Delårsrapport kvartal 3, 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport kvartal 3, 2005"

Transkript

1 AP Fastigheter Delårsrapport januari - september

2 Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter AB (publ) Periodens resultat efter skatt: Mkr (846 Mkr). Periodens resultat före skatt, exklusive realiserad och orealiserad värdeförändring samt avskrivning: 957 Mkr (1 083 Mkr). Hyresintäkterna för perioden: Mkr (2 493 Mkr). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 1 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden vid periodens utgång: 92 procent (92 procent). Driftnettot för perioden: Mkr (1 611 Mkr). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade driftnettot med 1 procent. 51 fastigheter har avyttrats under året till ett värde av Mkr (2 389 Mkr) och 5 fastigheter har förvärvats för Mkr (0 Mkr). Ekonomiska data Mkr 2005 Jansept 2004 Jansept 1) 2004 Helår 1) Hyresintäkter Uthyrningsgrad, % Driftsöverskottsmarginal, % Resultat efter skatt Kassaflöde från löpande verksamhet Marknadsvärde fastigheter på balansdagen Nettoinvestering Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 3,1 2,9 1) Omräknat enligt IFRS där tillämpligt se vidare sid 9 och 10 AP Fastigheter AB (publ) Styrelsens säte Stockholm, Box 16292, Stockholm Org.nr , tel ,

3 2 (18) AP Fastigheter i korthet AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 30,5 miljarder kronor per den 30 september Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostäder på ett fåtal utvalda orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. Cirka 70 procent av fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Alviks Strand, Positionen i Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter, t.ex. Uppsala Science Park. Marknadsvärde fördelat efter lokalkategorier Marknadsvärde fördelat efter geografisk spridning Butik 12% Övrigt 8% Göteborg 12% Uppsala 20% Bostäder 17% Kontor 63% Stockholm 68% Övrigt 0% AP Fastigheters affärsidé är att äga fastigheter i svenska storstadsregioner med tillväxtförutsättningar. Mervärden skapas genom en aktiv transaktionsverksamhet, fastighetsutveckling, serviceinriktad förvaltning och synergier mellan dessa. AP Fastigheter ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Fastighetsmarknaden Den svenska fastighetsmarknaden har under hösten kännetecknats av många och stora transaktioner. Transaktionerna gäller främst centralt belägna och moderna kontor på Stockholmsmarknaden. I transaktionerna kan sänkta direktavkastningsnivåer avläsas. Enligt DTZ är direktavkastningsnivån vid utgången av kvartal för kommersiella lokaler i genomsnitt i Stockholm innerstad 5,25 procent, Stockholm ytterstad 6,25 procent, Göteborg 6,00 procent och Uppsala 6,25 procent. Detta är en sänkning på samtliga AP Fastigheters delmarknader jämfört med årsskiftet 2004 / Intresset för den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt stort hos utländska aktörer och då främst de nordiska aktörerna som på allvar har etablerat sig på den svenska fastighetsmarknaden.

4 3 (18) Lokalhyresmarknaden Lokalhyresmarknaderna på samtliga orter där AP Fastigheter verkar kännetecknas av viss optimism, även om svag tillväxt fortfarande gör att få hyresgäster expanderar och få nystartade företag tillkommer. I Stockholm, AP Fastigheters enskilt största marknad, medför detta att den efterfrågan som finns styrs främst till lokaler i centrala lägen samt flexibla och moderna lokaler i ytterområdena. Stockholm Stockholms hyresmarknad är differentierad mellan Stockholm innerstad och Stockholm ytterområden. I Stockholm innerstad bedöms nedgången i hyrorna ha upphört under Återhämtningen på kontorshyresmarknaden förväntas fortsätta under slutet av Även kan tendenser till återhämtning ses i välbelägna ytterstadsområden. AP Fastigheters har under september genomfört en större uthyrning i Nacka Strand med kvm till WM-data. Samtidigt har Nobiskoncernen, som bland annat även äger Operakällaren, satsat i området genom att förvärva verksamheten i mäss- och konferensanläggningarna Factory, Tornvillan och Fabrikörsvillan. AP Fastigheters vakansgrad för det kommersiella beståndet uppgick per den sista september till 6 procent i Stockholms innerstad och 13 procent i Stockholms ytterområden. Snittet för marknaden som helhet var vid motsvarande tidpunkt enligt DTZ procent i Stockholms innerstad. DTZ anger den generella vakansgraden i i Stockholms ytterområden till cirka 15 procent samtidigt som det finns delmarknader med vakansgrader överstigande 20 procent. Uppsala Uppsalas hyresmarknad uppvisar en stabil uthyrningsgrad för kommersiella objekt. AP Fastigheters vakansgrad för det kommersiella beståndet uppgick per sista september till 5 procent. Snittet för marknaden som helhet var enligt DTZ i storleksordningen 5 procent. AP Fastigheter har även ett stort innehav av bostadsfastigheter i Uppsala. Efterfrågan på bostadslägenheter är fortsatt mycket hög. Göteborg I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter. Efterfrågan på bra välbelägna butiker är god i Göteborg city och förekommande vakanser beror vanligen på omflyttningar. Framöver förväntas hyresutvecklingen för butikslokaler uppvisar en fortsatt positiv trend beroende på gynnsamma förutsättningar för detaljhandeln. AP Fastigheters vakansgrad för det kommersiella beståndet uppgick per sista september till 4 procent. Snittet för marknaden som helhet var enligt DTZ runt 12 procent.

5 4 (18) Verksamhetsutfall Detta är AP Fastigheters tredje delårsrapport som är upprättad enligt IFRS. Jämförelsetalen för 2004 har omräknats enligt IFRS. Effekterna av övergången till IFRS beskrivs på sidan 9 och 10. Resultat januari - september 2005 Resultat efter skatt för perioden uppgick till Mkr (846 Mkr) eller 42,32 kr (21,15 kr) per aktie. Ökningen i resultatet är främst hänförlig till orealiserad värdeförändring som ingår med 988 Mkr (46 Mkr). Periodens redovisade skatt uppgår till 16 procent av resultat efter finansiella poster. Avvikelsen mot 28 procent förklaras främst av bolagsavyttringar. Resultat före skatt, exklusive realiserad och orealiserad värdeförändring samt avskrivning, uppgick till 957 Mkr (1 083 Mkr). Förändringen i resultatet är främst hänförlig till beståndsförändringar. Resultat från finansiella poster uppgick till -462 Mkr (-505 Mkr). Det förbättrade finansnettot förklaras främst av en lägre genomsnittlig ränta i låneportföljen. Resultat juli - september 2005 Resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till 399 Mkr (320 Mkr). Förbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av en positiv skatteeffekt som uppkommit vid bolagsavyttring. Hyresintäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 710 Mkr (780 Mkr) och driftnettot uppgick till 489 Mkr (521 Mkr). Förändringen i driftnettot är främst hänförlig till beståndsförändringar. Hyresintäkter AP Fastigheters hyresintäkter för januari - september uppgick till Mkr (2 493 Mkr), en minskning jämfört med motsvarande period föregående år förklarad av beståndsförändringar, en något ökad vakans och något lägre hyresnivåer. I ett mellan åren jämförbart bestånd, rensat för engångseffekter i form av lösen av hyra, minskade hyresintäkterna med en procent. AP Fastigheters samlade hyresvärde per den 1 oktober 2005 uppgick till Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick vid periodens utgång till 92 procent (92 procent).

6 5 (18) Ekonomisk uthyrningsgrad % Stockholms innerstad 94 Stockholms ytterstad 87 Uppsala 95 Göteborg 96 Kommersiellt totalt 91 Bostäder 99 Totalt 92 AP Fastigheters hyresgäster återfinns inom flertalet branscher. Statlig verksamhet dominerar och står för 28 procent av den kontrakterade kommersiella hyran. De 10 största hyresgästerna står för 28 procent av den kontrakterade hyran. Ingen enskild hyresgäst representerar mer än 10 procent av den kontrakterade hyran. Genomsnittlig återstående löptid i den kommersiella kontraktsportföljen per den 1 oktober 2005 uppgick till 5,2 år. Driftnetto Driftnettot för årets tre första kvartal uppgick till Mkr (1 611 Mkr). Försämringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av beståndsförändringar. Överskottsgraden i beståndet på 66 procent (65 procent) är något högre jämfört med samma period föregående år. I ett jämförbart bestånd, justerat för förtida lösen av hyra, minskar driftnettot med en procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förvaltning Lokaler Förvaltning Bostäder Koncernen totalt Jansepsept Jan- Jan- Jan- Jan- Jan- Helår sept sept Helår sept sept Helår Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftnetto Överskottsgrad, % Investeringsverksamheten Under perioden uppgick nettoinvesteringen till -703 Mkr ( Mkr). Förvärv Under kvartal tre har inga förvärv genomförts. Tidigare under året har AP Fastigheter förvärvat 5 kontorsfastigheter samt ett antal arrenden i Stockholm för ett fastighetsvärde om Mkr (0 Mkr). Det största enskilda förvärvet var resterande 50 procent av aktierna i Position Stockholm.

7 6 (18) Köpeskillingen för aktierna uppgick till 264 Mkr. Nedan redovisas påverkan på AP Fastigheters balansräkning genom förvärvet. Mkr Förvaltningsfastigheter 725 Goodwill* 26 Räntebärande skulder -420 Uppskjuten skatteskuld -45 Övrigt -22 Nettotillgångar 264 * Hänförlig till förvärvad uppskjuten skatteskuld I och med förvärvet byter de tidigare ägda aktierna i Position Stockholm karaktär, från att tidigare ha redovisats som ett joint venture i kvartal till att, från och med kvartal redovisas som ett dotterbolag. Förvärvet av Position Stockholm förväntas på helårsbasis öka AP Fastigheters hyresintäkter med 125 Mkr och resultat före skatt med 75 Mkr. I utfallet per den 30 september 2005 ingår hyresintäkter från innehavet med 39 Mkr och resultat före skatt med 44 Mkr hänförligt till tiden efter förvärvet. Projekt och lokalanpassningar Investeringar i projekt och lokalanpassningar uppgick under perioden till 202 Mkr (244 Mkr). Större projekt under perioden är anpassning av lokaler i kvarteret Lyckan vid Lindhagensplan, Västra Kungsholmen och kvarteret Tellus vid Telefonplan. Avyttringar och realiserad värdeförändring Under tredje kvartalet har AP Fastigheter avyttrat tre fastigheter. Hotell Sergel Plaza i Stockholm city och två fastigheter i Göteborg. Totalt har AP Fastigheter under januari till september avyttrat 51 fastigheter till ett fastighetsvärde om Mkr (2 389 Mkr). Fastigheterna har avyttrats till ett pris överstigande vid årsskiftet bedömt marknadsvärde med 6,1 procent. Realiserad värdeförändring uppgår till 92 Mkr (109 Mkr) för perioden. Antal fastigheter Pris/ fastighetsvärde Realiserad värdeförändring Bostäder Stockholm Bostäder Göteborg Summa Bostadsfastigheter Kommersiellt Stockholm Kommersiellt Göteborg Kommersiellt Övrigt Summa Kommersiellt Summa Övrigt Totalt avyttrat (för fastighetsförteckning se sidan 18)

8 7 (18) Fastighetsvärde samt orealiserad värdeförändring AP Fastigheters fastighetsbestånd har i redovisningen för kvartal klassificeras redovisningsmässigt som förvaltningsfastigheter, även om det i undantagsfall finns fastigheter där något mer än en obetydlig del nyttjas av ett koncernföretag för administrativa ändamål. Två gånger per år, vid helårs- och halvårsskiftet, värderar AP Fastigheter hela fastighetsbeståndet med hjälp av extern värderingsexpertis. Inför detta bokslut har ett urval av fastighetsbeståndet värderats av intern värderingsexpertis. Värdebedömningarna har utförts enligt riktlinjerna från Svenskt Fastighetsindex. För en mer detaljerad genomgång av värderingsmetodik se AP Fastigheters senaste årsredovisning sid De fastigheter som valts ut för värdering är de fastigheter som bedöms ha haft störst värdeförändring sedan halvårsskiftet. I övrigt antas gjorda investeringar vara värdehöjande med aktiverat belopp. Värdeutvecklingen under tredje kvartalet på de internvärderade fastigheterna är svagt positiv och härrör sig främst till effekter av omförhandlade kontrakt. Värdeutvecklingen under året kan framförallt hänföras till marknadens sänkta direktavkastningskrav. Fastighetsbeståndets sammanlagda marknadsvärde per den 30 september 2005 har bedömts till Mkr. Verkligt värde i balansräkningen uppgår till Mkr ( Mkr). Verkligt värde motsvarar fastigheternas marknadsvärde justerat med förvärvade uppskjutna skatteskulder uppkomna i samband med indirekta förvärv av fastigheter. Den orealiserade värdeförändringen uppgår till 988 Mkr (46 Mkr) för januari till september Finansiell ställning och likvida medel Eget kapital Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2005 till Mkr ( Mkr). Detta motsvarar en soliditet på 45 procent (45 procent). Räntebärande skulder och derivat Koncernens räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till Mkr ( Mkr). Den räntebärande skulden består främst av MTN-lån. Den säkerställda upplåningen motsvarar cirka 13 procent av fastigheternas marknadsvärde. Bekräftade och outnyttjade kreditfaciliteter och lånelöften uppgick på balansdagen till Mkr.

9 8 (18) Säkerställda lån 29% Räntebärande skulders fördelning MTN-lån 50% Certifikat 21% Ränte- och kapitalbindningsstrukturen följer en av styrelsen fastlagd normportfölj. Den genomsnittliga räntan för låneportföljen uppgick vid periodens utgång till 3,6 procent (4,0 procent) och den genomsnittliga räntebindningstiden, uppgick till 41 månader (21 månader). Räntebindning Andel Ränta Kapitalbindning Andel Förfall Mkr % % Mkr % Inom 1 år , år , år , år , år , år , år och över , , år * , *För detta lån gäller speciella villkor AP Fastigheter tillämpar säkringsredovisning i enlighet med IFRS och IAS 39. Den redovisningsmässiga konsekvensen av detta är att det egna kapitalet i den ingående balansen per den 1 januari 2005 har minskats med 123 Mkr hänförligt till undervärdet i derivatinstrumenten. Under januari till september 2005 har värdeförändringen i derivatinstrumenten medfört att det egna kapitalet har ökat med 30 Mkr, varav 13 Mkr har haft en positiv resultateffekt som förbättrat finansnettot. Kostnad för förtidslösen av lån och derivat har belastat räntekostnaderna med 97 Mkr.

10 9 (18) Finansnetto Jan-Sept 2005 Jan-Sept 2004 Ränteintäkter Räntebidrag 3 3 Värdeförändring av derivat 13 0 Räntekostnader Förtidslösen av lån Övriga finansiella kostnader -7-6 Finansnetto Räntetäckningsgraden uppgick på balansdagen till 3,1 gånger (3,1 gånger). Justeras för förtidslösen av lån, orealiserad värdeförändring på derivat samt engångskostnader uppgår räntetäckningsgraden till 3,8 gånger. Kassaflöde och likvida medel Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital uppgick under perioden till 634 Mkr (755 Mkr), vilket motsvarar ett kassaflöde per aktie om 15,85 kr (18,88 kr). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 949 Mkr (2 261 Mkr) och det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till Mkr (3 025 Mkr). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid utgången av perioden till 666 Mkr (1 400 Mkr). Från årsskiftet är det en minskning med 439 Mkr som beror på amortering av lån. Redovisningsprinciper och IFRS I enlighet med IAS-förordningen som antogs av EU år 2002 tillämpar AP Fastigheter från och med 2005 internationella redovisningsstandarder, IFRS samt de av EU antagna tolkningarna vad gällande standarderna, IFRIC, i sin koncernredovisning. Denna delårsrapport är utformad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Jämförelsetal för 2004 har omräknats i enlighet med IFRS. Nedan genomgås översiktligt effekter av omräkning på resultat- och balansräkning. För mer detaljerad information se AP Fastigheters årsredovisning för 2004 samt en mer utförlig redogörelse publicerad på Den största förändringen av de förändrade redovisningsprinciperna är att förvaltningsfastigheterna nu upptas till verkligt värde i balansräkningen i enlighet med IAS 40. Detta har i resultaträkningen lett till att avskrivningar för dessa samt realisationsvinster har försvunnit och istället har realiserad och orealiserade värdeförändringar tillkommit. I balansräkningen har det egna kapitalet ökat på grund härav med cirka 3,0 Mdr per den 31 december 2004.

11 10 (18) AP Fastigheter tillämpar säkringsredovisning i enlighet med IAS 39. IAS 39 tillämpas dock ej retroaktivt varför jämförelsesiffrorna för 2004 ej har omräknats med avseende på denna. Nedan redovisas översiktligt gjorda justeringar av jämförelsesiffrorna för resultat efter skatt. I noten för avstämning av eget kapital återfinns även gjorda justeringar av eget kapital. Resultat - brygga gamla redovisningsprinciper - IFRS Jan- sept 2004 Juli-sept 2004 Resultat efter skatt enligt tidigare redovisningsprinciper Återläggning avskrivning och reavinster Realiserad och orealiserd värdeförändring Övriga IFRS justeringar Resultat efter skatt enligt IFRS IFRS är föremål för löpande översyn och godkännande av EU. Förändringar kan fortfarande ske, vilket kan komma att påverka redovisade uppgifter för AP Fastigheters finansiella mål kommer inte att ändras i och med de nya redovisningsstandarderna då de redan sedan tidigare har tagit hänsyn till fastigheternas marknadsvärde. Moderbolaget tillämpar från och med den 1 januari 2005 RR 32, redovisning för juridiska personer. I sak innebär det att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning. Medarbetare Antalet medarbetare i koncernen uppgick vid utgången av perioden till 284 personer (302 personer). Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget AP Fastigheter AB (publ) består enbart av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier och andelar i fastighetsägande dotterföretag. Intäkterna i moderbolaget uppgick till 0 Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 510 Mkr (614 Mkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 616 Mkr (1 257 Mkr). Framtidsutsikter Prognosen för 2005 är oförändrad jämfört med målet, det vill säga att resultatet efter finansnettot, exklusive värdeförändringar, ska överstiga Mkr. Motsvarande resultat för årets första nio månader uppgick till 957 Mkr. Prognosen förutsätter ett oförändrat fastighetsbestånd, ett oförändrat konjunkturläge jämfört med situationen i slutet av kvartal tre 2005 och en genomsnittlig räntebärande skuld på 13,5 mdkr.

12 11 (18) Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång. Kommande informationstillfällen 13 februari, 2006 Bokslutskommuniké 2005 Stockholm den 31 oktober 2005 Per-Håkan Westin, verkställande direktör Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. För vidare information om delårsrapporten vänligen kontakta: Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Telefon e-post:

13 12 (18) Koncernen AP Fastigheter AB Resultaträkning (Mkr) Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Helår Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftkostnader Underhåll Fastighetsadministration Fastighetskatt Tomträttsavgäld Summa fastighetskostnader Driftnetto Avskrivningar Resultat övriga rörelsegrenar Central administration och marknadsföring Resultat från andel i joint ventures Rörelseresultat före värdeförändring Realiserad värdeförändring Orealiserad värdeförändring Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter och liknande resultatposter Finansiella kostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie 42,32 21,15 9,97 8,00 32,68 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring i rörelsekapital per aktie 15,85 18,88 5,40 7,33 26,50 Antal aktier Resultat före skatt, avskrivning, värdeförändring

14 13 (18) Balansräkning (Mkr) Anläggningstillgångar Goodwill Förvaltnings- och rörelsefastigheter Maskiner och inventarier Aktier och andelar i joint venture Andra finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och Skulder Eget kapital Skulder Långfristiga skulder Räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Övriga långfristiga ej räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

15 14 (18) Förändring av Eget kapital Ingående balans tidigare redovisningsprinciper Effekt av ändrad redovisningsprincip IFRS justering IAS 39, Finansiella instrument Justerad ingående balans IFRS Effekter av kassaflödessäkring Utdelning Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Justering av rörelsefastigheter till marknadsvärde Periodens resultat Vid periodens utgång

16 15 (18) Kassaflödesanalys (Mkr) Löpande verksamhet Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Helår Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Finansiella poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten e. förändring i rörelsekapital Investeringsverksamheten Investeringar i ägda fastigheter Förvärv av förvaltningsfastigheter Avyttring av förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Nettoförändring räntebärande lån Nettoförändring av övriga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Periodens förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens slut

17 16 (18) Nyckeltal Jan-sept Jan-sept Helår Fastighetsrelaterade uppgifter Hyresintäkter Uthyrningsgrad, hyra, % Driftsöverskottsmarginal, % Fastigheternas värde på balansdagen Investeringar Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljningar Nettoinvesteringar Area, Tkvm Finansrelaterade uppgifter Soliditet på balansdagen, % Räntetäckningsgrad, ggr 3,1 3,1 2,9 Säkerställda skulder / Marknadsvärde, % Genomsnittlig ränta, % 3,6 4,0 3,9 Återstående genomsnittlig räntebindningstid, månader Övrigt Antal anställda

18 17 (18) Avyttrade fastigheter Antal fastigheter Kvm Vargen Bostäder Stockholm Johanneberg 4: Johanneberg 47: Johanneberg 47: Johanneberg 15: Johanneberg 15: Johanneberg 7: Bostäder Göteborg Summa Bostadsfastigheter Polacken Sparven Rovan Skansen Kommersiellt Stockholm Sävenäs 67: Kommersiellt Göteborg Tingshuset Gävle / Dala Kommersiellt Övriga orter Summa Kommersiella fastigheter Summa Förvärvade fastigheter Kontor Stockholm Antal fastigheter Kvm Getingen 11, Norrtull Stockholm Pennfäktaren 11, Vasagatan Stockholm % Position Stockholm* * Summa * Exklusive garage, byggrätter och arrenden

19 18 (18) Definitioner Area Uthyrningsbar area, exklusive area för garage och parkeringsplatser. Driftnetto Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, fastighetsanknuten administration samt fastighetsskatt och tomträttsavgäld. Driftsöverskottsmarginal Driftnetto i procent av hyresintäkter. Genomsnittlig ränta Genomsnittlig räntesats på den räntebärande låneportföljen vid periodens slut. Hyresvärde Kontrakterad hyra plus bedömd marknadshyra för outhyrda lokaler. Jämförbart bestånd De fastigheter som ingått i beståndet under hela rapporteringsperioden samt under hela jämförelseperioden. Kontrakterad hyra Summa hyra från kontrakt som löper per årsskiftet. Nettoinvesteringar Summan av köpeskilling för förvärvade fastigheter och kostnader som uppstår vid förvärvet som till exempel stämpelskatt plus investeringar i projekt minus försäljningspris för sålda fastigheter samt kostnader som uppstår i samband med avyttringen. Räntetäckningsgrad (EBITDA/finansnetto) Resultat före räntenetto justerat för avskrivningar, orealiserad och realiserad värdeförändring (EBITDA) dividerat med räntenettot. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut. Uthyrningsgrad, hyresvärde Hyresintäkter dividerat med hyresvärdet, uttryckt i procent.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 PERIODEN I KORTHET JANUARI JUNI 2015 c Periodens hyresintäkter uppgick till 647 mkr (649) c Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207) c Värdeförändringar i fastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Årets resultat efter skatt uppgick till 1 435 mnkr (1 733), motsvarande 6,96 kronor per aktie (8,40). Resultatnedgången förklaras av årets lägre orealiserade värdeförändringar jämfört

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

Strategi för värdetillväxt

Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer