Vet hajt valti.t ett jobb,ig.t åjl. men o;tjwug.t givande. ~nga.tilevuga kontak.tejl hajl.blu.tw och mänga ntja vlinnejr.. hajl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vet hajt valti.t ett jobb,ig.t åjl. men o;tjwug.t givande. ~nga.tilevuga kontak.tejl hajl.blu.tw och mänga ntja vlinnejr.. hajl"

Transkript

1

2 2 Konmk.;(]nanne.n6 6undeJLingall. Nu åjt det inte R-ilYIg.t kvall.till Jul. oeh NtjåJl.,.bå mät ntjäjthlö6.te om a.tt k.lubben.bkuue korrona upp i 300 medlenujla/t kan jag inte håtta, men nåjta v jag. Vi nu. 293 medlenlnajt i Gu.zzik.lubben. Vet hajt valti.t ett jobb,ig.t åjl. men o;tjwug.t givande. nga.tilevuga kontak.tejl hajl.blu.tw och mänga ntja vlinnejr.. hajl - jag 6ått. M<.n 6/tu. Mtvl,i.ana och jag vill.ti..uöka EIL e,t.t Gott Ntjtt Gu.zzi-åJl. och.taeka 6ÖlL det gångna cl1r.e.t. Ki.u.bbe ekonomi.oka ba.f.an6 lledovi.aa.6 på anna.t.b.ta.ete. Vet htvr. hänt en del vik;t,{ga.bakea-6edan 6öJVI.a Jll.Um'tet. GJUJ.hnJ MO.toIL hall köp.t6 av Gu.nM/l CaJL.l..6-6on, öllebjto oc.h 'I kommejl a.tt dlliva.6-6om 6ölLu..t, men då jczg vm i Mo:tfJ.R..a. oeh.j blev in6ojrmeaad om ägajt-6ki6:tu 6ann jag en hel del njjtt i GW1.MM.tankM. P,'te6enta.t.i.on på anna.t.b.ta.ete. GW1.naJt VM.tae/u;am 6ÖlL a.tt VM klubb 6an oc;h korrmrell. at,t -6.tii.e:.l.a upp.6å mtjeke.t han kan 6ÖlL o. Han lovade a.tt iitta 6aJ[,t på 6öMäljningen av ntja Guzzi oeh.han hajl be6.tii.u-t hem 26 njja Guzzi i olika modettell bl. a. 350 ee 1mola. V-i.dMe fuku.teaade vi om W.lbehÖIL om packvä.6koll,.töjt.tbcigm, kåpoil, k.eädejl /mi. och han lovade a.tt undemöka och.ta h em :tillb ek ö Il. På ;t)rii66en i Mo.t.r.tfA kommell GunnaJl att VaJ[a. med oc.h plte6en-.telr.a.-6,ig och nya -83-0ILtUl. På vmt11.ä66en kommell GJtaft a.tt.tiifilt upp med m.in6.t.tile Guzzin 6öJt PJtOVkÖILMng. På Me-må.6an i Ätvjö 1w1mleJr.. GJuthrt6 a.tt.6:tii.ua u-t ett 6l Guzzin oeh GW1.naJt lovade att Gu.zzi-klu.bben.bkatt 6å VaJ[a. med oeh plle.6en.tena Lg med en källm. Ett.tIJlL.t ön6kemål..6om inte d-'ttj6.tade.6 då jczg v i Mo.ta men.bom ko upp e6.tejl ligajlby.tet liit a.tt GJtaftn6 kuflde ha 6öMäljning ÖVelL di.6k,.6å a.tt Gu.zzi-iigalle kunde.t.uta. in oc.h köpa :tillbehöll oeh deialz. i Mo.ta,ia. FölL.6fl.liJlmen i Äivjö kuue jag vilja att om Vu -6om hall...j en bjut b..t.ld 6Jtån någon av våjta. ;t)rii66m i M, k..<.ckajr. en bitd :till mig å. att vi k.a.n plte6ente1ut O.å med det bii6.ta. v.i k.an 6å 6/tam. Fo.ton 6Jtå.n.tJui66a.1r.na. behöv liven i vdjlt 6o.toatbum. Sk,(c.k;a ett kojt.t om Vu kan avvajta de..t, annajt4 vi.u jq9 låna. nega- "-.uven å. a.tt jag kan göjt.a kop,(cjr.. Jag hall..inge..t 6JuIn l-ta.ue.m.e.6an oeh ddua.t Jr.å.n Flr.-iUuå.06.

3 Efwnom k Ju:lppoJr..t. I ka6a den 1/10-81 (vid övand) 11:80 På po.tg.{)r.o 3264:44 SWPrnä IvwnoJt: 3282 :24 I W.6a. den 31/ :30 På po.6;tg..ijto 63:25 SunmIa. kaonojt: 36g: 5S Mältken.i. lo.ge/l 300.t a 5:- Veka..t.e/L.i. lage/l 600.t a2:- Sunma.tLUgångall. 31/10-82 &Le.a.m undvl. <tilex:utgi6.tejr.:f, 9812:- lnk.oml:>.tejr.: 9694:- UndeJL6kott med '118: :- 1200:- SunmIa. f(.lr.onojt: 2100:- fvwnojt: 3068: 55 Vå ka.6.6an i klubben u.mejt dd gångna å./ld hajt hamna.t på, e jag mig nöd6akad att höja meätavgi6en.till 3 O : - W1deJt kommande åjt. Jag hoppa.6 att den höjningen inte katl 6ö4oaka att vi m-l.6tejt medlemmal!.. Vd må.6te 6inna.6 någon fvwna i 4UeJtv 6ö o6ö4at6edda u,tgi6tejt. V.i1>Vttigen 6inrr..6 dd miilc.ken och de.ka.tejt om.ti.li.gångail men de fjimna.6 ut.till ntja med- R..emnM oc.h 6öJz..6äl.jning av miijr.ke.n. hm vait-u U.te.n.. Vd ätz. min 6ö!thoppnlng att Ni o/lkajl med en höjning WldeIL 1983 och jag bi6ogm e,tt.i.ylbe.ta.tning.6kojlt u.u denna.tidning och hop att Vu.6kic.kaIL in 30: - 6ö4e den 1/2-83. Fö4uR..agna.tJtä6a)[. Wld_eIL '1983: 12-13f2VZii66 i Mo;taiji,.6e inbjudan. An-.o'vl:VU:.g 408. Vå.Jt.tll1i66 unde4 maj-juni på. ö.ta.nd. An6va.4g 524. Hö.6.ttJr.ä.66 WldeJt aug. -.6 ept. i TfUlnM An6vaJL{.g 126. VidaJLe kommejt vi in6o/rmejl.m om.tjtii66ajl i Varuno./tk. Fö kotttak.tejt med u.tt.andd konmle.jt 6Jr.å.n oc.h med 1/12-82 medf.em 313 C hil.i..6 lina. Schac.ht6 c.hab er.. att 6 W19 vr.a.. V d iijt med lä.ttnad jag.6l1ippeil du.6a kottltak.tejt 6Ö4 jag känne.jt att jag inte hi.nnejl. me.d dem. ChJt.{.6lina. iijr. 6uU. av altbet6- lu6t oc.h komme.jt au.ta i.tu med de;-t.ta. omgående. Jag Ön6kM henne lyc.ka.t-iil.. Med Guzz-i.ga ntjåjl6hå1.6ningm. 8Iw4

4 4 E-."=:ur-;:-Grhn w.ofor.":;-';;'; r w, ;,S":;Z., ;-.z:3.:.e BÄSTE ATERFtJRSÄLJARE! Information Fr.o.m. dagens datum har jag förvärvat sam!'iga aktier i AB Kurt Grahn Motor, allmänt kallat GRAHN'S.. I.j Företaget kommer att a kvar i samma lokaler och utan några ändringar anställd persona Min målsättning är att även i fortsättningen driva företaget som det gjorts tidigare, dvs. lagerföra. sälja och leverera produkter för cykel, moped och motorcykelbranschen på ett snabbt och korrekt.sätt till lägsta möjliga priser. Det är min förhoppning att de! goda fqrhe som va!!j--.!-d GRAHN'S och Dig ska" bestå och vi_ker att satsa hårt på nya, bra och säljande produkte Då Kurt Grahn kommer att fortsätta inom företaget, tror vi att marknadsföringen av våra produkter kommer att göras på ett attraktivt och säljande sätt. Om jag skall presentera mig själv så blir det så här: heter Gunnar Carlsson, är 35 årgmmal och har tidigare ägt ett större maskin försäljningsbolag i Örebro. Jag är gift och har tre döttrar. är sedan många år tillbka motorin!resera. Då jag sålde mitt törra företag har jag haft god tid att leta upp ett företag med intressanta produkter och bra organisation. Jag tror nu att jag funnit detta oc!!tsarnu all energi tör att driva GRAHN'S idareoch jag s..fram et ett garbete med Dig. =ig2z,- NNAR CARLSSON

5 5 I nb j udan.t{ft Guzz.t.. -.t'lii66.i. Mc-tD..fA. _C::;:-, (ij1jvm 1 '-" Lödag den 12/2 aeh Söndagen den 13/ Hej! Nu det dag en 6ö en nyguzzi-66 Motala. FöJVUJ.. å/lw 66 VaJ[. en jätte-.6uc.ee.. Tnä66en g av.6tapeln den 12 oc.h 13 6eb Vi! konlne/t v a.tt ;t'ui66m ko.6 GJr1lhn6 kl 12;00 på löttdagen. VäJt b.l..i.jt det vi.,6n.[ng av tok.ate/t oc.h nya 83-ona. av Mo.to- Guzzi. E6.te/t det ktut v köpa deijvl.till vålla egna. Guzzn o c.h.6 Meka ko j M. GJtahn6 b j Uh.6 aj[. på 6-iJul. We l>enalte på. kvä.uen bl.ijl det.6upe. med.tillbeköjt, da/'t6 oeh någm a.ndjut hemtiga awvi.tete/t. NiiJI. oken tagi.t.6tut oc.h John BtWtd v-<'ll hat6a på åkejt v ilu nkvm.tejt.(.ngen!;jom b.l..i.jt hm.6.ta.n. v hajt be.ötuta.t att de.t heta komme/t att ko6ta en U-Un peng e:a ono. Rena..6jätvko6.tnadhet. V.6 e/t gå/tna a.tt N anmal.ejl. ejl..till Blto 6öe den amtidlg.6om N.6k.iekaJ[. n 25:-lpeft.6on 6ö det m&.6te köpm hem oeh be.ötiip f.a6 vajtojr..till ma.ten. v.6e.ö oc.h höm M 408 Ul.6 KaJl1..6hon Ad!r.U.6e.n: Blwl{. EILik.6.6on v. La.duba.c.k.6ga.tan AXboga Tel: 0589/ Vu k.a.n.6 ä.tt.lt.in.6 UnIMn på ktub b e.n6 pg o ch ange. dd. "IItJ.tala.-.tIui6åenn

6 6 Säije-6: Seuine 1-ig idvagn -80, e:a 2000 mit, 6500:- Kamaxel. med R1ipoJt oeh.tö.t6.tiingelt Wi. Le-man6 heft YUj.tt pw e6.tejt övelten6kommwe. M 204 FJtedie Mooehna, 0418/ Moto Guzzi 1000 SP -80, 2400 mit, välvåjtdad oeh 6ultt towl.i.ngu-tltu6.tad med KJtau..6e1t-vä6IwJt (35 l),toppbox (40 l) am,t tankvä6m. LaveJtda-o.tyJte, motollbågajt m m Ntjbuif<..ta.d. M 414 Inge PeJt6on. 08/ Moto-piMt kajw-6-6 StaJLtmotoJt 0,4 hp, 6öJtgMaJte 2.t VelloJtto 30 mm, Vevaxel. 10 lrbn lagliingd, paekvm koll 30 l med pake-thillajle S.tatama. Alla dei.ajc. till V-l pojtt. M 159 Gu.n.naJt SödeJt6.tJtöm, 08/l825808dag,0160/33910 kvm Köpe.6: StfjM p-i.ndel oc.h -i.n.6.tjtumenthao (egentli.gen glm o 6aJl.g) oc.h -i.n.6.t1luk-t.l.on.6bok.t<"ft Le -man M 526 CaJr.t-Axel HjofLt, 0480/ Helkåpa. :ti.u Cal-i6oJtn.i.a-mode..Um köpe.6. M 440 B4uno PeJtnec.t 0155/ (tank, dyna oeh kiitun) komple.tt Jtöd-v..t.t pal>ajt Le-man!;,. (övjtiga?) pw:. 1100:- M 526 CaJtl-Axel. HjoJtt, 048t1Y Sidvagn, hembtjgge liknajf. GET 500,.1--6wig -16. Pw: e:a 5000:- M 491 JhnYUj WeJtneJt-6-6on, 0250/ V-50 Monza -81, 1300 m<.l, ev. btjte Le-Jrktn6. M 484 PeteJt Ekedaht, 019/ Hjä.tp m-i.g h-i.tta en ganlput Mo.to Guzu GTV 500.6eda.n 40- talet eu:ejt en Ga.l1.e.tto. (6CO.teJLn) M 409 BJtoJt EJtik.66on 0589/

7 Köp: Ve..l.o.tto 40 1m! nöa6ajte euejt. tek,t!lon. Vevaxe..l. med vevtakajt titt 850 eltejt SP. M 524 Sven Andon, 0485/ s.ta.!t-tmotojt MoJtell.i. gåjulla de6ekt, bajl.a. dttevd oc.h njtajn- t1jc.ku äjt heta. 509 Tommy KåttbeJt.g, 0224/ Avga6ytem o4iginal pahoande titt V-l po4t, 280 W geni;!m.tojt med R.a.ddn{.ngoJtelii. 159 _::_8/ dag, 0160/33910 kvätt. Guzz e.llejt. -6töMe de6ekt 4i-61..g klloc.kad het euejt. 1.. detajt ej övejt. 5000:- M 159 GunnaJt Södöm, 08/ dag, 0160/33910 kvätt AnnorL6e)[.:. Re.6e)[.vdelM och W.lbehöJt Wi illa Gu.zzi... k.a.n be.6tma.6 ho.6: (po.6tojtde)[.) Uppge medtem6 nummf-jt oc.h Vu. hajt 10 %. GJtahn6, Vi...nteJtga.ta.n 12, Motala, 0141/ oav-6 ett'..8cki..c.k, JtenoveJLing-6ob j ekt. Se)[.vi...c.e, Jte-6e)[.vdelM rmt ;till Guzzi... k.a.n ejthmi.a..6 ho.6 Combi... MotoJt, VillhaUa.vägen 22, -36, Stoc.k.hotm. 08/ ettejt 08/ Vi... hajt 10 % även dåjt BJWm6 band.6umn.i.ng.6a.mt 6öMäJ:.j n.i.ng av bel.ägg och ki.ouajt Jlpönk.öping. CLt6öJte.6 ho.6: 036/ HeJt.ma.rL6.6on6 ejtv,i.c.e, Kämpega.tan. 34, TJli..mmni...ng och andlla. motojtjobb u-t6öjte.6 av Ing 6,{juna. Åk.e Jon6.6on, Gii6tgIvaJtev. 12, MOtala. 0141/ ,l.t i... MotoMe)[.vi..c.e u-t6öjte-6.till illa Gu.zzi... Ja.nne.6 MotoJt, Box Mo.ta.la /

8 8 Me-elyeka med dödlig utgång. Vå då korlrnä ;t)ll min kännedom om att en av Mo.to-Guzz1. klubben6 medtemm omkomrni.t v1.d en i.ngelolyeka på E-4 vd av6ajlten :ti..i.l Väta meii.a.n Håt6i.ngbo/tg oc.h M.toJtp, vill jag :ti..i.lkiinnage de-tta. QJnt,[di.g.t om jag. vill beklaga då in.tnä66ade. Ven omkomne iijt L Iva.Jthon och va.jt hemmahöjta.nde 1. MöJUVl.p. L va.jt medf.em eda.n den 3 jwz). åjt., u, och hade en 850 T 3 Ca.li.6cJtnia madett -18. Ve.t kånn6 myekå led6amt a.tt nm av ådana hält meddelanden och ma.n bö/tjajt,tänka e6.te/t hull. latt em Uv kan liiekm ut. anhölt..iga minnm L,men.<.nte fj1j.ta mc.-åkande.t - 6Jt.de.tta..t/lag-iA ka om k...' V.<..<. Guzz.<.-klubben de.ua/l.c-'6am.i1.jem.tajta. ajtg Vd jag vajr.i.t i. fwntakt med pollieni. Hal.6i.ngboJt.g oc.h 6c:ttt en ftopi...a på hei.a utjtedningen vill j"ag 6axa de-t vi.wgm.te. ull denna utlte.dning.. Olyckan hände den 2/ ftt 18,50. Ett vittne ägejt. d häjt.: I hö j d med av6ajt.ten titt Väta/ (fdåklut ejt. A en mo.to/tetjftd 61La.m6öJt. i.g oom 6äJt. i. oanmla JLi.k-tni.ng. Av.tånde-t";till ma:to/tetjkeln äjt. c.:a 'l00 m. A uppgejl- att mo.tojt.c.tjfte.ln II log 61La.m oc.h :tin.baka" oc.h he..u pi.öuug:t vi.jt.vlade 6ö1l.a/Len i. lu6:ten. A UPP6k.a:tt1Vl ha6:ti.ghe-ten titt 110 ftm/:tim. Även e.tt andlt.a viftne uppgejt. 6aJt.ten".till 110 km/:tijn. odt att mo:tojtc.tjke.ln bajt.a våue. Enli.g:t vittnena hade nöroa/ten hjälmen p&tagen men e6:t otjc.kan låg hjälmen på vägbanan. ". -. Vid :tde6onkon:takt med utjtedande poli.6man Häl6ngboJt.g omtalade denne att han gjajr.t en noggju:tj1i't undvl6ökni.ng på hjälmen oc.h att 6abJLikanten 61ttt hjälmen 6öJt. att u.t.-c.öna om 6öJlbgaJt. kan gö/tm. KlaILt äjt. att LaM hade hjälmen på. vid 6ÖM:ta :tö:ten mo:t avbiijuv!jtiieke-t. Sedan hall. hakban-"wji de-t bjt.u6:ti.:t. Hjä1'.men Valt. av :ttjp"tolmllj 2000 av g.f.m6ibejloc.h Vall. av 6.k. öppen tjp. (je-t) Vad fvlev då :ti.dffå.rtgajr.na? "SkJtiinmnnde bjc..il.:t i. riic.-iikejlhe.t. Re.nmen l.onad, hjälmen 6öU av. Kåpan pcl :n p.ti.t.tlr.adea i.ljlv(t6a b,(,t{jjr.." "Olyc.kan V.tAaIt at.t d.e kåpajt. om 6.inn6 ndnga JJrJtoJt.c.ykla/l äjr. JteJUt död.!> håttojt. Ve gåjr. önde.ji:. i. -6tjlv(t6a b.i.:tall.."

9 Vad vm då då.6om ollåakade oi..ljckan??????? Av vittnuppg6ta v då.6om me böjat vobbi..a 6ö att.6 edan.6r..uta..t a.tt ek-<.paget g..i.c.k ).n avbiillajljliieket. VobbtVng upp.6 av mnnga oak bi... a. av a.tt: a) La.6ten pack6ic.ko äjl o jämt 6öJl.dei..ade på of..,{.ka 6i.do. b) Lu.6.ttJr.ljcket i däcken äjl 6ei.alligt.,.l!.jiime.t ). vägbanan,.6om m:itade j, kalr.vm ). väg- gn.utge.n O..6.V. dj Toppboxen d& man kö e.n6a.m på mc.:n och det bi..i.jc..tu!lbule.n6 6n. kåpan om i..an på toppboxen och denna ki..u.mp böjm JlijJta. ).g. Venna. öei.6 e 6öM.tiiJl1l.6 och kan d&.<j1vka med i" iäi..p av t'tågot av ovan.6.tå.ende. -.e-t 6).nn6 mnga 6i.. o!v:iak att v.i-6a på men detta VM vad om 6aJtmkolmlft v.<.d amtai.. med andjta. om JUika.t ut 6ö vobb- Ung. Vad g d& a.tt göjta.???????? 1. KöJta. VaMamt. 2. La.6U Jr.ii.t:t, illa tungt ). vajtje pack6ic.ka. 3. Koli..a ycket ). däcken o 6ta., öka med 2-3 hg v).d d köning. 4. Jag v JUida. till.. att montejta. av toppboxen d& Vu. äke e.n6 am på me: n o ch ha v).nd6 k-<. va. 5. Ha to pek.t 6öJr. rrdfude Unjvr., au.m hei.6t då det egrtajt. 6. MonteJr.a. t'tågot lag av uttöning på v).nd6kivan å a.tt om Vu. ev. kuli..e i..iimna. me: n undejr. 6äJ1.d inte behövvr. käjr.a dig på k-<.van utan att denna. 6a.Uvr. 6/taJr1i:t..- Eentu.e.i..U by ;ti}1-11klkjta.i..on, om inte g öndvr. utan 'w 6a.6tena. gvr. -<.g 6o!V:It. Jag hoppa..6 att vi inte ka.u behöva behandla Ukna.nde a.k något m utan a.tt v). ki..ajuvl O.6 hei.6k-<.nnade. Kö nöm).w.gt oc:.h.tiink. e6t, 6öe., Nå6.ta. Ylwmnell. av Guzz..t - Bladet utko11m1ejl omfvliltg den 15 mam 1983, och jag vm ha..in ma..tem.al. ;ti.il. denna :Udni..ng 6öJLe.den_20/2:;!3. AU. anno n4 eju..ng all gltafu.

10 Ti.p! UndeJz. dejlljlta 1WbJU:.k. hade jag pia.nejr.a.t a.t,t medte.nma.llna., a..u.hå Vu, k.ulle k.omma. med tip om attt om ö me. Vet an v 6i.na. c.ampi.ngpf..a.:t6ejl, 6i.na. vägaj!., 6öJLbng av attt om hö t.ill Guzzi.-åkandet. Men det ii1l 6å om Wve.tr..6å ge eft ntjåjl6lö6.te på a.t,t dei.a. med d).g av de.t Vu haj!. om i.ng.:.,.,.l annan hajr.. SWv å det tjk.ejl T m ali.a Guzzi. -åkajr.e. om pa.6 eir.aj!. KalmaJt,.t);t;tLI. i.n på en 6i.ka. Ev. k.an ävejz.ng ojtdnm. Hjåltiliga ni.ngaj!.. M 526 CaJr..f:.-Axel HjoJt.t, F"1Re.tr.g vägen 1, Smedbtj, KCttmaJ! / ' HuJ[. göji. rm.n med veii.te? Ve ko..u: eniå-g.t ha.ndboen VaJul " men de-t 6inn6.tyd- Ugen. ingen pec.ie..u ä.tu 6/tii6 nöji. denna.. ndgo.t peuella vinkel. Kan6e anaji. jag någon gji.undtäggande innoon. M 526 CaJI.l-Axel HjoJl.t, 0480/ K!!! g. Medtavg6 nb på pg F Ö Jtha.nd6 anmä.ta.n :till Mo ta-ta -;t)f:d. 6 ej! ButäU.n.tng av,tjtö jajt och mö.6.6ojt sända.in kallt 6Jtån :tjtii66ajl.j 30:- 6öJte 1/ :- 6öJte 1/2-83 6öJte 1/2-i3 najra.6.t. Sända in kallt på din Guzzi 6öJt våjlt a.tbum.6 MJI.a.6.t, Fötag på en deat titt biten:, T illäll.å.g.t billuile.n, men Alo.to Guzzi 6öIl. nö j u.tuilen ff "Next.to Sex i. tove my Mo;t{) Guzzi. Be6 Vad.tI.IåeJt Vu v..i. hkau ha en dekal?

11 Kl..ubb.tJtöjoJt Vå. du halt vajlä en vi.l:jh enteji.6juigan.00 klubbtjlö j ojr. i 6oJtm av T -hhijr.-t oc.h CoUege hall jag ouka a.uejtll1{;l,tiv att ejz.b j udd. Ä v en m Ö h h o Jr. m ed h to Jr. h käjrm o ek j u6 t eii. b allt. nackband. T/lÖjoJr.na. bu.täuu genom att Vu hkic.ka/t in penga.jr. i 6öJr.-..6R.ott oek på inbe-talninghr.oiltu uppgejl- Vu vad Vu vill \. ha.6a.mt fltojtie.r. oek nältg. Va.Jr.6öJr. Vu måhte buala i 6öJr.- hr.ott bejl-ojr. p<1 a..tt bben inte k.an Ugga ute med penga.jr. TJr.ö j ojr.na äjr. av myc.ku blu1. kva..u.tu oek även tjlyc.ken på dem. En nfjhu äit flkiijumlöha om vi ;tjujc.fz.eji. e.tt miilrke med ubbenh.nam 6Jr..t,(il... T -.6hiJr.-t, majunbtå., Jr.od, gut, hvallt., Jr.oyaibtå. o v-it, med gfjc.k i två. 6ä1tgell.. 35:- CoUege, vit, ma.jl.i.nblå o vin/töd med 1 6ä1tgh.tllyc.k pci vänhtejl- ida. av bjr.öhtu 50% dcjr.fj!, 50 % bomull.. 15:- P!fjjoJr. a.lta. 6äJr.geJI. tjlyek om c.ottege tjlöjan 165:- -"- 80 % bomutt 20 % nfj!on med tjlyc.k 96:- TltiiMng.6oveJr.a.U DUka. oältgejl- och kan kombinejut6 med DUka. 6ä1tgeJr. byxa - ja.c.a. med vyc. på bjr.öt e.ueii. flygg. Egna. in.i.t<.aleji..ti.ukofmneji. 10: -Ibokht 215:- MÖ.6ha, ame.jr.ika.n6 mode.u med fltojr. hkiilwl och inhtäuba.1lt nac.kba.nd, vit, Jr.öd o gjr.ön-vit med fjc. 20:- StoJti.ekaJtna. äit: 2, 4, 6, 8, 10, 12 åjr., S, M,. L, XL, XXL. Ktubbenö PO4tgO n:: Slliv på talongen: V-ut medl.emojwmnejl. N F'. am n e.t på " Va.JtM air.g --" S.toJtlek" " Räkna;.6edan.ihop o.6kjliv i.6lu.t6umman och.6k.i.c.ka. det 6öfte dejt 1/ Ring giillna. om Vu vill ha upply.6n,{ngajr / Vet åit 4 vec.ko/t teve/r.0.n6.tid p4.titiin,{ng.6ovelloauejt. Vet öv1t..iga JUikna.It jag med att fl.unna.6kic.ka. ut 6öJI.. 1/3-83. dejt

12 "O O.Q >- c: Q - <:: "T1 P.. 3 ;:s 3 c::> I c: P.. c::> c. c::> P.. o.. ;S (/) ;s-. \s::, ;:S ;:s... n r--. P...;s ; r--. g lon (:z o.. :s I.HIon.. r--. P.. lon 1.H"\:5 P..<", -o.0 "'O I 1on:S <:: <:I';. I';. \s::, r-o ;S Q, r f P.. G) o.. 3 'I';.;s-. O" N. <'". o.. P.. N -cs""" n ro. (:) 'Ig: n r--. """;:s.. e ;s-. O" '-"'; ;:so o.. N i G) -o r--. N (n 0... N e <: o r--. (:z 1on:S tn P.. Q.. <: c ;:s n;-i c '-"'. N"" """ ( ;:s N"" tn >- N"" tc r--. o o ;:s 3 t'"') g-.e e.. P o... c::- ;:s?-.": :s 3 f. tn lon. -i <'"?;.. o <'" o lon c::> o. G) - lon m r--. -o r--' P.. n N N"" r--. -o. I lon a.. o.. I';. c::> -o P.. ;:s r- t)'-. ft 0'" &. (:z I.H. <:.. / Q lon I V1V11.J't1.J't1.J't1.J't1.J't1.J't WWw r-:)---c-co..l.j't... cnr-g)c..t:i<: o; O"".t:I""".t:I ;or """ 1'-0 I ;or 1'-0 E ;;s- o Q. I> o o o I>;or.. 2:: to. o;:s ;:s A ".. I : >-::I:cn =- o--o IWl.J'tto "" ;e ""0 $: w -.. :.t:i. <:to<:a. &; &:(.t) I ;i A: e '=. (.t). tbi;:s,.. o: ---;:s (.t) 1.J't" --- A. -c -c -;:or c -w--c \n (.».. IC- 09 Oj =.. r-:)c -.. I C- w Wl.J'to..-C - r-:) C c l.j't C c C cnl>ci o I.n <'01.1> == -1 O"":J:I(.t)O-:::.t:I I> A: tt) O""$:o-.t:I ;or&.t:i ;or<'oi. o 6. o A. <:><:>f<:><:><:>..o :: V1 f':) f':)i()q- "'"' "'"'..ö,"'-- - V _I=..o ";)- CoNI";)CoN 1";) c:. u...o I.--I ) '..J I-..J

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

~ ~~ .-=J lj~"j:;;7. u ~ --:;~~::::;::=-

~ ~~ .-=J lj~j:;;7. u ~ --:;~~::::;::=- ~ ~~ Q u ~.-=J lj~"j:;;7 ~ - --:;~~::::;::=- 2. GUZZIKLUBBENS BIG CHIEF FUNDERAR..., Tack alla ni som skickade jul o nyårs kort till det värmer att höra från sina medlemmar. oss i Arboga, Påminnelse till

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång:

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång: O synliga röster från publiken: -Hej du! -Hej på dig du! -Sk a vi hit t a på nåt? -Ja det gör vi, men vadå? -Jag vet int e. Hit t på nåt! -Sk a vi spela nåt roligt spel? Fia? -Ja, vi spelar Fia. Fia med

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

Lösningar Vi Korsord # 2

Lösningar Vi Korsord # 2 ösningar i orsord # 2 - - 1 - - då hon av en omstuvning blivit pålurad ett spetigt stinkande exemplar -X2-14 - - - - - X - - - - - 200 - torkryss av h a n s chris t i a n nyg å r d h och s t i n a ber

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Här finner du bilder på några olika slags livsmedel.

Här finner du bilder på några olika slags livsmedel. Livsmedel Här finner du bilder på några olika slags livsmedel. Kopiera och klipp isär bilderna. Använd dem sedan för exempelvis prata om: - vad bilderna visar (namn på mat) - nyttig och onyttig mat - varifrån

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget "Kom till gården i Svartådalen".

Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget Kom till gården i Svartådalen. SALA KOMMUN Bilaga KS 2012/61/1 SALA KOMMUN Ink. 2012-03- 2 6 1 (l) 2011-03-20 SKRIVELSE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Information Sala SKRIVELSE Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

³ «±³ ±² ±¾± ² <¹¹² ²¹ ò Ó µl ÚÓÍó ² <¹¹² ²¹ ïí ª;² ²¹ ò

³ «±³ ±² ±¾± ² <¹¹² ²¹ ò Ó µl ÚÓÍó ² <¹¹² ²¹ ïí ª;² ²¹ ò ÛÓÑ îðïí Ô< ³» ¼ èóîì Ê< ¾» *µ ²< ر ² ¹»²±³º* ¼»»µ²± ±¹ ¼ ¹ Ô< ³» ¼ íë ÒÎ ë îðïíñ ÜÛÔï ÍÊÛÎ ÙÛÍ ÔÛÜßÒÜÛ ÚßÝÕÌ ÜÒ ÒÙ ÚJÎ ÓßÍÕ Òó ÊÛÎÕÌÇÙó Ó\ÌÌÛÕÒ Õò ÕÑÒÌÎÑÔÔÛÎßÜ ËÐÐÔßÙß îð ððð ÛÈò ïííîóð ³»¼ ² ó ±½ ó³±¼»»

Läs mer

v eyqs a nnhots b er ä*els e

v eyqs a nnhots b er ä*els e v eyqs a nnhots b er ä*els e TsK/westd.a 2oog SttlYeLsew 2oog B ftwltqrawtz ft

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

BK-30 Fotboll Västerås VSK Bandy Klubbprofil 2015 / 2016

BK-30 Fotboll Västerås VSK Bandy Klubbprofil 2015 / 2016 Klubbprofil BK-30 Fotboll Västerås VSK Bandy Klubbprofil 2015 / 2016 1 Hej Klubbmedlem i VSK Bandy! Tillsammans med ledare och tränare i din klubb har vi tagit ut de produkter som skall ingå i er klubbprofil

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

Servicehandbok. Felsökning

Servicehandbok. Felsökning Servicehandbok Felsökning Felsökning B + c.'h... Anslutning av kontrollampor Vid all kontroll av värmarens funktion skall kontroll ~ laft1por anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933. Anslut: 1. Grän ledning

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

LÄGENHETSBESKRIVNING. BRF STRANDPROMENADEN, ÅKERSBERGA

LÄGENHETSBESKRIVNING. BRF STRANDPROMENADEN, ÅKERSBERGA ÄEHETSBESRIVI. BR RADPROMEADE, ÅERSBERA VÄOMME HEM TI ÅERSBERAS YA PÄRA! ÄEHETSBESRIVI BR RADPROMEADE i ÅERSBERA 3 RO BOA 66 VM H 0422 VÅ 2 A IASI IASI TIVA H 0442 VÅ 4 BAO 0 Ö 18 m² 8 m² 11 m² 890 ETRÉ

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013 JUN JUN JUNI JUNI JUNI 1 Lör Städdag 09:00 13:00 13:15 Hamburgerlunch 2 Sön Städtävling 9 hål för Städdeltagare kl 12:00 HH 3 Mån 4 Tis Tisdagsgolf 08:00 Grönt kort utb 1 5 Ons 6 Tors 7 Fre 8 Lör 9 Sön

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

3 ROK ca 97 kvm Lägenhetsnummer:

3 ROK ca 97 kvm Lägenhetsnummer: Inspektionslucka T6h K F Inspektionslucka DM ROK ca 97 kvm ägenhetsnummer: 0 HA OV m KK VARDARM 9m OV (TYT) 7m m BAKO ORIETERIFIR H H 0 m gh 0 KAA :00 0-0-8 REERVATIO FÖR EVETEA ÄDRIAR OCH YTAVVIKEER Inspektionslucka

Läs mer

FE-1 Period 3 2012-2013

FE-1 Period 3 2012-2013 Vecka 1303 Mån 14/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Tis 15/1 Ons 16/1 08:00-09:40 FEK-1, Fre 18/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Vecka 1304 Mån 21/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Tis 22/1 Ons 23/1 08:00-09:40 FEK-1, Fre 25/1 08:00-09:40

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm

Linjebeskrivning. Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Linjebeskrivning Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar mm Km Bansträcka Plats 534.544 Hässleholm (Hm) Bansträckan Hässleholm Malmö C Tåg med udda nummer Avstånd mellan st km Signalbilder,

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

1 3 5 7 9 11 13 12 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 90 122 80 109 225 200 70 60 95 82 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS 100 20 1000 1500 2000 2500

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Lektionerna börjar :15 kvart över och tentamina :00 prick, om inte någon annan tid anges! Dag Tid Beskrivning Lokal Lärare/Motsvarande

Lektionerna börjar :15 kvart över och tentamina :00 prick, om inte någon annan tid anges! Dag Tid Beskrivning Lokal Lärare/Motsvarande Schema* Sida 1:8 Version 2015-05-04 Socialhögskolan : Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 hp Kursföreståndare: Lärarförkortningar: Anna-Lena Strid (anna-lena.strid@soch.lu.se) AA = Anna Alwerud, AJ

Läs mer