Arbetsutskottet (19) Kommunförbundet Skåne, Baravägen 1, Lund kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottet 2008-11-14 1 (19) Kommunförbundet Skåne, Baravägen 1, Lund kl. 09.00-12.10"

Transkript

1 Arbetsutskottet (19) Plats och tid Närvarande Ledamöter Kommunförbundet Skåne, Baravägen 1, Lund kl Stefan Lundgren (m), ordförande Maria Winberg Nordström (fp) Kjell-Åke Persson (c) Cecilia Lind (s) Tommy Johansson (s) Ej tjänstgörande ersättare Thomas Håkansson (m) Bo Polsten (fp), Övriga deltagare Stig Ålund, sekreterare Marianne Ivarsson Lilian Persson, 108 Maria Bredin, 108 Dorthy Carlsson, Litza Aschan, 114 Tomas Nilsson, Utses att justera Tommy Johansson Underskrifter: Sekreterare... Paragrafer: Stig Ålund Ordförande... Stefan Lundgren Justerande... Tommy Johansson

2 Arbetsutskottet (Dnr ) Plats för arbetsutskottets sammanträde Arbetsutskottet beslutar att sammanträdet hålles på förbundskansliet i Lund.

3 Arbetsutskottet (Dnr ) Datum för förbundsmöte Arbetsutskottet beslutar att behandla ärendet på styrelsens sammanträde

4 Arbetsutskottet (Dnr , , , ) Kommunledningsfrågor och internationella frågor. Förbundssekreterare Lilian Persson och vikarierande EU-samordnare och Maria Bredin informerar om aktiviteter för kommunledningarna och på det internationella området. Kommunledningsresa Gemensamt styrelsemöte Städte- und Gemeindetag Mecklenburg- Vorpommern i Skåne. Gemensamt presidiemöte Schleswig-Holstein i Kiel Europa Direktkontor i Skåne; Malmö, Helsingborg och Hässleholm. Processtöd för EU-projekt (Mål 2). Arbetsutskottet beslutar att frågan om 2009 års kommunledningsresa tas upp vid styrelsens nästa sammanträde, samt att lägga informationen till handlingarna.

5 Arbetsutskottet (Dnr ) Ekonomisk rapport. Ekonomisk rapport t.o.m. oktober månad 2008 föreligger. Bilaga 109. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

6 Arbetsutskottet (Dnr ) Budget Stig Ålund föredrar förslag till budget för Arbetsutskottet beslutar att till styrelsens sammanträde justera budgetförslaget med ledning av dagens diskussion.

7 Arbetsutskottet (Dnr ) Yttrande över regionala utvecklingsprogrammet för Skåne. Styrelsen beslutade att uppdra åt ordförande att avge yttrande över förslag till regionalt utvecklingsprogram för Skåne. Ordförande har överlämnat frågan till arbetsutskottet. Region Skånes arbetsgrupp har aktualiserat utvecklingsprogrammet för Skåne som arbetades fram under Avsikten är att se över och aktualisera programmet vilket innebär att visionen om det livskraftiga Skåne med de övergripande målen om tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans finns kvar. Förslaget har ett perspektiv på åtta år. Antalet mål från förra utvecklingsprogrammet har minskats till 20 och de konkreta åtgärder som tidigare uttalades, hänvisas framöver till sektorsprogrammen. Förbundskansliet har utarbetat förslag till remissvar, bilaga 111. Arbetsutskottet beslutar att anta remissförslaget som sitt eget.

8 Arbetsutskottet (08-2-6) Bostadsförsörjningsfrågor. Beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor vill uppmärksamma styrelsen på bostadsbristen som en viktig fråga att arbeta vidare med. Förbundet medverkar f.n. i det av länsstyrelsen initierade projektet Bostadsstrategier i Öresundsregionen. Dessutom har förbundskansliet påbörjat en diskussion med Region Skåne om huruvida insatser skulle kunna göras i syfte att stimulera byggandet av studentbostäder i kommuner utanför universitets- och högskoleorterna. Arbetsutskottet beslutar att återuppta frågan under våren 2009.

9 Arbetsutskottet (Dnr ) Beslutsstöd för arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid bedömning av insatser vid funktionshinder. Allt fler personer besöker hälso- och sjukvården och får insatser polikliniskt eller med en kortare vårdtid. Inriktningen är att arbetet med rehabilitering kommer att ske ännu mer i hemmiljön. Antalet arbetsterapeuter och sjukgymnaster har blivit fler. För att följa med i utvecklingen och ta tillvara brukarens behov av rehabilitering och andra insatser, ställs krav på kompetensutveckling av rehabiliteringspersonal. Det är viktigt att alla arbetar på ett systematiskt sätt och att resurserna används så optimalt som möjligt. Att ta reda på brukarens behov är nödvändigt för att insatserna/hjälpmedlen skall bli de rätta men det är inte självklart hur man går till väga. Under hösten 2007 genomförde Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor en studie i form av en enkätundersökning i alla Skånes kommuner. Syftet var att ta reda på vilka grunder man ordinerade hjälpmedel, hur man utvärderade nyttan av hjälpmedel samt om man satte upp behandlingsmål och följde upp i vilken utsträckning dessa mål uppfylldes. Studien pekar på att det i Skånes kommuner finns ett behov av och ett intresse för att utveckla tankar kring ett gemensamt beslutsstöd vid ordination av hjälpmedel. Samverkansorganisationens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp bjöd därför in kommunerna att delta i ett projekt under 2008, där man tillsammans har tagit fram ett beslutsstöd för att bedöma behovet av hjälpmedel. Under arbetets gång har beslutsstödet utvidgats till att omfatta även träning och behandling. Beslutsstödet kan ge kommunerna en bra möjlighet att förbättra både kvalitet och effektivitet i hemsjukvården. Hjälpmedlen kan nyttjas på ett mer effektivt sätt. För brukaren innebär beslutsstödet att en likvärdig och korrekt bedömning görs och att man kan se på vilka grunder beslut om åtgärder fattas. En systematisk uppföljning av nyttan med insatta åtgärder blir möjlig att göra. Det finns ett stort intresse inom kommunerna att under 2009 implementera och utveckla beslutsstödet i den egna kommunen. Samverkansorganisationen behöver därför ha en projektledare som kan leda implementeringen.

10 Arbetsutskottet Kostnaderna för det fortsatta arbetet beräknas uppgå till kronor. Hälften, dvs kronor, föreslås finansieras av kommunernas abonnemangsavgift till samverkansorganisationen. Resterande kronor betalas av de kommuner som vill delta i detta utvecklingsprojekt, via en engångsavgift, vars storlek beror på antalet deltagande kommuner. Om tio kommuner deltar, vilket bedöms vara en förutsättning för att driva projektet vidare, blir avgiften kronor. Om fler kommuner deltar minskar avgiften per kommun. Förbundskansliet föreslår styrelsen. att ställa sig positiv till att beslutsstödet under 2009 implementeras i kommunerna och att inbjuda kommunerna att medverka, varvid finansieringen, kronor, delas lika mellan samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor och deltagande kommuner. Arbetsutskottet beslutar att behandla ärendet på styrelsens sammanträde

11 Arbetsutskottet (Dnr ) Hjälpmedel till elever med funktionshinder i förskola och skola. Barn och unga med funktionshinder har rätt att få hjälpmedel i skolan. Kommunen eller skolhuvudmannen ansvarar för att eleven får de pedagogiska hjälpmedlen, medan landstinget ansvarar för de personliga. Men det kan vara svårt att avgöra om ett hjälpmedel ska betraktas som personligt eller pedagogiskt. I värsta fall kan det innebära att eleven inte får de hjälpmedel som denne behöver. För att bringa klarhet i ansvarsfrågan när det gäller hjälpmedel i skolan har Sveriges Kommuner och Landsting låtit Hjälpmedelsinstitutet (HI) utreda frågan. Resultatet redovisas i rapporten Vems är ansvaret för hjälpmedel i skolan? Rapporten innehåller en kartläggning av landstingens/regionernas och kommunernas överenskommelser och tillämpningar angående hjälpmedel i skolan. HI redovisar också sin principiella syn på vad som kan innefattas i grundutrustning, pedagogiska hjälpmedel respektive personliga hjälpmedel och föreslår att kommuner och landsting ingår överenskommelser om hur ansvaret ska fördelas. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne utarbetas ett förslag till ramavtal om hur ansvaret för hjälpmedel till elever med funktionshinder i förskola och skola ska fördelas.

12 Arbetsutskottet (Dnr ) Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning (CTA). När regeringen beslutade att lägga ner Arbetslivsinstitutet, ALI, inleddes diskussioner mellan ALI Syd, Malmö högskola och externa intressenter. Den fråga som uppstod var om det fanns möjligheter att genom ett lokalt engagemang ta tillvara arbetslivsforskarnas kompetens och forskningsarbete. Diskussionerna mellan Malmö högskola, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Malmö stad samt Försäkringskassan Skåne visade på ett gemensamt intresse att utveckla och använda arbetslivsforskning. Resultatet av dessa diskussioner blev att i augusti 2007 startade verksamheten vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA). Centrum för tillämpad arbetslivsforskning ingår i en enhet för professionsforskning vid Malmö Högskola. Den forskning som bedrivs förväntas gagna nya professioner som kommunsjuksköterskor och biståndsbedömare, men förväntas även på sikt påverka högskoleutbildningarnas innehåll. Centrumbildningen forskar kring tämligen obeforskade områden med relevans för kommunerna. De forskare som utgör basen för CTA studerar bland annat sjukfrånvaro och arbetsvillkor. En forskare delar sin tid mellan CTA och Kommunförbundet Skåne och genomför en studie om kommunsjuksköterskornas roll i hemsjukvården. CTA kan sägas bli en bas för den forskningsplattform inom närsjukvård som Kommunförbundet Skåne haft som målsättning att skapa. Verksamheten löper som ett projekt t o m Finansieringen av CTA sker genom de avvecklingsmedel som staten betalade ut i samband med nedläggningen av ALI. Kommunförbundet Skåne medverkade i framtagandet av ansökan och erhöll tkr i statliga medel. Dessa medel används till delade forskartjänster och delfinansiering av en professorstjänst, där syftet explicit är att få igång internationella forskningsansökningar. Vidare diskuteras delfinansiering av en tjänst som marknadsförare/utvecklingsledare. Kommunförbundet Skånes åtagande löper projekttiden ut. Intressenterna och Kommunförbundet Skåne har skrivit intentionsförklaringar.

13 Arbeetsutskottet Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Kommunförbundet Skåne till och med 2009 fortsätter bidra med personella resurser och informera fortlöpande kommunerna om den verksamhet som CTA bedriver, samt att ytterligare medel i dagsläget inte kan tillskjutas.

14 Arbetsutskottet (Dnr ) Fyrverkerier Skrivelser har inkommit från Skåne Nordväst samt från Skurups kommun med begäran om samverkan för att få till stånd en lagändring eller annan åtgärd så att olägenheterna med fyrverkeri och smällare kan minskas. Liknande muntliga framställningar har även gjorts från Skånes räddningschefer samt från Brandförsvarsföreningen Skåne. Noteras att även Malmö stad avser att agera i frågan. Det är svårigheter, både lokalt och centralt, att få en bred politisk uppslutning avseende förändring av nuvarande lag gällande försäljning och användning av fyrverkerier. Polisen anser sig inte heller kunna prioritera en efterlevnad av en skärpt lagstiftning. På regeringens uppdrag kom 1999 utredningen Ja till fyrverkeri men med färre skador och i denna föreslogs bl.a. att fyrverkerier skulle tillåtas med åldersgränsen 18 år, men med förbud av smällare. Dessa ändringar infördes i lagstiftningen Räddningsverket har reviderat sina allmänna råd som omfattar försäljning av fyrverkeriartiklar och lagring i samband med försäljningen. Dessa råd har varit ute på remiss och väntas träda i kraft inom kort. Beredningen för samhällsbyggandsfrågor beslutade att förorda lokala lösningar, såsom reglering i lokala ordningsstadgan av område och tid för uppskjutning av fyrverkeriartiklar, att olika lokala informationsinsatser samt utökad tillsyn på försäljningsställen genomförs, samt att översända ärendet till styrelsen. Styrelsen beslutade att avvakta Malmö stads utredning som bör förmedlas till samtliga kommuner, samt att återuppta ärendet på arbetsutskottet Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att tillskriva regeringen om lagändring för användning av fyrverkerier.

15 Arbetsutskottet (Dnr ) Översyn av kollektivtrafikens förutsättningar. Regeringen har tillsatt en utredning (Dir 2008:55) som skall utarbeta förslag till ny lagstiftning på kollektivtrafikens område. Nuvarande lagstiftning är från Syftet är att anpassa lagstiftningen till dagens förutsättningar med större arbetsmarknadsregioner, ökat resande, klimathot, ökad flexibilitet för att utveckla trafiken på landsbygden, ökad tillgänglighet och trafikförsörjningsansvar för flygplatser. Ett andra syfte är att sätta resenärens behov i fokus. Den kommande lagstiftningen skall inriktas mot vad som skall åstadkommas med kollektivtrafiken och inte på hur verksamheten skall genomföras eller organiseras. Utredningen skall presentera sitt förslag till offentligrättslig reglering den 30 april 2009 och ett slutligt betänkande kring förstärkta passagerarrättigheter till den 30 september I utredningsdirektiven och efter samtal med utredaren (Rikstrafikens generaldirektör Ulf Lundin) framkommer följande: Det offentliga monopolet att bedriva kollektivtrafik upphör. Fri konkurrens och fri etableringsrätt införs. Ökad statlig styrning. Lokal/regional nivå skall svara för samordning av informations- och biljettsystem. Regional kollektivtrafik skall anpassas till resandeströmmarna, d v s till större administrativa områden än de nuvarande länen. Lagstiftningen för sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst och skolresor samlas i en lag - en kollektivtrafiklag. För att rädda kollektivtrafiken på landsbygden skall ökad samordning ske mellan allmän och särskild kollektivtrafik. Staten skall tydliggöra sitt finansieringsansvar för infrastruktur. Även frågan om offentlig subventionering av kollektivtrafik måste beröras, åtminstone i perspektivet att åstadkomma konkurrensneutralitet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra åt förbundskansliet att i samråd med Region Skåne utreda konsekvenserna för kollektivtrafiken i Skåne om direktiven i den statliga utredningen (Dir 2008:55) realiseras, samt att uppdra åt styrgruppen för samhällsbetalda resor att inbjuda kommunerna, Region Skåne och utredaren till överläggningar i frågan.

16 Arbetsutskottet (Dnr ) Uppföljning av tidigare begäran om regeringsförhandlingar avseende skatteeffekterna med anledning av det svensk-danska skatteavtalet. Med anledning av styrelsens skrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting angående begäran om regeringsförhandlingar avseende skatteeffekterna med anledning av det svensk-danska skatteavtalet bör en uppföljning av ärendet göras. Förbundskansliet har utarbetat på förslag till skrivelse, bilaga 118. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att ställa sig bakom förslaget.

17 Arbetsutskottet (Dnr ) Skåne som pilotregion för biogasfrågor. Biogas står i dag för omkring en halv procent av den totala drivmedelsanvändningen i Sverige. Potentialen för biogas, bara från restprodukter, är dock minst 20 gånger större. Enbart i Skåne skulle stallgödseln genom rötning räcka till för att cirka bilar skulle kunna drivas med biogas, en vinst för både lantbrukaren, bilägaren, miljön, självförsörjningen och handelsbalansen. Om bara 10 % av dessa bilar köpte sitt bränsle i form av biogas, producerat i Skåne av lantbrukare, avfallsbolag, livsmedelsindustrin och VA-verk etc, skulle det innebära att ca 70 miljoner kronor årligen omsattes. När det gäller utsläpp av CO 2 så blir reduktionen om man kör med biogas från stallgödsel jämfört med bensin hela 180 %. Östersjön skulle må bättre om gödseln passerade biogasprocessen före spridning. Skåne som lokomotiv för utvecklingen och som biogaspilot skulle kunna vara en del av lösningen. Tjänstemän inom förbundskansliet, Region Skåne och länsstyrelsen har överlämnat förslag till framställning till miljödepartementet inför regeringens arbete med den s.k. klimatpropositionen. Förslaget utmynnar i en framställan om att Skåne ges särskilda medel för att bli ett svenskt pilotlän för arbetet med biogasfrågor. Ordförande meddelar att frågan även behandlats vid presidieöverläggning mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne den 13 november 2008, varvid enighet rådde om att en gemensam framställning i enlighet med tjänstemannaförslaget, bör göras. Arbetsutskottet beslutar att tillsammans med Region Skåne göra en framställan till miljödepartementet om att Skåne bör ges resurser att bli pilotlän på biogasområdet, samt att anmäla vidtagen åtgärd till styrelsen.

18 Arbetsutskottet (Dnr ) Tågstrategi Styrelsen antog ett yttrande över förslag till Tågstrategi Thomas Håkansson föreslår att frågan följs upp. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt förbundskansliet att undersöka huruvida förbundets synpunkter blivit tillgodosedda i den slutliga tågstrategin, samt att uppdra åt styrelsens presidium att aktualisera frågan vid nästa presidieöverläggning med Region Skåne.

19 Arbetsutskottet Anmälningar a) Minnesanteckningar beredningen för samhällsbyggnadsfrågor b) Minnesanteckningar beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor c) Regeringsbeslut ; Framställning angående uppdrag att anordna rektorsutbildning. d) Nyhetsbrev oktober och november 2008, Entreprenörskap i skolan. e) Rapport Hästen i Skåne f) Barn i behov av särskilt stöd. g) Minnesanteckningar beredningen för vård- och omsorgsfrågor Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att lägga anmälningarna till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 1 (14) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 18 december 2003 kl 14.45-15.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer