Bakgrund. Övergången från militära till civila räddningshelikoptrar. Norrlandsflygs finansiella ställning. Haverikommissionens rekommendationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund. Övergången från militära till civila räddningshelikoptrar. Norrlandsflygs finansiella ställning. Haverikommissionens rekommendationer"

Transkript

1 Denna information har sammanställts med anledning av SVT:s granskning av Sjöfartsverkets upphandling av nya räddningshelikoptrar AW139 (Uppdrag Granskning). Informationen omfattar de viktigaste delarna av processen under perioden samt andra relaterade händelser som har påverkat Sjöfartsverkets agerande och beslutsfattande. Sammanfattning Sjöfartsverket har tagit ansvar för att Sverige ska ha en väl fungerande sjö- och flygräddning under många år. Där ingår att säkerställa att Sverige har en långsiktig och stabil tillgång till räddningshelikoptrar för att kunna rädda liv över land och hav. Agusta Westland 139 är väl anpassad till de behov som svensk sjö- och flygräddning har. Sjöfartsverket har nu en ny flotta av räddningshelikoptrar, som ännu bättre än tidigare kan undsätta människor, även under extrema väderförhållanden som mörker, kyla och is. Sjöfartsverket har sett till att flera oberoende utredningar har genomförts för att granska processen. Advokatfirman Hannes Snellman, som är experter på upphandlingar, har tittat på upphandlingsprocessen. Olof Wikman, tidigare inspektör för Transportstyrelsen, har granskat valet av helikoptermodell. De här granskningarna visar att Sjöfartsverket har agerat på ett riktigt och ansvarsfullt sätt i enlighet med reglerna. Upphandlingen har varit en lång och komplicerad process. Förvärvet skedde under en period där svensk sjö- och flygräddningstjänst befann sig under extrem press. De tidigare skeendena i upphandlingen präglades starkt av de förhållanden som rådde mellan Norrlandsflygs ägare och Sjöfartsverket. Norrlandsflyg hade tecknat leveranspositioner avseende Agusta Westland 139. Sjöfartsverket agerade för att säkra dessa leveranspositioner för att tillgodose behovet av nya räddningshelikoptrar och säkerställa Sveriges behov av oavbruten tillgång till helikoptrar för sjö- och flygräddning. Allt detta sammantaget gjorde att delar av dokumentation i processen kunde ha hanterats bättre det är en slutsats vi kan dra i efterhand. Däremot har Sjöfartsverket stämt av alla steg i den här processen med både styrelsen och Näringsdepartementet. Vi har varit helt öppna med vilken helikopter som bäst motsvarade de krav som svensk sjö- och flygräddning ställer både till vår uppdragsgivare och till marknaden. Sjöfartsverkets enda motiv har varit att säkra tillgången på räddningshelikoptrar för svensk sjö- och flygräddning. Om vi hade stått utan räddningshelikoptrar, hade konsekvenserna för det svenska samhället varit omöjliga att överblicka. Därför är vi idag stolta och glada över att vi har lyckats genomföra detta. 1

2 Bakgrund Övergången från militära till civila räddningshelikoptrar Med start 2002 började Sjöfartsverket upphandla helikopterberedskap för sjö- och flygräddningen på öppna marknaden, eftersom Försvarsmakten inte längre hade förmåga att utföra denna meruppgift på grund av resursbrist och omprioritering av verksamheten. Försvarsmaktens utfasning ur verksamheten skedde successivt under åren Därefter tillhandahöll den av Sjöfartsverket upphandlade leverantören Norrlandsflyg all helikopterburen sjö- och flygräddning i Sverige och från och med 2010 även all den militära flygräddningen. Norrlandsflyg var det enda företag som uppfyllde skallkraven i samtliga upphandlingar som Sjöfartsverket har genomfört. Norrlandsflygs finansiella ställning Norrlandsflyg ägdes initialt av grundaren Knut Hedström. Runt årsskiftet såldes Norrlandsflyg till en grupp investerare som inför förvärvet bildade holdingbolaget Scandinavian Helicopter Invest AB, vars enda verksamhet var att förvalta aktierna i Norrlandsflyg AB. Tillgångarna utgjordes i huvudsak av aktierna i Norrlandsflyg samt ett stort goodwillvärde avseende Norrlandsflyg. Skulderna utgjordes i huvudsak av det lån hos SEB som hade finansierat förvärvet av Norrlandsflyg. Vid årsskiftet fick Norrlandsflyg stora ekonomiska problem och rapporterade till Sjöfartsverket att aktiekapitalet var till mer än hälften förbrukat och att företaget var på obestånd. Den främsta anledningen var att kostnaderna för SAR-verksamheten hade ökat på grund av ökade ränte-, valuta-, löne-, och drivmedelskostnader och att resultatet därtill tyngdes av olönsamma ambulanshelikopterkontrakt. Eftersom konsekvenserna av en ev. konkurs var mycket svåra att överblicka accepterade Sjöfartsverket att omförhandla avtalen under pågående avtalsperiod, vilket resulterade i årliga tillskott om över 50 mkr. Tilläggsavtalen tecknades efter fem månaders förhandlingar där även SEB var part. Under sommaren 2010 började Norrlandsflyg ställa krav på ytterligare tilläggsersättning. Delägarna hade olika uppfattning om hur företaget skulle utvecklas, vilket ledde till att en av delägarna slutligen köpte ut övriga delägare ur ägarbolaget. Detta ledde till att Sjöfartsverket valde att inte avropa de optioner som fanns i avtalen om förlängning av avtalen under ytterligare två år. Istället beslutade Sjöfartsverket att ta över verksamheten i egen regi, eftersom andra alternativa utförare saknades på marknaden och en förnyad upphandling befarades bli mycket dyr genom att Norrlandsflyg bedömdes vara det enda företag på svenska marknaden som i praktiken skulle kunna uppfylla kraven. Sjöfartsverket saknade förtroende för den kvarvarande ägaren till Norrlandsflyg. Haverikommissionens rekommendationer Under åren inträffade tre händelser som har kommit att få avgörande betydelse för förmågeutvecklingen inom den helikopterburna sjö- och flygräddningen. Dessa händelser i kombination med egna erfarenheter utgjorde grunden för Sjöfartsverkets uppfattning om att helikoptersystemet behövde utvecklas. De tre händelserna är förlisningen av fartyget Finnbirch 2006, branden ombord på fartyget Sea Wind 2008 samt helikopterhaveriet SE-JBU i Idre I samtliga dessa fall lämnade Statens Haverikommission rekommendationer avseende räddningshelikoptrarna i sina haverirapporter. I Haverirapporten (RS2008:03) avseende Finnbirch gavs rekommendationen att fastställa under vilka väderförhållanden räddningsoperationer ska kunna utföras. I rapporten refereras bland annat till avisningssystem. I haverirapporten (RS2011:01) 2

3 avseende Sea Wind framgår mycket tydligt att det som hindrade eller begränsade den svenska delen av räddningsinsatsen bland annat var risken för isbildning och avsaknaden av avisningssystem för helikoptrarna samt den begränsade räckvidden vid flygning med RITS-styrka ombord. I haverirapporten (RL2011:03) avseende SE-JBU är slutsatsen att räddningsinsatsen försvårades av det faktum att räddningshelikoptern inte var tillräckligt stor. I rapporten refereras även till Finnbirchrapporten och dess rekommendationer att fastställa under vilka väderförhållanden helikoptern ska kunna verka. Transportstyrelsen rekommenderades att i samråd med Sjöfartsverket överväga behovet att generellt höja kravet på SAR-verksamhetens operativa förmåga. Utöver Sjöfartsverkets och f.d. Norrlandsflygs gemensamma erfarenhetsbaserade uppfattning om bristerna med det befintliga helikoptersystemet utgör dessa tre haverirapporter objektiv grund för beslutet att utöka förmågan i den helikopterburna sjö- och flygräddningen. Transportstyrelsens föreskriftsarbete inför den nya föreskriften om flygande räddningsenheter visade också med stor tydlighet behovet av utveckling av den helikopterburna sjö- och flygräddningen. Förberedelserna för nytt helikoptersystem Redan under fördes diskussioner med ledningen i Norrlandsflyg om utveckling av den operativa förmågan och behovet av nytt helikoptersystem. Norrlandsflyg tecknade i februari 2008 optioner avseende åtta helikoptrar av den nya modellen Sikorsky S76 D, som bland annat skulle vara utrustad med avisningssystem. Samtidigt genomlystes marknaden efter andra tillverkare och modeller, varvid Agusta Westlands AW139 framstod som det enda alternativet om man inte ville gå upp betydligt mer i storlek. En stor, tung helikopter beräknas kosta minst fyra gånger så mycket per flygtimme som en medelstor helikopter och medför dessutom operativa nackdelar som har betydelse för svensk sjöräddning, där över 90 procent av insatserna avser fyra nödställda eller färre och isräddningar är vanligt förekommande vintertid. De avgörande skillnaderna mellan S76 D och AW139 är dels att S76 D vid den här tiden ännu inte fanns i produktion medan AW139 var en beprövad modell som varit i operativ drift sedan 2005, samt att S76 D är av samma storlek som tidigare S76 C, medan AW139 är något större. Dessutom är S76 D en amerikansk helikopter som inte konfigureras för SAR direkt i tillverkningen och därmed måste byggas om för SAR och därefter certifieras av EASA, medan AW139 är en europeisk modell som är SAR-konfigurerad i tillverkningen och därmed fullt certifierad av EASA redan vid leveransen. Vid möten mellan Norrlandsflyg, Sjöfartsverket och Sikorsky senhösten 2008 beskrev Sikorsky att S76 D är en vidareutveckling av plattformen S76C, huvudsakligen framtagen för VIP- och off shore-marknaderna. Norrlandsflygs egna jämförelse visade att AW139 var det enda tillgängliga alternativet för att uppfylla nuvarande och kommande krav för SAR-verksamheten. I februari 2010 undertecknade Norrlandsflyg ett LoI (Letter of Intent) med Agusta Westlands skandinaviska ombud Scandinavian Aircraft Marketing avseende leveranspositioner för sju stycken AW139. I juli samma år tecknades dessutom ett avtal mellan Norrlandsflygs systerbolag Osprey Training AB och Agusta Westland, som avsåg förberedelser för ett simulatorcenter för AW139 i Göteborg. Detta avtal offentliggjordes av Agusta Westland 21 juli Därigenom var det väl känt för marknaden att AW139 var vald som den framtida helikoptermodellen för svensk sjö- och flygräddning. Parallellt med ovanstående identifierades genom omförhandlingarna med Norrlandsflyg våren 2009 att Sjöfartsverket i praktiken saknade rådighet över räddningshelikoptrarna genom att vi 1 3

4 upphandlade en komplett tjänst där leverantören även tillhandahöll helikoptrar. Det blev tidigt uppenbart för Sjöfartsverkets ledning att detta utgjorde en potentiell riskexponering för verksamheten och att ett upplägg motsvarande isbrytningen, där Sjöfartsverket äger fartygen men upphandlar drift och bemanning, skulle kunna vara att föredra. Tidigare ekonomidirektören Eva Nilsson utredde på dåvarande GD:s, Jan-Olof Selén, uppdrag frågan och kom fram till att ett sådant upplägg förutom minskad risk även skulle innebära att kostnaderna för verksamheten skulle kunna reduceras. I treårsplanen för som lämnades till regeringen i februari 2010 föreslogs att Sjöfartsverket skulle investera i nya räddningshelikoptrar. Investeringen ingick i investeringsplanen. Varför Agusta Westland AW139? Valet av AW139 är i grunden baserat på Sjöfartsverkets och Norrlandsflygs gemensamma erfarenheter av behovet för svensk sjö- och flygräddning. Utgångspunkten har varit de befintliga S76, där erfarenheten har visat att nästa SAR-helikopter behövde ha ökad prestanda och viss funktionalitet som saknades i S76. Storleksmässigt behövdes en något större helikopter med något bättre räckvidd, för att kunna inrymma en full RITS 2 -styrka, få plats med två bårar samt ha viss marginal i förhållande till yttäckningen med tanke på den begränsade tillgången till tankningsplatser. System för mörkerflygning (NVIS) för att förbättra såväl säkerheten som förmågan att hitta nödställda i mörker och dålig väderlek. System för avisning för att kunna lyfta och flyga även i kända isbildningsförhållanden i syfte att inte begränsas av väderleken vintertid i samma omfattning som tidigare. Till det identifierade behovet av förbättrad prestanda kommer krav på t ex beprövad konstruktion och EASA-certifiering. Dessutom finns krav på kostnadseffektivitet, vilket innebär att det inte är önskvärt att gå upp för mycket i storlek eftersom en stor, tung helikopter kostar avsevärt mer per flygtimme än den storlek Sjöfartsverket har valt, utan att tillföra operativa fördelar utifrån de förutsättningar som gäller för svensk sjö- och flygräddning. Statens Haverikommission (SHK) har som framgår ovan med stor tydlighet bekräftat dessa behov. Vad SHK säger är visserligen inte lag, men ingen statlig myndighet vill riskera att inte ha agerat på SHK:s rekommendationer när en liknande händelse inträffar nästa gång. Dessutom kontrollerar tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen att Sjöfartsverket faktiskt följer SHK:s rekommendationer. Även regeringen har vid olika tillfällen krävt återrapportering av hur SHK:s rekommendationer har omhändertagits. Senast i regleringsbrevet 2014 avseende Kebnekaise. Även i den statliga helikopterutredningen från 2008, Helikoptern i samhällets tjänst (SOU2008:129) påtalades behovet av förbättrade tekniska egenskaper avseende SAR-helikoptrarna. System för mörkerflygning beskrevs som mycket angeläget medan avisningsutrustning angavs som något som borde övervägas. Även förbättring av yttäckningen angavs som något som borde övervägas av Sjöfartsverket. 3 När Sjöfartsverkets krav på den nya räddningshelikoptern vägs samman finns endast en leverantör som har en produkt som uppfyller samtliga dessa, nämligen Agusta Westlands AW139. Sjöfartsverket har dock även fört dialog med övriga helikoptertillverkare i syfte att både informera om de framtida behoven för den svenska sjö- och flygräddningen men också att informera sig om vilka planer helikoptertillverkarna har haft avseende ny funktionalitet etc. 2 RITS = Räddningsinsatser till sjöss. Numera MIRG (maritime incident respons group). Styrka av brandmän. 3 SOU2008:129 sidan

5 Händelseutvecklingen våren 2011 I slutet av november 2010 meddelade ägaren till SHI AB Sjöfartsverket att de hade köpt ut övriga delägare från SHI AB och därmed tagit full kontroll över Norrlandsflyg. I direkt anslutning till affären meddelade VD/AM 4 i Norrlandsflyg sin uppsägning, varvid Transportstyrelsen meddelade att de som en följd av detta skulle kunna komma att ompröva företagets AOC 5. Även ekonomichefen i Norrlandsflyg meddelade sin uppsägning. Båda dessa nyckelpersoner anställdes efter sina respektive uppsägningstider i Sjöfartsverket, som ett led i att säkerställa den helikopterburna sjö- och flygräddningen. Norrlandsflyg krävde att Sjöfartsverket skulle tillskjuta ytterligare pengar för att säkerställa en vinst som var tillräckligt stor för att Norrlandsflyg skulle kunna lämna koncernbidrag till SHI AB i tillräcklig omfattning för att SHI AB i sin tur skulle kunna amortera sitt förvärvslån hos SEB. Sjöfartsverket vägrade att tillskjuta ytterligare medel, med hänvisning till att ersättningen endast drygt ett år tidigare hade ökat med över 50 mkr per år genom omförhandlingen av avtalen. Vid denna tidpunkt utgjorde Sjöfartsverkets SAR-verksamhet 88 procent av Norrlandsflygs omsättning. Resterande del avsåg ett avtal med Västra Götalandsregionen om ambulanshelikopter. Sjöfartsverket meddelade i februari 2011 att optionerna om förlängning av avtalen inte skulle komma att förlängas, utan att inriktningen istället var att successivt överföra verksamheten i egen regi när avtalen upphörde. Norrlandsflygs ägare motsatte sig denna inriktning och en mycket omfattande förhandlingsprocess tog sin början. Förhandlingarna med dåvarande ägarna till Norrlandsflyg var svåra och hela situationen stundtals mycket labil, vilket medförde en stor riskexponering för svensk sjö- och flygräddning. Förhandlingarna hade tidvis inslag av utpressningsliknande agerande där ägarna till Norrlandsflyg vid flera tillfällen meddelade Sjöfartsverket att räddningshelikoptrarna skulle ställas om inte Sjöfartsverket vidtog vissa åtgärder. Ett stillestånd, även kortvarigt, får svåra konsekvenser för samhället genom att handelssjöfarten, civila luftfarten och Försvarsmaktens möjlighet att flyga påverkas, samtidigt som förmågan att rädda privatpersoner till sjöss skulle påverkas avsevärt. Med anledning av det allvarliga läget hade Sjöfartsverket en mycket nära kontakt med regeringskansliet under hela processen. Utöver förvärvslånet i SHI AB om 26 mkr med SEB som kreditgivare hade Norrlandsflyg en restvärdesrisk på över 200 Mkr i S-76 flottan, vilket gjorde situationen mycket känslig. Sjöfartsverket fick under våren 2011 besked att det mellan Norrlandsflyg och dess ägare, som hade tecknat de flesta leasingavtalen på räddningshelikoptrarna, fanns avtal som innebar att det räckte att ägaren befarade att Norrlandsflyg var på obestånd för att leasingavtalen skulle kunna sägas upp. Samtidigt informerades Sjöfartsverket om att det fanns köpare på hela flottan. Detta bekräftades även av ägaren till delar av helikopterflottan, SEB. Under denna period var Sjöfartsverket utsatt för stor press, både genom situationens allvar och det ansträngda förhandlingsklimatet, men dessutom fick Sjöfartsverket motta underliga telefonsamtal och e-post från anonyma avsändare med frågor och synpunkter om Sjöfartsverkets avsikter. Vissa av dessa ställdes med kopia till andra parter (Riksrevisionen, ESV och Sveriges Radio). Sjöfartsverkets uppfattning var att dessa frågor i själva verket härrörde från kretsen runt ägarna till Norrlandsflyg. I slutet av januari 2011 kontaktade Sjöfartsverket SEB, som utsåg en senior advisor som sin 4 AM = Accountable Manager. Hos Transportstyrelsen tillståndspliktig befattning som tillståndet att bedriva flygverksamhet vilar på. 5 AOC = Air Operator Certificate, tillstånd att bedriva flygverksamhet. 5

6 representant. Denna representant kom att ha en avgörande betydelse för förhandlingarna genom att han vid flera tillfällen agerade moderator i processen och också i ett senare skede kunde förse regeringskansliet med information. Vid ett något senare skede anlitade Sjöfartsverket advokat från Maqs Advokatbyrå som sitt ombud i förhandlingarna. Inte förrän Sjöfartsverket i början av juli 2011 accepterade att diskutera ett förvärv av aktierna i SHI AB lugnade situationen ned sig och alla former av påtryckningar och hot om att ställa verksamheten upphörde. Förvärvsavtalet undertecknades i augusti 2011 efter regeringsbeslut, vilket därefter följdes av en proposition till riksdagen. En enig riksdag beslutade i slutet av oktober 2011 att staten skulle förvärva aktierna i SHI AB, vilket följdes av ett regeringsbeslut där Sjöfartsverket gavs i uppdrag att genomföra affären och samtidigt bemyndigades att avveckla bolaget och införliva verksamheten direkt i Sjöfartsverket. Säkrandet av leveranspositioner för nya räddningshelikoptrar I januari 2011 fick Sjöfartsverket styrelsens uppdrag att säkra de leveranspositioner för sju stycken AW139 som Norrlandsflyg tidigare hade tecknat med Scandinavian Aircraft Marketing, genom att teckna ett icke bindande letter of intent med Scandinavian Aircraft Marketing. Syftet var att minimera den period Sjöfartsverket skulle stå utan tillräckligt antal räddningshelikoptrar vid ett eventuellt sammanbrott av helikopterverksamheten. Två helikoptrar var säkrade sedan tidigare genom att Sjöfartsverket som en följd av omförhandlingen av avtalen 2009 övertog två operationella leasingavtal. Under våren hade Sjöfartsverket flera dialoger med Näringsdepartementet om anskaffning av nya räddningshelikoptrar. En intern rättsutredning konstaterade att Sjöfartsverket själv hade mandat att besluta om operationella leasingavtal, medan ett förvärv krävde regeringens och riksdagens godkännande eftersom investeringsplanerna är föremål för riksdagsbeslut via beslutet om statsbudgeten. Ett sådant beslut skulle inte vara möjligt förrän tidigast i budgetpropositionen för 2012, varför Sjöfartsverket och Näringsdepartementet kom fram till att Sjöfartsverket skulle försöka hålla kvar leveranspositionerna och upphandla operationella leasingavtal. Inriktningen från Scandinavian Aircraft Marketing och Agusta Westland var i det här skedet att ett bindande leveranspositionsavtal skulle tecknas. Sjöfartsverket meddelade dock Agusta Westland att det inte var möjligt för en statlig myndighet att teckna ett sådant avtal. Istället genomfördes ett möte i Italien den 23/5, där Sjöfartsverket klargjorde sina utgångspunkter och intentioner samt beskrev hur upphandlingen av operationella leasingavtal skulle genomföras. Agusta Westland accepterade att hålla kvar leveranspositionerna utan att något avtal upprättades. Ingen deposition eller handpenning betalades. Detta innebar att det inte fanns någon bindande överenskommelse och förhållandet mellan Agusta Westland och Sjöfartsverket byggde endast på ömsesidigt förtroende. Anledningen till tidspressen Sjöfartsverkets agerande under våren 2011 påverkades i hög grad av den tidspress som rådde när det gällde tillgången till de befintliga räddningshelikoptrarna S76. Att implementera en ny helikopterflotta i SAR-verksamheten tar minst två år i anspråk, vilket bland annat är en följd av de omfattande utbildningskrav av piloter och övriga besättningsmedlemmar som krävs. Det är inte heller aktuellt att piloterna flyger två system samtidigt, eftersom det ökar risken för felaktiga manövrar som kan få allvarliga konsekvenser. Den tidigare helikopterflottan var inte homogen. Två av avtalen var rena operationella leasingavtal tecknade med ett amerikanskt företag. Dessa två avtal, som omförhandlades i samband med att Sjöfartsverket sommaren 2010 tog över avtalen från den tidigare leasetagaren Norrlandsflyg, saknade förlängningsklausul och ägarna hade i tidigare skede uttryckt att de inte var intresserade av att förlänga avtalen eftersom de skulle komma att behöva helikoptrarna i sin egen verksamhet. Ytterligare ett avtal kvarstod hos den tidigare ägaren till Norrlandsflyg, 6

7 vilket innebar att Sjöfartsverket inte hade full rådighet över denna helikopter. Ytterligare en helikopter var av äldre modell (S76C) med egenskaper som i än mindre grad än övriga flottan bedömdes tillräckliga för verksamheten. Det innebär att det fanns stor osäkerhet kopplad till tre av helikoptrarna och operativa begränsningar avseende den fjärde. Således hade Sjöfartsverket över tid endast full kontroll över tre helikoptrar, vilket medförde en riskexponering som Sjöfartsverket inte kunde acceptera. Verkligheten har visat att marginalen mellan infasningen av första AW139 i operativ drift (april 2014) och utfasningen av de två operationellt leasade helikoptrarna i själva verket uppgick till endast tre månader. Första upphandlingsförsöket Första upphandlingsförsöket avsåg upphandling av operationella leasingavtal. Endast ett anbud kom in, vilket inte uppfyllde samtliga skallkrav i upphandlingen. Ett av skallkraven innebar att leasegivaren även skulle vara ägare till helikoptrarna, vilket var baserat på erfarenheten från Norrlandsflygs koncerninterna avtalsförhållanden. I det aktuella anbudet var koncernmodern dock ägare till helikoptrarna, vilka sedan underleasades till det företag som lämnade anbudet till Sjöfartsverket. Upplägget innebar i praktiken att Sjöfartsverket återigen skulle sakna full rådighet över helikoptrarna, vilket inte kunde accepteras. Upphandlingen begärdes överprövad av helikoptertillverkaren Eurocopter, med hänvisning till att Sjöfartsverket kravspecifikation innebar att endast en leverantör, om ens någon, skulle kunna uppfylla kraven. Sjöfartsverket avbröt upphandlingen innan Förvaltningsrätten meddelade dom. Andra upphandlingsförsöket Efter det misslyckade försöket till upphandling av operationella leasingavtal förde Sjöfartsverket återigen dialog med Näringsdepartementet. Det konstaterades gemensamt att det skulle innebära allt för stor riskexponering att inte försöka hålla kvar leveranspositionerna, eftersom det kraftigt skulle förskjuta leveransen av nya helikoptrar. Sjöfartsverket beslutade att nyttja en möjlighet i Lagen om offentlig upphandling som innebar en annonserad direktupphandling med förhandsinsyn. Det innebär i praktiken att upphandlande part annonserar sin avsikt att genomföra en direktupphandling i den europeiska upphandlingsdatabasen (TED), med hänvisning till tekniska skäl. Sjöfartsverkets motiv för direktupphandling var att ingen annan leverantör förutom Agusta Westland kunde tillhandahålla räddningshelikoptrar med de samlade egenskaper som Sjöfartsverket krävde, d v s något ökad storlek, motorprestanda, system för mörkerflygning, system för avisning och en beprövad EASA-certifierad modell konfigurerad för SAR redan vid tillverkningen. Även denna upphandling begärdes överprövad av andra helikoptertillverkare och förvaltningsrätten underkände Sjöfartsverkets argumentation. Vad argumentationen framför allt föll på var antagandet att en stor, tung helikopter per automatik skulle bli dyrare, vilket förvaltningsrätten menade att Sjöfartsverket inte med säkerhet kunde veta eftersom ingen upphandling hade genomförts. 7

8 Tredje upphandlingsförsöket Sjöfartsverket valde att inte överklaga domen i förvaltningsrätten, eftersom det inte var möjligt att bedöma hur lång tid ett överklagande skulle kunna dra ut på tiden. Istället beslutade Sjöfartsverket att genomföra en upphandling i konkurrens. Den tredje upphandlingen var en öppen, poängbaserad upphandling där flera av de tidigare skall-kraven hade omvandlats till bör-krav, vilket innebar att samtliga tillverkare hade möjlighet att lämna anbud och få sitt anbud poängsatt och prövat. Det innebar t ex att kravet på en viss storlek visserligen kvarstod, men inte längre var tvingande för att kunna lämna anbud i upphandlingen. Upphandlingen publicerades i juli 2012, i direkt anslutning till att Jan Hyllander lämnade sin utredning om maritim samverkan till regeringen. I utredningen föreslog Hyllander att ansvaret för sjö- och flygräddningen, trots att verksamheten fungerade i huvudsak väl i Sjöfartsverket, skulle flyttas till Kustbevakningen och att Försvarsmakten återigen skulle få ansvaret för att tillhandahålla helikoptertjänsterna. Sjöfartsverket förde en dialog med Försvarsmakten, som meddelade att resurserna saknades och att ett återtagande av förmågan skulle medföra stora kostnader, vilket sedermera även bekräftades i Försvarsmaktens remissyttrande. Sjöfartsverket förde även en omfattande dialog med Näringsdepartementet. I september 2012 klargjorde regeringen som sin uppfattning att Sjöfartsverket skulle förvärva nya räddningshelikoptrar när de befintliga leasingavtalen upphörde. I upphandlingen inkom endast ett anbud, från Agusta Westland. Ingen begäran om överprövning lämnades och efter ytterligare avstämning med Näringsdepartementet kunde Sjöfartsverket teckna avtal om förvärv av sju stycken AW139 med leverans från halvårsskiftet 2013-årsskiftet Leveransplanen har därefter reviderats något och sista leverans kommer att äga rum i början av maj Särskilda externa granskningar av Sjöfartsverkets agerande Sjöfartsverket har beställt två oberoende externa granskningar avseende förvärvet av AW139. Den ena avser en granskning av upphandlingsprocessen i syfte att reda ut om några fel begåtts av Sjöfartsverket i samband med de upphandlingarna. Den andra avser en utomstående bedömning av valet av AW139 och eventuella andra möjliga alternativ. Hannes Snellmans granskning av upphandlingen Rapporten konstaterar att det kan vara förenligt med upphandlingsreglerna att ställa ett obligatoriskt krav på en viss egenskap även om detta innebär att enbart en leverantör kan komma ifråga. Avgörande är inte antalet leverantörer på marknaden som kan uppfylla ett visst skallkrav, utan den upphandlande myndighetens objektiva behov av att aktuellt skallkrav uppfylls. I rapporten framgår att det efter genomgång av domarna från förvaltningsrätten samt förfrågningsunderlag och övriga underlag från Sjöfartsverket kan konstateras att förvaltningsrätten har gjort bedömningen att det faktiskt kan ha förelegat tekniska skäl att upphandla AW139 utan annonsering. Vad det föll på var att Sjöfartsverket inte har lyckats visa rätten att dessa krav var oumbärliga. Sjöfartsverket hade kunnat hantera detta genom att i en utredning visa att kraven var oumbärliga och därefter tecknat avtal utan upphandling. I rapporten konstateras att den slutliga annonserade upphandlingen inte blev föremål för överprövning, att tilldelningsbeslutet har vunnit laga kraft och att preskriptionsfristen för att väcka en skadeståndstalan har löpt ut. Dessa omständigheter kan indikera att upphandlingen har varit förenlig med LoU, i synnerhet eftersom de två första upphandlingsförsöken faktiskt blev föremål för överprövning. 8

9 En av helikoptermarknadens aktörer vidtog rättsliga åtgärder i anledning av Leasingupphandlingen och två av helikoptermarknadens aktörer vidtog rättsliga åtgärder i anledning av Förhandsinsynen men uppenbarligen valde ingen av helikoptermarknadens aktörer att göra det i anledning av den Annonserade Upphandlingen. Rapporten konstaterar att det inte finns något som tyder på att Sjöfartsverkets kravställning i den annonserade upphandlingen skulle ha varit i strid med upphandlingsreglerna. Olof Wikmans granskning av valet av helikoptermodell Det är inte helt okomplicerat att hitta någon som kan göra en fristående bedömning av Sjöfartsverkets val av helikoptermodell, eftersom de flesta med den kompetens som krävs antingen har kopplingar till Sjöfartsverket och/eller till någon helikoptertillverkare. Olof Wikman är dock mycket väl insatt i svensk sjö- och flygräddning genom sina år som inspektör för Transportstyrelsen. Rapporten konstaterar att AW139 är det rimliga valet för svensk sjö- och flygräddning då den är lagom stor, har en modern konstruktion tillverkad i många exemplar med EASA typcertifikat, har tillräcklig räckvidd och prestanda och med simulator tillgänglig på flera håll i Europa. Det finns ett antal andra helikoptermodeller tillgängliga på marknaden, men samtliga dessa bedöms mindre lämpliga av olika skäl. Slutsats De tidiga skeendena i upphandlingen av AW139 präglades starkt av de förhållanden som rådde mellan Norrlandsflygs ägare och Sjöfartsverket. Av tidsskäl och med hänsyn till de konsekvenser som skulle uppstå för hela svenska samhället om vi stod utan räddningshelikoptrar även under en kortare begränsad tid, var Sjöfartsverket mån om att i möjligaste mån säkra de leveranspositioner som Norrlandsflyg redan hade tecknat ett år tidigare. Alla steg i den processen har kontinuerligt stämts av med såväl styrelsen som Näringsdepartementet. Medan Uppdrag Granskning hävdar att Sjöfartsverket inte hade rätt att väga in dessa förhållanden i upphandlingen av nya räddningshelikoptrar, är det Sjöfartsverkets uppfattning att den allvarliga situationen krävde både snabbt och resolut agerande. Sjöfartsverkets enda motiv har varit att utan avbrott kunna upprätthålla den samhällsviktiga sjö- och flygräddningen, eftersom liv annars riskerade att gå förlorade och konsekvenserna för det svenska samhället hade varit omöjliga att överblicka. Sjöfartsverket har fullt ut tagit ansvar för att säkerställa tillgången till räddningshelikoptrar på kort och lång sikt. Slutligen tål det att poängteras att Sjöfartsverket har genomfört anskaffningen av AW139 i enlighet med reglerna om offentlig upphandling. 9

Ulf Holmgren, 010-4784686 306/2015. Sjöfartsverkets svar gällande förfrågan avseende inköp av helikoptrar

Ulf Holmgren, 010-4784686 306/2015. Sjöfartsverkets svar gällande förfrågan avseende inköp av helikoptrar ~JØ SJÖFARTSVERKET Styrning och Planering ~O91O Handläggare Er beieckning Ulf Holmgren, 010-4784686 306/2015 Konkurrensverket Avdelningen för tillsyn Enheten för upphandlingstillsyn 103 85 Stockholm Sjöfartsverkets

Läs mer

RÄTTSUTLÅTANDE BETRÄFFANDE UPPHANDLING AV HELIKOPTRAR

RÄTTSUTLÅTANDE BETRÄFFANDE UPPHANDLING AV HELIKOPTRAR MEMORANDUM 28 januari 2015 Till: Från: Gunilla Malmlöf och Ulf Holmgren, Sjöfartsverket Joakim Lavér och Olof Larsberger, Hannes Snellman Advokatbyrå AB RÄTTSUTLÅTANDE BETRÄFFANDE UPPHANDLING AV HELIKOPTRAR

Läs mer

SAMMANFATTNING. Advokatfirman Lindahl KB Box 11911, 404 39 Göteborg. Södra Hamngatan 37-41, tel 031 799 10 00, fax 031 799 10 99, www.lindahl.

SAMMANFATTNING. Advokatfirman Lindahl KB Box 11911, 404 39 Göteborg. Södra Hamngatan 37-41, tel 031 799 10 00, fax 031 799 10 99, www.lindahl. SAMMANFATTNING * Det är inte acceptabelt att använda privata e-postadresser för korrespondens som rör myndigheten. Tjänstemännens syfte att skydda Sjöfartsverket av kommersiella skäl är inte godtagbart.

Läs mer

Säkerställande av sjö- och flygräddning

Säkerställande av sjö- och flygräddning Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU2 Säkerställande av sjö- och flygräddning Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:11 Säkerställande av sjö- och flygräddning. I propositionen

Läs mer

Hej Lars-Göran. Nu gör vi ett sista försök att förklara, se våra kommentarer i rött nedan. Med vänlig hälsning. Ulrika

Hej Lars-Göran. Nu gör vi ett sista försök att förklara, se våra kommentarer i rött nedan. Med vänlig hälsning. Ulrika Hej Lars-Göran Nu har vi tagit del av citaten och trots att det bara är delar av programmet som ni visar, förstår vi att vi återigen har misslyckats med att förklara den här processen. Vi har lagt ner

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:11

Regeringens proposition 2011/12:11 Regeringens proposition 2011/12:11 Säkerställande av sjö- och flygräddning Prop. 2011/12:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2011 Jan Björklund Catharina

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Reportage Sjöfartsverket. "fet text" är reporterns speakertexter. Start reportage...bilder m.m.

Reportage Sjöfartsverket. fet text är reporterns speakertexter. Start reportage...bilder m.m. Reportage Sjöfartsverket "fet text" är reporterns speakertexter. Start reportage...bilder m.m. --------------------------------------------------------------- Färjebranden på Scandinavian Star utanför

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-09-05 Dnr 462/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Läs mer

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 2014-06-02 1 (6) CIRKULÄR 14:13 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Markus Planmo markus.planmo@skl.se 08-452 79 65 Kommunala räddningstjänster Kommunala räddningsnämnder SOS Alarm Samverkan mellan

Läs mer

Frågorna från Lars-Göran Svensson, Uppdrag Granskning kommer i Kronologisk ordning. Svar från Sjöfartsverket

Frågorna från Lars-Göran Svensson, Uppdrag Granskning kommer i Kronologisk ordning. Svar från Sjöfartsverket Frågorna från Lars-Göran Svensson, Uppdrag Granskning kommer i Kronologisk ordning. Svar från Sjöfartsverket den 1 juni 2015 10:18 Hej Daniel - Jag antar att årsredovisningen för 2014 är klar - även om

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-15 Dnr 546/2014 1 (5) AB Timråbo Box 134 861 24 Timrå AB Timråbo - inköp av hissar Konkurrensverkets beslut AB Timråbo har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) genom

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av

Antagande av leverantör - upphandling av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-04-19, p 32 1 (4) HSN 2016-0754 Antagande av leverantör - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Läs mer

Sjöfartsverket upphandling av räddningshelikoptrar

Sjöfartsverket upphandling av räddningshelikoptrar 2016-07-11 Dnr 306/2015 1 (39) Sjöfartsverket 601 78 Norrköping Sjöfartsverket upphandling av räddningshelikoptrar Konkurrensverkets beslut Sjöfartsverket har i sin upphandling av räddningshelikoptrar

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-27 1 (2) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-12-01 P 28 Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-08-09 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Veka Entreprenad AB, 556480-8359 Falkenbergsvägen 55 311 50 Falkenberg MOTPART Hylte kommun Samhällsbyggnadsnämnden Storgatan 8 314 80 Hyltebruk

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING 1 VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH OSUND TENDENSER STRATEGISK INOM UPPHANDLINGSRÄTTEN ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / /

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-17 Meddelad i Falun Mål nr 598-16 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Box 17143 200 10 Malmö Ombud: Emma Broddesson och Nicklas Hansson MAQS Advokatbyrå

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S. Hemström Föredragande DOM 2012-10-03 Meddelad i Falun Mål nr 285-12 1 SÖKANDE Sebastian Hugo, 730403-5053, med firma Hugo Buss Målaregatan 10 784 33 Borlänge MOTPART Borlänge kommun 781 81 Borlänge

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-03-11 Meddelad i Malmö Mål nr 955-14 1 KLAGANDE Kraftord/Staffan Sjöberg, 530915-1610 Graffmansgatan 12 412 73 Göteborg MOTPART Landskrona stad Stadsledningskontoret Stadshuset 261 80 Landskrona

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord:

Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord: Cirkulärnr: 15:20 Diarienr: 15/3509 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Extern medverkan: räddningstjänst, helikopter, Sjöfartsverket, SAR, räddning, drunkning, livräddning Markus Planmo

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

45 mil söderut på Umeå flygplats är en av Sjöfartsverkets nyinköpta räddningshelikoptrar stationerad. Chef för helikopterenheten är Mowgli Halléhn.

45 mil söderut på Umeå flygplats är en av Sjöfartsverkets nyinköpta räddningshelikoptrar stationerad. Chef för helikopterenheten är Mowgli Halléhn. Övergripande kommentar: Det här programmet bygger på en felaktig premiss som går ut på att Sjöfartsverkets ansvar för att lokalisera i samband med flyggräddning måste ske i första hand med myndighetens

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Godkännande av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken

Godkännande av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken 1(6) Handläggare Daniel Angermann 08-686 16 95 daniel.angermann@sll.se Trafiknämnden 2017-05-10, punkt 6 Godkännande av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken beskrivning Beslut om godkännande

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-12-06 Dnr 688/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

Att minimera risken för överprövning

Att minimera risken för överprövning Att minimera risken för överprövning Anna Ulfsdotter Forssell /Partner/Advokat Upphandla livsmedel Stockholm den 30 november 2015 Disposition Överprövning riskerar försena upphandling av livsmedel hur

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-15 Meddelad i Malmö Mål nr 13260-15 1 SÖKANDE Sydöstbagerierna ekonomisk förening, 769604-6239 Industrigatan 20 291 36 Kristianstad MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning

Läs mer

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? 1 2016-05-04 Sveriges företagsklimat Sammanfattande omdöme Allmänhetens attityder Skolans attityder Konkurrens från kommunverksamheter Företagens egna initiativ

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

statliga helikopterköp

statliga helikopterköp statliga helikopterköp För närvarande pågår leveranser, inköp och upphandlingar av nya helikoptrar i statlig tjänst för mångmiljardbelopp. Försvarsmakten kommer inom några år att ha mottagit 18 nya HKP

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB

Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun avseende Visit Roslagen AB Tjänsteutlåtande 0 Österåker Näringslivs- och utvecklingsenheten Till Kommunfullmäktige Datum 2016-01-18 Dnr KS 2016/0025 Aktieägaravtal mellan Österåkers kommun, Norrtälje kommun och Östhammars kommun

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-21 Dnr 48/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vafab Miljö AB, MOTPART EKAB Recycling AB,

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vafab Miljö AB, MOTPART EKAB Recycling AB, Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 2118-16 KLAGANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Ombud: Advokat Per-Ola Bergqvist och advokat Christoffer Löfquist Foyen Advokatfirma AB Södergatan 28

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Hifab AB, 556125-7881 Magasinsgatan 22 411 18 Göteborg Ombud: Advokaterna Anna Hofling Johansson och Robert Deli Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Har TeliaSonera kunnat börja använda Netsys än? 2. Är någon del klar för TeliaSonera att kunna använda?

Har TeliaSonera kunnat börja använda Netsys än? 2. Är någon del klar för TeliaSonera att kunna använda? Frågor och Svar: 2003-12-16 Nedan följer svar på frågor vi fått under den senaste tiden. Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av VD Roger Blomquist och

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA 2007-04-25 REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 13380-15 13381-15 1 SÖKANDE AV Syd AB, 556273-9358 Pilotgatan 7 212 39 Malmö Ombud: advokaterna Tomas Eliasson och Christian Härdgård Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 51-13 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun 2. Securitas

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Kommittédirektiv. Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag. Dir. Kommittédirektiv Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag Dir. 2010:101 Beslut vid regeringssammanträde den 23 september 2010 Sammanfattning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2017-01-25 Dnr 45/2017 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Karolinska Universitetssjukhuset, 141

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer