Svensk översättning av sammanfattningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk översättning av sammanfattningen"

Transkript

1 Följande översättning av sammanfattningen till svenska har alternativ och/eller platshållare som markerats med hakparentes eller i kursiv still vad beträffar de värdepapper som kan komma att emitteras i enlighet med Grundprospektet. En specifik sammanfattning för varje emission ("Emissionsspecifik sammanfattning") görs genom att välja och/eller fylla i lämpligt alternativ och lämplig platshållare samt genom att ta bort de alternativ som inte är tillämpliga. Den Emissionsspecifika sammanfattningen bifogas till de särskilda Slutliga Villkoren. Svensk översättning av sammanfattningen Sammanfattningarna består av informationskrav som kallas "Element". Elementen är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla Element som ska ingå i en sammanfattning för dessa sorters värdepapper och Emittent. Eftersom det inte krävs att vissa Element behandlas kan det förekomma luckor i numreringen av Elementen. Även om det krävs att ett Element ska ingå i sammanfattningen på grund av den aktuella typen av värdepapper eller Emittent, är det möjligt att ingen relevant information finns att ge om det specifika Elementet. I så fall ges en kort beskrivning av Elementet i sammanfattningen, med angivelsen "ej tillämpligt". Avsnitt A Inledning och varningar A.1 Varningar Sammanfattningen ska läsas som en inledning till grundprospektet som är daterat 4 december 2014, jämte bilaga [[bilagan som är daterad ] [bilagorna som är daterade ], jämte ytterligare bilaga] ("Grundprospektet" eller "Prospektet"). Varje beslut att investera i värdepappren ("Värdepappren") ska baseras på en bedömning av Grundprospektet i sin helhet, inklusive den information som införlivats genom hänvisning samt eventuella bilagor och de slutliga villkor som publiceras i samband med emissionen av Värdepappren. Om krav med anknytning till information som ingår i detta grundprospekt hamnar inför domstol kan käranden, enligt den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, åläggas att bekosta översättningen av grundprospektet innan rättsprocessen inleds. Vontobel Financial Products GmbH ("Emittenten"), Bank Vontobel Europe AG ("Anbudsgivaren") och Vontobel Holding AG ("Garantigivaren") har påtagit sig ansvaret för sammanfattningen, inklusive översättningen av densamma. Däremot har Vontobel Holding AG enbart påtagit sig ansvar vad beträffar den egna informationen och garantin ("Garantin"). De personer som har påtagit sig ansvar för sammanfattningen, inklusive översättningen av den, eller de personer som ansvarar för emissionen, kan bli skadeståndsansvariga, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med grundprospektets andra delar, eller om den när den läses tillsammans med grundprospektets andra delar inte ger all den viktiga information som behövs. 1

2 A.2 Samtycke till att använda prospektet/ erbjudandeperiod för återförsäljning av finansiella mellanhänder/ villkor som samtycket är förbundet med/ meddelande om att finansiella mellanhänder måste tillhandahålla information om de allmänna villkoren för erbjudanden som dessa lägger fram Emittenten och anbudsgivaren samtycker till att använda Grundprospektet för ett allmänt erbjudande som gäller Värdepappren i [Tyskland][,] [och] [Sverige] [och] [Finland] ("Allmänt erbjudande") (allmänt samtycke). Finansiella mellanhänders senare återförsäljning och slutlig placering av värdepappren får ske under Grundprospektets löptid i enlighet med kapitel 9 i den tyska lagen om värdepappersprospekt (Wertpapierprospektgesetz, "WpPG"). Emittentens och Anbudsgivarens samtycke är förbehållet (i) att grundprospektet och de slutliga villkoren endast tillhandahålls möjliga investerare tillsammans med alla bilagor som publicerats före den tidpunkt då dessa tillhandahålls, och (ii) att den finansiella mellanhanden, då denne använder grundprospektet och de slutliga villkoren, ser till att följa alla tillämpliga lagar och juridiska krav som gäller i vederbörande jurisdiktion. Om ett erbjudande om köp av Värdepappren görs av en finansiell mellanhand, ska informationen om de allmänna villkoren för erbjudandet tillhandahållas av vederbörande finansiella mellanhand vid den tidpunkt då erbjudandet läggs fram. Avsnitt B Emittent och Garantigivare B.1 Registrerat namn och handelsbeteckning Emittentens registrerade namn och handelsbeteckning är Vontobel Financial Products GmbH. B.2 Säte, bolagsform, tillämplig lagstiftning och land där registrering gjorts Emittentens säte är i Frankfurt am Main. Emittentens registrerade adress är: Bockenheimer Landstraße 24, Frankfurt am Main, Förbundsrepubliken Tyskland. Emittenten är ett aktiebolag med begränsad ansvarighet (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, "GmbH") som är registrerat enligt tysk lag i Förbundsrepubliken Tyskland och registrerat i handelsregistret hos den lokala domstolens (Amtsgericht) i Frankfurt am Main med registernummer HRB B.4b Kända trender Emittentens verksamhet påverkas fortfarande av det politiska och ekonomiska klimatet på de finansiella marknaderna och särskilt av hur hållbar den aktuella stabiliseringen av krisen i eurozonen är. Den politiska situationen kommer också att inverka på Emittentens verksamhet. Dessutom kommer förordningen om "försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare" (den "så kallade PRIIPs-förordningen") som fortfarande förväntas träda i kraft 2014 medföra en ökning av kostnaderna för emissioner av värdepapper. Dessutom går det inte att för närvarande förutspå vilka konsekvenser som följer av införandet av en skatt på finansiella transaktioner enligt vad som redan beslutats i ECOFIN-rådet den 22 januari 2013 genom förfarandet för fördjupat samarbete. B.5 Koncernens struktur och Emittentens ställning inom koncernen Alla aktier i Emittenten ägs av Vontobel Holding AG som är moderbolag i Vontobelkoncernen ("Vontobelkoncernen"). Den schweiziska Vontobelkoncernen grundades år 1924 och har sitt säte i Zürich. Koncernen bedriver bankverksamhet och är även aktiv internationellt. 2

3 B.9 Resultatprognos eller -beräkningar B.10 Anmärkningar i revisionsberättelsen vad beträffar historisk finansiell information B.12 Utvald central historisk finansiell information Ej tillämpligt Ingen resultatprognos eller -beräkning innefattas. Ej tillämpligt Det finns inga sådana anmärkningar. Den utvalda finansiella informationen nedan har hämtats från Emittentens reviderade årsredovisning för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2012 och 2013 (enligt kraven i den tyska handelslagen (Handelsgesetzbuch, "HGB") i varje enskilt fall). Balansräkning (HGB) Fordringar från koncernbolag (omsättningstillgångar) Banktillgodohavanden (omsättningstillgångar) 31 december 2012 EUR 31 december 2013 EUR 686,378, ,601,744 3,107,151 2,537,632 Emissionsskulder (skulder) 686,266, ,157,166 Kapitalreserver (eget kapital) 2,000,000 2,000,000 Tillgångar totalt 700,443, ,401,625 Resultaträkning (HGB) Realiserade och orealiserade vinster och förluster från emissionsverksamheten Realiserade och orealiserade vinster och förluster från säkringstransaktioner Övriga rörelsekostnader 1/1 till 31/12/2012 EUR 1/1 till 31/12/2013 EUR -82,393,445-40,008,600 84,436,941 42,250,568 1,709,316 1,954,504 Årets nettoresultat 92,838 85,161 Följande utvalda finansiella information har hämtats från Emittentens icke-reviderade delårsrapport för perioden som avslutades den 30 juni 2014 (i enlighet med HGB). Balansräkning (HGB) 31 december 2013 EUR 30 juni 2014 EUR Fordringar från koncernbolag (Tillgångar/Omsättningstillgångar) Banktillgodohavanden (Tillgångar/Omsättningstillgångar) Emissionsskulder (Eget kapital och skulder/skulder) Kapitalreserver (Eget kapital och skulder/skulder) 934,601,744 1,005,387,004 2,537,632 2,819, ,157,166 1,005,387,004 2,000,000 2,000,000 Tillgångar totalt 949,401,625 1,022,817,396 Resultaträkning (HGB) 1/1till 30/06/2013 1/1 till 30/06/2014 3

4 EUR EUR Realiserade och orealiserade vinster och förluster från emissionsverksamheten Realiserade och orealiserade vinster och förluster från säkringstransaktioner -20,807,113-5,613,654 22,104,832 6,807,814 Övriga rörelsekostnader 1,021, ,581 Halvårets nettoresultat 102, ,243 Utlåtande om Emittentens framtidsutsikter Utlåtande om förändringar i Emittentens ställning B.13 Nyligen inträffade händelser som rör Emittenten och som väsentligen gäller bedömningen av Emittentens solvens. B.14 Koncernens struktur och Emittentens ställning inom koncernen/ Emittentens beroendeförhålland e till andra enheter inom koncernen B.15 Beskrivning av Emittentens huvudsakliga verksamhet B.16 Instanser med ägande eller kontroll vad beträffar Emittenten Det har inte förekommit några väsentligt negativa förändringar vad gäller Emittentens framtidsutsikter sedan den 31 december 2013, vilket är datumet för dess senaste publicerade reviderade årsredovisning. Ej tillämpligt Det har inte förekommit några betydande förändringar vad gäller Emittentens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 30 juni 2014, alltså den period som omfattas av den historiska finansiella informationen. Ej tillämpligt Det har inte nyligen förekommit några händelser som rör Emittenten och som är väsentligen relevanta för bedömningen av Emittentens solvens. Vad beträffar den organisatoriska strukturen, se B.5. Ej tillämpligt Emittenten har inga dotterbolag. Emittentens huvudsakliga verksamhet är att emittera värdepapper och derivatinstrument samt att genomföra finansiella transaktioner och tillhörande transaktioner för finansiella transaktioner. Verksamhet som kräver tillstånd enligt den tyska bankverksamhetslagen (Gesetz über das Kreditwesen) innefattas ej. Dessutom kan Emittenten bedriva all sådan affärsverksamhet som direkt eller indirekt har samband med dess huvudsakliga syfte, samt bedriva all sådan verksamhet som direkt eller indirekt kan syfta till att tjäna Emittentens huvudsakliga syfte. Emittenten kan även bilda, förvärva eller avyttra dotterbolag eller filialer i Tyskland och andra länder eller förvärva ägande i andra företag. Alla aktier i Emittenten ägs av Vontobel Holding AG som är moderbolag i Vontobelkoncernen. Det finns varken något kontrollavtal eller avtal om resultatöverföring mellan Emittenten och Vontobel Holding AG. Vad beträffar ägande och kontroll av Vontobel Holding AG, se B.19 4

5 tillsammans med B.16. B.18 Beskrivning av garantins natur och omfattning Garantigivaren garanterar att Emittenten betalar alla betalningar i enlighet med de allmänna villkoren ("Allmänna Villkoren") för de Värdepapper som emitteras i enlighet med Grundprospektet. Garantin utgör en oberoende, icke säkerställd och icke efterställd förpliktelse för Garantigivaren. B.19 med B.1 Registrerat namn och handelsbeteckning Efter en första begäran från respektive värdepappersinnehavare ("Värdepappersinnehavarna") och dennes skriftliga intyg över att Emittenten inte har betalat ett belopp i samband med Värdepapperen vid förfallotidpunkten, betalar Garantigivaren omedelbart alla belopp som krävs för att uppfylla syftet med Garantin. Syftet med Garantin är att se till att Värdepappersinnehavarna erhåller betalning av alla utestående betalningar på inlösendagen, på det sätt som anges i de Allmänna Villkoren, under alla faktiska och juridiska omständigheter och oavsett motivering, försvar eller invändningar vad beträffar skälet till att Emittenten inte gjort betalningarna, samt oavsett hur effektiva och verkställbara Emittentens förpliktelser är under värdepappren. Garantin utgör en självständig garanti i enlighet med schweizisk lag. Alla rättigheter och skyldigheter som uppstår på grund av Garantin omfattas i alla avseenden av schweizisk lag. Domstolarna i kantonen Zürich har exklusiv behörighet över alla åtgärder och rättstvister som rör Garantin. Domstolarna i Zürich 1 är behöriga i detta hänseende. Garantigivarens registrerade namn och handelsbeteckning är Vontobel Holding AG. B.19 med B.2 B.19 med B.4b B.19 med B.5 Säte, bolagsform, tillämplig lagstiftning och land där registrering gjorts Garantigivarens säte är i Zürich. Dess registrerade adress är: Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz. Garantigivaren är ett aktiebolag (Aktiengesellschaft) enligt schweizisk lag och noterat på SIX Swiss Exchange AG. Garantigivaren inkorporerades i Schweiz. Garantigivaren är registrerad i handelsregistret i kantonen Zürich med registreringsnummer CH Kända trender I samband med Vontobelkoncernens företags pågående affärsverksamheter påverkas Vontobel Holding AG:s framtidsutsikter av förändringar i miljön (marknader, förordningar), samt av marknads-, likviditets-, kredit och operativa risker som i vanliga fall är att förvänta i samband med lansering av nya aktiviteter (nya produkter och tjänster, nya marknader) samt av risken för företagets anseende. Förutom de olika faktorerna på marknaden, till exempel räntesatser, kreditspridning, valutakurser, aktiepriser, råvarupriser och motsvarande volatiliteter, är centralbankernas aktuella penningoch räntepolitik särskilt värda att nämnas som viktiga påverkande faktorer. Koncernens struktur och garantigivarens ställning inom koncernen Garantigivaren är moderbolag i Vontobelkoncernen som består av banker, företag på kapitalmarknaderna och andra schweiziska och utländska företag. Garantigivaren innehar alla aktier i Emittenten. 5

6 B.19 med B.9 B.19 med B.10 B.19 med B.12 Resultatprognos eller -beräkningar Anmärkningar i revisionsberättelsen vad beträffar historisk finansiell information Utvald central historisk finansiell information Ej tillämpligt Ingen resultatprognos eller -beräkning innefattas. Ej tillämpligt Det finns inga sådana anmärkningar. Den utvalda finansiella informationen nedan har hämtats från Garantigivarens reviderade koncernredovisning för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2012 och 2013 (i enlighet med IFRS:er i vardera fall). Resultaträkning Räkenskapsåret som avslutades 31/12/2012 miljoner CHF (reviderat) Räkenskapsåret som avslutades 31/12/2013 miljoner CHF (reviderat) Rörelseintäkter totalt Rörelsekostnad Koncernens nettoresultat Balansräkning 31/12/2012 miljoner CHF (reviderat) 31/12/2013 miljoner CHF (reviderat) Tillgångar totalt 21, ,643.2 Eget kapital (exklusive icke-kontrollerande 1, ,626.0 intressen) Från kunder 2, ,839.7 Till kunder 8, ,303.8 Från banker 2, ,197.8 Till banker 2, Kapitaltäckningskvoter BIS 1 31/12/ /12/2013 Kapitaltäckningskvot för kärnprimärkapital 2 (%) Kapitaltäckningskvot för primärkapital 3 (%) Kapitaltäckningskvoter totalt (%) Riskförhållande 4 31/12/ /12/2013 Genomsnittligt Value-at-Risk (marknadsrisk) (miljoner CHF) ) Banken för internationell betalningsutjämning (Bank for International Settlements - BIS) är världens äldsta internationella organisation inom finansieringsområdet. Banken hanterar en del av de internationella valutareserverna och anses därför de facto vara banken för världens centralbanker. BIS är baserad i Basel (Schweiz). Den publicerar kapitaltäckningskrav och liknande andelar för eget kapital. 2) För närvarande har Vontobelkoncernen endast kärnprimärkapital (CET1). 3) Primärkapital kallas även för kärnkapital. Det är en del av bankens kapital och består främst av inbetalat kapital (aktiekapital) och balanserade vinstmedel (inkomstreserver, skuldreserv, fond för allmänna risker i bankrörelsen). 4) Genomsnittlig Value-at-Risk 12 månader för positioner inom avdelningen för finansiella produkter inom affärsenheten investeringstjänster. Historisk simulering av Value-at-Risk; konfidensnivå på 99 %; 1 dags innehavsperiod; 4- årig historisk observationsperiod. 6

7 Följande utvalda finansiella information har hämtats från den ickereviderade delårsrapporten över finansiell information för perioden som avslutades den 30 juni 2014 (i enlighet med IFRS). Resultaträkning 6-månadersperioden som avslutades 30/06/2013 miljoner CHF 6-månadersperioden som avslutades 30/06/2014 miljoner CHF Rörelseintäkter totalt Rörelsekostnad Koncernens nettoresultat Balansräkning 1/12/2013 miljoner CHF 30/06/2014 miljoner CHF Tillgångar totalt 19,643,2 19,791.2 Eget kapital (exkl. ickekontrollerande intressen) 1, ,620.4 Från kunder 1, ,254.5 Till kunder 9, ,466.2 Kapitaltäckningskvoter BIS 31/12/ /06/2014 Kapitaltäckningskvot för primärkapital (%) Netto BIS-berättigat primärkapital (m CHF) 1, ,387.1 Riskavvägda positioner totalt (m CHF) 5, ,312.9 B.19 med B.13 Utlåtande om Garantigivarens framtidsutsikter Utlåtande om förändringar i Garantigivarens ställning Nyligen inträffade händelser som rör garantigivaren och som väsentligen Riskförhållande 31/12/ ) 30/06/ ) Genomsnittligt Value-at- Risk (marknadsrisk) (miljoner CHF) 1 ) Genomsnittlig Value-at-Risk (12 månader) för positioner inom avdelningen för finansiella produkter inom affärsenheten investeringstjänster. Historisk simulering av Value-at-Risk; konfidensnivå på 99 %; 1 dags innehavsperiod; 4-årig historisk observationsperiod. 2 ) Genomsnittlig Value-at-Risk (6 månader) för positioner inom avdelningen för finansiella produkter inom affärsenheten investeringstjänster. Historisk simulering av Value-at-Risk; konfidensnivå på 99 %; 1 dags innehavsperiod; 4-årig historisk observationsperiod. Det har inte förekommit några väsentligt negativa förändringar vad gäller Garantigivarens framtidsutsikter sedan den 31 december 2013, vilket är datumet för dess senaste publicerade reviderade årsredovisning. Ej tillämpligt Det har inte förekommit några betydande förändringar vad gäller Garantigivarens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 30 juni 2014, alltså den period som omfattas av den historiska finansiella informationen. Ej tillämpligt Det har inte förekommit några nyligen inträffade händelser som rör Garantigivaren och som är väsentligen relevanta för bedömningen av 7

8 B.19 med B.14 B.19 med B.15 B.19 med B.16 gäller bedömningen av Garantigivarens solvens. Koncernens struktur och Garantigivarens ställning inom koncernen/ Garantigivarens beroendeförhålland e till andra enheter inom koncernen Beskrivning av Garantigivarens huvudsakliga verksamhet Instanser med ägande eller kontroll vad beträffar Garantigivaren Garantigivarens solvens. Garantigivaren är moderbolag inom Vontobelkoncernen. Vad beträffar organisationsstrukturens övriga aspekter, se B.19 med B.5 ovan. Garantigivarens affärsverksamhet påverkas därför särskilt av de operativa Vontobelföretagens situation och verksamhet (konsoliderat). I enlighet med bolagsordningens artikel 2 har Garantigivaren som syfte att investera i alla slags företag, både i Schweiz och utomlands. Garantigivaren är moderbolag i Vontobelkoncernen, vilket särskilt innefattar Bank Vontobel AG. Vontobelkoncernen är en schweizisk privat bankkoncern med internationell verksamhet och med högkvarter i Zürich. Koncernen specialiserar sig på tillgångsförvaltning för privata kunder och institutioner samt samarbetspartners och är verksam genom tre affärsenheter, privat bankverksamhet (Private Banking), investeringstjänster (Investment Banking) och tillgångsförvaltning (Asset Management). De huvudsakliga aktieägarna i garantigivaren är Dr. Hans Vontobel, Ruth de la Cour-Vontobel, Vontrust AG, övriga aktieägare inom familjen, Vontobelstiftelsen, Pellegrinus Holding AG, Vontobel Holding AG själv, inklusive alla dotterbolag (som äger aktier utan rösträtt) samt verkställande medlemmar ("Poolmedlemmar"). Poolmedlemmarna deltar i ett poolingavtal för aktieägare som omfattar vissa aktier i Garantigivaren som definieras i avtalet. Den 31 december 2013 var 40 % av alla emitterade aktier bundna av poolingavtalet för aktieägare. Försäljning av aktier i Garantigivaren som omfattas av poolen kräver förhandsgodkännande av poolmedlemmarna. Poolmedlemmarna disponerar fritt över eventuella övriga aktier. I samband med långfristiga samarbetsavtal undertecknade poolmedlemmarna ett deltagandeavtal med Raiffeisen Switzerland Genossenschaft den 7 juni 2004, vilket medförde att Raiffeisen Switzerland Genossenschaft innehar totalt 12,5 % av aktierna i Garantigivaren. Den 20 juni 2014 meddelade Raiffeisen Schweiz Genossenschaft att detta samarbetsavtal sägs upp från och med 30 juni I detta sammanhang meddelade Garantigivaren att den ämnade återköpa de 12,5 % av aktierna i Garantigivaren som Raiffeisen Schweiz Genossenschaft innehar, i syfte att dra in dessa aktier. Garantigivaren hade formellt använt sin återköpsrättighet den 29 juli Återköpet av 8,125 miljoner aktier i Garantigivaren gjordes slutligen den 29 augusti Vontobel kommer att lägga in ett förslag om indragning av de 8,125 miljoner aktier som återköptes från Raiffeisen Schweiz Genossenschaft till Garantigivarens ordinarie bolagsstämma som ska hållas 28 april

9 Avsnitt C Värdepapper C.1 Värdepapprens typ och klass, identifieringsnumm er för värdepappren Värdepappren är överlåtbara och får överlåtas fritt. Värdepapprens form [Värdepapper i form av Tyska Globala Certifikat: Värdepapperen utgör innehavarpapper i enlighet med avsnitt 793 i den tyska civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB") och bestyrks med ett globalt certifikat i enlighet med avsitt 9 a i den tyska lagen om förvaring av värdepapper, (Depotgesetz). Det globala certifikatet deponeras hos den Centrala Värdepappersförvararen (såsom definierad nedan).] [Värdepapper i form av Schweiziska Kontobaserade Värdepapper: Värdepapperen utgör förmedlade värdepapper ("Förmedlade Värdepapper") enligt vad som avses i den schweiziska federala lagen om förmedlade värdepapper (Bundesgesetz über Bucheffekten, "BEG"). Dessa emitteras i dematerialiserad form enligt artikel 973 c i den schweiziska civillagen (Zivilgesetzbuch) (lagen om skyldigheter) i form av kontobaserade värdepapper (Wertrechte). Emittenten skapar kontobaserade värdepapper genom att registrera dem i ett register över kontobaserade värdepapper som Emittenten upprätthåller. Dessa kontobaserade värdepapper registreras sedan i den Centrala Värdepappersförvararens huvudsakliga register. När de kontobaserade värdepapperna har registrerats i den Centrala Värdepappersförvararens huvudregister och krediterats i ett eller flera värdepapperskonton, skapas Kontobaserade Värdepapper i enlighet med artikel 6 (1) c) BEG. [Värdepapper i form av Svenska Registrerade Värdepapper: Värdepapperen är i dematerialiserad form och bestyrks endast som bokförda enheter i den Centrala Värdepapperförvararens (enligt definitionen nedan) system för registrering av värdepapper och avräkning av värdepapperstransaktioner i enlighet med kapitel 4 lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ("LKFI"), vilket innebär att det inte förekommer några fysiska värdepapper.] [Värdepapper i form av Finska Registrerade Värdepapper: Värdepapperen är i dematerialiserad form och bestyrks endast som bokförda enheter i den Centrala Värdepapperförvararens (enligt definitionen nedan) system för registrering av värdepapper och avräkning av värdepapperstransaktioner i enlighet med den finska lagen om värdeandelskonton (827/1991) och den finska lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012), vilket innebär att det inte förekommer några fysiska värdepapper.] Inga definitiva värdepapper kommer att emitteras. Central Värdepappersförvarare [Värdepapper i form av Tyska Globala Certifikat: Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, Eschborn, Tyskland] [Värdepapper i form av Schweiziska Kontobaserade Värdepapper: SIX SIS AG, Baslerstraße 100, 4600 Olten, Schweiz] [Värdepapper i form av Svenska Registrerade Värdepapper: Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, Box 191, SE Stockholm, Sverige] [Värdepapper i form av Finska Registrerade Värdepapper: Euroclear 9

10 Finland Oy, PB 1110, Urho Kekkonens gata 5C, Helsingfors, Finland] Identifieringsnummer för värdepapperna ISIN: [WKN: ] [Valor: ] [NGM Symbol: ] [Infoga alternativa identifieringsnummer: ] C.2 Emissionsvaluta Valutan för värdepapperna är ("Avräkningsvaluta"). [Eventuella referenser till ska förstås som referenser till [infoga uppgifter om valuta: ].] C.5 Beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten till överlåtelse av värdepapperna C.8 Beskrivning av rättigheterna som är anknutna till Värdepapperna, inklusive rangordning och begränsningar av rättigheterna Ej tillämpligt Värdepapperna får överlåtas fritt. Inlösen eller inlösen vid löptidens slut Värdepapperna ger Värdepappersinnehavaren [- med förbehåll för fall då Värdepapperna blir värdelösa före förfallotidpunkten -] rätt att kräva att Emittenten löser in värdepapperna då dessa förfaller [eller vid inlösen] [eller då löptiden tar slut] genom att betala ett kontantbelopp ("Kontantbelopp"), så som beskrivs i C.15. Tillämplig lag Värdepappernas form och innehåll samt Emittentens och Värdepappersinnehavarnas rättigheter och skyldigheter fastställs i enlighet med [tysk lag] [schweizisk lag][, förutom att registreringen av [Svenska] [Finska] Registrerade Värdepapper styrs av [svensk] [finsk] lag.] Garantins form och innehåll samt de rättigheter och skyldigheter som den medför, fastställs i enlighet med schweizisk lag. Rangordning av värdepappren De skyldigheter som följer av Värdepapperna utgor direkta och icke sakerstallda forpliktelser for Emittenten och rangordnas pari passu i relation till varandra och i relation till Emittentens alla andra icke sakerstallda och icke efterstallda forpliktelser, förutom vad beträffar de förpliktelser som måste prioriteras på grund av tvingande lagenliga krav. Begränsningar av rättigheterna Enligt de Allmänna Villkoren kan Emittenten göra justeringar vid förekomsten av definierade händelser för att ta hänsyn till relevanta förändringar eller händelser som är knutna till ifrågavarande Underliggande (enligt definitionen i Element C.20 nedan) eller kan extraordinärt avsluta Värdepappernas löptid. I händelse av marknadsstörningar är det möjligt att värderingen av Värdepapperna i relation till Underliggande kan försenas och detta kan inverka på Värdepappernas värde och/eller försena betalningen av 10

11 C.11 Upptagande till handel på en reglerad marknad eller övriga, motsvarande marknader Kontantbeloppet. I sådana fall kan Emittenten efter sitt eget rimliga gottfinnande fastställa en kurs eller nivå eller ett pris för Underliggande som är relevant för värderingen av Värdepapperna. [I händelse av Open-End (X-)Knock Out-Warrants och (X-)Mini-Futures, infoga: Emittenten har rätt att ordinärt avsluta alla värdepappers löptid genom att betala den ordinära slutlikviden (som beräknas på samma sätt som Kontantbeloppet) och att avsluta Värdepappernas giltighet.] [om upptagande till handel på en reglerad marknad eller andra motsvarande marknader inte föreligger, eller om bara inkluderande i en reglerad icke officiell marknad avses, infoga: Ej tillämpligt ] [om upptagande till handel på en reglerad marknad eller på andra motsvarande marknader inte föreligger: Ingen avsikt föreligger att uppta Värdepapperen till handel på en reglerad marknad eller övriga, motsvarande marknader.] [om avsikt föreligger att bli upptagen till handel på en reglerad marknad eller andra motsvarande marknader, infoga: Ansökan kommer att göras för att Värdepapperna noteras på [den reglerade marknaden som utgörs av Frankfurtbörsen][,] [och] [den reglerade marknaden som utgörs av Stuttgartbörsen (Baden-Württembergische Wertpapierbörse)] [och] [Nordic Growth Market (Nordic Derivatives Exchange [Sverige][Finland], NDX)].] [om (bara) inkluderande i en reglerad icke officiell marknad avses, infoga: Ansökan kommer att göras för att Värdepapperna [bara][även] ska inkluderas i den reglerade icke officiella marknaden på följande börser: Börs: [Frankfurter Wertpapierbörse [Stuttgart Stock Exchange (Baden-Württembergische Wertpapierbörse) Marknad: Börse Frankfurt Zertifikate Premium] EUWAX] [om tillämpligt, infoga andra/ytterligare börs(er) till vilka ansökan om inkluderande i en icke officiell marknad kommer göras ] [Datumet då det förväntas att Värdepapperna kommer att [inkluderas i] [och] [upptas till] handel är.] C.15 Beskrivning av hur investeringens värde påverkas av det Underliggande instrumentets värde Värdepapperna har en derivatdel, dvs. att de är finansiella instrument vilkas värde härleds ur värdet för ett annat referensinstrument (Underliggande). Investerarna kan delta i hur Underliggande presterar, utan att köpa vederbörande Underliggande. Endast en liten kapitalmängd behöver sysselsättas, jämfört med en direktinvestering i Underliggande, vilket medför en hävstångseffekt. Förändringar i Underliggande leder vanligtvis till en oproportionerlig förändring i Värdepappernas värde. [Om det rör sig om Warranter, infoga: Warranter av typen [Call] [Put] är Värdepapper som gör att 11

12 investerarna kan delta i Underliggandes [stigning] [fall] med hävstångseffekt. Kontantbelopp Warranter berättigar Värdepappersinnehavaren till betalning av Kontantbeloppet på Slutdagen (enligt definitionen i C.16 nedan). Warranterna [ger inte Värdepappersinnehavaren någon rätt till inlösen under löptiden utan löses in automatiskt på slutdagen (Europeisk typ).] [ger Värdepappersinnehavaren rätt till inlösen (Amerikansk typ), dvs. att Värdepappersinnehavaren kan lösa in Värdepapperna på inlösendagarna under Värdepappernas löptid och på så sätt i händelse av faktisk inlösen kräva att Kontantbeloppet betalas före slutdagen. Om Warranterna inte löses in före slutdagen, löses de in automatiskt på den Slutliga Inlösendagen.] Kontantbeloppet för Warranterna är beroende av hur ifrågavarande Underliggande presterat. Den centrala faktor som påverkar nivån för ifrågavarande Kontantbelopp är det belopp med vilket Underliggandes relevanta kurs, nivå eller pris på Värderingsdagen (det så kallade Referenspriset, se C.19) [Call: är högre än] [Put: är lägre än] Strike. Vederbörande grad måste även inkluderas i beräkningen av Kontantbeloppet, dvs. uttryckt som en formel: Kontantbelopp = [Call: (Referenspris - Strike) [/][x] Grad] [Put: (Strike - Referenspris) [/][x] Grad].] [Om det rör sig om (X-)Knock Out-Warranter, infoga: [X-]Knock Out-Warranter av typen [Down and Out Call (Call)] [Up and Out Put (Put)] är Värdepapper som gör att investerarna kan delta i Underliggandes [stigning] [fall] med hävstångseffekt. [X-]Knock Out- Warranter ger Värdepappersinnehavaren rätt till betalning av Kontantbeloppet på slutdagen (enligt definitionen i C.16 nedan), under förutsättning att Barriärhändelsen (enligt definitionen nedan) inte inträffar och leder till att löptiden avslutas i förtid eftersom Värdepappret blir värdelöst. Förekomsten av en Barriärhändelse är beroende av hur Underliggande presterar [för X-Knock Out-Warranter: samt hur X-indexet presterar]. Den centrala faktor som påverkar nivån för ifrågavarande Kontantbelopp är det belopp med vilket Underliggandes relevanta kurs, nivå eller pris på Värderingsdagen (det så kallade Referenspriset, se C.19) [Call: är högre än] [>Put: är lägre än] Strike. Vederbörande grad måste även inkluderas i beräkningen av Kontantbeloppet, dvs. uttryckt som en formel: Kontantbelopp = [Call: (Referenspris - Strike) [/][x] Grad] [Put: (Strike - Referenspris) [/][x] Grad]. 12

13 Tidig inlösen om Barriärhändelse inträffar En "Barriärhändelse" äger rum om Observationspriset [rör eller] [call: faller under] [put: överstiger] knock out-barriären under Observationsperioden. Det räcker med ett enda tillfälle då Observationspriset [är lika med eller] [Call: faller under] [Put: överstiger] barriären för att Barriärhändelsen ska äga rum. Värdepapperna löses in automatiskt och blir omedelbart värdelösa. Då Barriärhändelsen äger rum tar Värdepappernas löptid slut i förtid, utan att Värdepappersinnehavaren vidtar några vidare åtgärder.] [Om det rör sig om (X)-Knock Out-Warranter med Stop-Loss, infoga: [X-]Knock Out-Warranter med Stop-Loss av typen [Down and Out Call (Call)] [Up and Out Put (Put)] är Värdepapper som gör att investerarna kan delta i Underliggandes [stigning] [fall] med hävstångseffekt. De har en Stop-Loss-barriär som är [Call: högre än] [Put: lägre än] Strike. [X-]Knock Out-Warranter med Stop-Loss ger Värdepappersinnehavaren rätt till betalning av Kontantbeloppet på Slutdagen (såsom definierat i C.16 nedan), under förutsättning att Barriärhändelse (enligt definitionen nedan) inte inträffar och leder till att löptiden avslutas i förtid. Förekomsten av en Barriärhändelse är beroende av hur Underliggande presterar [för X-Knock Out-Warranter: med Stop-Loss samt hur X-indexet presterar]. Den centrala faktor som påverkar nivån för ifrågavarande Kontantbelopp är det belopp med vilket Underliggandes relevanta kurs, nivå eller pris (det så kallade Värderingspriset, se C.19) [Call: är högre än] [Put: är lägre än] Strike. Vederbörande grad måste även inkluderas i beräkningen av Kontantbeloppet, dvs. uttryckt som en formel: Kontantbelopp = [Call: (Värderingspris - Strike) [/][x] Grad] [Put: (Strike - Värderingspris) [/][x] Grad]. Om någon Barriärhändelse inte äger rum används Underliggandes Referenspris på Värderingsdagen som Värderingspris för beräkning av Kontantbeloppet, se C.19. Tidig inlösen om Barriärhändelse inträffar En "Barriärhändelse" äger rum om Observationspriset [rör eller] [Call: faller under] [Put: överstiger] Stop-Loss-barriären under Observationsperioden. Det räcker med ett enda tillfälle då Observationspriset [är lika med eller] [Call: faller under] [Put: överstiger] Barriären för att Barriärhändelsen ska äga rum. Kontantbeloppet beräknas med hjälp av samma formel (visas ovan) 13

14 som vid inlösen i slutet av löptiden, men Värderingspriset ersätts med Referenspriset för Stop-Loss (se C.19) som fastställs av Beräkningsagenten efter eget, rimligt gottfinnande. Det går inte att exkludera möjligheten att Kontantbeloppet, särskilt i händelse av att Underliggandes pris snabbt [Call: faller] [Put: stiger], kan vara noll. Då Barriärhändelsen äger rum tar Värdepappernas löptid slut i förtid, utan att Värdepappersinnehavaren vidtar några vidare åtgärder.] [Om det rör sig om Open-End (X-)Knock Out-Warranter, infoga: Open-End [X-]Knock Out-Warranter av typen [Down and Out Call (Call)] [Up and Out Put (Put)] är Värdepapper som gör att investerarna kan delta i Underliggandes [stigning] [fall] med hävstångseffekt. Open-End [X-]Knock Out-Warranter har ingen fast löptid och ger därför inte Värdepappersinnehavaren någon rättighet till betalning av Kontantbeloppet på ett visst datum som specificeras före emissionen och på bas av ett särskilt pris för Underliggande. Beräkningen och (påföljande) betalning av Kontantbeloppet eller slutbeloppet äger rum under förutsättning att Barriärhändelsen (enligt definitionen nedan) inte äger rum under tiden när Värdepappersinnehavaren effektivt löser in Värdepapperna eller när Emittenten avslutar Värdepappernas löptid i förtid. Förekomsten av en Barriärhändelse är beroende av hur Underliggande presterar [för Open-End X-Knock Out-Warranter: samt hur X-indexet presterar]. Beräkningen av nivån för ifrågavarande Kontantbelopp är även i stor grad beroende på vad Underliggandes kurs, nivå eller pris är på värderingsdagen "Referenspriset"). Vad beträffar Open-End (X-)Knock Out-Warranter bör det noteras att i enlighet med vissa regler kan vissa produktegenskaper, inklusive bland annat Strike [och till och med Underliggande] komma att justeras. Beräkningen av Kontantbeloppet enligt beskrivningen nedan är alltid anknuten till aktuell Strike [och Underliggande] som gäller vid ifrågavarande tidpunkt. Därför baseras nivån för ifrågavarande Kontantbelopp på det belopp med vilket Referenspriset [Call: är högre än] [Put: är lägre än] aktuell Strike. Vederbörande Grad måste även inkluderas i beräkningen av Kontantbeloppet, dvs. uttryckt som en formel: Kontantbelopp = [Call: (Referenspris - aktuell Strike) [/][x] Grad] [Put: (aktuell Strike - Referenspris) [/][x] Grad]. Tidig inlösen om Barriärhändelse inträffar En "Barriärhändelse" äger rum om Observationspriset [är lika med 14

15 eller] [Call: faller under] [Put: överstiger] Knock Out-Barriären under Observationsperioden. Knock Out-Barriären justeras även regelbundet, vilket medför att förekomsten av en Barriärhändelse alltid är beroende av ifrågavarande aktuella Knock Out-Barriär. Det räcker med ett enda tillfälle då Observationspriset [är lika med eller] [Call: faller under] [Put: överstiger] den aktuella Knock Out-barriären för att Barriärhändelsen ska äga rum. Värdepapperna löses in automatiskt och blir omedelbart värdelösa. Då Barriärhändelsen äger rum tar Värdepappernas löptid slut i förtid, utan att Värdepappersinnehavaren vidtar några vidare åtgärder. Förekomsten av en sådan Barriärhändelse har i allmänhet företräde framför inlösen av Värdepapperna eller framför att löptiden tar slut. Reguljära justeringar av Strike och Knock Out-Barriär Vad beträffar Open-End (X-)Knock Out-Warranter kan Värdepappernas Strike och Knock Out-Barriär ändras vid justeringsdatumet i enlighet med en viss justeringslogik som leder till att båda vanligen [Call: ökar] [Put: minskar] (aktuell Strike, aktuell Knock Out-Barriär). Därför [Call: ökar] [Put: faller] aktuell Strike som regel kontinuerligt, helt enkelt på grund av att tiden går, vilket inverkar negativt på Värdepappernas värde, eftersom skillnaden mellan Underliggandes pris och aktuell Strike blir mindre. [Ytterligare justeringar vad beträffar terminer eller ränteterminer som Underliggande på grund av Rollover Förutom de justeringar som beskrivs precis ovan kan Värdepappernas (aktuella) Underliggande vad beträffar terminer eller ränteterminer som Underliggande och därmed referensinstrumentet även ändras regelbundet på grund av att terminerna eller ränteterminerna byts mot nya terminer eller ränteterminer strax innan de löper ut ("Rollover"). För att se till att denna Rollover av Underliggande på det stora hela inte inverkar på Värdepappernas värde, justeras även aktuell Strike och aktuell Knock Out-Barriär samtidigt som Rollover inträffar.]] [Om det rör sig om (X-)Mini-Futures, infoga: [X-]Mini-Futures av typen [Long] [Short] är Värdepapper som gör att investeraren kan delta i [Long: en ökning] [Short: ett fall] av Underliggande med hävstångseffekt. [X-]Mini-Futures har ingen fast löptid och ger därför inte Värdepappersinnehavaren någon rätt till betalning av Kontantbeloppet på ett visst datum som specificerats på förhand, vid emissionstidpunkten. Beräkningen och (påföljande) betalning av Kontantbeloppet eller slutbeloppet äger rum under förutsättning att Barriärhändelsen (enligt definitionen nedan) inte äger rum under tiden när Värdepappersinnehavaren effektivt löser in Värdepapperna 15

16 eller när Emittenten säger upp Värdepapperna i förtid. Förekomsten av en Barriärhändelse är beroende av hur Underliggande presterar [för X-Mini-Futures: samt hur X-indexet presterar]. Den centrala faktor som påverkar nivån för ifrågavarande Kontantbelopp är det belopp med vilket Underliggandes relevanta kurs, nivå eller pris (det så kallade Värderingspriset, se C.19) [Long: är högre än] [Short: är lägre än] Strike. Vad beträffar [X-]Mini-Futures bör det noteras att i enlighet med vissa regler kan vissa produktegenskaper, inklusive bland annat Strike[och till och med Underliggande] komma att justeras. Beräkningen av Kontantbeloppet enligt beskrivningen nedan är alltid anknuten till aktuell Strike [och Underliggande] som gäller vid ifrågavarande tidpunkt. Därför baseras nivån för ifrågavarande Kontantbelopp på det belopp med vilket referenspriset [Long: är högre än] [Short: är lägre än] aktuell Strike. Vederbörande Grad måste även inkluderas i beräkningen av Kontantbeloppet, dvs. uttryckt som en formel: Kontantbelopp = [Long: (Värderingspris - aktuell Strike) [/][x] Grad] [Short: (aktuell Strike - Värderingspris) [/][x] Grad]. Om någon Barriärhändelse inte äger rum används Underliggandes relevanta kurs, nivå eller pris på Värderingsdagen (så kallat Referenspris, se C.19) som Värderingspris för beräkning av Kontantbeloppet. Tidig inlösen om Barriärhändelse inträffar En "Barriärhändelse" äger rum om Observationspriset [rör eller] [Long: faller under] [Short: överstiger] Stop-Loss-Barriären under Observationsperioden. Stop-Loss-Barriären justeras även regelbundet, vilket medför att förekomsten av en Barriärhändelse alltid är beroende av ifrågavarande aktuella Stop-Loss-Barriär. Det räcker med ett enda tillfälle då Observationspriset [är lika med eller] [Long: faller under] [Short: överstiger] den aktuella Stop-Loss-Barriären för att Barriärhändelsen ska äga rum. Kontantbeloppet beräknas med hjälp av samma formel (visas ovan), Värderingspriset ersätts med Referenspriset för Stop-Loss (se C.19) som fastställs av Beräkningsagenten efter eget, rimligt gottfinnande. Det går inte att exkludera möjligheten att Kontantbeloppet, särskilt i händelse av att Underliggandes pris snabbt [long: faller] [short: stiger], kan vara noll. Då Barriärhändelsen äger rum tar Värdepappernas löptid slut i förtid, utan att Värdepappersinnehavaren vidtar några vidare åtgärder. Förekomsten av en sådan Barriärhändelse har i allmänhet företräde framför inlösen av Värdepapperna eller framför att löptiden tar slut. 16

17 Reguljära justeringar av Strike och Stop-Loss-Barriär Vad beträffar [X-]Mini-Futures kan Värdepappernas Strike och Stop- Loss-Barriär ändras på specifika justeringsdagar i enlighet med en viss justeringslogik, därvid bägge normalt [long: ökar] [short: minskar] (aktuell Strike, aktuell Stop-Loss-Barriär). Därför [Long: ökar] [Short: faller] aktuell Strike som regel kontinuerligt, helt enkelt på grund av att tiden går, vilket inverkar negativt på Värdepappernas värde, eftersom skillnaden mellan Underliggandes pris och aktuell Strike blir mindre. [Ytterligare justeringar vad beträffar terminer eller ränteterminer som Underliggande på grund av Rollover Förutom de justeringar som beskrivs precis ovan kan Värdepappernas (aktuella) Underliggande vad beträffar terminer eller ränteterminer som Underliggande och därmed referensinstrumentet även ändras regelbundet på grund av att terminerna eller ränteterminerna byts mot nya terminer eller ränteterminer strax innan de löper ut ("Rollover"). För att se till att denna Rollover av Underliggande på det stora hela inte inverkar på Värdepappernas värde, justeras även aktuell Strike och aktuell Stop-Loss-Barriär samtidigt som Rollover inträffar.]] Typ: Underliggande: (för ytterligare detaljer, se C.20) [X-index: (för ytterligare detaljer, se C.20)] Strike [på emissionsdagen]: Grad: Typ av Inlösen: [Europeisk inlösentyp] [Amerikansk inlösentyp] [Inlösendag(ar): ] [Slutlig inlösendag: ] Löptid: [Värderingsdatum: ] [Knock Out-Barriär [på emissionsdagen]: ] [Stop-Loss-Barriär [på emissionsdagen]: ] [Observationspris: ] C.16 Stängnings- eller förfallodag [Observationsperiod: ] Se även den emissionsspecifika informationen under C.16. [För Warranter av Europeisk Inlösentyp och för (X)-Knock Out-Warranter, infoga: Förfallodagen är [ ] [den [femte (5:e)] [sjunde (7:e)] [ ] arbetsdagen efter Värderingsdatum].] [För Warranter av Amerikansk Inlösentyp, infoga: 17

18 Förfallodagen är, (a) om Värderingsdatum är detsamma som Slutligt Inlösendatum, ; i övriga fall, den [den [femte (5:e)] [sjunde (7:e)] [ ] arbetsdagen efter Värderingsdatum].] [För (X-)Knock Out-Warranter (med Stop-Loss), Open-End (X-)Knock Out-Warranter och (X-)Mini-Futures, infoga: Förfallodagen är [ ] [eller den [den [femte (5:e)] [sjunde (7:e)] [ ] arbetsdagen efter Värderingsdatum].] [ ] arbetsdagen efter den dag då en Barriärhändelse enligt beskrivningen i C. 15 äger rum] [den [den [femte (5:e)] [sjunde (7:e)] [ ] arbetsdagen efter Värderingsdatum].]efter Värderingsdatum [eller det datum då en a Barriärhändelse enligt beskrivningen i C. 15 äger rum]]. [infoga ändrad definition för Förfallodag där så är tillämpligt: ] [Värderingsdag [och Inlösenperiodens slut]: se C. 15] C.17 Beskrivning av avräkningsförfarand et C.18 Beskrivning av inlösen för derivatinstrument Beräkningsagenten beräknar de belopp som ska betalas och Emittenten gör dessa tillgängliga för den Centrala Värdepappersförvararen på Förfallodagen, via Betalningsagenterna. [Tyska Globala Värdepapper eller Schweiziska Kontobaserade Värdepapper: för vidare överföring till ifrågavarande förvaltande bank för kreditering till Värdepappersinnehavarna. Emittenten ska därmed befrias från alla sinabetalningsförpliktelser.] [Svenska Registrerade Värdepapper eller Finska Registrerade Värdepapper: för kreditering till Värdepappersinnehavarna. Överföringen av den Centrala Värdepappersförvararen eller enligt den Centrala Värdepappersförvararens instruktion befriar Emittenten från dess betalningsförpliktelser under Värdepapperen motsvarande det överförda beloppet. Om en förfallen betalning måste göras på annan än vanlig arbetsdag kan betalningen förläggas till följande arbetsdag. Beräkningsagent: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz Betalningsagenter: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz; and [för Tyska Globala Värdepapper eller Schweiziska Kontobaserade Värdepapper, infoga: Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, München, Tyskland] [för Svenska Registrerade Värdepapper eller Finska Registrerade Värdepapper, infoga: Svenska Handelsbanken AB (publ), SE , Stockholm, Sverige] Värdepapperna löses in [- under förutsättning att ingen Barriärhändelse har ägt rum -] genom betalning av Kontantbeloppet. Ytterligare uppgifter om inlösentidpunkt och hur beloppet beräknas finns under punkterna C.15 till C.17. [Om valutan för Underliggande inte är densamma som Värdepappernas avräkningsvaluta (se C.20), infoga: Kontantbeloppet omräknas till Värdepappernas avräkningsvaluta på 18

19 Värderingsdagen, i enlighet med relevant omräkningskurs. [för Värdepapper med valutasäkring ("Quantostruktur"), infoga dessutom: Omräkningen baseras på en omräkningskurs som är 1:1 ("Quantostruktur").]] Om det fastställda Kontantbeloppet inte är positivt [eller om värdepapperna blir värdelösa omedelbart efter en Barriärhändelse (se C.15)], ser Emittenten till att [Värdepapperna avregistreras med noll värde] [ett belopp på [0,001] [ ] enheter i Avräkningsvalutan betalas], vilket ekonomisk uttryckt innebär en totalförlust för Värdepappersinnehavaren. C.19 Lösenpris/sista referenspris för Underliggande [För Knock Out-Warranter med Stop-Loss och (X-)Mini-Futures, infoga: Kontantbeloppets storlek är beroende av Underliggandes Värderingspris. Om en Barriärhändelse äger rum är Värderingspriset referenspriset för Stop-Loss; om ingen Barriärhändelse äger rum är Värderingspriset detsamma som Underliggandes Värderingspris på Värderingsdagen. Referenspriset för Stop-Loss är [ett belopp som fastställs av Beräkningsagenten efter eget, rimligt gottfinnande som pris för [aktuell] Underliggande [eller X-indexet] inom en tid på [en timme] [ ] efter att en Barriärhändelse ägt rum] [infoga ändrat förfarande för att fastställa Referenspriset för Stop-Loss där så är tillämpligt: ].] [För Warranter, (X-)Knock Out-Warranter och Open-End (X-)Knock Out- Warranter, infoga: Kontantbeloppets nivå är beroende [- under förutsättning av ingen Barriärhändelse har ägt rum och Värdepapperna har blivit värdelösa -] på Underliggandes Referenspris på Värderingsdagen.] Referenspris innebär [För aktier, värdepapper som representerar aktier (amerikanska eller internationella depåbevis) och andra värdepapper som betalar ut dividend som Underliggande, infoga: Underliggandes slutpris så som fastställt och publicerat av Referensagenten på Värderingsdagen.] [För index som Underliggande, infoga: [det slutliga avräkningspriset för [optioner] [terminer] på Underliggande så som fastställt och publicerat av Derivatbörsen på Värderingsdagen. Om Värderingsdagen inte är den slutliga avräkningsdagen på Derivatbörsen för [optioner] [terminer] på Underliggande, är Referenspriset Underliggandes slutpris så som fastställt och publicerat av Referensagenten.] [Underliggandes slutpris så som fastställt och publicerat av Referensagenten på Värderingsdagen.]] [För obligationer som Underliggande, infoga: [Underliggandes värde så som fastställt och publicerat som slutpris på Referensagenten på Värderingsdagen.]] [Underliggandes pris så som visas på [skärmsidan ] vid Värderingstiden på Värderingsdagen och som går att få där]. 19

20 [, samt jämte upplupen ränta på Underliggande (om räntan inte innefattas i det fastställda priset)].] [För råvaror som Underliggande, infoga: [Underliggandes värde så som fastställt och publicerat av Referensagenten som slutpris [vid Värderingstidpunkten] på Värderingsdagen.]] [För terminer eller ränteterminer som Underliggande, infoga: Underliggandes avräkningspris så som fastställt och publicerat av Referensagenten på Värderingsdagen.] [För valutakurser som Underliggande, infoga: [den valutakurs som fastställs av Referensagenten vid Värderingstidpunkten på Värderingsdagen och som sedan publiceras på referenssidan.] [kursen för det Underliggande på den internationella inter-bank marknaden vid värderingstidpunkten på Värderingsdagen som skäligen bestäms ensidigt av Beräkningsagenten med beaktande av köp- och säljpriserna som visas på Reuters Monitor Service System.]] [För räntor som Underliggande, infoga: den valutakurs som [fastställs av Referensagenten] [vid Värderingstidpunkten] [och] som publiceras på Referenssidan på Värderingsdagen.] [För investeringsenheter som Underliggande, infoga: [Underliggandes värde så som fastställt och publicerat av Referensagenten på Värderingsdagen.] [infoga ändrad bestämmelse som rör fastställande av Referenspris där det är tillämpligt: ] C.20 Beskrivning av Underliggande och var det går att hitta information om Underliggande Underliggande som Värdepapperna är länkade till är: [aktie, värdepapper som representerar aktier (amerikanska/internationella depåbevis) eller annat värdepapper som betalar dividend, emittent, ISIN- och/eller Bloombergsymbol, valuta, vidare detaljer där så är relevant] [obligation, emittent, ISIN - och/eller Bloombergsymbol, valuta, vidare detaljer där så är relevant]] [index, indexberäknande agent, ISIN- och/eller Bloombergsymbol, valuta, indexfriskrivning där så är relevant, angivelse om var det går att få information om indexet, vidare detaljer där så är relevant] [råvara, ISIN- och/eller Bloombergsymbol, valuta, kort beskrivning där så är relevant, vidare detaljer där så är relevant] [termin, räntetermin, förfallomånad/-år, ISIN- och/eller Bloombergsymbol, kort beskrivning där så är relevant, vidare detaljer där så är relevant] [valutakurs, ISIN- och/eller Bloombergsymbol, kort beskrivning där så är relevant, vidare detaljer där så är relevant] 20

Svensk översättning av sammanfattningen

Svensk översättning av sammanfattningen Följande översättning av sammanfattningen till svenska har alternativ och/eller platshållare som markerats med hakparentes eller i kursiv still vad beträffar de värdepapper som kan komma att emitteras

Läs mer

Svensk översättning av sammanfattningen

Svensk översättning av sammanfattningen Följande översättning av sammanfattningen till svenska har alternativ och/eller platshållare som markerats med hakparentes eller i kursiv still vad beträffar de värdepapper som kan komma att emitteras

Läs mer

Svensk översättning av sammanfattningen

Svensk översättning av sammanfattningen Följande översättning av sammanfattningen till svenska har alternativ och/eller platshållare som markerats hakparentes eller i kursiv still vad beträffar de värdepapper som kan komma att emitteras i enlighet

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 28 juni 2013 diarienr 13-5865 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 19 juli 2013 Tilläggsprospektets diarienr 13-7958 Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 12 mar 2014 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Boliden AB SSAB AB Ser. A Med noteringsdag: 27 mars 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Avseende: Long: Aktie, Ericsson B Short: Aktie, Nokia Oyj (SEK) Noteringsdag: 12 januari 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Turbo

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Certifikat BULL ICA X3 H

Certifikat BULL ICA X3 H Certifikat BULL ICA X3 H Avseende: ICA Gruppen AB Noteringsdag: 29 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 15-2553 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag:

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag: E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 13 dec 2013 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

Råvarucertifikat LONG PALL H

Råvarucertifikat LONG PALL H Råvarucertifikat LONG PALL H Avseende: Terminskontrakt palladium Noteringsdag: 13 juni 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2013 diarienr 13-11945 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 4 februari 2014 Tilläggsprospektet diarienr 14-1432 Swedbank Hypotek AB (publ)

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 5 april 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade slutliga

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj 2013. TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj 2013. TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Sammanfattning och värdepappersnot 8 maj 2013 rörande TURBO-warranter Obegränsade TURBO-warranter Detta dokument innefattar en sammanfattning ( Sammanfattningen

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med Noteringsdag: 24 maj 2016 Slutliga Villkor - Dessa Slutliga

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 24 okt 2014 1 Slutliga Villkor - Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor har

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker Warranter Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med Noteringsdag: 5 juli 2016 Slutliga

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 11 april 2013 diarienr 13-2892 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 19 juli 2013 Tilläggsprospektets diarienr 13-7948 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Inbjudan. A. Agenda och förslag. 1. Val av ordförande (för EGM)

Inbjudan. A. Agenda och förslag. 1. Val av ordförande (för EGM) Vi har nöjet att bjuda in samtliga aktieägare i Oriflame Holding AG, Schaffhausen, Schweiz, till den extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 25 september 2015 klockan 10:00 på Walder Wyss AGs kontor,

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 5,5 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 25 november 2016 (FI diarienr 16-16695) Datum för tilläggets offentliggörande 21 februari 2017 FI diarienr för tillägget 17-1700 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer!

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! Vontobel Investment Banking Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! 2 Vontobels hävstångsprodukter Hävstångsprodukter är mycket populära och har etablerat sig som en självständig form av kapitalplaceringar.

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program LEGAL#10843794v1 2014-05-06 Dnr 14-6242 Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program Detta dokument utgör ett tillägg till Sandvik AB:s (publ) ( Sandvik ) grundprospekt för MTN-program

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav

Anvisning till blankett VP403. Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Anvisning till blankett VP403 Portföljinvesteringar i utlandet Företags, stiftelsers och andra instituts egna innehav Februari 2015 2(5) Svenskt portföljinnehav - Anvisningar till hur man besvarar blankett

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer