Pro forma-redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pro forma-redovisning"

Transkript

1 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter Rörelseresultatet steg med 7% till (2.927), marginalen förbättrades till 10,6% (10,2) Nettoomsättningen för Konsumentprodukter var oförändrad jämfört med 2005 trots lägre efterfrågan, rörelseresultatet och marginalen förbättrades Nettoomsättningen för Professionella produkter ökade, resultatet och marginalen förbättrades Periodens resultat ökade till (1.641), motsvarande 6:29 kr (5:54) per aktie Styrelsen föreslår en utdelning på 2:25 kr per aktie och en fondemission för att öka antalet A-aktier Nyckeltal jämförbara, om ej annat anges 2006 Förändring, % valutor, % 1) 2005 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 10,6 10,2 Resultat efter finansiella poster Marginal, % 9,2 8,5 Periodens resultat Resultat per aktie, kr 2) 6: :54 Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,8 24,1 Avkastning på eget kapital, % 32,5 40,1 Skuldsättningsgrad 0,68 1,11 Investeringar Genomsnittligt antal anställda ) Före utspädning. För att underlätta jämförelse har värdena för både 2006 och 2005 beräknats på antalet aktier per 31 december 2006, vilket uppgick till För definitioner, se not 30 på sid 69.

2 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 17 Nettoomsättning och resultat pro forma Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning ökade 2006 med 2% till jämfört med föregående år. Även justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 2%. Den låga tillväxten i nettoomsättning jämfört med föregående år förklaras främst av en lägre efterfrågan och en minskad försäljning av trädgårdsprodukter för konsumenter. Dessutom var försäljningen av motorsågar stark under 2005 på grund av orkaner i USA och effekter av stormar i Skandinavien. För affärsområdet Konsumentprodukter var nettoomsättningen i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till (18.360). Nettoomsättningen för Professionella produkter steg med 6% till (10.408). Rörelseresultat Rörelseresultatet för 2006 ökade med 7% till (2.927) och rörelsemarginalen förbättrades till 10,6% (10,2). Justerat för förändrade valutakurser steg rörelseresultatet med 7%. Förbättringen av rörelseresultatet kan främst hänföras till Professionella produkter där såväl motorsågar som utrustning för Park och trädgård och Byggnadsindustrin uppnådde förbättrade rörelseresultat. Även Konsumentprodukter visade en ökning, främst till följd av en förbättrad mix både vad gäller produkter och geografiska marknader samt en förbättrad kostnadseffektivitet. Rörelseresultatet för Konsumentprodukter förbättrades med 6% till (1.332), vilket motsvarar en marginal på 7,7% (7,3). Rörelseresultatet för Professionella produkter steg med 8% till (1.739), motsvarande en marginal på 16,9% (16,7). Påverkan av valutakursförändringar Förändringar av valutakurser jämfört med föregående år, inkluderande både transaktionseffekter och omräkningseffekter, hade totalt en negativ påverkan på rörelseresultatet med cirka -2. Transaktionseffekter, efter valutasäkring, hade en negativ effekt på cirka -25, främst hänförlig till förstärkningen av den svenska kronan mot euron. Omräkning av resultaträkningar i utländska dotterbolag gav en positiv effekt på cirka 23 och förklaras huvudsakligen av den svaga svenska kronan gentemot amerikanska dollarn under första halvåret. Nettoomsättning per affärsområde Förändring, jämförbara 2006 % valutor, % 1) 2005 Konsumentprodukter Professionella produkter Totalt Nettoomsättning per affärsområde Rörelseresultat per affärsområde ) ) N Konsumentprodukter N Professionella produkter N Konsumentprodukter N Professionella produkter 1) Enligt Electrolux segments- 1) Enligt Electrolux segmentsrapportering. rapportering. Rörelseresultat per affärsområde Förändring, jämförbara 2006 % valutor, % 1) 2005 Konsumentprodukter Marginal, % 7,7 7,3 Professionella produkter Marginal, % 16,9 16,7 Totalt affärsområden Marginal, % 11,2 10,7 Koncerngemensamma kostnader m m Totalt Marginal, % , ,2 Finansnetto Finansnettot uppgick till -429 (-479). Finansnettot påverkades negativt av högre räntor, vilket mer än uppvägdes av en minskad nettoupplåning. Resultat efter finansiella poster Resultatet efter finansiella poster ökade med 10% till (2.448), vilket motsvarade en marginal på 9,2% (8,5). Skatt Den totala skatten uppgick till -830 (-807), motsvarande 30,8% (33,0) av resultatet efter finansiella poster. Resultat per aktie Periodens resultat ökade med 13% till (1.641), vilket motsvarade 6:29 kr (5:54) per aktie före utspädning. Säsongsvariationer i försäljning och resultat Säsongsvariationen i Husqvarnas försäljning och resultat är markant med en betydligt högre efterfrågan och försäljning under första halvåret och med andra kvartalet som det normalt starkaste. Detta gäller särskilt för Konsumentprodukter men även för Park och trädgård inom Professionella produkter.

3 18 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Nettoomsättning per kvartal Rörelseresultat per kvartal Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 N 2005 N 2005 N 2006 N 2006 Motorsågarna har till skillnad från trädgårdsprodukterna en högre efterfrågan och försäljning under andra halvåret. Utrustningen för byggnadsindustrin uppvisar normalt en jämnare fördelning över året. Känslighetsanalys Husqvarnas försäljning och resultat påverkas av en mängd olika faktorer. Nedan visas hur rörelseresultatet påverkas av förändringar i några utvalda faktorer. De uppskattade effekterna ska ses som resultateffekter vid en isolerad förändring av respektive variabel. En förändring av den totala försäljningsvolymen med 5 procentenheter påverkar rörelseresultatet med cirka 300. En försvagning av den svenska kronan mot USD med 10 procentenheter påverkar rörelseresultatet negativt med cirka 75, varav 165 avser negativa transaktionseffekter och 90 avser positiva omräkningsdifferenser. En försvagning av den svenska kronan mot EUR med 10 procentenheter påverkar rörelseresultatet positivt med cirka 270, varav 240 avser transaktionseffekter och 30 avser omräkningsdifferenser. En ensidig försvagning av den svenska kronan med 10 procentenheter mot alla andra valutor, inklusive USD och EUR, påverkar rörelseresultatet positivt med cirka 560, varav 385 avser transaktionseffekter och 175 omräkningseffekter. En förändring av låneräntan med 1 procentenhet påverkar nettoresultatet med cirka 55. Värdeskapandet uppgick för 2006 totalt till (1.815). Den sammanvägda genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) har för 2006 beräknats till 10% (10). För information om värdeskapande som bas för ersättningar, se not 21 och not 26. Operativt kassaflöde pro forma Det operativa kassaflödet uppgick 2006 till 535 (949). Försämringen kan främst hänföras till lägre leverantörsskulder, medan minskade varulager hade en positiv påverkan. Leverantörsskulderna låg på en ovanligt hög nivå under 2005 och normaliserades under året. Det operativa kassaflödet är starkt säsongsbetonat och är normalt negativt under första och en del av andra kvartalet till följd av en uppbyggnad av lager och kundfordringar inför trädgårdssäsongen. Operativt kassaflöde pro forma Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Operativt kassaflöde Förvärv av verksamheter -558 Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten Investeringar Investeringarna uppgick 2006 till 890 (1.259), motsvarande 3% (4) av nettoomsättningen. Minskningen beror på att investeringarna under 2005 låg på en hög nivå till följd av slutförandet av en ny plattform för trädgårdstraktorer inom Konsumentprodukter. Värdeskapande Värdeskapande är ett mått för att mäta och utvärdera lönsamhet och utgör basen för rörliga ersättningar till koncernens högre chefer. Modellen sammanlänkar rörelseresultat och kapitalbindning med kostnaden för det kapital som används i verksamheten. Värdeskapande mäts per affärsområde, sektor, produktlinje och region. Nettoomsättning och kostnader per valuta Andel av Andel av Genomsnittlig Genomsnittlig Balansdagens Balansdagens nettoomsättning, % kostnader, % valutakurs 2006 valutakurs 2005 valutakurs 2006 valutakurs 2005 SEK 3 13 USD :38 7:33 6:87 7:95 EUR :26 9:12 9:05 9:40 GBP :58 13:54 13:49 13:69 Övriga 17 7 Totalt

4 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 19 Finansiell ställning pro forma Operativt rörelsekapital Det operativa rörelsekapitalet vid årsskiftet ökade till (5.367). Varulagren uppgick till (6.264), kundfordringarna till (3.325) och leverantörsskulderna till (4.222). Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital vid årsskiftet ökade till (11.121). Avkastningen på sysselsatt kapital minskade till 23,8% (24,1). Eget kapital Koncernens egna kapital, exklusive minoritetsintressen, uppgick per den 31 december 2006 till (4.755) vilket motsvarade 21:10 kr (16:05) per aktie. Skuldsättningsgraden sjönk till 0,68 (1,11) och soliditeten förbättrades till 38,3% (26,1). Nettoupplåning Nettoupplåningen per den 31 december 2006 minskade till (5.262). Nettoupplåningen minskade under andra halvåret med Nettoupplåning Räntebärande skulder Likvida medel Nettoupplåning Skuldsättningsgrad 0,68 1,11 Soliditet, % 38,3 26,1 Likvida medel Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 840 (1.104). Se definition i not 30. Den outnyttjade delen av koncernens kreditfaciliteter på totalt uppgick till Utveckling per affärsområde Konsumentprodukter Minskad efterfrågan på trädgårdsprodukter, framförallt i USA. Lägre försäljning i USA, men högre rörelseresultat tack vare en bättre mix inom trädgårdsprodukter och ökad kostnadseffektivitet. God försäljningstillväxt i Europa, rörelseresultatet och marginalen förbättrades. Konsumentprodukter jämförbara 2006 Förändring, % valutor, % 1) 2005 Nettoomsättning Rörelseresultat ) Rörelsemarginal, % 7,7 7,3 2) Rörelseresultatet för 2005 inkluderar en avsättning på 40 för stängningen av en fabrik i Italien. Industrins leveranser av trädgårdsprodukter i USA under 2006 beräknas ha minskat med 6 8% jämfört med föregående år. Koncernens försäljning i Nordamerika, som utgör ungefär två tredjedelar av affärsområdet, var något lägre än under Försäljningen visade en god tillväxt under första halvåret, men minskade väsentligt under främst det tredje kvartalet på grund av större lagerneddragningar hos återförsäljarna jämfört med föregående år. Totalt sett beräknas koncernen ha ökat sin marknadsandel något för trädgårdsprodukter i USA. Rörelseresultatet för den Nordamerikanska verksamheten visade en mindre ökning. Rörelsemarginalen förbättrades, främst till följd av en bättre produktmix inom trädgårdsprodukter och en ökad kostnadseffektivitet. Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader för återkallandet av felaktiga trädgårdstraktorer. Föregående år påverkades både försäljning och resultat positivt av en stark efterfrågan på motorsågar till följd av orkaner i USA. Efterfrågan i Europa påverkades negativt av ogynnsamt väder under trädgårdssäsongen, framförallt i Storbritannien. Försäljningen för koncernens europeiska verksamhet visade dock en god tillväxt, främst inom motorsågar och andra bärbara produkter i framförallt Ryssland och Östeuropa, samt inom trädgårdsprodukter i Skandinavien. Försäljningen av produkter under varumärket Husqvarna visade en fortsatt positiv utveckling. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades tack vare en mer gynnsam produktmix, effekter av tidigare strukturåtgärder och en positiv valutapåverkan avseende produkter importerade från den amerikanska verksamheten. Totalt sett var omsättningen för affärsområdet Konsumentprodukter i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades.

5 20 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Professionella produkter Efterfrågan i huvudsak oförändrad jämfört med Fortsatt stark utveckling för motorsågar. Förbättrat rörelseresultat för både Park och trädgård och för produkter till byggnadsindustrin. Professionella produkter 2006 Förändring, jämförbara % valutor, % 1) 2005 Nettoomsättning Rörelseresultat ) Rörelsemarginal, % 16,9 16,7 2) Rörelseresultatet för 2005 inkluderar en avsättning på 46 för stängningen av en fabrik i Frankrike. Efterfrågan på professionella motorsågar bedöms ha visat en mindre ökning jämfört med föregående år. Koncernen uppnådde totalt sett en något högre försäljning då lägre volymer i USA och Skandinavien kompenserades av ökade volymer på andra marknader, som till exempel Centraleuropa, Ryssland och Latinamerika. Rörelseresultatet visade en mindre ökning, trots en ofördelaktig mix och en negativ påverkan av valutaförändringar. Föregående år påverkades både försäljning och resultat positivt av orkaner i USA och effekter av stormar i Skandinavien. Försäljningen av professionell utrustning för Park och trädgård ökade väsentligt jämfört med Ökningen kan främst hänföras till en stark utveckling för koncernens åkgräsklippare i Europa och förvärvet av Dixon Industries i USA, som konsoliderades fr o m augusti Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Efterfrågan på diamantverktyg och kaputrustning för byggnadsindustrin uppskattas ha varit i stort sett oförändrad i USA och ökat något i Europa. Koncernens försäljning visade en mindre ökning från föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades väsentligt, främst på grund av lägre strukturkostnader än under Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader för konsolideringen av antalet varumärken och lanseringen av Husqvarna som globalt varumärke för alla produkter som säljs till byggnadsindustrin. Totalt sett ökade omsättningen för affärsområdet Professionella produkter jämfört med föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades trots en negativ påverkan av valutaförändringar. Koncernens resultaträkning Pro forma, ej reviderad Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter/kostnader Rörelseresultat* Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Innehavare av aktier i moderbolaget Minoritetsintressen Resultat per aktie Före utspädning, kr Efter utspädning, kr Genomsnittligt antal aktier, miljoner :29 6:29 296, :54 5:54 296,3 * Koncerngemensamma kostnader för helåret 2005 antogs ursprungligen till För att underlätta jämförelser mellan åren har dessa kostnader pro forma antagits vara lika med utfallet för 2006, exklusive en avsättning på 25 till koncernens egna försäkringsbolag.

6 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 21 Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Pro forma Pro forma, ej reviderad 31 dec 31 dec ) ) Tillgångar Den löpande verksamheten Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Uppskjutna skattefordringar Finansiella anläggningstillgångar Resultat efter finansiella poster Årets avskrivningar Förändring av upplupen och förutbetald ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Summa anläggningstillgångar Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Omsättningstillgångar Förändring av övriga omsättningstillgångar Varulager Förändring av leverantörsskulder Kundfordringar Förändring av övriga rörelseskulder Derivatinstrument och avsättningar Skattefordringar Övriga omsättningstillgångar Kassaflöde från rörelsekapitalet Kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassa och bank Investeringsverksamheten Summa omsättningstillgångar Förvärv av verksamheter -558 Summa tillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Eget kapital och skulder Aktivering av produktutveckling Eget kapital hänförligt till och mjukvaror moderbolagets aktieägare Övrigt Minoritetsintressen 12 Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Långfristiga skulder och investeringsverksamheten Långfristig upplåning Uppskjutna skatteskulder Finansieringsverksamheten Avsättningar till pensioner och Förändring av kortfristiga placeringar 233 liknande förpliktelser Förändring av räntebärande skulder Övriga avsättningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Summa långfristiga skulder Årets kassaflöde Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kassa och bank vid årets början Skatteskulder Valutakursdifferenser Övriga skulder Kassa och bank vid årets slut Kortfristig upplåning Derivatinstrument Övriga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) Utfall, reviderat. 2) Ej reviderat.

7 22 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Nettoomsättning och resultat per kvartal Pro forma, ej reviderad Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Marginal, % 9,9 12,6 10,6 7,6 10, Marginal, % 10,3 11,9 10,1 6,5 10,2 Resultat efter finansiella poster Marginal, % 8,5 11,4 8,7 6,1 9, Marginal, % 8,6 10,5 8,4 4,7 8,5 Periodens resultat Resultat per aktie, kr :84 2:69 1:09 0:66 6: :53 2:31 1:17 0:54 5:54 Nettoomsättning per affärsområde och kvartal Konsumentprodukter Professionella produkter Totalt Rörelseresultat per affärsområde och kvartal Konsumentprodukter Marginal, % 7,7 10,5 5,9 0,7 7, Marginal, % 7,8 10,0 5,3 1,3 7,3 Professionella produkter Marginal, % 16,3 18,3 17,1 15,8 16, Marginal, % 17,1 17,7 18,4 13,4 16,7 Koncerngemensamma kostnader* Totalt Marginal, % 9,9 12,6 10,6 7,6 10, Marginal, % 10,3 11,9 10,1 6,5 10,2 * För att underlätta jämförelsen mellan åren har de koncerngemensamma administrationskostnaderna för 2005 antagits vara lika med utfallet för första, andra, tredje och fjärde kvartalet 2006, exklusive en avsättning på cirka 25 relaterad till koncernens försäkringsbolag som gjordes i det fjärde kvartalet.

8 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 23 Revisorsrapport avseende pro forma-redovisningen Till aktieägarna i Husqvarna AB (publ) Org. nr Vi har granskat den pro forma-redovisning som framgår på sidorna i Husqvarna ABs tryckta årsredovisning för Pro forma-redovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur resultat- och balansräkningarna för Husqvarnakoncernen skulle ha sett ut för räkenskapsåren 2005 och 2006 om bildandet av Husqvarna-koncernen skulle ha gjorts per den 1 januari Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för upprättandet av pro forma-redovisningen. Revisorns ansvar Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande om pro forma-redovisningen baserat på vår revision. Vi avger inte något annat uttalande om pro forma-redovisningen eller något av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av pro forma-redovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare. Utfört arbete Vi har utfört vårt arbete i enlighet med god revisionssed i Sverige. Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma dokumentationen till pro forma-justeringarna och diskutera pro forma-redovisningen med företagsledningen. I vårt arbete har inte ingått att granska den underliggande finansiella informationen. Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att pro forma-redovisningen har upprättats enligt de förutsättningar som anges på sidorna Då pro forma-redovisningen utgör en hypotetisk situation och därför inte beskriver företagets verkliga resultat eller finansiella ställning kan vi inte uttala oss om huruvida det verkliga resultatet och ställningen skulle ha överensstämt med vad som redovisats i pro forma-redovisningen. Avvikelserna kan visa sig vara väsentliga. Uttalande Vi anser att pro forma-redovisningen har upprättats enligt de förutsättningar som anges på sidorna och i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget. Stockholm den 28 februari 2007 PricewaterhouseCoopers AB Anders Lundin Auktoriserad revisor Huvudansvarig Christine Rankin Johansson Auktoriserad revisor

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 Pressmeddelande den 29 oktober 1999 RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 - Fortsatt stark förbättring av resultat och marginal Nio månader Tredje kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2004 Stockholm den 16 juli 2004

RAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2004 Stockholm den 16 juli 2004 RAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET Stockholm den 16 juli Nettoomsättningen uppgick första till 62.443 Mkr (65.375) och nettoresultatet till 1.743 Mkr (2.857), motsvarande 5:70 kr (9:05) per aktie Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE Orderingången minskade med 4 % till 128,8 mkr (134,3 mkr) Orderstocken minskade med 9 % till 36,9 mkr (40,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 71 599 tkr (68 543 tkr), en ökning med ca 4 % mot motsvarande period föregående år. Resultatet (EBITDA)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer