Pro forma-redovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pro forma-redovisning"

Transkript

1 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter Rörelseresultatet steg med 7% till (2.927), marginalen förbättrades till 10,6% (10,2) Nettoomsättningen för Konsumentprodukter var oförändrad jämfört med 2005 trots lägre efterfrågan, rörelseresultatet och marginalen förbättrades Nettoomsättningen för Professionella produkter ökade, resultatet och marginalen förbättrades Periodens resultat ökade till (1.641), motsvarande 6:29 kr (5:54) per aktie Styrelsen föreslår en utdelning på 2:25 kr per aktie och en fondemission för att öka antalet A-aktier Nyckeltal jämförbara, om ej annat anges 2006 Förändring, % valutor, % 1) 2005 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 10,6 10,2 Resultat efter finansiella poster Marginal, % 9,2 8,5 Periodens resultat Resultat per aktie, kr 2) 6: :54 Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,8 24,1 Avkastning på eget kapital, % 32,5 40,1 Skuldsättningsgrad 0,68 1,11 Investeringar Genomsnittligt antal anställda ) Före utspädning. För att underlätta jämförelse har värdena för både 2006 och 2005 beräknats på antalet aktier per 31 december 2006, vilket uppgick till För definitioner, se not 30 på sid 69.

2 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 17 Nettoomsättning och resultat pro forma Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning ökade 2006 med 2% till jämfört med föregående år. Även justerat för förändrade valutakurser steg nettoomsättningen med 2%. Den låga tillväxten i nettoomsättning jämfört med föregående år förklaras främst av en lägre efterfrågan och en minskad försäljning av trädgårdsprodukter för konsumenter. Dessutom var försäljningen av motorsågar stark under 2005 på grund av orkaner i USA och effekter av stormar i Skandinavien. För affärsområdet Konsumentprodukter var nettoomsättningen i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till (18.360). Nettoomsättningen för Professionella produkter steg med 6% till (10.408). Rörelseresultat Rörelseresultatet för 2006 ökade med 7% till (2.927) och rörelsemarginalen förbättrades till 10,6% (10,2). Justerat för förändrade valutakurser steg rörelseresultatet med 7%. Förbättringen av rörelseresultatet kan främst hänföras till Professionella produkter där såväl motorsågar som utrustning för Park och trädgård och Byggnadsindustrin uppnådde förbättrade rörelseresultat. Även Konsumentprodukter visade en ökning, främst till följd av en förbättrad mix både vad gäller produkter och geografiska marknader samt en förbättrad kostnadseffektivitet. Rörelseresultatet för Konsumentprodukter förbättrades med 6% till (1.332), vilket motsvarar en marginal på 7,7% (7,3). Rörelseresultatet för Professionella produkter steg med 8% till (1.739), motsvarande en marginal på 16,9% (16,7). Påverkan av valutakursförändringar Förändringar av valutakurser jämfört med föregående år, inkluderande både transaktionseffekter och omräkningseffekter, hade totalt en negativ påverkan på rörelseresultatet med cirka -2. Transaktionseffekter, efter valutasäkring, hade en negativ effekt på cirka -25, främst hänförlig till förstärkningen av den svenska kronan mot euron. Omräkning av resultaträkningar i utländska dotterbolag gav en positiv effekt på cirka 23 och förklaras huvudsakligen av den svaga svenska kronan gentemot amerikanska dollarn under första halvåret. Nettoomsättning per affärsområde Förändring, jämförbara 2006 % valutor, % 1) 2005 Konsumentprodukter Professionella produkter Totalt Nettoomsättning per affärsområde Rörelseresultat per affärsområde ) ) N Konsumentprodukter N Professionella produkter N Konsumentprodukter N Professionella produkter 1) Enligt Electrolux segments- 1) Enligt Electrolux segmentsrapportering. rapportering. Rörelseresultat per affärsområde Förändring, jämförbara 2006 % valutor, % 1) 2005 Konsumentprodukter Marginal, % 7,7 7,3 Professionella produkter Marginal, % 16,9 16,7 Totalt affärsområden Marginal, % 11,2 10,7 Koncerngemensamma kostnader m m Totalt Marginal, % , ,2 Finansnetto Finansnettot uppgick till -429 (-479). Finansnettot påverkades negativt av högre räntor, vilket mer än uppvägdes av en minskad nettoupplåning. Resultat efter finansiella poster Resultatet efter finansiella poster ökade med 10% till (2.448), vilket motsvarade en marginal på 9,2% (8,5). Skatt Den totala skatten uppgick till -830 (-807), motsvarande 30,8% (33,0) av resultatet efter finansiella poster. Resultat per aktie Periodens resultat ökade med 13% till (1.641), vilket motsvarade 6:29 kr (5:54) per aktie före utspädning. Säsongsvariationer i försäljning och resultat Säsongsvariationen i Husqvarnas försäljning och resultat är markant med en betydligt högre efterfrågan och försäljning under första halvåret och med andra kvartalet som det normalt starkaste. Detta gäller särskilt för Konsumentprodukter men även för Park och trädgård inom Professionella produkter.

3 18 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Nettoomsättning per kvartal Rörelseresultat per kvartal Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 N 2005 N 2005 N 2006 N 2006 Motorsågarna har till skillnad från trädgårdsprodukterna en högre efterfrågan och försäljning under andra halvåret. Utrustningen för byggnadsindustrin uppvisar normalt en jämnare fördelning över året. Känslighetsanalys Husqvarnas försäljning och resultat påverkas av en mängd olika faktorer. Nedan visas hur rörelseresultatet påverkas av förändringar i några utvalda faktorer. De uppskattade effekterna ska ses som resultateffekter vid en isolerad förändring av respektive variabel. En förändring av den totala försäljningsvolymen med 5 procentenheter påverkar rörelseresultatet med cirka 300. En försvagning av den svenska kronan mot USD med 10 procentenheter påverkar rörelseresultatet negativt med cirka 75, varav 165 avser negativa transaktionseffekter och 90 avser positiva omräkningsdifferenser. En försvagning av den svenska kronan mot EUR med 10 procentenheter påverkar rörelseresultatet positivt med cirka 270, varav 240 avser transaktionseffekter och 30 avser omräkningsdifferenser. En ensidig försvagning av den svenska kronan med 10 procentenheter mot alla andra valutor, inklusive USD och EUR, påverkar rörelseresultatet positivt med cirka 560, varav 385 avser transaktionseffekter och 175 omräkningseffekter. En förändring av låneräntan med 1 procentenhet påverkar nettoresultatet med cirka 55. Värdeskapandet uppgick för 2006 totalt till (1.815). Den sammanvägda genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) har för 2006 beräknats till 10% (10). För information om värdeskapande som bas för ersättningar, se not 21 och not 26. Operativt kassaflöde pro forma Det operativa kassaflödet uppgick 2006 till 535 (949). Försämringen kan främst hänföras till lägre leverantörsskulder, medan minskade varulager hade en positiv påverkan. Leverantörsskulderna låg på en ovanligt hög nivå under 2005 och normaliserades under året. Det operativa kassaflödet är starkt säsongsbetonat och är normalt negativt under första och en del av andra kvartalet till följd av en uppbyggnad av lager och kundfordringar inför trädgårdssäsongen. Operativt kassaflöde pro forma Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Operativt kassaflöde Förvärv av verksamheter -558 Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten Investeringar Investeringarna uppgick 2006 till 890 (1.259), motsvarande 3% (4) av nettoomsättningen. Minskningen beror på att investeringarna under 2005 låg på en hög nivå till följd av slutförandet av en ny plattform för trädgårdstraktorer inom Konsumentprodukter. Värdeskapande Värdeskapande är ett mått för att mäta och utvärdera lönsamhet och utgör basen för rörliga ersättningar till koncernens högre chefer. Modellen sammanlänkar rörelseresultat och kapitalbindning med kostnaden för det kapital som används i verksamheten. Värdeskapande mäts per affärsområde, sektor, produktlinje och region. Nettoomsättning och kostnader per valuta Andel av Andel av Genomsnittlig Genomsnittlig Balansdagens Balansdagens nettoomsättning, % kostnader, % valutakurs 2006 valutakurs 2005 valutakurs 2006 valutakurs 2005 SEK 3 13 USD :38 7:33 6:87 7:95 EUR :26 9:12 9:05 9:40 GBP :58 13:54 13:49 13:69 Övriga 17 7 Totalt

4 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 19 Finansiell ställning pro forma Operativt rörelsekapital Det operativa rörelsekapitalet vid årsskiftet ökade till (5.367). Varulagren uppgick till (6.264), kundfordringarna till (3.325) och leverantörsskulderna till (4.222). Sysselsatt kapital Sysselsatt kapital vid årsskiftet ökade till (11.121). Avkastningen på sysselsatt kapital minskade till 23,8% (24,1). Eget kapital Koncernens egna kapital, exklusive minoritetsintressen, uppgick per den 31 december 2006 till (4.755) vilket motsvarade 21:10 kr (16:05) per aktie. Skuldsättningsgraden sjönk till 0,68 (1,11) och soliditeten förbättrades till 38,3% (26,1). Nettoupplåning Nettoupplåningen per den 31 december 2006 minskade till (5.262). Nettoupplåningen minskade under andra halvåret med Nettoupplåning Räntebärande skulder Likvida medel Nettoupplåning Skuldsättningsgrad 0,68 1,11 Soliditet, % 38,3 26,1 Likvida medel Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 840 (1.104). Se definition i not 30. Den outnyttjade delen av koncernens kreditfaciliteter på totalt uppgick till Utveckling per affärsområde Konsumentprodukter Minskad efterfrågan på trädgårdsprodukter, framförallt i USA. Lägre försäljning i USA, men högre rörelseresultat tack vare en bättre mix inom trädgårdsprodukter och ökad kostnadseffektivitet. God försäljningstillväxt i Europa, rörelseresultatet och marginalen förbättrades. Konsumentprodukter jämförbara 2006 Förändring, % valutor, % 1) 2005 Nettoomsättning Rörelseresultat ) Rörelsemarginal, % 7,7 7,3 2) Rörelseresultatet för 2005 inkluderar en avsättning på 40 för stängningen av en fabrik i Italien. Industrins leveranser av trädgårdsprodukter i USA under 2006 beräknas ha minskat med 6 8% jämfört med föregående år. Koncernens försäljning i Nordamerika, som utgör ungefär två tredjedelar av affärsområdet, var något lägre än under Försäljningen visade en god tillväxt under första halvåret, men minskade väsentligt under främst det tredje kvartalet på grund av större lagerneddragningar hos återförsäljarna jämfört med föregående år. Totalt sett beräknas koncernen ha ökat sin marknadsandel något för trädgårdsprodukter i USA. Rörelseresultatet för den Nordamerikanska verksamheten visade en mindre ökning. Rörelsemarginalen förbättrades, främst till följd av en bättre produktmix inom trädgårdsprodukter och en ökad kostnadseffektivitet. Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader för återkallandet av felaktiga trädgårdstraktorer. Föregående år påverkades både försäljning och resultat positivt av en stark efterfrågan på motorsågar till följd av orkaner i USA. Efterfrågan i Europa påverkades negativt av ogynnsamt väder under trädgårdssäsongen, framförallt i Storbritannien. Försäljningen för koncernens europeiska verksamhet visade dock en god tillväxt, främst inom motorsågar och andra bärbara produkter i framförallt Ryssland och Östeuropa, samt inom trädgårdsprodukter i Skandinavien. Försäljningen av produkter under varumärket Husqvarna visade en fortsatt positiv utveckling. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades tack vare en mer gynnsam produktmix, effekter av tidigare strukturåtgärder och en positiv valutapåverkan avseende produkter importerade från den amerikanska verksamheten. Totalt sett var omsättningen för affärsområdet Konsumentprodukter i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades.

5 20 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Professionella produkter Efterfrågan i huvudsak oförändrad jämfört med Fortsatt stark utveckling för motorsågar. Förbättrat rörelseresultat för både Park och trädgård och för produkter till byggnadsindustrin. Professionella produkter 2006 Förändring, jämförbara % valutor, % 1) 2005 Nettoomsättning Rörelseresultat ) Rörelsemarginal, % 16,9 16,7 2) Rörelseresultatet för 2005 inkluderar en avsättning på 46 för stängningen av en fabrik i Frankrike. Efterfrågan på professionella motorsågar bedöms ha visat en mindre ökning jämfört med föregående år. Koncernen uppnådde totalt sett en något högre försäljning då lägre volymer i USA och Skandinavien kompenserades av ökade volymer på andra marknader, som till exempel Centraleuropa, Ryssland och Latinamerika. Rörelseresultatet visade en mindre ökning, trots en ofördelaktig mix och en negativ påverkan av valutaförändringar. Föregående år påverkades både försäljning och resultat positivt av orkaner i USA och effekter av stormar i Skandinavien. Försäljningen av professionell utrustning för Park och trädgård ökade väsentligt jämfört med Ökningen kan främst hänföras till en stark utveckling för koncernens åkgräsklippare i Europa och förvärvet av Dixon Industries i USA, som konsoliderades fr o m augusti Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Efterfrågan på diamantverktyg och kaputrustning för byggnadsindustrin uppskattas ha varit i stort sett oförändrad i USA och ökat något i Europa. Koncernens försäljning visade en mindre ökning från föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades väsentligt, främst på grund av lägre strukturkostnader än under Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader för konsolideringen av antalet varumärken och lanseringen av Husqvarna som globalt varumärke för alla produkter som säljs till byggnadsindustrin. Totalt sett ökade omsättningen för affärsområdet Professionella produkter jämfört med föregående år. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades trots en negativ påverkan av valutaförändringar. Koncernens resultaträkning Pro forma, ej reviderad Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter/kostnader Rörelseresultat* Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Innehavare av aktier i moderbolaget Minoritetsintressen Resultat per aktie Före utspädning, kr Efter utspädning, kr Genomsnittligt antal aktier, miljoner :29 6:29 296, :54 5:54 296,3 * Koncerngemensamma kostnader för helåret 2005 antogs ursprungligen till För att underlätta jämförelser mellan åren har dessa kostnader pro forma antagits vara lika med utfallet för 2006, exklusive en avsättning på 25 till koncernens egna försäkringsbolag.

6 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 21 Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Pro forma Pro forma, ej reviderad 31 dec 31 dec ) ) Tillgångar Den löpande verksamheten Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Uppskjutna skattefordringar Finansiella anläggningstillgångar Resultat efter finansiella poster Årets avskrivningar Förändring av upplupen och förutbetald ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Summa anläggningstillgångar Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Omsättningstillgångar Förändring av övriga omsättningstillgångar Varulager Förändring av leverantörsskulder Kundfordringar Förändring av övriga rörelseskulder Derivatinstrument och avsättningar Skattefordringar Övriga omsättningstillgångar Kassaflöde från rörelsekapitalet Kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassa och bank Investeringsverksamheten Summa omsättningstillgångar Förvärv av verksamheter -558 Summa tillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Eget kapital och skulder Aktivering av produktutveckling Eget kapital hänförligt till och mjukvaror moderbolagets aktieägare Övrigt Minoritetsintressen 12 Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Långfristiga skulder och investeringsverksamheten Långfristig upplåning Uppskjutna skatteskulder Finansieringsverksamheten Avsättningar till pensioner och Förändring av kortfristiga placeringar 233 liknande förpliktelser Förändring av räntebärande skulder Övriga avsättningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Summa långfristiga skulder Årets kassaflöde Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kassa och bank vid årets början Skatteskulder Valutakursdifferenser Övriga skulder Kassa och bank vid årets slut Kortfristig upplåning Derivatinstrument Övriga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) Utfall, reviderat. 2) Ej reviderat.

7 22 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Nettoomsättning och resultat per kvartal Pro forma, ej reviderad Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Marginal, % 9,9 12,6 10,6 7,6 10, Marginal, % 10,3 11,9 10,1 6,5 10,2 Resultat efter finansiella poster Marginal, % 8,5 11,4 8,7 6,1 9, Marginal, % 8,6 10,5 8,4 4,7 8,5 Periodens resultat Resultat per aktie, kr :84 2:69 1:09 0:66 6: :53 2:31 1:17 0:54 5:54 Nettoomsättning per affärsområde och kvartal Konsumentprodukter Professionella produkter Totalt Rörelseresultat per affärsområde och kvartal Konsumentprodukter Marginal, % 7,7 10,5 5,9 0,7 7, Marginal, % 7,8 10,0 5,3 1,3 7,3 Professionella produkter Marginal, % 16,3 18,3 17,1 15,8 16, Marginal, % 17,1 17,7 18,4 13,4 16,7 Koncerngemensamma kostnader* Totalt Marginal, % 9,9 12,6 10,6 7,6 10, Marginal, % 10,3 11,9 10,1 6,5 10,2 * För att underlätta jämförelsen mellan åren har de koncerngemensamma administrationskostnaderna för 2005 antagits vara lika med utfallet för första, andra, tredje och fjärde kvartalet 2006, exklusive en avsättning på cirka 25 relaterad till koncernens försäkringsbolag som gjordes i det fjärde kvartalet.

8 HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 PRO FORMA 23 Revisorsrapport avseende pro forma-redovisningen Till aktieägarna i Husqvarna AB (publ) Org. nr Vi har granskat den pro forma-redovisning som framgår på sidorna i Husqvarna ABs tryckta årsredovisning för Pro forma-redovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur resultat- och balansräkningarna för Husqvarnakoncernen skulle ha sett ut för räkenskapsåren 2005 och 2006 om bildandet av Husqvarna-koncernen skulle ha gjorts per den 1 januari Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för upprättandet av pro forma-redovisningen. Revisorns ansvar Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande om pro forma-redovisningen baserat på vår revision. Vi avger inte något annat uttalande om pro forma-redovisningen eller något av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av pro forma-redovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare. Utfört arbete Vi har utfört vårt arbete i enlighet med god revisionssed i Sverige. Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma dokumentationen till pro forma-justeringarna och diskutera pro forma-redovisningen med företagsledningen. I vårt arbete har inte ingått att granska den underliggande finansiella informationen. Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att pro forma-redovisningen har upprättats enligt de förutsättningar som anges på sidorna Då pro forma-redovisningen utgör en hypotetisk situation och därför inte beskriver företagets verkliga resultat eller finansiella ställning kan vi inte uttala oss om huruvida det verkliga resultatet och ställningen skulle ha överensstämt med vad som redovisats i pro forma-redovisningen. Avvikelserna kan visa sig vara väsentliga. Uttalande Vi anser att pro forma-redovisningen har upprättats enligt de förutsättningar som anges på sidorna och i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget. Stockholm den 28 februari 2007 PricewaterhouseCoopers AB Anders Lundin Auktoriserad revisor Huvudansvarig Christine Rankin Johansson Auktoriserad revisor

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 Pressmeddelande den 27 april 1999 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 - Fortsatt positiv utveckling av resultat och marginal - 1999 Förändring, % Nettoomsättning, Mkr 29.053 28.567 1,7 Rörelseresultat, Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport juli september 2006 Stockholm den 19 oktober 2006

Delårsrapport juli september 2006 Stockholm den 19 oktober 2006 Innehåll sid Nettoomsättning och resultat 3 Operativt kassaflöde 4 Finansiell ställning 4 Utvecklingen per affärsområde 5 Förvärv 6 Årsstämma 2007 7 Valberedning 7 Sammanslagna räkenskaper 15 Delårsrapport

Läs mer

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard XX Pressmeddelande Stockholm den 25 mars 2013 Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard Såsom tidigare kommunicerats tillämpar Electrolux den ändrade standarden

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2000

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2000 RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2000 Stockholm den 27 oktober 2000 Sid 1 (14) - Nettoresultatet per aktie ökade med 19% - Siffror i Mkr, om ej annat angivits Nio månader 2000 1999 1) Förändring Tredje

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2002

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2002 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET Stockholm, 18 april Sid 1 (15) Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring Nettoomsättning 33.580 33.670-0,3% Rörelseresultat 1) 2) 3.791 1.852 +105% Rörelseresultat exkl.

Läs mer

Rapport för första halvåret 2007 Stockholm den 24 juli 2007

Rapport för första halvåret 2007 Stockholm den 24 juli 2007 Innehåll sid Innehåll, sid Nettoomsättning och resultat 3 Operativt kassaflöde 4 Finansiell ställning 5 Utvecklingen per affärsområde 5 Förändringar i koncernens struktur 6 Finansiella räkenskaper 12 Rapport

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2001

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2001 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET Stockholm den 25 april Sid 1 (14) -Rörelseresultatet minskade med 10% jämfört med ett starkt första kvartal föregående år, vinsten per aktie sjönk 5%- Siffror i Mkr, om ej

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 Pressmeddelande den 29 oktober 1999 RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 - Fortsatt stark förbättring av resultat och marginal Nio månader Tredje kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2008 Stockholm den 18 juli 2008

Delårsrapport januari - juni 2008 Stockholm den 18 juli 2008 Innehåll sid Nettoomsättning och resultat 2 Utsikter för tredje kvartalet 3 Operativt kassaflöde 4 Finansiell ställning 4 Utvecklingen per affärsområde 5 Finansiella räkenskaper 10 Delårsrapport januari

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Tillägg till prospektet avseende Husqvarna AB:s börsnotering 2006

Tillägg till prospektet avseende Husqvarna AB:s börsnotering 2006 Tillägg till prospektet avseende Husqvarna AB:s börsnotering 2006 Prospektet avseende Husqvarna AB:s börsnotering 2006 består av två delar, detta dokument samt det tidigare publicerade prospektet AB Electrolux

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2003

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2003 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET Stockholm, 22 april Sid 1 (17) Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring Nettoomsättning 32.062 33.580-4,5% Rörelseresultat 1) 1.798 3.791-52,6% Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer