Årsbokslut för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne"

Transkript

1 Årsbokslut för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen

2 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets uppdrag 3 Förvaltningsberättelse 4 Styrelsen Arbetsutskott Förbundssamordnaren Beredningsgruppen Verksamhetsberättelse 6 Inriktning 2013 Behovsgrupper Mål Måluppfyllelse - Samverkan - Insatserna - Forskningen - Mötesplatser och kunskapsöverföring - Verksamhetsresultat Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Noter 19

3 3 Samordningsförbundets uppdrag Samordningsförbundet finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Vi arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots olika livssituationer, arbetshandikapp och livsöden. Ett samordningsförbund ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan medlemmarna. Förbundet ska inom ramen för den finansiella samordningen finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande medlemmarnas ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och utvärdering. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Förbundet ansvarar därför inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall. Enligt lagstiftningen (2003:1210) och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

4 4 Förvaltningsberättelse Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och ledamöterna utses av medlemmarna. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från kommunerna Eslöv, Höör och Hörby och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av högre tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare. I vårt samordningsförbund finns det därför sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Ordinarie ledamöter Krister Göransson, ordförande, Eslövs kommun Karin Axelsson, vice ordförande, Region Skåne Maria Danielsson, Hörby kommun Jessica Ashworth, Höör kommun Christel Dahl, Försäkringskassan Lund John Nilsson, Arbetsförmedlingen Eslöv, Höör och Hörby Ersättare Lena Wöhlecke, Eslövs kommun Ellinor Dahlgren, Region Skåne Tommy Hall, Hörby kommun Anders Magnhagen, Höör kommun Kerstin Andersson, Försäkringskassan Lund Ann Dahlin, Arbetsförmedlingen Eslöv, Höör och Hörby Revisorer Johan Rasmusson, Deloitte, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Lars-Olof Olsson, Region Skåne Håkan Elleström, för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby Samordningsförbundets styrelse har under året haft fem sammanträden förlagda till den 6/3, 24/4, 20/5, 25/9 och 18/12.

5 5 Arbetsutskottet har en förberedande uppgift inför varje styrelsesammanträde Ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman ingår i arbetsutskottet. Arbetsutskott har haft sju möten som förlagts den 21/1, 20/2, 27/3, 29/4, 23/7, 1/9 och 13/11. Förbundssamordnaren är den verkställande tjänsteman som utarbetar underlag till beslut för styrelsen, verkställer dessa samt är föredragande i styrelsen. Förbundssamordnaren ansvarar också för uppföljning, utvärdering, kommunikation internt och externt angående förbundets verksamhet, mål och riktlinjer. Samordnaren är anställd direkt av samordningsförbundet och tjänstgör på sjuttiofem procent sedan PwC Sverige hanterar den löpande ekonomin på uppdrag av förbundet. Beredningsgruppen har en viktig roll att fungera som länk mellan uppkomna behov, styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. Beredningsgruppen består av ansvariga chefer från medlemsorganisationerna och är den grupp som verkställande tjänsteman arbetar regelbundet med. Det finns ständigt behov av att kommunicera med gruppen om utvecklingsarbete rörande samverkan, inventering, beredning av insatsförslag, förankring, behovsgrupper, implementering och mycket mer. Beredningsgruppen hade en lunch till lunch konferens i slutet av januari där flera gemensamma beslut togs för att förbättre och fördjupa vår samverkan framöver. Projektledarna från insatserna Oden och Mithra deltog också vilket bidrar till djupare förankring för insatserna ute i verksamheterna. Beredningsgruppen representation förändrades också under hösten till att omfatta fyra verksamhetschefer för vårdcentralerna i Höör, Hörby och två i Eslöv, tre socialchefer, en representant vardera från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, en rektor från gymnasiet och vuxenutbildningen i Eslöv och en rektor från vuxenutbildningen i Höör samt chefen för psykiatrin i Eslöv, Höör och Hörby. Under året har beredningsgruppen träffats utöver vanliga möten också i flera större sammanhang, främst kring planeringen av insatser för personer med psykisk ohälsa. Styrelsen och beredningsgruppen har dessutom haft gemensamma utbildningsdagar den 24/4 och den 25/9.

6 6 Verksamhetsberättelse Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta många olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka personer i Sverige har dessa behov i dag. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. Samverkan och samordning är därför ett viktigt medel för att motverka att människor hamnar i ett utanförskap. Styrelsen i samordningsförbundet MittSkåne arbetar målinriktat med att medlemsorganisationerna ska kunna testa nya arbetssätt, metodik eller processer som inte har eller kan prövas i befintlig verksamhet. Vi behöver bättre och ny kunskap om såväl individers behov som hur aktörer kan samverka effektivt på alla nivåer för att nå bästa resultat. Att tidigt involvera och integrera de myndighetsgemensamma organisationerna är viktigt men också att knyta forskningsvärlden till sig. Grunden till en bra plattform att utgå från, är att ge samordningsförbundets medlemmar en finansiell möjlighet att göra exempelvis en kartläggning där alla variabler undersöks. Detta ger en bättre och fördjupad kunskap om den berörda målgruppen och deras behov. På det här sättet är det lättare att förbereda och få en bättre planering inför varje längre insats där implementeringen också blir en självklarhet. Samordningsförbundet arbetar också aktivt med att öka den strukturella samverkan. För att nå goda och framförallt varaktiga resultat krävs det en förändring eller förändrat arbetssätt i medlemmarnas organisationer. För att få hållbara lösningar är det viktigt att vi breddar kompetensen genom att bjuda in nya aktörer när insatser och aktiviteter ska planeras. Det handlar bland annat om den ideella sektorn, föreningslivet och det privata näringslivet. Behovsgrupper. Samordningsförbundets uppdrag omfattar och berör medlemskommunernas invånare i ålder, år och som är i behov av någon rehabiliteringsinsats. Många människor idag utgör en oanvänd arbetskraftsresurs men skulle genom djupare samverkan mellan myndigheterna kunna få bättre förutsättningar att bli en del av arbetslivet. Detta kan gälla; Personer med någon form av funktionsnedsättning. Personer som varit utsatta för våld i nära relationer

7 7 Personer som uppbär försörjningsstöd sedan mycket lång tid tillbaka utan att kunna komma vidare. Ungdomar som är utan arbete eller studier. Personer som befinner sig i långtidsarbetslöshet och eller långtidssjukskrivning. Mål för verksamhetsåret Genom att samordna ekonomiska resurser, ges bättre förutsättningar för att utveckla en helhetssyn utifrån individens behov, där myndigheterna tar ett samlat ansvar för insatserna. Samordningsförbundet ska arbeta för att koordineringen av arbetsrelaterat rehabiliteringsområde mellan medlemsorganisationerna förbättras och utvecklas. Vårt mål är att maximera nyttan både ur ett individ- och samhällsperspektiv genom att; 1. ge stöd och uppmuntran till idéer som kan formas till insatser och processer, där livsvillkoren för individen förbättras och där samverkan mellan myndigheter fördjupas. 2. genom att knyta forskningsvärlden till oss på ett naturligt sätt, ta vara på kunskaper och erfarenheter samt absorbera goda exempel, metoder och arbetssätt in i de ordinarie verksamheterna. 3. vi skapar arenor och mötesplatser, som gynnar kunskapsöverföring och möjliggör nya konstellationer att kunna samverka i. Måluppfyllelse. Verksamhetsresultat på strukturnivå. Samverkansutveckling Många nya dörrar har öppnats under året och den breda samverkansformen har utvecklats. Drivande chefer och handläggare har fått ökad kunskap och förståelse för hur gynnsamt ett samarbete med en eller flera myndigheter kan vara. Arbetet med att få till insatsen kring personer med psykisk ohälsa är ett bra bevis för detta. Komplexiteten hos de personer som finns i förbundets prioriterade behovsgrupper har vid kartläggning och utvärderingar under året visat sig kräva ett mer långtgående samarbete. Detta eftersom samhällets välfärdssystem inte är organiserat för personer som behöver stöd från flera myndigheter samtidigt. Förbundet har arbetat hårt hela tiden för att skapa rätt förutsättningar så att medlemsorganisationerna kan utforma och utveckla samverkan.

8 8 Insatserna. Under de senaste två åren som gått har det skett en utveckling från insatser som är smala och har få aktörer, till bredare och mer förankrade insatser. Medlemsorganisationerna lever också upp till viljeinriktningen om att varje insats ska förläggas ute i verksamheterna och att det är deras anställda personal som ska arbeta med dessa. På det sättet möjliggör vi att insatserna blir en del av den ordinarie verksamheten och att bra modeller och arbetssätt kan absorberas med en naturlig självklarhet. Kunskap om utvärdering och uppföljning har stärkts betydligt under året för personalen. Forskningen. Styrelsen i MittSkåne beslutade sig tidigt för att de ville se exempelvis kartläggningar som ett beslutsunderlag inför nya satsningar. Detta gör att vi under 2014 har kunnat undvika att starta upp insatser med fel ingångsvärden som i så fall kunde kostat oss både tid och pengar. Kartläggningens funktion är att bättre kunna matcha de faktiska behoven. Utvärdering med forskningsanknytning är numera en självklarhet för varje insats som startas och finansieras av Finsam MittSkåne. Styrelsen och verksamheterna upplever att användningen av utvärdering/följeforskning hittills fungerat väldigt väl. Som ett gott exempel kan insatsen Utvägen lyftas fram. Verksamhetsresultat för förbundets insatser. Insats Utvägen. Insats Utvägen med Höörs kommun som ägare har pågått under tre år. För 2012 och 2013 var en heltidstjänst finansierad av Finsam MittSkåne liksom följeforskningen. Under 2014 finansierade vi enbart forskningen. Målet med insatsen är att bryta långvarigt biståndsberoende, att hitta egna styrkor, att ta kontroll över sin situation, att bli sedd, att bryta utanförskap, att hitta en plats i samhället vilket leder till en känsla av sammanhang och att tillsammans med Arbetsförmedlingen och Primärvården bidra till att deltagaren blir anställningsbar och en arbetsmarknadsresurs. Det handlar om människor som står så långt ifrån arbetsmarknaden att varje steg de närmar sig ett arbete eller studier ska ses som en framgång för alla. Socialtjänsten i Höörs kommun genomförde efter ett politiskt beslut en omorganisation /förändring från januari Detta innebar att mer resurser tillsattes att arbeta med denna behovsgrupp. Den innebar också att de erfarenheter, arbetsmodeller och arbetssätt som kom fram i Utvägen används idag i den ordinarie verksamheten. forskning) är den som följt insatsens deltagare, projektledning och samarbetspartners väldigt nära under tre år. Margareta presenterar en slutrapport för styrelsen och beredningsgruppen vid ett gemensamt möte i april både muntligt och skriftligt.

9 9 Fil.Dr Margareta Rämgård, Malmö högskola CTA (Centrum för tillämpad arbetslivsforskning) är den som följt insatsens deltagare, projektledning och samarbetspartners väldigt nära under tre år. Margareta presenterar en slutrapport för styrelsen och beredningsgruppen vid ett gemensamt möte i april både muntligt och skriftligt. Kartläggning om psykisk ohälsa i MittSkåne. Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning i yrkesverksam ålder lider av måttlig eller allvarlig psykisk ohälsa. Även om de flesta i gruppen uppger att de vill arbeta är det endast 8 procent som är ute i arbetslivet. Psykisk ohälsa är också den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro i Sverige. Samordningsförbundet MittSkåne beslutade med anledning av detta att genomföra en kartläggning i området Eslöv, Höör och Hörby om personer med psykisk ohälsa. Beredningsgruppen visade på att det finns ett stort behov av bättre och djupare samverkan mellan myndigheterna i MittSkåne kring personer med psykisk hälsa detta inbegriper också primärvården och specialistvården. Varje myndighet har sitt eget uppdrag kring behovsgruppen men det blir allt svårare för respektive verksamhet att hitta lösningar för de personer som har psykisk ohälsa. Det finns risk att individer kommer i kläm och hamnar mellan stolarna när verksamheterna själva anser att de har arbetat färdigt med personen och tycker att någon annan ska ta över. Vi vet inte heller hur många människor med psykisk ohälsa det finns i vårt område. Kartläggningen gjordes med hjälp av fokusgrupper där chefer, handläggare och brukare deltog samt insamling av befintliga styrdokument. Kartläggning med åtgärdsförslag var klar i december och presenterades då för representanter från myndigheterna och samordningsförbundets styrelse. Ur kartläggningens resultat och åtgärdsförslag som visade på vad som behöver göras bildades en arbetsgrupp som gav ramar och innehåll åt en ny insats, Samverkan för bättre hälsa. Denna insats startade upp vid årsskiftet. Insats Social Lots. Eslövs kommun är via Arbete och Försörjning projektägare till en tvåårig ( ) utvecklingsinsats som kallas Social Lots. Insatsen är organiserad inom kommunens Budgetoch Skuldrådgivning och syftar till att stärka personer som deltar i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och därigenom förbättra effekten av insatserna.

10 10 Projektledaren för Social Lots sammanfattar; Under det gångna året har vi haft kurser i privatekonomi för deltagare i andra projekt och insatser. Vi har även haft gruppinformationer för nyanställda företrädesvis inom Jobb föder Jobb men även personer som beviljats andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder har deltagit.. Vid informationstillfällena berördes både rättigheter och skyldigheter vid anställning och privatekonomiska frågor. Den här gruppen har det varit svårast att samla. Dels har vi haft svårt att få uppgifter om vilka som anställts dels har inte informationen prioriterats även om det av kallelsen framgått att närvaro var obligatorisk och ingick i arbetsuppgifterna. Eftersom många deltagare har begränsade språkkunskaper hölls informationerna för mindre grupper och tolk har använts. Informationen har varit både praktisk och teoretisk och studiematerialet har fått anpassas till målgruppen. Från insats Oden är det unga vuxna som deltagit vid informationerna. Flera saknade arbetslivserfarenhet och endast haft låga eller inga inkomster. Många av deltagarna saknade också insikt om vad det i verkligheten kostade att leva. Vid informationsträffarna ingick vardagsekonomi men även en del samhällsinformation, allt från hyresregler till sambolagen. Sammanlagt har det varit 20 informationstillfällen och 32 personer som deltagit. Varje vecka har vi haft öppen mottagning utan tidsbokning. I början var det trögt med få besök men de ökade efter hand. Det var vanligt att samma besökare återkom flera gånger men med olika frågor/problem. Merparten besökare var kvinnor och ett stort antal hade begränsade kunskaper i svenska språket. Besökarna har i de flesta fall inte varit överskuldsatta men t.ex. hade svårighet att få bankkort eller privatgiro p.g.a. betalningsanmärkningar. Annat som efterfrågats var hjälp att tolka och överklaga myndighetsbeslut, hjälp i kontakter med Kronofogde, A-kassa, lönekontor eller hjälp med ansökningar om t.ex. bostadsbidrag eller a-kassa. Några var efter med hyresinbetalningarna och fick hjälp att komma överens med hyresvärden om en avbetalningsplan. Ofta har det funnits behov av information om hur samhället fungerar och vilka regler som gäller. Sammanlagt har vi haft 51 besök av 16 personer En dag kom det en besökare till Öppen mottagning, det var en kille i 30-årsåldern. Han berättade att han bodde kvar hemma hos föräldrarna men gärna skulle vilja ha en egen lägenhet. Han hade tidigare haft korta visstidsanställningar men hade nu fått en längre anställning. Äntligen hade han råd att flytta till en egen bostads som han så gärna ville. Då dök ett annat hinder upp, han visste att han hade skulder och därmed betalningsanmärkningar, då blir det inte lätt utan i stort sett omöjligt att få en bostad. Därför ville han ha rådgivning och hjälp med att ta tag i sin ekonomi och reda upp sina skulder. Han fick hjälp med förfrågningar till Kronofogden och olika inkassobolag där han tidigare fått krav ifrån. När svaren kom tillbaka visade det sig att han var skuldfri. Förklaringen kan vara att någon skuld har blivit preskriberad, något kan ha blivit betalt

11 11 genom utmätning när han haft inkomst. Han visste även att hans far hade hjälpt honom betala någon enstaka skuld. Det senaste samtalet med 30-åringen var i december 2014, det var ett trevligt samtal och framför allt glädjande att kunna gratulera honom till hans nya lägenhet som han fått kontrakt på. Våra reflektioner: Systemen är dåligt synkroniserade vilket drabbar den enskilde när det blir inkomstglapp mellan lön a-kassa aktivitetsersättning. Ansökningsblanketterna är inte heller helt lätta när man inte förstår systemen. Reglerna för bostadsbidrag kan också bli en skuldfälla när inkomsterna varierar. Av de som kom till den öppna mottagningen var övervägande utlandsfödda och det framkom att flera fick hjälp av sina barn med att betala räkningar men även med annat som rörde ekonomin. Tyvärr var det inte alltid barnen hade tolkat situationen rätt. Insats Mithra Hörby kommun är ägare av insats Mithra som startade i slutet av Insatsens mål är att personer som utsatts för våld i nära relationer och därigenom förlorat försörjning skall få hjälp att komma tillbaka. Den drabbade är oftast dubbelt utsatt genom arbetslöshet, missbruk, funktionsnedsättning, sjukskrivning och ett markant utanförskap som ger få eller inga möjligheter till livskvalitet eller till att vara en delaktig medborgare i samhället genom egen försörjning. Samverkande aktörer i insatsen MITHRA är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Eslövs kommun, primärvården och lärcenter samt olika verksamheter inom socialtjänsten i Hörby. Effektiva arbetsmodeller och arbetssätt som framkommer i samverkan med andra aktörer ska fasas in i den ordinarie verksamheten under tiden som insatsen pågår. MITHRA har använt sig av samma grundinställning och metod som användes av insats Utvägen. Även forskaren från Malmö högskola är densamma för att bäst ta vara på tidigare resultat och utveckla dessa vidare. Malmö högskola och fakulteten hälsa och samhälle visar ett stort intresse för de båda behovsgrupperna. Genom att använda evidensbaserade grundmetoder i båda insatserna får utvärderingarna större trovärdighet. Projektledaren från Mithra sammanfattar; Den första deltagaren blev inskriven i Mithra den 14 februari Sammanlagt har vi under året haft tio deltagare varav en blivit utskriven. Under 2014 har processledaren använts sig av motiverande samtal (MI), lösningsfokus och ett salutogent förhållningssätt som arbetsmetoder i Mithra. Under året har också processledaren tillsammans med deltagarna arbetat med fokus på deltagarnas emotioner och på deras hälsotillstånd. Detta då deltagarna varit i sämre skick än vad som förväntades. Arbetet har resulterat i att deltagarna kunnat knyta lämpliga kontakter, börjat upparbeta rutiner för vardagen och förbättrat sin hälsa. Deltagarna börjar nu bli mer redo att rikta blicken mot sysselsättning vilket innebär att

12 12 fokus för arbetet under 2015 kommer att riktas mot arbetsmarknad, självförsörjning och att bryta deltagarnas isolering. Under 2014 har processledaren arbetat fram ett samarbete med Hörby Rehabcenter för att deltagarna ska kunna erbjudas regelbunden träning och medicinsk yoga. Tanken är att deltagarna ska få en möjlighet att förbättra sin fysiska hälsa och träna upp sin sociala förmåga i mötet med personal och andra deltagare. Under året har projektledare och processledare presenterat Mithra genom föreläsningar för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vårdcentralen, Vuxenutbildningen, politikerna i Hörby och för olika verksamheter inom socialförvaltningen. Deltagarna bjöds också under året in till en föreläsning via Mithra med Lasse Gustavsson som föreläsare. Lasse föreläser kring olika strategier för att hantera omvälvande livshändelser. Ärendeteamet har under året börjat finna sin form och dessutom har en fast kontakt från Arbetsförmedlingen knutits till Mithra.. Processledare har även genomfört en resursinventering över ärendeteamet och ärendeteamets olika funktioner. Teamet har träffats en gång i månaden under året. Remissgruppen har träffats en gång i månaden vid behov. Projektledare och processledare har under 2014 haft ett flertal planeringsdagar och utvecklingsdagar. Projektledare och processledare har även haft handledning, genomgått MI-utbildning och deltagit i SUS-utbildning. Samverkansresurs Lunds Arbetsmarknadsområde. Syftet med verksamheten Samverkansresurs är att identifiera samverkansytor och utvecklingsområden gällande individer som är aktuella inom båda vården och Arbetsförmedlingen, alternativt vården/arbetsförmedlingen/försäkringskassan. Samverkansresurs arbetar inom kommunerna Arlöv, Staffanstorp, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge och Lomma. Insatsen är beräknad att pågå i tre år varav 2014 utgör andra året. Projektledaren för gemensam samverkansresurs sammanfattar; Under 2014 har arbetet fortsatt med att vara ute i primärvården och öppenvårds-psykiatrin, för att informera och diskutera om hur vi idag arbetar och hur vi kan arbeta effektivt kring en individ som är aktuell hos båda aktörerna. Inom ramen för Samverkansresurs har vi också varit med på ett flertal utbildningstillfällen för AT- och ST-läkare inom allmänmedicin och psykiatri. Dessa samtal och informationer har gett både arbetsförmedlare och personal inom vården möjligheter och tillfällen att se nyttan av att samarbeta runt individer i en rehabiliteringssituation/arbetssituation för att förkorta ledtiderna inom vården respektive arbetsförmedlingen. I flera fall har kontakt tagits direkt för att få hjälp att komma vidare mot arbete. Vi har också i flera fall blivit direkt kontaktade av vårdcentraler för att man vill att

13 13 Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer ut (igen) för att fylla på med information och diskussion. Vi arbetar vidare för att komma fram till rutiner för snabbare möten och informationsöverföring. Individen ska uppleva att samarbetet fungerar mellan vården och Arbetsförmedlingen och det ska inte bli onödiga väntetider och stopp i handläggningen från endera parten. Vi har kommit en bit på vägen, men har mer att arbeta med. Samarbetet med öppenvårdspsykiatrin har fått ordentlig fart under 2014, främst beroende på stor öppenhet hos båda parterna, samt insikt om den hjälp man kan få av varandra. Vi har arbetat med konkreta insatser som konsultationsforum, medverkan vid gruppträffar, informationer och planering av gemensamma insatser. Den 4 november 2014 arrangerade Finsamförbunden; Lund, Lomma-Kävlinge, Staffanstorp- Burlöv och MittSkåne tillsammans med Arbetsförmedlingen en konferens med tema - Se kompetensen och vinsterna med mångfald. Över 200 privata och offentliga arbetsgivare deltog. Syftet med konferensen var att förmedla kunskap om och påverka attityder till att anställa personer med funktionsnedsättning. Men också att fånga upp rekryteringsbehov och erbjuda Arbetsförmedlingens rekryteringstjänster. Vi diskuterar framtiden i form av gemensamma kompetenshöjande insatser, lokala överenskommelser mellan arbetsförmedlingar och vårdcentraler/öppenvårds-psykiatrin för att formalisera framtida samverkan, hur vi tillsammans kan hjälpa vid psykisk ohälsa och fokusera på återgång till arbetslivet. Strukturella hinder ses över med en ambition att göra bästa möjliga för att hjälpa individer vidare till arbete. Insats Oden- en kraftfull ungdomssatsning i MittSkåne. Det finns i dag en grupp ungdomar i Eslöv, Höör och Hörby som befinner sig utanför arbete eller studier. Syftet med insats Oden i sin helhet är att finna nya vägar att nå ungdomarna genom uppsökande verksamhet och att med starkt jobbfokus förankra dem på arbetsmarknaden. Det handlar också om att hitta rätt åtgärder åt rätt ungdom som ska sättas in så snart som möjligt då varje dag utan erbjudande om stöd är en dag för mycket i en ung människas liv. Det finns gemensamma drag i de behov av insatser som de unga har. De handlar om strukturerade vardagsaktiviteter med ett utbildnings- eller arbetsliknande innehåll. Det är inte en målgrupp som har lätt för att navigera i det stora utbudet av verksamheter och i ett komplicerat regelverk. Att vara i ett socialt sammanhang med andra unga i samma situation har lyfts fram som viktigt liksom att vara i en verksamhet som är fysiskt skild från den traditionella skolan. År av motgångar och misslyckanden tar tid att bearbeta.

14 14 Det långsiktiga målet är att bryta ungdomars sociala utanförskap och inaktivitet. Att förbereda dem för arbetsmarknaden genom att erbjuda dem åtgärder och aktiviteter som leder till nya eller fortsatta studier eller arbete. Insatsen utgår från tre byggstenar som är; uppsökande verksamhet, samverkan och individuella hållbara lösningar. Insatsen ägs av Arbetsförmedlingen Eslöv, Höör och Hörby men är djupt förankrad hos samtliga verksamheter inom Finsam MittSkånes upptagningsområde. Insatsen startade i oktober 2013 och har inget slutdatum. Två heltidstjänster arbetar med ungdomarna och de finansieras helt av Finsam MittSkåne. En forskare från Malmö högskola följer insatsen och gör regelbundna utvärderingar. Projektledaren för ungdomssatsningen Oden sammanfattar; Vid årets ingång var 20 ungdomar inskrivna i projektet och i december 50 ungdomar. Under året har ca ungdomar strömmat igenom insatsen. Under året har 8 stycken fått arbete. Samtliga med lönestöd. 4 stycken har gått till studier. 20 ungdomar har deltagit i Odens aktivitetssatsning(oas). För ca hälften av dessa har satsningen varit framgångsrik det vill säga man har kommit in i rutiner, hälsan har förbättrats och man har gått vidare till andra aktiviteter så som praktik, utbildning eller arbete. Den andra halvan har inte tyckt aktiviteten varit meningsfull, närvaron har varit bristfällig samt vissa av dessa saknar fortfarande sysselsättning. Insatsen har under året mött många ungdomar med missbruksproblem. Dessa har inte rymts inom projektets ramar vilket har varit olyckligt då detta är en stor bidragande orsak till utanförskapet. Under 2015 kommer projektet att kunna arbeta även med dessa ungdomar. Samtal och behandlingsinsatser kommer att kunna erbjudas. Arbetssättet för att lyckas har en tydlig planering för alla parter. Först skrivs ungdomen in i insatsen och en kartläggning genomförs under 2 veckor. Därefter följer en utredning om funktionsnedsättning föreligger vilket kan ta upp till 4 veckor. Sedan fastställs den aktivitet som deltagaren har behov av vilket tar ca 1 vecka. Det kan vara att påbörja kursen OAS och fullföljer i så fall detta i 12 veckor. Om det fungerar och deltagaren sköter sig erbjuds praktik alternativt arbetsplatsförlagd utbildning under veckor. Om vi har lyckats är det sedan ett hållbart arbete eller reguljära studier som ungdomen går ut till och blir samtidigt egenförsörjare. I februari månad kommer Oden genom uppsökande verksamhet i kontakt med Jens 19 år. Jens har varit utan sysselsättning sedan våren-08 då hans frånvaro från skolan låg på 96 %. Mobbing och koncentrationsproblem är enligt Jens själv orsaken till att han slutade skolan (trots skolplikt). Jens isolerade sig i hemmet (bor med sin mamma) och datorn blev hans liv. Under alla dessa år i utanförskap har Jens utvecklat ett spelmissbruk samt en rättshaverists syn på förvärvsarbete och samhället i stort. Han anser att han inte behöver pengar(blir

15 15 försörjd av sin mamma som arbetar) och skulle inte kunna tänka sig ett arbete där man slavar för någon annan. Han rör sig mellan sängen och datorn och hans vänner är dem han träffar på internet. Så småningom får vi igång regelbundna motiverande samtal som Jens av någon anledning alltid dyker upp på. Vi får dock alltid anpassa tid och plats så att Jens slipper stöta på andra människor så mycket som möjligt. I fyra månader har vi enbart motiverande samtal 1 gång per vecka. När vi föreslår olika aktiviteter är det blankt nej från Jens. I maj börjar vi ge upp. Då har Jens med Odens hjälp varit i kontakt med psykiatrin. Dessvärre får vi ett läkarutlåtande med en bedömning att det inte går att behandla Jens på grund av att han saknar motivation och är inte villig att samarbeta. Vid ett av våra ganska meningslösa samtal (så kändes det) ställer jag en ganska uppgiven fråga (hade ställt den förr), finns det inte någonting du skulle kunna tänka dig att göra förutom att ligga i sängen och surfa? Jens överaskande svar; Skulle kunna tänka mig att åka med i en sopbil Detta svar var ett stort genombrott i vår kontakt. I juni månad började Jens praktisera på en sopbilsfirma, 3 timmar per dag och tre dagar i veckan. Han började med att åka med i sopbilen, pratade inte med sin handledare men kom punktligt precis som han alltid gjort vid våra möten. Efter några veckor har Jens börjat hjälpa till vid sophämtningen, pratar lite smått och tar själv initiativ till att utöka arbetstiden till 4 timmar. En engagerad, tålmodig och juste handledare är framgångsfaktorn här. Nu jobbar vi på att Jens på sikt ska får en lönesubventionerad anställning men först behöver Jens en viss utbildning för att kunna bli anställningsbar. Verksamhetsresultat för planerade aktiviteter. Samarbete kring personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Handikappsorganisationerna (HSO) och projektet Redskapsboden har vi under året 2014 fortsatt det arbete som påbörjades Förbundet har under året bidragit med att mycket kompetent personal från våra olika verksamheter har deltagit vid ett antal tillfällen där olika teman varit givna. Träffarnas upplägg har varit öppna samtal och utgått från olika artiklar från FN-konventionen om personer med funktionsnedsättningar. Samordningsförbundet har finansierat mötesomkostnaderna. Frukostmöten. Vi har genomfört sex frukostmöten under året varav tre på våren och tre på hösten. mars, april och maj. Det första i mars handlade om att leda och arbeta i projekt, det andra i april beskrev hur det är att leva med ADHD och det tredje i maj om hur man får ihop sitt livspussel. Höstens första frukostmöte var i mitten av september och handlade om att möjliggöra studier för elever med psykisk funktionsnedsättning. Den siste oktober var det

16 16 åttiofem frukostdeltagare som vill lyssna på Richard Bernce föreläsning om du vill vara patient eller agent i ditt eget liv. I början på december handlade föredraget om Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt Individual Enabling and Support (IES) för personer med depression eller bipolär sjukdom. Frukostmötena är efterfrågade och mycket uppskattade. Beredningsgruppen är numera med och planerar dem och delaktigheten resulterar i att de tar ansvar för lokaler och andra praktiska frågor. Chefsträffar. Under året har vi haft tre chefsträffar med olika innehåll. I februari var Tommy Magnusson, konsult från tillväxtkonsult föreläsare på temat att skapa bättre resultat och sänka kostnaderna samtidigt. I maj kom Peter Asplind och föreläste om hur det är att leda arbetsgrupper i förändring. Den sista träffen var i oktober med Per Revstedt som var föreläsare och han talade om Motivationsarbete på alla nivåer. Träffarna uppskattas då cheferna i MittSkåne vill mötas och diskutera hur ledarskapet påverkas och påverkar samverkan. Ett nätverk på mellanchefsnivå är på gång. Konferenser. Ordförande och verkställande tjänsteman har i början av april deltagit i den nationella konferens som hölls i Uppsala. Konferensen är för alla samordningsförbund i Sverige och syftet är att mötas, få nya kunskaper och erfarenheter av varandra. I slutet av oktober var verkställande tjänsteman på en Förbundschefsdag i Stockholm som Nationella rådet var arrangör av. I Hässleholm gavs en konferens om Migration och hälsa som vi deltog på. Verkställande tjänsteman har även deltagit i andra mindre konferenser som förbundet har haft intresse av. Regionala nätverket. Det regionala nätverket som verkställande tjänsteman ingår i har under våren haft möten i januari, mars, lunch till lunch möte i slutet av april, juni, september, oktober december. Utbildning i januari för nya ledamöter i styrelser och beredningsgrupper tillhörande samordningsförbunden i Skåne har genomförts liksom SUS grundutbildning för tjänstemän. Spridning av information och kunskap om Finsam. Samordningsförbundets hemsida är välbesökt. Här finns protokoll, blanketter, pågående verksamhet och mycket annat med stort informationsvärde. Verkställande tjänsteman tillsammans med insats Oden deltog i Karriär och Jobbmässan i slutet av mars på Medborgarhuset i Eslöv. Ett föredrag om Finsam för revisorskollegiet i Höör genomfördes i februari. I december bjöds verkställande tjänsteman in till Yrkeshögskolan och till de studenter som just då läste socialpsykiatri att berätta om Finsams uppdrag, verksamhet och behovsgrupper. Dessa studenter kommer framöver att finnas i kommunernas socialtjänst,

17 17 vård och omsorg eller liknande och Finsams uppdrag är då redan känt för dem. Motiverande samtal (MI) utbildning. Vi har i förbundet under våren samordnat och genomfört en utbildning i Motiverande samtal för ett trettiotal personal från olika verksamheter inom Finsam MittSkåne. Samordningen, parternas lokaler, korta avstånd och ingen övernattning bidrar till en låg totalkostnad för utbildningen vilket skapat möjlighet för cheferna att anmäla flera anställda samtidigt. Uppföljning och utvärdering. Varje insats som hel eller till del finansieras av Finsam MittSkåne har en utvärderare eller följeforskare som knyter samman processer och resultat i både muntliga och skriftliga rapporter. Verkställande tjänsteman har behörighet att inrapportera och ta ut relevant statistik i SUS, som betyder Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan är systemägare men ansvaret är myndighetsgemensamt. Resultaträkning Resultaträkning Not Samverkansmedel Övriga intäkter Verksamhetens kostnader Samverkansinsatser Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Årets resultat

18 18 Balansräkning Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 19 Finansieringsanalys Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förbundet har ingen kassa utan sköter all transförening via bank och fakturor. Åtagande mot bank och leverantörer med fakturor i rätt tid är väl skött och föranleder därför inga anmärkningar. Vidare har förbundet planerat sin verksamhet väl efter de tillgångar på kapital (och budget) som finns och som en god finansiering kräver. Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Samverkansmedel Medlemsavgifter från de sex medlemmarna har intäktsförts i den period de avser. Samverkansinsatser Under perioden nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp

20 20 som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Finansieringsanalys Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Inventarier, verktyg och installationer 3 Not 2 Samverkansmedel Not 2 Samverkansmedel Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Skåne Eslövs kommun Höörs kommun Hörby kommun Not 3 Samverkansinsatser Utvägen Utvägen, uppföljning Social Lots Social Lots, uppföljning Kartläggning ungdomar Samverkansresurs AF Utvärdering av Finsam Mithra Mithra, uppföljning Psykisk Ohälsa, kartläggning Oden, uppföljning

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer