VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020"

Transkript

1 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation

2 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter för alla åldrar. Vår organisations värdegrund ger oss en god utgångspunkt för den verksamhet vi bedriver där människans personliga utveckling, såväl kroppsligt som mentalt och andligt, står i fokus. Vår ambition är att ständigt förbättra och utveckla vår förening för att erbjuda meningsfulla och utvecklande aktiviteter till fler människor. Vi är övertygade om att vår verksamhet gör en positiv skillnad i såväl samhället som i många människors liv. Som vägvisare i arbetet med vår föreningsutveckling de närmaste åren står vår vision för framtiden, uttryckt i detta dokument.

3 År 2020 vill KFUM Norrköping: Vara Norrköpings största ungdomsförening (antal ungdomar under 26 år), med kommunens bredaste utbud av verksamheter som tilltalar många åldrar och olika intresseområden Ta en aktiv och betydande social roll i Norrköping, där integrations- och ungdomsfrågor står i centrum för verksamheten. Erbjuda en lättillgänglig och attraktiv mötesplats där människor möts över såväl generationsgränser som kulturella och religiösa gränser. Vara en framstående aktör för friskvård och hälsa i Norrköping, med en helhetssyn på människans behov av såväl kroppslig som mental stimulans. Ge alla våra medlemmar stora möjligheter till personlig utveckling genom bland annat internationellt arbete, ledarskapsutbildningar och stimulerande verksamhet oavsett nivå. Ta en aktiv och betydande roll i utvecklandet av den nationella KFUM-rörelsen och verka för ett tätare samarbete mellan olika delar av rörelsen. Grunden för visionen Grunden för vår verksamhet i KFUM Norrköping är de målsättningar och den värdegrund som vår nationella organisation KFUM Sverige antagit. Dessa är uttryck för vad vi vill åstadkomma med vår rörelse och vilka värderingar vår verksamhet grundar sig på, och vi skriver under på dessa i sin helhet. KFUMs målsättning och värdegrund är även utgångspunkten för detta visionsdokument. Båda skrifterna finns att läsa i sin helhet på KFUM Sveriges webbplats, 3

4 Visionen i praktiken På följande sidor redogörs mer konkret för hur vår vision för framtiden relaterar till våra olika verksamhetsgrenar och hur den kommer att manifestera sig i vår förening. Våra sektioner Sektionerna är grunden för vår förenings verksamhet. Våra sektioners verksamhet ska bedrivas utifrån en tydlig KFUM-profil och ett socialt ansvar samt erbjuda en modern och aktuell verksamhet som tilltalar främst ungdomar. Utgångspunkten är att alla människor är välkomna till våra verksamheter oavsett kön, ålder, religion, etniskt ursprung eller social situation. Våra sektioner ska vara livskraftiga och ha välfungerande verksamhet där både medlemmar och ledare kan känna sig trygga och respekterade. Verksamheten ska följa vår rörelses mål och värderingar och erbjuda utvecklande aktiviteter där våra medlemmar kan växa som människor. Upptagandet och utvecklandet av nya sektioner ska ske i enlighet med vår målsättning och utefter vad vi vill uppnå i vår vision. Utvecklandet av vår sektionsverksamhet ska ske med ungdomars aktuella behov i fokus. Huvudföreningen ska vara ett aktivt stöd för sektionerna och deras utveckling. Ett aktivt arbete ska också ske för att nya sektioner ska skapas. 4

5 Mötesplats Som ett led i att nå vår vision vill KFUM Norrköping skapa en mötesplats där alla våra verksamheter kan samlas och som ger möjligheter för nya, både spontana och organiserade verksamheter att utvecklas. KFUM Norrköping har som mål att inom en överskådlig framtid skapa ett större föreningshus i Norrköping - ett hus som bubblar och sjuder av liv, idrott och utbildning. Detta föreningshus ska vara en mötesplats där ungdomar får energi och möjligheter att växa och utvecklas. Mötesplatsen ska skapa förutsättningar och möjligheter för integration och mångfald mellan unga människor, över generationsgränser, mellan beslutsfattare och ungdomar, mellan eldsjälar m.fl. Vi vill stimulera till bildandet av nya unga verksamheter inom olika områden. Den lokalmässiga samordningen är grunden för visionen. Vi kan samordna resurser och med den gemensamma kompetensen blir 1+1 ofta tre eller fyra. Samverkan är nyckelordet, d.v.s. att ungdomar från olika samhällsklasser, etnisk bakgrund, föreningar och organisationer söker sig till Norrköpings mest attraktiva plats. Visionen om samverkan inom föreningsliv och andra organisationer skapar en möjlighet till mångfald för ungdomar. Ungdomar dras till platser där det händer mycket, bredden och utbudet i Mötesplatsen är mångfacetterad och blir den dynamiska mötesplats som verkligen behövs. Vi vill skapa möjligheter i Mötesplatsen för samarbete med ett antal olika parter i samhället både inom kommunal och statlig sektor, föreningsliv, studieförbund och andra organisationer. Vår strävan är att all verksamhet i vår Mötesplats ska bygga på nära och trygga relationer mellan deltagare och ledare och personal. Det är grunden för att skapa ett gott klimat för förändring och inlärning. Våra ledare och personal lägger stor vikt vid att etablera goda relationer som bygger på förtroende, respekt och tillit. Den nära relationen mellan ledare och deltagare utgör grunden för att vi ska lyckas i vårt arbete. Mötesplatsen ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Idag lever vi i ett segregerat samhälle där det finns få mötesplatser över generationsgränserna. Vi vill skapa förutsättningar för en sådan mötesplats där vi lär av varandra inom olika områden. 5

6 Inom en framtid har vi som mål att vår verksamhet skall flytta till en Mötesplats som rymmer nämnda verksamheter. Tillgänglighet är av största vikt för verksamheten och ungdomarna när vi väljer plats och byggnad. Vi är övertygade att detta kommer att bli ett bra alternativ för Norrköpings utveckling som en ung och attraktiv stad och för Norrköpings unga. I vår vision för Mötesplatsen ser vi bland annat att följande delar ingår: Idrottsarena I eller i anslutning till Mötesplatsen ser vi en arena för inomhusidrott, utomhusidrott och ungdomsaktivteter som lockar ungdomar och som kan erbjuda både spontan och organiserad aktivitet som möter ungdomars aktuella intressen. Arenan drivs gemensamt av huvudföreningen och dess sektioner och ska vara tillgänglig för skolor och föreningslivet i Norrköping. Idrottsarenan är avsedd för i första hand barn och ungdomar, med lika fördelning mellan flickor och pojkar och jämn fördelning mellan våra olika inomhusidrotter, men även andra föreningar. Torget Navet i Mötesplatsen ska vara torget där det ska finnas möjligheter till fika, samtal och spontana aktiviteter. Denna plats är den som besökare möts av och det ställe man hänger t.ex. innan och efter träningen. Torget är tätt kopplad till träffpunkten för ungdomar. Träffpunkt för ungdomar Mötesplatsen ska vara en träffpunkt för människor, öppen stora delar av dygnet, och vi ser att närområdets naturliga ställe att träffas på ska finnas i vår Mötesplats. Denna träffpunkt för ungdomar, driven som fritidsgård eller annan öppen verksamhet, har Mötesplatsens alla möjligheter tillgängliga för sin verksamhet. Ungdomsarrangemang av olika slag kommer att genomföras. Sommartid ser vi en öppen utomhusarena för olika idrottsoch andra aktiviteter för ungdomar. Vår förebild är ungdomshuset Fryshuset. Kansli och föreningshotell Mångfalden av föreningslivet i Norrköping ser vi i Mötesplatsen. Vi ser ett föreningshotell där föreningar kan få administrativt stöd och möjligheter att nyttja de resurser som finns. Vi vill stimulera till start av nya unga föreningar/verksamheter i Norrköping. Genom stöd, utbildning och rådgivning ska Mötesplatsen skapa dessa möjligheter. Vissa föreningar och organisationer kan vara bofasta medan andra föreningar har en nära lokaloch verksamhetsmässig samverkan. Kopplat till föreningshotellet finns vårt kansli som är hjärtat i föreningens administration och stöd till sektionerna. Här kan huvudstyrelsen, sektionsstyrelser, ledare och medlemmar få hjälp och stöd i sin verksamhet från en engagerad och professionell personal. Ungdomsforum & ungdomskonferenser Ungdomsfrågor och möjligheten att påverka är en viktig del av Mötesplatsen. Mötesplatsen ska stå för nya demokratiska former där ungdomar får en verklig möjlighet att debattera saker som berör dem. Mötesplatsen ska vara den naturliga mötesplatsen i Östergötland för ungdomsmässor, ungdomskonferenser och ungdomsevenemang. 6

7 Folkparken Folkparken är en oas i Norrköping och ska erbjuda ett varierat utbud av verksamheter som passar alla åldrar. Verksamheten ska utvecklas med ett större utbud av varor och tjänster till att vara en av de mest attraktiva platserna i centrala Norrköping för fika, avkoppling och fritidsaktiviteter. Målet är att få till nya mer ändamålsenliga lokaler både för kommersiell verksamhet och ungdomsverksamhet. I vår vision angående Folkparken vill vi i nära samarbete med Norrköpings kommun arbeta för: att fler besökare upptäcker härliga Folkparken. att besökarna återkommer frekvent till Folkparken och dess aktiviteter. att Folkparken fortsätter vara barnfamiljernas val till rekreation. att Folkparken kan erbjuda aktiviteter och förtäring till humana priser. att Folkparken kan erbjuda ett brett program av aktiviteter som sysselsätter en bred publik att Folkparken ska erbjuda aktiviteter som är självaktiverande och billiga för alla enligt John Philipssons anda Erbjuda ännu ett träningsalternativ och utöka forumet för fysisk aktivitet genom att anlägga Norrköpings första ordentliga utomhusgym Anlägga en klätter- och höghöjdsbana Utöka kioskverksamheten för allmänheten Skapa en bättre arbetsmiljö för personalen genom att bygga personalutrymmen Bygga en ny servicebyggnad med dusch och toalett för allmänheten då även för åretruntbruk. Folkparken är även en bra plats för föreningen att visa upp sin verksamhet för allmänheten. I anslutning till de aktiviteter vi erbjuder i parken ska attraktiv och ändamålsenlig reklam och information om föreningen finnas. Vi vill utveckla Folkparken genom att: Anlägga en scen för att erbjuda Norrköpings talanger i musik och teater en plats att uppträda på. Renovera bangolfen alternativt skapa nya banor typ Äventyrsgolf Flytta Barntrafikskolan som vi haft i många år i Folkets Park till Folkparken. 7

8 Strömvillan Strömvillan ska erbjuda en positiv och välkomnande plats för fritidsgårdsverksamhet samt verksamhets- och konferenslokaler. Verksamheten i huset ska aktivt utvecklas efter föreningens behov och efter de möjligheter som lokalerna erbjuder. Lokalerna ska i framtiden nyttjas i högre grad än de gör idag. Stora Skogsgården Vår egen lägergård Stora Skogsgården ska vara ett attraktivt och eftersökt val för konferenser, lägerverksamhet och friluftsliv. Stora Skogsgården ska bli en anläggning som bär sina egna kostnader. Föreningen ska i högre grad använda anläggningen till egen verksamhet och samtidigt öka beläggningen av externa hyresgäster. Brevik Verksamheten, ekonomin och organisationen för vår lägergård Brevik kommer att utredas och en tydlig plan för hur anläggningen och verksamheten ska drivas i framtiden kommer att tas fram i samarbete med Breviks stiftelsestyrelse. Utgångspunkten är att lägergården ska bedriva verksamhet utefter KFUM Norrköpings och Breviks stiftelsestadgars avsikt samt att ekonomin skall vara hållbar i ett längre perspektiv. KFUM Norrköpings huvudstyrelse ska ha en nära kommunikation med stiftelsens styrelse. Seniorverksamhet Det ska vara en viktig verksamhet att erbjuda föreningens seniorer en meningsfull verksamhet inom vår förening. Vi ska erbjuda regelbundna seniorträffar för föreläsningar och social samvaro. 8

9 Friskvård & hälsa Föreningen ska aktivt jobba med friskvård och hälsa för alla åldersgrupper, såväl för medlemmar, ledare och personal, men även som ett led i att rekrytera nya människor till vår verksamhet. I arbetet med friskvård och hälsa ser vi människan ur ett helhetsperspektiv och inser att både kropp, själ och ande spelar in i en människas välmående. Föreningen ska erbjuda det breda utbudet likväl som tävlingsmöjligheter. Internationell verksamhet I dag finns det fantastiskt många möjligheter för ungdomar att få internationella erfarenheter genom ledarutbildningar, volontärarbete, ungdomspraktikantprogram m.m. Vi vill ge våra ungdomar den extra knuff som behövs för att ge sig ut och upptäcka världen. Genom ett aktivt och genomtänkt arbete med internationella frågor och genom att uppmärksamma och profilera de möjligheter som finns kommer många av föreningens ungdomar att engagera sig i internationell verksamhet. Stadium Sports Camp Sports Camp är ett viktigt ansikte utåt för föreningen och skapar goda kontakter med näringsliv, kommun och andra föreningar samtidigt som det ger bra goodwill till föreningen. Vårt deltagande i Sports Camp ska fortgå och utvecklas. Vi ska jobba för att ledare från KFUM Norrköping deltar som ledare på Campen. Utbildning Utbildning ska bli en viktigare del i föreningens verksamhet. Vi ska erbjuda alla våra ledare utbildning som stöttar dem i deras verksamhet och utvecklar deras ledarskap. KFUM Norrköping ska ha välutbildade ledare som är trygga i sin ledarroll, och även erbjuda relevant utbildning till övriga medlemmar. En övergripande utbildningspolicy ska upprätthållas och utbildningsplaner ska kontinuerligt tas fram i samråd med sektionerna. Socialt arbete KFUM Norrköping ska öka sitt sociala engagemang och ansvar i kommunen. Vi ska arbeta för att i högre grad nå unga människor från socioekonomiskt utsatta grupper med vår verksamhet. Föreningen kommer också i framtiden att jobba med fler socialt inriktade projekt som komplement till den traditionella sektionsverksamheten. Genom dessa projekt ökar vi vår kompetens och erfarenhet av att arbeta med utsatta grupper och ökar föreningens relevans och anseende i samhället. 9

10 Mångfald KFUM Norrköping ska vara en förening som speglar och tar tillvara på samhällets mångfald. Vår personalstyrka, våra ledare och våra medlemmar ska representera en mångfald av kulturer, etnicitet och religioner. Genom ett aktivt arbete med jämställdhet blir vår förening också en jämställd mötesplats. Gemensamma arrangemang Genom gemensamma verksamheter och arrangemang som alla våra medlemmar från olika sektioner deltar i, stärker vi vår förening och skapar en större gemenskap. Vi kommer att genomföra eller delta i flertalet av denna typ av arrangemang under ett verksamhetsår med god uppslutning av medlemmar från alla våra sektioner. Huvudföreningen kommer tillsammans med sektionerna att utreda vilka arrangemang som är attraktiva för våra medlemmar och ta fram en struktur för hur dessa planeras och genomförs. Profil och kommunikation KFUM Norrköping ska uppvisa en ungdomlig, attraktiv och konsekvent profil såväl inom föreningen som utåt mot externa målgrupper. Vår kommunikation ska på ett effektivt sätt förmedla de värden vi står för och den verksamhet vi bedriver. Föreningen ska jobba för att sektionerna, förtroendevalda och personal får relevanta och effektiva hjälpmedel och stöd för kommunikation, t.ex. genom webben. En gemensam kommunikationsstrategi och grafisk profil ska genomsyra hela föreningens kommunikation. 10

11 Hur vi når vår vision För att nå vår vision tror KFUM Norrköping att det är viktigt att vi: Är lyhörda för trender och intressen, främst barn och ungas och anpassar vår verksamhet efter det. Har ett stort ideellt engagemang och känsla av gemenskap bland våra ledare. Genomför ledarutbildningar med hög kvalitet. Levererar den produkt vi utlovar. Vårdar varumärket KFUM. Kommunicerar vår verksamhet på ett effektivt och positivt sätt. Som verktyg för att styra och strukturera arbetet med att nå vår vision för framtiden använder vi oss av vår verksamhetsplan. I ett kortare tidsperspektiv redogör den för vad vi konkret behöver göra de närmaste åren. Övriga styrdokument som leder vårt arbete, upprättas även de i enlighet med vår vision och hjälper oss därigenom att komma dit vi vill. KFUM Norrköping skapar mening för stunden och framtiden, och i och med den process som startats med denna vision skapar vi vår egen och många ungdomars framtid, just nu! Vi brinner för vår vision och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att få se den förverkligad. En levande vision KFUM Norrköpings vision för framtiden är ett levande dokument som kontinuerligt ska hjälpa föreningen med utvecklings- och visionsarbetet för de närmast kommande åren. För att garantera en uppdaterad och relevant framtidsvision redovisas och beslutas detta dokument vartannat år på föreningens årsmöte. Detta dokument är antaget av KFUM Norrköpings årsmöte

12 Var med KFUM Norrköping och skapa mening för stunden och framtiden, just nu! KFUM Norrköping Tullhusgatan Norrköping

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer