SAMMANFATTNING. Advokatfirman Lindahl KB Box 11911, Göteborg. Södra Hamngatan 37-41, tel , fax ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Advokatfirman Lindahl KB Box 11911, 404 39 Göteborg. Södra Hamngatan 37-41, tel 031 799 10 00, fax 031 799 10 99, www.lindahl."

Transkript

1 SAMMANFATTNING * Det är inte acceptabelt att använda privata e-postadresser för korrespondens som rör myndigheten. Tjänstemännens syfte att skydda Sjöfartsverket av kommersiella skäl är inte godtagbart. * Vi har funnit anledning att rikta viss kritik mot Sjöfartsverket för bristande registrering och utlämnade av allmän handling. Vi har emellertid inte funnit stöd för att bristerna har haft någon betydelse för innehållet i avtalet om köp av räddningshelikoptrar. * Det finns inte något stöd för att kritisera avsiktsförklaringen 2011 om leasing av räddningshelikoptrar. Den har varit sakligt motiverad och den saknar samband med köpet * Det finns inte något stöd för att kritisera vare sig den annonserade upphandlingen 2011 eller åtgärden att avbryta upphandingen. Förvaltningsrätten har delat den bedömningen. * Det finns inte något stöd för att kritisera den planerade direktupphandlingen Sjöfartsverkets skäl för att direktupphandla har varit godtagbara och verket har följt förvaltningsrättens dom. * Det finns inte något stöd för att kritisera den annonserade upphandlingen Sjöfartsverkets krav har varit sakliga och ingen har överklagat upphandlingen. Advokatfirman Lindahl KB Box 11911, Göteborg. Södra Hamngatan 37-41, tel , fax ,

2 PM Till: Sjöfartsverket Från: Advokaterna Helena Rosén Andersson, Emanuel Wallin och biträdande juristen Anna Nikolina Erikson Datum: 29 april 2015 Ang: Frågor om Sjöfartsverket kan kritiseras för verkets förberedelse och genomförande av anskaffning av räddningshelikoptrar under perioden BAKGRUND OCH UPPDRAG Sjöfartsverket har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att svara på följande frågor. Kan Sjöfartsverket kritiseras för verkets förberedelse och genomförande av anskaffning av räddningshelikoptrar under perioden mot bakgrund av verkets skyldighet att: (i) (ii) (iii) tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) vid verkets anskaffning; diarieföra och lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL); och i sin verksamhet iaktta den saklighet och den objektivitet som följer av 1 kap. 9 regeringsformen. Vår utredning och vårt svar grundas uteslutande på det material som vi fått del av och på de upplysningar som vi erhållit vid telefonintervjuer med Sjöfartsverkets tjänstemän: generaldirektören Ann-Catrine Zetterdahl biträdande generaldirektören Noomi Eriksson kommunikationsansvariga Maria Ottosson juristerna Gunilla Malmlöf och Ulf Holmgren enhetschefen inom Sjöfartsverket Lars Widell 2

3 2. FINNS DET SKÄL ATT KRITISERA SJÖFARTSVERKET PÅ UPPHANDLINGSRÄTTSLIG GRUND FÖR ANSKAFFNINGEN AV RÄDDNINGSHELIKOPTRAR UNDER ? Vi har inte funnit skäl för någon sådan kritik. Vi har grundat vår slutsats på följande omständigheter. 2.1 Förvärvet av Scandinavian Helicopter Invest AB Efter Sjöfartsverkets offentliga upphandling 2005 utförde Norrlandsflyg AB Sjöfartsverkets räddningstjänstverksamhet förvärvade Scandinavian Helicopter Invest AB (SHI) Norrlandsflyg AB och övertog därmed räddningstjänstverksamheten. Med stöd av riksdagens beslut och på grund av SHI:s befarade obestånd under 2011 förvärvade Sjöfartsverket SHI den 1 november SHI:s moderbolag, SHG, leasade de helikoptrar som utförde räddningstjänsterna och genom förvärvet av SHI fick Sjöfartsverket överta dessa och fick även rådighet över leasingavtalen. Två av leasingavtalen löpte ut sommaren 2014 och Sjöfartsverket gjorde redan 2010/11 bedömningen att det fanns en hög risk för att leasingavtalen inte skulle kunna förlängas och att Sjöfartsverket därför från sommaren 2014 inte skulle ha tillgång till en fulltalig helikopterflotta för att utföra räddningstjänst. 2.2 Sjöfartsverkets krav på nya räddningshelikoptrar Statens Haverikommission publicerade en rapport (RS2011:1) med anledning av det s.k. Sea Wind-haveriet. Kommissionen rekommenderade en översyn av kraven för räddningshelikoptrar. Kommissionen hade identifierat en sådan översyn redan efter fartyget Finnbirchs förlisning i november Sjöfartsverket fick del av rapporten i utkastform redan 2009 och påbörjade därför en genomgång av de kvalitetskrav som av säkerhetsskäl behövde ställas på nya räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket står under tillsyn av Transportstyrelsen som utgår från att verket följer Statens Haverikommissions rekommendationer. Sjöfartsverket upprättade därför en kravspecifikation för nya räddningshelikoptrar för sjö- och flygräddningstjänst över hav och land. Kravspecifikationen utformades mot bakgrund av Statens Haverikommissions rekommendationer, Sjöfartsverkets egen utredning och den erfarenhet som Sjöfartsverket erhållit under den tid som Norrlandsflyg AB/SHI utförde räddningstjänster. Norrlandsflyg gjorde tidigt en marknadsanalys som identifierade AW 139 som det optimala alternativet. Sjöfartsverkets kravspecifikation innefattade bland annat följande krav: (i) (ii) (iii) (iv) (v) ökad kapacitet (exempelvis kabin- och nyttovolym) och högre prestanda (räckvidd) än tidigare helikoptermodeller avisningssystem system för mörkerflygning en större räddningshelikopter i mediumklass EASA-certifiering Sjöfartsverket jämförde kravspecifikationen med utbudet av räddningshelikoptrar på marknaden. Inom ramen för marknadsanalysen hade Sjöfartsverkets tjänstemän ett flertal kontakter med tre helikoptertillverkare, 3

4 Eurocopter, AgustaWestland och Sikorsky. Genom jämförelsen kunde Sjöfartsverket konstatera bland annat följande: att endast ett företag, AgustaWestland, kunde leverera en helikoptermodell som uppfyllde Sjöfartsverkets krav, nämligen en räddningshelikopter av modell AW 139 och att endast AgustaWestland hade en leveranstid som innebar att räddningshelikoptrarna kunde tas i bruk sommaren 2014, dvs. senast då leasingsavtalen för två av Sjöfartverkets räddningshelikoptrar skulle löpa ut. Sjöfartsverket bedömde att det var nödvändigt av säkerhetsskäl att alla räddningshelikoptrar var av samma modell så att all operativ helikopterpersonal kunde hantera den. Helikopterflottan består av sju räddningshelikoptrar. Fem är stationerade på de fem baser som Sjöfartsverket har i uppdrag att använda för sitt myndighetsuppdrag och två är reservhelikoptrar som används när någon av de övriga genomgår underhåll eller åtgärdas för tekniska störningar. 2.3 De fyra faserna Det aktuella händelseförloppet kan delas in i följande fyra faser: Fas 0: Fas 1: Perioden från januari 2011 fram till dess att Sjöfartsverket den 11 maj 2011 beslutade att genomföra en annonserad upphandling av leasing av räddningshelikoptrar. Perioden från den 11 maj 2011 till dess att Sjöfartsverket den 29 augusti 2011 beslutade att avbryta upphandlingen av leasing av räddningshelikoptrar. Fas 2: Perioden från den 29 augusti 2011 till dess att förvaltningsrätten den 5 april 2012 förordnade att den upphandling som annonserats under perioden genom frivillig förhandsinsyn skulle göras om. Fas 3: 2.4 Fas 0 Utgångspunkter Perioden från och med den 5 april 2012 till dess att Sjöfartsverket den 11 oktober 2012 ingick avtal med AgustaWestland om leverans av sju räddningshelikoptrar av modellen AW 139. Under fas 0 förberedde Sjöfartsverket att direktupphandla leasing av sju räddningshelikoptrar från AgustaWestland. Den 28 januari 2011 uppdrog Sjöfartsverkets styrelse åt generaldirektören, Ann-Catrine Zetterdahl, att få till stånd en överenskommelse i form av ett inte bindande letter of intent (avsiktsförklaringen) om anskaffning av räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket ingick en sådan avsiktsförklaring med AgustaWestland och AgustaWestlands återförsäljare för Skandinavien, Scandinavian Aircraft Marketing (SAM) den 1 mars Avsiktsförklaringen avser Sjöfartsverkets eventuella leasing av sju räddningshelikoptrar. 4

5 Den 8 april 2011 skickade Sjöfartsverkets generaldirektör ett brev till SAM om verkets avsikt att ingå ett avtal om leasing av helikoptrar, förutsatt att parterna kunde enas om godtagbara leasingvillkor och villkorat av Sjöfartsverkets styrelses beslut. Den 12 april 2011 skickade SAM en offert från AgustaWestland till Sjöfartsverket för verkets genomgång och övervägande. Regeringen, genom Näringsdepartementet, godkände därefter att Sjöfartsverket anskaffade räddningshelikoptrar genom operationell leasing. Den 11 maj 2011 beslutade Sjöfartsverkets styrelse att genomföra en annonserad upphandling av operationell leasing av helikoptrar i stället för att direktupphandla dem från AgustaWestland. Sjöfartsverket valde att genomföra en annonserad upphandling eftersom det fanns en risk att ett direktupphandlat avtal med AgustaWestland inte skulle godkännas av domstol utan förklaras ogiltigt. Om anskaffningen på den grunden skulle försenas fanns det nämligen en risk för att Sjöfartsverket från sommaren 2014 inte skulle ha tillgång till en fulltalig flotta av räddningshelikoptrar när två av leasingavtalen löpte ut. Sjöfartsverket skulle då riskera att inte längre vid varje given tidpunkt kunna utföra räddningstjänster från de fem helikopterbaserna. Bedömning Eftersom Sjöfartsverket inte genomförde någon direktupphandling i fas 0 utan i stället genomförde en annonserad upphandling enligt LOU i fas 1 har Sjöfartsverket inte brutit mot LOU i fas 0. Vi ser också anledning att anmärka följande om den först planerade direktupphandlingen. Upphandlingsreglerna bygger på att alla leverantörer ska behandlas lika och därför ges lika möjligheter att konkurrera om avtal. Det innebär att upphandlande myndigheter ska konkurrensutsätta sina avtal genom ett annonserat upphandlingsförfarande. De krav som upphandlade myndigheter ställer ska vara proportionella i förhållande till syftet med avtalet och kraven får inte heller gynna eller missgynna en viss leverantör. Det innebär att en upphandlande myndighet som huvudregel inte får ställa krav som endast en viss leverantör kan uppfylla eller som motsvarar endast en viss produkt eller modell. Det finns emellertid ett antal undantag från denna huvudregel. En upphandlande myndighet kan med stöd av ett sådant undantag direktupphandla en vara eller tjänst. Vår bedömning är att Sjöfartsverket har gjort en saklig och objektiv bedömning när verket konstaterade att det endast var helikoptern AW 139 som uppfyllde verkets krav och att Sjöfartsverket av följande skäl hade kunnat direktupphandla räddningshelikoptrarna av AgustaWestland: (i) Sjöfartsverket ska bedriva sin räddningsverksamhet från fem helikopterbaser. Det förutsätter att Sjöfartsverket vid varje given tidpunkt har tillgång till en flotta om sju räddningshelikoptrar 5

6 (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Sjöfartsverkets befintliga flotta av räddningshelikoptrar uppfyllde inte nödvändiga krav för att säkerställa att verket vid varje given tidpunkt skulle kunna utföra sitt räddningstjänstuppdrag på ett säkert och effektivt sätt en ny helikopter kan användas för räddningsuppdrag först cirka två till tre år efter beställning. Det beror på produktions- och leveranstid och på att helikoptern ska köras in och att personal måste utbildas för att kunna utföra räddningsuppdrag under tidig vår 2011 fanns en risk för att Sjöfartsverkets leasingkontrakt för två äldre helikoptrar skulle upphöra sommaren 2014 och minst två nya helikoptrar behövde därför anskaffas. Annars fanns en risk för att Sjöfartsverket inte skulle ha tillgång till en komplett flotta av sju räddningstjänsthelikoptrar all Sjöfartverkets räddningshelikopterpersonal ska kunna flyga och operera de räddningshelikoptrar som ingår verkets flotta. Det innebär att de räddningshelikoptrar som ingår i Sjöfartsverkets flotta måste vara av samma fabrikat och modell. Eftersom Sjöfartsverket var tvunget att anskaffa två nya räddningstjänsthelikoptrar av de skäl som redovisats i p. (iv) ovan och eftersom inte heller övriga fem räddningshelikoptrar uppfyllde Statens Haverkommissions rekommendationer, var verket tvunget att anskaffa en helt ny flotta dvs. sju räddningshelikoptrar och Sjöfartsverket har efter en marknadsanalys, bedömt att endast en helikoptermodell, AW 139, uppfyllde verkets krav för räddningshelikoptrar och att det därmed endast fanns ett företag, AgustaWestland, som kunde leverera dessa helikoptrar. I en sådan situation kan ett s.k. förhandlat förfarande utan föregående annonsering, dvs. direktupphandling, ske enligt 4 kap. 5 2 LOU. Förvaltningsrätten i Linköping fann visserligen i mål nr och , vid överprövning av den i fas 2 förhandsinsynsannonserade direktupphandlingen, att Sjöfartsverket inte hade visat att AgustaWestland var den ende leverantören av en sådan helikoptermodell. Av domen framgår emellertid att förvaltningsrätten funnit att Sjöfartsverkets krav i och för sig varit lämpliga och effektiva för att uppnå det eftersträvade syftet med upphandlingen. Förvaltningsrätten ansåg också att det fanns ett visst stöd för att kraven också var nödvändiga och skulle ha kunnat utgöra sådana tekniska skäl som motiverade att Sjöfartsverket direktupphandlade räddningshelikoptrar av modell AW 139 från AgustaWestland. Förvaltningsrätten fann emellertid att Sjöfartsverket inte fullt ut hade visat att det var oumbärligt att upphandla en helikopter med just de i kravspecifikationen angivna måtten. Sjöfartsverket har upplyst att verket inte på grund av förvaltningsrättens dom har ändrat sin uppfattning från våren 2011 om att de krav som verket ställde på räddningshelikoptrarna var nödvändiga för att verket skulle kunna utföra sitt räddningstjänstuppdrag vid varje given tidpunkt. Vi har i vår utredning inte funnit någon omständighet som ger oss anledning att ifrågasätta den bedömningen. 6

7 Vår slutsats understryks av den omständigheten att det endast var AgustaWestland som lämnade anbud i upphandlingen i fas 3 trots att Sjöfartsverket i den upphandlingen hade tagit bort vissa tekniska krav från de obligatoriska kraven och i stället fört in dem som utvärderingskriterier i syfte att öka konkurrensen. Vi har inte heller i övrigt funnit anledning att på upphandlingsrättslig grund kritisera Sjöfartsverkets förberedelse av direktupphandling i fas 0. Vidare kan det inte uteslutas att en domstol skulle ha accepterat att Sjöfartsverket under våren 2011 direktupphandlade räddningshelikoptrarna från AgustaWestland eftersom det annars fanns en risk för att Sjöfartsverket inte skulle ha en komplett flotta av räddningshelikoptrar från sommaren Det fanns alltså risk för att Sjöfartsverket från sommaren 2014 inte skulle ha kunnat utföra myndighetens uppdrag att utföra räddningstjänster vid varje given tidpunkt. Mot bakgrund av den långa leveranstiden av räddningshelikoptrar om två till tre år kan det inte heller uteslutas att Sjöfartsverket skulle ha kunnat göra gällande att det hade varit omöjligt att genomföra ett annonserat förfarande enligt LOU för leverans av räddningshelikoptrar till sommaren I en sådan situation finns det nämligen grund för direktupphandling med stöd av 4 kap. 5 3 LOU. Detta särskilt mot bakgrund av att samtliga Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar av säkerhetsskäl måste vara av samma modell. 1 Vi anmärker att förberedelserna för att anskaffa räddningshelikoptrar påbörjades redan våren Trots detta och på grund av de omständigheter som framgår nedan, avseende bland annat överprövningar och flertalet påbörjade upphandlingar, blev det nödvändigt för Sjöfartsverket att försöka få leasinggivarens godkännande att förlänga de två leasingavtal som annars skulle ha löpt ut sommaren Sjöfartsverket lyckades utverka ett sådant godkännande till tre månaders förlängning. Om så inte hade varit fallet hade Sjöfartsverket riskerat att inte kunna utföra myndighetens uppdrag att utföra räddningstjänster vid varje given tidpunkt. Det kan inte heller uteslutas att Sjöfartsverket skulle ha kunnat motivera en direktupphandling av hänsyn till allmän säkerhet eller människors liv och hälsa, dvs. av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Under sådana förhållanden kan ett upphandlingskontrakt nämligen inte ogiltigförklaras av en domstol trots att det har ingåtts i strid mot LOU:s annonseringsregler. Sanktionerna är då i stället en upphandlingsskadeavgift om högst tio miljoner kronor och möjligen skulle en leverantör som lidit skada av direktupphandlingen kunna få skadestånd. 1 Av EU-domstolens dom i mål C-337/05, som gällde direkttilldelning av kontrakt till Agusta SpA, och som senare bildade just det i det här ärendet aktuella AgustaWestland tillsammans med Westland Helicopters, framgår att det krävs tydlig bevisning för direktupphandling på den grunden att samtliga helikoptrar i helikopterflottan måste bestå av helikoptrar av samma modell. Det är därför möjligt att en svensk domstol skulle kunna komma fram till att Sjöfartsverket inte haft rätt att direktupphandla samtliga sju helikoptrar av det skälet att verket behövde få två nya helikoptrar i trafik senast sommaren Eftersom Sjöfartsverket inte åberopade denna grund i 4 kap. 5 3 LOU för direktupphandling har den emellertid inte prövats av domstol. Mot bakgrund av Sjöfartsverkets säkerhetskrav för räddningshelikoptrar är det möjligt att en domstol hade kunnat acceptera att verket direktupphandlade samtliga sju räddningshelikoptrar på denna grund. 7

8 2.5 Fas 1 Utgångspunkter Sjöfartsverket genomförde under sommaren 2011 en annonserad upphandling av ett avtal för leasing av räddningshelikoptrar. Endast en anbudsgivare lämnade anbud. Det var Knut Axel Ugland Holding AS som i egenskap av agent för AgustaWestland offererade helikoptrar av modell AW 139. Anbudet uppfyllde emellertid inte samtliga obligatoriska krav, s.k. skall-krav, och Sjöfartsverket förkastade därför anbudet. Eftersom det inte fanns några giltiga anbud avbröt Sjöfartsverket upphandlingen den 29 augusti Upphandlingen hade då begärts överprövad av Eurocopter och Eurocopter Financial Services Limited. Sjöfartsverket hade enligt förvaltningsrätten sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingen. Förvaltningsrätten i Linköping avslog därför ansökan om överprövning, se mål nr och Bedömning 2.6 Fas 2 Vi delar Sjöfartverkets och förvaltningsrättens bedömning att verket haft sakliga skäl för att avbryta upphandlingen när det inte längre fanns några giltiga anbud. Vi anmärker att den omständigheten att Sjöfartsverket förkastade Knut Axel Ugland Holding AS anbud i sig bekräftar att verket handlagt ärendet sakligt och objektivt. Det visar nämligen att Sjöfartsverket inte har varit berett att tilldela AgustaWestland avtalet genom Knut Axel Ugland Holding AS, om inte anbudet också uppfyllde de obligatoriska kraven i upphandlingen. Vi ser inte något skäl till att på upphandlingsrättslig grund kritisera Sjöfartsverket för verkets förberedelse och genomförande av anskaffning av räddningshelikoptrar i fas 1. Utgångspunkter Efter att regeringen hade beslutat att Sjöfartsverket fick köpa räddningshelikoptrar i stället för att leasa dem förberedde verket ett köp av sju räddningshelikoptrar från AgustaWestland genom direktupphandling. Avsiktsförklaringen som avsåg leasing av helikoptrar förlorade därmed sin betydelse. Mot bakgrund av den tidigare marknadsanalysen och resultatet av upphandlingen i fas 1 bedömde Sjöfartsverket att endast AgustaWestland kunde offerera räddningshelikoptrar som uppfyllde verkets krav. Vad Eurocopterbolagen anförde vid överprövningen av upphandlingen i fas 1 gav inte Sjöfartsverket anledning att ändra uppfattning om de säkerhetskrav som verket ställde på nya räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket valde att informera marknaden om den planerade direkttilldelningen genom att den 8 december 2011 annonsera direkttilldelningen i form av en frivillig förhandsinsyn enligt 7 kap. 4 LOU. Genom förhandinsinsynen fick övriga leverantörer på marknaden för helikoptrar en möjlighet att begära domstols överprövning av Sjöfartsverkets beslut att endast AgustaWestland kunde leverera helikoptrar som uppfyllde verkets krav. Eurocopter och Aircontactgruppen överprövade den planerade direktupphandlingen och Förvaltningsrätten i Linköping förordnade i mål och att upphandlingen skulle göras om. Skälet var att Sjöfartsverket 8

9 inte hade visat att modellen AW 139 var den enda på marknaden som kunde uppfylla verkets behov. Bedömning 2.7 Fas 3 Som redogjorts för ovan har vi inte funnit anledning att på upphandlingsrättslig grund kritisera Sjöfartverket för verkets bedömning att det kunnat direktupphandla räddningshelikoptrarna från AgustaWestland. Sjöfartsverket har dessutom följt förvaltningsrättens förordnande att göra om upphandlingen. Vi finner därför inte heller av detta skäl någon anledning att på upphandlingsrättslig grund rikta någon kritik mot verkets förberedelse och genomförande av upphandlingen av räddningshelikoptrar under fas 2. Utgångspunkter Till följd av Förvaltningsrätten i Linköpings dom i mål och genomförde Sjöfartsverket en annonserad upphandling av köp av räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket hade i upphandlingen tagit bort vissa tekniska krav från de tidigare ställda obligatoriska kraven och i stället fört in dem som utvärderingskriterier för att öka konkurrensen. Endast AgustaWestland lämnade anbud och upphandlingen överprövades inte. Sjöfartsverket och AgustaWestland ingick därför avtal den 11 oktober 2012 om köp av sju räddningshelikoptrar av modellen AW 139. Bedömning Vi delar bedömningen i advokatfirman Hannes Snellmans promemoria av den 2 februari 2015 att Sjöfartsverkets annonserade upphandling var förenlig med LOU. Vi ser därför inte anledning att på upphandlingsrättslig grund kritisera Sjöfartsverket för förberedelsen och genomförandet av anskaffningen av räddningshelikoptrar i fas FINNS DET SKÄL ATT KRITISERA SJÖFARTSVERKET FÖR BRISTER I REGISTRERINGEN OCH UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR? Vi har funnit skäl att kritisera användningen av privata e-postadresser för korrespondens som rör Sjöfartsverket och brister i registrering och utlämnande av allmänna handlingar. Vi har grundat vår slutsats på följande omständigheter. 3.1 Registrering av allmän handling Utgångspunkter Sjöfartsverket har upplyst att verket inte registrerade, dvs. diarieförde, ett antal handlingar om den planerade anskaffningen av räddningshelikoptrar under perioden Sjöfartsverket har uppgett att handlingarna inte registrerades när de blev allmänna genom att de inkom till eller upprättades hos verket. Sjöfartsverket har exempelvis inte på ett korrekt sätt diariefört viss e- postkorrespondens mellan SAM:s företrädare och Sjöfartsverkets tjänstemän, via deras privata e-postadresser, avsiktsförklaringen och brevet från Sjöfartsverket av den 8 april Sjöfartsverket diarieförde inte heller de två promemorior i utkastform som verket tog fram som underlag i överläggningarna med Näringsdepartementet i anslutning till att de skickades till departementet. 9

10 Bedömning E-postkorrespondensen, avsiktsförklaringen och brevet rör Sjöfartsverkets anskaffning av räddningshelikoptrar. Handlingarna blev allmänna hos Sjöfartsverket när de inkom till eller upprättades hos verket. Genom att en handling skickas från en myndighet anses den som huvudregel vara upprättad och därmed allmän. Det är därför vår bedömning att handlingarna rätteligen skulle ha diarieförts när de blev allmänna. Om handlingarna innehåller uppgifter som har kunnat antas omfattas av sekretess har Sjöfartsverket brutit mot 5 kap. 1 första stycket OSL genom att inte diarieföra dem när de blev allmänna. Av de handlingar som vi har tagit del av framgår endast att kammarrätten har prövat frågan om sekretess för avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaringen innehöll åtminstone delvis uppgifter som omfattas av sekretess, se Kammarrätten i Jönköpings avgörande i mål Avsiktsförklaringen skulle därför rätteligen ha diarieförts när den blev allmän handling hos Sjöfartsverket. Motsvarande gäller övriga handlingar om handlingarna innehållit uppgifter som omfattas av sekretess. Om Sjöfartsverket, i strid mot 5 kap. 1 första stycket OSL, inte har diariefört allmänna handlingar finns det skäl att rikta kritik mot verket. En allmän handling som innehåller uppgifter som bör vara föremål för sekretess ska givetvis hanteras enligt tryckfrihetsförordningens och OSL:s bestämmelser. Det innebär sammanfattningsvis att handlingarna skulle ha diarieförts när de blev allmänna och om en enskild skulle komma att begära ut handlingarna skulle handlingarna ha lämnats ut med undantag för uppgifter i dem som omfattas av sekretess. Styrelseprotokollet av den 28 januari 2011 innehåller styrelsens uppdrag åt generaldirektören att ingå avsiktsförklaringen. Det blev allmän handling i samband med att protokollet justerades. Eftersom styrelseprotokollet registrerades som allmän handling så snart protokollet hade justerats, har det således varit möjligt för allmänheten att i vart fall få kännedom om existensen av avsiktsförklaringen genom att ta del av styrelseprotokollet. Oaktat Sjöfartsverkets skyldighet att lämna ut hela eller delar av avsiktsförklaringen ska det noteras att den förlorade sin betydelse som en följd av att verket fick tillstånd av regeringen att köpa räddningshelikoptrarna, i stället för att leasa dem. De promemorior som Sjöfartsverket har skickat till Näringsdepartementet har av båda myndigheterna betraktats som arbetsmaterial och har inte diarieförts. Ett utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse och annan därmed jämställd handling som inte har expedierats, dvs. skickats från myndigheten, anses inte som allmän handling. En handling som skickas från en myndighet uteslutande i samrådssyfte anses inte expedierad och är därför inte en allmän handling. Under förutsättning att promemoriorna översänts endast i samrådssyfte är det därför möjligt att de inte har varit allmänna och att Sjöfartsverket inte har haft en skyldighet att diarieföra dem. Om promemoriorna emellertid inte har skickats uteslutande i samrådssyfte har Sjöfartsverket varit skyldigt att diarieföra dem när de skickades. Vi har ingen närmare kännedom om i vilket syfte promemoriorna har skickats. 10

11 3.2 Utlämnande av allmän handling Utgångspunkter Sveriges Television har vid ett flertal tillfällen begärt ut handlingar från Sjöfartsverket med anledning av verkets förberedelse och anskaffning av räddningshelikoptrar under 2011 till Sveriges Television har vid tre tillfällen överklagat Sjöfartsverkets beslut att inte lämna ut vissa handlingar. Sveriges Televisions överklaganden har prövats av Kammarrätten i Jönköping i mål , mål och mål Sammanfattningsvis har Kammarrätten i Jönköping funnit att Sjöfartsverket inte har lämnat ut samtliga handlingar eller uppgifter i handlingar som ska lämnas ut, att e-postloggar är allmän handling och att verket för vissa handlingar har gjort en alltför summarisk sekretessprövning. Bedömning Frågan om vilka handlingar och uppgifter som ska lämnas ut är en bedömningsfråga och det förhållandet att kammarrätten har gjort en annan bedömning än Sjöfartsverket föranleder inte i sig någon kritik mot verket. För de fall där kammarrätten har funnit att Sjöfartsverket har gjort en alltför summarisk sekretessprövning finns det förmodligen skäl att rikta viss kritik mot verket. Det ska emellertid framhållas att vi inte har haft i uppdrag att göra en självständig prövning av om Sjöfartsverkets prövning har varit så summarisk att verket inte kan anses ha gjort någon egentlig sekretessprövning. Vi nöjer oss därför med att påtala vad kammarrätten funnit. Sjöfartsverket har uppgett att verket har handlagt en begäran om utfående av allmän handling, avtalet från 2012 mellan verket och AgustaWestland, under närmare tre månader. Under denna tid inväntade Sjöfartsverket AgustaWestlands yttrande över begäran. Utan att vara närmare insatt i detta ärende framstår handläggningstiden som omotiverat lång. Vi ifrågasätter inte Sjöfartsverkets agerande att inhämta AgustaWestlands yttrande över begäran. Normalt sett borde emellertid ett sådant yttrande kunna lämnas inom några dagar. Det förhållandet att Sjöfartsverket inhämtat AgustaWestlands yttrande är därför inte i sig en godtagbar anledning till en så lång handläggningstid. Det kan därför finnas skäl att rikta kritik mot den långa handläggningstiden. Det ska noteras att kammarrättens handläggningstid för två av dessa mål har uppgått till fyra respektive fem månader och att domstolens långa handläggningstider inte är något som Sjöfartsverket ska lastas för. Bestämmelsen om sekretess i p. 4 i avsiktsförklaringen är en sedvanlig s.k. boiler plate-bestämmelse och är till sin lydelse att anse som en standardbestämmelse i kommersiella avtal. Av första meningen i p. 4 framgår att parternas sekretessåtagande är villkorat bland annat av att de inte är skyldiga att lämna ut avtalet enligt tillämplig författning. För Sjöfartsverkets del innebär detta att verket som utgångspunkt är skyldigt att i första hand lämna ut avtalet om så föreskrivs i en författning. Oavsett sekretessbestämmelsen är Sjöfartsverket, på grund av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, skyldigt att lämna ut uppgifter i allmän handling som inte omfattas sekretess enligt OSL. Det förhållandet att p. 4 andra meningen i avsiktsförklaringen anger att varken handlingens existens eller innehållet i handlingen får yppas utan den andre 11

12 partens medgivande, påverkar därför inte Sjöfartsverkets skyldighet att lämna ut handlingen enligt vad som framgår av såväl första meningen i p. 4 i avsiktsförklaringen som bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och OSL. I sammanhanget ska noteras att Sjöfartsverket inte heller har behandlat existensen av avsiktsförklaringen konfidentiellt utan tvärtom har verket genom styrelseprotokollet av den 28 januari 2011, tagit in uppgiften om den i en allmän handling. 4. FINNS DET SKÄL ATT KRITISERA SJÖFARTSVERKET FÖR BRISTANDE SAKLIGHET OCH OBJEKTIVITET? Vi har inte funnit skäl att kritisera Sjöfartsverket för bristande saklighet och objektivitet. Vi har grundat vår slutsats på följande omständigheter. Sjöfartsverket är skyldigt att iaktta kraven på saklighet och objektivitet i 1 kap. 9 regeringsformen. Kraven innebär bland annat ett förbud mot illojal maktanvändning, dvs. användande av maktbefogenheter för ett gynnade eller missgynnade. Principen innebär vidare att ovidkommande hänsyn inte får påverka utgången i ett ärende. Sjöfartsverkets tjänstemän har förklarat att verket sedan 2009, inför anskaffningen av nya räddningshelikoptrar, har sett över myndighetens behov av helikoptrar med beaktande av bland annat Statens Haverikommissions rekommendationer erfarenhet och kunskap baserad på verkets användning av befintlig helikopterflotta den infrastruktur som verket använder i form av helikopterplattor, hangarer, etc. användningsområdena för räddningshelikoptrarna för räddningsaktioner över land och hav under svåra och krävande förhållanden räddningspersonalens krav och synpunkter verkets marknadsanalys av utbudet av räddningshelikoptrar samt verkets kunskap om andra länders helikoptrar för räddningstjänst i civil verksamhet. Tjänstemännen har också förklarat att de efter Sjöfartsverkets genomgång har kommit fram till att verket har ett behov av moderna räddningshelikoptrar som uppfyller de krav som verket har ställt i upphandlingarna. Vi har inte funnit något i vår utredning som ger oss anledning att anta att Sjöfartsverkets tjänstemän har agerat osakligt eller subjektivt vid deras bedömning av Sjöfartsverkets behov och krav avseende de nya räddningshelikoptrarna. Arbetet med att förbereda och genomföra upphandlingarna har varit fördelat på olika tjänstemän och Sjöfartsverkets upphandlingsavdelning har ansvarat för upphandlingarna. Sjöfartsverket har inte betalat någon handpenning eller deposition för de nya räddningshelikoptrarna utan har betalat dem först den 7 november 2012 sedan avtal ingåtts. Sjöfartsverkets beslut att anskaffa räddningshelikoptrar har varit förankrat i verkets styrelse och juristavdelning och hos regeringen och 12

13 riksdagen, se prop. 2012/13:1, sid. 96 f. Vi har därför inte funnit skäl att kritisera Sjöfartsverket mot bakgrund av verkets skyldighet att i sin verksamhet iaktta den saklighet och den objektivitet som följer av 1 kap. 9 regeringsformen. Det finns anledning att kritisera Sjöfartsverkets handläggning genom att tjänstemän kommunicerat för verkets räkning genom att använda sin privata e- postadress. De skäl som tjänstemännen har anfört för att använda privata e- postadresser ger inte skäl för någon annan bedömning. Av JO:s uttalande i ärende framgår också att en myndighet bör använda myndighetens e-postadress i kontakter med utomstående. Vi har inte funnit något stöd för att användandet av privat e-post har påverkat innehållet i de avtal som ingicks med AgustaWestland i oktober Det finns inte anledning att anmärka mot att Sjöfartsverkets tjänstemän har haft en regelbunden kontakt med AgustaWestland under Det har inte framkommit något som ger skäl att ifrågasätta att dessa kontakter förekommit endast i syfte att säkerställa att avtalet mellan verket och en potentiell leverantör är kommersiellt hållbart och i övrigt uppfyller verkets krav. Som redovisats ovan bekräftar den omständigheten, att Sjöfartsverket i fas 1 förkastade Knut Axel Ugland Holding AS anbud, att verket handlade ärendet sakligt och objektivt eftersom verket inte var berett att tilldela AgustaWestland avtalet genom Knut Axel Ugland Holding AS, om inte anbudet också uppfyllde de obligatoriska kraven i upphandlingen. I den upphandling som genomfördes i fas 3, och som ligger till grund för avtalet som Sjöfartsverket ingick med AgustaWestland den 11 oktober 2012, värderade verket kvaliteten och säkerheten i räddningshelikoptrarna högre än priset. Det bekräftar också att Sjöfartsverket genomfört anskaffningen av räddningstjänsthelikoptrar på sakliga och objektiva grunder eftersom verket genom avtalet har sökt säkerställa verkets myndighetsuppdrag att vid varje given tidpunkt kunna utföra räddningstjänster. 13

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

RÄTTSUTLÅTANDE BETRÄFFANDE UPPHANDLING AV HELIKOPTRAR

RÄTTSUTLÅTANDE BETRÄFFANDE UPPHANDLING AV HELIKOPTRAR MEMORANDUM 28 januari 2015 Till: Från: Gunilla Malmlöf och Ulf Holmgren, Sjöfartsverket Joakim Lavér och Olof Larsberger, Hannes Snellman Advokatbyrå AB RÄTTSUTLÅTANDE BETRÄFFANDE UPPHANDLING AV HELIKOPTRAR

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S. Hemström Föredragande DOM 2012-10-03 Meddelad i Falun Mål nr 285-12 1 SÖKANDE Sebastian Hugo, 730403-5053, med firma Hugo Buss Målaregatan 10 784 33 Borlänge MOTPART Borlänge kommun 781 81 Borlänge

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-09-05 Dnr 462/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-15 Dnr 546/2014 1 (5) AB Timråbo Box 134 861 24 Timrå AB Timråbo - inköp av hissar Konkurrensverkets beslut AB Timråbo har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) genom

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vafab Miljö AB, MOTPART EKAB Recycling AB,

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vafab Miljö AB, MOTPART EKAB Recycling AB, Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 2118-16 KLAGANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Ombud: Advokat Per-Ola Bergqvist och advokat Christoffer Löfquist Foyen Advokatfirma AB Södergatan 28

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2016-02-22 Meddelad i Malmö Mål nr 13380-15 13381-15 1 SÖKANDE AV Syd AB, 556273-9358 Pilotgatan 7 212 39 Malmö Ombud: advokaterna Tomas Eliasson och Christian Härdgård Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2014-04-02 Dnr 217/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Chalmers tekniska högskola AB,

Läs mer

Advokaten Helena Rosén Andersson och biträdande juristen Mikaela Carlberg

Advokaten Helena Rosén Andersson och biträdande juristen Mikaela Carlberg PM Till: Öckerö Fastighets AB, Hans Andreasson Från: Advokaten Helena Rosén Andersson och biträdande juristen Mikaela Carlberg Datum: 10 juni 2016 Ang: Hyresundantaget i lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-12-06 Dnr 688/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 november 2015 KLAGANDE Sundsvalls kommun Ombud: Advokat Jonas Edward och advokat Stefan Gustavsson Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV2040, v1.2, 2011-07-04 2012-06-14 Dnr 375/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Borlänge kommun,

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2017-01-25 Dnr 45/2017 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Karolinska Universitetssjukhuset, 141

Läs mer

Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar.

Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar. HFD 2016 ref. 1 Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar. 2 kap. 3, 6, 7 tryckfrihetsförordningen Högsta

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2017 KLAGANDE Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ombud: Advokat Roger Hagman Box 45030 104 30 Stockholm

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-03-30 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Floda Systemskylt Aktiebolag, 556322-7684 Byggvägen 3 433 61 Stenkullen MOTPART Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka SAKEN Överprövning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 20 maj 2016 KLAGANDE RenoNorden AB, 556749-8026 Ombud: Advokat Stefan Gustavsson och advokat Jonas Edward Advokatfirman Fylgia KB Box 55555

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Sune Wennerberg DOM 2013-05-29 Meddelad i Malmö Mål nr 2312-13 1 SÖKANDE Österlenbuss AB, 556388-9145 Box 1023 271 00 Ystad Ombud: Henrik Grimlander Box 1055 271 00 Ystad MOTPART Tomelilla kommun Gustafs

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson DOM 2013-07-11 Meddelad i Malmö Mål nr 1671-13 1 SÖKANDE Abcur AB, 556701-3957 Box 1452 251 14 Helsingborg Ombud: advokaterna Michael Lettius och Maja Kjellman Advokatfirman Glimstedt Helsingborg

Läs mer

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar Promemoria Finansdepartementet 2015-10-22 Enheten för upphandlingsrätt Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar I syfte att underlätta myndigheternas arbete i den rådande flyktingsituationen

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö 2014-03-19 Meddelad i Malmö Mål nr 464-14 465-14 1 SÖKANDE Menigo Foodservice AB, 556044-4647 Box 9081 120 05 Årsta Ombud: advokaten Liselott Fröstad och jur. kand. Jenny Kenneberg Andersson Gustafsson

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 782-15 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPARTER Smedjebackens kommun, 212000-2205 (mål nr 782-15) Smedjebacken

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Avbrytande av upphandling. Tema: Juridik den 16 februari 2017

Avbrytande av upphandling. Tema: Juridik den 16 februari 2017 Avbrytande av upphandling Tema: Juridik den 16 februari 2017 Lite statistik En av tio upphandlingar år 2015 avbröts (1 817 st) Andelen upphandlingar som avbryts har dubblerats sedan år 2009 Vanligast att

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-08-09 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Veka Entreprenad AB, 556480-8359 Falkenbergsvägen 55 311 50 Falkenberg MOTPART Hylte kommun Samhällsbyggnadsnämnden Storgatan 8 314 80 Hyltebruk

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-01-30 Dnr 64/2014 1 (9) Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04Linköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-21 Dnr 48/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 februari 2017 KLAGANDE DAV Partner AB, 556609-4842 Ombud: Advokat Johan Rappmann och jur.kand. Lorena Bokberg Advokatfirman Glimstedt

Läs mer

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar KONKURRENSVERKEr Swedish Gompetition Authority 2014-11-19 Dnr 179/2014 1 (7) stiftelsen Högskolan i Jönköping Box 1026 55111 Jönköping Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar Konkurrensverkets

Läs mer

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster

Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-05-21 Dnr 639/2014 1 (6) Flens kommun 642 81 Flen Flens kommun- direktupphandling av utbildningstjänster Konkurrensverkets utkast till beslut Flens kommun har brutit

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2013-01-14 Meddelad i Göteborg Mål nr 14228-12 E Enhet 1:2 Sida 1 (9) SÖKANDE InnovaAB, 556346-1705 Enebybergsvägen 21 182 48Enebyberg KONKURRENSVERKET Avd MOTPART Gatubolaget Boxl086

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 22 december 2016 KLAGANDE Apotekstjänst Sverige AB, 556577-4097 Ombud: Advokat Einar Wanhainen och jur.kand. Linus Jonson G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Bakgrund. Övergången från militära till civila räddningshelikoptrar. Norrlandsflygs finansiella ställning. Haverikommissionens rekommendationer

Bakgrund. Övergången från militära till civila räddningshelikoptrar. Norrlandsflygs finansiella ställning. Haverikommissionens rekommendationer Denna information har sammanställts med anledning av SVT:s granskning av Sjöfartsverkets upphandling av nya räddningshelikoptrar AW139 (Uppdrag Granskning). Informationen omfattar de viktigaste delarna

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2016-06-16 3.5.1 Diarienummer 3593/2015 NN Kävlinge kommun 244 80 Kävlinge Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket riktar inte någon kritik mot

Läs mer

BESLUT. Klippans. Ärendet. och inlett en. redogjort. för era köp dessa har. muntligen. konsulttjänster. KKV1046, v1.1,

BESLUT. Klippans. Ärendet. och inlett en. redogjort. för era köp dessa har. muntligen. konsulttjänster. KKV1046, v1.1, 2016-09-077 Dnr 585/2015 1 (6) Klippans kommun k 264 80 Klippan Klippans kommun köp av konsulttjänster Konkurrensverketss utkast till beslut Klippans kommun har brutit mot 15 kap. 4 lagen (2007:1091) om

Läs mer

Att minimera risken för överprövning

Att minimera risken för överprövning Att minimera risken för överprövning Anna Ulfsdotter Forssell /Partner/Advokat Upphandla livsmedel Stockholm den 30 november 2015 Disposition Överprövning riskerar försena upphandling av livsmedel hur

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-03-08 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Noxab i Malmö AB, 556752-0738 Svansjögatan 29 217 66 Malmö MOTPART Halmstads kommun Teknik- & Fritidsnämnden Box 246 301 06 Halmstad SAKEN Överprövning

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 454/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-05-16 Meddelad i Malmö Mål nr 334-13 1 SÖKANDE Menigo Foodservice AB, 556044-4647 Box 9081 120 05 Årsta Ombud: advokaten Liselott Fröstad och jur. kand. Jenny Kenneberg Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning

Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning KKV1046, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-04-15 Dnr 470/2014 1 (6) Trosa kommun Västra Långgatan 4-5 619 80 Trosa Trosa kommun köp av tjänster för projektuppföljning och granskning Konkurrensverkets beslut

Läs mer

BESLUT. 2014.. 11- o 5 Meddelat i Göteborg. KLAGANDE Midcon i Kristianstad AB, 556926-2289

BESLUT. 2014.. 11- o 5 Meddelat i Göteborg. KLAGANDE Midcon i Kristianstad AB, 556926-2289 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 BESLUT 2014.. 11- o 5 Meddelat i Göteborg Sida l (4) Mål nr 3953-14 KLAGANDE Midcon i Kristianstad AB, 556926-2289 Ombud: Advokat Carl Noren Kastell Advokatbyrå AB Box

Läs mer

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING 1 VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH OSUND TENDENSER STRATEGISK INOM UPPHANDLINGSRÄTTEN ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / /

Läs mer

År. 2012. Diarienr. 375. Bilaga. 0005

År. 2012. Diarienr. 375. Bilaga. 0005 År. 2012 Diarienr. 375 Bilaga. 0005 M å l m FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2013-04-12 2643-12 Förvaltningsrättsnotarien Meddelad i Jack Holmberg Forsyth Falun Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket Tors gatan 11

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 86/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-11-05 Dnr 582/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197Bo44000 40015 Göteborg4x 53107ox 53197 Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket,

Läs mer

Sjöfartsverket upphandling av räddningshelikoptrar

Sjöfartsverket upphandling av räddningshelikoptrar 2016-07-11 Dnr 306/2015 1 (39) Sjöfartsverket 601 78 Norrköping Sjöfartsverket upphandling av räddningshelikoptrar Konkurrensverkets beslut Sjöfartsverket har i sin upphandling av räddningshelikoptrar

Läs mer

Lagrum: 1 kap. 24, 2 kap. 9 och 16 kap. 6 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Lagrum: 1 kap. 24, 2 kap. 9 och 16 kap. 6 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster HFD 2015 ref 63 Vid en prövning mot de allmänna principerna för upphandling har en förhandling under ett förhandlat förfarande kommit att genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kunnat ge information

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Ahlsell Sverige AB, 556012-9206 Ombud: Caroline Haag Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Öckerö kommun 475 80 Öckerö SAKEN Överprövning enligt

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-046 PM-2 2002-09-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om hemlighållande av grunder för tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling. Stockholms stad har efter tilldelningsbeslut i en

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avdelning 1 2017-03-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, 556198-0904 Ombud: Advokat Sylvia Lindén och jur.kand. Philip Thorell Baker & McKenzie Advokatbyrå Box 180 101 23

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 17 maj 2013 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-17 Meddelad i Falun Mål nr 598-16 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Box 17143 200 10 Malmö Ombud: Emma Broddesson och Nicklas Hansson MAQS Advokatbyrå

Läs mer

Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar

Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-12-03 Dnr 5527-2014 Sid 1 (6) Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar Beslutet i korthet:

Läs mer

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster

Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster KKV1046, v1.1, 2016-04-04 BESLUT 2016-06-23 Dnr 295/2016 1 (8) Kalmar Vatten AB Box 817 391 28 Kalmar Kalmar Vatten, otillåten direktupphandling av entreprenadmaskintjänster Konkurrensverkets beslut Kalmar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer