Strategirapport för Samarbetsstrategi Kenya 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategirapport för Samarbetsstrategi Kenya 2014"

Transkript

1 Strategirapport för Samarbetsstrategi Kenya 2014 Ärendenummer: Nairobi 23 mars 2015 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor Sektor Sektor 1: Demokrati och mänskliga rättigheter Sektor 2: Naturresurser och miljö Sektor 3: Urban utveckling Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande 1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande Utbetalt belopp inom strategin 2014: 376 MSEK Totalt strategibelopp: MSEK Avtalat belopp: 380 MSEK Strategiperiod: Antal avtalade insatser : 54 Utbetalt belopp inom andra anslagsposter* som gick till landet/regionen 2014: 108 MSEK *Humanitärt stöd, stöd via svenska icke-statliga organisationer, forskningsstöd. Analys och bedömning Den samantagna bedömningen är att sektormålen i strategin förväntas uppfyllas delvis. Det svenska utvecklingssamarbetet har 2014 bidragit till det övergripande målet: ett Kenya där alla fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar har förutsättningar att förbättra sina livsvillkor och där deras mänskliga rättigheter blir tillgodosedda. Det dröjer dock innan den nuvarande strategins övergripande mål kommer att uppnås. För att det ska nås krävs först och främst en 1 Det ursprungliga belopp som framgår av samarbetsstrategin för Kenya var 350 MSEK. Detta belopp ändrades till 400 MSEK efter halvtidsöversynen och ett efterföljande regeringsbeslut fattats

2 ökad reformvilja och effektiva nationella satsningar för att främja en inkluderande utveckling och bekämpa fattigdomen. Kenya lyckades upprätthålla en makroekonomisk stabilitet också under 2014 med en ekonomisk tillväxt på 5,4 %, men ojämlikheterna är stora och omkring 40 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. 2 Genomförandet av insatsportföljen går enligt plan om än med vissa förseningar. Under 2014 fattades ett regeringsbeslut om att förlänga samarbetsstrategin med ytterligare ett år till slutet av 2015, eller till dess att ett regeringsbeslut om en ny resultatstrategi fattats. Under 2014 pågick det förberedande arbetet inför den nya strategin, samtidigt som fokus låg på att konsolidera genomförandet av den innevarande och skapa förutsättningar för en smidig övergång. Arbetet med resultatförslaget, som Sida överlämnade till regeringen i november 2014, utgick från ingångsvärden, lärdomar som dragits från tidigare och pågående samarbete och kontextanalys av förutsättningarna för utveckling i Kenya. Det fanns inte något behov att genomföra några större förändringar avseende inriktningen på insatsportföljen under året. Dock krävdes en viss anpassning till följd av utvecklingen i landet och vissa processer. En av dem var decentraliseringsprocessen som inleddes 2013 och som tog ordentlig fart under Decentraliseringsprocessen påverkar alla sektorer i utvecklingssamarbetet, särskilt de som har decentraliserats fullt ut såsom i fallen med vatten och jordbruk. På länsnivå har det skapats strukturer och system för tillhandahållandet av tjänster, även om dessa ännu inte fungerar fullt ut och vissa delar är otillräckligt resurssatta. Rättsväsendet har överlag utgått från frihetsförordningarna inskrivna i grundlagen från 2010, även om det funnits motstånd från politiskt håll. Den utbredda korruptionen utgör ett fortsatt hinder för möjligheten att uppnå fullgoda utvecklingsresultat då offentliga medel inte används på ett effektivt sätt. Ett par större korruptionsmål, som det mer än 10 år gamla Anglo Leasing fallet, har återupptagits präglades i stor utsträckning av processerna mot Kenyas president och vicepresident i internationella brottmålsdomstolen, ICC. Även om målet mot president Kenyatta lades ner har händelserna fortfarande stor betydelse för regeringens agerande. Målet mot vicepresident Ruto pågår ännu. Tyvärr inträffade ett antal större terroristattentat under 2014 och säkerhetsfrågorna stod fortsatt högt på den nationella dagordningen. Detta ledde bl.a. till att Kenyas regering tog fram en ändring av säkerhetslagstiftningen som hotade att beröva kenyaner deras grundläggande fri- och rättigheter. Regeringens huvudargument var att den annars skulle uppfattas som för vek i kampen mot terrorism. Efter att civilsamhället och oppositionen protesterat och de sistnämnda samt MR-kommissionen överklagat, beslutade högsta domstolen (tillika konstitutionsdomstol) att ändringarna inte var förenliga med grundlagen. Ovan utvecklingar och processer påverkade genomförandet av utvecklingssamarbetet I vissa fall innebar det att justeringar av insatser behövde göras (t.ex. för att anpassa till decentraliseringsprocessen), i andra fall att genomförandet gick långsammare än förväntat (i synnerhet p.g.a. svag politisk reformvilja, kapacitetsbrister för reformer, korruptionsbenägen miljö och instabilt säkerhetsläge). 2 Kenya Economic Update, Världsbanken, december 2014 och Reasonable Goals for Reducing Poverty in Africa, Institute for Security Studies, ISS; februari Se även UM:s D-rapportering kring den ekonomiska och politiska utvecklingen I Kenya. 2

3 Under 2014 gjordes ansträngningar att koppla utvecklingssamarbetet närmare det humanitära stödet med fokus på katastrofförebyggande insatser och uppbyggande av motståndskraft för att komma åt de underliggande ofta kroniska orsakerna till sårbarhet i händelse av plötsligt uppkomna kriser eller långsamt tilltagande påfrestningar. Exempelvis skrevs ett avtal med World Food Programme som bl.a. innebär kontantöverföringar som syftar till att öka individernas, hushållens och institutionernas förmåga att hantera väder- och livsmedelsrelaterade katastrofer i de halvtorra och torra delarna av Kenya. Detta ska förhindra att sårbara människor hamnar i djupare fattigdom om och när externa katastrofer (t.ex. torka) inträffar. Det finansiella resultatet för utnyttjandet av SAK-anslaget var något lägre än förväntat, 376 MSEK jämfört med delegeringen på 382 MSEK. 3 Det beror delvis på försenade beredningar av insatser, att våra partner inte uppfyllt avtalsvillkor, t.ex. avsaknad av avtalad rapportering i tid och/eller brister i rapporteringen. Det gäller i synnerhet avtal med regeringen där trögheten i reformtakten i vissa fall varit påtaglig (t.ex. i resultatstyrningsreformen 4, i land- och polisreformerna, och inom stöden till offentlig finansiell styrning, OFS). Jämfört med 2013 karaktäriserades 2014 av ett något mindre föränderliget politiskt landskap, då det inte hölls några val. Det möjliggjorde ett ökat fokus på själva genomförandet av programportföljen. Flera av de utmaningar och trender som rapporterades i 2013 års strategirapport gäller dock fortfarande för Måluppfyllelsen för samarbetet bedöms som gul (delvis uppnådd), i likhet med Även om det fanns öar av reformvilja och utvecklingen under 2014 gick i rätt riktning på vissa områden tack vare viktiga förändringsaktörer kan de inte anses vara tillräckligt starka för att motivera grönt. Genomförandet bedöms vara grönt, jämfört med gult Generellt har det skett en god utveckling i alla viktigare sektorer och i flertalet program som Sverige stödjer, dock med några märkbara förseningar. Slutsatser Samarbetet bidrog till det övergripande målet men uppnådde inte full effekt bl.a. p.g.a. den i vissa fall begränsade kapacitet och vilja att driva reformer inom delar av förvaltningen och på vissa områden (gult). De planerade insatserna har i stort sett genomförts enligt plan, med vissa förseningar och bakslag i synnerhet inom stat-tillstat samarbetet (grönt) var ett år som präglades av förberedelserna av den resultatstrategi som ska ersätta nuvarande samarbetsstrategi. Aktiviteterna har fokuserat på genomförandet av nuvarande strategi, samtidigt som de förändringar som behöver göras för att skapa en övergång till framtida samarbeten har tagits i beaktande. Förhoppningen och ambitionen är att den nya strategin kommer att ge möjlighet till att åtgärda flera av de utmaningar och frågor som presenteras ovan. En åtgärd vore att i högre grad föra in motståndskraft och konfliktanalys i allt utvecklingssamarbete 3 Sida beslutade att omfördela vissa medel från Kenya-allokeringen till den samlade svenska Ebola-insatsen vilket drog ned allokeringen. 4 National Integrated Monitoring and Evaluation System, NIMES, insatsnummer

4 liksom ytterligare fokus på jämställdhet. Ett annat exempel vore att ta reda på hur synergier mellan olika sektorer kan maximera utvecklingsresultat, liksom hur andra och nya aktörer (s.k. förnyelseagenter) och metoder kan användas för att öka samarbetets genomslagskraft. En av Sveriges komparativa fördelar är bredden i samarbetet och det faktum att ambassaden stödjer och samverkar med en allt bredare krets av förändringsaktörer, något som förbereddes under sista hälften av 2014, framförallt inom området demo/mr och inom civilsamhället. 2. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor Sektor Avtalat 2014, i MSEK* Demokrati och mänskliga rättigheter 113,7 111,4 Naturresurser och miljö 159,0 159,0 Urban utveckling 99,1 98,7 Utfall 2014, i MSEK* * Anledningen till att det redovisade totala utbetalade beloppet på s. 1 inte är exakt samma som det som här redovisas beror på att en liten del av utbetalningarna inte är direkt kopplade till någon sektor. Det kan gälla insatser av förberedande och stödjande karaktär. 2.1 Sektor 1: Demokrati och mänskliga rättigheter Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Analys och resultat: Sektormålet, "En mer effektiv och rättssäker stat som respekterar och främjar mänskliga rättigheter." fortlöper i stort enligt plan. Även om utvecklingen på området delvis varit positiv, exempelvis takten på genomförandet av decentraliseringen, finns bakslag som påverkat det demokratiska utrymmet negativt. Insatserna i denna sektor har i stort genomförts enligt plan, även om det förekommit förseningar särskilt vad gäller reformstödet inom resultatstyrning (NIMES), polisväsendet och offentlig finansiell styrning (stödet till kenyanska riksrevisionen). Portföljen har en god balans av insatser till olika typer av aktörer. Det ges stöd till både regeringen och viktiga förändringsaktörer på myndighetsnivå, syftande till att stärka och påskynda prioriterade reformområden som i många avseenden är en förutsättning för en effektivare stat, samt till rättsväsendet och aktörer i civilsamhället så att dessa kan utkräva ansvar för att respekten för mänskliga rättigheter ökar och rättsstaten stärks. Under 2014 ökade statens effektivitet något jämfört med 2013 eftersom vissa viktiga förändringar då redan skett: valet hölls 2013, parlamentet delades in i två kammare, regeringen omstrukturerades och antalet departement minskades från 42 till 18, decentraliseringsprocessen och reformeringen av den offentliga finansiella styrningen ( ) inleddes. 4

5 Genomförandet av decentraliseringen till 47 län var ett av regeringens huvudfokus under Jämfört med tidigare, då det förekommit pessimism och motstånd, med starkare stöd och ägarskap. Under 2014 utformades även strukturer för decentralisering på länsnivå. System för tillhandahållande av tjänster började användas, även om de i vissa fall inte var fullt fungerande och i vissa län bristfälliga. Utmaningar som kvarstår har att göra med bristande kapacitet, transparens, ansvarsutkrävande och deltagande. Otydligheter kring ansvarfördelning och roller (vilka frågor är kvar på nationell nivå och vad har decentraliserats till lokal nivå) gör även processen mer komplicerad. Kapaciteten varierar stort mellan de olika länen och vissa län har svårare att attrahera kvalificerad personal bland annat på grund av det osäkra säkerhetsläget. Utnyttjandet av delegerade medel för utveckling varierade stort mellan länen, mellan 10 och 30 %. Reformen inom offentlig finansiell styrning (OFS) fortsatte att genomföras i enlighet med OFS-strategin och det juridiska ramverket (grundlagen från 2010 och OFS-lagen 2012) även om det gick långsammare än förutspått. Diverse myndigheter och instanser förstärktes, bl.a. beträffande budgetansvar, parallellt med att samverkan för att skapa synergier mellan självstyrande eller halvt självstyrande instanser främjades. Utmaningar består i bristande kapacitet på lokal nivå och otillräckliga medel för att genomföra OFSstrategin. Det är i sin tur avhängigt starkt nationellt ägarskap och en politisk vilja till reformer, något som anses ha förbättrats något under Vid utgången av året hade dock inga nya OFS-bestämmelser antagits (de nya bestämmelserna ska ersätta de från 2006). Det demokratiska utrymmet i Kenya krympte under 2014, huvudsakligen på grund av regeringens brist på respekt för civila och politiska rättigheter. Civilsamhället (CS) lyckades delvis motverka trenden från föregående år och regeringen tvingades bli mer lyhörd än tidigare. Lagen gällande samhällsnyttiga organisationer (Public Benefit Organisations, PBO) befann sig högt på dagordningen (liksom under 2013). Civilsamhället, oppositionen och den Nationella MR-kommissionen med stöd av de internationella givarna (inkl. Sverige), lyckades stoppa de mest repressiva tilläggsförslagen i lagstiftningen gällande NGOs och tvinga fram en nationell konsultationsprocess. 5 Situationen för människorättsförsvarare förbättrades inte under 2014 och många medieaktörer kände sig fortfarande hotade. Regeringen visade inga tecken på att ändra inställning till arbetet för mänskliga rättigheter. Situationen resulterade i en slags självcensur bland försvarare av mänskliga rättigheter och bland medier. Den förvärrade säkerhetssituationen ledde under året till flera positionsförändringar på hög nivå och den drev också på en översyn av säkerhetslagstiftningen. Grundlagen var av central betydelse för att förhindra att det demokratiska utrymmet begränsades ytterligare. Även rättsväsendet spelade en viktig roll för skyddet av grundlagen. Trots att det gått trögt och gjorts betydande försök att begränsa det demokratiska utrymmet har rättsväsendet i vissa fall fått regeringen att i högre grad respektera domar som upprätthållit landets konstitution. Oppositionen spelade också en roll för att balansera trenden. Polisreformerna pågick under 5 PBO-lagen antogs 2013 men har inte implementeras och Kenyas regering för nu samtal med intressegrupper, civilsamhället och utvecklingspartner om denna lag. De föreslagna och potentiellt skadliga tilläggen drogs tillbaka, men nya är under utformning. Kenyas regering har utsett en speciell grupp, Task Force for the PBO Act, som under inledningen av 2015 genomfört konsultationer med civila samhället runt om i landet). 5

6 2014 med uppbyggnaden och etablerande av en rad policys, regelverk och organisatoriska enheter inom polisen (t.ex. oberoende granskande myndigheter, en nationell strategisk plan för polisen, uppförande- och etikkoder, korruptions- och kommunikationsplaner, en fungerande interngranskningsenhet m.m.). Arbetet försenades delvis p.g.a. att ledningen byttes ut, en ny inrikesminister samt rikspolischef utsågs under året. På den positiva sidan fortsatte den nationella polisservicekomissionen att granska poliskåren och i vissa fall ledde det till avskedanden. Den nya civila tillsynsmyndigheten för polisen (IPOA) har också i ökande grad utrett fall av polisövergrepp vilka lett till domstolsprövningar. Reformeringen av polisen och rättsväsendet bedöms vara avgörande för att skapa en effektiv rättsstat som respekterar, upprätthåller och främjar mänskliga rättigheter. Överlag kan dock konstateras att betydande utmaningar kvarstår. Några av resultaten för 2014 års insatsportfölj är att det gjorts framsteg för att förbättra den offentliga finansiella styrningen, i synnerhet vad beträffar transparens och ansvarsutkrävande, ett stärkt civilsamhälle som kan agera vakthund gentemot staten, stärkt rättsstat och rättsväsende samt ökat socialt skydd för utsatta grupper. En insats om svenskt stöd till decentraliseringsprocessen undertecknades i slutet av året. Sverige har dock redan tidigare stött decentraliseringsprocessen bl.a. genom stöd till reformeringen av offentlig finansiell styrning (både utbuds- och efterfrågesidan) samt genom stöd till civilsamhället. Amkeni Wakenya, en FN-driven paraplyorganisation som Sverige stödjer, etablerade ett nätverk, The Devolution Forum (TDF), för enskilda organisationers engagemang i decentraliseringsprocessen. TDF har satt upp mekanismer för att arbeta med guvernörsrådet (Council of Governors, CoG) och påverkat arbetet med legala ramverk för ökad in syn och deltagande på länsnivå. Vidare har TDF mobiliserat enskilda organisationers deltagande i framtagandet av den nationella budgeten och påverkat och agerat som watch dog i nationella processer. Vad gäller finansiell styrning inleddes stödet till Kenyas skatteverk (KRA) 2014 via två kompletterande insatser. 6 Det ena är ett stöd för institutionell partnersamverkan mellan det svenska skatteverket (SKV) och det kenyanska skatteverket (KRA) inom områdena i) hantering av förändringar, ii) riskhantering och iii) rådgivning inför genomförandet av Data Warehouse and Business Intelligence Project (DWBI). De tre komponenterna överensstämmer med KRA:s nya vision. De är även starkt kopplade till och beroende av varandra. Den andra insatsen är ett stöd till KRA för upphandling av mjuk- och hårdvara för DWBI-projektet, vilket ingår i KRA:s moderniseringsprogram. KRA påbörjade implementeringen av sin plan, Vision 2030, framtagen med stöd av Sverige. KRA vill enligt denna plan bli betraktat som en myndighet som främjar efterlevnad av regler genom att inge förtroende och förenkla för befolkningen att betala skatt. Ett resultat som uppnåddes under året var att alla chefer och nästan all personal vid KRA medvetandegjordes, genom olika kurser och seminarier, om myndighetens nya inriktning. Det utgör en viktig grund för den kommande och fortsatta förändringsprocessen givet de stora utmaningar som kvarstår. Upphandlingen inför DWBI fortskred väl under Erfarenheterna av arbetet 2014 visade på vikten av att kunna anpassa stödet till en föränderlig kontext och efterfrågan. 6 Institutional Cooperation between the Kenya Revenue Authority (KRA) and the Swedish Tax Agency (STA), , och Data Warehouse and Business Intelligence Project (DWBI) ,

7 Stödet till Kenyas riksrevision (Office of the Auditor General, OAG) för genomförandet av ett reformerings- och moderniseringsprogram försenades i avvaktan på resultatet av en granskning av tidigare stöd och fördröjning av respons från OAG. 7 Den revision som genomfördes visade inte på några oegentligheter men bekräftade förekomsten av svagheter i den interna finansiella kontrollen. Ett tilläggsavtal undertecknades i november gällande stöd till OAG:s arbetsplan för 2014/2015. Sverige och Danmark samarbetar nära i stödet till OAG. Det är för tidigt att påvisa resultat men aktiviteter som genomfördes under året inkluderade utbildningen av 700 revisorer i det nya nationella finansiella ramverket. I det svenska stödet till offentlig finansiell styrning (OFS) ingår även stöd till efterfrågesidan, via International Budget Partnership (IBP). Stödet syftar till att öka transparensen och ansvarsutkrävandet. 8 Det svenska stödet till IBP under 2014 bidrog bl.a. till att det uppstod samarbeten mellan olika enskilda organisationer och andra tillsynsaktörer, vilket visar att det finns möjlighet till samordnade aktioner med goda resultat. Några av dessa resultat var över förväntan, exempelvis svarade finansdepartementet (National Treasury) på det gemensamma brev som enskilda organisationer skickat med att publicera mer detaljerad information i budgeten 2014/15. Under 2014 genomfördes fyra besök av Statisiska Centralbyrån (SCB) till Kenyas nationella statistikbyrå (KNBS), främsta resultatet av dessa fältresor var att ett kapacitetsutvecklingsprojekt utvecklades och samarbetet inleddes mellan de två myndigheterna. 9 Vad gäller stödet till civilsamhället uppnåddes ett antal resultat under Via UNDP:s Amkeni Wakenya programmet, togs en utbildning om rättighetsbaserade arbetsmetoder fram för nationella enskilda organisationer tillsammans med OHCHR, FNs millenium kampanj och Kenyas nationella kommission för mänskliga rättigheter. 10 Utbildningen stärkte nationella enskilda organisationers möjligheter att bedriva arbetet för mänskliga rättigheter och lärde ut metoder för rättighetsbaserad programmering och budgetering. Utbildningsmaterial utvecklades och testades Sverige gav även stöd via UNICEF för genomförandet av den nationella sociala skyddsnätsstrategin. Under 2014 genomfördes fem kontantöverföringsprogram (för äldre, funktionshindrade, föräldralösa och utsatta barn, livsmedelssubventioner i städerna samt svältprevention). Stödet påbörjades 2004 till föräldralösa/utsatta barn, men utökades Under året gjordes flera framsteg som bidrog till ett starkare barnskyddssystem; i) riktlinjer för alternativ familjeomsorg, officiellt godkända och klara att genomföras; ii) en åtgärdsplan för våld mot barn validerades och genomförandet påbörjades; iii) barn fick hjälp via barnens hjälptelefon, fick remiss till relevanta serviceinrättningar, tillgång till rättshjälp, psykosocialt stöd och rådgivning via barnskydds center, hälsocenter och andra serviceinrättningar, iv) ytterligare nya stödhushåll registrerade i kontantöverföringssystemet för 7 Support for the Office of the Auditor General (OAG) Reforms and Modernization Programme, Annual workplan 2014/22015, PFM Demand Side, Två långtidsrådgivare från Sverige ska stationeras i Kenya i syfte att stärka KNBS arbete. 10 UNDP Umbrella Cost Sharing Agreement, Insatsnummer Insats nummer , UNDP Årsrapport UNICEF Kenya ,

8 föräldralösa och utsatta barn, i november 2014 nådde programmet ut till stödmottagare i 47 distrikt och 290 valkretsar. Som komplement till UNICEF:s insats - och för att stärka motståndskraften i en allt osäkrare livsmedelsförsörjningssituation - initierade Sverige i december ett treårigt stöd till World Food Programme (WFP). 13 Programmets tre huvudkomponenter fokuserar på; i) mer koordinerade och harmoniserade nationella sociala skyddsnät som effektivt bemöter de behov som hushåll med osäker livsmedelsförsörjning har, ii) kapacitetsuppbyggnad på regional nivå för att kunna hantera livsmedels- och näringsrelaterade kriser, och iii) en gradvis övergång till ett WFP-skyddsnät som även omfattar kontantöverföring till småskaliga bönder som genomför olika resiliensprojekt initierade av regeringen. På området rättsstatsprincipen och rättskedjan har det svenska stödet 2014 fokuserat på att fortsätta stärka de resultat som uppnåtts inom rättssektorn och gå vidare med reformeringen samt förbereda den andra stora fasen av stöd till rättssektorn. Ett resultat som är värt att nämna är de insatser som gjorts för att hantera den stora eftersläpningen i domstolarna av rättsfallsprövningar. Exempelvis hanterades, bl.a. tack vare det svenska stödet, fall på bara en vecka. Vad gäller stödet till mänskliga rättigheter i kenyanska fängelser, via Raoul Wallenberg Institutet (RWI), var detta tänkt att avslutas i december En utvärdering av programmet visade på hög resultat- och måluppfyllande med en märkbar förbättring i efterlevnaden av mänskliga rättigheter i fängelseförvaltningen, särskilt i de fyra pilotinstitutionerna inom programmet. Utvärderingen konstaterade dock att alla resultat inte ännu kan betraktas som långsiktigt hållbara och rekommenderade att programmet skulle förlängas, utökas och påskyndas i syfte att utnyttja de resultat som hittills gjorts. Förberedande arbete pågår för närvarande inom ambassaden för en andra fas. Förberedelser påbörjades under 2014 för ett större institutionellt samarbete mellan den svenska Kriminalvården och dess motsvarigheter i Kenya. 14 Förberedelser gjordes även under hösten för att öka det svenska stödet till civila samhället och media. Ett stort antal möten hölls under hösten med olika civilsamhällsaktörer och tre strategiska partners som kan nå ut till olika förnyelseagenter, såsom organisationer som försvarar mänskliga rättigheter, ungdomsgrupper, kulturaktörer, medier och ITCorganisationer. Tre paraplyorganisationer, med kompletterande profiler, har identifierats och fördjupande samtal kommer att hållas i början av Risker och riskförebyggande åtgärder: De största hoten mot ett framgångsrikt genomförande, och som även påverkar landet som helhet, är; i) en förvärrad säkerhetssituation, ii) en ökad grad av korruption, iii) svag kapacitet inom delar av förvaltningen och målkonflikter på politisk nivå vad gäller genomförandet av vissa reformer, och iv) brister i respekten för mänskliga rättigheter. Alla dessa faktorer har påverkat genomförandet samtidigt som vissa insatser syftar till att hantera dessa risker och svagheter. En av de riskhanteringsåtgärder som genomförts är att stödet till och via civilsamhället ökat för att det ska bli en bättre balans i portföljen. En annan åtgärd är ett fortsatt och ökat stöd till försvarare av mänskliga rättigheter. På området finansiell kontroll har olika revisionsmekanismer byggts in i insatserna, t.ex komplettering och utökad kapacitet för ett hållbart uppbyggande av motståndskraft i Kenyas torra och halvtorra områden. 14 Samarbetet beräknas starta i mitten av 2015 och kommer att koordineras med RWI-stödet. 8

9 genom rullande revisioner, inklusive av upphandlingar som anses utgöra en särskild risk för korruption. Slutsatser: Måluppfyllelsen anses vara delvis uppfylld (gul), huvudsakligen beroende på externa faktorer. Genomförandet har i vissa fall försenats, särskilt då det gäller stöd till regeringen (gul). Decentraliseringsprocessen har konsoliderats och alla 47 län har börjat arbeta med de decentraliserade funktionerna. Det tillförs även medel till dessa funktioner. Det demokratiska utrymmet har fortsatt att krympa, även om civilsamhället vunnit några viktiga segrar. Försvarare av mänskliga rättigheter och medier är utsatta grupper, varför det svenska stödet på detta område är betydelsefullt. Det har skett viktiga framsteg inom rättsväsendet, som visat sig kunna stå upp mot regering och parlamentet då icke-grundlagsförenliga lagförslag presenterats. Reformeringen av polisväsendet fortskrider om än i långsam takt och med tidvisa bakslag. Viktigt framsteg är att tillsynsmyndigheten IPOA under 2014 börjat driva juridiska processer samt att den nationella oberoende granskningen av högre polistjänstemän genomförts i stort enligt plan. Dock har vissa reformer försenats bl.a. tillföljd av personbyten på viktiga positioner såsom polischefs- och inrikesministerposterna. Det har även gjorts framsteg på området reformering av OFS-styrningen. Somligt som efterlevnaden av grundlagen fungerar allt bättre. Framsteg noteras i genomförandet av reformstrategin för OFS, dock långsammare än planerat. Stödet till Kenyas skatteverk fortskrider väl, medan stödet till riksrevisionen har försenats. 2.2 Sektor 2: Naturresurser och miljö Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Analys och resultat: Sektormålet "Förbättrad styrning av nyttjandet av naturresurser med fokus på hållbar tillväxt som är till gagn för fattiga människor." bedöms i huvudsak uppnått. De viktigaste anledningarna till att målet inte helt uppnåtts är att genomförandet försenats, låg kapacitet, brist på nationellt ledarskap, oklart juridiskt och politiskt ramverk samt omställningen med anledning av. den pågående decentraliseringsprocessen, vilken särskilt påverkat områdena miljö, land och (i viss mån) vatten och jordbruk. Att det går långsamt i undersektorn miljö är delvis avhängigt att huvudinsatsen, den CRMverksamhet som sköts av organisationen ACT, 15 inte gjort så stora framsteg som förväntat. Det beror till stor del på att det skett förändringar i organisationens ledning och styrelse. 15 Changieni Rasili Mali (CRM) ör ett fyraårigt program ( ) som syftar till att besvara olika strategiska frågor som rör icke-statliga aktörer och medborgarnas delaktighet i hanteringen av naturresurser samt kapaciteten på området miljö och klimatförändringar i Kenya. 9

10 Dessutom har personalomsättningen varit hög det senaste året, vilket påverkat förmågan att ge stöd till ACT:s samarbetspartners (gräsrotsorganisationer) i 45 län där projektet genomförs. Genomförandet i undersektorerna miljö och vatten har påverkats negativt till följd av ett försenat antagande av nationella lagar och policyer. Å andra sidan har NETFUND:s (National Environmental Trust Fund) stöd till innovationer på området miljö och klimatförändringar fortlöpt enligt plan och under 2014 har också finansieringen av NETFUND stärkts genom ytterligare finansiärer. I undersektorn vatten råder det fortfarande brist på ledarskap samtidigt som kapaciteten på nationell nivå är låg. I vatten- och sanitetsprojekt på lokal nivå råder det brist på kapacitet, effektivitet och hållbarhet. Den enda insatsen i undersektorn, Water Sector Bridging Programme, avslutades 2014 mer än ett år försenat. Programmet har dock lyckats väl med att öka tillgången till vatten och sanitet i rurala områden, även om det finns utrymme för förbättringar vad gäller projektens hållbarhet och effektivitet. Myndigheten för vattenresurshantering (Water Resources Management Authority) har haft kapacitetsproblem, vilket inneburit att alla aktiviteter inte genomförts. Svagheterna i det politiska ledarskapet och kapacitetsbrister för reformer inom vattensektorn, i kombination med att Ministeriet för miljö, vatten och naturresurser inte har anammat ett sektorövergripande arbetssätt, innebär att övergångsprogrammet inte kommer att leda vidare till ett nytt sektorövergripande utvecklingsprogram. Under 2014 godkändes två nya insatser som syftar till att anpassa stödet i vattensektorn till de nya omständigheterna, bl.a. den decentraliserade samhällsstyrningen, och därmed behovet att arbeta mer på länsnivå. I landsektorn har avsaknaden av förändringsvilja från regeringens sida under en tid varit en bromskloss. Trots att regeringen 2014 visade nytt intresse för att fortsätta samarbeta med Sverige har det hittills inte lett till något konkret. I stödet till icke-statliga aktörer i landsektorn har vissa framsteg gjorts bl.a. genom att en värdorganisation för faciliteten för icke-statliga aktörer i landsektorn identifierats. Jordbrukssektorn fortskrider väl och det finns ett starkt ägarskap för programmet, Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP). Det finns dock vissa utmaningar som är kopplade till decentraliseringen eftersom jordbruksfrågor har decentraliserats till de 47 lokala regeringarna. Utmaningarna består i; i) en bristande koordination mellan institutioner på nationella och länsnivå, ii) svårigheter att integrera ASDSP:s plattformar i strukturerna på länsnivå för att säkerställa ett lokalt ägarskap, iii) i halvtidsöversynen (MTR) påpekades det att den privata sektorns engagemang för programmet är otillräckligt. Deras engagemang krävs för att värdekedjan ska utvecklas. Det är därför ett problem som behöver åtgärdas. Programmet Financial Sector Deepening fortskrider enligt plan, även om vissa svagheter vad gäller inkluderande tillväxt och fokus på fattiga noterats (vilka Sverige driver). Likaså fortskrider Hand In Hand:s verksamhet. Det har konstaterats att det stöd som Sverige ger till kapacitetsuppbyggande åtgärder kompletterats väl med de kontantbidrag till deltagande parter som förmedlas via Hand In Hand Sweden. Sektorns hantering av naturresurser och miljö påverkas av det faktum att dessa områden nu decentraliserats. Övergångsprocessen för med sig en osäkerhet kring de nya rollerna och ansvarsområdena, samt en maktkamp mellan den nationella och länsnivån. Även om det finns 10

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Årligt allokerat belopp. consultants) Bedömning av strategigenomförande och resultat

Årligt allokerat belopp. consultants) Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Strategin för utvecklingssamarbetet med Albanien Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Utkast 30 okt 2013 29

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se CTFE INSIGHTS APRIL 2015 ctfe.se Vi lever i en globaliserad värld som i grunden leder till en positiv utveckling. Men det går inte att bortse ifrån att globaliseringen också ställer oss inför stora utmaningar.

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg?

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Caisse nationale de solidarité pour l autonomie / National solidarity fund for autonomy Lise Burgade Föreningen Sveriges

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer