Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm"

Transkript

1 Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten under aret Sallskapet stiftades ursprungligen den 27 dec 1851 Verksamheten Verksamheten har under 5ret bedrivits p5 Vallhallavagen 104. Under 5ret har nio (5tta) pubaftnar med foredragsh5llare genomf6rts. Ett fortsatt okat deltagande, 399 (388) har visat att medlemmarna uppskattar aktiviteten. Antalet medlemmar har nu stabiliserats och var vid 5rsskiftet 809 (843) dal-ay 22 foretag och organisationer Antalet uttradda var 86 (38) st. FOreningen har under 5ret infort nya numrerade medlemskort av kreditkortstyp. Under 5ret har aven salts sponsorskyltar som placerats p5 stolsryggar i matsalen. En foreningsslips med logga har tagits fram. Slipsen saljs genom bolaget. En enkat via webben sandes ut till medlemmarna under hosten. Enkaten r6rde synpunkter och onskem5lom verksamheten b5de inom foreningen och restaurationen. Drygt 20% av medlemmarna besvarade enkaten. Resultatet av enkaten med analyser presenterades vid ett informationsmote den 19 januari Syftet med motet var dessutom att soka f5 forst5else for den utveckling och de problem som ligger framover. Koncernen Militarsallskapet i Stockholm är huvudagare i Militarsallskapets Forlags AB (MFAB) med 35% av aktiekapitalet. och ca 59 % av rosterna. Foreningen har avrakningsvis en fordran p5 Militarsallskapets Forlags AB (MFAB) p5 244 (187)tkr. Foreningen har 5tagit sig att st5 for vissa gemensamma kostnader som lokaler etc, totalt 394 (280)tkr. De okade kostnaderna utgor framst rantor p5 I5n f6r inkop av bostadsratten dar verksamheten bedrivs. Verksamheten i MFAB g5r, trots kostnadsfordelningen, med ett stort underskott. Det Jr framst lunchverksamheten som ger underskottet. Under 2014 serverades ca (6 100) luncher. Ovrigt Vid det allmanna sammantradet den 27 maj 2014 representerades 53 medlemmar varav 3 fullmakter, Nils Rosenqvist valdes till styrelsens ordforande for ett Sr. Till ordinarie ledamoter valdes f6r en tid av ett Sr H5kan Berglind, GOran Carlsson, Sverker Littorin samt Erik Karnekull. For en tid av tv5 Sr valdes Torsten Bernstrom, Jan Ulinder, Daniel Isberg samt Sven Oberg. Inga suppleanter valdes. Forutom det allmanna sammantradet, har styrelsen haft 8 (8) sammantraden. Styrelsen fores15r att 5rets resultat fors i ny rakning AR Sallskapet 2014, F_ber,

2 Militarsallskapet i Stockholm Sida 2 (3) RS - it T RESULTATRAKNINGAR (tkr) Intakter Medlemsavgifter Not 1 384,7 302,7 Ovriga bidrag och gavor 69,7 11,1 454,4 454,4 313,8 313,8 Kostnader Gemensamma kostnader Not 2-393,9-280,0 Ovriga kostnader -38,0-431,9-32,3-312,3 Resultat for finansiella intakter o kostnader 22,5 1,5 Nedskrivning av aktier i MFAB not 3 243,0 243,0-243,0-243,0 Arets resultat 265,5-241,5 BALANSRAKNINGAR (tkr) Tillgangar Omsattningstillgangar Kassa och bank 177,9 36,6 Fordran p5 MFAB 244,2 186,9 422,1 422,1 223,5 223,5 Ankiggningstillgongar Aktier i Militarsallskapets Forlags AB not , , , ,0 Summa Tillgangar 2 357, ,5 Eget Kapital o skulder Eget Kapital Eget Kapital 22,0 22,0 Balanserat resultat 1 906, ,0 Arets resultat 265, ,0-241, ,5 Skulder Forutbetalda intakter not 1 163,1 163,1 0,0 0,0 Summa Eget Kapital och Skulder 2 357, ,5 AR Sallskapet 2014, res_balansrakn,

3 Militarsallskapet i Stockholm Sida 3 (3) Ovriga upplysningar F6reningen tillannpar Bokforingsnamndens allmsnna rad, BFNAR 2013:4 Not 1 Medlemsavgifter Medlemsavgifterna periodiseras from arskiftet 2014/15 f6r att ge en rattvisande bild. Forutbetalda medlemsavgifter per 31 dec 2014 uppgick till 163 tkr. Vid foregaende arsskifte uppskattas det till ca 20 tkr vilket ej d5 redovisades. Not 2 Gemensamma kostnader Gemensamma kostnader for foreningen och MFAB sasom lokaler etc fordelas efter schablon. Rantekostnader p5 Ian for lokalerna fordelas enligt samma schablon. Not 3 Nedskrivning av aktieinnehav i MFAB ForegSende Sr gjordes en nedskrivning av aktieinnehavet i MFAB beroende p5 en vid det tillfallet vardering av substansvardet i ferhallande till agarandelen. I och med kopet av verksamhetslokalerna i Brf Algen s6 finns ej behovet av nedskrivning ej langre. Nedskrivningen Sterfores. Aktier i Militarsallskapets Forlags AB, bokf6rda vat-den st A-aktier samt 365 st B-aktier 22,0 22,0 AktieSgartillskott 2009, 2010, , ,0 Nyemission 2010, 176 st C-pref aktier 176,0 176,0 SSIt 13 C-pref aktier ,0 0,0 Nedskrivning ,0-243, , ,0 Nedskrivning 2013 aterfors ,0 0, , ,0 Stockholm Nils Rosenqvist ordf H5kan Berglind To' ten Bernstronn G"ran Carlsson Daniel Isberg 144- r Li.rin n Ulinder Sven oberg V5r revisionsberattelse har avgivits ( ' Margareta Kleberg Lei yriz AR Sallskapet 2014, res_balansrekn,

4 REVISIONSBERATTELSE Till foreningsstamman i Militarsallskapet i Stockholm Rapport om arsbokslutet Vi har utfort en revision av arsbokslutet for Militarsallskapet i Stockholm for ar trelsens ansvar for arsbokslutet Det är styrelsen som har ansvaret for att uppratta ett arsbokslut och for att bokforingslagen tillampas vid upprattandet av arsbokslutet och for den interna kontrollen som styrelsen bedomer ar nodvandig for att uppritta en arsbokslut som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. Revisorernas ansvar Vart ansvar är att uttala oss om arsbokslutet pa grundval av var revision. Granskningen har utforts enligt god revisionssed. For den auktoriserade revisorn innebar detta att han eller hon har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen fi5r att uppna rimlig sakerhet att arsbokslutet inte innehaller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan information i arsbokslutet. Revisorn valjer vilka atgarder som ska utforas, bland annat genom att becloma riskerna for vasentliga felaktigheter i arsbokslutet, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar relevanta for hur foreningen upprattar arsbokslutet for att ge en rattvisande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att Ora ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksa en utvardering av andamalsenligheten i de redovisningsprinciper som har any-ants och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i arsbokslutet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara uttalanden. Uttalanden Enligt var uppfattning har arsbokslutet upprattats i enlighet med bokforingslagen. Vi tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for sallskapet.

5 Rapport om andra krav enligt lagar och andra fi5rfattningar samt stadgar Utover var revision av arsbokslutet har vi aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for Militarsallskapet i Stockholm for ar Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret for forvaltningen. Revisorernas ansvar Vart ansvar är att med rimlig sakerhet uttala oss om foryaltningen pa grundval av var revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utover var revision av arsbokslutet granskat vasentliga beslut, atgarder och forhallanden i foreningen for att kunna bedoma om nagon styrelseledamot har foretagit flagon atgard eller gjort sig skyldig till forsurnmelse som kan foranleda ersattningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat är tillrackliga och andamalsenliga som grund for vart uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att foreningsstarnman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. tockho Marg eta Kleberg Auktoriserad revisor Leif Gyriz Fortroendevald revisor

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Militarsallskapets Forlags AB Sida 1 (7) Arsredovisning MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Forvaltningsberattelse Styrelsen och verkstallande direktoren for Militarsallskapets

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

niiikån.ntveprenörerna ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun

niiikån.ntveprenörerna ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun niiikån.ntveprenörerna Iw ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA 11 OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun ME SÖDRAS ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer