Vet hajt valti.t ett jobb,ig.t åjl. men o;tjwug.t givande. ~nga.tilevuga kontak.tejl hajl.blu.tw och mänga ntja vlinnejr.. hajl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vet hajt valti.t ett jobb,ig.t åjl. men o;tjwug.t givande. ~nga.tilevuga kontak.tejl hajl.blu.tw och mänga ntja vlinnejr.. hajl"

Transkript

1

2 2 Konmk.;(]nanne.n6 6undeJLingall. Nu åjt det inte R-ilYIg.t kvall.till Jul. oeh NtjåJl.,.bå mät ntjäjthlö6.te om a.tt k.lubben.bkuue korrona upp i 300 medlenujla/t kan jag inte håtta, men nåjta v jag. Vi nu. 293 medlenlnajt i Gu.zzik.lubben. Vet hajt valti.t ett jobb,ig.t åjl. men o;tjwug.t givande. nga.tilevuga kontak.tejl hajl.blu.tw och mänga ntja vlinnejr.. hajl - jag 6ått. M<.n 6/tu. Mtvl,i.ana och jag vill.ti..uöka EIL e,t.t Gott Ntjtt Gu.zzi-åJl. och.taeka 6ÖlL det gångna cl1r.e.t. Ki.u.bbe ekonomi.oka ba.f.an6 lledovi.aa.6 på anna.t.b.ta.ete. Vet htvr. hänt en del vik;t,{ga.bakea-6edan 6öJVI.a Jll.Um'tet. GJUJ.hnJ MO.toIL hall köp.t6 av Gu.nM/l CaJL.l..6-6on, öllebjto oc.h 'I kommejl a.tt dlliva.6-6om 6ölLu..t, men då jczg vm i Mo:tfJ.R..a. oeh.j blev in6ojrmeaad om ägajt-6ki6:tu 6ann jag en hel del njjtt i GW1.MM.tankM. P,'te6enta.t.i.on på anna.t.b.ta.ete. GW1.naJt VM.tae/u;am 6ÖlL a.tt VM klubb 6an oc;h korrmrell. at,t -6.tii.e:.l.a upp.6å mtjeke.t han kan 6ÖlL o. Han lovade a.tt iitta 6aJ[,t på 6öMäljningen av ntja Guzzi oeh.han hajl be6.tii.u-t hem 26 njja Guzzi i olika modettell bl. a. 350 ee 1mola. V-i.dMe fuku.teaade vi om W.lbehÖIL om packvä.6koll,.töjt.tbcigm, kåpoil, k.eädejl /mi. och han lovade a.tt undemöka och.ta h em :tillb ek ö Il. På ;t)rii66en i Mo.t.r.tfA kommell GunnaJl att VaJ[a. med oc.h plte6en-.telr.a.-6,ig och nya -83-0ILtUl. På vmt11.ä66en kommell GJtaft a.tt.tiifilt upp med m.in6.t.tile Guzzin 6öJt PJtOVkÖILMng. På Me-må.6an i Ätvjö 1w1mleJr.. GJuthrt6 a.tt.6:tii.ua u-t ett 6l Guzzin oeh GW1.naJt lovade att Gu.zzi-klu.bben.bkatt 6å VaJ[a. med oeh plle.6en.tena Lg med en källm. Ett.tIJlL.t ön6kemål..6om inte d-'ttj6.tade.6 då jczg v i Mo.ta men.bom ko upp e6.tejl ligajlby.tet liit a.tt GJtaftn6 kuflde ha 6öMäljning ÖVelL di.6k,.6å a.tt Gu.zzi-iigalle kunde.t.uta. in oc.h köpa :tillbehöll oeh deialz. i Mo.ta,ia. FölL.6fl.liJlmen i Äivjö kuue jag vilja att om Vu -6om hall...j en bjut b..t.ld 6Jtån någon av våjta. ;t)rii66m i M, k..<.ckajr. en bitd :till mig å. att vi k.a.n plte6ente1ut O.å med det bii6.ta. v.i k.an 6å 6/tam. Fo.ton 6Jtå.n.tJui66a.1r.na. behöv liven i vdjlt 6o.toatbum. Sk,(c.k;a ett kojt.t om Vu kan avvajta de..t, annajt4 vi.u jq9 låna. nega- "-.uven å. a.tt jag kan göjt.a kop,(cjr.. Jag hall..inge..t 6JuIn l-ta.ue.m.e.6an oeh ddua.t Jr.å.n Flr.-iUuå.06.

3 Efwnom k Ju:lppoJr..t. I ka6a den 1/10-81 (vid övand) 11:80 På po.tg.{)r.o 3264:44 SWPrnä IvwnoJt: 3282 :24 I W.6a. den 31/ :30 På po.6;tg..ijto 63:25 SunmIa. kaonojt: 36g: 5S Mältken.i. lo.ge/l 300.t a 5:- Veka..t.e/L.i. lage/l 600.t a2:- Sunma.tLUgångall. 31/10-82 &Le.a.m undvl. <tilex:utgi6.tejr.:f, 9812:- lnk.oml:>.tejr.: 9694:- UndeJL6kott med '118: :- 1200:- SunmIa. f(.lr.onojt: 2100:- fvwnojt: 3068: 55 Vå ka.6.6an i klubben u.mejt dd gångna å./ld hajt hamna.t på, e jag mig nöd6akad att höja meätavgi6en.till 3 O : - W1deJt kommande åjt. Jag hoppa.6 att den höjningen inte katl 6ö4oaka att vi m-l.6tejt medlemmal!.. Vd må.6te 6inna.6 någon fvwna i 4UeJtv 6ö o6ö4at6edda u,tgi6tejt. V.i1>Vttigen 6inrr..6 dd miilc.ken och de.ka.tejt om.ti.li.gångail men de fjimna.6 ut.till ntja med- R..emnM oc.h 6öJz..6äl.jning av miijr.ke.n. hm vait-u U.te.n.. Vd ätz. min 6ö!thoppnlng att Ni o/lkajl med en höjning WldeIL 1983 och jag bi6ogm e,tt.i.ylbe.ta.tning.6kojlt u.u denna.tidning och hop att Vu.6kic.kaIL in 30: - 6ö4e den 1/2-83. Fö4uR..agna.tJtä6a)[. Wld_eIL '1983: 12-13f2VZii66 i Mo;taiji,.6e inbjudan. An-.o'vl:VU:.g 408. Vå.Jt.tll1i66 unde4 maj-juni på. ö.ta.nd. An6va.4g 524. Hö.6.ttJr.ä.66 WldeJt aug. -.6 ept. i TfUlnM An6vaJL{.g 126. VidaJLe kommejt vi in6o/rmejl.m om.tjtii66ajl i Varuno./tk. Fö kotttak.tejt med u.tt.andd konmle.jt 6Jr.å.n oc.h med 1/12-82 medf.em 313 C hil.i..6 lina. Schac.ht6 c.hab er.. att 6 W19 vr.a.. V d iijt med lä.ttnad jag.6l1ippeil du.6a kottltak.tejt 6Ö4 jag känne.jt att jag inte hi.nnejl. me.d dem. ChJt.{.6lina. iijr. 6uU. av altbet6- lu6t oc.h komme.jt au.ta i.tu med de;-t.ta. omgående. Jag Ön6kM henne lyc.ka.t-iil.. Med Guzz-i.ga ntjåjl6hå1.6ningm. 8Iw4

4 4 E-."=:ur-;:-Grhn w.ofor.":;-';;'; r w, ;,S":;Z., ;-.z:3.:.e BÄSTE ATERFtJRSÄLJARE! Information Fr.o.m. dagens datum har jag förvärvat sam!'iga aktier i AB Kurt Grahn Motor, allmänt kallat GRAHN'S.. I.j Företaget kommer att a kvar i samma lokaler och utan några ändringar anställd persona Min målsättning är att även i fortsättningen driva företaget som det gjorts tidigare, dvs. lagerföra. sälja och leverera produkter för cykel, moped och motorcykelbranschen på ett snabbt och korrekt.sätt till lägsta möjliga priser. Det är min förhoppning att de! goda fqrhe som va!!j--.!-d GRAHN'S och Dig ska" bestå och vi_ker att satsa hårt på nya, bra och säljande produkte Då Kurt Grahn kommer att fortsätta inom företaget, tror vi att marknadsföringen av våra produkter kommer att göras på ett attraktivt och säljande sätt. Om jag skall presentera mig själv så blir det så här: heter Gunnar Carlsson, är 35 årgmmal och har tidigare ägt ett större maskin försäljningsbolag i Örebro. Jag är gift och har tre döttrar. är sedan många år tillbka motorin!resera. Då jag sålde mitt törra företag har jag haft god tid att leta upp ett företag med intressanta produkter och bra organisation. Jag tror nu att jag funnit detta oc!!tsarnu all energi tör att driva GRAHN'S idareoch jag s..fram et ett garbete med Dig. =ig2z,- NNAR CARLSSON

5 5 I nb j udan.t{ft Guzz.t.. -.t'lii66.i. Mc-tD..fA. _C::;:-, (ij1jvm 1 '-" Lödag den 12/2 aeh Söndagen den 13/ Hej! Nu det dag en 6ö en nyguzzi-66 Motala. FöJVUJ.. å/lw 66 VaJ[. en jätte-.6uc.ee.. Tnä66en g av.6tapeln den 12 oc.h 13 6eb Vi! konlne/t v a.tt ;t'ui66m ko.6 GJr1lhn6 kl 12;00 på löttdagen. VäJt b.l..i.jt det vi.,6n.[ng av tok.ate/t oc.h nya 83-ona. av Mo.to- Guzzi. E6.te/t det ktut v köpa deijvl.till vålla egna. Guzzn o c.h.6 Meka ko j M. GJtahn6 b j Uh.6 aj[. på 6-iJul. We l>enalte på. kvä.uen bl.ijl det.6upe. med.tillbeköjt, da/'t6 oeh någm a.ndjut hemtiga awvi.tete/t. NiiJI. oken tagi.t.6tut oc.h John BtWtd v-<'ll hat6a på åkejt v ilu nkvm.tejt.(.ngen!;jom b.l..i.jt hm.6.ta.n. v hajt be.ötuta.t att de.t heta komme/t att ko6ta en U-Un peng e:a ono. Rena..6jätvko6.tnadhet. V.6 e/t gå/tna a.tt N anmal.ejl. ejl..till Blto 6öe den amtidlg.6om N.6k.iekaJ[. n 25:-lpeft.6on 6ö det m&.6te köpm hem oeh be.ötiip f.a6 vajtojr..till ma.ten. v.6e.ö oc.h höm M 408 Ul.6 KaJl1..6hon Ad!r.U.6e.n: Blwl{. EILik.6.6on v. La.duba.c.k.6ga.tan AXboga Tel: 0589/ Vu k.a.n.6 ä.tt.lt.in.6 UnIMn på ktub b e.n6 pg o ch ange. dd. "IItJ.tala.-.tIui6åenn

6 6 Säije-6: Seuine 1-ig idvagn -80, e:a 2000 mit, 6500:- Kamaxel. med R1ipoJt oeh.tö.t6.tiingelt Wi. Le-man6 heft YUj.tt pw e6.tejt övelten6kommwe. M 204 FJtedie Mooehna, 0418/ Moto Guzzi 1000 SP -80, 2400 mit, välvåjtdad oeh 6ultt towl.i.ngu-tltu6.tad med KJtau..6e1t-vä6IwJt (35 l),toppbox (40 l) am,t tankvä6m. LaveJtda-o.tyJte, motollbågajt m m Ntjbuif<..ta.d. M 414 Inge PeJt6on. 08/ Moto-piMt kajw-6-6 StaJLtmotoJt 0,4 hp, 6öJtgMaJte 2.t VelloJtto 30 mm, Vevaxel. 10 lrbn lagliingd, paekvm koll 30 l med pake-thillajle S.tatama. Alla dei.ajc. till V-l pojtt. M 159 Gu.n.naJt SödeJt6.tJtöm, 08/l825808dag,0160/33910 kvm Köpe.6: StfjM p-i.ndel oc.h -i.n.6.tjtumenthao (egentli.gen glm o 6aJl.g) oc.h -i.n.6.t1luk-t.l.on.6bok.t<"ft Le -man M 526 CaJr.t-Axel HjofLt, 0480/ Helkåpa. :ti.u Cal-i6oJtn.i.a-mode..Um köpe.6. M 440 B4uno PeJtnec.t 0155/ (tank, dyna oeh kiitun) komple.tt Jtöd-v..t.t pal>ajt Le-man!;,. (övjtiga?) pw:. 1100:- M 526 CaJtl-Axel. HjoJtt, 048t1Y Sidvagn, hembtjgge liknajf. GET 500,.1--6wig -16. Pw: e:a 5000:- M 491 JhnYUj WeJtneJt-6-6on, 0250/ V-50 Monza -81, 1300 m<.l, ev. btjte Le-Jrktn6. M 484 PeteJt Ekedaht, 019/ Hjä.tp m-i.g h-i.tta en ganlput Mo.to Guzu GTV 500.6eda.n 40- talet eu:ejt en Ga.l1.e.tto. (6CO.teJLn) M 409 BJtoJt EJtik.66on 0589/

7 Köp: Ve..l.o.tto 40 1m! nöa6ajte euejt. tek,t!lon. Vevaxe..l. med vevtakajt titt 850 eltejt SP. M 524 Sven Andon, 0485/ s.ta.!t-tmotojt MoJtell.i. gåjulla de6ekt, bajl.a. dttevd oc.h njtajn- t1jc.ku äjt heta. 509 Tommy KåttbeJt.g, 0224/ Avga6ytem o4iginal pahoande titt V-l po4t, 280 W geni;!m.tojt med R.a.ddn{.ngoJtelii. 159 _::_8/ dag, 0160/33910 kvätt. Guzz e.llejt. -6töMe de6ekt 4i-61..g klloc.kad het euejt. 1.. detajt ej övejt. 5000:- M 159 GunnaJt Södöm, 08/ dag, 0160/33910 kvätt AnnorL6e)[.:. Re.6e)[.vdelM och W.lbehöJt Wi illa Gu.zzi... k.a.n be.6tma.6 ho.6: (po.6tojtde)[.) Uppge medtem6 nummf-jt oc.h Vu. hajt 10 %. GJtahn6, Vi...nteJtga.ta.n 12, Motala, 0141/ oav-6 ett'..8cki..c.k, JtenoveJLing-6ob j ekt. Se)[.vi...c.e, Jte-6e)[.vdelM rmt ;till Guzzi... k.a.n ejthmi.a..6 ho.6 Combi... MotoJt, VillhaUa.vägen 22, -36, Stoc.k.hotm. 08/ ettejt 08/ Vi... hajt 10 % även dåjt BJWm6 band.6umn.i.ng.6a.mt 6öMäJ:.j n.i.ng av bel.ägg och ki.ouajt Jlpönk.öping. CLt6öJte.6 ho.6: 036/ HeJt.ma.rL6.6on6 ejtv,i.c.e, Kämpega.tan. 34, TJli..mmni...ng och andlla. motojtjobb u-t6öjte.6 av Ing 6,{juna. Åk.e Jon6.6on, Gii6tgIvaJtev. 12, MOtala. 0141/ ,l.t i... MotoMe)[.vi..c.e u-t6öjte-6.till illa Gu.zzi... Ja.nne.6 MotoJt, Box Mo.ta.la /

8 8 Me-elyeka med dödlig utgång. Vå då korlrnä ;t)ll min kännedom om att en av Mo.to-Guzz1. klubben6 medtemm omkomrni.t v1.d en i.ngelolyeka på E-4 vd av6ajlten :ti..i.l Väta meii.a.n Håt6i.ngbo/tg oc.h M.toJtp, vill jag :ti..i.lkiinnage de-tta. QJnt,[di.g.t om jag. vill beklaga då in.tnä66ade. Ven omkomne iijt L Iva.Jthon och va.jt hemmahöjta.nde 1. MöJUVl.p. L va.jt medf.em eda.n den 3 jwz). åjt., u, och hade en 850 T 3 Ca.li.6cJtnia madett -18. Ve.t kånn6 myekå led6amt a.tt nm av ådana hält meddelanden och ma.n bö/tjajt,tänka e6.te/t hull. latt em Uv kan liiekm ut. anhölt..iga minnm L,men.<.nte fj1j.ta mc.-åkande.t - 6Jt.de.tta..t/lag-iA ka om k...' V.<..<. Guzz.<.-klubben de.ua/l.c-'6am.i1.jem.tajta. ajtg Vd jag vajr.i.t i. fwntakt med pollieni. Hal.6i.ngboJt.g oc.h 6c:ttt en ftopi...a på hei.a utjtedningen vill j"ag 6axa de-t vi.wgm.te. ull denna utlte.dning.. Olyckan hände den 2/ ftt 18,50. Ett vittne ägejt. d häjt.: I hö j d med av6ajt.ten titt Väta/ (fdåklut ejt. A en mo.to/tetjftd 61La.m6öJt. i.g oom 6äJt. i. oanmla JLi.k-tni.ng. Av.tånde-t";till ma:to/tetjkeln äjt. c.:a 'l00 m. A uppgejl- att mo.tojt.c.tjfte.ln II log 61La.m oc.h :tin.baka" oc.h he..u pi.öuug:t vi.jt.vlade 6ö1l.a/Len i. lu6:ten. A UPP6k.a:tt1Vl ha6:ti.ghe-ten titt 110 ftm/:tim. Även e.tt andlt.a viftne uppgejt. 6aJt.ten".till 110 km/:tijn. odt att mo:tojtc.tjke.ln bajt.a våue. Enli.g:t vittnena hade nöroa/ten hjälmen p&tagen men e6:t otjc.kan låg hjälmen på vägbanan. ". -. Vid :tde6onkon:takt med utjtedande poli.6man Häl6ngboJt.g omtalade denne att han gjajr.t en noggju:tj1i't undvl6ökni.ng på hjälmen oc.h att 6abJLikanten 61ttt hjälmen 6öJt. att u.t.-c.öna om 6öJlbgaJt. kan gö/tm. KlaILt äjt. att LaM hade hjälmen på. vid 6ÖM:ta :tö:ten mo:t avbiijuv!jtiieke-t. Sedan hall. hakban-"wji de-t bjt.u6:ti.:t. Hjä1'.men Valt. av :ttjp"tolmllj 2000 av g.f.m6ibejloc.h Vall. av 6.k. öppen tjp. (je-t) Vad fvlev då :ti.dffå.rtgajr.na? "SkJtiinmnnde bjc..il.:t i. riic.-iikejlhe.t. Re.nmen l.onad, hjälmen 6öU av. Kåpan pcl :n p.ti.t.tlr.adea i.ljlv(t6a b,(,t{jjr.." "Olyc.kan V.tAaIt at.t d.e kåpajt. om 6.inn6 ndnga JJrJtoJt.c.ykla/l äjr. JteJUt död.!> håttojt. Ve gåjr. önde.ji:. i. -6tjlv(t6a b.i.:tall.."

9 Vad vm då då.6om ollåakade oi..ljckan??????? Av vittnuppg6ta v då.6om me böjat vobbi..a 6ö att.6 edan.6r..uta..t a.tt ek-<.paget g..i.c.k ).n avbiillajljliieket. VobbtVng upp.6 av mnnga oak bi... a. av a.tt: a) La.6ten pack6ic.ko äjl o jämt 6öJl.dei..ade på of..,{.ka 6i.do. b) Lu.6.ttJr.ljcket i däcken äjl 6ei.alligt.,.l!.jiime.t ). vägbanan,.6om m:itade j, kalr.vm ). väg- gn.utge.n O..6.V. dj Toppboxen d& man kö e.n6a.m på mc.:n och det bi..i.jc..tu!lbule.n6 6n. kåpan om i..an på toppboxen och denna ki..u.mp böjm JlijJta. ).g. Venna. öei.6 e 6öM.tiiJl1l.6 och kan d&.<j1vka med i" iäi..p av t'tågot av ovan.6.tå.ende. -.e-t 6).nn6 mnga 6i.. o!v:iak att v.i-6a på men detta VM vad om 6aJtmkolmlft v.<.d amtai.. med andjta. om JUika.t ut 6ö vobb- Ung. Vad g d& a.tt göjta.???????? 1. KöJta. VaMamt. 2. La.6U Jr.ii.t:t, illa tungt ). vajtje pack6ic.ka. 3. Koli..a ycket ). däcken o 6ta., öka med 2-3 hg v).d d köning. 4. Jag v JUida. till.. att montejta. av toppboxen d& Vu. äke e.n6 am på me: n o ch ha v).nd6 k-<. va. 5. Ha to pek.t 6öJr. rrdfude Unjvr., au.m hei.6t då det egrtajt. 6. MonteJr.a. t'tågot lag av uttöning på v).nd6kivan å a.tt om Vu. ev. kuli..e i..iimna. me: n undejr. 6äJ1.d inte behövvr. käjr.a dig på k-<.van utan att denna. 6a.Uvr. 6/taJr1i:t..- Eentu.e.i..U by ;ti}1-11klkjta.i..on, om inte g öndvr. utan 'w 6a.6tena. gvr. -<.g 6o!V:It. Jag hoppa..6 att vi inte ka.u behöva behandla Ukna.nde a.k något m utan a.tt v). ki..ajuvl O.6 hei.6k-<.nnade. Kö nöm).w.gt oc:.h.tiink. e6t, 6öe., Nå6.ta. Ylwmnell. av Guzz..t - Bladet utko11m1ejl omfvliltg den 15 mam 1983, och jag vm ha..in ma..tem.al. ;ti.il. denna :Udni..ng 6öJLe.den_20/2:;!3. AU. anno n4 eju..ng all gltafu.

10 Ti.p! UndeJz. dejlljlta 1WbJU:.k. hade jag pia.nejr.a.t a.t,t medte.nma.llna., a..u.hå Vu, k.ulle k.omma. med tip om attt om ö me. Vet an v 6i.na. c.ampi.ngpf..a.:t6ejl, 6i.na. vägaj!., 6öJLbng av attt om hö t.ill Guzzi.-åkandet. Men det ii1l 6å om Wve.tr..6å ge eft ntjåjl6lö6.te på a.t,t dei.a. med d).g av de.t Vu haj!. om i.ng.:.,.,.l annan hajr.. SWv å det tjk.ejl T m ali.a Guzzi. -åkajr.e. om pa.6 eir.aj!. KalmaJt,.t);t;tLI. i.n på en 6i.ka. Ev. k.an ävejz.ng ojtdnm. Hjåltiliga ni.ngaj!.. M 526 CaJr..f:.-Axel HjoJt.t, F"1Re.tr.g vägen 1, Smedbtj, KCttmaJ! / ' HuJ[. göji. rm.n med veii.te? Ve ko..u: eniå-g.t ha.ndboen VaJul " men de-t 6inn6.tyd- Ugen. ingen pec.ie..u ä.tu 6/tii6 nöji. denna.. ndgo.t peuella vinkel. Kan6e anaji. jag någon gji.undtäggande innoon. M 526 CaJI.l-Axel HjoJl.t, 0480/ K!!! g. Medtavg6 nb på pg F Ö Jtha.nd6 anmä.ta.n :till Mo ta-ta -;t)f:d. 6 ej! ButäU.n.tng av,tjtö jajt och mö.6.6ojt sända.in kallt 6Jtån :tjtii66ajl.j 30:- 6öJte 1/ :- 6öJte 1/2-83 6öJte 1/2-i3 najra.6.t. Sända in kallt på din Guzzi 6öJt våjlt a.tbum.6 MJI.a.6.t, Fötag på en deat titt biten:, T illäll.å.g.t billuile.n, men Alo.to Guzzi 6öIl. nö j u.tuilen ff "Next.to Sex i. tove my Mo;t{) Guzzi. Be6 Vad.tI.IåeJt Vu v..i. hkau ha en dekal?

11 Kl..ubb.tJtöjoJt Vå. du halt vajlä en vi.l:jh enteji.6juigan.00 klubbtjlö j ojr. i 6oJtm av T -hhijr.-t oc.h CoUege hall jag ouka a.uejtll1{;l,tiv att ejz.b j udd. Ä v en m Ö h h o Jr. m ed h to Jr. h käjrm o ek j u6 t eii. b allt. nackband. T/lÖjoJr.na. bu.täuu genom att Vu hkic.ka/t in penga.jr. i 6öJr.-..6R.ott oek på inbe-talninghr.oiltu uppgejl- Vu vad Vu vill \. ha.6a.mt fltojtie.r. oek nältg. Va.Jr.6öJr. Vu måhte buala i 6öJr.- hr.ott bejl-ojr. p<1 a..tt bben inte k.an Ugga ute med penga.jr. TJr.ö j ojr.na äjr. av myc.ku blu1. kva..u.tu oek även tjlyc.ken på dem. En nfjhu äit flkiijumlöha om vi ;tjujc.fz.eji. e.tt miilrke med ubbenh.nam 6Jr..t,(il... T -.6hiJr.-t, majunbtå., Jr.od, gut, hvallt., Jr.oyaibtå. o v-it, med gfjc.k i två. 6ä1tgell.. 35:- CoUege, vit, ma.jl.i.nblå o vin/töd med 1 6ä1tgh.tllyc.k pci vänhtejl- ida. av bjr.öhtu 50% dcjr.fj!, 50 % bomull.. 15:- P!fjjoJr. a.lta. 6äJr.geJI. tjlyek om c.ottege tjlöjan 165:- -"- 80 % bomutt 20 % nfj!on med tjlyc.k 96:- TltiiMng.6oveJr.a.U DUka. oältgejl- och kan kombinejut6 med DUka. 6ä1tgeJr. byxa - ja.c.a. med vyc. på bjr.öt e.ueii. flygg. Egna. in.i.t<.aleji..ti.ukofmneji. 10: -Ibokht 215:- MÖ.6ha, ame.jr.ika.n6 mode.u med fltojr. hkiilwl och inhtäuba.1lt nac.kba.nd, vit, Jr.öd o gjr.ön-vit med fjc. 20:- StoJti.ekaJtna. äit: 2, 4, 6, 8, 10, 12 åjr., S, M,. L, XL, XXL. Ktubbenö PO4tgO n:: Slliv på talongen: V-ut medl.emojwmnejl. N F'. am n e.t på " Va.JtM air.g --" S.toJtlek" " Räkna;.6edan.ihop o.6kjliv i.6lu.t6umman och.6k.i.c.ka. det 6öfte dejt 1/ Ring giillna. om Vu vill ha upply.6n,{ngajr / Vet åit 4 vec.ko/t teve/r.0.n6.tid p4.titiin,{ng.6ovelloauejt. Vet öv1t..iga JUikna.It jag med att fl.unna.6kic.ka. ut 6öJI.. 1/3-83. dejt

12 "O O.Q >- c: Q - <:: "T1 P.. 3 ;:s 3 c::> I c: P.. c::> c. c::> P.. o.. ;S (/) ;s-. \s::, ;:S ;:s... n r--. P...;s ; r--. g lon (:z o.. :s I.HIon.. r--. P.. lon 1.H"\:5 P..<", -o.0 "'O I 1on:S <:: <:I';. I';. \s::, r-o ;S Q, r f P.. G) o.. 3 'I';.;s-. O" N. <'". o.. P.. N -cs""" n ro. (:) 'Ig: n r--. """;:s.. e ;s-. O" '-"'; ;:so o.. N i G) -o r--. N (n 0... N e <: o r--. (:z 1on:S tn P.. Q.. <: c ;:s n;-i c '-"'. N"" """ ( ;:s N"" tn >- N"" tc r--. o o ;:s 3 t'"') g-.e e.. P o... c::- ;:s?-.": :s 3 f. tn lon. -i <'"?;.. o <'" o lon c::> o. G) - lon m r--. -o r--' P.. n N N"" r--. -o. I lon a.. o.. I';. c::> -o P.. ;:s r- t)'-. ft 0'" &. (:z I.H. <:.. / Q lon I V1V11.J't1.J't1.J't1.J't1.J't1.J't WWw r-:)---c-co..l.j't... cnr-g)c..t:i<: o; O"".t:I""".t:I ;or """ 1'-0 I ;or 1'-0 E ;;s- o Q. I> o o o I>;or.. 2:: to. o;:s ;:s A ".. I : >-::I:cn =- o--o IWl.J'tto "" ;e ""0 $: w -.. :.t:i. <:to<:a. &; &:(.t) I ;i A: e '=. (.t). tbi;:s,.. o: ---;:s (.t) 1.J't" --- A. -c -c -;:or c -w--c \n (.».. IC- 09 Oj =.. r-:)c -.. I C- w Wl.J'to..-C - r-:) C c l.j't C c C cnl>ci o I.n <'01.1> == -1 O"":J:I(.t)O-:::.t:I I> A: tt) O""$:o-.t:I ;or&.t:i ;or<'oi. o 6. o A. <:><:>f<:><:><:>..o :: V1 f':) f':)i()q- "'"' "'"'..ö,"'-- - V _I=..o ";)- CoNI";)CoN 1";) c:. u...o I.--I ) '..J I-..J

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

OMMUNAL. Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL. Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K SYD Sektion Syd 2015-08-20 NR 6 ÅRG 24 OMMUNAL Innehåll Medlemsavgift 2 Medlem fått

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

ATT KÖPA HUND OCH GÖRA EN BRA AFFÄR.

ATT KÖPA HUND OCH GÖRA EN BRA AFFÄR. ATT KÖPA HUND OCH GÖRA EN BRA AFFÄR. Text och bild: Matti Holmgren, Working Husky Kennel Superledarhund med mycket intressant stamtavla säljes. Mycket lovande valpar efter våra tävlingshundar säljes. Skall

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Teknonomi Tema Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Vecka 42-47, 2008 Mål för temat: Teknik: Du ska kunna bygga en konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande samt kunna beskriva hur

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 6, december 2014 * * * * *************************************************** Sälj mer utan att

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer