Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren"

Transkript

1 ARBETSMILJÖ ~ VERKET AV:s BU Datum Vår beteckning / Sid 1 (3) Enheten för ekonomi, planering och anskaffning Kerstin Lindberg, Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren Arbetsmiljöverket överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåren Utgångspunkten för beräkningarna är regleringsbrevet för år 2016 och myndighetens tilldelade anslag för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv för anslagen 2:1 och 2:5. Sammanfattning Regeringen har varit tydlig med att det finns ett behov av att öka ambitionsnivån i arbetsmiljöarbetet för att kunna vända den negativa utvecklingen av anmälda arbetssjukdomar. Arbetsmiljöverket är en viktig aktör i detta arbete. Regeringen har genom att under åren 2015 och 2016 både ge myndigheten fler uppdrag och långsiktigt ge mer resurser visat att arbetsmiljöfrågorna är i politiskt fokus. För att Arbetsmiljöverket fortsatt ska klara sitt uppdrag och möta arbetslivets utmaningar samt göra det långsiktigt med tillräckligt bra kvalitet så behöver myndigheten behålla nuvarande resurser för att bland annat kunna utveckla och beskriva metoder för att, på ett bättre sätt än i dag, kunna mäta effekterna av myndighetens insatser, se över myndighetens regelverk i syfte att modernisera och göra det mer tillgängligt, tydligt och relevant och därmed mer lätt tillämpat så att genomslaget ökar, fortsätta att anställa arbetsmiljöinspektörer för att både utveckla inspektionsverksamheten, och för att vid behov kunna genomföra särskilda insatser, satsa på en ökad inspektionsverksamhet och andra aktiviteter som värnar konkurrensneuh alitet, särskilt mot osund konkurrens i arbetslivet (tidigare gråa företag). Detta utvecklas närmare i bilaga 1..,. ~ -----:::: Postadress:_j:'J2 79-Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

2 ARBETSMILJÖ ~ VERKET AV:s BU Datum Vår beteckninq / Sid 2 (3) AV gör bedönmingen att myndighetens ramanslag, i enlighet med vad regeringen aviserat i både vårändringsbudgeten för år 2015 och budgetpropositionen för år 2016, behöver höjas med 5 miljoner kronor år 2017 för att därefter bibehållas på denna nivå åren 2018 och Den föreslagna ramhöjningen utgår från ramanslaget för år De närmare motiven redovisas i bilaga 1. Arbetsmiljöverket kan behöva återkomma eftersom det i dagsläget är svårt att uppskatta hur regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet kommer att påverka myndighetens resurser och verksamhet. I bilaga 2 återfinns förslag till finansiering för verksamheten, redogörelse för beräknande avgifts-/uppdragsinkomster, investerings- och lånebehov, beställningsbemyndigande, beräknade lånekostnader och förslag till låneram, framtida investeringsbudget samt behov av anslags- respektive räntekontokredit. Hemställan Med stöd av vad som anförs i budgetunderlaget hemställer AV att att att att att att regeringen godkänner den föreslagna finansieringen av verksamheten för de närmaste tre räkenskapsåren, regeringen föreslår riksdagen att inom utgiftsområde 14 Arbetsliv och arbetsmarknad, anslaget 2:1, ap 1 förvaltningskostnader Arbetsmiljöverket, anvisa ett ramanslag för år 2017 på kronor, regeringen ger AV ett bemyndigande med kronor på ramanslagets anslagspost 2:1, ap 2, medel för regional skyddsombudsverksamhet och på anslagspost 2:5 Arbetslivspolitik, ap 2, Forskning om arbetslivramanslag forskningsbidrag, regeringen fastställer låneramen till kronor för år 2017, regeringen bestämmer anslagskrediten för år 2017 till 3 procent av anslaget, regeringen bestämmer A V:s räntekontokredit till kronor.

3 ARBETSMILJÖ ~ VERKET A V:s BU Datum Vår betecknino / Sid 3 (3) Beslut Detta beslut har fattats av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. Verksamhetscontroller Kerstin Lindberg har varit föredragande. Kerstin Lindberg Bilagor: 1. Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag 2. Förslag till finansiering med tabeller. Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket, Riksdagens utredningstjänst, Riksrevisionen och Statskontoret ' '..,,;,. '... -,.,. :- ~ :: pus!: rirl r-post: arb _ -....,is::i :

4

5 ARBETSMILJÖ ~ VERKET AV:s budgetunderlag Bilaga 1 Datum Vår betecknina 2015/ Kerstin Lindberg, Verksamhetscontroller Motiv för Arbetsmiljöverkets hemställan avseende åren Nuläge Regeringen har höjt ambitionsnivån I årsredovisningen avseende år 2015 har Arbetsmiljöverket (AV) närmare beskrivit det arbete som genomförts under året. Regeringen har varit tydlig med att det finns ett behov av att öka ambitionsnivån i arbetsmiljöarbetet för att kunna vända den negativa utvecklingen av anmälda arbetssjukdomar. AV är en viktig aktör i detta arbete. Regeringen har genom att under åren 2015 och 2016 både ge myndigheten fler uppdrag och långsiktigt ge mer resurser visat att arbetsmiljöfrågorna är i politiskt fokus. Detta ställer krav på AV att fortsätta att utveckla verksamheten med bibehållen kvalitet. Regeringen skriver i den nya arbetsmiljöstrategin för det moderna arbetslivet (Skr. 2015/16:80) att AV är den myndighet som i störst grad bidrar till att verkställa arbetsmiljöpolitiken. Vidare skriver regeringen att AV är regeringens operativa myndighet på arbetsmiljöområdet och att man därför ger en rad uppdrag till verket. Uppdragen fördelas på Arbetsmiljöverkets fyra verksamhetsområden tillsyn, analys, regler och kommunikation. Regeringen har också under hösten år 2015 beslutat om ett åtgärdspaket som syftar till att minska antalet sjukskrivna. Ända sedan år 2010 har kurvan över antalet sjukskrivna pekat brant uppåt. De senaste prognoserna visar också på att ökningen kommer att fortsätta de närmaste åren. Värst drabbade är kvinnor som arbetar inom offentlig sektor. En del i åtgärdspaketet är att Försäkringskassan får i uppdrag att identifiera och uppmärksamma de arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliteringsuppdrag. Därefter ska AV inom ramen för sitt uppdrag följa upp rehabiliteringsverksamheten. AV behöver resurser och långsiktig kompetensförsörjning för att kunna bidra till regeringens intentioner om bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket kan behöva återkomma eftersom det i dagsläget är svårt att uppskatta hur regeringens arbetsmiljösh ategi för det moderna arbetslivet kommer att påverka myndighetens resurser och verksamhet. Organisatorisk och social arbetsmiljö... Bakom de ökande sjukskrivningstalen döljer sig i stor utsträckning ors'!ker som är att.. -f1 'Ctl 4:>'...,.-...,. l' - ~ \ "j,l '1 (\t7"t. J :. hänfora till orgamsatonska och sociala arbetsmil1ofaktorer. Det kommer darfor att vara av stor vikt att fortsatt hå. fokus på dessa frågor mo:rri AV. c, ' "'' 1Ji 1, 1

6 AV:s budgetunderlag Bilaga 1 AV har under hösten år 2015 beslutat om nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Dessa träder i kraft 31mars2016 och kommer att de närmaste åren vara ett viktigt instrument i arbetsmiljöarbetet både för parterna på arbetsmarknaden och för myndigheten i inspektionsverksamheten. För att få så stor spridning och effekt som möjligt av föreskrifterna behöver AV säkra resurser för såväl inspektions-, kommunikations- och informationsinsatser som stöd till arbetsgivarna och den lokala skyddsverksamheten. Detta framgår bland annat av regeringens nationella arbetsmiljöstrategi. A V:s samverkan med parterna på arbetsmarknaden behöver stärkas ytterligare bland annat genom fortsatt dialog om arbetslivets villkor och utmaningar. Detta för att AV ska kunna bidra på ett bra sätt till att det ska vara lätt att göra rätt och därmed förhindra att kvinnor och män skadas eller blir sjuka av sina arbeten. Flyktingsituationen och ökat terrorhot- även en arbetsmiljö/råga Under år 2015 har AV liksom många andra också erfarit att händelser i omvärlden tydligt och direkt påverkar arbetsmiljön och därmed genomförandet av A V:s uppdrag. Flyktingsituationen och de ökade terrorhoten har satt stor press på flera myndigheter och AV har därför kontakt bland annat med Migrationsverket, Polisen och Sverige Kommuner och landsting (SKL) för att dels hantera formella anmälningar och förfrågningar till AV om missförhållanden i arbetsmiljön eller vad som gäller till exempel arbetstider, dels för att erbjuda stöd och hjälp i deras arbetsmiljöarbete. Under år 2015 har vi omprioriterat en del av vår inspektionsverksamhet på grund av flyktigtingsituationen framförallt på grund av inkomna anmälningar. AV har under året ökat omvärldsbevakningen och handlingsberedskapen med anledning av flyktingsituationen. En funktion samordnar nu myndighetens behov av agerande och kommunikation kopplat till flyktingfrågan. Långsiktighet behöver prägla verksamheten och dess finansiering AV har hittills med stöd av tydliga interna prioriteringar och under en hög arbetsbelastning klarat sitt uppdrag med nuvarande anslagsnivå, vilket också framgår av årsredovisningen för år Orsakerna till att AV inte förbrukade hela anslaget för år 2015 var bland annat att personalkostnaderna blev lägre än beräknat på grund försenade ersättningsrekryteringar. Kostnaderna för förändringsarbetet och byte av kontor blev också mindre kostsamt än beräknat. Dessutom kom det ändrade regleringsbrevet med ökat anslag för år 2015 först precis före sommaren. Eftersom beslutet om de nya föreskrifterna blev fördröjt till hösten kunde vi inte genomföra alla för året planerade informationsaktiviteter kopplade till dem. För att AV fortsatt ska klara sitt uppdrag och möta arbetslivets utmaningar och göra det långsiktigt med tillräckligt bra kvalite så behöver myndigheten behålla nuvarande resurser för att bland annat kunna utveckla och beskriva metoder för att, på ett bättre och tydligare sätt än i dag, kunna mäta effekterna av myndighetens insatser, se över myndighetens regelverk i syfte att modernisera och göra det mer tillgängligt, tydligt och relevant och därmed mer lättillämpat, så att genomslaget ökar, fortsätta att anställa arbetsmiljöinspektörer för att både utveckla inspektionsverksam- -.;,,,,, heten, och för att vid behov kunna genomföra särskilda insatser och 2

7 AV:s budgetunderlag Bilaga 1 satsa på en ökad inspektionsverksamhet och andra aktiviteter som värnar konkurrensneutralitet, särskilt mot osund konkurrens i arbetslivet (tidigare gråa företag). Samtliga ovanstående områden ställer krav på att anslagsnivån bibehålls i enlighet med vad regeringen aviserat i både vårändringsbudgeten för år 2015 och i budgetpropositionen för år 2016, det vill säga att anslaget höjs med 5 miljoner kronor år 2017 för att därefter bibehållas på denna nivå åren 2018 och Den föreslagna ramhöjningen utgår från ramanslaget för år De närmare motiven redovisas nedan. 2. Analys och effektutvärdering Viktigt att kunna redovisa effekter av genomförda insatser Statskontorets rekommenderar i sin myndighetsanalys (2014:21) att AV bör utveckla analysen av bland annat verksamhetens resultat och Statskontoret pekar på behovet av att arbeta med frågan om effektutvärdering. AV har under senare år haft ambitionen att arbeta mer med effektutvärdering. Denna typ av utvärdering är omfattande när det bland annat gäller att skapa former och systematik. Myndigheten har inte kunnat prioritera resurser för detta arbete tidigare. Kraven på att AV ska kunna redovisa effekterna av gjorda insatser, för kvinnor och män, ökar och ett arbete har nu kommit igång. Myndigheten kommer nu att satsa på ett effektutvärderingsprogram för att få en mer sammanhållen och genomtänkt bild av effektutvärderingar. Programmet ska bland annat ta fram vilka effektutvärderingar som ska genomföras samt hur dessa ska användas. Detta arbete har kvitterats av regeringen i både vårändringsbudgeten för år 2015 och budgetpropositionen för år Analysverksamheten prioriteras Myndigheten väljer att satsa på analysverksamheten eftersom både analyser och utvärderingar behövs för att kvalitetssäkra inspektioner, regler och kommunikation. Under de kommande åren kommer analysverksamheten att bli en ännu viktigare del i myndighetens planering. Att kunna prioritera och prioritera bort blir särskilt viktigt under eftersom AV då ska genomföra många regeringsuppdrag, de flesta med anledning av den nya arbetsmiljöstrategin för det moderna arbetslivet För att få mest effekt av vår verksamhet behövs analyser och prioriteringar. Bibehållen ans lagsnivå - en förutsättning För att möta kravet på att visa effekterna av myndighetens verksamhet och att fortsätta med utveckling av analysverksamheten är det viktigt att anslagsnivån de närmaste åren ligger kvar på den nivå regeringen aviserat i både vårändringsbudgeten för år 2015 och i budgetpropositionen för år 2016.,., ', 3

8 AV:s budgetunderlag Bilaga 1 3 Regelförnyelse Ett modernt och effektivt regelverk bidrar till bättre arbetsmiljö A V:s nuvarande regelverk, som består av föreskrifter och allmänna råd, är till stor del föråldrat och behöver förnyas och moderniseras. Detta för att kunna vara ett bra verktyg i arbetsmiljöarbetet både för dem som ska tillämpa dem i arbetslivet och för vår egen verksamhet och då inte minst för inspektionsverksamheten. Ett modernt och effektivt regelverk bidrar till en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män. Många föreskrifter har ändrats vid olika tillfällen och regelverket har därför blivit både omfattande och otillgängligt. För att kunna göra regelverket mer tillgängligt, tydligt och relevant och därmed mer lättillämpat har myndigheten påbörjat arbetet med att se över och revidera samtliga regler mer samlat. Det är ett omfattande arbete som kommer att i ett första skede äga rum under åren och det viktigt att detta arbete kan fortgå med bibehållen kvalite. Klara och tydliga regler ska skapa förutsättningar för att det ska vara lätt att göra rätt och att skapa en bra arbetsmiljö. Denna prioritering har regeringen kvitterat i både vårändringspropositionen för år 2015 och budgetpropositionen för år Takten i EU-arbetet när det gäller EU-lagstiftningen har ökat märkbart under senare år vilket ställt stora krav på anpassningar och ändringar i myndighetens regelverk. Inom ramen för kommissionens regelöversynsprogram (REFIT) pågår en utvärdering av hur de cirka 25 arbetsmiljödirektiven har implementerats i EU:s medlemsländer. Utvärderingen har slutförts under år Resultatet bereds inom kommissionen och kan aktualisera behov av revideringar av de befintliga direktiven och av den nya Europeiska arbetsmiljöstrategin vilket också kommer att ta resurser från AV i anspråk. Bibehållen ans lagsnivå - en förutsättning För att kunna genomföra arbetet med den nödvändiga regelöversynen är det viktigt att anslagsnivån de närmaste åren ligger kvar på den nivå regeringen aviserat i både vårändringsbudgeten för år 2015 och i budgetpropositionen för år Fortsatt rekrytering av arbetsmiljöinspektörer Inspektionsverksamheten - en central del av A V:s uppdrag Att bedriva inspektion är A V:s största uppdrag och inspektionsverksamheten utgör cirka 70 procent av myndighetens totala resurskostnader. Antalet arbetsmiljöinspektörer behöver bli fler År 2006 fanns drygt 350 arbetsmiljöinspektörer i myndigheten. I dag är antalet drygt 270 ungefär jämt fördelat på kvinnor och män. -,-,_! 1,_: Behovet av nyrekryteringar av arbetsmiljöinspektörer har fram till år 2015 inte varit möjligt att täcka på grund av det tidigare ekonomiska läget inom myndigheten. AV har arbetat för att öka tillsynens effektivitet, men det har långt ifrån kompenserat för den kraftiga nedgången av antalet inspektörer, bland annat till följd av pensionsavgångar, som skedde under 4

9 AV:s budgetunderlag Bilaga 1 åren Medelåldern i den yrkeskategorin är relativt hög vilket gör att drygt 20 procent av arbetsmiljöinspektörerna uppnår pensionsåldern under åren En fortsatt rekrytering av fler arbetsmiljöinspektörer är helt nödvändigt för att långsiktigt kunna genomföra de ökade satsningar som regeringen förordar på arbetsmiljöområdet och för att säkerställa kvaliten i myndighetens inspektionsverksamhet. Det möjliggör för AV att både genomföra fler och innehållsmässigt bredare besök på Sveriges arbetsställen och därigenom få kontakt med de förvärvsarbetande som finns på den svenska arbetsmarknaden. AV prioriterar rekryteringen och har nu en plan för detta. Denna prioritering har regeringen kvitterat i både vårändringspropositionen för år 2015 och i budgetpropositionen för år Inför år 2016 har AV prioriterat rekrytering av nya arbetsmiljöinspektörer. De nyrekryterade arbetsmiljöinspektörerna ska efter nyanställning genomgå en intern utbildning på drygt ett år. Under den tiden ska de också handledas av de erfarna arbetsmiljöinspektörerna. Därefter kan de ges ett mer självständigt inspektionsansvar. Detta kräver god planering och stabila och långsiktiga ekonomiska förutsättningar för verksamheten. A V:s ambition är att ha 300 arbetsmiljöinspektörer anställda vid utgången av år För att klara detta behöver AV rekrytera ännu fler nya arbetsmiljöinspektörer. Sverige skulle då närma sig den målsättning som finns inom ILO om en inspektör per tiotusen arbetstagare. Ett ökat antal arbetsmiljöinspektörer ökar också behovet av andra yrkeskategorier inom myndigheten till exempel administratörer, handläggare, experter, chefer och jurister. Detta innebär att myndigheten också behöver säkerställa att resurser finns för ökade kostnader för dessa och för tillkommande behov av till exempel kompetensutveckling, lokaler och IT. Bibehållen ans lagsnivå - en förutsättning För att möta kravet på ökad ambitionsnivå inom inspektionsverksamheten är det viktigt att anslagsnivån de närmaste åren ligger kvar på den nivå regeringen aviserat i både vårändringsbudgeten för år 2015 och i budgetpropositionen för år Osund konkurrens inom arbetslivet Ingen ska konkurrera med brister i arbetsmiljön Att se till att arbetsmiljöreglerna efterlevs är en central del i myndighetens uppdrag. Det är också ett område som prioriteras i regeringens nya arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet Osund konkurrens i arbetslivet är en ökande utmaning i samhället. De företag som använder sig av osund konkurrens väljer systematiskt att inte följa olika lagar och regler och på så sätt skaffar sig fördelar på seriösa företags bekostnad. Om företag sänker sina säkerhetskrav för att vinna konkurrensfördelar gentemot varandra ger detta negativa konsekvenserna för samhället. Det kan också medföra mycket allvarliga risker för kvinnliga och manliga arbetstagare. Myndigheten har sedan år 2005 arbetat med frågor 5

10 AV:s budgetunderlag Bilaga 1 som rör företag som använder osund konkurrens i arbetslivet, bland annat genom projekt och strategier som gäller arbetsställen med arbetstagare som utför riskfyllda arbeten och arbetsställen där vi bedömer att det finns risk för osunda arbetsvillkor. AV vill, i samverkan med arbetsmarknadens parter och andra myndigheter, på ett samlat och övergripande sätt belysa behov, möjligheter och insatser mot osund konkurrens inom arbetslivet. Att arbeta förebyggande genom bland annat stödjande information är viktigt för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och ett sunt arbetsliv. Det är viktigt att bedriva inspektion och utföra kontroller inom detta område. En handlingsplan lämnades till regeringen i april En prioriterad fråga för regeringen En av regeringens prioriteringar inom arbetsmiljöområdet är att färre företag medvetet ska bryta mot arbetsmiljölagstiftningen för att få konkurrensfördelar gentemot seriösa företag. Regeringen har därför i reglerings brevet för år 2015 uppdragit åt AV att till och med år 2018 stärka sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Eftersom dessa företag många gånger kan misstänkas bryta mot fler regelområden än det arbetsmiljörättsliga, så innefattar uppdraget också ett nära samarbete med andra relevanta myndigheter bland andra Skatteverket, Konkurrensverket, Ekobrottsmyndigheten och Polisen. Regeringen har även uppdragit åt AV att vara kon taktpunkt och Sveriges representant i forumet på EU-nivå för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller att förebygga och bekämpa odeklarerat arbete. I uppdraget ingår bland annat att delta på forumets möten och att på nationell nivå samordna arbetet med relevanta myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket. Vid genomförandet av uppdraget ska AV dessutom samverka med arbetsmarknadens parter. Enligt ett tilläggsuppdrag i ändringsregleringsbrevet för år 2015 ska AV i samråd med arbetsmarknadens parter utveckla och genomföra informationsinsatser särskilt riktade mot berörda branscher och företag. Arbetet kräver långsiktighet och samverkan med andra myndigheter Att få effekt i arbetsmiljöarbetet mot företag som använder osund konkurrens i arbetslivet kräver långsiktighet, samverkan och bibehållna resurser. AV kommer att behöva samarbeta med arbetsmarknadens parter och många myndigheter inom områden som omvärldsbevakning, samverkansformer, kommunikation och information, tillsyn, regelförändringar och metodutveckling. För att klara myndighetens samordningsansvar för detta komplexa uppdrag med kvalite och långsiktighet behöver AV säkerställa att anslagsnivån de närmaste åren ligger kvar på den nivå regeringen aviserat i både vårändringsbudgeten för år 2015 och i budgetpropositionen för år Exempelvis kräver tillsyn inom området särskild kunskap, samarbete med flera inspektörer och delaktighet av andra myndigheter, vilket är både tids- och resurskrävande. Marknadskontrollen - viktig för sund konkurrens Företag kan också få konkurrensfördelar genom att använda farliga, icke godkända produkter. Marknadskontrollska~äkerställa att produkter_som kan äventyra användarnas,.säkerhet eller hälsa eller som på annat sätt inte uppfyller krav i gällande lagstiftning, ;!\. 6

11 AV:s budgetunderlag Bilaga 1 dras tillbaka eller förbjuds eller förhindras från att tillhandahållas på marknaden. Marknadskontrollen medför att de ekonomiska aktörerna, som till exempel tillverkare, distributörer eller importörer, inte får konkurrera på bekostnad av produkters säkerhet. AV har ansvar för produktområden som typiskt sett förekommer i arbetslivet, oavsett användningen i det enskilda fallet. Myndigheten ansvarar för flera olika produktområden, bland annat maskiner, personlig skyddsutrustning, tryckkärl, tryckbärande anordningar och ställningar. Målet med A V:s marknadskontroll är att säkerställa att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskraven. Om så inte är fallet ska AV vidta åtgärder. Arbetet med att förstärka marknadskontrollen är ett långsiktigt mycket viktigt uppdrag. Arbetet behöver fortsätta på nuvarande nivå med bibehållen kvalite för att förhindra att företag konkurrerar med farliga maskiner som inte uppfyller lagstiftningens krav. Bibehållen ans lagsnivå - en förutsättning För att klara uppdraget om konkurrensneutralitet, särskilt mot osund konkurrens inom arbetslivet behöver myndigheten säkerställa att anslagsnivån de närmaste åren ligger kvar på den nivå regeringen aviserat i både vårändringsbudgeten för år 2015 och i budgetpropositionen för år

12

13 AV:s budgetunderlag Bilaga 2 ARBETSMILJÖ ti' VERKET Datum Vår beteckninq 2015 / Förslag till finansiering m.m. Anslagsfinansierad verksamhets, bidrag och övriga intäkter (tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:1, ap. 1 Förvaltningskostnader (ram)* Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2: 1, ap. 2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Anslag 3: 1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap. 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV (ram) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:5 Arbetslivspolitik (ram), ap. 2 Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket Avgiftsintäkter som disponeras (den särskilda informationsverksamheten) övriga intäkter som disponeras, bidrag övriga intäkter som disponeras Avgiftsinkomster som redovisas mot inkomsttitel enligt den indelning regeringen beslutat o 0 Summa * Uppgifter för åren är beräknade på 2016 års prisnivå inklusive aviserad ökning med 5 mnkr. Avgiftsfinansierad verksamhet, bidrag och övriga intäkter (tkr) Resultat från föregående år Avgiftsintäkter som disponeras Kostnader för avgiftsintäkter Ackumulerat resultat p. o~.i i. " 0 8

14 AV:s budgetunderlag Bilaga 2 Utgående överföringsbelopp (tkr) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:1, ap. 1 Förvaltningskostnader (ram) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:1, ap. 2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:5 Arbetslivspolitik (ram), ap. 2 Forskninq om arbetsliv: Arbetsmiljöverket Anslag 2:1, ap 2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram), disponeras ej. Anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV (ram), disponeras ej Belopp Anslagskredit (tkr) Utgiftsområde 14 Arbetsliv 2:1 ap 1 förvaltningskostnader Anslagskredit i procent av tilldelat anslag 3% 3% 3% Beräknad nyttjad anslagskredit % Transfereringsverksamhet, Beställningsbemyndigande (tkr) Anslag 2:1 Arbetsmiljöverket ap 2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet Utfall Prognos Beräknat Beräknat 2019 Beräknat Ingående åtaganden nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föres/agen bemyndigande ram ~ 9

15 AV:s budgetunderlag Bilaga 2 Arbetslivspolitik, bemyndigande (tkr) - enligt Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2016 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv Anslag 2:5 Arbetslivspolitik, ap 2 Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående åtaganden nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föres/agen bemyndigande ram Arbetslivspolitik, bemyndigande (tkr) - Förslag till ny bemyndiganderam* Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv Anslag 2:5 Arbetslivspolitik, ap 2 Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående åtaganden nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föres/agen bemyndigande ram Arbetsmiljöverket har under hösten 2015 fått mer kunskap om hur myndigheten ska skriva avtal med olika lärosäten när det gäller bidragen för forskning om arbetsliv. 10

16 AV:s budgetunderlag Bilaga 2 Verksamhetsinvesteringar (tkr) Immateriella investeringar Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Datasystem, rättigheter m.m Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer m.m Byggnader, mark och annan fast egendom övriga verksamhetsinvesteringar Summa verksamhetsinvesteringar Finansiering Lån Riksgäldskontoret (2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen) Summa finansiering Låneram, amorteringar, ränta (tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat IB lån i Riksgäldskontoret Nyupplåning Amortering UB lån i Riksgäldskontoret Beslutad/föreslagen låneram Ränteutgifter Finansiering av räntor och amorteringar Utgiftsområde 14, Arbetsliv 2:1 ap 1 Förvaltningskostnader m.m Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret (tkr) Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret Räntekontokredit (enligt 21 budgetlagen) 1 '-'

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018 ARBETSMILJÖ ~ VERKET Budgetunderlag 2016-2018 Datum Vår beteckning 2015-02-20 AE 2014/118654 Sid 1 (2) Enheten för ekonomi och planering Kerstin Lindberg, 010-730 96 01 arbetsmiljover ket@av.se Regeringen

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2017-02-28 2016/053223 1 (15) Enheten för ekonomi, planering och anskaffning Kerstin Lindberg, 010-730 9601 arbetsmiljoverket@av.se Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsmiljöverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsmiljöverket Regeringsbeslut 12 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-06-25 A2015/1893/ARM A2015/1848/SV (delvis) Arbetsmiljöverket Lindhagensgatan 133 11279 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsmiljöverket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsmiljöverket

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsmiljöverket Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03276/ARM A2015/03257/SV (delvis) Arbetsmiljöverket Lindhagensgatan 133 112 79 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsmiljöverket

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Arbetsmiljöverket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Arbetsmiljöverket Regeringsbeslut 21 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02473/ARM A2016/02422/SV (delvis) Arbetsmiljöverket Lindhagensgatan 133 11279 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Arbetsmiljöverket

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Budgetunderlag för

Budgetunderlag för KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2018 2020 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-16 Dnr 75/2017 1 (9) Budgetunderlag för budgetåren 2018, 2019 och 2020 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 216-12-2 A216/2465/A A216/2422/SV (delvis) Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box47141 174 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 217 avseende Rådet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

En arbetsmiljöstrategi. moderna arbetslivet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet

En arbetsmiljöstrategi. moderna arbetslivet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 Ylva Johansson Regeringen prioriterar arbetsmiljön Resursförstärkning med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden 60 mnkr till Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut I:6 2017-12-18 S2017/07302/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 22 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03285/A A2015/01040/A A2015/03257/SV (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Dnr 19/13. Budgetunderlag för budgetåren 2014 2016

Dnr 19/13. Budgetunderlag för budgetåren 2014 2016 Dnr 19/13 Budgetunderlag för budgetåren 2014 2016 Februari 2013 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier Regeringsbeslut III:1-06-25 SB/03216/FCK Statsrådsberedningen Svenska institutet för europapolitiska studier Fleminggatan 20 11226 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Svenska institutet för

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket Regeringsbeslut III:36 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04699/F U2016/05494/BS(delvis) U2016/05666/F Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kungl.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag 2011-2013

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag 2011-2013 2010-01-16 AKE 2009/100255 1 (25) Enheten för ekonomi och service Anna Rinaldo, 08-730 96 20 anna.rinaldo@av.se Arbetsmiljöverkets budgetunderlag 2011-2013 Postadress: 112 79 Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet TVV Ekonomidag Om anslag 1:1 och andra styrdokument 2016-06-15 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Anslagsnivå på ca 1,5 miljarder kr (2016) Bemyndigande på 2 993 mnkr (2016 för åren 2017-2023) Anslagskredit:

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Sida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut IV:1 Utrikesdepartementet 2016-12-14 UD2016/21716/PLAN(delvis ) UD2016/21858/NIS Inspektionen för strategiska produkter Gullfossgatan 6 16490 Kista Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter Regeringsbeslut III 5 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statens servicecenter FE152 80127Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens servicecenter Riksdagen har beslutat

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regeringsbeslut III 5 Näringsdepartementet 2016-12-08 N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut I:6 Socialdepartementet 2013-12-19 S2013/4269/SAM S2013/9047/SAM (delvis) Inspektionen för vård och omsorg Box45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för socialförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för socialförsäkringen Regeringsbeslut 2009-12-17 S2009/9929/SK(slutligt) Socialdepartementet Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Arbetsmiljöpolitik för det moderna arbetslivet. Ny arbetsmiljöstrategi. Förstärkning av medel 125 miljoner årligen

Arbetsmiljöpolitik för det moderna arbetslivet. Ny arbetsmiljöstrategi. Förstärkning av medel 125 miljoner årligen Svenska modellen Ett starkare skydd för utstationerade Arbetsmiljöpolitik för det moderna arbetslivet Initiativ för sund konkurrens Fler initiativ för ordning och reda utvecklas så arbetar regeringen för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Barnombudsmannen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Barnombudsmannen Regeringsbeslut II:12 2015-12-17 S2015/08135/RS (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Barnombudsmannen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 31 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 30 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Regeringsbeslut 11 2016-11-24 Ku2016/02626/LS(delvis) Kulturdepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 35 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 27 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala Regeringsbeslut 20 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och Box 513 751 20 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv Regeringsbeslut 2-03-17 Ku/00711/MF Kulturdepartementet Myndigheten för press, radio och tv Box33 12125 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för press, radio och tv Riksdagen har

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Södertörns högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Södertörns högskola Regeringsbeslut III:33 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04225/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Södertörns högskola 141 89 Huddinge Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Södertörns

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Medlingsinstitutet

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Medlingsinstitutet Regeringsbeslut I 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2011-12-15 A2011/3927/ARM A2011/4507/EXPCH (delvis) Medlingsinstitutet Box 1236 11182 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Medlingsinstitutet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv Regeringsbeslut 6-11-24 Ku/02630/MF Kulturdepartementet Myndigheten för press, radio och tv Box33 121 25 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för press, radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018

Rättsmedicinalverkets (RMV) budgetunderlag för åren 2016-2018 Box 206, 101 24 Stockholm Vasagatan 52, 3 tr Telefon växel 08-441 76 00 Fax: 08-24 05 30 E-post: rmv@rmv.se www.rmv.se BUDGETUNDERLAG Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Rättsmedicinalverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Södertörns högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Södertörns högskola Regeringsbeslut III:33 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04498/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05663/UH Södertörns högskola 141 89 Huddinge Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Södertörns

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019

Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019 Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019 Publikationen kan laddas ner som PDF från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2016-03-01 Dnr: 1.4-116/2016 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL

Läs mer

Yttrande över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö

Yttrande över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 1(5) Beredningsdatum 2014-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Lise Donovan 070-28 56 210 lise.donovan@tco.se Yttrande över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014 2020 Referensnummer: 14-0070 Den 6 juni

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Elsäkerhetsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Elsäkerhetsverket Regeringsbeslut II:4 2016-12-20 M2016/02975/S Miljö- och energidepartementet Elsäkerhetsverket Box4 68121 Kristinehamn Regleringsbrev för budgetåret avseende Elsäkerhetsverket Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 40 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för delaktighet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för delaktighet Regeringsbeslut II:11 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för delaktighet Box 1210 172 24 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för delaktighet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Luleå tekniska universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Luleå tekniska universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04463/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05642/UH Luleå tekniska universitet 97187Luleå Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer