Delårsrapport kvartal 3, 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport kvartal 3, 2005"

Transkript

1 AP Fastigheter Delårsrapport januari - september

2 Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter AB (publ) Periodens resultat efter skatt: Mkr (846 Mkr). Periodens resultat före skatt, exklusive realiserad och orealiserad värdeförändring samt avskrivning: 957 Mkr (1 083 Mkr). Hyresintäkterna för perioden: Mkr (2 493 Mkr). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 1 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden vid periodens utgång: 92 procent (92 procent). Driftnettot för perioden: Mkr (1 611 Mkr). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade driftnettot med 1 procent. 51 fastigheter har avyttrats under året till ett värde av Mkr (2 389 Mkr) och 5 fastigheter har förvärvats för Mkr (0 Mkr). Ekonomiska data Mkr 2005 Jansept 2004 Jansept 1) 2004 Helår 1) Hyresintäkter Uthyrningsgrad, % Driftsöverskottsmarginal, % Resultat efter skatt Kassaflöde från löpande verksamhet Marknadsvärde fastigheter på balansdagen Nettoinvestering Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 3,1 2,9 1) Omräknat enligt IFRS där tillämpligt se vidare sid 9 och 10 AP Fastigheter AB (publ) Styrelsens säte Stockholm, Box 16292, Stockholm Org.nr , tel ,

3 2 (18) AP Fastigheter i korthet AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 30,5 miljarder kronor per den 30 september Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostäder på ett fåtal utvalda orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. Cirka 70 procent av fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Alviks Strand, Positionen i Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter, t.ex. Uppsala Science Park. Marknadsvärde fördelat efter lokalkategorier Marknadsvärde fördelat efter geografisk spridning Butik 12% Övrigt 8% Göteborg 12% Uppsala 20% Bostäder 17% Kontor 63% Stockholm 68% Övrigt 0% AP Fastigheters affärsidé är att äga fastigheter i svenska storstadsregioner med tillväxtförutsättningar. Mervärden skapas genom en aktiv transaktionsverksamhet, fastighetsutveckling, serviceinriktad förvaltning och synergier mellan dessa. AP Fastigheter ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Fastighetsmarknaden Den svenska fastighetsmarknaden har under hösten kännetecknats av många och stora transaktioner. Transaktionerna gäller främst centralt belägna och moderna kontor på Stockholmsmarknaden. I transaktionerna kan sänkta direktavkastningsnivåer avläsas. Enligt DTZ är direktavkastningsnivån vid utgången av kvartal för kommersiella lokaler i genomsnitt i Stockholm innerstad 5,25 procent, Stockholm ytterstad 6,25 procent, Göteborg 6,00 procent och Uppsala 6,25 procent. Detta är en sänkning på samtliga AP Fastigheters delmarknader jämfört med årsskiftet 2004 / Intresset för den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt stort hos utländska aktörer och då främst de nordiska aktörerna som på allvar har etablerat sig på den svenska fastighetsmarknaden.

4 3 (18) Lokalhyresmarknaden Lokalhyresmarknaderna på samtliga orter där AP Fastigheter verkar kännetecknas av viss optimism, även om svag tillväxt fortfarande gör att få hyresgäster expanderar och få nystartade företag tillkommer. I Stockholm, AP Fastigheters enskilt största marknad, medför detta att den efterfrågan som finns styrs främst till lokaler i centrala lägen samt flexibla och moderna lokaler i ytterområdena. Stockholm Stockholms hyresmarknad är differentierad mellan Stockholm innerstad och Stockholm ytterområden. I Stockholm innerstad bedöms nedgången i hyrorna ha upphört under Återhämtningen på kontorshyresmarknaden förväntas fortsätta under slutet av Även kan tendenser till återhämtning ses i välbelägna ytterstadsområden. AP Fastigheters har under september genomfört en större uthyrning i Nacka Strand med kvm till WM-data. Samtidigt har Nobiskoncernen, som bland annat även äger Operakällaren, satsat i området genom att förvärva verksamheten i mäss- och konferensanläggningarna Factory, Tornvillan och Fabrikörsvillan. AP Fastigheters vakansgrad för det kommersiella beståndet uppgick per den sista september till 6 procent i Stockholms innerstad och 13 procent i Stockholms ytterområden. Snittet för marknaden som helhet var vid motsvarande tidpunkt enligt DTZ procent i Stockholms innerstad. DTZ anger den generella vakansgraden i i Stockholms ytterområden till cirka 15 procent samtidigt som det finns delmarknader med vakansgrader överstigande 20 procent. Uppsala Uppsalas hyresmarknad uppvisar en stabil uthyrningsgrad för kommersiella objekt. AP Fastigheters vakansgrad för det kommersiella beståndet uppgick per sista september till 5 procent. Snittet för marknaden som helhet var enligt DTZ i storleksordningen 5 procent. AP Fastigheter har även ett stort innehav av bostadsfastigheter i Uppsala. Efterfrågan på bostadslägenheter är fortsatt mycket hög. Göteborg I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter. Efterfrågan på bra välbelägna butiker är god i Göteborg city och förekommande vakanser beror vanligen på omflyttningar. Framöver förväntas hyresutvecklingen för butikslokaler uppvisar en fortsatt positiv trend beroende på gynnsamma förutsättningar för detaljhandeln. AP Fastigheters vakansgrad för det kommersiella beståndet uppgick per sista september till 4 procent. Snittet för marknaden som helhet var enligt DTZ runt 12 procent.

5 4 (18) Verksamhetsutfall Detta är AP Fastigheters tredje delårsrapport som är upprättad enligt IFRS. Jämförelsetalen för 2004 har omräknats enligt IFRS. Effekterna av övergången till IFRS beskrivs på sidan 9 och 10. Resultat januari - september 2005 Resultat efter skatt för perioden uppgick till Mkr (846 Mkr) eller 42,32 kr (21,15 kr) per aktie. Ökningen i resultatet är främst hänförlig till orealiserad värdeförändring som ingår med 988 Mkr (46 Mkr). Periodens redovisade skatt uppgår till 16 procent av resultat efter finansiella poster. Avvikelsen mot 28 procent förklaras främst av bolagsavyttringar. Resultat före skatt, exklusive realiserad och orealiserad värdeförändring samt avskrivning, uppgick till 957 Mkr (1 083 Mkr). Förändringen i resultatet är främst hänförlig till beståndsförändringar. Resultat från finansiella poster uppgick till -462 Mkr (-505 Mkr). Det förbättrade finansnettot förklaras främst av en lägre genomsnittlig ränta i låneportföljen. Resultat juli - september 2005 Resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till 399 Mkr (320 Mkr). Förbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av en positiv skatteeffekt som uppkommit vid bolagsavyttring. Hyresintäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 710 Mkr (780 Mkr) och driftnettot uppgick till 489 Mkr (521 Mkr). Förändringen i driftnettot är främst hänförlig till beståndsförändringar. Hyresintäkter AP Fastigheters hyresintäkter för januari - september uppgick till Mkr (2 493 Mkr), en minskning jämfört med motsvarande period föregående år förklarad av beståndsförändringar, en något ökad vakans och något lägre hyresnivåer. I ett mellan åren jämförbart bestånd, rensat för engångseffekter i form av lösen av hyra, minskade hyresintäkterna med en procent. AP Fastigheters samlade hyresvärde per den 1 oktober 2005 uppgick till Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick vid periodens utgång till 92 procent (92 procent).

6 5 (18) Ekonomisk uthyrningsgrad % Stockholms innerstad 94 Stockholms ytterstad 87 Uppsala 95 Göteborg 96 Kommersiellt totalt 91 Bostäder 99 Totalt 92 AP Fastigheters hyresgäster återfinns inom flertalet branscher. Statlig verksamhet dominerar och står för 28 procent av den kontrakterade kommersiella hyran. De 10 största hyresgästerna står för 28 procent av den kontrakterade hyran. Ingen enskild hyresgäst representerar mer än 10 procent av den kontrakterade hyran. Genomsnittlig återstående löptid i den kommersiella kontraktsportföljen per den 1 oktober 2005 uppgick till 5,2 år. Driftnetto Driftnettot för årets tre första kvartal uppgick till Mkr (1 611 Mkr). Försämringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av beståndsförändringar. Överskottsgraden i beståndet på 66 procent (65 procent) är något högre jämfört med samma period föregående år. I ett jämförbart bestånd, justerat för förtida lösen av hyra, minskar driftnettot med en procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förvaltning Lokaler Förvaltning Bostäder Koncernen totalt Jansepsept Jan- Jan- Jan- Jan- Jan- Helår sept sept Helår sept sept Helår Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Överskottsgrad, % Investeringsverksamheten Under perioden uppgick nettoinvesteringen till -703 Mkr ( Mkr). Förvärv Under kvartal tre har inga förvärv genomförts. Tidigare under året har AP Fastigheter förvärvat 5 kontorsfastigheter samt ett antal arrenden i Stockholm för ett fastighetsvärde om Mkr (0 Mkr). Det största enskilda förvärvet var resterande 50 procent av aktierna i Position Stockholm.

7 6 (18) Köpeskillingen för aktierna uppgick till 264 Mkr. Nedan redovisas påverkan på AP Fastigheters balansräkning genom förvärvet. Mkr Förvaltningsfastigheter 725 Goodwill* 26 Räntebärande skulder -420 Uppskjuten skatteskuld -45 Övrigt -22 Nettotillgångar 264 * Hänförlig till förvärvad uppskjuten skatteskuld I och med förvärvet byter de tidigare ägda aktierna i Position Stockholm karaktär, från att tidigare ha redovisats som ett joint venture i kvartal till att, från och med kvartal redovisas som ett dotterbolag. Förvärvet av Position Stockholm förväntas på helårsbasis öka AP Fastigheters hyresintäkter med 125 Mkr och resultat före skatt med 75 Mkr. I utfallet per den 30 september 2005 ingår hyresintäkter från innehavet med 39 Mkr och resultat före skatt med 44 Mkr hänförligt till tiden efter förvärvet. Projekt och lokalanpassningar Investeringar i projekt och lokalanpassningar uppgick under perioden till 202 Mkr (244 Mkr). Större projekt under perioden är anpassning av lokaler i kvarteret Lyckan vid Lindhagensplan, Västra Kungsholmen och kvarteret Tellus vid Telefonplan. Avyttringar och realiserad värdeförändring Under tredje kvartalet har AP Fastigheter avyttrat tre fastigheter. Hotell Sergel Plaza i Stockholm city och två fastigheter i Göteborg. Totalt har AP Fastigheter under januari till september avyttrat 51 fastigheter till ett fastighetsvärde om Mkr (2 389 Mkr). Fastigheterna har avyttrats till ett pris överstigande vid årsskiftet bedömt marknadsvärde med 6,1 procent. Realiserad värdeförändring uppgår till 92 Mkr (109 Mkr) för perioden. Antal fastigheter Pris/ fastighetsvärde Realiserad värdeförändring Bostäder Stockholm Bostäder Göteborg Summa Bostadsfastigheter Kommersiellt Stockholm Kommersiellt Göteborg Kommersiellt Övrigt Summa Kommersiellt Summa Övrigt Totalt avyttrat (för fastighetsförteckning se sidan 18)

8 7 (18) Fastighetsvärde samt orealiserad värdeförändring AP Fastigheters fastighetsbestånd har i redovisningen för kvartal klassificeras redovisningsmässigt som förvaltningsfastigheter, även om det i undantagsfall finns fastigheter där något mer än en obetydlig del nyttjas av ett koncernföretag för administrativa ändamål. Två gånger per år, vid helårs- och halvårsskiftet, värderar AP Fastigheter hela fastighetsbeståndet med hjälp av extern värderingsexpertis. Inför detta bokslut har ett urval av fastighetsbeståndet värderats av intern värderingsexpertis. Värdebedömningarna har utförts enligt riktlinjerna från Svenskt Fastighetsindex. För en mer detaljerad genomgång av värderingsmetodik se AP Fastigheters senaste årsredovisning sid De fastigheter som valts ut för värdering är de fastigheter som bedöms ha haft störst värdeförändring sedan halvårsskiftet. I övrigt antas gjorda investeringar vara värdehöjande med aktiverat belopp. Värdeutvecklingen under tredje kvartalet på de internvärderade fastigheterna är svagt positiv och härrör sig främst till effekter av omförhandlade kontrakt. Värdeutvecklingen under året kan framförallt hänföras till marknadens sänkta direktavkastningskrav. Fastighetsbeståndets sammanlagda marknadsvärde per den 30 september 2005 har bedömts till Mkr. Verkligt värde i balansräkningen uppgår till Mkr ( Mkr). Verkligt värde motsvarar fastigheternas marknadsvärde justerat med förvärvade uppskjutna skatteskulder uppkomna i samband med indirekta förvärv av fastigheter. Den orealiserade värdeförändringen uppgår till 988 Mkr (46 Mkr) för januari till september Finansiell ställning och likvida medel Eget kapital Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2005 till Mkr ( Mkr). Detta motsvarar en soliditet på 45 procent (45 procent). Räntebärande skulder och derivat Koncernens räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till Mkr ( Mkr). Den räntebärande skulden består främst av MTN-lån. Den säkerställda upplåningen motsvarar cirka 13 procent av fastigheternas marknadsvärde. Bekräftade och outnyttjade kreditfaciliteter och lånelöften uppgick på balansdagen till Mkr.

9 8 (18) Säkerställda lån 29% Räntebärande skulders fördelning MTN-lån 50% Certifikat 21% Ränte- och kapitalbindningsstrukturen följer en av styrelsen fastlagd normportfölj. Den genomsnittliga räntan för låneportföljen uppgick vid periodens utgång till 3,6 procent (4,0 procent) och den genomsnittliga räntebindningstiden, uppgick till 41 månader (21 månader). Räntebindning Andel Ränta Kapitalbindning Andel Förfall Mkr % % Mkr % Inom 1 år , år , år , år , år , år , år och över , , år * , *För detta lån gäller speciella villkor AP Fastigheter tillämpar säkringsredovisning i enlighet med IFRS och IAS 39. Den redovisningsmässiga konsekvensen av detta är att det egna kapitalet i den ingående balansen per den 1 januari 2005 har minskats med 123 Mkr hänförligt till undervärdet i derivatinstrumenten. Under januari till september 2005 har värdeförändringen i derivatinstrumenten medfört att det egna kapitalet har ökat med 30 Mkr, varav 13 Mkr har haft en positiv resultateffekt som förbättrat finansnettot. Kostnad för förtidslösen av lån och derivat har belastat räntekostnaderna med 97 Mkr.

10 9 (18) Finansnetto Jan-Sept 2005 Jan-Sept 2004 Ränteintäkter Räntebidrag 3 3 Värdeförändring av derivat 13 0 Räntekostnader Förtidslösen av lån Övriga finansiella kostnader -7-6 Finansnetto Räntetäckningsgraden uppgick på balansdagen till 3,1 gånger (3,1 gånger). Justeras för förtidslösen av lån, orealiserad värdeförändring på derivat samt engångskostnader uppgår räntetäckningsgraden till 3,8 gånger. Kassaflöde och likvida medel Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital uppgick under perioden till 634 Mkr (755 Mkr), vilket motsvarar ett kassaflöde per aktie om 15,85 kr (18,88 kr). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 949 Mkr (2 261 Mkr) och det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till Mkr (3 025 Mkr). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid utgången av perioden till 666 Mkr (1 400 Mkr). Från årsskiftet är det en minskning med 439 Mkr som beror på amortering av lån. Redovisningsprinciper och IFRS I enlighet med IAS-förordningen som antogs av EU år 2002 tillämpar AP Fastigheter från och med 2005 internationella redovisningsstandarder, IFRS samt de av EU antagna tolkningarna vad gällande standarderna, IFRIC, i sin koncernredovisning. Denna delårsrapport är utformad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Jämförelsetal för 2004 har omräknats i enlighet med IFRS. Nedan genomgås översiktligt effekter av omräkning på resultat- och balansräkning. För mer detaljerad information se AP Fastigheters årsredovisning för 2004 samt en mer utförlig redogörelse publicerad på Den största förändringen av de förändrade redovisningsprinciperna är att förvaltningsfastigheterna nu upptas till verkligt värde i balansräkningen i enlighet med IAS 40. Detta har i resultaträkningen lett till att avskrivningar för dessa samt realisationsvinster har försvunnit och istället har realiserad och orealiserade värdeförändringar tillkommit. I balansräkningen har det egna kapitalet ökat på grund härav med cirka 3,0 Mdr per den 31 december 2004.

11 10 (18) AP Fastigheter tillämpar säkringsredovisning i enlighet med IAS 39. IAS 39 tillämpas dock ej retroaktivt varför jämförelsesiffrorna för 2004 ej har omräknats med avseende på denna. Nedan redovisas översiktligt gjorda justeringar av jämförelsesiffrorna för resultat efter skatt. I noten för avstämning av eget kapital återfinns även gjorda justeringar av eget kapital. Resultat - brygga gamla redovisningsprinciper - IFRS Jan- sept 2004 Juli-sept 2004 Resultat efter skatt enligt tidigare redovisningsprinciper Återläggning avskrivning och reavinster Realiserad och orealiserd värdeförändring Övriga IFRS justeringar Resultat efter skatt enligt IFRS IFRS är föremål för löpande översyn och godkännande av EU. Förändringar kan fortfarande ske, vilket kan komma att påverka redovisade uppgifter för AP Fastigheters finansiella mål kommer inte att ändras i och med de nya redovisningsstandarderna då de redan sedan tidigare har tagit hänsyn till fastigheternas marknadsvärde. Moderbolaget tillämpar från och med den 1 januari 2005 RR 32, redovisning för juridiska personer. I sak innebär det att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning. Medarbetare Antalet medarbetare i koncernen uppgick vid utgången av perioden till 284 personer (302 personer). Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget AP Fastigheter AB (publ) består enbart av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier och andelar i fastighetsägande dotterföretag. Intäkterna i moderbolaget uppgick till 0 Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 510 Mkr (614 Mkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 616 Mkr (1 257 Mkr). Framtidsutsikter Prognosen för 2005 är oförändrad jämfört med målet, det vill säga att resultatet efter finansnettot, exklusive värdeförändringar, ska överstiga Mkr. Motsvarande resultat för årets första nio månader uppgick till 957 Mkr. Prognosen förutsätter ett oförändrat fastighetsbestånd, ett oförändrat konjunkturläge jämfört med situationen i slutet av kvartal tre 2005 och en genomsnittlig räntebärande skuld på 13,5 mdkr.

12 11 (18) Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång. Kommande informationstillfällen 13 februari, 2006 Bokslutskommuniké 2005 Stockholm den 31 oktober 2005 Per-Håkan Westin, verkställande direktör Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. För vidare information om delårsrapporten vänligen kontakta: Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Telefon e-post:

13 12 (18) Koncernen AP Fastigheter AB Resultaträkning (Mkr) Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Helår Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftkostnader Underhåll Fastighetsadministration Fastighetskatt Tomträttsavgäld Summa fastighetskostnader Driftnetto Avskrivningar Resultat övriga rörelsegrenar Central administration och marknadsföring Resultat från andel i joint ventures Rörelseresultat före värdeförändring Realiserad värdeförändring Orealiserad värdeförändring Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie 42,32 21,15 9,97 8,00 32,68 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring i rörelsekapital per aktie 15,85 18,88 5,40 7,33 26,50 Antal aktier Resultat före skatt, avskrivning, värdeförändring

14 13 (18) Balansräkning (Mkr) Anläggningstillgångar Goodwill Förvaltnings- och rörelsefastigheter Maskiner och inventarier Aktier och andelar i joint venture Andra finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och Skulder Eget kapital Skulder Långfristiga skulder Räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Övriga långfristiga ej räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

15 14 (18) Förändring av Eget kapital Ingående balans tidigare redovisningsprinciper Effekt av ändrad redovisningsprincip IFRS justering IAS 39, Finansiella instrument Justerad ingående balans IFRS Effekter av kassaflödessäkring Utdelning Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Justering av rörelsefastigheter till marknadsvärde Periodens resultat Vid periodens utgång

16 15 (18) Kassaflödesanalys (Mkr) Löpande verksamhet Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Helår Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Finansiella poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten e. förändring i rörelsekapital Investeringsverksamheten Investeringar i ägda fastigheter Förvärv av förvaltningsfastigheter Avyttring av förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Nettoförändring räntebärande lån Nettoförändring av övriga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Periodens förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens slut

17 16 (18) Nyckeltal Jan-sept Jan-sept Helår Fastighetsrelaterade uppgifter Hyresintäkter Uthyrningsgrad, hyra, % Driftsöverskottsmarginal, % Fastigheternas värde på balansdagen Investeringar Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljningar Nettoinvesteringar Area, Tkvm Finansrelaterade uppgifter Soliditet på balansdagen, % Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 3,1 2,9 Säkerställda skulder / Marknadsvärde, % Genomsnittlig ränta, % 3,6 4,0 3,9 Återstående genomsnittlig räntebindningstid, månader Övrigt Antal anställda

18 17 (18) Avyttrade fastigheter Antal fastigheter Kvm Vargen Bostäder Stockholm Johanneberg 4: Johanneberg 47: Johanneberg 47: Johanneberg 15: Johanneberg 15: Johanneberg 7: Bostäder Göteborg Summa Bostadsfastigheter Polacken Sparven Rovan Skansen Kommersiellt Stockholm Sävenäs 67: Kommersiellt Göteborg Tingshuset Gävle / Dala Kommersiellt Övriga orter Summa Kommersiella fastigheter Summa Förvärvade fastigheter Kontor Stockholm Antal fastigheter Kvm Getingen 11, Norrtull Stockholm Pennfäktaren 11, Vasagatan Stockholm % Position Stockholm* * Summa * Exklusive garage, byggrätter och arrenden

19 18 (18) Definitioner Area Uthyrningsbar area, exklusive area för garage och parkeringsplatser. Driftnetto Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, fastighetsanknuten administration samt fastighetsskatt och tomträttsavgäld. Driftsöverskottsmarginal Driftnetto i procent av hyresintäkter. Genomsnittlig ränta Genomsnittlig räntesats på den räntebärande låneportföljen vid periodens slut. Hyresvärde Kontrakterad hyra plus bedömd marknadshyra för outhyrda lokaler. Jämförbart bestånd De fastigheter som ingått i beståndet under hela rapporteringsperioden samt under hela jämförelseperioden. Kontrakterad hyra Summa hyra från kontrakt som löper per årsskiftet. Nettoinvesteringar Summan av köpeskilling för förvärvade fastigheter och kostnader som uppstår vid förvärvet som till exempel stämpelskatt plus investeringar i projekt minus försäljningspris för sålda fastigheter samt kostnader som uppstår i samband med avyttringen. Räntetäckningsgrad (EBITDA/finansnetto) Resultat före räntenetto justerat för avskrivningar, orealiserad och realiserad värdeförändring (EBITDA) dividerat med räntenettot. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut. Uthyrningsgrad, hyresvärde Hyresintäkter dividerat med hyresvärdet, uttryckt i procent.

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea

BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea BOKSLUTSRAPPORT 2009 Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef Moderator: Jonas Andersson Nordea AGENDA Sammanfattning 2009 Hyres- och fastighetsmarknad Vasakronan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 188,6 mkr (136,1) Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 167,3 mkr (119,9) Förvaltningsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer