Budget Samt plan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015. Samt plan för 2016-17"

Transkript

1 Samt plan för

2 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden 20 Karlstads- Hammarö gymnasienämnd 22 Budget Ordlista 24 Box 26, Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel , fax org nr ,

3

4 Förutsättningar för 2015 års budget Allmänt Vision 2030 med ledorden Framåtanda, Grön ö och Nära tar fram bilden av det framtida Hammarö. Ett strategiskt program med koppling till visionen har beslutats av fullmäktige. Det strategiska programmet anger i vilken riktning kommunen ska utvecklas, dels över tid men även vad som är särskilt angeläget kommande år. Vision 2030 och det strategiska programmet ska ingå som ett underlag för nämnderna i budgetarbetet. Omvärld Efter en svag sommar och höst 2013 förväntas utvecklingen av den svenska ekonomin att ta fart under En bedömning är att framförallt export och investeringar kommer att utvecklas och en betydande ökning av kommunsektorns investeringar förutspås. Sysselsättningen fortsätter under 2014 att öka vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden gradvis förbättras. Nedgången i arbetslöshet blir dock begränsad, vilket beror på att befolkning i arbetsför ålder och arbetskraftsdeltagandet förutspås att öka kraftigt de närmsta åren. Under förväntas skatteunderlaget att växa med omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är framför allt ett resultat av den starka återhämtningen på arbetsmarknaden. Den tidigare lågkonjunkturen har inneburit att priser och löner har utvecklats långsammare än normalt. I takt med att resursutnyttjandet stiger kommande år kommer även prisoch löneökningstakten att öka. Behoven som följer av en ökande befolkning och förändringar mellan åldersgrupper tar allt mer resurser i anspråk. Omfattande investeringar leder till ökade avskrivningar och finansiella kostnader som kräver allt större utrymme av driftsbudgeten. Behoven från demografiska förändringar kommer för kommunsektorn att innebära kostnadsökningar på cirka en procent per år. Det gäller i och med detta at kommunsektorn klarar av att anpassa kostnaderna i de verksamheter där behoven minskar. Omvärldsbevakningen grundar sig främst på bedömningar gjorda av SKL. Känslighetsanalys Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan vi påverka inom kommunen, medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser: 10 öres förändring av kommunalskatten tkr Förändrat invånarantal med tkr Löneförändring, kommunens personal, med 1 % inkl PO (personalomkostnader) tkr Förändring villkor upplåning med 1 % tkr Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att upprätthålla en ekonomi i kommunen som har beredskap på såväl kort som lång sikt. Budgetens roll i styrprocessen Budgeten har många uppgifter. Den är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. I budgeten fastställer man på den politiska nivån verksamhetens inriktning och vilken servicenivå/ kvalitet kommunen ska erbjuda kommuninvånarna. Budgeten består av flera olika delar såsom driftbudget, investeringsbudget och verksamheternas mål. Budgetprocessen Kommunfullmäktige antar varje år en treårsbudget i enlighet med Kommunallagen. Första året i benämns budget medan de två följande åren kallas plan. I korthet ser 2015 års budgetprocess ut enligt följande: Under februari uppdaterar ekonomiavdelningen de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga förändringar som 4

5 skett sedan föregående budget fastställdes. I mars fastställer kommunstyrelsen preliminära ramar. Respektive nämnd ska sedan utifrån de preliminära ramarna, via dialog med budgetberedningen, presentera mål och behov av pengar vid ett par tillfällen i mars. I början på juni lämnar kommunstyrelsen förslag om slutliga budgetramar I början av december beslutar kommunfullmäktige om budgeten för nästkommande år. Budgetförutsättningar Utdebitering 22,10 kronor. Skatteunderlaget beräknas enligt Sveriges kommuner och landstings prognos. Antal invånare i prognos 2015; , 2016; och 2017; Upplåning till investeringar får enbart ske avseende den avgiftsfinansierade verksamheten. Internräntan fastställs till 2,5 %. Lönepott budgeterad med tkr. Avsättning för kapitaltjänstkostnad avseende skolbygge, vägar mm görs med tkr 2015, tkr 2016 och tkr Ett axplock av satsningarna i budget 2015: Bildningsnämnden Barnomsorg på obekväm arbetstid, tkr. Två förskoleavdelningar, tkr. Ökat antal elever, tkr. Utökning personal på fritids och fritidsgård, tkr. Socialnämnden Förändring av antal äldre, tkr. Satsningar på Arbetsplats Hammarö, tkr. Avgiftsfri socialpsykiatri, 400 tkr. Feriearbete även för 16- åringar, 880 tkr. Servicenämnden Förbättring av tillgängligheten i offentliga lokaler, tkr. Sommarsimskola, 200 tkr. Trygga miljöer, gång- och cykeltrafikatner, 800 tkr. Planteringar, skyltar m.m. 500 tkr. Kommunstyrelsen Utredartjänst, 600 tkr. E-tjänster, 300 tkr. 5

6 Investeringsramar 2015 Belopp i tkr. Kommunstyrelsen Socialnämnden Bildningsnämnden Servicenämnden Servicenämnden, asfalt Servicenämnden, skolor Servicenämnden, fastighet Servicenämnden, Lunden Reserv Summa Avgiftsfinansierad verksamhet Va Stadsnät Fem år i sammandrag Allmänt Antal invånare 31/ Kommunalskatt 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 Landstingsskatt 10,75 10,75 10,75 11,2 11,2 Resultat Skatteintäkter, generella statsbidrag tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr Finansnetto, tkr Extra pensionsinlösen, tkr Årets resultat, tkr Balans per 31/12 Nettoinvesteringar, tkr Låneskuld, tkr Likvida medel, tkr Pensionsåtagande intjänat före

7 Befolkningsprognos Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för vår kommuns framtid. Hammarö kommun uppvisar en befolkningstillväxt som vi ska värna om och utveckla. Den möjliggör ökade intäkter som garanterar fortsatt hög samhällsservice. En attraktiv kommun har kvaliteter som gör att människor vill flytta dit och att medborgarna som bor där trivs och vill bo kvar. Centrums möjligheter, goda kommunikationer och attraktiva miljöer är bland annat det som påverkar bedömningen av vad som är en attraktiv kommun. På nationell nivå antas det framöver bli en snabbare befolkningstillväxt än vad som tidigare prognostiserats, såväl de närmsta åren som på lite längre sikt. Att folkmängden bedöms bli större beror på höjda antaganden om barnafödande och överlevnad samt förändrade antaganden om in- och utvandring. Antalet äldre kommer under en lång tid framöver att öka. Det beror dels på att den stora 40-talist generationen uppnår pensionsålder men även på grund av att vi lever längre än tidigare. På tio års sikt kommer antalet barn mellan sex och tio år att öka jämfört med idag. Även den äldre generationen över 70 år kommer att öka. Den förväntade genomsnittsåldern i Hammaö kommun kommer att öka från 40,6 till 41,5 år. Det är en större förändring än riket som helhet men Hammarö kommuns invånare förväntas trots detta fortsatt ha en lägre genomsnittsålder än riket i stort. Befolkningsprognos 0-19 åringar Befolkningsprognos åringar Befolkningsprognos 65 år och äldre En granskning av flyttnettot visar att ett flertal invånare brukar flytta från Hammarö kommun när de är i 20-års åldern och en majoritet av de som flyttar in är mellan 30 och 40 år. En positiv befolkningsutveckling är bra men medför även nya utmaningar. För att fortsätta att utveckla Hammarö som en attraktiv boendekommun krävs satsningar på infrastruktur och ett spännande boendeutbud. Det pågår en omvandling av flera fritidshusområden vilket bland annat ställer krav på utbyggnad av kommunalt VA, fler och bättre dimensionerade vägar samt kollektivtrafik. Med fler invånare kommer också efterfrågan av fler fritidsaktiviteter. Den demografiska förändringen som sker, såväl i Sverige i stort som i Hammarö kommun, innebär också ett framtida behov av lokaler för skola och äldreomsorg måste tillgodoses. För Hammarös del innebär det att byggnationen av en ny skola är i gång samt att man måste börja fundera kring ett nytt äldreboende. Befolkningsprognos totala folkmängden Under perioden förväntas Hammarö kommuns folkmängd att öka med 625 invånare. I genomsnitt förväntas flyttnettot att vara 44 personer per år och födelseöverskottet bli 19 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 63 personer per år. 7

8 Drivkrafter för personal- och verksamhetsutveckling 2015 anslås 1,5 Mkr för utveckling av personal och verksamheter. Kommunens personal kan söka pengar för att spetsa kompetensen eller prova nya metoder, göra förbättringar i arbetsmiljön eller belönas för kreativa idéer och förslag. Ofta handlar det om att pengarna används till kompetensutveckling för att utveckla arbetssätt, ge bättre resultat eller hantera arbetsmiljöfrågor. Här ges möjlighet att, utanför förvaltningarnas egna budgetar, göra sådant som i vanliga fall inte skulle ha blivit gjort. Ansökningarna bedöms av en arbetsgrupp Uppslaget som är representerad från kommunens förvaltningar. Soliditet Soliditeten är ett viktigt mått på kommunens ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. I bokslutet 2013 var soliditeten 34 procent. En bra utgångspunkt är att soliditeten inte ska minska utan ligga relativt oförändrad framöver. Ansvarsförbindelsen avseende pensioner ligger helt utanför soliditetsbegreppet. Kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet är ett prioriterat och viktigt arbete där Hammarö kommun ständigt strävar efter att förbättra resultat och arbetsprocesser. Till grund för kvalitetsarbetet ligger kommunens styrsystem, som även är kommunens kvalitetssystem. Från och med 2015 har Hammarö kommun en ny vision, Vision Hammarö 2030, och utifrån denna har ett nytt strategiskt program tagits fram. Det nya strategiska programmet anger riktningen och vägvalen för att på sikt nå visionen och har ett tidsperspektiv på en mandatperiod. Vision och strategiskt program är grundpelarna för kommunfullmäktiges och nämndernas mål- och kvalitetsarbete. En viktig del i Hammarö kommuns kvalitetsarbete är att jämföra sig med andra. Hammarö kommun är med i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I KKiK har man tagit fram cirka 40 olika mått för att beskriva de deltagande kommunernas kvalitet och effektivitet. KKiK ger inte bara värdefull information om hur Hammarö kommuns resultat står sig i jämförelse med andra kommuner, utan också hur resultaten utvecklar sig över tid. Inom ramen för KKiK deltar Hammarö kommun i Nätverk för Resultat, som under SKL:s ledning arbetar för att utveckla resultatstyrningen i kommunerna. Hammarö är även med i nätverket Styrfart. Viktiga utvecklingsprojekt för att ytterligare förbättra verksamheternas kvalitet framöver är bland annat att effektivisera arbetsprocesser genom processkartläggningar och att utveckla ett system för ständiga förbättringar. Styrmodell i Hammarö kommun För att framgångsrikt kunna ge Hammaröborna en god service krävs ett samordnat och målorienterat arbete. Hammarö kommun arbetar efter en vision gällande framåtanda, grön ö och nära. För att förverkliga kommunens vision finns en gemensam styrmodell som anger hur den kommunala verksamheten i Hammarö kommun ska styras, följas upp och utvärderas. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och styr genom mål- och resultatstyrning. Fullmäktige antar mål, anger mått och beslutar hur 8

9 mycket verksamheten får kosta. Nämndernas uppgifter är sedan att utifrån de mål kommunfullmäktige beslutat om, se till att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Nämnderna beställer verksamhet av förvaltningarna och det är förvaltningsledningen och arbetsledningens uppgift att planera och genomföra den verksamhet som nämnden beställt. God ekonomisk hushållning Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, efter egna förutsättningar, ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och de finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. För Hammarö kommun innebär det att verksamheten ska bedrivas effektivt så att den kommunala servicen infriar kommuninvånarnas behov och förväntningar. Grunden för god ekonomisk hushållning handlar om att fastställa mål som klargör hur mycket pengar som ska gå till löpande verksamhet, hur investeringar ska betalas och om sparande för framtiden är nödvändigt. Målen behövs för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. Flera av de mål kommunfullmäktige fastställt för nämnderna har koppling till god ekonomisk hushållning. De kommunövergripande målen utgör tillsammans med de finansiella målen god ekonomisk hushållning. En god ekonomi skapar möjligheter för kommunen att även i framtiden bedriva bra verksamhet. Nedan framgår de mål som definieras som god ekonomisk hushållning i Hammarö kommun i 2015 års budget: Finansiella mål 2015: - Årets resultat 2015 ska uppgå till ett överskott på minst 10 Mkr. Mål för verksamheten 2015: Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen och de tre strategiområdena. Hammarö kommuns styrmodell Vision Övergripande strategier Kommunfullmäktiges mål och mått Nämndernas mål och mått Målen förankras bland alla medarbetare.verksamheterna planerar ett antal aktiviteter för att nå måluppfyllelse. 9

10 Kommunfullmäktiges mål Bo och leva Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Sociala skillnader ska utjämnas Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Hammarö kommun har goda arbetsvillkor Demokrati och dialog Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande 10

11 Kommunstyrelsen Ordförande Leif Sandberg Antal ledamöter 11 Förvaltningschef Caroline Depui Ekonomi Kommunstyrelsens förvaltning arbetar ständigt med att försöka sänka kostnader och att arbeta så effektivt som möjligt. En stor effektivisering som får påverkan även på 2015 avser portokostnader. Istället för stora utskick till politikerna så läggs materialet i plattorna. Kommunstyrelsen kommer även under 2015 att undvika att ta in vikarier vid sjukdom och kortare föräldraledigheter. Under 2014 reducerades tjänsterna på ekonomiavdelningen med en 70% tjänst och ekonomichefstjänsten tillsattes inte. Samtliga dessa delar samt en allmän återhållsamhet innebär att kommunstyrelsen har möjlighet att bedriva sin verksamhet inom den preliminära budgetram som tilldelats. Framtid och utveckling Hammarö kommuns befolkning ökar stadigt. Befolkningstillväxten ställer stora krav på både organisationen och ekonomin i kommunen. I framtiden ligger svårigheten i att skapa balans mellan att å ena sidan öka befolkningen och å andra sidan se till att våra resurser räcker till att skapa god kvalitet i de tjänster vi erbjuder våra invånare. Att ha rätt kompetens blir alltmer ett framgångsrecept även för kommuner. Vi lever i en komplex värld som ställer stora krav på vår kunskap och kompetens. Att förändra kommunstyrelsens organisation utifrån nya förutsättningar är en utmaning framöver. Ytterligare en utmaning är att sjuktalen i kommunen ökar. Det är en oroande utveckling och det är viktigt att hitta både rutiner och angreppssätt som gör att vi kan få ner sjuktalen igen. Mark- och planavdelningen arbetar kontinuerligt med nya planer för att skapa förutsättningar för in- och omflyttning. Utifrån den struktur på boende som finns på ön idag bör mer fokus framöver ligga på att komplettera utbudet av bostäder med ytterligare hyresrätter. Vi måste finnas där våra medborgare söker oss, det innebär att vi som kommun har en fortsatt utmaning att vara tillgängliga. Ett stort steg i rätt riktning är vårt nya kontaktcenter och vår nya webb. Att arbeta vidare med olika typer av e-tjänster är också ett område som är viktigt utifrån tillgänglighetsperspektivet. utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Informationen ska vara lättillgänglig för alla Medborgarna ska få ett gott bemötande vid kontakt med kommunstyrelsens förvaltning 11

12 Strategiområde: Bo och leva Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Hammarös attraktivitet som turistort ska öka Skoghalls centrum och området kring Lillängshamnen ska göras mer attraktivt Hammarö är Värmlands bästa boendekommun Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Medborgarnas och kommunpersonalens möjlighet att välja bland hållbara färdsätt ska stärkas Kollektivtrafiken ska byggas ut på de glesbefolkade delarna av ön Hammarö kommun ska vara innovativa inom grön IT Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Effektiviteten inom kommunstyrelsens förvaltning ska öka Förutsättningarna för kvinnligt företagande ska förbättras Servicen till kommunens medborgare ska förbättras Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser Hammarö kommun har goda arbetsvillkor Heltid är en rättighet, deltid är en möjlighet 12

13 Servicenämnden Ordförande Lennart Lämgren Antal ledamöter 9 Förvaltningschef Johan Rosqvist Ekonomi För att hantera kostnadsökningar har servicenämnden tagit fram olika möjliga besparingsförslag. Minska måltidsverksamheten med 1,5 tjänst. Detta möjliggörs via effektiviseringar och det minskade arbete som uppstår om kyld mat till hemtjänsten och mat till förskoleverksamheterna på Sätterstrand läggs ut på entreprenad. En förutsättning för denna besparing är dock att Servicenämnden inte påförs några kostnader för inköpet av dessa måltider. En ytterligare besparingsmöjlighet är att omfördela resurser inom fritidsenheten. Personalen som arbetar med hallar ska även bistå vid grönyteskötseln. Det innebär att samma skötselnivå går att bibehålla till en lägre kostnad. Ett pågående arbete med att omstrukturera fastighetsenhetens arbetsrutiner bedöms kunna spara kostnader motsvarande en heltidstjänst totalt för kommunen. Istället för att fastighetsskötarna ska vara knutna till en lokal ska de framöver arbeta mot arbetsorder. Vinsterna blir en jämnare och bättre skötselnivå och vissa tjänster kan bli mer nischade och därmed effektiva. Att arbeta utifrån arbetsorder ger också möjlighet att debitera för tjänster som inte ingår i hyran. Ovan nämnda besparingsförlag bör få nämndens ekonomi inom den föreslagna budgetramen. Besparingsförslag som diskuterats tidigare år i form av neddragningar av gatljus, vassröjning och badhus med en sammanlagd möjlig besparing på över 1,5 Mkr. Framtid och utveckling I dagens samhälle finns högt ställda krav på kommunens arbete och servicenivåer. Inom Servicenämndens område innebär det allt ifrån estetiska åtgärder till fungerande fritidsanläggningar och en hög trafiksäkerhet. Utmaningen i detta är dubbel, dels att öka servicenivån utan att kostnaderna stiger och dels att våga sätta ramarna för vad kommunen ska/eller inte ska utföra och i så fall varför. Ett otydligt ramverk upplevs sannolikt som en dålig servicenivå och ger dessutom en längre handläggningstid. Än viktigare blir detta i en växande och därmed föränderlig kommun som Hammarö. En växande och föränderlig kommun gör att gamla behov förändras och ny behov uppstår. Bland annat innebär det att nya lokaler behöver byggas och att gamla lokaler behöver byggas om. För att utnyttja potentialen av fastighetsbeståndet optimalt krävs ett långsiktigt systematiskt lokalförsörjningsarbete. En betydande del av beståndet av lokaler, infrastruktur, fritidsanläggningar m.m uppfördes för relativt länge sedan. Allt detta behöver underhållas och görs inte det så kommer det sedemera en brytpunkt där ett större ekonomisk ställningstagande behöver göras gällande respektive anläggninges framtid. En än mer effektiv och långsiktig hantering av nuvarande underhållskuld tillsammans med en väl fungerande lokalförsörjning kan helt eliminera dessa svåra ställningstaganden. En av nämndens största utmaningar de kommande åren är utbyggnaden av det kommunala VA-nätet. Arbetet är till viss del redan påbörjat men fler omvandlingsområden står på tur. Hammarö kommun ligger långt fram vad gäller tekniska och praktiska lösningar inom projekten tack vare en bra omvärldsspaning och ett väl fungerande partneringsamarbete med en global entreprenör. Det enskilt största VA-projektet kommer att vara anslutningen av Tyehalvön. För att säkerställa att detta arbete blir optimalt har nämnden beslutat att kvalitets- och miljöcertifiera projektet enligt CEEQUAL. Hammarö kommun är i och med att denna ansökan nu är inskickad den första kommun i landet som påbörjat en certifiering av ett anläggningsprojekt. 13

14 utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till fritidsaktivitet. Tillgängligheten till centrum ska öka för alla. Tillgängligheten till offentliga lokaler ska förbättras. Tillgängligheten till stränder och badplatser ska förbättras Strategiområde: Bo och leva Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Ekologisk och näringsriktig mat ska serveras. Bidra till ett hållbart samhälle. Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Trafikmiljön för gång- och cykeltrafikanter ska förbättras. Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Möta interna brukares behov i större utsträckning. Kostnadseffektiviteten ska öka inom alla enheterna. Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser 14

15 Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande Filip Gille Antal ledamöter 5 Förvaltningschef Örjan Nässlander Ekonomi Regeringen har gjort en proposition med förslag på att mindre stugor på upp till 25 kvadratmeter ska kunna byggas utan bygglov. Detta kan påverka Byggnadsnämndens ekonomi genom att de små bygglovsärendena uteblir med minskade intäkter som följd. Byggnationen i kommunen förväntas öka vilket leder till fler ärenden och ökade intäkter för miljö- och byggnadsnämnden. Bedömningen är att nämnden även 2015 kommer kunna hålla sin tilldelade ram Framtid och utveckling Den föreslagna lagändringen om att tillåta mindre byggnationer utan bygglov kommer ställa krav på att nämnden lägger om sitt arbete. Bygglovsbefrielsen innebär inte att nämndens kontroll ska minska och det krävs fortfarande startbesked innan byggnationerna får starta. En bedömning är även att tillsynsärendena kommer att öka jämfört med idag. utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Information och bemötande till medborgare ska förbättras Strategiområde: Bo och leva Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Miljö- och byggnadsnämnden ska stimulera miljöengagemanget hos Hammaröborna 15

16 Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Nämndens handläggningsprocess ska vara effektiv och med god kvalitet Servicen till Hammarös företagare ska förbättras Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser 16

17 Bildningsnämnden Ordförande Birgitta Kahn Antal ledamöter 9 Förvaltningschef Maria Kjällström Ekonomi Volymökning inom bildningsnämndens område förklarar kostnadsökningarna. Både skolan och förskolan beräknas öka med fler elever. Nämnden har svårt att rymma ambitionshöjningar som karriärtjänster, IT-utveckling och utökning av öppettider då kostnaderna för volymökningar samtidigt som löner och övriga kostnader ökar mer än ramen. Av nämndens budget används den största delen till löner. Kostnadssänkningar inom nämnden måste hittas inom personalkostnader då det är dessa som i första hand går att påverka. Nämndens bedömning är att det är riskabelt att sänka andelen lärare, fritidspedagoger och förskollärare inom den verksamhet som omfattas av statliga kvalitetskrav. Nämnden bedömer att besparingar i förskolan och grundskolan inklusive fritidshemmen sannolikt leder till försämrade elevresultat, sjukskrivningar bland personal och därmed sämre konkurrenskraft både som inflyttningskommun och arbetsgivare. Det finns stor risk att detta på sikt leder till försämrade skatteintäkter och ökade kostnader inom andra kommunala nämnder. Kommunens dragningskraft på unga familjer skulle försämras. De verksamheter som inte omfattas av statliga krav, ungdomsenhet, kulturskola och allmän kultur är teoretiskt möjliga att sänka kostnader inom. Men kulturens betydelse för välmående i en kommun går inte att bortse från. För att sänka kostnaderna föreslår nämnden att sänka kostnaderna genom besparingar inom hela verksamheten. Avstå från satsningar på att bibehålla kvalitet, ITutveckling, utökade öppettider i förskola och fritidshem och inrättande av karriärtjänster. Förändra servicenivån genom minskade öppettider inom bibliotek och ungdomsenhetens fritidsgård. Sänka personal inom förskola och fritidshem. Minska personal inom grundskola. Framtid och utveckling Kommunen är attraktiv för unga familjer och har varit det över en lång tid. Andelen barn och ungdomar är hög och bildningsnämndens uppdrag växer när fler barn och ungdomar ska omfattas av omsorg och utbildning. För grundskolans del är större kullar redan på väg in i skolan och lokalerna räcker inte till. Den nya skolan som ska stå klar vid årsskiftet 2014/15 ger utrymme för det ökade antalet elever. Enligt kommunens demografiska prognos ökar antalet klasser med två per år och antalet fritidshem med minst ett per år de närmaste åren. Samtidigt planerar kommunen för att öka befolkningen och nybyggnationer är planerade. Skulle dessa planer realiseras ökar antalet elever i grundskolan ytterligare. Ansökningarna för att starta friskola i grundskoleåldrarna i Karlstad kommun är fler än någonsin. Oavsett om eleverna väljer att gå i Hammarö kommuns skolor eller i annan skola ökar kostnaderna när eleverna ökar. Utbyggnaden av förskolan har skett kontinuerligt och det har lett till att den genomsnittliga barngruppsstorleken har minskat sedan De senaste åren har de byggbaserade prognoserna infriats och sker detta även under 2015 behövs ytterligare två avdelningar. Då det visar sig att ökningen har fortsatt är det sannolikt att en fortsatt utbyggnad krävs. Bärstadsskolan kan under ett år rymma två avdelningar men sedan är denna skola full med elever. Förskolechefer och rektorer är en avgörande faktor för verksamhetens kvalitet. Antalet barn och elever ökar och därmed antal personal att arbetsleda, barn och elever att ta ansvar för och föräldrar att kommunicera med. Uppstart av nya förskolor tar stort arbetsutrymme och för förskolans chefer och antalet förskolechefer behöver öka med en. Att bibehålla kvalitet Inom skolan är antalet datorer och ipads lågt. Både föräldrar, elever och lärare har uppmärksammat nämnden på att de datorer som finns i verksamheten inte räcker till för en modern undervisning. Staten finansierar karriärtjänster, de första 5 fick sin anställning under För att de ska kunna 17

18 arbeta med ett uppdrag har 500 tkr avsatts. Nu kan Hammarö ansöka om ytterligare 19 förstelärare. Om de eventuellt ska ha ett uppdrag som förändrar kvaliteten bör medel för detta avsättas. Bildningsnämnden har fått uppdrag att utreda kostnader för utökat öppethållande i förskola och fritidshem. En förlängning av öppettider utöver de 12 timmar som kommunen har skyldighet till medför ökade kostnader. utifrån kommunfullmäktigs mål Strategiområde: Bo och leva Hammarö är en klimatsmart kommun 2025 Sociala skillnader ska utjämnas Hammarö är tryggt och har en god livsmiljö Barn, elever och ungdomar samt personal bidrar till ett hållbart samhälle. (Förslag gemensamt mål med service, gemensamt Au den 5/5 2014) Vårdnadshavare i Hammarö kommun har tillgång till barnomsorg som matchar deras behov Andelen barn, elever och ungdomar som utövar kulturverksamhet ska bibehållas. Andelen barn, elever och unga som får tillgång till kulturella upplevelser i förskola och skola ska öka. Strategiområde: Demokrati och dialog Hammarö kommun erbjuder delaktighet och inflytande för alla medborgare Andelen barn, elever, ungdomar och föräldrar som känner sig delaktiga i lärprocesser och kunskapsutveckling ska öka. Hammarö kommun kännetecknas av hög tillgänglighet, god kommunikation och ett gott bemötande Andelen barn/elever, ungdomar, föräldrar och besökare som upplever att de får ett gott bemötande ska öka 18

19 Strategiområde: Verksamheter med god kvalitet Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och effektivitet i verksamheterna Verksamhetens goda kvalitet ska öka. Tillgängligheten till digitala hjälpmedel/ IT-stöd för elever ska avsevärt förbättras och byggas ut enligt genomförd förstudie Andelen som är behöriga att söka till gymnasieutbildning efter avslutat årskurs 9 ska öka. (Gemensamt med socialnämnden AU den 14/4, mål ur Nya perspektiv) Barns psykiska hälsa ska öka. (Gemensamt mål med Socialnämnden AU den 14/4, mål ur Nya perspektiv) Elevernas kunskaper i matematik ska förbättras. Elevernas kunskaper i no/teknik ska förbättras. Elevernas läsförmåga ska förbättras. Läroplanens mål för fritidshemmen ska tydliggöras för barn och deras vårdnadshavare. Personaltätheten på fritidshemmen ska öka Personaltätheten på fritidsgården ska öka Hammarö kommun har stolta och engagerade medarbetare Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges förutsättningar för detta Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef Medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser Hammarö kommun ger god och snabb service till företag och medborgare Andelen brukare som är nöjda med verksamheten ska öka. 19

20 Socialnämnden Ordförande Margareta Ivarsson Antal ledamöter 9 Förvaltningschef Per Söderberg Ekonomi Inför 2015 är socialnämnden i behov av flera kostnadsdrivande utökningar. Omstrukturering av hjälpmedelstvätten, 500 tkr. Nytt stödboende, 472 tkr. Arbete med avhoppare från gymnasiet, 236 tkr. Nystartsjobb till ca 20 personer samt en arbetsledare, tkr. Utökad systemansvarigfunktion. Utökad sjukskötersketjänst inom LSS, 257 tkr. Finansiering Sylviasystrar, 422 tkr. Arbetskläder till personalen, 200 tkr. Utvecklingsarbete mot våld i nära relationer, 257 tkr. Teknikutveckling kognitiva hjälpmedel, 100 tkr. Volymökning inom äldreomsorgen till följd av demografiska förändringar, tkr. Utökning med en enhetschef inom äldreomsorgen, 500 tkr. För att kunna hantera dessa utökningsbehov kommer ungefär 16 heltidstjänster inom de icke lagstiftade verksamheterna behöva tas bort. Framtid och utveckling På sikt kommer antalet äldre invånare i Hammarö kommun att öka. Det innebär att kostnader för hemtjänst och behovet av platser på särkskilt boende kommer att öka. 20

Budget 2014. Samt plan för 2015-2016. Antagen i kommunfullmäktige 2013-06-24

Budget 2014. Samt plan för 2015-2016. Antagen i kommunfullmäktige 2013-06-24 Samt plan för 2015-2016 Antagen i kommunfullmäktige 2013-06-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Förutsättningar för 2014 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2014 10 Kommunstyrelsen

Läs mer

BUDGET 2016 SAMT PLAN FÖR 2017-18. Antagen i kommunfullmäktige 2015-09-21

BUDGET 2016 SAMT PLAN FÖR 2017-18. Antagen i kommunfullmäktige 2015-09-21 BUDGET 2016 SAMT PLAN FÖR 2017-18 Antagen i kommunfullmäktige 2015-09-21 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Förutsättningar för 2016 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2016 10 Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2014-2018 Vision och mål Vision 2025 för Höörs kommun Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Förändrat resursbehov

Förändrat resursbehov Socialnämnden 2011-01-10 8 12 Dnr 2011/11-04 Förändrat resursbehov 2011 2014 Ärendebeskrivning Förvaltningens analys av hur nämndens uppdrag påverkas av förändringar i omvärlden visar att nämnden har behov

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer