Storbritannien och kostnader för personalneddragningar. Rörelsemarginalen påverkades även negativt av en ofördelaktig försäljningsmix, valuta och nyligen genomförda förvärv. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 43% (58). Avskrivningar och EBITDA Avskrivningar uppgick till MSEK (1 800), varav hyresutrustning svarade för MSEK 585 (588), byggnader och maskiner MSEK 891 (731) och avskrivningar på immateriella tillgångar MSEK 604 (481). Vinst före avskrivningar, EBITDA, uppgick till MSEK (13 866), vilket motsvarar en marginal på 21.4% (21.9). Finansnetto Gruppens finansnetto uppgick till MSEK 694 ( 1 532). Nettoräntekostnaden ökade till MSEK ( 453), vilket speglar den högre belåningen sedan mitten av 2007 samt något högre räntenivåer. I finansnettot ingår en skattefri vinst på MSEK 939 hänförlig till återföring till Sverige av euro-baserat eget kapital. Även en realisationsvinst på MSEK 33 ingår efter försäljningen av delar av innehavet av aktier i det avyttrade Rental Service Corporation (RSC). Föregående års finansnetto innefattar en realisationsvinst på MSEK 134 från försäljningen av RSC-aktier liksom en nedskrivning om MSEK 864 på rättigheter till skuldebrev som utgjorde en villkorad extrabetalning vid 2006 års försäljning av maskinuthyrningsverksamheten. Valutakursdifferenser uppgick till MSEK 126 ( 54). Övriga finansiella poster uppgick till MSEK 297 ( 295), huvudsakligen hänförligt till negativa effekter av värdering till verkligt värde av finansiella instrument. Se not 27 för ytterligare information om finansiella instrument, finansiell exponering och principer för kontroll av finansiella risker. Resultat före skatt Atlas Copco-gruppens resultat före skatt ökade 24% till MSEK (10 534), motsvarande en marginal på 17.7% (16.6). Skatter Skattekostnader under året uppgick till MSEK (3 118), vilket motsvarar 23.7% (29.6) av resultatet före skatt. Se även not 10. Nyckeltal per affärsområde Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Avkastning på syssel satt kapital, % Investeringar i anläggningar 1) Kompressorteknik Anläggnings- och gruvteknik Industriteknik Gruppgemensamma funktioner/elimineringar Totalt för Gruppen ) Exklusive leasade tillgångar. 14 Atlas Copco 2008

17 Intäkter och vinstmarginaler MSEK % Exklusive effekten från den skattefria vinsten i finansnettot motsvarade skattekostnaderna 25.5% av resultatet före skatt. Föregående års skattekostnader motsvarade 27.4% av resultatet före skatt exklusive nedskrivningen av rättigheter till skuldebrev med MSEK 864, för vilken ingen skatteminskning redovisades. Årets resultat och resultat per aktie Resultat från kvarvarande verksamhet steg 35% till MSEK (7 416). Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till SEK 8.18 (6.05), en ökning med 35%. Justerat för engångseffekten från den skattefria vinsten, var periodens resultat från kvarvarande verksamheter MSEK och vinst per aktie före utspädning var SEK Årets resultat uppgick till MSEK (7 469), varav MSEK (7 439) och MSEK 33 (30) är hänförligt till aktieägarna respektive minoritetsintressen. Resultatet innefattar resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt, på MSEK 184 (53). Se även not 3. Resultat per aktie före och efter utspädning och inklusive avvecklade verksamheter uppgick till SEK 8.33 (6.09). Nyckeltal MSEK Orderingång Intäkter Rörelseresultat i % av intäkterna Resultat före skatt i % av intäkterna Resultat från kvarvarande verksamheter Resultat per aktie före utspädning, SEK Resultat per aktie efter utspädning, SEK Årets resultat 1) Resultat per aktie före utspädning, SEK 1) Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) ) Inklusive avvecklade verksamheter. Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Orderstock, 31 december Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % 4 4 Pris, % Volym, % Totalt, % Strukturförändring, % Valuta, % 0 0 Pris, % Volym, % 1 +9 Totalt, % För mer detaljer och kommentarer, se även affärsområdesavsnitten på sidorna ) ) Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Vinstmarginal, % Rörelseresultat och resultat före skatt MSEK ggr Rörelseresultat Resultat före skatt 08 Kapitalomsättningshastighet och avkastning på sysselsatt kapital ) % Kapitalomsättninghastighet, ggr Avkastning på sysselsatt kapital, % Genomsnittlig kapitalkostnad (före skatt), % Avkastning på eget kapital och resultat per aktie SEK ) 05 1) 06 1) 07 1) 08 1) 8 % Avkastning på eget kapital och resultat per aktie, SEK Avkastning på eget kapital, % Genomsnittlig kapitalkostnad, % 1) Inklusive avvecklade verksamheter. Atlas Copco

18 förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och analys (fortsättning) Balansräkning Gruppens totala tillgångar ökade till MSEK (56 659). Tillgångar exklusive likvida medel i jämförbara enheter ökade cirka 20%, vilket avspeglar tillväxten i intäkter med motsvarande ökning av rörelsekapital. Valuta omräknings effekter tillförde ungefär 9% och förvärv netto efter avyttringar tillförde cirka 1%. Tillgångar som är uppbundna i kundfinansieringsverksamheten stod för 3% av ökningen. Rörelsekapital Varulager ökade 34% och kundfordringar 17% framför allt till följd av försäljningsökningen och valutaomräkningseffekter. Det genomsnittliga värdet av varulager i förhållande till intäkter ökade till 20.2% (17.3), vilket, förutom valutakurseffekter, speglar den snabba försämringen av efterfrågan i slutet av året samt en förändring av försäljningsmixen med högre tillväxt i länder långt från huvudfabrikerna. Det genomsnittliga värdet av kundfordringar i förhållande till intäkter var 19.0% (18.6). Vid årets slut var motsvarande värden 23.1% (20.1) respektive 20.8% (20.7) Leverantörsskulder steg 15%. Genomsnittliga leverantörsskulder i förhållande till intäkterna ökade till 8.4% (8.1). Balansräkning i sammandrag MSEK 31 dec dec 2007 Immateriella anläggningstillgångar % % Hyresmaskiner % % Övriga materiella anläggningstillgångar % % Övriga anläggningstillgångar % % Varulager % % Kundfordringar och övriga fordringar % % Finansiella omsättningstillgångar % % Likvida medel % % Tillgångar som innehas för försäljning 43 0% Summa tillgångar % % Eget kapital % % Räntebärande skulder % % Icke räntebärande skulder % % Summa eget kapital och skulder % % Anläggningstillgångar och investeringar Anläggningstillgångar ökade, främst till följd av förvärv och investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar (fastigheter, maskiner och inventarier). Förvärv tillförde MSEK 411. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, i första hand hänförliga till aktivering av vissa utvecklingsutgifter, uppgick till MSEK 646 (530). Bruttoinvesteringar i hyresutrustning uppgick till MSEK (1 028), medan försäljning av begagnad hyresutrustning uppgick till 419 (586). Därmed uppgick nettoinvesteringar i hyresutrustning till MSEK 739 (442). Investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK (1 331), 95% mer än de årliga avskrivningarna. Betydande investeringar för att öka produktionskapaciteten och effektiviteten gjordes i Kompressortekniks fabriker i Belgien, Tyskland och Kina, i Anläggnings- och gruvtekniks fabriker i Sverige och USA samt i Industritekniks fabrik i Sverige. En ny kontorsbyggnad som delas av alla de tre affärsområdena, byggdes i Ryssland. Investeringar i finansiella tillgångar, främst finansiella leasing avtal hänförliga till finansiering av kunders utrustning, ökade till MSEK (1 088). Minoritetsinnehavet i maskinuthyrningsverksamheten redovisas som finansiell anläggningstillgång. Det bokförda värdet på denna tillgång var vid årsskiftet MSEK 713 (957). Likvida medel Likvida medel uppgick till MSEK (3 473). Ökningen var ett resultat av ett positivt kassaflöde och omräkning av utländsk likviditet till SEK. Räntebärande skulder Räntebärande skulder, exklusive ersättningar efter avslutad anställning, uppgick till MSEK (22 669). Ersättningar efter avslutad anställning steg till MSEK (1 728), främst på grund av valutakursförändringar. Se även not 21 och 23. Eget kapital Förändring av eget kapital i sammandrag MSEK Vid årets början Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital, netto Årets resultat Transaktioner med aktieägare Vid årets slut Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare hänförligt till minoriteten Vid årets slut uppgick Gruppens eget kapital inklusive minoritetsintressen till MSEK (14 640). Omräkningsdifferenser redovisade direkt i eget kapital uppgick till MSEK (1 899). Nettoeffekten efter skatter hänförlig till säkringar och verkligt värde reserv uppgick till MSEK MSEK (2 899) skiftades ut till aktieägarna i moderbolaget i form av ordinarie utdelning. Föregående år skiftades MSEK ut genom ett obligatoriskt inlösen förfarande. Under 2008 uppgick nettot av återköp och försäljning av aktier till MSEK 453 (25). Eget kapital per aktie uppgick till SEK 20 (12). Andelen eget kapital av de totala tillgångarna utgjorde 32% (26). Vid årsskiftet var Atlas Copcos börsvärde på NASDAQ OMX Stockholm MSEK ( ), exklusive bolagets eget aktieinnehav, eller 329% (783) av redovisat eget kapital. Den information angående offentliga anbud som anges för moderbolaget på sidan 23, gäller även för Gruppen. 16 Atlas Copco 2008

19 Operativt kassaflöde MSEK % 15 Nettoskuldsättning Gruppen hade vid årets slut en nettoskuldsättning på MSEK (19 775), justerat med ( 25) för verkligt värde på relaterade ränteswappar. Skuldsättningsgraden, det vill säga nettoskuldsättning i förhållande till eget kapital, var 91% (135). Kassaflöde Kassaflödet före förändring av rörelsekapital (intäkter minus rörelsekostnader efter återföring av ej kassaflödespåverkande poster, såsom avskrivningar, och efter skatt) uppgick till MSEK (10 005). Rörelsekapitalet ökade med MSEK (2 326) då kundfordringar och varulager steg, främst på grund av volym ökningen. Nettokassaflöde från den löpande verksamheten ökade till MSEK (7 679). Nettokassaflöde från investeringsverksamheten, exklusive avvecklade verksamheter, uppgick till MSEK ( 8 808), vilket inkluderar ökade investeringar i materiella anläggningstillgångar och finansiella tillgångar för kundfinansiering, samt nettoeffekten av förvärv/ avyttringar, vilken uppgick till MSEK 237 ( 5 718). Det operativa kassaflödet före förvärv/avyttringar och utdelningar uppgick till MSEK (4 589), vilket motsvarar 6% (7) av Gruppens intäkter. Kapitalomsättningshastighet Kapitalomsättningshastigheten var 1.16 (1.14) och omsättningshastigheten på sysselsatt kapital var 1.67 (1.60). Omsättningshastigheterna steg då kontantersättningen från den avyttrade maskin uthyrningsverksamheten redovisades som tillgång i balans räkningen under det första halvåret föregående år ) Operativt kassaflöde, MSEK Operativt kassaflöde i % av intäkterna Varulager MSEK % ) Varulager, genomsnitt, MSEK Varulager i % av intäkterna Kundfordringar MSEK % Avkastning på sysselsatt kapital och avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital steg till 33.5% (29.3) och avkastning på eget kapital till 57.7% (34.7). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive kundfinansieringsverksamheten var 36.4% (31.1). Gruppen använder för närvarande en sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) på 7.4%, vilket motsvarar en kapitalkostnad före skatt på cirka 9.9%, som mini mikrav för investeringar och som övergripande jäm förelsemått ) Kundfordringar, genomsnitt, MSEK Kundfordringar i % av intäkterna Leverantörsskulder MSEK % ) Leverantörsskulder, genomsnitt, MSEK Leverantörsskulder i % av intäkterna 1) Inklusive avvecklade verksamheter. Atlas Copco

20 förvaltningsberättelse Produktutveckling Målet med aktiviteterna inom forskning och utveckling är att uppnå Gruppens vision First in Mind First in Choice genom innovation och interaktion med kunder. Det breda spann av teknologier som används av Atlas Copco från avancerade datoriserade kontrollsystem, hydraulik och pneumatik till specialicerade teknologier såsom komprimering av luft och bergborrning skapar en spännande och utmanande miljö för Gruppens produktutvecklare. En framgångsrik metod för att bibehålla en ledande marknadsposition har varit att arbeta nära universitet och i olika samarbeten och allianser med kunder runt om i världen. Under 2008 steg investeringarna i produktutveckling, inklusive aktiverade utvecklingsutgifter, 14% till MSEK (1 446), vilket motsvarar 2.2% (2.3) av intäkterna och 2.7% (2.8) av rörelsekostnaderna. För ytterligare information, se beskrivningar under respektive affärsområde. Utgifter för forskning och utveckling MSEK % Kostnader för forskning och utveckling, exklusive avskrivning av aktiverade utgifter Aktiverat under året Totalt i % av intäkterna Personal Medelantal anställda, totalt Sverige Utlandet Affärsområden Kompressorteknik Anläggnings- och gruvteknik Industriteknik Gruppgemensamma funktioner Under 2008 ökade medelantalet anställda i Atlas Copco-gruppen med till (29 522). Vid årsskiftet var antalet anställda (32 947). För jämförbara enheter steg antalet anställda med 868. Förvärv, netto efter avyttringar, tillförde 228 anställda. Se även not 5. Chefsförsörjning Kompetenta och engagerade chefer är avgörande för att Atlas Copco ska kunna genomföra sin strategi. Atlas Copcos strategi för chefsförsörjning är att ha ett flöde av potentiella ledare inom Gruppen som strävar mot allt mer utmanande befattningar, vilket därmed säkerställer rekryteringen till ledande befattningar. Intern rörlighet är ett sätt att öka effektiviteten och undvika stagnation i organisationen. När en chef har genomfört sitt uppdrag får han/hon ett nytt uppdrag, antingen inom den nuvarande befattningen eller i en ny. Målet är att 85% av cheferna ska rekryteras internt. Utfallet för 2008 var 80% (80). Atlas Copcos anställda uppmuntras att utvecklas professionellt genom att söka de lediga befattningar som annonseras på den interna arbetsmarknaden, som startades Under 2008 utannonserades (3 019) lediga tjänster, varav 338 (533) var internationella. Gruppen har 349 (323) utlandsanställda från 46 länder som arbetar i 59 länder. Andelen utlandsanställda svenskar har sjunkit från 28% 1998 till 14% De utlandsanställdas uppgift är att bidra till de lokala chefernas utveckling samtidigt som de själva får en internationell, professionell erfarenhet för att sedan kunna gå vidare till än mer krävande befattningar inom Gruppen. Rekrytering och kompetensutveckling Ett av Gruppens mål är att varje medarbetare ska erbjudas i genomsnitt 40 timmars utbildning per år. Under 2008 ökade genomsnittet till 38.1 timmar (37.2). Ett annat mål är att eliminera antalet arbetsrelaterade olyckor och under året fortsatte antalet olyckor att minska jämfört med föregående år. En anledning till denna utveckling är att OHSAS har implementerats i fler bolag inom Gruppen. Extern rekrytering av unga medarbetare med hög potential sker genom aktiv marknadsföring av Atlas Copco som arbetsgivare. Gruppen strävar efter att öka andelen kvinnliga medarbetare och under året ökade andelen kvinnor bland nyligen utexaminerade rekryter. Lika möjligheter, rättvisa och mångfald är grundpelare i Atlas Copcos riktlinjer för personalutveckling. Atlas Copcos arbetsstyrka speglar den lokala rekryteringsbasen och innefattar alla kulturer, religioner och nationaliteter. Se hållbarhetsredovisningen för ytterligare information om vad Gruppen uppnått i förhållande till målen inom den sociala området. Övriga, 40% Sverige, 14% Kanada, 4% Frankrike, 6% Nationalitet utlandsanställda 2008 Belgien, 16% USA, 4% Storbritannien, 10% Tyskland, 6% 18 Atlas Copco 2008

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Atlas Copco 2006 stark tillväxt och rekordresultat. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2006 stark tillväxt och rekordresultat. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 26 stark tillväxt och rekordresultat Årsredovisning 6 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copcos Magasin 26/27 Innehåll 6 Intäkter och rörelsemarginal MSEK % 3 25 Resultat

Läs mer

Atlas Copco 2009 bra lönsamhet under ett utmanande år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2009 bra lönsamhet under ett utmanande år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 29 bra lönsamhet under ett utmanande år Årsredovisning 9 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 8 MSEK % 4 16 SEK Årsredovisning

Läs mer

Atlas Copco Juli september, 2001

Atlas Copco Juli september, 2001 Atlas Copco Juli september, 21 3 Faktureringen ökade med 11 procent till 13,41. Rörelsemarginalen var 12.5 procent (14.4). Vinst per aktie ökade till SEK 4.6, jämfört med SEK 3.71 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

Atlas. Innehåll. Årsredovisning. Koncernöversikt 2. VD och koncernchef 4. Atlas Copco i korthet 8. Atlas Copco-gruppens förvaltningsberättelse

Atlas. Innehåll. Årsredovisning. Koncernöversikt 2. VD och koncernchef 4. Atlas Copco i korthet 8. Atlas Copco-gruppens förvaltningsberättelse Atlas Copco 21 Stark återhämtning av efterfrågan och rekordhögt rörelseresultat Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning 1 Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per

Läs mer

EUROPA INTÄKTER 31% MEDARBETARE 42% INTÄKTER, MSEK ORDERINGÅNG PER KUNDKATEGORI. Övriga, 8% Tillverkning, 33% Gruv, 20% Processindustri, 14%

EUROPA INTÄKTER 31% MEDARBETARE 42% INTÄKTER, MSEK ORDERINGÅNG PER KUNDKATEGORI. Övriga, 8% Tillverkning, 33% Gruv, 20% Processindustri, 14% ATLAS COPCO FAKTA I KORTHET 214/21 ATLAS COPCO-GRUPPEN Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuum lösningar

Läs mer

Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2005 kännetecknades av kraftig ordertillväxt samt rekordhöga nivåer på fakturering och rörelseresultat. Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning 05 Innehåll Fakturering

Läs mer

Atlas Copco Oktober december 2003

Atlas Copco Oktober december 2003 Atlas Copco Oktober december 23 4 Faktureringen minskade med 4% till 11,473. Rörelsemarginalen var 12.8% (11.6). Vinst per aktie minskade till SEK 4.47, jämfört med SEK 4.9 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 27 april 2004 ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Kraftfull order- och vinsttillväxt Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 8%. Faktureringen

Läs mer

Atlas Copco Oktober december, 2001

Atlas Copco Oktober december, 2001 Atlas Copco Oktober december, 21 4 Faktureringen ökade med 2% till 13,117. Rörelsemarginalen var 1.3% (14.2). Vinst per aktie minskade till SEK 3.36, jämfört med SEK 4.12 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 1 februari 2007 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) OBS: I rapporten redovisas

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2010 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark återhämtning i orderingång och bra rörelsemarginal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden.

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden. Gunnar Brocks anförande på bolagsstämman 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar, varmt välkomna till Atlas Copcos bolagsstämma. Det är första gången vi är här i vackra Aula Magna och vi är glada

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Atlas Copco 2011 Nya rekord för försäljning och resultat. Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2011 Nya rekord för försäljning och resultat. Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 211 Nya rekord för försäljning och resultat Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning 11 Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 1 MSEK % 25 12 SEK

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 21 oktober Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet Starkare än någonsin Stärkta marknadspositioner och rekordresultat av alla affärsområden. Orderingången steg

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

ATLAS COPCO ÅRSREDOVISNING 2014. Atlas Copco uppnådde rekordintäkter, rekordhögt kassaflöde och ett bra resultat i ett blandat affärsklimat.

ATLAS COPCO ÅRSREDOVISNING 2014. Atlas Copco uppnådde rekordintäkter, rekordhögt kassaflöde och ett bra resultat i ett blandat affärsklimat. ATLAS COPCO ÅRSREDOVISNING 2014 Atlas Copco uppnådde rekordintäkter, rekordhögt kassaflöde och ett bra resultat i ett blandat affärsklimat. INNEHÅLL OM ÅRSREDOVISNINGEN Atlas Copco tror på att leverera

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 24 oktober 2012 Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra kvartal trots svagare marknad Orderingången ökade

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2014 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2014 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stabiliserad orderingång, lägre rörelsemarginal Orderingången

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 31 januari 2013 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Ett bra kvartal och ett rekordår

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2015 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Tillväxt inom service, svaga ordervolymer för utrustning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Atlas copco Årsredovisning 2013. Atlas Copco åstadkom ett bra resultat i ett blandat affärsklimat

Atlas copco Årsredovisning 2013. Atlas Copco åstadkom ett bra resultat i ett blandat affärsklimat Atlas copco Årsredovisning 2013 Atlas Copco åstadkom ett bra resultat i ett blandat affärsklimat Innehåll Om årsredovisningen Atlas Copco tror på att leverera innovativa produkter, pålitlig service och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer