Sammanträdesprotokoll arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), , Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Anna Thott, kommundirektör Peter Andersson, chefsekonom, 178, 179, 184 Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, 173, 175, 186 Eva Ferlinger, planarkitekt, 180 Roland Persson, socialchef, 178, 182 Ronny Wallin, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen, 181 Bo Kristoffersson, barn- och utbildningschef, 179 Dick Nyström, ekonom barn- och utbildningsförvaltningen, 179 Sven Olsson, BUN, 1:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden 179 Christer Grankvist, 2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, 179 Maria Linde-Strömberg, ordförande socialnämnden, 178 Christer Persson, 1:e vice ordförande socialnämnden, 178 Per-Olof Järvegren, VD Simrishamnsbostäder, 183 Karl-Erik Olsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Martin Fransson Ordförande Anders Johnsson Justerande Karl-Erik Olsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Martin Fransson

2 172 Dnr Ändring av ärendelistan Följande ärende utgår från dagens ärendelista: Information av personalchefen Redovisning av konsumentärenden för år 2013 Skrivelse från socialdemokraterna om hur fattade beslut verkställs Skrivelse från Anders Johnsson (M) om lokalt företagsklimat Motion från Gudrun Schyman (FI) m fl om inrättande av ett jämställdhetsråd och anställning av en jämställdhetsstrateg Motion från Gudrun Schyman (FI) om ökad demokratiprocess för föräldraföreningar med föräldrar med barn i grundskolan Motion från Karl-Erik Olsson m fl (S) - Har vi råd att låta ungdomar vara långtidsarbetslösa? Medborgardialog - utarbetande av policy Medborgarförslag från Kari Svahn om att Simrishamns kommun ansöker om att bli en fairtrade City. Motion från Carl-Göran Svensson (C) om inrättande av en) Äldreombudskvinna/Man Motion från Carl-Göran Svensson (C) om eldrivna bilar som laddas med solenergi via solpaneler ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Ändringarna godkänns.

3 173 Dnr Information om pågående planärenden Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, redogör för pågående planärenden. Fråga ställs om blinkande lampor vid rondellen vid Christian den IV väg/korsavad. arbetsutskottet diskuterar för och nackdelar med att sätt upp fler varningslampor vid andra övergångsställen. Planarbetet för Skansen diskuteras. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

4 174 Dnr Information från kommundirektören Information om rekrytering av socialchef lämnas av kommundirektör Anna Thott under socialnämndens presidiums besök. Första intervjuerna kommer att genomföras måndag den 19 maj med början kl Presidierna i KS och socialnämnden närvarar under intervjuerna. Anna Thott lämnar kort feedback från dagarna med ledningsgrupp och arbetsutskott och tackar för två bra dagar. Befolkningen i kommunen har ökat under början av året. Försvarsmakten övar under slutat av maj i Skåne vilket kan komma att leda till störningar för boende i närheten av övningsplatserna. En förfrågan har kommit från Fredrik Strömberg om att inleda ett projekt om enskilda avlopp. En ansökan har skickats in till Vinnova men den kan närsomhelst återtas. Anna Thott har ställt ett antal frågor till Fredrik Strömberg som dock behöver utredas vidare. Hav och projektet Fishing for Litter har kontaktat kommunen och framfört att man är mycket intresserad av att fortsätta driva projekt med kommunen som partner under en treårsperiod. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

5 175 Dnr Information om VA-plan (Lunnamöllan) Samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson diskuterar ärendet med arbetsutskottet. Länsstyrelsen har accepterat att VA-planen kommer ett tag efter Översiktsplanen. Viktigt med ett fortsatt samarbete med Tomelilla kommun angående vattenförsörjningen. Båda kommunerna är beroenda av varandra i denna fråga. Ett beslut om vattentäcktens framtid måste fattas. Dispenser för besprutning inom området kan fortfarande ges av miljöförbundet. Det diskuteras om samhällsbyggnadsnämnden kan lyfta frågan och översända ett förtydligande till miljöförbundet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

6 176 Dnr Kurser och konferenser Inkomna kurser och konferenser redovisas. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Inga anmälningar.

7 177 Dnr Meddelanden Inkomna meddelanden redovisas. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Meddelandena läggs till handlingarna.

8 178 Dnr Information Socialnämndens presidium Socialnämndens presidium, Maria Linde-Strömberg (M), Christer Persson (ÖP) samt socialchef Roland Persson redogör för socialnämndens verksamhet och ekonomi. Inledningsvis informeras om stöd till föreningar som verkar inom det sociala området. Roland Persson redogör för att hur vi bor har stor betydelse för efterfrågan på platser inom äldreboende. Inom särskilt boende finns för närvarande 7 lediga lägenheter. Efterfrågan är god och beläggingen är hög. LOV är infört inom socialnämndens verksamhetsområde. Frisk på Österlen har visat visst intresse för LOV och att eventuellt bygga äldreboende i tomma lokaler på sjukhusområdet. Uppföljning av verksamheter som ligger på entreprenad sker genom regelbundna kvalitetsuppföljningar till nämnden. Uppföljningen sker vid bokade möten med utförarna. Fråga ställs om det går att göra oannonserade besök och Roland Persson menar att det skulle vara möjligt. Under 2013 har all personal inom äldreomsorg utbildats i värdegrundsarbete. Översyn av rehabiliteringsorganisationen ska göras på sikt men besked från regionen inväntas innan. Matdistribution och måltidshjälp diskuteras. Roland Persson redogör för att Lunds kommun tagit bort matdistribution och ersatt med måltidshjälp. Detta har lett till högre kostnader. Riktlinjerna för matdistribution i Simrishamn håller på att ses över. Viktigt att dessa ses över då det idag finns helt andra lösningar. Enhetschefernas situation redovisas. En del enhetschefer har väldigt mycket personal vilket inte fungerar med de krav som ställs idag. Bemanning inom äldreomsorgen socialstyrelsens nya föreskrifter skulle innebära stora kostnader för kommunen och därför ska regeringen yttra sig innan dessa träder i kraft. Individ- och familjeomsorg har flera erfarna handläggare och verksamheten fungerar bra. En särskild barnsekreterare har anställts vilket har fungerat mycket bra.

9 178 forts Dnr En framställan har kommit från Länsstyrelsen angående flyktingmottagning. Kommunen kommer att träffa Länsstyrelsen för att diskutera framtida mottagning. Förebyggande insatser hembesök. Inom LSS finns målsättningen är att göra personerna så självständiga som möjligt. Vissa placeringar svåra att förutse och kan även bli mycket kostsamma. Samarbete med regionens minnesmottagningar finns. Om upptäckta i tid kan minnesrelaterade sjukdomar behandlas på rätt sätt och därmed skjutas upp. Våld mot anställda inom vården diskuteras. Finns någon kartläggning av detta i Simrishamn? Roland Persson informerar om att numera sker en tydlig uppföljning av detta genom att man anmäler ärenden. Mycket utbildning och handledning ges. Ny ekonom börjar arbeta på socialförvaltningen i sommar. Den ekonomiska prognosen ligger fortfarande på ett nollresultat. ARBETSUSTKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Expedieras till: Socialnämnden Kommunstyrelsen

10 179 Dnr Info från BUN:s presidium Bo Kristoffersson, förvaltningschef, ekonom Dick Nyström, Christer Grankvist (S) och Sven Olsson (M) från BUN:s presidium redogör för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet och ekonomi. Bo Kristoffersson inleder med att visa en jämförelse av andel behöriga elever i årskurs 9. Simrishamns kommun ligger i ett skåneperspektiv mycket bra till. Nuvarande sökbild till Nova Academy tyder på att skolan till hösten kommer att ha ca 50 elever. Dick Nyström redovisar det ekonomiska läget. Prognos för helåret 2014 tyder på ett underskott på ca 7,5 miljoner kronor. Kostnaden för enskilda grupper i skolan redovisas. Bo Kristoffersson och Dick Nyström redovisar kostnader för de olika skolorna i kommunen. Stora skillnader finns i hur mycket en elev kostar på de olika skolorna. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: BUN Kommunstyrelsen

11 180 Dnr 2011/285 Detaljplan för Sandby 22:64 samt Sandby 22:2 och 22:6 Fastighetsägaren och dennes konsult begärde i augusti 2011 planmedgivande för ändrad placering av byggrätt inom området. Området är beläget vid slutet av Per Ivars Väg i Kyhl Mälarhusen. Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen från 1990 redovisar strövområde för Sandby 22:2 och 22:6 samt bostadsändamål för Sandby 22:64. Området är detaljplanlagt. För Sandby 22:2 och 22:6, nordöst, nordväst och sydväst om Sandby 22:64 anger gällande detaljplan-byggnadsplan från 1969 område för rekreation - naturområde. För Sandby 22:64 anger gällande detaljplan från 2006 kvartersmark för bostadsändamål med största utnyttjandegrad 150 kvm. Området sydöst om Sandby 22:64 är inte detaljplanlagt. Fastigheterna ingår i område som är av riksintresse för kustzon och friluftsliv. Inom fastigheten Sandby 22:64 finns ett fritidshus. Bygglovsarkivet redovisar följande ärenden för fastigheten: Fasadändring 1977, om- och tillbyggnad 1987, tillbyggnad 2005, ändring tillbyggnad 2006 samt rivning och nybyggnad av fritidshus med återremiss juni 2011 och bygglov september I ärendet från 2011 framförs information om problem med vattenansamling vid byggnad. I framställning för begäran om ny detaljplan framförs önskemål om att flytta kvartersmark för bostadsbyggnad mot nordväst på grund av återkommande översvämningar och problem med avlopp. Fastighetsägaren till fastigheten Sandby 22:64 äger också fastigheterna Sandby 22:2 och 22:6. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kvartersmarken kan prövas att förskjutas inom området. Markområdet i nordväst är på en högre nivå än marken inom Sandby 22:64. Naturområdets lämplighets för ändring till bostadsändamål och kvartersområdets storlek samt utformning prövas i planprocessen. Kvartersmarken längst mot sydöst bör lämpligen prövas att ändras till naturmark. Förvaltningen framför att oavsett kvartersmarkens storlek ska enbart en byggrätt medges. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att största sammanlagda byggnadsarea för bostadstomten inom planområdet fortsättningsvis ska vara 150 kvadratmeter.

12 180 forts Dnr 2011/285 Denna planbestämmelse om utnyttjandegrad gäller för övriga bostadstomter i bebyggelseområdena vid Per Ivars Väg m fl vägar enligt ändring av detaljplan från Även för tomterna belägna i riktning rakt norr om Sandby 22:64 är utnyttjandegraden 150 kvm enligt ändring av detaljplan från Ändring av detaljplan för bostadstomterna vid Per Ivars Väg m fl vägar från 1994 anger att tomt ska vara minst 1000 kvm. Arean för fastigheten Sandby 22:64 är cirka 800 kvm. I närområdet finns tomter som är större än 1500 kvm. Om planprocessen utmynnar i en detaljplan med ny avgränsning behöver fastighetsreglering genomföras så att fastighetsgräns överensstämmer med plangräns. Kommunstyrelsen beslutade att medge upprättande av detaljplan för planprövning. Planprövning sker genom normalt förfarande. Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagen 2010, ikraftträdande den 2 maj Planhandlingar för samråd upprättades. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna detaljplanen för samråd. Förslag till detaljplan var föremål för samråd Samrådsredogörelse för inkomna yttranden har sammanställts. Planhandlingar för granskning har upprättats. Detaljplanförslaget innebär kvartersmark för bostadsändamål för en ny tomtplats och allmän platsmark natur för större delen av den befintliga bostadstomten.

13 180 forts Dnr 2011/285 Beslutsunderlag Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen, Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 22:6 och 22:2, Detaljplan för Sandby 22:64, Skrivelse från Johan Mattsson, Begäran om planmedgivande från Johan Mattsson och Söderberg & Ask Arkitektkontor, Kommunstyrelsens beslut Planavtal / Detaljplan samrådshandlingar Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Samrådsredogörelse Detaljplan granskningshandlingar , rev Överläggningar Planarkitekt Eva Ferlinger redogör för ärendet. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Detaljplan godkänns för granskning. Beslutet expedieras genom samhällsbyggnadsförvaltningen till: Johan Mattsson Söderberg & Ask Arkitektkontor

14 181 Dnr 2011/216 Österlengymnasiets lokaldisposition, hyresförlust m m - omdisponering, uppsägningar av lokalyta m m Lokalplaneringsgruppen har tagit fram olika förslag på användning av Österlengymnasiets lokaler. Ronny Wallin, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen, Lars Helmersson, fastighetsingenjör och chefsekonom Peter Andersson redogjorde för ärendet vid arbetsutskottet den 2 april. Olika förslag om Österlengymnasiets framtida användning har därefter diskuteras av ledamöter från arbetsutskottet tillsammans med tjänstemän från de olika förvaltningarna. Förslagen om försäljning och rivning har sedan tidigare tagits bort ur kommande utredning av ärendet. Beslutsunderlag Skrivelse från lokalplaneringsgruppen Arbetsutskottets beslut , 109. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med Ronny Wallin, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltingen. Arbetsutskottet diskuterar hur projektet ska kunna kostnadsbedömmas. Fråga uppkommer även om vad det skulle kosta att bygga ett nytt kommunhus. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Lokalplaneringsgruppen ges i uppdrag att arbeta vidare utifrån arbetsutskottets diskussioner och ska återkomma med ett förslag inklusive kostnadsberäkning för de olika lösningarna som tidigare presenterats. I förslaget ska även ingå ett kostnadsförslag för ett nybyggt kommunhus. Beslutet expedieras till: Lokalplaneringsgruppen

15 181 forts Dnr 2011/216

16 182 Dnr 2014/180 Alkoholenheten, Tomelilla, granskningsrapport Föreliggande rapport är en granskning av den gemensamma alkoholenhet som bildades 2012 i samverkan mellan Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. Syftet är att granska om enhetens arbete är rättsäkert, kvalitativt och kostnadseffektivt. Det skall ses mot bakgrund av den nya alkohollagen och de skärpta krav på bl.a. tillsyn som den ställer. Beslutsunderlag Bifogad rapport. Skrivelse från socialförvaltningen. Socialnämndens beslut , 88. Överläggningar Socialchef Roland Persson redogör för ärendet. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Rapporten översänds till kommunstyrelsen för redovisning och läggs därefter till handlingarna. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 183 Dnr 2014/3 Bostadsprojekt Östra Planteringen Simrishamnsbostäder har kommit in med en skrivelse om att bolaget vill delta i planarbetet angående Östra Planteringen. Beslutsunderlag Skrivelse från SIMBO. Överläggningar Vd:n för Simrishamnsbostäder, Per-Olov Järvegren diskuterar ärendet med arbetsutskottet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att gå vidare med planarbetet avseende Lasarettsområdet och Östra planteringen och delar upp de de som varit ute på samråd och att Östra planteringen utgör del 1 i det kommande planarbetet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 184 Dnr 2014/175 Simrishamnsbostäder - borgensavgift omläggning av lån Kommunfullmäktige beslutade i februari 2014, 23, att kommunens borgensram avseende Simrishamns Bostäder uppgår till totalt 695 mnkr. I nuläget är kommunen i borgen för 683,6 mnkr. Beloppet utgörs av bolagets samlade låneskuld på 648,6 mnkr samt en checkräkningskredit på 35 mnkr avseende det pågående Jonebergsprojektet. Aktuellt ärende avser att kommunstyrelsen ska fastställa en borgensavgift för ett lån på 189,6 mnkr. Beloppet gäller en omläggning av lån från Kommuninvest till Handelsbanken (påverkar således inte nivån på bolagets låneskuld och inte heller kommunens borgensåtagande). För det tidigare lånet uppgick avgiften till 0,54 procent. En bedömning/indikation har erhållits från Handelsbanken om nivån på borgensavgiften för det nya lånet. Den bedömda nivån uppgår till 0,40 procent. Till detta tillkommer 0,04 procent som motsvarar utebliven kostnad då pantbrev inte behöver tas ut. Förslaget är således att Simrishamnsbostäder ska betala en borgensavgift på 0,44 procent på det aktuella lånet på 22 mnkr. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunledningskontoret, Borgensförbindelse. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med chefsekonom Peter Andersson. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns Bostäder ska betala 0,44 procent för i ärendet aktuell upplåning på 189,6 mnkr hos Handelsbanken. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 185 Dnr 2014/134 Revisionsberättelse för år Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund rektionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstsförbund har godkänt årsredovisningen för år 2012 och överlämnat den till medlemskommunerna. Med anledning av den kritik som framkommit i revisionsberättelsen för 2013 för SÖRF har direktionen beretts tillfälle att yttra sig över de anmärkningar som återfinns i revisionsberättelsen. Direktionen har kommit in med yttrande i ärendet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 SÖRF. Revisionsberättelse 2013 SÖRF, inklusive rapport från Ernst and Young. Beslut från direktionen för SÖRF , 19. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning för 2012 godkänns för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 186 Dnr 2008/299 Hanteringen av tomtprissättningen Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 6 augusti 2008, 193 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till hur hanteringen av tomtprissättningen ska ske i fortsättningen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 193. Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden, , 59. Överläggningar Samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid försäljning av såväl enstaka unika småhustomter som vid prissättning av kommunala bostadstomter vid exploatering av områden med flera tomter lämnar samhällbyggnadsförvaltningen förslag till samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om tillvägagångssätt. (förutsätter en ändring av reglementet) När beslut fattats av samhällsbyggnadsnämnden fullföljs försäljningen i enlighet med delegeringsordning. Aktualisering/omprövning av prissättning av alla kommunala bostadstomter ska göras av samhällsbyggnadsnämnden vid inledningen av varje ny mandatperiod. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 187 Dnr 2014/166 Lokaler för uthyrning - samlingslokaler I samband med kommunfullmäktiges beslut , 136, kring taxor och avgifter 2014 beslutades bland annat: kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över vilka fler lokaler som går att hyra ut och ta fram förslag på hyresnivå för dessa och att kulturoch fritidsnämnden återkommer med förslag på lokaler och hyresnivå till kommunfullmäktige för beslut i mars Kultur- och fritidsnämnden har utrett frågan och översänt utredning till kommunfullmäktige för vidare behandling. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 136. Kultur- och fritidsnämndens taxor Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, Beslut från kultur- och fritidsnämnden, , 30. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Ärendet går öppet till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 188 Dnr 2014/170 Årsredovisning 2013 samt revisionsberättelse för Sydöstra Skånes samordningsförbund Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit från Sydöstra Skånes samordningsförbund. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes samordningsförbund. Beslutsunderlag Årsredovisning, inklusive revisionsberättelse från Sydöstra Skånes Samordningsförbund, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning för 2013 godkänns för Sydöstra Skånes samordningsförbund. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-12-10 1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset

Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-05-20 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 26 maj 2015, kl 08.30 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer