SAMMANFATTNING. Advokatfirman Lindahl KB Box 11911, Göteborg. Södra Hamngatan 37-41, tel , fax ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Advokatfirman Lindahl KB Box 11911, 404 39 Göteborg. Södra Hamngatan 37-41, tel 031 799 10 00, fax 031 799 10 99, www.lindahl."

Transkript

1 SAMMANFATTNING * Det är inte acceptabelt att använda privata e-postadresser för korrespondens som rör myndigheten. Tjänstemännens syfte att skydda Sjöfartsverket av kommersiella skäl är inte godtagbart. * Vi har funnit anledning att rikta viss kritik mot Sjöfartsverket för bristande registrering och utlämnade av allmän handling. Vi har emellertid inte funnit stöd för att bristerna har haft någon betydelse för innehållet i avtalet om köp av räddningshelikoptrar. * Det finns inte något stöd för att kritisera avsiktsförklaringen 2011 om leasing av räddningshelikoptrar. Den har varit sakligt motiverad och den saknar samband med köpet * Det finns inte något stöd för att kritisera vare sig den annonserade upphandlingen 2011 eller åtgärden att avbryta upphandingen. Förvaltningsrätten har delat den bedömningen. * Det finns inte något stöd för att kritisera den planerade direktupphandlingen Sjöfartsverkets skäl för att direktupphandla har varit godtagbara och verket har följt förvaltningsrättens dom. * Det finns inte något stöd för att kritisera den annonserade upphandlingen Sjöfartsverkets krav har varit sakliga och ingen har överklagat upphandlingen. Advokatfirman Lindahl KB Box 11911, Göteborg. Södra Hamngatan 37-41, tel , fax ,

2 PM Till: Sjöfartsverket Från: Advokaterna Helena Rosén Andersson, Emanuel Wallin och biträdande juristen Anna Nikolina Erikson Datum: 29 april 2015 Ang: Frågor om Sjöfartsverket kan kritiseras för verkets förberedelse och genomförande av anskaffning av räddningshelikoptrar under perioden BAKGRUND OCH UPPDRAG Sjöfartsverket har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att svara på följande frågor. Kan Sjöfartsverket kritiseras för verkets förberedelse och genomförande av anskaffning av räddningshelikoptrar under perioden mot bakgrund av verkets skyldighet att: (i) (ii) (iii) tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vid verkets anskaffning; diarieföra och lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL); och i sin verksamhet iaktta den saklighet och den objektivitet som följer av 1 kap. 9 regeringsformen. Vår utredning och vårt svar grundas uteslutande på det material som vi fått del av och på de upplysningar som vi erhållit vid telefonintervjuer med Sjöfartsverkets tjänstemän: generaldirektören Ann-Catrine Zetterdahl biträdande generaldirektören Noomi Eriksson kommunikationsansvariga Maria Ottosson juristerna Gunilla Malmlöf och Ulf Holmgren enhetschefen inom Sjöfartsverket Lars Widell 2

3 2. FINNS DET SKÄL ATT KRITISERA SJÖFARTSVERKET PÅ UPPHANDLINGSRÄTTSLIG GRUND FÖR ANSKAFFNINGEN AV RÄDDNINGSHELIKOPTRAR UNDER ? Vi har inte funnit skäl för någon sådan kritik. Vi har grundat vår slutsats på följande omständigheter. 2.1 Förvärvet av Scandinavian Helicopter Invest AB Efter Sjöfartsverkets offentliga upphandling 2005 utförde Norrlandsflyg AB Sjöfartsverkets räddningstjänstverksamhet förvärvade Scandinavian Helicopter Invest AB (SHI) Norrlandsflyg AB och övertog därmed räddningstjänstverksamheten. Med stöd av riksdagens beslut och på grund av SHI:s befarade obestånd under 2011 förvärvade Sjöfartsverket SHI den 1 november SHI:s moderbolag, SHG, leasade de helikoptrar som utförde räddningstjänsterna och genom förvärvet av SHI fick Sjöfartsverket överta dessa och fick även rådighet över leasingavtalen. Två av leasingavtalen löpte ut sommaren 2014 och Sjöfartsverket gjorde redan 2010/11 bedömningen att det fanns en hög risk för att leasingavtalen inte skulle kunna förlängas och att Sjöfartsverket därför från sommaren 2014 inte skulle ha tillgång till en fulltalig helikopterflotta för att utföra räddningstjänst. 2.2 Sjöfartsverkets krav på nya räddningshelikoptrar Statens Haverikommission publicerade en rapport (RS2011:1) med anledning av det s.k. Sea Wind-haveriet. Kommissionen rekommenderade en översyn av kraven för räddningshelikoptrar. Kommissionen hade identifierat en sådan översyn redan efter fartyget Finnbirchs förlisning i november Sjöfartsverket fick del av rapporten i utkastform redan 2009 och påbörjade därför en genomgång av de kvalitetskrav som av säkerhetsskäl behövde ställas på nya räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket står under tillsyn av Transportstyrelsen som utgår från att verket följer Statens Haverikommissions rekommendationer. Sjöfartsverket upprättade därför en kravspecifikation för nya räddningshelikoptrar för sjö- och flygräddningstjänst över hav och land. Kravspecifikationen utformades mot bakgrund av Statens Haverikommissions rekommendationer, Sjöfartsverkets egen utredning och den erfarenhet som Sjöfartsverket erhållit under den tid som Norrlandsflyg AB/SHI utförde räddningstjänster. Norrlandsflyg gjorde tidigt en marknadsanalys som identifierade AW 139 som det optimala alternativet. Sjöfartsverkets kravspecifikation innefattade bland annat följande krav: (i) (ii) (iii) (iv) (v) ökad kapacitet (exempelvis kabin- och nyttovolym) och högre prestanda (räckvidd) än tidigare helikoptermodeller avisningssystem system för mörkerflygning en större räddningshelikopter i mediumklass EASA-certifiering Sjöfartsverket jämförde kravspecifikationen med utbudet av räddningshelikoptrar på marknaden. Inom ramen för marknadsanalysen hade Sjöfartsverkets tjänstemän ett flertal kontakter med tre helikoptertillverkare, 3

4 Eurocopter, AgustaWestland och Sikorsky. Genom jämförelsen kunde Sjöfartsverket konstatera bland annat följande: att endast ett företag, AgustaWestland, kunde leverera en helikoptermodell som uppfyllde Sjöfartsverkets krav, nämligen en räddningshelikopter av modell AW 139 och att endast AgustaWestland hade en leveranstid som innebar att räddningshelikoptrarna kunde tas i bruk sommaren 2014, dvs. senast då leasingsavtalen för två av Sjöfartverkets räddningshelikoptrar skulle löpa ut. Sjöfartsverket bedömde att det var nödvändigt av säkerhetsskäl att alla räddningshelikoptrar var av samma modell så att all operativ helikopterpersonal kunde hantera den. Helikopterflottan består av sju räddningshelikoptrar. Fem är stationerade på de fem baser som Sjöfartsverket har i uppdrag att använda för sitt myndighetsuppdrag och två är reservhelikoptrar som används när någon av de övriga genomgår underhåll eller åtgärdas för tekniska störningar. 2.3 De fyra faserna Det aktuella händelseförloppet kan delas in i följande fyra faser: Fas 0: Fas 1: Perioden från januari 2011 fram till dess att Sjöfartsverket den 11 maj 2011 beslutade att genomföra en annonserad upphandling av leasing av räddningshelikoptrar. Perioden från den 11 maj 2011 till dess att Sjöfartsverket den 29 augusti 2011 beslutade att avbryta upphandlingen av leasing av räddningshelikoptrar. Fas 2: Perioden från den 29 augusti 2011 till dess att förvaltningsrätten den 5 april 2012 förordnade att den upphandling som annonserats under perioden genom frivillig förhandsinsyn skulle göras om. Fas 3: 2.4 Fas 0 Utgångspunkter Perioden från och med den 5 april 2012 till dess att Sjöfartsverket den 11 oktober 2012 ingick avtal med AgustaWestland om leverans av sju räddningshelikoptrar av modellen AW 139. Under fas 0 förberedde Sjöfartsverket att direktupphandla leasing av sju räddningshelikoptrar från AgustaWestland. Den 28 januari 2011 uppdrog Sjöfartsverkets styrelse åt generaldirektören, Ann-Catrine Zetterdahl, att få till stånd en överenskommelse i form av ett inte bindande letter of intent (avsiktsförklaringen) om anskaffning av räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket ingick en sådan avsiktsförklaring med AgustaWestland och AgustaWestlands återförsäljare för Skandinavien, Scandinavian Aircraft Marketing (SAM) den 1 mars Avsiktsförklaringen avser Sjöfartsverkets eventuella leasing av sju räddningshelikoptrar. 4

5 Den 8 april 2011 skickade Sjöfartsverkets generaldirektör ett brev till SAM om verkets avsikt att ingå ett avtal om leasing av helikoptrar, förutsatt att parterna kunde enas om godtagbara leasingvillkor och villkorat av Sjöfartsverkets styrelses beslut. Den 12 april 2011 skickade SAM en offert från AgustaWestland till Sjöfartsverket för verkets genomgång och övervägande. Regeringen, genom Näringsdepartementet, godkände därefter att Sjöfartsverket anskaffade räddningshelikoptrar genom operationell leasing. Den 11 maj 2011 beslutade Sjöfartsverkets styrelse att genomföra en annonserad upphandling av operationell leasing av helikoptrar i stället för att direktupphandla dem från AgustaWestland. Sjöfartsverket valde att genomföra en annonserad upphandling eftersom det fanns en risk att ett direktupphandlat avtal med AgustaWestland inte skulle godkännas av domstol utan förklaras ogiltigt. Om anskaffningen på den grunden skulle försenas fanns det nämligen en risk för att Sjöfartsverket från sommaren 2014 inte skulle ha tillgång till en fulltalig flotta av räddningshelikoptrar när två av leasingavtalen löpte ut. Sjöfartsverket skulle då riskera att inte längre vid varje given tidpunkt kunna utföra räddningstjänster från de fem helikopterbaserna. Bedömning Eftersom Sjöfartsverket inte genomförde någon direktupphandling i fas 0 utan i stället genomförde en annonserad upphandling enligt LOU i fas 1 har Sjöfartsverket inte brutit mot LOU i fas 0. Vi ser också anledning att anmärka följande om den först planerade direktupphandlingen. Upphandlingsreglerna bygger på att alla leverantörer ska behandlas lika och därför ges lika möjligheter att konkurrera om avtal. Det innebär att upphandlande myndigheter ska konkurrensutsätta sina avtal genom ett annonserat upphandlingsförfarande. De krav som upphandlade myndigheter ställer ska vara proportionella i förhållande till syftet med avtalet och kraven får inte heller gynna eller missgynna en viss leverantör. Det innebär att en upphandlande myndighet som huvudregel inte får ställa krav som endast en viss leverantör kan uppfylla eller som motsvarar endast en viss produkt eller modell. Det finns emellertid ett antal undantag från denna huvudregel. En upphandlande myndighet kan med stöd av ett sådant undantag direktupphandla en vara eller tjänst. Vår bedömning är att Sjöfartsverket har gjort en saklig och objektiv bedömning när verket konstaterade att det endast var helikoptern AW 139 som uppfyllde verkets krav och att Sjöfartsverket av följande skäl hade kunnat direktupphandla räddningshelikoptrarna av AgustaWestland: (i) Sjöfartsverket ska bedriva sin räddningsverksamhet från fem helikopterbaser. Det förutsätter att Sjöfartsverket vid varje given tidpunkt har tillgång till en flotta om sju räddningshelikoptrar 5

6 (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Sjöfartsverkets befintliga flotta av räddningshelikoptrar uppfyllde inte nödvändiga krav för att säkerställa att verket vid varje given tidpunkt skulle kunna utföra sitt räddningstjänstuppdrag på ett säkert och effektivt sätt en ny helikopter kan användas för räddningsuppdrag först cirka två till tre år efter beställning. Det beror på produktions- och leveranstid och på att helikoptern ska köras in och att personal måste utbildas för att kunna utföra räddningsuppdrag under tidig vår 2011 fanns en risk för att Sjöfartsverkets leasingkontrakt för två äldre helikoptrar skulle upphöra sommaren 2014 och minst två nya helikoptrar behövde därför anskaffas. Annars fanns en risk för att Sjöfartsverket inte skulle ha tillgång till en komplett flotta av sju räddningstjänsthelikoptrar all Sjöfartverkets räddningshelikopterpersonal ska kunna flyga och operera de räddningshelikoptrar som ingår verkets flotta. Det innebär att de räddningshelikoptrar som ingår i Sjöfartsverkets flotta måste vara av samma fabrikat och modell. Eftersom Sjöfartsverket var tvunget att anskaffa två nya räddningstjänsthelikoptrar av de skäl som redovisats i p. (iv) ovan och eftersom inte heller övriga fem räddningshelikoptrar uppfyllde Statens Haverkommissions rekommendationer, var verket tvunget att anskaffa en helt ny flotta dvs. sju räddningshelikoptrar och Sjöfartsverket har efter en marknadsanalys, bedömt att endast en helikoptermodell, AW 139, uppfyllde verkets krav för räddningshelikoptrar och att det därmed endast fanns ett företag, AgustaWestland, som kunde leverera dessa helikoptrar. I en sådan situation kan ett s.k. förhandlat förfarande utan föregående annonsering, dvs. direktupphandling, ske enligt 4 kap. 5 2 LOU. Förvaltningsrätten i Linköping fann visserligen i mål nr och , vid överprövning av den i fas 2 förhandsinsynsannonserade direktupphandlingen, att Sjöfartsverket inte hade visat att AgustaWestland var den ende leverantören av en sådan helikoptermodell. Av domen framgår emellertid att förvaltningsrätten funnit att Sjöfartsverkets krav i och för sig varit lämpliga och effektiva för att uppnå det eftersträvade syftet med upphandlingen. Förvaltningsrätten ansåg också att det fanns ett visst stöd för att kraven också var nödvändiga och skulle ha kunnat utgöra sådana tekniska skäl som motiverade att Sjöfartsverket direktupphandlade räddningshelikoptrar av modell AW 139 från AgustaWestland. Förvaltningsrätten fann emellertid att Sjöfartsverket inte fullt ut hade visat att det var oumbärligt att upphandla en helikopter med just de i kravspecifikationen angivna måtten. Sjöfartsverket har upplyst att verket inte på grund av förvaltningsrättens dom har ändrat sin uppfattning från våren 2011 om att de krav som verket ställde på räddningshelikoptrarna var nödvändiga för att verket skulle kunna utföra sitt räddningstjänstuppdrag vid varje given tidpunkt. Vi har i vår utredning inte funnit någon omständighet som ger oss anledning att ifrågasätta den bedömningen. 6

7 Vår slutsats understryks av den omständigheten att det endast var AgustaWestland som lämnade anbud i upphandlingen i fas 3 trots att Sjöfartsverket i den upphandlingen hade tagit bort vissa tekniska krav från de obligatoriska kraven och i stället fört in dem som utvärderingskriterier i syfte att öka konkurrensen. Vi har inte heller i övrigt funnit anledning att på upphandlingsrättslig grund kritisera Sjöfartsverkets förberedelse av direktupphandling i fas 0. Vidare kan det inte uteslutas att en domstol skulle ha accepterat att Sjöfartsverket under våren 2011 direktupphandlade räddningshelikoptrarna från AgustaWestland eftersom det annars fanns en risk för att Sjöfartsverket inte skulle ha en komplett flotta av räddningshelikoptrar från sommaren Det fanns alltså risk för att Sjöfartsverket från sommaren 2014 inte skulle ha kunnat utföra myndighetens uppdrag att utföra räddningstjänster vid varje given tidpunkt. Mot bakgrund av den långa leveranstiden av räddningshelikoptrar om två till tre år kan det inte heller uteslutas att Sjöfartsverket skulle ha kunnat göra gällande att det hade varit omöjligt att genomföra ett annonserat förfarande enligt LOU för leverans av räddningshelikoptrar till sommaren I en sådan situation finns det nämligen grund för direktupphandling med stöd av 4 kap. 5 3 LOU. Detta särskilt mot bakgrund av att samtliga Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar av säkerhetsskäl måste vara av samma modell. 1 Vi anmärker att förberedelserna för att anskaffa räddningshelikoptrar påbörjades redan våren Trots detta och på grund av de omständigheter som framgår nedan, avseende bland annat överprövningar och flertalet påbörjade upphandlingar, blev det nödvändigt för Sjöfartsverket att försöka få leasinggivarens godkännande att förlänga de två leasingavtal som annars skulle ha löpt ut sommaren Sjöfartsverket lyckades utverka ett sådant godkännande till tre månaders förlängning. Om så inte hade varit fallet hade Sjöfartsverket riskerat att inte kunna utföra myndighetens uppdrag att utföra räddningstjänster vid varje given tidpunkt. Det kan inte heller uteslutas att Sjöfartsverket skulle ha kunnat motivera en direktupphandling av hänsyn till allmän säkerhet eller människors liv och hälsa, dvs. av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Under sådana förhållanden kan ett upphandlingskontrakt nämligen inte ogiltigförklaras av en domstol trots att det har ingåtts i strid mot LOU:s annonseringsregler. Sanktionerna är då i stället en upphandlingsskadeavgift om högst tio miljoner kronor och möjligen skulle en leverantör som lidit skada av direktupphandlingen kunna få skadestånd. 1 Av EU-domstolens dom i mål C-337/05, som gällde direkttilldelning av kontrakt till Agusta SpA, och som senare bildade just det i det här ärendet aktuella AgustaWestland tillsammans med Westland Helicopters, framgår att det krävs tydlig bevisning för direktupphandling på den grunden att samtliga helikoptrar i helikopterflottan måste bestå av helikoptrar av samma modell. Det är därför möjligt att en svensk domstol skulle kunna komma fram till att Sjöfartsverket inte haft rätt att direktupphandla samtliga sju helikoptrar av det skälet att verket behövde få två nya helikoptrar i trafik senast sommaren Eftersom Sjöfartsverket inte åberopade denna grund i 4 kap. 5 3 LOU för direktupphandling har den emellertid inte prövats av domstol. Mot bakgrund av Sjöfartsverkets säkerhetskrav för räddningshelikoptrar är det möjligt att en domstol hade kunnat acceptera att verket direktupphandlade samtliga sju räddningshelikoptrar på denna grund. 7

8 2.5 Fas 1 Utgångspunkter Sjöfartsverket genomförde under sommaren 2011 en annonserad upphandling av ett avtal för leasing av räddningshelikoptrar. Endast en anbudsgivare lämnade anbud. Det var Knut Axel Ugland Holding AS som i egenskap av agent för AgustaWestland offererade helikoptrar av modell AW 139. Anbudet uppfyllde emellertid inte samtliga obligatoriska krav, s.k. skall-krav, och Sjöfartsverket förkastade därför anbudet. Eftersom det inte fanns några giltiga anbud avbröt Sjöfartsverket upphandlingen den 29 augusti Upphandlingen hade då begärts överprövad av Eurocopter och Eurocopter Financial Services Limited. Sjöfartsverket hade enligt förvaltningsrätten sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingen. Förvaltningsrätten i Linköping avslog därför ansökan om överprövning, se mål nr och Bedömning 2.6 Fas 2 Vi delar Sjöfartverkets och förvaltningsrättens bedömning att verket haft sakliga skäl för att avbryta upphandlingen när det inte längre fanns några giltiga anbud. Vi anmärker att den omständigheten att Sjöfartsverket förkastade Knut Axel Ugland Holding AS anbud i sig bekräftar att verket handlagt ärendet sakligt och objektivt. Det visar nämligen att Sjöfartsverket inte har varit berett att tilldela AgustaWestland avtalet genom Knut Axel Ugland Holding AS, om inte anbudet också uppfyllde de obligatoriska kraven i upphandlingen. Vi ser inte något skäl till att på upphandlingsrättslig grund kritisera Sjöfartsverket för verkets förberedelse och genomförande av anskaffning av räddningshelikoptrar i fas 1. Utgångspunkter Efter att regeringen hade beslutat att Sjöfartsverket fick köpa räddningshelikoptrar i stället för att leasa dem förberedde verket ett köp av sju räddningshelikoptrar från AgustaWestland genom direktupphandling. Avsiktsförklaringen som avsåg leasing av helikoptrar förlorade därmed sin betydelse. Mot bakgrund av den tidigare marknadsanalysen och resultatet av upphandlingen i fas 1 bedömde Sjöfartsverket att endast AgustaWestland kunde offerera räddningshelikoptrar som uppfyllde verkets krav. Vad Eurocopterbolagen anförde vid överprövningen av upphandlingen i fas 1 gav inte Sjöfartsverket anledning att ändra uppfattning om de säkerhetskrav som verket ställde på nya räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket valde att informera marknaden om den planerade direkttilldelningen genom att den 8 december 2011 annonsera direkttilldelningen i form av en frivillig förhandsinsyn enligt 7 kap. 4 LOU. Genom förhandinsinsynen fick övriga leverantörer på marknaden för helikoptrar en möjlighet att begära domstols överprövning av Sjöfartsverkets beslut att endast AgustaWestland kunde leverera helikoptrar som uppfyllde verkets krav. Eurocopter och Aircontactgruppen överprövade den planerade direktupphandlingen och Förvaltningsrätten i Linköping förordnade i mål och att upphandlingen skulle göras om. Skälet var att Sjöfartsverket 8

9 inte hade visat att modellen AW 139 var den enda på marknaden som kunde uppfylla verkets behov. Bedömning 2.7 Fas 3 Som redogjorts för ovan har vi inte funnit anledning att på upphandlingsrättslig grund kritisera Sjöfartverket för verkets bedömning att det kunnat direktupphandla räddningshelikoptrarna från AgustaWestland. Sjöfartsverket har dessutom följt förvaltningsrättens förordnande att göra om upphandlingen. Vi finner därför inte heller av detta skäl någon anledning att på upphandlingsrättslig grund rikta någon kritik mot verkets förberedelse och genomförande av upphandlingen av räddningshelikoptrar under fas 2. Utgångspunkter Till följd av Förvaltningsrätten i Linköpings dom i mål och genomförde Sjöfartsverket en annonserad upphandling av köp av räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket hade i upphandlingen tagit bort vissa tekniska krav från de tidigare ställda obligatoriska kraven och i stället fört in dem som utvärderingskriterier för att öka konkurrensen. Endast AgustaWestland lämnade anbud och upphandlingen överprövades inte. Sjöfartsverket och AgustaWestland ingick därför avtal den 11 oktober 2012 om köp av sju räddningshelikoptrar av modellen AW 139. Bedömning Vi delar bedömningen i advokatfirman Hannes Snellmans promemoria av den 2 februari 2015 att Sjöfartsverkets annonserade upphandling var förenlig med LOU. Vi ser därför inte anledning att på upphandlingsrättslig grund kritisera Sjöfartsverket för förberedelsen och genomförandet av anskaffningen av räddningshelikoptrar i fas FINNS DET SKÄL ATT KRITISERA SJÖFARTSVERKET FÖR BRISTER I REGISTRERINGEN OCH UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR? Vi har funnit skäl att kritisera användningen av privata e-postadresser för korrespondens som rör Sjöfartsverket och brister i registrering och utlämnande av allmänna handlingar. Vi har grundat vår slutsats på följande omständigheter. 3.1 Registrering av allmän handling Utgångspunkter Sjöfartsverket har upplyst att verket inte registrerade, dvs. diarieförde, ett antal handlingar om den planerade anskaffningen av räddningshelikoptrar under perioden Sjöfartsverket har uppgett att handlingarna inte registrerades när de blev allmänna genom att de inkom till eller upprättades hos verket. Sjöfartsverket har exempelvis inte på ett korrekt sätt diariefört viss e- postkorrespondens mellan SAM:s företrädare och Sjöfartsverkets tjänstemän, via deras privata e-postadresser, avsiktsförklaringen och brevet från Sjöfartsverket av den 8 april Sjöfartsverket diarieförde inte heller de två promemorior i utkastform som verket tog fram som underlag i överläggningarna med Näringsdepartementet i anslutning till att de skickades till departementet. 9

10 Bedömning E-postkorrespondensen, avsiktsförklaringen och brevet rör Sjöfartsverkets anskaffning av räddningshelikoptrar. Handlingarna blev allmänna hos Sjöfartsverket när de inkom till eller upprättades hos verket. Genom att en handling skickas från en myndighet anses den som huvudregel vara upprättad och därmed allmän. Det är därför vår bedömning att handlingarna rätteligen skulle ha diarieförts när de blev allmänna. Om handlingarna innehåller uppgifter som har kunnat antas omfattas av sekretess har Sjöfartsverket brutit mot 5 kap. 1 första stycket OSL genom att inte diarieföra dem när de blev allmänna. Av de handlingar som vi har tagit del av framgår endast att kammarrätten har prövat frågan om sekretess för avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaringen innehöll åtminstone delvis uppgifter som omfattas av sekretess, se Kammarrätten i Jönköpings avgörande i mål Avsiktsförklaringen skulle därför rätteligen ha diarieförts när den blev allmän handling hos Sjöfartsverket. Motsvarande gäller övriga handlingar om handlingarna innehållit uppgifter som omfattas av sekretess. Om Sjöfartsverket, i strid mot 5 kap. 1 första stycket OSL, inte har diariefört allmänna handlingar finns det skäl att rikta kritik mot verket. En allmän handling som innehåller uppgifter som bör vara föremål för sekretess ska givetvis hanteras enligt tryckfrihetsförordningens och OSL:s bestämmelser. Det innebär sammanfattningsvis att handlingarna skulle ha diarieförts när de blev allmänna och om en enskild skulle komma att begära ut handlingarna skulle handlingarna ha lämnats ut med undantag för uppgifter i dem som omfattas av sekretess. Styrelseprotokollet av den 28 januari 2011 innehåller styrelsens uppdrag åt generaldirektören att ingå avsiktsförklaringen. Det blev allmän handling i samband med att protokollet justerades. Eftersom styrelseprotokollet registrerades som allmän handling så snart protokollet hade justerats, har det således varit möjligt för allmänheten att i vart fall få kännedom om existensen av avsiktsförklaringen genom att ta del av styrelseprotokollet. Oaktat Sjöfartsverkets skyldighet att lämna ut hela eller delar av avsiktsförklaringen ska det noteras att den förlorade sin betydelse som en följd av att verket fick tillstånd av regeringen att köpa räddningshelikoptrarna, i stället för att leasa dem. De promemorior som Sjöfartsverket har skickat till Näringsdepartementet har av båda myndigheterna betraktats som arbetsmaterial och har inte diarieförts. Ett utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse och annan därmed jämställd handling som inte har expedierats, dvs. skickats från myndigheten, anses inte som allmän handling. En handling som skickas från en myndighet uteslutande i samrådssyfte anses inte expedierad och är därför inte en allmän handling. Under förutsättning att promemoriorna översänts endast i samrådssyfte är det därför möjligt att de inte har varit allmänna och att Sjöfartsverket inte har haft en skyldighet att diarieföra dem. Om promemoriorna emellertid inte har skickats uteslutande i samrådssyfte har Sjöfartsverket varit skyldigt att diarieföra dem när de skickades. Vi har ingen närmare kännedom om i vilket syfte promemoriorna har skickats. 10

11 3.2 Utlämnande av allmän handling Utgångspunkter Sveriges Television har vid ett flertal tillfällen begärt ut handlingar från Sjöfartsverket med anledning av verkets förberedelse och anskaffning av räddningshelikoptrar under 2011 till Sveriges Television har vid tre tillfällen överklagat Sjöfartsverkets beslut att inte lämna ut vissa handlingar. Sveriges Televisions överklaganden har prövats av Kammarrätten i Jönköping i mål , mål och mål Sammanfattningsvis har Kammarrätten i Jönköping funnit att Sjöfartsverket inte har lämnat ut samtliga handlingar eller uppgifter i handlingar som ska lämnas ut, att e-postloggar är allmän handling och att verket för vissa handlingar har gjort en alltför summarisk sekretessprövning. Bedömning Frågan om vilka handlingar och uppgifter som ska lämnas ut är en bedömningsfråga och det förhållandet att kammarrätten har gjort en annan bedömning än Sjöfartsverket föranleder inte i sig någon kritik mot verket. För de fall där kammarrätten har funnit att Sjöfartsverket har gjort en alltför summarisk sekretessprövning finns det förmodligen skäl att rikta viss kritik mot verket. Det ska emellertid framhållas att vi inte har haft i uppdrag att göra en självständig prövning av om Sjöfartsverkets prövning har varit så summarisk att verket inte kan anses ha gjort någon egentlig sekretessprövning. Vi nöjer oss därför med att påtala vad kammarrätten funnit. Sjöfartsverket har uppgett att verket har handlagt en begäran om utfående av allmän handling, avtalet från 2012 mellan verket och AgustaWestland, under närmare tre månader. Under denna tid inväntade Sjöfartsverket AgustaWestlands yttrande över begäran. Utan att vara närmare insatt i detta ärende framstår handläggningstiden som omotiverat lång. Vi ifrågasätter inte Sjöfartsverkets agerande att inhämta AgustaWestlands yttrande över begäran. Normalt sett borde emellertid ett sådant yttrande kunna lämnas inom några dagar. Det förhållandet att Sjöfartsverket inhämtat AgustaWestlands yttrande är därför inte i sig en godtagbar anledning till en så lång handläggningstid. Det kan därför finnas skäl att rikta kritik mot den långa handläggningstiden. Det ska noteras att kammarrättens handläggningstid för två av dessa mål har uppgått till fyra respektive fem månader och att domstolens långa handläggningstider inte är något som Sjöfartsverket ska lastas för. Bestämmelsen om sekretess i p. 4 i avsiktsförklaringen är en sedvanlig s.k. boiler plate-bestämmelse och är till sin lydelse att anse som en standardbestämmelse i kommersiella avtal. Av första meningen i p. 4 framgår att parternas sekretessåtagande är villkorat bland annat av att de inte är skyldiga att lämna ut avtalet enligt tillämplig författning. För Sjöfartsverkets del innebär detta att verket som utgångspunkt är skyldigt att i första hand lämna ut avtalet om så föreskrivs i en författning. Oavsett sekretessbestämmelsen är Sjöfartsverket, på grund av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, skyldigt att lämna ut uppgifter i allmän handling som inte omfattas sekretess enligt OSL. Det förhållandet att p. 4 andra meningen i avsiktsförklaringen anger att varken handlingens existens eller innehållet i handlingen får yppas utan den andre 11

12 partens medgivande, påverkar därför inte Sjöfartsverkets skyldighet att lämna ut handlingen enligt vad som framgår av såväl första meningen i p. 4 i avsiktsförklaringen som bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och OSL. I sammanhanget ska noteras att Sjöfartsverket inte heller har behandlat existensen av avsiktsförklaringen konfidentiellt utan tvärtom har verket genom styrelseprotokollet av den 28 januari 2011, tagit in uppgiften om den i en allmän handling. 4. FINNS DET SKÄL ATT KRITISERA SJÖFARTSVERKET FÖR BRISTANDE SAKLIGHET OCH OBJEKTIVITET? Vi har inte funnit skäl att kritisera Sjöfartsverket för bristande saklighet och objektivitet. Vi har grundat vår slutsats på följande omständigheter. Sjöfartsverket är skyldigt att iaktta kraven på saklighet och objektivitet i 1 kap. 9 regeringsformen. Kraven innebär bland annat ett förbud mot illojal maktanvändning, dvs. användande av maktbefogenheter för ett gynnade eller missgynnade. Principen innebär vidare att ovidkommande hänsyn inte får påverka utgången i ett ärende. Sjöfartsverkets tjänstemän har förklarat att verket sedan 2009, inför anskaffningen av nya räddningshelikoptrar, har sett över myndighetens behov av helikoptrar med beaktande av bland annat Statens Haverikommissions rekommendationer erfarenhet och kunskap baserad på verkets användning av befintlig helikopterflotta den infrastruktur som verket använder i form av helikopterplattor, hangarer, etc. användningsområdena för räddningshelikoptrarna för räddningsaktioner över land och hav under svåra och krävande förhållanden räddningspersonalens krav och synpunkter verkets marknadsanalys av utbudet av räddningshelikoptrar samt verkets kunskap om andra länders helikoptrar för räddningstjänst i civil verksamhet. Tjänstemännen har också förklarat att de efter Sjöfartsverkets genomgång har kommit fram till att verket har ett behov av moderna räddningshelikoptrar som uppfyller de krav som verket har ställt i upphandlingarna. Vi har inte funnit något i vår utredning som ger oss anledning att anta att Sjöfartsverkets tjänstemän har agerat osakligt eller subjektivt vid deras bedömning av Sjöfartsverkets behov och krav avseende de nya räddningshelikoptrarna. Arbetet med att förbereda och genomföra upphandlingarna har varit fördelat på olika tjänstemän och Sjöfartsverkets upphandlingsavdelning har ansvarat för upphandlingarna. Sjöfartsverket har inte betalat någon handpenning eller deposition för de nya räddningshelikoptrarna utan har betalat dem först den 7 november 2012 sedan avtal ingåtts. Sjöfartsverkets beslut att anskaffa räddningshelikoptrar har varit förankrat i verkets styrelse och juristavdelning och hos regeringen och 12

13 riksdagen, se prop. 2012/13:1, sid. 96 f. Vi har därför inte funnit skäl att kritisera Sjöfartsverket mot bakgrund av verkets skyldighet att i sin verksamhet iaktta den saklighet och den objektivitet som följer av 1 kap. 9 regeringsformen. Det finns anledning att kritisera Sjöfartsverkets handläggning genom att tjänstemän kommunicerat för verkets räkning genom att använda sin privata e- postadress. De skäl som tjänstemännen har anfört för att använda privata e- postadresser ger inte skäl för någon annan bedömning. Av JO:s uttalande i ärende framgår också att en myndighet bör använda myndighetens e-postadress i kontakter med utomstående. Vi har inte funnit något stöd för att användandet av privat e-post har påverkat innehållet i de avtal som ingicks med AgustaWestland i oktober Det finns inte anledning att anmärka mot att Sjöfartsverkets tjänstemän har haft en regelbunden kontakt med AgustaWestland under Det har inte framkommit något som ger skäl att ifrågasätta att dessa kontakter förekommit endast i syfte att säkerställa att avtalet mellan verket och en potentiell leverantör är kommersiellt hållbart och i övrigt uppfyller verkets krav. Som redovisats ovan bekräftar den omständigheten, att Sjöfartsverket i fas 1 förkastade Knut Axel Ugland Holding AS anbud, att verket handlade ärendet sakligt och objektivt eftersom verket inte var berett att tilldela AgustaWestland avtalet genom Knut Axel Ugland Holding AS, om inte anbudet också uppfyllde de obligatoriska kraven i upphandlingen. I den upphandling som genomfördes i fas 3, och som ligger till grund för avtalet som Sjöfartsverket ingick med AgustaWestland den 11 oktober 2012, värderade verket kvaliteten och säkerheten i räddningshelikoptrarna högre än priset. Det bekräftar också att Sjöfartsverket genomfört anskaffningen av räddningstjänsthelikoptrar på sakliga och objektiva grunder eftersom verket genom avtalet har sökt säkerställa verkets myndighetsuppdrag att vid varje given tidpunkt kunna utföra räddningstjänster. 13

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

RÄTTSUTLÅTANDE BETRÄFFANDE UPPHANDLING AV HELIKOPTRAR

RÄTTSUTLÅTANDE BETRÄFFANDE UPPHANDLING AV HELIKOPTRAR MEMORANDUM 28 januari 2015 Till: Från: Gunilla Malmlöf och Ulf Holmgren, Sjöfartsverket Joakim Lavér och Olof Larsberger, Hannes Snellman Advokatbyrå AB RÄTTSUTLÅTANDE BETRÄFFANDE UPPHANDLING AV HELIKOPTRAR

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar KONKURRENSVERKEr Swedish Gompetition Authority 2014-11-19 Dnr 179/2014 1 (7) stiftelsen Högskolan i Jönköping Box 1026 55111 Jönköping Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar Konkurrensverkets

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-05-21 Dnr 639/2014 1 (6) Flens kommun 642 81 Flen Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster Konkurrensverkets utkast till beslut Flens kommun har brutit

Läs mer

Bakgrund. Övergången från militära till civila räddningshelikoptrar. Norrlandsflygs finansiella ställning. Haverikommissionens rekommendationer

Bakgrund. Övergången från militära till civila räddningshelikoptrar. Norrlandsflygs finansiella ställning. Haverikommissionens rekommendationer Denna information har sammanställts med anledning av SVT:s granskning av Sjöfartsverkets upphandling av nya räddningshelikoptrar AW139 (Uppdrag Granskning). Informationen omfattar de viktigaste delarna

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

BESLUT. 2014.. 11- o 5 Meddelat i Göteborg. KLAGANDE Midcon i Kristianstad AB, 556926-2289

BESLUT. 2014.. 11- o 5 Meddelat i Göteborg. KLAGANDE Midcon i Kristianstad AB, 556926-2289 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 BESLUT 2014.. 11- o 5 Meddelat i Göteborg Sida l (4) Mål nr 3953-14 KLAGANDE Midcon i Kristianstad AB, 556926-2289 Ombud: Advokat Carl Noren Kastell Advokatbyrå AB Box

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

Reportage Sjöfartsverket. "fet text" är reporterns speakertexter. Start reportage...bilder m.m.

Reportage Sjöfartsverket. fet text är reporterns speakertexter. Start reportage...bilder m.m. Reportage Sjöfartsverket "fet text" är reporterns speakertexter. Start reportage...bilder m.m. --------------------------------------------------------------- Färjebranden på Scandinavian Star utanför

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun

Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun KKV1000, v1.1, 2010-03-01 BESLUT 2010-03-03 Dnr 456/2009 1 (7) Söderköpings kommun 614 80 Söderköping Överträdelse av upphandlingsreglerna avtal rörande äldreomsorg i Söderköpings kommun Beslut Söderköpings

Läs mer

DOM 2014-12-09 Meddelad i Luleå

DOM 2014-12-09 Meddelad i Luleå Enhet 1 Meddelad i Luleå Mål nr 1 KLAGANDEN 1. Digital Print Center, Europe AB, 556803-9852 Box 5004 104 41 Stockholm 2. Enskild firma Nordisk Annonsbyrå, 430207-3095 Box 5051 102 42 Stockholm Ombud för

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2015 INNEHÅLL Sid. Kommittédirektiv Dir. 2014:161 Inrättande av Upphandlingsmyndighet 2 Dir. 2014:162

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-12 Dnr833/2014 1 (11) Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, (org.

Läs mer

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir.

Bakgrund En del av lagändringarna har sin bakgrund i ändringar i EU:s rättsmedelsdirektiv (dir. 0009 2010 08-02 1 (8) CIRKULÄR 10:51 och landsting Upphandlingsansvariga i kommuner Upphandlingsansvariga i landsting Kommunjurister Landstingsjurister Bolag i kommuner och landsting Ändringar i upphandlingslagstiftningen

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 440/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Mars 2014 INNEHÅLL Sid. Nya upphandlingsdirektiv 2 Nya författningar SFS 2014:5 Nya tröskelvärden vid

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Advokaterna Johanna Näslund och Catharina Piper Upphandlingsdagarna 28 januari 2015 NYCKLAR TILL STRATEGISK UPPHANDLING

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING 1 VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH OSUND TENDENSER STRATEGISK INOM UPPHANDLINGSRÄTTEN ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / /

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom

Läs mer

Livsmedelsupphandling. Gemensam upphandling för Landstingen i Kalmar och Jönköping län samt Hultsfreds kommun

Livsmedelsupphandling. Gemensam upphandling för Landstingen i Kalmar och Jönköping län samt Hultsfreds kommun Livsmedelsupphandling Gemensam upphandling för Landstingen i Kalmar och Jönköping län samt Hultsfreds kommun Bakgrund Upphandling 2008/09 avbröts Leverantörer accepterade bland annat inte vitesklausul

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-12-01 Dnr 739/2011 1 (8) Juridiska avdelningen Daniel Johansson Processråd 08-7001574 daniel.johansson@kkv.se Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar

Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar BESLUT Datum Dnr Sid -JO- 2011-11" 1 1 1657-2011 1(5) Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Kritik mot Elsäkerhetsverket för hanteringen av en begäran om utlämnande av handlingar Anmälan I en anmälan,

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping Sida l (3) KLAGANDE Carolina Häggkvist Östgöta Correspondenten Östgöta Media AB 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Stångåstadens beslut den l november 2013, se

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning R-2015/0743 Stockholm den 12 juni 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/1216 1. Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överprövning

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND Advokatfirma DLA Nordic KB Kungsgatan 9 PO Box 7315 SE - 103 90 Stockholm, Sweden T +46 8 701 78 00 F +46 8 701 78 99 www.dlanordic.se SE: 916629-6658 PROMEMORIA Till: Från: Carl Schwieler Annika Blomqvist

Läs mer

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN 2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Emma Grönlund Rotmästarvägen 5 922 63 Tavelsjö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå kommuns beslut den 17 januari 2012, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet Ds 2009:30 Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

DOM FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE DOM FÖRVALTNINGSRÄTTEN 2015-01-07 Meddelad i Jönköping Mål nr 2622-14 Sida 1(10) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Herrljunga kommun Box 201 524 23 Herrljunga SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29 Regeringsrätten RÅ 1996 ref. 25 Målnummer: 240 95 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996 04 02 Rubrik: Lagrum: Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Anneli Hyökki Gundas gata 9 431 51 Mölndal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Transitios beslut den 18 juni 2014 dnr 2353, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats.

Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats. HFD 2013 ref 31 Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats. Lagrum: 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Läs mer

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Lagrum: 16 kap. 4 och 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling HFD 2013 ref 53 En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts. Lagrum: 16

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU

Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU 1 av Magnus Josephson Upphandlingsjurist och f.d. anställd på Nämnden för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen

Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Aktuella upphandlingsrättsfall från bygg- och anläggningsbranschen Anna Ulfsdotter Forssell / Advokat / Partner Kristian Pedersen / Advokat / Partner Upphandla bygg och anläggning Stockholm den 2 Agenda

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2014 INNEHÅLL Sid. Utredningar Nya Upphandlingsdirektiven 3 Propositioner Prop. 2013/14 Direktupphandling

Läs mer