Sammanträdesprotokoll arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), , Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Anna Thott, kommundirektör Peter Andersson, chefsekonom, 178, 179, 184 Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, 173, 175, 186 Eva Ferlinger, planarkitekt, 180 Roland Persson, socialchef, 178, 182 Ronny Wallin, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen, 181 Bo Kristoffersson, barn- och utbildningschef, 179 Dick Nyström, ekonom barn- och utbildningsförvaltningen, 179 Sven Olsson, BUN, 1:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden 179 Christer Grankvist, 2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, 179 Maria Linde-Strömberg, ordförande socialnämnden, 178 Christer Persson, 1:e vice ordförande socialnämnden, 178 Per-Olof Järvegren, VD Simrishamnsbostäder, 183 Karl-Erik Olsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Martin Fransson Ordförande Anders Johnsson Justerande Karl-Erik Olsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Martin Fransson

2 172 Dnr Ändring av ärendelistan Följande ärende utgår från dagens ärendelista: Information av personalchefen Redovisning av konsumentärenden för år 2013 Skrivelse från socialdemokraterna om hur fattade beslut verkställs Skrivelse från Anders Johnsson (M) om lokalt företagsklimat Motion från Gudrun Schyman (FI) m fl om inrättande av ett jämställdhetsråd och anställning av en jämställdhetsstrateg Motion från Gudrun Schyman (FI) om ökad demokratiprocess för föräldraföreningar med föräldrar med barn i grundskolan Motion från Karl-Erik Olsson m fl (S) - Har vi råd att låta ungdomar vara långtidsarbetslösa? Medborgardialog - utarbetande av policy Medborgarförslag från Kari Svahn om att Simrishamns kommun ansöker om att bli en fairtrade City. Motion från Carl-Göran Svensson (C) om inrättande av en) Äldreombudskvinna/Man Motion från Carl-Göran Svensson (C) om eldrivna bilar som laddas med solenergi via solpaneler ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Ändringarna godkänns.

3 173 Dnr Information om pågående planärenden Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, redogör för pågående planärenden. Fråga ställs om blinkande lampor vid rondellen vid Christian den IV väg/korsavad. arbetsutskottet diskuterar för och nackdelar med att sätt upp fler varningslampor vid andra övergångsställen. Planarbetet för Skansen diskuteras. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

4 174 Dnr Information från kommundirektören Information om rekrytering av socialchef lämnas av kommundirektör Anna Thott under socialnämndens presidiums besök. Första intervjuerna kommer att genomföras måndag den 19 maj med början kl Presidierna i KS och socialnämnden närvarar under intervjuerna. Anna Thott lämnar kort feedback från dagarna med ledningsgrupp och arbetsutskott och tackar för två bra dagar. Befolkningen i kommunen har ökat under början av året. Försvarsmakten övar under slutat av maj i Skåne vilket kan komma att leda till störningar för boende i närheten av övningsplatserna. En förfrågan har kommit från Fredrik Strömberg om att inleda ett projekt om enskilda avlopp. En ansökan har skickats in till Vinnova men den kan närsomhelst återtas. Anna Thott har ställt ett antal frågor till Fredrik Strömberg som dock behöver utredas vidare. Hav och projektet Fishing for Litter har kontaktat kommunen och framfört att man är mycket intresserad av att fortsätta driva projekt med kommunen som partner under en treårsperiod. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

5 175 Dnr Information om VA-plan (Lunnamöllan) Samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson diskuterar ärendet med arbetsutskottet. Länsstyrelsen har accepterat att VA-planen kommer ett tag efter Översiktsplanen. Viktigt med ett fortsatt samarbete med Tomelilla kommun angående vattenförsörjningen. Båda kommunerna är beroenda av varandra i denna fråga. Ett beslut om vattentäcktens framtid måste fattas. Dispenser för besprutning inom området kan fortfarande ges av miljöförbundet. Det diskuteras om samhällsbyggnadsnämnden kan lyfta frågan och översända ett förtydligande till miljöförbundet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

6 176 Dnr Kurser och konferenser Inkomna kurser och konferenser redovisas. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Inga anmälningar.

7 177 Dnr Meddelanden Inkomna meddelanden redovisas. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Meddelandena läggs till handlingarna.

8 178 Dnr Information Socialnämndens presidium Socialnämndens presidium, Maria Linde-Strömberg (M), Christer Persson (ÖP) samt socialchef Roland Persson redogör för socialnämndens verksamhet och ekonomi. Inledningsvis informeras om stöd till föreningar som verkar inom det sociala området. Roland Persson redogör för att hur vi bor har stor betydelse för efterfrågan på platser inom äldreboende. Inom särskilt boende finns för närvarande 7 lediga lägenheter. Efterfrågan är god och beläggingen är hög. LOV är infört inom socialnämndens verksamhetsområde. Frisk på Österlen har visat visst intresse för LOV och att eventuellt bygga äldreboende i tomma lokaler på sjukhusområdet. Uppföljning av verksamheter som ligger på entreprenad sker genom regelbundna kvalitetsuppföljningar till nämnden. Uppföljningen sker vid bokade möten med utförarna. Fråga ställs om det går att göra oannonserade besök och Roland Persson menar att det skulle vara möjligt. Under 2013 har all personal inom äldreomsorg utbildats i värdegrundsarbete. Översyn av rehabiliteringsorganisationen ska göras på sikt men besked från regionen inväntas innan. Matdistribution och måltidshjälp diskuteras. Roland Persson redogör för att Lunds kommun tagit bort matdistribution och ersatt med måltidshjälp. Detta har lett till högre kostnader. Riktlinjerna för matdistribution i Simrishamn håller på att ses över. Viktigt att dessa ses över då det idag finns helt andra lösningar. Enhetschefernas situation redovisas. En del enhetschefer har väldigt mycket personal vilket inte fungerar med de krav som ställs idag. Bemanning inom äldreomsorgen socialstyrelsens nya föreskrifter skulle innebära stora kostnader för kommunen och därför ska regeringen yttra sig innan dessa träder i kraft. Individ- och familjeomsorg har flera erfarna handläggare och verksamheten fungerar bra. En särskild barnsekreterare har anställts vilket har fungerat mycket bra.

9 178 forts Dnr En framställan har kommit från Länsstyrelsen angående flyktingmottagning. Kommunen kommer att träffa Länsstyrelsen för att diskutera framtida mottagning. Förebyggande insatser hembesök. Inom LSS finns målsättningen är att göra personerna så självständiga som möjligt. Vissa placeringar svåra att förutse och kan även bli mycket kostsamma. Samarbete med regionens minnesmottagningar finns. Om upptäckta i tid kan minnesrelaterade sjukdomar behandlas på rätt sätt och därmed skjutas upp. Våld mot anställda inom vården diskuteras. Finns någon kartläggning av detta i Simrishamn? Roland Persson informerar om att numera sker en tydlig uppföljning av detta genom att man anmäler ärenden. Mycket utbildning och handledning ges. Ny ekonom börjar arbeta på socialförvaltningen i sommar. Den ekonomiska prognosen ligger fortfarande på ett nollresultat. ARBETSUSTKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Expedieras till: Socialnämnden Kommunstyrelsen

10 179 Dnr Info från BUN:s presidium Bo Kristoffersson, förvaltningschef, ekonom Dick Nyström, Christer Grankvist (S) och Sven Olsson (M) från BUN:s presidium redogör för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet och ekonomi. Bo Kristoffersson inleder med att visa en jämförelse av andel behöriga elever i årskurs 9. Simrishamns kommun ligger i ett skåneperspektiv mycket bra till. Nuvarande sökbild till Nova Academy tyder på att skolan till hösten kommer att ha ca 50 elever. Dick Nyström redovisar det ekonomiska läget. Prognos för helåret 2014 tyder på ett underskott på ca 7,5 miljoner kronor. Kostnaden för enskilda grupper i skolan redovisas. Bo Kristoffersson och Dick Nyström redovisar kostnader för de olika skolorna i kommunen. Stora skillnader finns i hur mycket en elev kostar på de olika skolorna. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: BUN Kommunstyrelsen

11 180 Dnr 2011/285 Detaljplan för Sandby 22:64 samt Sandby 22:2 och 22:6 Fastighetsägaren och dennes konsult begärde i augusti 2011 planmedgivande för ändrad placering av byggrätt inom området. Området är beläget vid slutet av Per Ivars Väg i Kyhl Mälarhusen. Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen från 1990 redovisar strövområde för Sandby 22:2 och 22:6 samt bostadsändamål för Sandby 22:64. Området är detaljplanlagt. För Sandby 22:2 och 22:6, nordöst, nordväst och sydväst om Sandby 22:64 anger gällande detaljplan-byggnadsplan från 1969 område för rekreation - naturområde. För Sandby 22:64 anger gällande detaljplan från 2006 kvartersmark för bostadsändamål med största utnyttjandegrad 150 kvm. Området sydöst om Sandby 22:64 är inte detaljplanlagt. Fastigheterna ingår i område som är av riksintresse för kustzon och friluftsliv. Inom fastigheten Sandby 22:64 finns ett fritidshus. Bygglovsarkivet redovisar följande ärenden för fastigheten: Fasadändring 1977, om- och tillbyggnad 1987, tillbyggnad 2005, ändring tillbyggnad 2006 samt rivning och nybyggnad av fritidshus med återremiss juni 2011 och bygglov september I ärendet från 2011 framförs information om problem med vattenansamling vid byggnad. I framställning för begäran om ny detaljplan framförs önskemål om att flytta kvartersmark för bostadsbyggnad mot nordväst på grund av återkommande översvämningar och problem med avlopp. Fastighetsägaren till fastigheten Sandby 22:64 äger också fastigheterna Sandby 22:2 och 22:6. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kvartersmarken kan prövas att förskjutas inom området. Markområdet i nordväst är på en högre nivå än marken inom Sandby 22:64. Naturområdets lämplighets för ändring till bostadsändamål och kvartersområdets storlek samt utformning prövas i planprocessen. Kvartersmarken längst mot sydöst bör lämpligen prövas att ändras till naturmark. Förvaltningen framför att oavsett kvartersmarkens storlek ska enbart en byggrätt medges. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att största sammanlagda byggnadsarea för bostadstomten inom planområdet fortsättningsvis ska vara 150 kvadratmeter.

12 180 forts Dnr 2011/285 Denna planbestämmelse om utnyttjandegrad gäller för övriga bostadstomter i bebyggelseområdena vid Per Ivars Väg m fl vägar enligt ändring av detaljplan från Även för tomterna belägna i riktning rakt norr om Sandby 22:64 är utnyttjandegraden 150 kvm enligt ändring av detaljplan från Ändring av detaljplan för bostadstomterna vid Per Ivars Väg m fl vägar från 1994 anger att tomt ska vara minst 1000 kvm. Arean för fastigheten Sandby 22:64 är cirka 800 kvm. I närområdet finns tomter som är större än 1500 kvm. Om planprocessen utmynnar i en detaljplan med ny avgränsning behöver fastighetsreglering genomföras så att fastighetsgräns överensstämmer med plangräns. Kommunstyrelsen beslutade att medge upprättande av detaljplan för planprövning. Planprövning sker genom normalt förfarande. Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagen 2010, ikraftträdande den 2 maj Planhandlingar för samråd upprättades. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna detaljplanen för samråd. Förslag till detaljplan var föremål för samråd Samrådsredogörelse för inkomna yttranden har sammanställts. Planhandlingar för granskning har upprättats. Detaljplanförslaget innebär kvartersmark för bostadsändamål för en ny tomtplats och allmän platsmark natur för större delen av den befintliga bostadstomten.

13 180 forts Dnr 2011/285 Beslutsunderlag Fördjupad översiktsplan för Kyhl Mälarhusen, Detaljplan-byggnadsplan för Sandby 22:6 och 22:2, Detaljplan för Sandby 22:64, Skrivelse från Johan Mattsson, Begäran om planmedgivande från Johan Mattsson och Söderberg & Ask Arkitektkontor, Kommunstyrelsens beslut Planavtal / Detaljplan samrådshandlingar Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut Samrådsredogörelse Detaljplan granskningshandlingar , rev Överläggningar Planarkitekt Eva Ferlinger redogör för ärendet. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Detaljplan godkänns för granskning. Beslutet expedieras genom samhällsbyggnadsförvaltningen till: Johan Mattsson Söderberg & Ask Arkitektkontor

14 181 Dnr 2011/216 Österlengymnasiets lokaldisposition, hyresförlust m m - omdisponering, uppsägningar av lokalyta m m Lokalplaneringsgruppen har tagit fram olika förslag på användning av Österlengymnasiets lokaler. Ronny Wallin, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen, Lars Helmersson, fastighetsingenjör och chefsekonom Peter Andersson redogjorde för ärendet vid arbetsutskottet den 2 april. Olika förslag om Österlengymnasiets framtida användning har därefter diskuteras av ledamöter från arbetsutskottet tillsammans med tjänstemän från de olika förvaltningarna. Förslagen om försäljning och rivning har sedan tidigare tagits bort ur kommande utredning av ärendet. Beslutsunderlag Skrivelse från lokalplaneringsgruppen Arbetsutskottets beslut , 109. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med Ronny Wallin, enhetschef samhällsbyggnadsförvaltingen. Arbetsutskottet diskuterar hur projektet ska kunna kostnadsbedömmas. Fråga uppkommer även om vad det skulle kosta att bygga ett nytt kommunhus. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT Lokalplaneringsgruppen ges i uppdrag att arbeta vidare utifrån arbetsutskottets diskussioner och ska återkomma med ett förslag inklusive kostnadsberäkning för de olika lösningarna som tidigare presenterats. I förslaget ska även ingå ett kostnadsförslag för ett nybyggt kommunhus. Beslutet expedieras till: Lokalplaneringsgruppen

15 181 forts Dnr 2011/216

16 182 Dnr 2014/180 Alkoholenheten, Tomelilla, granskningsrapport Föreliggande rapport är en granskning av den gemensamma alkoholenhet som bildades 2012 i samverkan mellan Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. Syftet är att granska om enhetens arbete är rättsäkert, kvalitativt och kostnadseffektivt. Det skall ses mot bakgrund av den nya alkohollagen och de skärpta krav på bl.a. tillsyn som den ställer. Beslutsunderlag Bifogad rapport. Skrivelse från socialförvaltningen. Socialnämndens beslut , 88. Överläggningar Socialchef Roland Persson redogör för ärendet. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Rapporten översänds till kommunstyrelsen för redovisning och läggs därefter till handlingarna. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 183 Dnr 2014/3 Bostadsprojekt Östra Planteringen Simrishamnsbostäder har kommit in med en skrivelse om att bolaget vill delta i planarbetet angående Östra Planteringen. Beslutsunderlag Skrivelse från SIMBO. Överläggningar Vd:n för Simrishamnsbostäder, Per-Olov Järvegren diskuterar ärendet med arbetsutskottet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att gå vidare med planarbetet avseende Lasarettsområdet och Östra planteringen och delar upp de de som varit ute på samråd och att Östra planteringen utgör del 1 i det kommande planarbetet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 184 Dnr 2014/175 Simrishamnsbostäder - borgensavgift omläggning av lån Kommunfullmäktige beslutade i februari 2014, 23, att kommunens borgensram avseende Simrishamns Bostäder uppgår till totalt 695 mnkr. I nuläget är kommunen i borgen för 683,6 mnkr. Beloppet utgörs av bolagets samlade låneskuld på 648,6 mnkr samt en checkräkningskredit på 35 mnkr avseende det pågående Jonebergsprojektet. Aktuellt ärende avser att kommunstyrelsen ska fastställa en borgensavgift för ett lån på 189,6 mnkr. Beloppet gäller en omläggning av lån från Kommuninvest till Handelsbanken (påverkar således inte nivån på bolagets låneskuld och inte heller kommunens borgensåtagande). För det tidigare lånet uppgick avgiften till 0,54 procent. En bedömning/indikation har erhållits från Handelsbanken om nivån på borgensavgiften för det nya lånet. Den bedömda nivån uppgår till 0,40 procent. Till detta tillkommer 0,04 procent som motsvarar utebliven kostnad då pantbrev inte behöver tas ut. Förslaget är således att Simrishamnsbostäder ska betala en borgensavgift på 0,44 procent på det aktuella lånet på 22 mnkr. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunledningskontoret, Borgensförbindelse. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet med chefsekonom Peter Andersson. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns Bostäder ska betala 0,44 procent för i ärendet aktuell upplåning på 189,6 mnkr hos Handelsbanken. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 185 Dnr 2014/134 Revisionsberättelse för år Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund rektionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstsförbund har godkänt årsredovisningen för år 2012 och överlämnat den till medlemskommunerna. Med anledning av den kritik som framkommit i revisionsberättelsen för 2013 för SÖRF har direktionen beretts tillfälle att yttra sig över de anmärkningar som återfinns i revisionsberättelsen. Direktionen har kommit in med yttrande i ärendet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 SÖRF. Revisionsberättelse 2013 SÖRF, inklusive rapport från Ernst and Young. Beslut från direktionen för SÖRF , 19. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning för 2012 godkänns för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 186 Dnr 2008/299 Hanteringen av tomtprissättningen Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 6 augusti 2008, 193 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till hur hanteringen av tomtprissättningen ska ske i fortsättningen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 193. Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden, , 59. Överläggningar Samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson redogör för ärendet. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid försäljning av såväl enstaka unika småhustomter som vid prissättning av kommunala bostadstomter vid exploatering av områden med flera tomter lämnar samhällbyggnadsförvaltningen förslag till samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om tillvägagångssätt. (förutsätter en ändring av reglementet) När beslut fattats av samhällsbyggnadsnämnden fullföljs försäljningen i enlighet med delegeringsordning. Aktualisering/omprövning av prissättning av alla kommunala bostadstomter ska göras av samhällsbyggnadsnämnden vid inledningen av varje ny mandatperiod. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 187 Dnr 2014/166 Lokaler för uthyrning - samlingslokaler I samband med kommunfullmäktiges beslut , 136, kring taxor och avgifter 2014 beslutades bland annat: kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över vilka fler lokaler som går att hyra ut och ta fram förslag på hyresnivå för dessa och att kulturoch fritidsnämnden återkommer med förslag på lokaler och hyresnivå till kommunfullmäktige för beslut i mars Kultur- och fritidsnämnden har utrett frågan och översänt utredning till kommunfullmäktige för vidare behandling. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 136. Kultur- och fritidsnämndens taxor Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, Beslut från kultur- och fritidsnämnden, , 30. ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Ärendet går öppet till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 188 Dnr 2014/170 Årsredovisning 2013 samt revisionsberättelse för Sydöstra Skånes samordningsförbund Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit från Sydöstra Skånes samordningsförbund. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Sydöstra Skånes samordningsförbund. Beslutsunderlag Årsredovisning, inklusive revisionsberättelse från Sydöstra Skånes Samordningsförbund, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning för 2013 godkänns för Sydöstra Skånes samordningsförbund. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör istället för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 2010-09-09 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 17.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.00 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2006-10-11 1 (17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 16.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Gun Hammar (v) tjänstgör för Christer

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2011-08-15 1 (11) Plats och tid 2011-05-20, kl. 08.00 17.00, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund i Tomelilla Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-09-04

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-09-04 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 265-268, 272-277 Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl , ajournering kl samt kl

Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl , ajournering kl samt kl 1 1 Plats och tid Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl 20.00-21.20, ajournering kl 20.30-20.45 samt kl 21.10-21.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Österlengymnasiet, kl

Österlengymnasiet, kl 2007-11-07 1 (15) Plats och tid Österlengymnasiet, kl. 18.00 20.45 Beslutande Lars Ragnarsson (m) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Lennart Månsson (s) Staffan

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-05-25 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50 arbetsutskott 2006-05-02 1 (7) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-16.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 08.00-09.10 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej (M) Övriga närvarande Lena Roos,

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 14.00-15.45 1 (18) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-02-17 Sidan 1/5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-02-17 Sidan 1/5 Direktionen 2011-02-17 Sidan 1/5 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-16.00 Ajournering kl. 13.45-14.00. 14.40 14.50 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande Tommy Andersson, Ystad Christina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl Rådhusets lilla sessionssal www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (4) Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl. 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-11-19 1 (20) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 18.00 19.10 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 10 mars 2015, kl 15.00 Underskrifter Paragrafer.

Christer Akej Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 10 mars 2015, kl 15.00 Underskrifter Paragrafer. 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-16.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer