Pro forma-redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pro forma-redovisning"

Transkript

1 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter Rörelseresultatet steg med 7% till (2.927), marginalen förbättrades till 10,6% (10,2) Nettoomsättningen för Konsumentprodukter var oförändrad jämfört med 2005 trots lägre efterfrågan, rörelseresultatet och marginalen förbättrades Nettoomsättningen för Professionella produkter ökade, resultatet och marginalen förbättrades Periodens resultat ökade till (1.641), motsvarande 6:29 kr (5:54) per aktie Styrelsen föreslår en utdelning på 2:25 kr per aktie och en fondemission för att öka antalet A-aktier Nyckeltal jämförbara, om ej annat anges 2006 Förändring, % valutor, % 1) 2005 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 10,6 10,2 Resultat efter finansiella poster Marginal, % 9,2 8,5 Periodens resultat Resultat per aktie, kr 2) 6: :54 Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,8 24,1 Avkastning på eget kapital, % 32,5 40,1 Skuldsättningsgrad 0,68 1,11 Investeringar Genomsnittligt antal anställda ) Före utspädning. För att underlätta jämförelse har värdena för både 2006 och 2005 beräknats på antalet aktier per 31 december 2006, vilket uppgick till För definitioner, se not 30 på sid 69.

2 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 17 Nettoomsättning och resultat pro forma Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning ökade 2006 med 2% till jämfört med föregående år. Även justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 2%. Den låga tillväxten i nettoomsättning jämfört med föregående år förklaras främst av en lägre efterfrågan och en minskad försäljning av trädgårdsprodukter för konsumenter. Dessutom var försäljningen av motorsågar stark under 2005 på grund av orkaner i USA och effekter av stormar i Skandinavien. För affärsområdet Konsumentprodukter var nettoomsättningen i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till (18.360). Nettoomsättningen för Professionella produkter steg med 6% till (10.408). Rörelseresultat Rörelseresultatet för 2006 ökade med 7% till (2.927) och rörelsemarginalen förbättrades till 10,6% (10,2). Justerat för förändrade valutakurser steg rörelseresultatet med 7%. Förbättringen av rörelseresultatet kan främst hänföras till Professionella produkter där såväl motorsågar som utrustning för Park och trädgård och Byggnadsindustrin uppnådde förbättrade rörelseresultat. Även Konsumentprodukter visade en ökning, främst till följd av en förbättrad mix både vad gäller produkter och geografiska marknader samt en förbättrad kostnadseffektivitet. Rörelseresultatet för Konsumentprodukter förbättrades med 6% till (1.332), vilket motsvarar en marginal på 7,7% (7,3). Rörelseresultatet för Professionella produkter steg med 8% till (1.739), motsvarande en marginal på 16,9% (16,7). Påverkan av valutakursförändringar Förändringar av valutakurser jämfört med föregående år, inkluderande både transaktionseffekter och omräkningseffekter, hade totalt en negativ påverkan på rörelseresultatet med cirka -2. Transaktionseffekter, efter valutasäkring, hade en negativ effekt på cirka -25, främst hänförlig till förstärkningen av den svenska kronan mot euron. Omräkning av resultaträkningar i utländska dotterbolag gav en positiv effekt på cirka 23 och förklaras huvudsakligen av den svaga svenska kronan gentemot amerikanska dollarn under första halvåret. Nettoomsättning per affärsområde Förändring, jämförbara 2006 % valutor, % 1) 2005 Konsumentprodukter Professionella produkter Totalt Nettoomsättning per affärsområde Rörelseresultat per affärsområde ) ) N Konsumentprodukter N Professionella produkter N Konsumentprodukter N Professionella produkter 1) Enligt Electrolux segments- 1) Enligt Electrolux segmentsrapportering. rapportering. Rörelseresultat per affärsområde Förändring, jämförbara 2006 % valutor, % 1) 2005 Konsumentprodukter Marginal, % 7,7 7,3 Professionella produkter Marginal, % 16,9 16,7 Totalt affärsområden Marginal, % 11,2 10,7 Koncerngemensamma kostnader m m Totalt Marginal, % , ,2 Finansnetto Finansnettot uppgick till -429 (-479). Finansnettot påverkades negativt av högre räntor, vilket mer än uppvägdes av en minskad nettoupplåning. Resultat efter finansiella poster Resultatet efter finansiella poster ökade med 10% till (2.448), vilket motsvarade en marginal på 9,2% (8,5). Skatt Den totala skatten uppgick till -830 (-807), motsvarande 30,8% (33,0) av resultatet efter finansiella poster. Resultat per aktie Periodens resultat ökade med 13% till (1.641), vilket motsvarade 6:29 kr (5:54) per aktie före utspädning. Säsongsvariationer i försäljning och resultat Säsongsvariationen i Husqvarnas försäljning och resultat är markant med en betydligt högre efterfrågan och försäljning under första halvåret och med andra kvartalet som det normalt starkaste. Detta gäller särskilt för Konsumentprodukter men även för Park och trädgård inom Professionella produkter.

3 18 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Nettoomsättning per kvartal Rörelseresultat per kvartal Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 N 2005 N 2005 N 2006 N 2006 Motorsågarna har till skillnad från trädgårdsprodukterna en högre efterfrågan och försäljning under andra halvåret. Utrustningen för byggnadsindustrin uppvisar normalt en jämnare fördelning över året. Känslighetsanalys Husqvarnas försäljning och resultat påverkas av en mängd olika faktorer. Nedan visas hur rörelseresultatet påverkas av förändringar i några utvalda faktorer. De uppskattade effekterna ska ses som resultateffekter vid en isolerad förändring av respektive variabel. En förändring av den totala försäljningsvolymen med 5 procentenheter påverkar rörelseresultatet med cirka 300. En försvagning av den svenska kronan mot USD med 10 procentenheter påverkar rörelseresultatet negativt med cirka 75, varav 165 avser negativa transaktionseffekter och 90 avser positiva omräkningsdifferenser. En försvagning av den svenska kronan mot EUR med 10 procentenheter påverkar rörelseresultatet positivt med cirka 270, varav 240 avser transaktionseffekter och 30 avser omräkningsdifferenser. En ensidig försvagning av den svenska kronan med 10 procentenheter mot alla andra valutor, inklusive USD och EUR, påverkar rörelseresultatet positivt med cirka 560, varav 385 avser transaktionseffekter och 175 omräkningseffekter. En förändring av låneräntan med 1 procentenhet påverkar nettoresultatet med cirka 55. Värdeskapandet uppgick för 2006 totalt till (1.815). Den sammanvägda genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) har för 2006 beräknats till 10% (10). För information om värdeskapande som bas för ersättningar, se not 21 och not 26. Operativt kassaflöde pro forma Det operativa kassaflödet uppgick 2006 till 535 (949). Försämringen kan främst hänföras till lägre leverantörsskulder, medan minskade varulager hade en positiv påverkan. Leverantörsskulderna låg på en ovanligt hög nivå under 2005 och normaliserades under året. Det operativa kassaflödet är starkt säsongsbetonat och är normalt negativt under första och en del av andra kvartalet till följd av en uppbyggnad av lager och kundfordringar inför trädgårdssäsongen. Operativt kassaflöde pro forma Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Operativt kassaflöde Förvärv av verksamheter -558 Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten Investeringar Investeringarna uppgick 2006 till 890 (1.259), motsvarande 3% (4) av nettoomsättningen. Minskningen beror på att investeringarna under 2005 låg på en hög nivå till följd av slutförandet av en ny plattform för trädgårdstraktorer inom Konsumentprodukter. Värdeskapande Värdeskapande är ett mått för att mäta och utvärdera lönsamhet och utgör basen för rörliga ersättningar till koncernens högre chefer. Modellen sammanlänkar rörelseresultat och kapitalbindning med kostnaden för det kapital som används i verksamheten. Värdeskapande mäts per affärsområde, sektor, produktlinje och region. Nettoomsättning och kostnader per valuta Andel av Andel av Genomsnittlig Genomsnittlig Balansdagens Balansdagens nettoomsättning, % kostnader, % valutakurs 2006 valutakurs 2005 valutakurs 2006 valutakurs 2005 SEK 3 13 USD :38 7:33 6:87 7:95 EUR :26 9:12 9:05 9:40 GBP :58 13:54 13:49 13:69 Övriga 17 7 Totalt

4 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 19 Finansiell ställning pro forma Operativt rörelsekapital Det operativa rörelsekapitalet vid årsskiftet ökade till (5.367). Varulagren uppgick till (6.264), kundfordringarna till (3.325) och leverantörsskulderna till (4.222). Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital vid årsskiftet ökade till (11.121). Avkastningen på sysselsatt kapital minskade till 23,8% (24,1). Eget kapital Koncernens egna kapital, exklusive minoritetsintressen, uppgick per den 31 december 2006 till (4.755) vilket motsvarade 21:10 kr (16:05) per aktie. Skuldsättningsgraden sjönk till 0,68 (1,11) och soliditeten förbättrades till 38,3% (26,1). Nettoupplåning Nettoupplåningen per den 31 december 2006 minskade till (5.262). Nettoupplåningen minskade under andra halvåret med Nettoupplåning Räntebärande skulder Likvida medel Nettoupplåning Skuldsättningsgrad 0,68 1,11 Soliditet, % 38,3 26,1 Likvida medel Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 840 (1.104). Se definition i not 30. Den outnyttjade delen av koncernens kreditfaciliteter på totalt uppgick till Utveckling per affärsområde Konsumentprodukter Minskad efterfrågan på trädgårdsprodukter, framförallt i USA. Lägre försäljning i USA, men högre rörelseresultat tack vare en bättre mix inom trädgårdsprodukter och ökad kostnadseffektivitet. God försäljningstillväxt i Europa, rörelseresultatet och marginalen förbättrades. Konsumentprodukter jämförbara 2006 Förändring, % valutor, % 1) 2005 Nettoomsättning Rörelseresultat ) Rörelsemarginal, % 7,7 7,3 2) Rörelseresultatet för 2005 inkluderar en avsättning på 40 för stängningen av en fabrik i Italien. Industrins leveranser av trädgårdsprodukter i USA under 2006 beräknas ha minskat med 6 8% jämfört med föregående år. Koncernens försäljning i Nordamerika, som utgör ungefär två tredjedelar av affärsområdet, var något lägre än under Försäljningen visade en god tillväxt under första halvåret, men minskade väsentligt under främst det tredje kvartalet på grund av större lagerneddragningar hos återförsäljarna jämfört med föregående år. Totalt sett beräknas koncernen ha ökat sin marknadsandel något för trädgårdsprodukter i USA. Rörelseresultatet för den Nordamerikanska verksamheten visade en mindre ökning. Rörelsemarginalen förbättrades, främst till följd av en bättre produktmix inom trädgårdsprodukter och en ökad kostnadseffektivitet. Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader för återkallandet av felaktiga trädgårdstraktorer. Föregående år påverkades både försäljning och resultat positivt av en stark efterfrågan på motorsågar till följd av orkaner i USA. Efterfrågan i Europa påverkades negativt av ogynnsamt väder under trädgårdssäsongen, framförallt i Storbritannien. Försäljningen för koncernens europeiska verksamhet visade dock en god tillväxt, främst inom motorsågar och andra bärbara produkter i framförallt Ryssland och Östeuropa, samt inom trädgårdsprodukter i Skandinavien. Försäljningen av produkter under varumärket Husqvarna visade en fortsatt positiv utveckling. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades tack vare en mer gynnsam produktmix, effekter av tidigare strukturåtgärder och en positiv valutapåverkan avseende produkter importerade från den amerikanska verksamheten. Totalt sett var omsättningen för affärsområdet Konsumentprodukter i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades.

5 20 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Professionella produkter Efterfrågan i huvudsak oförändrad jämfört med Fortsatt stark utveckling för motorsågar. Förbättrat rörelseresultat för både Park och trädgård och för produkter till byggnadsindustrin. Professionella produkter 2006 Förändring, jämförbara % valutor, % 1) 2005 Nettoomsättning Rörelseresultat ) Rörelsemarginal, % 16,9 16,7 2) Rörelseresultatet för 2005 inkluderar en avsättning på 46 för stängningen av en fabrik i Frankrike. Efterfrågan på professionella motorsågar bedöms ha visat en mindre ökning jämfört med föregående år. Koncernen uppnådde totalt sett en något högre försäljning då lägre volymer i USA och Skandinavien kompenserades av ökade volymer på andra marknader, som till exempel Centraleuropa, Ryssland och Latinamerika. Rörelseresultatet visade en mindre ökning, trots en ofördelaktig mix och en negativ påverkan av valutaförändringar. Föregående år påverkades både försäljning och resultat positivt av orkaner i USA och effekter av stormar i Skandinavien. Försäljningen av professionell utrustning för Park och trädgård ökade väsentligt jämfört med Ökningen kan främst hänföras till en stark utveckling för koncernens åkgräsklippare i Europa och förvärvet av Dixon Industries i USA, som konsoliderades fr o m augusti Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Efterfrågan på diamantverktyg och kaputrustning för byggnadsindustrin uppskattas ha varit i stort sett oförändrad i USA och ökat något i Europa. Koncernens försäljning visade en mindre ökning från föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades väsentligt, främst på grund av lägre strukturkostnader än under Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader för konsolideringen av antalet varumärken och lanseringen av Husqvarna som globalt varumärke för alla produkter som säljs till byggnadsindustrin. Totalt sett ökade omsättningen för affärsområdet Professionella produkter jämfört med föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades trots en negativ påverkan av valutaförändringar. Koncernens resultaträkning Pro forma, ej reviderad Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter/kostnader Rörelseresultat* Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Innehavare av aktier i moderbolaget Minoritetsintressen Resultat per aktie Före utspädning, kr Efter utspädning, kr Genomsnittligt antal aktier, miljoner :29 6:29 296, :54 5:54 296,3 * Koncerngemensamma kostnader för helåret 2005 antogs ursprungligen till För att underlätta jämförelser mellan åren har dessa kostnader pro forma antagits vara lika med utfallet för 2006, exklusive en avsättning på 25 till koncernens egna försäkringsbolag.

6 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 21 Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Pro forma Pro forma, ej reviderad 31 dec 31 dec ) ) Tillgångar Den löpande verksamheten Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Uppskjutna skattefordringar Finansiella anläggningstillgångar Resultat efter finansiella poster Årets avskrivningar Förändring av upplupen och förutbetald ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Summa anläggningstillgångar Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Omsättningstillgångar Förändring av övriga omsättningstillgångar Varulager Förändring av leverantörsskulder Kundfordringar Förändring av övriga rörelseskulder Derivatinstrument och avsättningar Skattefordringar Övriga omsättningstillgångar Kassaflöde från rörelsekapitalet Kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassa och bank Investeringsverksamheten Summa omsättningstillgångar Förvärv av verksamheter -558 Summa tillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Eget kapital och skulder Aktivering av produktutveckling Eget kapital hänförligt till och mjukvaror moderbolagets aktieägare Övrigt Minoritetsintressen 12 Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Långfristiga skulder och investeringsverksamheten Långfristig upplåning Uppskjutna skatteskulder Finansieringsverksamheten Avsättningar till pensioner och Förändring av kortfristiga placeringar 233 liknande förpliktelser Förändring av räntebärande skulder Övriga avsättningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Summa långfristiga skulder Årets kassaflöde Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kassa och bank vid årets början Skatteskulder Valutakursdifferenser Övriga skulder Kassa och bank vid årets slut Kortfristig upplåning Derivatinstrument Övriga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) Utfall, reviderat. 2) Ej reviderat.

7 22 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Nettoomsättning och resultat per kvartal Pro forma, ej reviderad Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Marginal, % 9,9 12,6 10,6 7,6 10, Marginal, % 10,3 11,9 10,1 6,5 10,2 Resultat efter finansiella poster Marginal, % 8,5 11,4 8,7 6,1 9, Marginal, % 8,6 10,5 8,4 4,7 8,5 Periodens resultat Resultat per aktie, kr :84 2:69 1:09 0:66 6: :53 2:31 1:17 0:54 5:54 Nettoomsättning per affärsområde och kvartal Konsumentprodukter Professionella produkter Totalt Rörelseresultat per affärsområde och kvartal Konsumentprodukter Marginal, % 7,7 10,5 5,9 0,7 7, Marginal, % 7,8 10,0 5,3 1,3 7,3 Professionella produkter Marginal, % 16,3 18,3 17,1 15,8 16, Marginal, % 17,1 17,7 18,4 13,4 16,7 Koncerngemensamma kostnader* Totalt Marginal, % 9,9 12,6 10,6 7,6 10, Marginal, % 10,3 11,9 10,1 6,5 10,2 * För att underlätta jämförelsen mellan åren har de koncerngemensamma administrationskostnaderna för 2005 antagits vara lika med utfallet för första, andra, tredje och fjärde kvartalet 2006, exklusive en avsättning på cirka 25 relaterad till koncernens försäkringsbolag som gjordes i det fjärde kvartalet.

8 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 23 Revisorsrapport avseende pro forma-redovisningen Till aktieägarna i Husqvarna AB (publ) Org. nr Vi har granskat den pro forma-redovisning som framgår på sidorna i Husqvarna ABs tryckta årsredovisning för Pro forma-redovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur resultat- och balansräkningarna för Husqvarnakoncernen skulle ha sett ut för räkenskapsåren 2005 och 2006 om bildandet av Husqvarna-koncernen skulle ha gjorts per den 1 januari Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för upprättandet av pro forma-redovisningen. Revisorns ansvar Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande om pro forma-redovisningen baserat på vår revision. Vi avger inte något annat uttalande om pro forma-redovisningen eller något av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av pro forma-redovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare. Utfört arbete Vi har utfört vårt arbete i enlighet med god revisionssed i Sverige. Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma dokumentationen till pro forma-justeringarna och diskutera pro forma-redovisningen med företagsledningen. I vårt arbete har inte ingått att granska den underliggande finansiella informationen. Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att pro forma-redovisningen har upprättats enligt de förutsättningar som anges på sidorna Då pro forma-redovisningen utgör en hypotetisk situation och därför inte beskriver företagets verkliga resultat eller finansiella ställning kan vi inte uttala oss om huruvida det verkliga resultatet och ställningen skulle ha överensstämt med vad som redovisats i pro forma-redovisningen. Avvikelserna kan visa sig vara väsentliga. Uttalande Vi anser att pro forma-redovisningen har upprättats enligt de förutsättningar som anges på sidorna och i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget. Stockholm den 28 februari 2007 PricewaterhouseCoopers AB Anders Lundin Auktoriserad revisor Huvudansvarig Christine Rankin Johansson Auktoriserad revisor

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden Pressmeddelande den 13 augusti 1999 HALVÅRSRAPPORT 1999 -Stark resultatförbättring och högre marginal- Första halvåret Andra kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998 ring, % Nettoomsättning,

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013

Ferronordic Machines AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2013 (publ) Bokslutskommuniké januari 2013 REKORDHÖG OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER FJÄRDE KVARTALET 2013* Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MEUR (67,9 MEUR) Nettoomsättningen ökade med 16,3% jämfört

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

1 januari 2014 31 mars 2014

1 januari 2014 31 mars 2014 7 maj 2014 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2014 FORTSATT TILLVÄXT TROTS OVISS MARKNADSSITUATION Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 501,1 MSEK (467,0 MSEK), 22,9 % i rubel

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen För att fira Billeruds tio år på börsen

Läs mer

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB är den marknadsledande specialisten på kycklingbaserade produkter baserad i Sverige, Danmark och Norge och säljer

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014 KABE AB (publ.) Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014 > en uppgick till 1 331,1 Mkr (1 264,9). > Resultat efter skatt uppgick till 63,9 Mkr (67,9). > Resultat per aktie var 7:10 (7:54). > Rörelseresultatet

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer