Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö

2 Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 kl Mötets öppnande Britta Lejon 2. Val av mötesfunktionärer 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av föredragningslista 5. Verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår Niclas Lindberg Bilaga 1 och 2 (Två häften) 6. Revisorernas berättelse 7. Beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar 8. Beslut om ansvarsfrihet 9. Fastställande av verksamhetsplan Niclas Lindberg Bilaga Behandling av motioner a). Ang priset för Biblioteksdagarna Henrik Åslund Bilaga 4 b). Ang Nordiskt nätverk för barnbibliotek Britta Lejon Bilaga Beslut om ersättningar till förtroendevalda. Roland Tiger, valberedningens ordf 12. Fastställande av medlemsavgifter Niclas Lindberg Bilaga Fastställande av budget 2006 Niclas Lindberg Bilaga Val av styrelse Roland Tiger Bilaga Val av revisorer med ersättare Roland Tiger Bilaga Val av valberedning, fem personer varav en sammankallande 17. Ev övriga frågor 18. Avslutning Britta Lejon

3 Arbetsordning vid Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj Närvaro- och yttranderätt liksom förslags- och rösträtt tillkommer varje medlem i Svensk Biblioteksförening. Mötespresidiet kan ge yttranderätt till annan närvarande. Ordet begärs skriftligt eller med röstkort. 2. Yrkanden ska lämnas skriftligt till mötespresidiet. 3. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet när inget annat är stadgat. Vid årsmöte sker omröstning öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. 4. Beslut vid val sker genom acklamation eller om något ombud så begär, genom sluten omröstning. Vid lika röstetal skiljer lotten. Om vid personval ingen kandidat erhåller mer än halva antalet röster görs ny omröstning mellan de två som erhållit flest röster. 5. Röstning genom fullmakt är inte tillåten för enskilda medlemmar. Enskild medlem har utöver egen röst rätt att företräda högst en institutionell medlem. 6. Röstsedel ska kasseras om den upptar fler namn på valbara kandidater än det antal som ska väljas samt om den upptar annat namn än till valet nominerad kandidat. 7. I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet. För institutionella medlemmar gäller följande: Antal röster vid årsmötet Grupp 1 1 5,0 årsarbetare 2 (blå röstsedel) Grupp ,00 årsarbetare 3 (orange röstsedel) Grupp 3 30,01 årsarbetare 4 (grön röstsedel) Enskilda medlemmar har gul röstsedel med 1 röst.

4 Svensk Biblioteksförening Bilaga 3 Verksamhetsplan VERKSAMHETSPLAN för Svensk Biblioteksförening Vision Verksamhetsidé och kännetecken Mål Viktiga aktiviteter Organisation

5 1. Biblioteksvision Bibliotekens huvuduppgifter är att garantera fri tillgång till information, stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer, verka för läskunnighet samt stimulera kulturell mångfald och kontakter mellan olika kulturer. Offentligt finansierade bibliotek av god standard tillgängliga för alla med stöd i särskild lagstiftning och i en nationell bibliotekspolitik utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, en levande demokrati, yttrandefrihet och kulturell utveckling. Svensk Biblioteksförening vill att: alla invånare har god och likvärdig tillgång till biblioteksservice under alla skeenden i livet. Sverige har ett väl samverkande bibliotekssystem med hög kvalitet och kompetens, som ses som en självklar del av den grundläggande infrastrukturen. samtliga offentligt finansierade bibliotek ska ses som en del av det nationella bibliotekssystemet, omfattas av en bibliotekslag och en nationell bibliotekspolitik. 2. Verksamhetsidé för Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening är en ideell partipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Svensk Biblioteksförening ska bilda opinion, bedriva lobbning, främja medlemmarna, samverka med andra närliggande aktörer och samordna bibliotekssystem (katalogisering, klassificering, indexering). Detta sker bl a genom att Svensk Biblioteksförening: bedriver aktiv opinionsbildning och lobbning, företräder det svenska biblioteksväsendet samt värnar och tillvaratar dess och dess brukares intressen. bevakar lagstiftning av betydelse för biblioteken och är en aktiv remissinstans. påverkar regering och riksdag så att bibliotekslagen har ett starkt innehåll, följer och uppmärksammar hur kommuner och andra huvudmän efterlever densamma samt verkar för en ökad medvetenhet hos allmänheten om lagen och dess intentioner. i sitt arbete gentemot regering, riksdag, landsting/regioner, kommuner och statliga myndigheter tydliggör bibliotekens betydelse för demokrati, yttrandefrihet och samhällsinformation.

6 hävdar bibliotekens roll att spegla olika åsikter. värnar demokrati och yttrandefrihet, bl a genom stöd till organisationer verksamma inom området. främjar läsning och bildning genom att verka för goda villkor för biblioteken i dessa avseenden. uppmärksammar författarskap samt förtjänstfulla insatser inom informations- och biblioteksvetenskap och biblioteksverksamhet genom utdelning av olika priser. genom Biblioteksbladet erbjuder ett ledande forum för biblioteksdebatt i Sverige och tillser att föreningens hemsida är ett forum för debatt och informationsutbyte. har ett omfattande och brett utbud av seminarier och konferenser. erbjuder de enskilda medlemmarna möjlighet att delta i specialgrupper. deltar i arbetet med att utveckla och underhålla klassifikations-, katalogiserings- och indexeringssystem. har kontinuerliga kontakter med närliggande institutioner och organisationer samt främjar och deltar i samarbete mellan alla typer av bibliotek och mellan biblioteken och andra aktörer. samarbetar med de nordiska biblioteksföreningarna och europeiska och internationella organisationer som bl a IFLA och EBLIDA samt stimulerar medlemmarnas internationella kontakter bl a genom resestipendier. 3. Kännetecken Svensk Biblioteksförening ska kännetecknas av att man upplevs som: Omvärldsorienterad Verklighetsförankrad Utvecklingsorienterad genom att med god omvärldsbevakning och samverkan tillse att ha adekvat underlag för ställningstaganden och agerande genom att göra en god analys av omvärlds- och andra faktorer som påverkar biblioteken och i alla lägen företräda det realistiskt möjliga inte det utopiskt önskvärda genom att levandegöra spänningsfältet mellan det för dagen realistiska och det framtida möjliga och genom att bejaka förändringar, teknikutveckling och nya uppdrag

7 Trovärdig Resultatinriktad genom att vinnlägga sig om att vara omvärldsorienterad och verklighetsförankrad genom att fokusera på att nå konkreta och mätbara resultat 4. Mål Svensk Biblioteksförening har mål dels för föreningens opinionsbildande arbete och lobbningsarbetet dels för föreningsverksamheten: 4.1 Mål i förhållande till visionen En nationell plan och nationella mål antas för bibliotekspolitiken. De nationella målen och bibliotekslagen följs upp i lokala biblioteksplaner i landets samtliga kommuner och landsting. Minst 75% av landets kommuner och landsting har antagit biblioteksplaner innan 2007 års utgång. Statliga medel avsätts för biblioteksforskning och fortbildning för biblioteksanställda. Alla invånare ges tillgång till folkbiblioteksservice av hög standard. Tillgången till biblioteksservice förbättras, bl a genom en ökad satsning på bokbussar och bokbilar som alternativ till fasta biblioteksfilialer. Kvaliteten på verksamheten prioriteras alltid främst i olika valsituationer. Alla brukare vid institutioner för vård och omsorg ges en likvärdig tillgång till information och litteratur som stöd i vård- och tillfrisknandeprocessen. Varje landsting eller annan offentligfinansierad vård- eller omsorgsgivare är skyldig att ha verksamhet med brukarbibliotek, vilka ingår som en del av det offentligt finansierade bibliotekssystemet och omfattas av bibliotekslagen. Alla elever i grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen ges tillgång till bemannade skolbibliotek. Antalet skolbibliotek inom grundskolan som är bemannade 6 timmar eller mer i veckan ökar i förhållande till dagens 53%. Alla studerande vid universitet och högskolor ges tillgång till universitetseller högskolebibliotek. Forskare och övrig berörd personal vid statliga myndigheter och offentliga institutioner ges tillgång till adekvat vetenskaplig information. Statliga myndigheter och offentliga institutioner som bevakar och/eller bedriver forskning är skyldiga att bedriva biblioteksverksamhet. Denna ingår som en del av det offentligt finansierade bibliotekssystemet och omfattas av bibliotekslagen.

8 All offentligt finansierad forskning publiceras Open access i enlighet med Berlindeklarationen. Pliktleveranssystemet, som är en förutsättning för en grundläggande informationsfrihet, utökas till att även gälla digitalt material. Ett statligt ekonomiskt stöd finns för biblioteksutveckling och för inköp av olika typer av media, teknisk utrustning för lärande och läsning samt handledning för såväl barn som vuxna. 4.2 Resultatmål för föreningsverksamheten Fler medlemmar är nöjda med sitt medlemskap i Svensk Biblioteksförening och anser att föreningen bedriver rätt verksamhet. För att erbjuda medlemmar och biblioteksverksamma möjlighet till kompetensutveckling anordnas konferenser och andra aktiviteter. 75% av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda. Biblioteksdagarna genomförs med minst lika många deltagare som året innan. Antalet medlemmar ökar från år till år. Biblioteksbladet (BBL) utkommer med 10 nummer per år. 75% av medlemmarna är nöjda med innehållet. Föreningens hemsida är aktuell, uppdaterad och lättnavigerad och speglar föreningens verksamhet, ståndpunkter och biblioteksdebatten. 75% av medlemmarna är nöjda med hemsidan. 5. Viktiga aktiviteter för opinionsbildning och lobbning På olika sätt lyfta biblioteksfrågorna inför valet, t ex genom att formulera konkreta valkrav, publicera debattartiklar och delta i Almedalen. Löpande ta fram egna undersökningar, rapporter och sammanställningar för att öka kunskapen om bibliotekens verksamhet och förutsättningar. Bygga ut och underhålla ett nätverk av biblioteksansvariga- och intresserade politiker och tjänstemän i riksdagen. Bevaka de olika riksdagspartiernas motioner med betydelse för biblioteken och bidra med underlag till frågor, interpellationer och motioner.

9 Ta fram talarmanus /talpunkter för föreningens utåtriktade verksamhet och ett presentationsmaterial om föreningen och dess ståndpunkter. Bevaka hur kommunerna antar biblioteksplaner och uppmärksamma det t ex via hemsidan. Följa Aktionsgruppen för barnkulturs arbete och uppmärksamma frågor av betydelse för biblioteken. Löpande genomföra lokala aktioner till stöd för biblioteksverksamheten. Löpande delta i och stimulera debatten om nationell bibliotekspolitik. Bevaka regeringens initiativ för skolbiblioteken. På olika sätt verka för bibliotekslagen, ökad tillsyn och sanktionsmöjligheter. Vidta konkreta åtgärder för att stimulera Open access. Uppmärksamma yttrandefrihetsfrågorna vid deltagandet på Bok & Bibliotek Under 2006 förbereda en större bibliotekskampanj för åren Organisation I enlighet med stadgarna leds föreningens arbete av styrelsen. Styrelsen kan inom sig utse ett eller flera utskott. Styrelsen ska upprätta en delegationsordning för verksamheten samt fastställa instruktion för generalsekreterare som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, kansliet och generalsekreteraren. Inom Svensk Biblioteksförening kan det bildas regionföreningar. Föreningarna har till uppgift att inom en region verka för att skapa nätverk mellan föreningens medlemmar. Det sker bland annat genom att arrangera föreläsningar, studiebesök och diskussioner. Föreningar initieras av intresserade medlemmar eller av styrelsen. Föreningarna och dess geografiska indelning godkänns av styrelsen. Opinionsbildning, lobbning, nationell samverkan och konferensverksamhet är prioriterade verksamheter för kansliet. De utvecklings- och förvaltningsfunktioner föreningen har avseende katalog, klassificering och indexering förvaltas av kommittéerna med stöd av kansliet. Internationella kontakter struktureras och kanaliseras genom föreningens styrelse samt dess delegater i t ex IFLA, EBLIDA och NVBF. De nordiska

10 kontakterna ombesörjs av presidiet. Avrapporteringar sker till styrelsen och arbetsutskottet. Specialgrupperna ska i sin verksamhet bidra till att uppfylla Svensk biblioteksförenings vision och verksamhetsidé. Det innebär att verka för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt medverka i arbetet med att bilda opinion, bedriva lobbning, främja medlemmarna, samverka med andra närliggande aktörer och samordna bibliotekssystem. Detta ska bl a ske genom att specialgrupperna och dess styrgrupper: - inom sitt område bevakar bibliotekslagen och främjar tillämpningen av densamma, t ex genom att samla och sprida goda exempel. - såsom tankesmedjor deltar i Svensk Biblioteksförenings omvärldsbevakning och policyskapande arbete. - inom sitt område kartlägger, uppmärksammar och sprider utvecklingstendenser samt stimulerar idédebatt- och utbyte, t ex genom aktiva nätverk. - arrangerar konferenser och andra aktiviteter i syfte att främja medlemmarna, dess verksamhet och kompetensutveckling. Styrgrupperna lämnar sina förslag till styrelsen eller det utskott styrelsen inrättat, som sedan samordnar det totala utbudet. Specialgruppernas verksamhet ska planeras i samråd med generalsekreteraren och därigenom samordnas med föreningens övergripande aktiviteter och verksamhetsinriktning. Enligt stadgarna har Svensk Biblioteksförening som ändamål att bl a främja samarbete mellan alla typer av bibliotek. Det var också en av de bärande tankarna vid bildandet av föreningen. En översyn av befintliga specialgrupper har förevarit under 2005 och pågår fortfarande, bl a genom dialog med befintliga styrgrupper. Målet är att styrelsen före halvårsskiftet fastställer den nya indelningen i specialgrupper. De framtida specialgrupperna ska organiseras så att de genomgående främjar samarbetet mellan alla typer av bibliotek, stimulerar medlemsengagemanget och ökar nöjdheten hos medlemmarna över specialgruppernas verksamhet.

11 Svensk Biblioteksförening Bilaga 4 Motion 1 Motion till Biblioteksföreningens årsmöte onsdagen 10 maj 2006 I maj arrangeras biblioteksdagarna i Malmö. På informationsbroschyren i fyrfärgstryck för arrangemanget är rubriken: Gränslöst- Biblioteken och mångfaldens möjligheter. Många av föreläsningarna verkar intressanta och givande. Broschyrens baksidestext berättar att hela kalaset kostar minst 2600 kronor om man inte är studerande eller pensionär. Det betyder att om man inte har en chefstjänst eller är någon form av administratör högre upp i hierarkin blir det svårt att delta i arrangemanget. För alla som bemannar skolbibliotek och informationsdiskar runt om i landet är det närmast utopiskt att kunna vara borta från jobbet tre dagar i sträck och dessutom att få arbetsgivaren att betala kalaset. Naturligtvis kostar föredragshållare en del och naturligtvis skulle man inte kunna lägga programpunkterna enbart på kvällstid. Det skulle dock kunna finnas mer av god vilja från arrangörernas sida. Vissa programpunkter kunde vara öppna för alla, kvällsaktiviteter som man kunde delta i utan anmälan, någon form av generösa rabatter till vissa föreläsningar osv. Biblioteksdagarna präglas inte av gränslöshet eller mångfald (som ovannämnda broschyr vill påskina) vad det gäller de som deltar. För tillfället är den kommersiella Bokmässan i Göteborg en mer tillgänglig mötesplats för den stora massan av medlemmar. En förändring vore önskvärd, annars tenderar biblioteksdagarna att bli bibliotekschefsdagarna i fortsättningen. Vi förslår därför att vissa programpunkter är gratis för alla medlemmar, t ex öppen kvällsaktivitet där alla medlemmar skulle ge tillfälle till nätverkande, även de som inte har tid eller råd att delta i hela programmet. Detta skulle också ge biblioteksdagarna bättre lokal förankring Möjlighet att delta i delar av programmet till reducerad avgift Helsingborg den 9 mars 2006 Styrelsen för regionföreningen i Skåne Anna Alwerud Ordförande

12 Styrelsens yttrande över motion 1. Biblioteksdagarna har under de fem år arrangemanget funnits utvecklats till en av de självklara mötesplatserna under våren för många biblioteksanställda. De första åren samlades knappt 200 personer. I fjol var det närmare 530 en ökning med nästan 200 procent. Ambitionen från föreningens sida är att erbjuda ett intressant och spännande program för alla som arbetar med bibliotek. Det stigande intresset motsäger motionärens uppfattning att arrangemanget riskerar att bli ett chefsarrangemang. Konferensavgiften på 2600 kr för tre dagar inkl måltider och kvällsarrangemang är ett mycket konkurrenskraftigt pris. Föreningens mål med konferensverksamheten är att den ska gå jämt upp och helst ge en liten vinst. Den vinsten kan sedan användas som buffert när någon konferens ger underskott. Den arbetstid som kanslipersonalen idag lägger ned på konferensadministrationen betalas inte av det överskott som konferenserna ger. Motionären berör dock en viktig fråga nämligen att det på många arbetsplatser finns för lite medel avsatt till fortbildning och kompetensutveckling hos personalen. Men det problemet löses inte genom att föreningen har ännu lägre konferensavgifter. Motionären föreslår att vissa programpunkter ska vara gratis för alla medlemmar och att det ska finnas möjlighet att delta i delar av programmet till reducerad avgift. Att göra arrangemang där deltagarna kan plocka russinen ur kakan är ganska svårt. Hur ska lokaler dimensioneras? Hur många ska ha lunch? Hur ska budgeten beräknas? Vi har därför under dessa år konsekvent sålt ett helt konferenspaket. Programutskottet kommer dock att ta med detta i diskussionerna inför kommande år, samtidigt som det aldrig får bli så att de deltagare som deltar hela konferensen blir lidande av en sådan lösning. Svensk Biblioteksförenings styrelse föreslår mot bakgrund av ovanstående årsmötet besluta att anse motion nr 1 om Biblioteksdagarna besvarad.

13 Svensk Biblioteksförening Bilaga 6 Motion 2 Motion till Svensk biblioteksförenings årsmöte 2006 Förslag till svensk representation i Nordiskt nätverk för barnbiblioteksarbete Kort bakgrund I samband med IFLA-konferensen i Köpenhamn 1997 samarbetade de nordiska biblioteksföreningarna kring en stor monter som visade den mångfacetterade barnbiblioteksverksamheten i Norden. De kontakter som knöts då resulterade i Nordiskt nätverk för barnbiblioteksarbete. Nätverksgruppen består av representanter, med mandatperiod om 2-4 år, för de nordiska biblioteksföreningarna. Biblioteksföreningarna har bekostat resa och logi i samband med ett eller två sammanträden per år i övrigt har representanterna skött kontakterna per e-post och telefon och antingen på fritid eller på arbetstid (lite olika villkor). Nätverket har arrangerat seminarier och konferenser för att inspirera barnbibliotekarier i de nordiska länderna och har även medverkat till kontakter och möten mellan enskilda nordiska barnbibliotekarier. Det senaste projektet var en postersession i samband med IFLA-konferensen i Oslo Nätverket presenterade nordiskt barnbiblioteksarbete med utgångspunkt från FN:s barnkonvention och blickfånget utgjordes av fem affischer av nordiska barnboksillustratörer. Projektet finansierades framför allt av medel från Nordbok/Nordiska ministerrådet och i samarbete med Regionbibliotek Halland. Under hösten har jag erfarit att Svensk biblioteksförening inte har för avsikt att stötta någon svensk representant med medel för resor till möten. Mycket tråkigt att höra, då vi fått igång ett väl fungerande kontaktnät, som växt efter hand. Undertecknad föreslår därför att årsmötet tar ställning till om detta nordiska engagemang skall fortsätta och i så fall utser efterträdare till undertecknad, vars mandatperiod nu utgår. Laholm den 9 mars 2006 Ann-Christin Magnusson Barnbibliotekarie Laholms bibliotek Laholm

14 Styrelsen yttrande över motion 2. Motionären föreslår att Svensk Biblioteksförening skall fortsätta sitt nordiska engagemang i nordiskt nätverk för barnbiblioteksarbete som har pågått sedan IFLA-konferensen i Köpenhamn Det nordiska nätverket har diskuterats vid ett flertal tillfällen inom föreningens specialgrupp för barnbibliotek. Det har varit svårt att hitta former för att nätverkets arbete även ska ha betydelse för och spridas till alla barnbibliotek i Sverige och inte enbart gagna de ledamöter som sitter i nätverket. Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för barnbibliotek har valt att inte längre äska medel för nätverket och inte heller fortsätta utse någon person till nätverket i och med att nuvarande ledamöters mandatperiod utgår. Svensk Biblioteksförenings styrelse föreslår årsmötet besluta att avslå motion nr 2 angående svensk representation i nordiskt nätverk för barnbiblioteksarbete.

15 Svensk Biblioteksförening Bilaga 6 Förslag till Avgifter år 2007 för medlemskap i Svensk Biblioteksförening Inom parentes anges nuvarande avgifter Enskilda medlemmar och vänföreningar 350 kr (350) Studerande och pensionärer 175 kr (175) Organisationer 700 kr (700) Institutionella medlemmar Antal anställda Röster vid biblioteket vid årsmöte Antal BBL Årsavgift/kalenderår - 5, kr (700) 5,01 30, kr (2.500) 30, kr (5.000) Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa ovanstående avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk Biblioteksförening

16 Svensk Biblioteksförening Bilaga 7 Budgetförslag 2007 Budget 2007 Rörelseintäkter Medlemsavgifter Försäljning mm BBL annonsintäkter BBL prenumerationsintäkter Konferensintäkter Fastighetsintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Årsmötet och valberedningen Resestipendier Regionföreningar Specialgrupper Kommittéer Konferensverksamhet Priser och utmärkelser Internationell verksamhet Mässor Information, PR, hemsidan inkl almanacka Kampanjer och opinionsbildning Bibliotekskampanj Styrelsen Kansliet BBL Inventarier och avskrivningar Lokalkostnader Konsult- och förvaltningskostnader Fastighetskostnader och avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter Aktieutdelningar Utdelningar Carlson/Öhman RESULTAT

17 Kommentarer till budgeten Svensk Biblioteksförenings ideella verksamhet ska främjas av den ekonomiska förvaltningen och verksamheten ska bedrivas inom ramen för den planerade värdetillväxten på föreningens placeringar. Enligt den placeringspolicy som styrelsen fastställt ska placeringar i räntebärande papper och svenska aktier ske på ett sådant sätt att en årlig avkastning på 3% exklusive KPI uppnås. Enligt bokslutet uppgår marknadsvärdet på Svensk Biblioteksförenings placeringar till ca Vid en beräknad värdetillväxt på 3% exklusive KPI ger det :-. Det budgeterade underskottet ovan på :- täcks genom försäljning av fondandelar hos Carlson/Öhman i motsvarande omfattning. Under 2007 görs flera satsningar för att ytterligare förstärka Svensk Biblioteksförening och dess opinionsbildning. För att förstärka Svensk Biblioteksförenings bibliotekstyps-överskridande arbetet förändras specialgruppernas organisation och koncentreras till ett färre antal grupper, gemensamma för alla bibliotekstyper. Med ett färre antal grupper och en utökad budget på :- ökar specialgruppernas möjligheter. Utöver detta förstärks kansliet med en handläggare med särskild inriktning mot bibliotekspolitik, forskning, utbildning och samspelet mellan informationsförsörjning, kunskap och tillväxt. Uppgiften är främst att följa och analysera biblioteks-, forsknings-, och utbildningspolitiken samt utvecklingen inom området. Under 2007 avsätts, utöver medel för information och opinionsbildning, även :- för inledningen av en bibliotekskampanj som planeras att pågå fram till och med Kampanjen kommer att planeras under För närvarande genomförs en fastighetsutredning gällande Saltmätargatan 3A för att klargöra vilka reparations-, underhålls- och ombyggnadsåtgärder som måste vidtas, om det är ekonomiskt fördelaktigt samt hur den framtida lokalanvändningen ska se ut för att bäst svara mot verksamhetens behov och arbetsmiljölagstiftningens krav. Utredningen ska ta fram underlag för olika alternativ; ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter vid en avyttring i befintligt skick och en lösning av lokalbehovet på annat sätt, åtgärder som måste vidtas för att använda fastigheten på samma sätt som idag, utveckling av fastigheten till en renodlad kansli- och mötesfastighet med övernattningsmöjligheter eller en kombination av dessa olika alternativ. I budgetförslaget ovan har hänsyn inte tagits till investerings- eller driftkostnader som kan uppstå i samband med detta, varvid sådana beslut framgent får fattas av styrelsen utöver budget.

18 Svensk Biblioteksförening Bilaga 8 Valberedningens förslag, årsmötet 2006 Val till styrelsen Ordförande Britta Lejon omval på 2 år Riksdagsledamot, Stockholm (invald 2004) Ordinarie ledamöter Bengt Källgren omval på 2 år Enhetschef, Regionbibliotek V. Götaland (invald 2002, omvald 2004) Elisabeth Aldstedt bibliotekschef, Helsingborgs bibliotek, nyval 2 år Lars Björnshauge nyval 2 år chef för biblioteksdirektionen, Lunds universitets bibliotek Anette Eliasson Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås Gunilla Lilie Bauer Informationschef, Stockholms universitetsbibliotek. nyval 2 år nyval 2 år Kvarstår sedan årsmötet i Stockholm ( ) Johanna Hansson vald på 2 år Enhetschef, Stockholms stadsbibliotek (invald 2001, omvald 2003) Roland Persson vald på 2 år Bibliotekskonsulent, Länsbibliotek Skåne (invald 2002, omvald 2003) Birgitta Hansson 1:e bibliotekarie, Örebro universitetsbibliotek Agneta Olsson Överbibliotekarie, Göteborgs universitetsbibliotek Jenny Poncin Projektledare, Länsbiblioteket i Västerbotten vald på 2 år vald på 2 år vald på 2 år Avgår ur styrelsen gör Gunilla Herdenberg, Henrik Åslund, Margaretha Eriksson och Monica Danielsson

19 Val av revisorer Auktoriserade revisorer Jonas Grahn, ordinarie Peter Doyle, suppleant Lekmannarevisorer Karin Semberg, ordinarie Terje Höiseth, suppleant Valberedningen har utgjorts av: Roland Tiger, Härnösand, Mats Lindquist, Stockholm, Per Olsson, Stockholm, Catta Torhell, Lund och Maria Törnfeldt, Uppsala

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm 2 Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 kl 15.00 1. Mötets öppnande Britta Lejon 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk biblioteksförenings årsmöte 6 maj 2015 Lund

Årsmöteshandlingar. Svensk biblioteksförenings årsmöte 6 maj 2015 Lund Årsmöteshandlingar Svensk biblioteksförenings årsmöte 6 maj 2015 Lund Föredragningslista Svensk biblioteksförenings årsmöte 6 maj 2015 1. Inledning a) Mötets öppnande b) Eventuella gästtalare 2. Val av

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Förslag till stadgar. Förslag till stadgar för Norsbygdens Framtid. Norsbygdens Framtid. Version: A_Förslagshandling till bildandemöte _

Förslag till stadgar. Förslag till stadgar för Norsbygdens Framtid. Norsbygdens Framtid. Version: A_Förslagshandling till bildandemöte _ Förslag till stadgar Historik A 2015-02-08 Förslag till stadgar inför bildandemöte. Förslag till stadgar för Norsbygdens Framtid 1 Ändamål Föreningen ska fungera som en paraplyorganisation och vara ett

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Normalstadgar för Lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Normalstadgar för Lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 1 Normalstadgar för Lokalförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Namn, verk- 1.1 samhetsområde och uppgifter 1 Lokalföreningens namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts lokalförening i kommun. Lokalföreningen

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer