Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG"

Transkript

1 Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags AB får härmed avge förvaltningsberättelse för 2012, bolagets 95:e verksamhetsår. Bolaget registrerades Styrelsen bestod sedan föregående årsstämma, 2011, av ledamöterna Peter Bjuvberg, Gert Schyborger, Sven Öberg, Anders Bager, Torsten Bernström, Johnas Mård, Nils Rosenqvist, Jan Ulinder och Lars Josefsson respektive Göran Carlsson och Göran Grape. Vid årsstämman om ägde rum den 21 maj 2012 valdes till ordinarie ledamöter Peter Bjuvberg, Gert Schyborger, Sven Öberg, Anders Bager, Torsten Bernström, Johnas Mård, Nils Rosenqvist, Jan Ulinder och Hans G Mattsson, respektive Lars Josefsson, Göran Carlsson och Göran Grape som suppleanter. Styrelsen har under året haft 8 (9) sammanträden. Verksamheten är för första gången på lång tid i balans. Det ökade antalet medlemmar i Militärsällskapet i Stockholm har nu gett ett visst resultat i form av ett något ökat antal lunchgäster per dag även om det ännu inte har lett till att lunchverksamheten går ihop. Antalet serverade luncher var (5.636) st. Beläggningen kvällstid har ökat vilket är mycket glädjande. Lilla mässen som iordningställdes sent under 2011 som en konferensavdelning har täckt kostnaderna. Verksamheten 2013/2014 kommer att bedrivas på liknande sätt. Verksamheten omsatte (2.178) tkr, varav bl a luncher 537 tkr, arrangemang 897 tkr och uthyrning av lokal i samband med arrangemang 93 tkr och samband med konferens 72 tkr. Drycker 586 tkr, hyra Lilla mässen 30 tkr samt Militärsällskapets andel av kostnaderna för lokaler och VDs lön 120. Huvudägaren, Militärsällskapet i Stockholm, har detta år ej givit något aktieägartillskott (150 tkr). Bolaget har vid årsskiftet tre anställda, verkställande direktören, en restaurangchef/husmor och en servitris. Dessutom används extrapersonal vid större kvällsarrangemang samt stora förbokade luncher och uthyrning av mässen kvällstid. Årets resultat av den finansiella verksamheten har givit 43 tkr. Under året avvecklades värdepappersportföljen.

2 Militärsällskapets Förlags AB 2(8) Årets vinst uppgår till 37,0 (1.020,2) tkr utan att något aktieägartillskott har erhållits. Några år i sammandrag Omsättning 2 413, , , , , ,9 Rörelseresultat 4,3-53,1-515,6-891,6-829, ,5 Finansiellt resultat 42,9-80,0 51,3 205,7-21,1 572,2 Årets resultat 37, ,2-464,3-685,9-850, ,3 Soliditet % 68,8 68,5 84,9 64,2 71,8 76,0 Antal serverade luncher Medeltal luncher per dag 30,1 27,6 27,3 24,0 23,9 21,5 Till årsstämmans förfogande står följande fria medel (kr): Fria medel IB Årets resultat Fria medel UB Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de fria medlen balanseras i ny räkning.

3 Militärsällskapets Förlags AB 3(8) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning , ,0 Summa intäkter 2 413, ,0 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -786,7-799,9 Kostnader lokaler -274,7-305,2 Övriga externa kostnader -317,6-188,5 Personalkostnader ,8-922,8 Avskrivningar 3-9,3-14,6 Summa rörelsekostnader , ,1 Rörelseresultat -5,9-53,1 Finansiella intäkter och kostnader Utdelningar på aktier och fonder 18,8 27,2 Resultat försålda värdepapper 65,8-25,7 Nedskrivning värdepapper 5 0,0-50,6 Ränteintäkter 0,0 1,3 Räntekostnader och liknande poster -41,8-32,1 Summa finansiella intäkter och kostnader 42,9-80,0 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 37,0-133,1 Extraordinära intäkter 4 0, ,3 Resultat före skatter 37, ,2 Årets skatt 0,0 0,0 Årets resultat 37, ,2

4 Militärsällskapets Förlags AB 4(8) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anl. tillgångar Inventarier 3 41,4 30,8 Finansiella anl. tillgångar Andel i bostadsrättsförening , ,9 Summa anläggningstillgångar 4 808, ,7 Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror 117,1 87,0 Fordringar Kundfordringar 289,2 168,9 Skattefordran 0,0 0,0 Förutbet. kostn. och upplupna intäkter 9,5 28,4 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 0,0 346,1 Kassa och bank 523,1 286,2 Summa omsättningstillgångar 938,9 916,6 SUMMA TILLGÅNGAR 5 747, ,3

5 Militärsällskapets Förlags AB 5(8) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 933,5 933,5 Överkursfond 500,0 500,0 Reservfond 86,7 86,7 Summa bundet eget kapital 1 520, ,2 Fritt eget kapital Balanserat kapital 645,6-374,6 Aktieägartillskott 1 750, ,0 Årets resultat 37, ,2 Summa fritt eget kapital 2 432, ,6 Summa eget kapital 3 952, ,8 Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 20,9 132,6 Upplupna kostn. och förutbet. intäkter 7 155,8 121,2 Övriga skulder 8 183,2 346,6 Summa kortfristiga skulder 359,9 600,4 Koncernskuld Militärsällskapet i Stockholm 4 222,0 38,1 Långfristiga skulder Lån på andel i brf Älgen 1 212, ,0 Summa skulder 1 794, ,4 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 747, ,3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser , ,9

6 Militärsällskapets Förlags AB 6(8) Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagens samt normgivande organs föreskrifter och anvisningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Tillämpad avskrivningstid är 5 år. Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för erforderliga nedskrivningar. Kortfristiga finansiella tillgångar Aktier och andelar har tidigare värderats som en portfölj, som helhet, till det lägsta av totala anskaffningsvärdet och det totala marknadsvärdet per balansdagen. Genomsnittsmetoden har då använts vid beräkning av anskaffningsvärdet. Då hela värdepappersinnehavet under året har sålts är värdet på bokslutsdagen nu noll. Varulager Varulagret värderas med tillämpningen av först in/först ut -principen, till det lägsta av anskaffnings- eller det verkliga värdet på balansdagen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning, beräknas bli betalt. Notförteckning Not 1 Driftsbidrag och aktieägartillskott Militärsällskapet i Stockholm ( ) har ej lämnat något aktieägartillskott (föregående år ). Not 2 Personal Medeltalet anställda under året Män 1,0 1,0 Kvinnor 2,0 2,0 Utbetalda löner och ersättningar samt sociala kostnader, tkr VD 180,0 184,2 Övrig personal 598,4 596,5 Sociala kostnader enligt lag 240,5 239,7 Sociala kostnader enligt avtal 11,8 13,0 Summa personalkostnader 1 030, ,4 Lönebidrag från Militärsällskapet redovisads 2011 med 45 tkr i sammanställningen ovan. Till styrelsen utgår ingen ersättning

7 Militärsällskapets Förlags AB 7(8) Not 3 Inventarier Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Bokfört värde Ingående saldo Inköp Utrangeringar Årets avskrivningar Utgående saldo Not 4 Andel i Bostadsrättsföreningen Älgen 5 Under året har lägenheten nr 32 använts som Lilla mässen för konferenser, kafferum och vid några tillfällen uthyrning till medlemmar. Bokf. Värde Lägenheten nr ,9 Lägenheten är belånad till kr. Lånet amorteras med per år. Not 5 Kortfristiga placeringar Under 2012 såldes hela innehavet av värdepapper. Not 6 Eget kapital Röstetal Antal Kvotvärde A-aktier 1, ,00 B-aktier 0, ,00 C-pref aktier 0, ,00 Militärsällskapet i Stockholm (MiS) äger samtliga A-aktier, dessutom 365 B-aktier samt 176 (197) nyemitterade C-pref aktier. Detta motsvarar ca 36% av aktierna och ca 59 % av rösterna Aktie- Överkursfonfond Reserv- Aktieägar- Bal Årets kapital tillskott resultat resultat IB Resultatdisposition Aktieägartillskott 0 Årets resultat UB Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ber sem löner o uppl löner -65,4-56,0 Övriga interimsskulder -90,3-65,0-155,8-121,0

8 Militärsällskapets Förlags AB 8(8) Not 8 Övriga skulder Erhållna lån , ,0 Övriga skulder -39,7-204,7 Skuld till Militärsällskapet i Stockholm -222,0-38, , , Övriga skulder -39,8-204,7 Skuld till Militärsällskapet i Stockholm 0,0 0,0 Upplupna löneskatter -4,6-4,6 Arb givarsvgifter, jan uppbörd -34,2-27,4 Personalens källskatt, jan uppbörd -32,1-32,8 Moms redovisningskonto -89,3-90,9 Korr tidigare uppbörder 14,1 0,0 Bolagets skattekonto 2,6 13,8-183,2-346,6 Not 9 Årets skatt Bolaget har ett skattemässigt underskott om ca 4,8 mkr (4,9 mkr). Stockholm den 10 maj 2013 Nils Rosenqvist Gert Schyborger Anders Bager Torsten A Bernström Hans G. Mattsson Johnas Mård Jan Ulinder Sven Öberg Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Margareta Kleberg Auktoriserad revisor Jan Mörtberg

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Militarsallskapets Forlags AB Sida 1 (7) Arsredovisning MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Forvaltningsberattelse Styrelsen och verkstallande direktoren for Militarsallskapets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318 Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB För räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning- koncern 4 Balansräkning- koncern 5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer