Arbetsmiljöverkets budgetunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöverkets budgetunderlag 2011-2013"

Transkript

1 AKE 2009/ (25) Enheten för ekonomi och service Anna Rinaldo, Arbetsmiljöverkets budgetunderlag Postadress: Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan 133, Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

2 AKE 2009/ (25) Arbetsmiljöverkets budgetunderlag Förslag till regeringsbeslut Verksamhetens finansiering Tabellöversikt Förvaltning Sammanfattning Analys Regler och standardisering Information Tillsyn Marknadskontroll Beslut Allmänt om Arbetsmiljöverkets förvaltning Resursbehov Anslagsfinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet och bidrag Anslagssparande Anslagskredit Arbetsmiljöverket totalt Transfereringsverksamhet Partsmedel (Medel för regional skyddsombudsverksamhet) Transfereringsverksamhet Beställningsbemyndigande Låneram, amorteringar och ränta Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret... 25

3 AKE 2009/ (25) 1. Förslag till regeringsbeslut Arbetsmiljöverket föreslår att regeringen för utgiftsområde 14, Arbetsliv, kalenderåret 2011: anvisar tkr på ramanslag 2:1:1, förvaltningskostnader anvisar tkr på ramanslag 2:1:2, partsmedel. Högst 1 % av stödet får avsättas för administration och ekonomisk uppföljning. Dessa medel disponeras av Arbetsmiljöverket anvisar en anslagskredit på 3 % beslutar att Arbetsmiljöverket får tillgång till en räntekontokredit i Riksgäldskontoret på tkr anvisar en total låneram på tkr för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål anvisar om ett bemyndigande på tkr på ramanslag 2:1:2, partsmedel

4 AKE 2009/ (25) 2. Verksamhetens finansiering Förutsättningar: Beräkningarna är gjorda i 2010 års prisnivå och inkluderar de ålägganden som följer av nu gällande lagstiftning. 2.1 Tabellöversikt Översikt över verksamhetens finansiering (tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Utgiftsområde 14 Arbetsliv Anslag 2:1 ap 1 Förvaltningskostnader (ram) ap 2 Partsmedel (ram) ap 7 Uppdrag - Dispensfrågor i arbetstidslagen (ram) 452 Avgiftsintäkter som disponeras Övriga intäkter som disponeras, bidrag 1) Intäkter för införande av REACH, bidrag 2) Summa Underlag för åren är baserat på 2010 års prisnivå.

5 AKE 2009/ (25) 3. Förvaltning 3.1 Sammanfattning Under de kommande åren intensifierar Arbetsmiljöverket insatserna för en bättre arbetsmiljö utifrån vårt uppdrag. Vi kommer även fortsättningsvis att ha fokus på att nå de arbetsställen med de största riskerna. Sverige har en internationellt sett lovande utveckling avseende flera dimensioner av arbetsmiljön men antalet inspektörer ligger fortfarande lågt i relation till antalet arbetsställen enligt ILO. I dagsläget besöks knappt sex procent av alla arbetsställen i Sverige per år. Även antalet skyddsombud på arbetsplatserna bedöms fortsätta minska framöver. Lågkonjunkturen och en fortsatt hög arbetslöshet ser ut att prägla den ekonomiska utvecklingen negativt fram till 2011 och riskerar att få stora konsekvenser för de kommande årens utveckling på arbetsmiljöområdet, vilket vi beskrev i förra årets budgetunderlag. Risken för att återhämtningen medför minskad rörlighet på arbetsmarknaden, en ökad andel tillfälliga anställningar och en mer pressad arbetssituation på många arbetsplatser bedöms som fortsatt hög inom vissa sektorer och särskilt delar av verkstadsindustrin. Minskade skatteintäkter på grund av en stigande arbetslöshet kan även komma att medföra svårare förhållanden inom den offentliga sektorn. Vi ser en risk för till exempel ökade överbeläggningar i vården och personalnedskärningar inom äldrevård och hemtjänst som kan leda till ökad arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö. En åldrande befolkning kan komma att innebära utökat omsorgsarbete i enskildas bostäder, vilket i sin tur kan komma att innebära att vi kommer att behöva utöva en fortsatt aktiv tillsyn på dessa områden. Antalet anställda i bemanningsföretag ökar och Arbetsmiljöverket kommer under perioden att fortsätta utveckla våra metoder för tillsyn. Risken för att utsättas för hot och våld i arbetet bedöms fortsätta öka under perioden, särskilt inom kvällsöppna små butiker och inom myndighetsutövning. Vi kommer även framöver att prioritera insatser mot hot och våld. Regeringen har gett Arbetsmiljöverket ett särskilt uppdrag att under två år (2009 och 2010) följa utvecklingen av de ungas levnadsvillkor. Vår bedömning är att ungdomarnas situation på arbetsmarknaden och i arbetslivet riskerar att förvärras under de närmaste åren. Ungdomar har i större utsträckning än övriga kroppsligt påfrestande arbete. De är heller inte i samma utsträckning som övriga med och bestämmer om arbetstakten eller om när och hur arbetsuppgifterna ska utföras. Arbetsmiljöverket avser att öka informationsinsatserna gentemot ungdomar genom nya kanaler.

6 AKE 2009/ (25) Arbetsmiljöverket gör bedömningen att antalet små företag kommer att fortsätta öka, särskilt inom tjänste- och servicesektorn. Vi planerar att öka våra insatser för att stödja nya småföretagare i arbetsmiljöarbetet, bland annat genom riktad information. Under perioden kommer vi att i pilotform utveckla och testa en ny modell för arbetsmiljötillsyn, screening. Under 2012 ska en utvärdering göras för avrapportering Arbetet med att ha tillgängliga och relevanta regler och föreskrifter fortsätter. Inom standardiseringsarbetet kan det komma att bli aktuellt med tillgång till fler standarder än de som i dagsläget finns under maskindirektivet. Införandet av REACH (kemikalieregistreringsförordningen) under 2011 kommer att påverka Arbetsmiljöverket under perioden Vi avser att samverka med Kemikalieinspektionen. Kraven i REACH och samverkan med Kemikalieinspektionen medför att vi måste öka våra arbetsinsatser. Vi gör bedömningen att våra resurser då behöver öka. Den nya förordningen om ackreditering och marknadskontroll kommer också att ställa ökade krav på oss som en marknadskontrollmyndighet.

7 AKE 2009/ (25) 3.2 Analys Analysverksamheten är central för att Arbetsmiljöverket ska kunna arbeta systematiskt med att beskriva och förstå utvecklingstendenser kring både goda och dåliga arbetsmiljöer. Genom att spåra trender i arbetslivet och framtida arbetsmiljörisker får vi förutsättningar att angripa nya problem. Vi kommer att öka vår beredskap för att snabbare kunna agera på sådana förändringar. Omvärldsanalysen medför en framförhållning som gör att nya arbetsmiljöproblem kommer att kunna angripas på ett tidigare stadium. De internationella frågornas betydelse och Europeiska Unionens arbetsmiljöstrategi är en viktig del av detta. Arbetsmiljölagstiftningen förutsätter en väl fungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är i vardagen på arbetsplatserna som arbetsmiljöarbetet ska fungera och utvecklas, i nära samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och deras representanter. En viktig del av granskningen av efterlevnaden av arbetsmiljöområdets regler sker inom ramen för lokal partssamverkan och kollektivavtalssystemet. Den fackliga organiseringsgraden minskar inom hela arbetsmarknaden. I oktober 2008 var den 71 procent. Två år tidigare, 2006, var den 77 procent. 91 procent av den svenska arbetskraften omfattas av kollektivavtal. Om trenden med minskande andel facklig organisering följs av att färre arbetstagare omfattas av kollektivavtal är det en rimlig hypotes att förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet förändras. I ett läge där arbetsmarknadsparternas roll, nationellt och lokalt, försvagas skulle behovet av en väl fungerande tillsyn öka ytterligare. En minskande facklig organiseringsgrad påverkar även förutsättningarna för att rekrytera kompetenta skyddsombud. Skyddsombudet har en tydlig roll i tillsynen genom sina befogenheter att till Arbetsmiljöverket påtala brister i arbetsmiljön samt att vid omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagares liv avbryta ett arbete, så kallat skyddsombudsstopp. Samhällsekonomiska analyser av totala arbetsskadekostnader initieras under 2010, vilket innebär att databaser skapas. Genom systematiska samhällsekonomiska analyser kommer kostnaderna för en bristfällig arbetsmiljö att identifieras ännu tydligare. Detta görs genom att utöka analysen av de totala arbetsskadekostnaderna. Analysverksamheten ur detta perspektiv har en central roll för att belysa relationen mellan arbetsmiljön och effekterna för individer, organisationer liksom samhället. Som ett led i analysarbetet fortsätter vi att beställa aktuella forskningsöversikter. Dessa kommer att vara viktiga utgångspunkter för att fördjupa kunskapen om vår arbetsmiljö, de förändringar som påverkar förutsättningarna för vårt arbete samt hur vi går vidare för att i vår tillsyn förbättra arbetsmiljön.

8 AKE 2009/ (25) Arbetsmiljöverket strävar efter att koncentrera tillsynsinsatserna på områden där det finns allvarliga brister i arbetsmiljön och där insatserna kan förväntas få stor effekt. En viktig måttstock när det gäller att bedöma brister i arbetsmiljön är omfattningen och allvarligheten av en arbetsmiljörelaterad skada. En yttersta konsekvens av brister i säkerheten och arbetsmiljön är dödsfall. För dödsfall på grund av arbetsolyckor har vi idag bra statistik. Däremot saknas statistik för andra dödsfall på grund av risker i arbetsmiljön. Orsaken är att det är svårare att se sambanden mellan en långvarig exponering och en så småningom debuterande dödlig sjukdom. Arbetsmiljöverket har därför beställt en analys av omfattningen av arbetsmiljörelaterade dödsfall. Resultaten av projektet kan användas för prioritering av tillsynsinsatserna och också för att göra arbetsmiljöansvariga och arbetstagare mer medvetna om de risker för mycket allvarlig sjukdom som kan finnas i vissa typer av arbeten. Arbetsmiljöverket har under flera år prioriterat tillsyn gällande olycksfall i arbetet. Fokus har legat på att försäkra sig om att arbetsgivare har bra rutiner för hantering av de tillbud och olyckor som sker på arbetsplatsen. Under de närmaste åren behöver Arbetsmiljöverket öka kunskapen säkerhetskultur som är nära förknippad med direkta arbetsplatsolyckor. Under år 2010 inleder Arbetsmiljöverket ett utredningsarbete kring arbetsrelaterade dödsfall, med inriktning på att kartlägga och vidareutveckla omfattning av dessa. Sedan 2009 har Arbetsmiljöverket genomfört djupstudier av arbetsolyckor. Målet med djupstudien är att se vilka bakomliggande faktorer som påverkat och framkallat en olycka för att kunna förebygga liknande händelser i framtiden. Arbetsmiljöverket sammanställer resultaten från djupstudierna som ger underlag för prioriteringar inom tillsynsverksamheten och behov av forskning. Vi drar lärdomar från dem som kommer till nytta inom tillsynen genom att vi informerar om de olyckor som skett och hur de kan undvikas i framtiden. Genom ytterligare analys av statistiken inom Arbetsmiljöverkets område kommer informationen i systemen att bli ett strategiskt och kraftfullt verktyg i vår verksamhetsutveckling. Med hjälp av data och analys kommer arbetet med att utveckla tillsynsverksamheten och identifiera särskilda risker att ytterligare förstärkas. I samverkan med Försäkringskassan kommer vi att utveckla system för elektronisk anmälan av arbetsskador, olyckor och tillbud. På sikt kommer systemet att kunna användas för en effektivare analys av arbetsskador. Företagshälsovården är ett stöd till arbetsplatsen när det gäller arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. De senaste åren har en stor del av diskussionen

9 AKE 2009/ (25) handlat om företagshälsovårdens roll och uppgifter i samhällets sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocesser. Mindre uppmärksamhet har ägnats företagshälsovårdens roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården är i starkt behov av utveckling. Från tillsynsperspektiv är det angeläget att företagshälsovården kan utgöra en kompetent och aktiv resurs i det lokala arbetsmiljöarbetet. Den höga andelen små och medelstora företag på svensk arbetsmarknad understryker behovet av en kompletterande expertresurs i arbetsmiljöfrågor. Ökad flexibilitet avseende organisation, anställnings- och arbetsformer i förening med kända och nya arbetsmiljöproblem kräver hög kompetens hos berörda aktörer. Företagshälsovårdens roll i detta sammanhang behöver diskuteras ytterligare under de kommande åren. Rapporter från yrkeshygieniska mätningar som kommer in till Arbetsmiljöverket registreras i databasen exponeringsregistret. En uppgradering av systemet kommer att ske så att registret kan utvecklas till ett lättanvänt och funktionellt kontrollverktyg.

10 AKE 2009/ (25) 3.3 Regler och standardisering Arbetet med regelförenkling och att göra reglerna mer tydliga och tillgängliga fortsätter. Införandet av REACH (Kemikalieregistreringsförordningen) påverkar Arbetsmiljöverket i regelarbetet, i policyfrågor och i tillsynen. Samverkan med Kemikalieinspektionen kommer att utvecklas. Arbetsmiljöverkets behov av resurser inom detta område kommer att öka. Under perioden förväntas den EUrelaterade (kriterie-)verksamheten öka, bland annat på grund av införandet av det nya direktivet för kemikaliehantering inom EU. Arbetsmiljöverket planerar för ett kommande regeringsuppdrag att i samråd med Försäkringskassan analysera möjligheterna för egenföretagare att under havandeskap, i likhet med arbetstagare, omfattas av rätten till havandeskapspenning. Det tilltänkta analysuppdraget ska vara klart i juli 2010 och innan dess är konsekvenserna för Arbetsmiljöverket inte överblickbara. Direktiv 2009/127/EG Maskiner för applicering av bekämpningsmedel har fastställts och ska vara införlivat senast juni 2011 och träda i kraft från december Vi kommer under 2010 att öka vårt deltagande i standardiseringsarbetet inom såväl SIS som i det internationella standardiseringsarbetet. Arbetsmiljöverket har idag tillgång till alla standarder som är harmoniserade under maskindirektivet, cirka 700 stycken, samt ytterligare 100 valfria standarder. Tjänsten kan möjligen behöva expanderas till fler direktivområden de närmaste åren.

11 AKE 2009/ (25) 3.4 Information Insatserna för att öka information och kunskapsspridning i syfte att aktivera människors arbetsmiljöarbete kommer att fortsätta att utvecklas under åren fram till Satsningarna behöver göras via många olika kanaler för att också nå fram till nya målgrupper. Vi kommer att arbeta mer strategiskt och proaktivt både i mediefrågor och för att utveckla engagemang för arbetsmiljöfrågor hos den yngre generationen. Arbetsmiljöverket fortsätter satsningen på kommunikationskanaler som är under framväxt. Metoder och kanaler för att involvera målgrupperna kommer att utvecklas ytterligare för att säkerställa ökad begriplighet och användbarhet i informationen men också för att kunna fånga behov bland nya arbetsgivare och inom nya branscher och yrkesroller. Den kraftfullaste satsningen kommer att behöva göras på utvecklingen av interaktiva digitala tjänster, dels för att öka graden av e-förvaltning och dels i syfte att ge intressenterna möjlighet att öka sitt lärande. Arbetsmiljöverket bedömer att antalet småföretag kommer att fortsätta att öka i Sverige. Framför allt är det tjänste- och servicesektorn som ökar, och vår erfarenhet är att små nystartade företag inte hinner med att beakta arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna. Arbetsmiljöverket kommer att prioritera stöd till småföretag. Möten mellan inspektörer och företagare kan ge god hjälp för företagaren som bygger upp sin verksamhet så att också arbetsmiljöfaktorerna beaktas. Arbetsmiljöverket avser att utveckla en samverkan med Skattemyndigheten avseende nystartade företag. Den svarstjänst som Arbetsmiljöverket får i full drift under 2010 kommer tillsammans med planerna på en ingång in till myndigheten i form av ett telefonnummer, en registratur, en postadress och en e-postadress att underlätta för arbetsgivare och andra intressenter att ta del av vår samlade kunskap på ett enhetligt sätt. Konsekvenserna av en ökande rörlighet av arbetskraften inom Europa fortsätter att påverka Arbetsmiljöverkets arbete med informations- och kunskapsspridning under kommande år. Det behövs hög beredskap för att effektivt kunna hantera informationsöverföring till många olika språkgrupper. Arbetsmiljöverkets ambition är att inspektionerna inte enbart ska leda till förbättringar utifrån de krav som ställs vid inspektionstillfället utan att kontakterna med oss på sikt ska medföra attitydförändringar bland både arbetsgivare och arbetstagare. För att nå dessa mål krävs ökat inslag av information i myndighetsutövandet. Arbetsmiljöverket har en stor uppgift att fortsätta att utveckla vår informativa roll de kommande åren. Arbetsmiljöverket

12 AKE 2009/ (25) kommer bland annat att utöka informationen via nya sociala medier, såsom Facebook, bloggar, SMS, och Quiz för ungdomar. Vår ambition är att föra ut verkets kunskap via olika typer av möten med externa intressenter i form av experter och vidareförmedlare av information. De kunskapssammanställningar som tas fram ska exponeras inför grupper som kan utgöra viktiga vidareförmedlare. De positiva effekterna av ett gott arbetsmiljöarbete kommer att redovisas på olika sätt. Härigenom ökar förutsättningarna för att stimulera fler att vilja och kunna skapa en god arbetsmiljö. Avgiftsbelagd verksamhet Den ökade satsningen på information via medför att försäljningen av trycksaker kommer att fortsätta minska. Den avgiftsfinansierade informationsverksamheten fortsätter därför att minska under perioden samtidigt som den digitala tillgången till föreskrifter och information ökar.

13 AKE 2009/ (25) 3.5 Tillsyn Arbetsmiljöverket har och kommer även under kommande år att ha fokus på att nå arbetsställen med de största riskerna. Med de resurser som avsätts för den operativa tillsynen så besöks knappt sex procent av den totala mängden arbetsställen inom svenskt arbetsliv under ett år. Antalet inspektörer ligger alltjämt för lågt i relation till antalet arbetsställen enligt ILO. Arbetsmiljöverket bedömer att antalet skyddsombud på arbetsplatserna kommer att fortsätta minska, vilket kan leda till ett försämrat arbetsmiljöarbete på arbetsplatser runt om i landet. Detta föranleder Arbetsmiljöverket att kontinuerligt arbeta med att utveckla formerna för urval och prioriteringar. För närvarande överskuggas det mesta på arbetsmarknaden av olika företagsnedläggningar och varsel inom både privat och offentlig sektor. Den rådande lågkonjunkturen bedöms dock under de närmaste åren vända i en positiv riktning med ökad tillväxt. Detta lär också innebära en större efterfrågan på arbetskraft. Trenden är redan nu att uttaget av övertid och inte minst obetald övertid är mycket stort, den arbetande populationen har alltså en hög arbetsbörda, vilket kan leda till ökade risk för arbetsskador. I början av en konjunkturuppgång kommer troligtvis många arbetsgivare att välja ett ökat arbetstidsuttag i förhållande till nyrekrytering. Detta kommer att kräva kontinuerliga riskbedömningar av verksamheten utifrån nya förutsättningar. Nya företag kommer också att startas, många troligen inom nya innovationsområden som till exempel energiområdet, vilket kan leda till nya arbetsmiljörisker som måste bedömas av Arbetsmiljöverket. Det hårdnande samhällsklimatet i Europa medför att brottsligheten i form av hot och våld i ökad omfattning förekommer på arbetsplatser. Särskilt utsatta är små kvällsöppna servicelokaler och affärsställen. Vården av psykiskt sjuka, kriminella personer, missbrukare och ungdomsbrottslingar är kända riskutsatta miljöer att arbeta i. Myndighetsutövning (polis, räddningstjänst, socialtjänst, domstolar) utgör även kommande år verksamheter som Arbetsmiljöverket kommer att satsa särskilda resurser på. Det sker genom kombinationer av information och inspektioner kring säkerhetshöjande åtgärder, såväl av teknisk som psykosocial art. Med en åldrande befolkning ökar behoven av vård i hemmen. Det är många yrkeskategorier som berörs, alltifrån sjukvårdspersonal, omvårdnadspersonal, kommunal socialtjänst, terapeuter etc. Undantaget från arbetsmiljölagen gällande arbete i arbetsgivarens hushåll avskaffades 1 januari 2009, och Arbetsmiljöverket har därför gjort en genomgång av tillämpliga föreskrifter. Denna har visat att Arbetsmiljöverkets föreskrifter är tillämpbara, när enskilda hem utgör arbetsplats för anställda, till exempel vid personlig assistans,

14 AKE 2009/ (25) trädgårdsarbete, barnpassning, ledsagaruppdrag till och från sjukhus samt lokalvård. Det medför att Arbetsmiljöverket också i fortsättningen kommer att vara berett att på förekommen anledning göra inspektioner i enskildas bostäder. Vår bedömning är att antalet arbetsgivare och arbetsplatser genom dessa förändringar kommer att öka väsentligt de närmaste åren. Hög arbetsbelastning i samband med överbeläggningar i vården är ett komplext problem. Om patientsängar placeras så att det inte finns tillräckligt utrymme för personalen att arbeta med gynnsamma arbetsställningar, arbetsrörelser och arbetsmetoder ökar risken för såväl belastningsskador som akut överbelastning. Om överbeläggningarna är många och varar under lång tid ökar också risken för stressrelaterade besvär. I den planerade tillsynsverksamheten kommer Arbetsmiljöverket att dels vid riktade insatser dels som ett inslag i övrig tillsyn att kontrollera hur vården hanterar riskerna för hög arbetsbelastning i samband med överbeläggningar. Frågor kring arbetsmiljö- och patientsäkerhetsrisker diskuteras ibland i samma forum vilket medför fortsatt samverkan med Socialstyrelsen. Där det är effektivt ur ett tillsynsperspektiv, kan också gemensamma tillsynsinsatser bli aktuella. Antalet arbetstagare som är anställda i bemanningsföretag har ökat kraftigt under de senaste 15 åren. Bemanningsbranschen är numera en av landets tio största och sysselsätter cirka årsanställda som utför arbete inom de flesta sektorer på arbetsmarknaden. Unga arbetstagare utgör en ansenlig andel. Arbetsmiljöverket fortsätter att bevaka branschen och utvecklar våra metoder för tillsyn mot enskilda bemanningsföretag. Regeringen har gett Arbetsmiljöverket ett treårigt uppdrag, att i pilotform utveckla och prova en ny modell för arbetsmiljötillsyn, så kallad screening. Försöket pågår under perioden med extra anslag. Vi planerar att påbörja pilotinspektioner i slutet av Därefter kommer modellen att fortsätta utvecklas under 2011 och Under 2012 ska en utvärdering av försöket göras för avrapportering Arbetsmiljöverket har samarbetsavtal med ett antal andra myndigheter, till exempel Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Statens Skolinspektion. Inom arbetsmiljöområdet finns uppenbara kontaktytor med andra tillsynsmyndigheter. Arbetsmiljöverket bedömer att samverkan, främst med Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försäkringskassan, kommer att vidareutvecklas under kommande år.

15 AKE 2009/ (25) 3.6 Marknadskontroll Arbetsmiljöverket kommer under hela perioden att genomföra marknadskontrollprogram för maskiner, personlig skyddsutrustning, utrustning för explosionsfarlig miljö, enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar och vissa produkter inom det oharmoniserade området. Avsikten är att öka samverkan med andra myndigheter både nationellt och inom EU när det gäller planering av proaktiva insatser. Den nya förordningen om ackreditering och marknadskontroll som börjar gälla 2010 kommer att ställa ökade krav på marknadskontrollmyndigheterna bland annat i form av informationskrav, statistik avseende farliga produkter, samverkan med tullen och ökat internationellt samarbete. Inom Sverige fortsätter samarbete med SWEDAC, Kommerskollegium och andra marknadskontrollmyndigheter. Samarbete sker också direkt med bland annat Konsumentverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Tullverket. Arbetsmiljöverket avser att utveckla samarbetet med Tullverket. Inom EU kommer samverkan kring tillämpning, harmoniserad standardisering och marknadskontroll att fortsätta under varje direktiv.

16 AKE 2009/ (25) 3.7 Beslut Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta arbetet med enhetliga och tydliga beslut (klarspråk) som bidrar till konkurrensneutralitet och färre överklaganden. Vi kommer också att arbeta med enhetliga kravformuleringar Arbetsmiljöverket fortsätter också arbetet med att minska behovet av att ansöka om undantag och tillstånd. Vi undersöker fortlöpande inom vilka områden det förekommer många ansökningar och var det är möjligt att förenkla. Vi undersöker om det i stället direkt i lag eller föreskrift är möjligt att ange förutsättningar för att bedriva viss verksamhet och därmed ta bort behovet av en ansökan. I vår översyn av föreskriften om minderåriga i arbetslivet avser vi att minska arbetsgivarnas administrativa börda genom att i många situationer ta bort kravet på att komma in med ansökningar för att få anlita minderåriga inom till exempel kulturarbete. Under år 2009 har regeringen till riksdagen lämnat skrivelsen En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn (Skr. 2009/10:79) som redovisar regeringens bedömning för hur en tillsynsreglering bör utformas, finansieras och samordnas mellan tillsynsorganen. Skrivelsen kan få konsekvenser för Arbetsmiljöverket.

17 AKE 2009/ (25) 3.8 Förvaltning partsmedel Arbetsmiljöverket betalar ut det statliga bidraget för den regionala skyddsombudsverksamheten till de fackliga centralorganisationerna. Ekonomistyrningsverket lämnar i sin rapport Regionala skyddsombud (2009:27) ett antal förslag som, om de genomförs, kommer att påverka Arbetsmiljöverkets arbete under perioden Rapporten remissbehandlas för närvarande.

18 AKE 2009/ (25) 3.9 Allmänt om Arbetsmiljöverkets förvaltning Arbetsmiljöverket fortsätter under perioden det interna förändringsarbetet mot vår vision att alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö, så att vi uppnår våra strategiska mål Ett konkret exempel under perioden är vårt arbete med värdegrund och varumärke som kommer att bedrivas inom ramen för statens värdegrund. Under perioden planerar Arbetsmiljöverket att utveckla och införa ett nytt ITbaserat verksamhetsstöd för inspektionsverksamheten. I samverkan med Försäkringskassan kommer vi också att utveckla system för elektronisk anmälan av arbetsskador, olyckor och tillbud. Arbetsmiljöverket kommer under 2010 och de närmaste åren att genomföra aktiviteter för att skapa en ingång till myndigheten, bland annat genom att införa en Svarstjänst för allmänna frågor, en registratur, en e-postadress och ett växelnummer. Arbetsmiljöverket kommer under den närmaste femårsperioden att ha stora pensionsavgångar. Kompetensförsörjningsfrågorna kommer under hela perioden att ha en central betydelse, bland annat på grund av konjunkturförändringar och teknikutveckling. Europeiska Unionens Yrkesinspektörskommitté (SLIC) genomförde även under 2009 en utvärdering av Arbetsmiljöverkets arbetsmiljötillsyn. SLIC rekommenderade då förbättringar inom vissa kompetenser. För att åstadkomma dessa kommer vi att genomföra ett kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsprogram.

19 AKE 2009/ (25) 3.10 Resursbehov Anslagsfinansierad verksamhet Tabell II. Kostnader(tkr) Kostnader verksamhet (tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Utgiftsområde 14 Arbetsliv Anslag 2:1 ap 1 Förvaltningskostnader (ram) 1) "Ryggsäck" Screening 2) Anställning av ca 110 inspektörer mellan åren ) Summa. ap 1 Förvaltningskostnader (ram) ap 7 Uppdrag - Dispensfrågor i arbetstidslagen (ram) 452 Summa Underlag för åren är baserat på 2010 års prisnivå. 1) Ekonomistyrningsverkets utredning om partsmedel, Regionala skyddsombud (2009:27), remissbehandlas för närvarande. I utredningen lämnas förslag som kan få konsekvenser för Arbetsmiljöverket i termer av ett utökat uppdrag. Ingen hänsyn till resursbehov för detta har tagits i anslagspost 1. 2) Screeningprojektet upphör från och med Ingen hänsyn är tagen till resursbehov under 2012 för utvärdering av projektet, se avsnitt ) Sverige har ett lågt antal inspektörer i förhållande till antalet arbetsställen enligt ILO. För att hamna på en nivå som är mer i linje med ILO:s rekommendationer ser Arbetsmiljöverket ett behov att rekrytera ytterligare 110 inspektörer under perioden , se avsnitt 3.8.

20 AKE 2009/ (25) Avgiftsfinansierad verksamhet och bidrag Tabell III Budgeterade intäkter (tkr) Avgiftsbelagd verksamhet och bidrag (tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Utgiftsområde 14 Arbetsliv Avgiftsintäkter som disponeras Övriga intäkter som disponeras, bidrag 1) Intäkter för införande av REACH, bidrag 2) ) Bidrag Hot och våld från Integrationsdepartementet upphör ) Införandet av REACH innebär resursbehov för Arbetsmiljöverket. Ytterligare bidrag från Kemikalieinspektionen behövs för att möta de nya krav som REACH ställer. Tabell IV. Kostnader (tkr) Avgiftsbelagd verksamhet och bidrag (tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Utgiftsområde 14 Arbetsliv Kostnader för avgiftsintäkter som disponeras *) Kostnader för övriga intäkter som disponeras, bidrag Kostnader för införande av REACH, bidrag *) Det ackumulerade resultatet för den särskilda informationsverksamheten uppgår till tkr.

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018 ARBETSMILJÖ ~ VERKET Budgetunderlag 2016-2018 Datum Vår beteckning 2015-02-20 AE 2014/118654 Sid 1 (2) Enheten för ekonomi och planering Kerstin Lindberg, 010-730 96 01 arbetsmiljover ket@av.se Regeringen

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme 2014-03-18 REP 2013/100374 1 (6) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Tommy Eriksson Wikén, 010-730 9931 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012 psykosociala riskbedömningar projektrapport Rapport 2013:6 2013-04-25 IN 2012/101102 1 (8) Projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012, psykosociala riskbedömningar Projektnamn:

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Reflektioner runt trepartssamtal om sjukskrivningar 2015-05-22

Reflektioner runt trepartssamtal om sjukskrivningar 2015-05-22 Reflektioner runt trepartssamtal om sjukskrivningar 2015-05-22 Problem: Det finns en mycket samstämmig bild av hur sjukskrivningarna ser ut och förändras. Vi ser hur kvinnors sjukskrivningar ökar och vi

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud

Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud 2011-11-08 AG 2011/100384 1 (9) Ert datum Er beteckning 2011-03-03 2009/2948/ARM Enheten för generaldirektörens stab Kerstin Lindberg, 08-730 92 64 arbetsmiljoverket@av.se Uppdrag att ta fram mätbara prestationer

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Företagshälsovården hur den fungerar och hur den kan bli bättre

Företagshälsovården hur den fungerar och hur den kan bli bättre Företagshälsovården hur den fungerar och hur den kan bli bättre 1 2 Innehåll Förord...4 Sammanfattning...6 Inledning...7 Arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda företagshälsovård...8 Företagshälsovård för

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Projektrapport. Bakgrund och problembeskrivning. PROJEKTRAPPORT Datum Vår beteckning Sid 2013-10-29 IMS 2013/ 1 (8) In- och uthyrning av arbetskraft

Projektrapport. Bakgrund och problembeskrivning. PROJEKTRAPPORT Datum Vår beteckning Sid 2013-10-29 IMS 2013/ 1 (8) In- och uthyrning av arbetskraft 2013-10-29 IMS 2013/ 1 (8) Distriktet i Stockholm Fredrika Brickman, 010-730 9386 Projektrapport Projektnamn: Projektägare: Projektledare: In- och uthyrning av arbetskraft Ac Boel Callermo, IMA Sc Fredrika

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent I lagens anda Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren Prevent Förord Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer