Budget Samt plan för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015. Samt plan för 2016-17"

Transkript

1 Samt plan för

2 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden 20 Karlstads- Hammarö gymnasienämnd 22 Budget Ordlista 24 Box 26, Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel , fax org nr ,

3

4 Förutsättningar för 2015 års budget Allmänt Vision 2030 med ledorden Framåtanda, Grön ö och Nära tar fram bilden av det framtida Hammarö. Ett strategiskt program med koppling till visionen har beslutats av fullmäktige. Det strategiska programmet anger i vilken riktning kommunen ska utvecklas, dels över tid men även vad som är särskilt angeläget kommande år. Vision 2030 och det strategiska programmet ska ingå som ett underlag för nämnderna i budgetarbetet. Omvärld Efter en svag sommar och höst 2013 förväntas utvecklingen av den svenska ekonomin att ta fart under En bedömning är att framförallt export och investeringar kommer att utvecklas och en betydande ökning av kommunsektorns investeringar förutspås. Sysselsättningen fortsätter under 2014 att öka vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden gradvis förbättras. Nedgången i arbetslöshet blir dock begränsad, vilket beror på att befolkning i arbetsför ålder och arbetskraftsdeltagandet förutspås att öka kraftigt de närmsta åren. Under förväntas skatteunderlaget att växa med omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är framför allt ett resultat av den starka återhämtningen på arbetsmarknaden. Den tidigare lågkonjunkturen har inneburit att priser och löner har utvecklats långsammare än normalt. I takt med att resursutnyttjandet stiger kommande år kommer även prisoch löneökningstakten att öka. Behoven som följer av en ökande befolkning och förändringar mellan åldersgrupper tar allt mer resurser i anspråk. Omfattande investeringar leder till ökade avskrivningar och finansiella kostnader som kräver allt större utrymme av driftsbudgeten. Behoven från demografiska förändringar kommer för kommunsektorn att innebära kostnadsökningar på cirka en procent per år. Det gäller i och med detta at kommunsektorn klarar av att anpassa kostnaderna i de verksamheter där behoven minskar. Omvärldsbevakningen grundar sig främst på bedömningar gjorda av SKL. Känslighetsanalys Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan vi påverka inom kommunen, medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser: 10 öres förändring av kommunalskatten tkr Förändrat invånarantal med tkr Löneförändring, kommunens personal, med 1 % inkl PO (personalomkostnader) tkr Förändring villkor upplåning med 1 % tkr Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att upprätthålla en ekonomi i kommunen som har beredskap på såväl kort som lång sikt. Budgetens roll i styrprocessen Budgeten har många uppgifter. Den är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. I budgeten fastställer man på den politiska nivån verksamhetens inriktning och vilken servicenivå/ kvalitet kommunen ska erbjuda kommuninvånarna. Budgeten består av flera olika delar såsom driftbudget, investeringsbudget och verksamheternas mål. Budgetprocessen Kommunfullmäktige antar varje år en treårsbudget i enlighet med Kommunallagen. Första året i benämns budget medan de två följande åren kallas plan. I korthet ser 2015 års budgetprocess ut enligt följande: Under februari uppdaterar ekonomiavdelningen de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga förändringar som 4

5 skett sedan föregående budget fastställdes. I mars fastställer kommunstyrelsen preliminära ramar. Respektive nämnd ska sedan utifrån de preliminära ramarna, via dialog med budgetberedningen, presentera mål och behov av pengar vid ett par tillfällen i mars. I början på juni lämnar kommunstyrelsen förslag om slutliga budgetramar I början av december beslutar kommunfullmäktige om budgeten för nästkommande år. Budgetförutsättningar Utdebitering 22,10 kronor. Skatteunderlaget beräknas enligt Sveriges kommuner och landstings prognos. Antal invånare i prognos 2015; , 2016; och 2017; Upplåning till investeringar får enbart ske avseende den avgiftsfinansierade verksamheten. Internräntan fastställs till 2,5 %. Lönepott budgeterad med tkr. Avsättning för kapitaltjänstkostnad avseende skolbygge, vägar mm görs med tkr 2015, tkr 2016 och tkr Ett axplock av satsningarna i budget 2015: Bildningsnämnden Barnomsorg på obekväm arbetstid, tkr. Två förskoleavdelningar, tkr. Ökat antal elever, tkr. Utökning personal på fritids och fritidsgård, tkr. Socialnämnden Förändring av antal äldre, tkr. Satsningar på Arbetsplats Hammarö, tkr. Avgiftsfri socialpsykiatri, 400 tkr. Feriearbete även för 16- åringar, 880 tkr. Servicenämnden Förbättring av tillgängligheten i offentliga lokaler, tkr. Sommarsimskola, 200 tkr. Trygga miljöer, gång- och cykeltrafikatner, 800 tkr. Planteringar, skyltar m.m. 500 tkr. Kommunstyrelsen Utredartjänst, 600 tkr. E-tjänster, 300 tkr. 5

6 Investeringsramar 2015 Belopp i tkr. Kommunstyrelsen Socialnämnden Bildningsnämnden Servicenämnden Servicenämnden, asfalt Servicenämnden, skolor Servicenämnden, fastighet Servicenämnden, Lunden Reserv Summa Avgiftsfinansierad verksamhet Va Stadsnät Fem år i sammandrag Allmänt Antal invånare 31/ Kommunalskatt 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 Landstingsskatt 10,75 10,75 10,75 11,2 11,2 Resultat Skatteintäkter, generella statsbidrag tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr Finansnetto, tkr Extra pensionsinlösen, tkr Årets resultat, tkr Balans per 31/12 Nettoinvesteringar, tkr Låneskuld, tkr Likvida medel, tkr Pensionsåtagande intjänat före

7 Befolkningsprognos Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för vår kommuns framtid. Hammarö kommun uppvisar en befolkningstillväxt som vi ska värna om och utveckla. Den möjliggör ökade intäkter som garanterar fortsatt hög samhällsservice. En attraktiv kommun har kvaliteter som gör att människor vill flytta dit och att medborgarna som bor där trivs och vill bo kvar. Centrums möjligheter, goda kommunikationer och attraktiva miljöer är bland annat det som påverkar bedömningen av vad som är en attraktiv kommun. På nationell nivå antas det framöver bli en snabbare befolkningstillväxt än vad som tidigare prognostiserats, såväl de närmsta åren som på lite längre sikt. Att folkmängden bedöms bli större beror på höjda antaganden om barnafödande och överlevnad samt förändrade antaganden om in- och utvandring. Antalet äldre kommer under en lång tid framöver att öka. Det beror dels på att den stora 40-talist generationen uppnår pensionsålder men även på grund av att vi lever längre än tidigare. På tio års sikt kommer antalet barn mellan sex och tio år att öka jämfört med idag. Även den äldre generationen över 70 år kommer att öka. Den förväntade genomsnittsåldern i Hammaö kommun kommer att öka från 40,6 till 41,5 år. Det är en större förändring än riket som helhet men Hammarö kommuns invånare förväntas trots detta fortsatt ha en lägre genomsnittsålder än riket i stort. Befolkningsprognos 0-19 åringar Befolkningsprognos åringar Befolkningsprognos 65 år och äldre En granskning av flyttnettot visar att ett flertal invånare brukar flytta från Hammarö kommun när de är i 20-års åldern och en majoritet av de som flyttar in är mellan 30 och 40 år. En positiv befolkningsutveckling är bra men medför även nya utmaningar. För att fortsätta att utveckla Hammarö som en attraktiv boendekommun krävs satsningar på infrastruktur och ett spännande boendeutbud. Det pågår en omvandling av flera fritidshusområden vilket bland annat ställer krav på utbyggnad av kommunalt VA, fler och bättre dimensionerade vägar samt kollektivtrafik. Med fler invånare kommer också efterfrågan av fler fritidsaktiviteter. Den demografiska förändringen som sker, såväl i Sverige i stort som i Hammarö kommun, innebär också ett framtida behov av lokaler för skola och äldreomsorg måste tillgodoses. För Hammarös del innebär det att byggnationen av en ny skola är i gång samt att man måste börja fundera kring ett nytt äldreboende. Befolkningsprognos totala folkmängden Under perioden förväntas Hammarö kommuns folkmängd att öka med 625 invånare. I genomsnitt förväntas flyttnettot att vara 44 personer per år och födelseöverskottet bli 19 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 63 personer per år. 7

8 Drivkrafter för personal- och verksamhetsutveckling 2015 anslås 1,5 Mkr för utveckling av personal och verksamheter. Kommunens personal kan söka pengar för att spetsa kompetensen eller prova nya metoder, göra förbättringar i arbetsmiljön eller belönas för kreativa idéer och förslag. Ofta handlar det om att pengarna används till kompetensutveckling för att utveckla arbetssätt, ge bättre resultat eller hantera arbetsmiljöfrågor. Här ges möjlighet att, utanför förvaltningarnas egna budgetar, göra sådant som i vanliga fall inte skulle ha blivit gjort. Ansökningarna bedöms av en arbetsgrupp Uppslaget som är representerad från kommunens förvaltningar. Soliditet Soliditeten är ett viktigt mått på kommunens ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. I bokslutet 2013 var soliditeten 34 procent. En bra utgångspunkt är att soliditeten inte ska minska utan ligga relativt oförändrad framöver. Ansvarsförbindelsen avseende pensioner ligger helt utanför soliditetsbegreppet. Kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet är ett prioriterat och viktigt arbete där Hammarö kommun ständigt strävar efter att förbättra resultat och arbetsprocesser. Till grund för kvalitetsarbetet ligger kommunens styrsystem, som även är kommunens kvalitetssystem. Från och med 2015 har Hammarö kommun en ny vision, Vision Hammarö 2030, och utifrån denna har ett nytt strategiskt program tagits fram. Det nya strategiska programmet anger riktningen och vägvalen för att på sikt nå visionen och har ett tidsperspektiv på en mandatperiod. Vision och strategiskt program är grundpelarna för kommunfullmäktiges och nämndernas mål- och kvalitetsarbete. En viktig del i Hammarö kommuns kvalitetsarbete är att jämföra sig med andra. Hammarö kommun är med i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I KKiK har man tagit fram cirka 40 olika mått för att beskriva de deltagande kommunernas kvalitet och effektivitet. KKiK ger inte bara värdefull information om hur Hammarö kommuns resultat står sig i jämförelse med andra kommuner, utan också hur resultaten utvecklar sig över tid. Inom ramen för KKiK deltar Hammarö kommun i Nätverk för Resultat, som under SKL:s ledning arbetar för att utveckla resultatstyrningen i kommunerna. Hammarö är även med i nätverket Styrfart. Viktiga utvecklingsprojekt för att ytterligare förbättra verksamheternas kvalitet framöver är bland annat att effektivisera arbetsprocesser genom processkartläggningar och att utveckla ett system för ständiga förbättringar. Styrmodell i Hammarö kommun För att framgångsrikt kunna ge Hammaröborna en god service krävs ett samordnat och målorienterat arbete. Hammarö kommun arbetar efter en vision gällande framåtanda, grön ö och nära. För att förverkliga kommunens vision finns en gemensam styrmodell som anger hur den kommunala verksamheten i Hammarö kommun ska styras, följas upp och utvärderas. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och styr genom mål- och resultatstyrning. Fullmäktige antar mål, anger mått och beslutar hur 8

9 mycket verksamheten får kosta. Nämndernas uppgifter är sedan att utifrån de mål kommunfullmäktige beslutat om, se till att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Nämnderna beställer verksamhet av förvaltningarna och det är förvaltningsledningen och arbetsledningens uppgift att planera och genomföra den verksamhet som nämnden beställt. God ekonomisk hushållning Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, efter egna förutsättningar, ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och de finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. För Hammarö kommun innebär det att verksamheten ska bedrivas effektivt så att den kommunala servicen infriar kommuninvånarnas behov och förväntningar. Grunden för god ekonomisk hushållning handlar om att fastställa mål som klargör hur mycket pengar som ska gå till löpande verksamhet, hur investeringar ska betalas och om sparande för framtiden är nödvändigt. Målen behövs för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. Flera av de mål kommunfullmäktige fastställt för nämnderna har koppling till god ekonomisk hushållning. De kommunövergripande målen utgör tillsammans med de finansiella målen god ekonomisk hushållning. En god ekonomi skapar möjligheter för kommunen att även i framtiden bedriva bra verksamhet. Nedan framgår de mål som definieras som god ekonomisk hushållning i Hammarö kommun i 2015 års budget: Finansiella mål 2015: - Årets resultat 2015 ska uppgå till ett överskott på minst 10 Mkr. Mål för verksamheten 2015: Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen och de tre strategiområdena. Hammarö kommuns styrmodell Vision Övergripande strategier Kommunfullmäktiges mål och mått Nämndernas mål och mått Målen förankras bland alla medarbetare.verksamheterna planerar ett antal aktiviteter för att nå måluppfyllelse. 9

10 Kommunfullmäktiges mål Bo och leva Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Sociala skillnader ska utjämnas Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Hammarö kommun har goda arbetsvillkor Demokrati och dialog Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande 10

11 Kommunstyrelsen Ordförande Leif Sandberg Antal ledamöter 11 Förvaltningschef Caroline Depui Ekonomi Kommunstyrelsens förvaltning arbetar ständigt med att försöka sänka kostnader och att arbeta så effektivt som möjligt. En stor effektivisering som får påverkan även på 2015 avser portokostnader. Istället för stora utskick till politikerna så läggs materialet i plattorna. Kommunstyrelsen kommer även under 2015 att undvika att ta in vikarier vid sjukdom och kortare föräldraledigheter. Under 2014 reducerades tjänsterna på ekonomiavdelningen med en 70% tjänst och ekonomichefstjänsten tillsattes inte. Samtliga dessa delar samt en allmän återhållsamhet innebär att kommunstyrelsen har möjlighet att bedriva sin verksamhet inom den preliminära budgetram som tilldelats. Framtid och utveckling Hammarö kommuns befolkning ökar stadigt. Befolkningstillväxten ställer stora krav på både organisationen och ekonomin i kommunen. I framtiden ligger svårigheten i att skapa balans mellan att å ena sidan öka befolkningen och å andra sidan se till att våra resurser räcker till att skapa god kvalitet i de tjänster vi erbjuder våra invånare. Att ha rätt kompetens blir alltmer ett framgångsrecept även för kommuner. Vi lever i en komplex värld som ställer stora krav på vår kunskap och kompetens. Att förändra kommunstyrelsens organisation utifrån nya förutsättningar är en utmaning framöver. Ytterligare en utmaning är att sjuktalen i kommunen ökar. Det är en oroande utveckling och det är viktigt att hitta både rutiner och angreppssätt som gör att vi kan få ner sjuktalen igen. Mark- och planavdelningen arbetar kontinuerligt med nya planer för att skapa förutsättningar för in- och omflyttning. Utifrån den struktur på boende som finns på ön idag bör mer fokus framöver ligga på att komplettera utbudet av bostäder med ytterligare hyresrätter. Vi måste finnas där våra medborgare söker oss, det innebär att vi som kommun har en fortsatt utmaning att vara tillgängliga. Ett stort steg i rätt riktning är vårt nya kontaktcenter och vår nya webb. Att arbeta vidare med olika typer av e-tjänster är också ett område som är viktigt utifrån tillgänglighetsperspektivet. utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Informationen ska vara lättillgänglig för alla Medborgarna ska få ett gott bemötande vid kontakt med kommunstyrelsens förvaltning 11

12 Strategiområde: Bo och leva Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Hammarös attraktivitet som turistort ska öka Skoghalls centrum och området kring Lillängshamnen ska göras mer attraktivt Hammarö är Värmlands bästa boendekommun Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Medborgarnas och kommunpersonalens möjlighet att välja bland hållbara färdsätt ska stärkas Kollektivtrafiken ska byggas ut på de glesbefolkade delarna av ön Hammarö kommun ska vara innovativa inom grön IT Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Effektiviteten inom kommunstyrelsens förvaltning ska öka Förutsättningarna för kvinnligt företagande ska förbättras Servicen till kommunens medborgare ska förbättras Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser Hammarö kommun har goda arbetsvillkor Heltid är en rättighet, deltid är en möjlighet 12

13 Servicenämnden Ordförande Lennart Lämgren Antal ledamöter 9 Förvaltningschef Johan Rosqvist Ekonomi För att hantera kostnadsökningar har servicenämnden tagit fram olika möjliga besparingsförslag. Minska måltidsverksamheten med 1,5 tjänst. Detta möjliggörs via effektiviseringar och det minskade arbete som uppstår om kyld mat till hemtjänsten och mat till förskoleverksamheterna på Sätterstrand läggs ut på entreprenad. En förutsättning för denna besparing är dock att Servicenämnden inte påförs några kostnader för inköpet av dessa måltider. En ytterligare besparingsmöjlighet är att omfördela resurser inom fritidsenheten. Personalen som arbetar med hallar ska även bistå vid grönyteskötseln. Det innebär att samma skötselnivå går att bibehålla till en lägre kostnad. Ett pågående arbete med att omstrukturera fastighetsenhetens arbetsrutiner bedöms kunna spara kostnader motsvarande en heltidstjänst totalt för kommunen. Istället för att fastighetsskötarna ska vara knutna till en lokal ska de framöver arbeta mot arbetsorder. Vinsterna blir en jämnare och bättre skötselnivå och vissa tjänster kan bli mer nischade och därmed effektiva. Att arbeta utifrån arbetsorder ger också möjlighet att debitera för tjänster som inte ingår i hyran. Ovan nämnda besparingsförlag bör få nämndens ekonomi inom den föreslagna budgetramen. Besparingsförslag som diskuterats tidigare år i form av neddragningar av gatljus, vassröjning och badhus med en sammanlagd möjlig besparing på över 1,5 Mkr. Framtid och utveckling I dagens samhälle finns högt ställda krav på kommunens arbete och servicenivåer. Inom Servicenämndens område innebär det allt ifrån estetiska åtgärder till fungerande fritidsanläggningar och en hög trafiksäkerhet. Utmaningen i detta är dubbel, dels att öka servicenivån utan att kostnaderna stiger och dels att våga sätta ramarna för vad kommunen ska/eller inte ska utföra och i så fall varför. Ett otydligt ramverk upplevs sannolikt som en dålig servicenivå och ger dessutom en längre handläggningstid. Än viktigare blir detta i en växande och därmed föränderlig kommun som Hammarö. En växande och föränderlig kommun gör att gamla behov förändras och ny behov uppstår. Bland annat innebär det att nya lokaler behöver byggas och att gamla lokaler behöver byggas om. För att utnyttja potentialen av fastighetsbeståndet optimalt krävs ett långsiktigt systematiskt lokalförsörjningsarbete. En betydande del av beståndet av lokaler, infrastruktur, fritidsanläggningar m.m uppfördes för relativt länge sedan. Allt detta behöver underhållas och görs inte det så kommer det sedemera en brytpunkt där ett större ekonomisk ställningstagande behöver göras gällande respektive anläggninges framtid. En än mer effektiv och långsiktig hantering av nuvarande underhållskuld tillsammans med en väl fungerande lokalförsörjning kan helt eliminera dessa svåra ställningstaganden. En av nämndens största utmaningar de kommande åren är utbyggnaden av det kommunala VA-nätet. Arbetet är till viss del redan påbörjat men fler omvandlingsområden står på tur. Hammarö kommun ligger långt fram vad gäller tekniska och praktiska lösningar inom projekten tack vare en bra omvärldsspaning och ett väl fungerande partneringsamarbete med en global entreprenör. Det enskilt största VA-projektet kommer att vara anslutningen av Tyehalvön. För att säkerställa att detta arbete blir optimalt har nämnden beslutat att kvalitets- och miljöcertifiera projektet enligt CEEQUAL. Hammarö kommun är i och med att denna ansökan nu är inskickad den första kommun i landet som påbörjat en certifiering av ett anläggningsprojekt. 13

14 utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till fritidsaktivitet. Tillgängligheten till centrum ska öka för alla. Tillgängligheten till offentliga lokaler ska förbättras. Tillgängligheten till stränder och badplatser ska förbättras Strategiområde: Bo och leva Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Ekologisk och näringsriktig mat ska serveras. Bidra till ett hållbart samhälle. Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Trafikmiljön för gång- och cykeltrafikanter ska förbättras. Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Möta interna brukares behov i större utsträckning. Kostnadseffektiviteten ska öka inom alla enheterna. Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser 14

15 Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande Filip Gille Antal ledamöter 5 Förvaltningschef Örjan Nässlander Ekonomi Regeringen har gjort en proposition med förslag på att mindre stugor på upp till 25 kvadratmeter ska kunna byggas utan bygglov. Detta kan påverka Byggnadsnämndens ekonomi genom att de små bygglovsärendena uteblir med minskade intäkter som följd. Byggnationen i kommunen förväntas öka vilket leder till fler ärenden och ökade intäkter för miljö- och byggnadsnämnden. Bedömningen är att nämnden även 2015 kommer kunna hålla sin tilldelade ram Framtid och utveckling Den föreslagna lagändringen om att tillåta mindre byggnationer utan bygglov kommer ställa krav på att nämnden lägger om sitt arbete. Bygglovsbefrielsen innebär inte att nämndens kontroll ska minska och det krävs fortfarande startbesked innan byggnationerna får starta. En bedömning är även att tillsynsärendena kommer att öka jämfört med idag. utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Information och bemötande till medborgare ska förbättras Strategiområde: Bo och leva Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Miljö- och byggnadsnämnden ska stimulera miljöengagemanget hos Hammaröborna 15

16 Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Nämndens handläggningsprocess ska vara effektiv och med god kvalitet Servicen till Hammarös företagare ska förbättras Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser 16

17 Bildningsnämnden Ordförande Birgitta Kahn Antal ledamöter 9 Förvaltningschef Maria Kjällström Ekonomi Volymökning inom bildningsnämndens område förklarar kostnadsökningarna. Både skolan och förskolan beräknas öka med fler elever. Nämnden har svårt att rymma ambitionshöjningar som karriärtjänster, IT-utveckling och utökning av öppettider då kostnaderna för volymökningar samtidigt som löner och övriga kostnader ökar mer än ramen. Av nämndens budget används den största delen till löner. Kostnadssänkningar inom nämnden måste hittas inom personalkostnader då det är dessa som i första hand går att påverka. Nämndens bedömning är att det är riskabelt att sänka andelen lärare, fritidspedagoger och förskollärare inom den verksamhet som omfattas av statliga kvalitetskrav. Nämnden bedömer att besparingar i förskolan och grundskolan inklusive fritidshemmen sannolikt leder till försämrade elevresultat, sjukskrivningar bland personal och därmed sämre konkurrenskraft både som inflyttningskommun och arbetsgivare. Det finns stor risk att detta på sikt leder till försämrade skatteintäkter och ökade kostnader inom andra kommunala nämnder. Kommunens dragningskraft på unga familjer skulle försämras. De verksamheter som inte omfattas av statliga krav, ungdomsenhet, kulturskola och allmän kultur är teoretiskt möjliga att sänka kostnader inom. Men kulturens betydelse för välmående i en kommun går inte att bortse från. För att sänka kostnaderna föreslår nämnden att sänka kostnaderna genom besparingar inom hela verksamheten. Avstå från satsningar på att bibehålla kvalitet, ITutveckling, utökade öppettider i förskola och fritidshem och inrättande av karriärtjänster. Förändra servicenivån genom minskade öppettider inom bibliotek och ungdomsenhetens fritidsgård. Sänka personal inom förskola och fritidshem. Minska personal inom grundskola. Framtid och utveckling Kommunen är attraktiv för unga familjer och har varit det över en lång tid. Andelen barn och ungdomar är hög och bildningsnämndens uppdrag växer när fler barn och ungdomar ska omfattas av omsorg och utbildning. För grundskolans del är större kullar redan på väg in i skolan och lokalerna räcker inte till. Den nya skolan som ska stå klar vid årsskiftet 2014/15 ger utrymme för det ökade antalet elever. Enligt kommunens demografiska prognos ökar antalet klasser med två per år och antalet fritidshem med minst ett per år de närmaste åren. Samtidigt planerar kommunen för att öka befolkningen och nybyggnationer är planerade. Skulle dessa planer realiseras ökar antalet elever i grundskolan ytterligare. Ansökningarna för att starta friskola i grundskoleåldrarna i Karlstad kommun är fler än någonsin. Oavsett om eleverna väljer att gå i Hammarö kommuns skolor eller i annan skola ökar kostnaderna när eleverna ökar. Utbyggnaden av förskolan har skett kontinuerligt och det har lett till att den genomsnittliga barngruppsstorleken har minskat sedan De senaste åren har de byggbaserade prognoserna infriats och sker detta även under 2015 behövs ytterligare två avdelningar. Då det visar sig att ökningen har fortsatt är det sannolikt att en fortsatt utbyggnad krävs. Bärstadsskolan kan under ett år rymma två avdelningar men sedan är denna skola full med elever. Förskolechefer och rektorer är en avgörande faktor för verksamhetens kvalitet. Antalet barn och elever ökar och därmed antal personal att arbetsleda, barn och elever att ta ansvar för och föräldrar att kommunicera med. Uppstart av nya förskolor tar stort arbetsutrymme och för förskolans chefer och antalet förskolechefer behöver öka med en. Att bibehålla kvalitet Inom skolan är antalet datorer och ipads lågt. Både föräldrar, elever och lärare har uppmärksammat nämnden på att de datorer som finns i verksamheten inte räcker till för en modern undervisning. Staten finansierar karriärtjänster, de första 5 fick sin anställning under För att de ska kunna 17

18 arbeta med ett uppdrag har 500 tkr avsatts. Nu kan Hammarö ansöka om ytterligare 19 förstelärare. Om de eventuellt ska ha ett uppdrag som förändrar kvaliteten bör medel för detta avsättas. Bildningsnämnden har fått uppdrag att utreda kostnader för utökat öppethållande i förskola och fritidshem. En förlängning av öppettider utöver de 12 timmar som kommunen har skyldighet till medför ökade kostnader. utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Bo och leva Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Sociala skillnader ska utjämnas Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Barn, elever och ungdomar samt personal bidrar till ett hållbart samhälle. (Förslag gemensamt mål med service, gemensamt Au den 5/5 2014) Vårdnadshavare i Hammarö kommun har tillgång till barnomsorg som matchar deras behov Andelen barn, elever och ungdomar som utövar kulturverksamhet ska bibehållas. Andelen barn, elever och unga som får tillgång till kulturella upplevelser i förskola och skola ska öka. Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare Andelen barn, elever, ungdomar och föräldrar som känner sig delaktiga i lärprocesser och kunskapsutveckling ska öka. Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Andelen barn/elever, ungdomar, föräldrar och besökare som upplever att de får ett gott bemötande ska öka 18

19 Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Verksamhetens goda kvalitet ska öka. Tillgängligheten till digitala hjälpmedel/ IT-stöd för elever ska avsevärt förbättras och byggas ut enligt genomförd förstudie Andelen som är behöriga att söka till gymnasieutbildning efter avslutat årskurs 9 ska öka. (Gemensamt med socialnämnden AU den 14/4, mål ur Nya perspektiv) Barns psykiska hälsa ska öka. (Gemensamt mål med Socialnämnden AU den 14/4, mål ur Nya perspektiv) Elevernas kunskaper i matematik ska förbättras. Elevernas kunskaper i no/teknik ska förbättras. Elevernas läsförmåga ska förbättras. Läroplanens mål för fritidshemmen ska tydliggöras för barn och deras vårdnadshavare. Personaltätheten på fritidshemmen ska öka Personaltätheten på fritidsgården ska öka Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Andelen brukare som är nöjda med verksamheten ska öka. 19

20 Socialnämnden Ordförande Margareta Ivarsson Antal ledamöter 9 Förvaltningschef Per Söderberg Ekonomi Inför 2015 är socialnämnden i behov av flera kostnadsdrivande utökningar. Omstrukturering av hjälpmedelstvätten, 500 tkr. Nytt stödboende, 472 tkr. Arbete med avhoppare från gymnasiet, 236 tkr. Nystartsjobb till ca 20 personer samt en arbetsledare, tkr. Utökad systemansvarigfunktion. Utökad sjukskötersketjänst inom LSS, 257 tkr. Finansiering Sylviasystrar, 422 tkr. Arbetskläder till personalen, 200 tkr. Utvecklingsarbete mot våld i nära relationer, 257 tkr. Teknikutveckling kognitiva hjälpmedel, 100 tkr. Volymökning inom äldreomsorgen till följd av demografiska förändringar, tkr. Utökning med en enhetschef inom äldreomsorgen, 500 tkr. För att kunna hantera dessa utökningsbehov kommer ungefär 16 heltidstjänster inom de icke lagstiftade verksamheterna behöva tas bort. Framtid och utveckling På sikt kommer antalet äldre invånare i Hammarö kommun att öka. Det innebär att kostnader för hemtjänst och behovet av platser på särkskilt boende kommer att öka. 20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer