Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling."

Transkript

1 Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad

2 Innehållsförteckning Handlingsplanens syfte och övergripande innehåll....3 Furuparksskolans Vision och värdemeningar 3 Ansvarsfördelning Lagstiftning och regler...4 Diskrimineringsgrunder...6 Definition av centrala begrepp...7 Kartläggning och nulägesanalys...9 Utvärdering av plan 2013/ Främjande arbete...11 Förebyggande arbete...12 Tillvägagångssätt vid diskriminerande och/eller kränkande händelser...15 Källförteckning...16 Bilagor: 1. Handlingsplan vid diskriminering och kränkande behandling 2. Handlingsplan för trygghet och studiero 3. Handlingsplan vid kunskapsrelaterade svårigheter 4. Dokumentationsunderlag 5. OSIS-blankett 6. Utredning inför ett eventuellt åtgärdsprogram (del 1) 7. Förtydligande av punkter i utredning/åtgärdsprogram för grundskolan 2

3 Handlingsplanens syfte och övergripande innehåll Alla barn, elever och vuxna som arbetar på en skola har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Planens syfte är att beskriva verksamhetens främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Arbetet ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Planen tar även upp hur vi arbetar med kunskapsrelaterade svårigheter eftersom undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt främja kunskapsutvecklingen. Planen ska upprättas varje år. Barn, elever och personal ska medverka i arbetet med planen. I elevråd och föräldraråd kommer vi att diskutera planen kontinuerligt. Planen kommer att finnas tillgänglig på Furuparksskolans hemsida för att elever och vårdnadshavare ska kunna kommunicera planens innehåll med skolan. Furuparksskolan Furuparksskolan är en skola med fyra enheter från förskoleklass till och med årskurs 6, där det också finns elva stycken fritidsavdelningar. Antalet elever på skolan är idag ca 470 stycken och på fritidsavdelningarna är det 317 barn inskrivna. Vi arbetar för att trygghet, trivsel och samhörighet skall vara en självklarhet på skolan. Detta är en grundläggande förutsättning för lärande och utveckling. Vi accepterar ingen form av diskriminering eller kränkande behandling. I arbetet med att nå ett sådant klimat måste vi alla som arbetar på skolan ta stort ansvar och ständigt fråga oss själva vilket förhållningssätt vi har till varandra, vilken typ av undervisning vi bedriver, vilka regler och rutiner vi har satt upp tillsammans och hur dessa vilar på vår gemensamma värdegrund. Värdegrundsarbetet på skolan bottnar i läroplanens (Lgr 11) första två kapitel Skolans värdegrund och uppdrag och Övergripande mål och riktlinjer. Vision och värdemeningar Under höststarten 2013 startade vi ett gemensamt arbete med personalen för att få fram en tydlig vision för vårt arbete på Furuparksskolan. Detta arbete har fortsatt under hösten Furuparksskolan är en skola där vi har höga förväntningar på alla elever. Vi utmanar eleverna och ger förutsättningar för att alla ska lyckas efter sin unika förmåga Utifrån personalen och eleverna har vi utarbetat värdemeningar som ska vara vägledande för hu vi tänker om vår verksamhet. Dessa värdemeningar ska hänga på väggarna i skolan för att vi ska påminna oss om och kunna reflektera över orden så att de även blir handling. 3

4 Värdemeningar: Jag är delaktig Jag tar ansvar Jag säger hej Jag ser och lyssnar på dig Jag lär mig Jag lär dig Du är lika mycket värd som jag Jag arbetar på många olika sätt för att lära Jag visar respekt Jag vågar misslyckas Jag känner mig trygg Jag vill, jag törs, jag kan Ansvarsfördelning Rektor Yttersta ansvaret för likabehandlingsplanen upprättande, utvärdering och revidering ligger hos rektor. För att personalen aktivt skall kunna arbeta mot kränkande behandling ansvarar rektor för att personalen får den fortbildning som behövs. Personal Personalen skall arbeta för en gynnsam arbetsmiljö där en del består i att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor. Vid misstanke och kännedom om kränkning agera utifrån Handlingsplanen vid diskriminering och kränkande behandling (bilaga 1). Elever Eleverna deltar i arbetet kring värdegrundsfrågor och handlar utifrån dem. Vid misstanke eller kännedom om kränkning informera en vuxen så att personal kan agera utifrån Handlingsplanen vid diskriminering och kränkande behandling (bilaga 1). 4

5 Föräldrar Föräldrar har ansvar för att med barnet samtala kring värdegrundsfrågor och vid misstanke eller kännedom som sker inom skoltid informera personal på skolan så att de kan agera utifrån Handlingsplanen vid diskriminering och kränkande behandling (bilaga 1). Vid föräldrarådet har vi diskuterat vår skolas vision, gått igenom diskrimineringsgrunderna och föräldrarna har fått komma med förslag om hur det ska kunna bli mer delaktiga i arbetet med likabehandling. Lagstiftning och regler Den lagstiftning som reglerar skolans likabehandlingsarbete är skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) samt förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). I vår plan har vi kombinerat diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan och skollagens krav på en plan mot kränkande behandling. Förordning ( 2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling 1 Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010:800). Förordning (2011:681). 2 En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2011:681). (SKOLFS 2012:10) Skollagen (2010:800) 6 kap. Redan den 1 april 2006 stärktes skyddet för barn och elever då Barn- och elevskyddslagen trädde i kraft. Diskriminering och annan kränkande behandling förbjöds och kraven på ett aktivt förebyggande arbete förstärktes. Sedan 1 juli 2011 har elevskyddslagen ersatts med ett nytt kapitel i Skollagen (6 kap.) som berör kränkande behandling. Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla elevers trygghet i skolan. 5

6 Diskrimineringslagen (2008:567) Denna lag trädde i kraft 1 januari Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning ålder könsöverskridande identitet och uttryck Skolan är inte skyldig att arbeta förebyggande mot diskrimineringsgrunderna ålder och könsöverskridande identitet, men det är önskvärt att så sker. Skyldigheterna gäller när personal kränker barn/elever såväl som när barn/elever kränker andra barn/elever. Kom ihåg att det är skillnad mellan konflikt (att vara osams) och kränkning. Barnkonventionen FN:s barnkonvention om barnets rättigheter antogs Tanken med konventionen är att skapa ett samhälle som respekterar barnen i alla sammanhang. Kapitel 6 i Skollagen, Åtgärder mot kränkande behandling, grundar sig bland annat på barnkonventionens artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 28. Dessa artiklar är särskilt relevanta för likabehandlingsarbetet. Läs mer här: Diskrimineringsgrunder Kön trakasserier med koppling till könstillhörigheten kan vara exempelvis utfrysning, förlöjliganden eller skämt. Även transsexuella, alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet, skyddas utifrån diskrimineringsgrunden kön. Etnisk tillhörighet etnisk tillhörighet betyder att någon tillhör en grupp personer med 6

7 samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Man kan ha flera etniska tillhörigheter. Religion eller trosuppfattning med religion menas den religiösa tillhörigheten man anser sig ha. Annan trosuppfattning betyder en uppfattning som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel buddism eller ateism. Funktionshinder funktionshinder kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella och påverka livet på olika sätt. Funktionshinder kan både vara synliga som till exempel att man är rullstolsburen, men även mer dolda som till exempel allergi eller ADHD. Ett funktionshinder kan ha uppstått till följd av en sjukdom eller också till följd av en skada, antingen medfödd eller en som man fått senare i livet. Sexuell läggning med sexuell läggning menas, homosexualitet, bisexualitet samt heterosexualitet. Könsöverskridande identitet och uttryck diskrimineringsgrunden omfattar de flesta transpersoner. Begreppet transpersoner används för att beskriva människor som på olika sätt bryter mot samhällets föreställningar om hur kvinnor och män, pojkar och flickor förväntas vara och se ut. Transpersoner kan till exempel vara transvestiter, intersexuella (personer som fötts med oklar könstillhörighet) eller inter- och transgenderpersoner (personer som definierar sig bortom kön eller utanför de traditionella könsidentiteterna). Diskrimineringsgrunden har inget samband med sexuell läggning. Personer med könsöverskridande identitet eller uttryck kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Ålder vilken ålder du har spelar ingen roll, både unga och gamla är skyddade mot åldersdiskriminering. Definition av centrala begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar ett barn/en elev sämre än andra barn/elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Diskriminering kan till exempel ske genom skolans regler eller rutiner. En elev kan också bli diskriminerad om hen blir särbehandlad på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 7

8 Med direkt diskriminering menas att ett barn/en elev missgynnas och det har en direkt koppling till en diskrimineringsgrund. Indirekt diskriminering betyder att vi behandlar alla likadant trots att vi är olika. Det sker t ex när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett handlingssätt som framstår som neutralt i förhållande till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier står för ett handlande som sänker ett barns eller en elevs värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Kränkande behandling står för ett handlande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningarna kan vara: fysiska t.ex. utsatt för slag eller knuffar, verbala t.ex. hotad eller bli kallad hora, bög, psykosociala t.ex. utsatt för utfrysning, ryktesspridning, text- och bildburna t.ex. klotter, lappar, sociala medier, digital kommunikation. Befogade tillsägelser Skolans personal behöver ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening även om eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. Trygghet och studiero Alla elever har rätt till trygghet och studiero varje dag i skolan. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna är med och deltar i utformningen av lärandemiljön, bl a genom att medverka i utarbetandet av skolans ordningsregler och klassens trivselregler. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevens vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö. För att hjälpa och stötta elever som inte klarar detta används Handlingsplan för trygghet och studiero (bilaga 2). 8

9 Kunskapsrelaterade svårigheter Om en elev befaras att inte nå kunskapskraven skall en kartläggning kring svårigheterna upprättas. Detta eftersom undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt främja kunskapsutvecklingen. Beaktning skall tas till elevens språk, kunskaper, bakgrund och tidigare erfarenheter. Skolans uppdrag är att särskilt måna om de elever som har svårigheter att nå målen och därför skall undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr 11). För upprättande av denna kartläggning (bilaga 3). Kartläggning och nulägesanalys Den kartläggning som är gjord under oktober 2013 med eleverna är en trygghetsvandring samt en enkät riktad till alla elever om hur de upplever den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet visar att 64% tycker att det inte är så mycket bus/strul mellan elever på skolan. Svar på frågan om det finns ställen på skolan där det känns otryggt att vara, svarar 78% att det inte gör det. De som svarar ja på frågan säger att skogen bakom skolan, cykelparkeringen, fotbollsplanen samt bakom B- enhetens klippiga berg känns otrygga att vara på. 75% av eleverna anser att det inte förekommer mobbning eller kränkande behandling i skolan. De 25% som svarar ja säger att det förekommer retningar, suddkastning, snöbollskrig samt att det sägs elaka och kränkande ord om hur man ser ut. Det finns de som retas för att man har vissa kläder. 74% anser att det är lätt att få tag i en vuxen om man behöver det. Men de som svarar ja, menar att det är för lite rastvärdar ute och att de som är ute ofta bara pratar med varandra. Eleverna svarar också att man inte vågar fråga någon som man inte känner. På svar på den övergripande frågan om man känner sig trygg på Furparksskolan svarar ändå 93% av Furuparksskolans elever år 1-6 att de gör det. Om man jämför med Luleå Kommuns Tryggenkät som år 3-5 svarade på så är det 4% fler som anser sig vara otrygga. Utan att dra några förhastade slutsatser så kan man säga att det kan vara så att de yngre eleverna (som är medräknade i den här enkäten) känner sig mer otrygga. Svaren på enkäten har elevrådsstyrelse samt elevråd tagit del av. Maj 2014 genomfördes en ny undersökning där fokus låg på elevernas uppfattning av vuxennärvaro på skolgården under rasterna. Undersökningen visade att det fanns ett flertal platser där det saknas vuxna samt att de ställen som upplevts som otrygga i den tidigare enkäten, skogen, klippiga berg och cykelparkeringen fortfarande upplevs så. Personalen har på olika kompetensutvecklingsdagar vid skolstart och under höstdagarna arbetat i olika grupper/konstellationer, för att bryta ned vår vision En skola i framkant med målet att tillsammans ta fram en konkret handlingsplan för att inte vår vision ska bli en pappersprodukt utan ett levande dokument väl förankrat i 9

10 verksamheten. Ledorden för vår vision är hög måluppfyllelse, vetenskaplig grund, bra förhållningssätt, eleven i centrum och samarbete/delaktighet. De första ledet i detta arbete är att vi har vaskat fram vad uttrycket bra förhållningssätt står för: Ömsesidig respekt, gemensam grundsyn, våra elever är allas ansvar, öppet klimat, alla ska lyckas, tillit till varandra, lust och glädje - förstärkning av det positiva. Arbetet om HUR vi ska nå hög måluppfyllelse samt vad ett bra förhållningssätt har fortsatt under läsåret. När det gäller arbetet med diskrimineringsgrunderna så har Likabehandlingsgruppen valt ut två diskrimineringsgrunder, funktionshinder och kön, som skolan initialt ska fokusera på. Gruppen har försett kollegiet med material kring detta. Samverkansrådet (f d föräldrarådet) är informerade om skolans likabehandlingsarbete på föräldraråd samt har blivit involverade genom att blir mer delaktiga i hur vi kan samarbeta kring dessa frågor. Utvärdering av plan 2013/2014 Skolsköterskan på skolan har genomfört hälsosamtal med samtliga elever i förskoleklass och år två och fyra. Resultatet visar att övervägande antal elever i förskoleklass är glada när de ska gå till skolan, är positiva till sina klasskamrater, raster och matsalen. Några negativa svar har inkommit, då handlar det om yttre faktorer såsom kyligt klimat, dålig mat den dagen, inte möjlighet till att avsluta lekar/aktiviteter etc. Hälsosamtalen med elever i åk två och fyra visar att eleverna i stort är nöjd med skolmiljön såsom klassrum, skolgård, matsal mm. Dock visar resultatet på att de flesta pojkar anser sig ha arbetsro på lektionerna, samtidigt som en tredjedel av flickorna inte upplever sig ha det. De flesta eleverna har uppgett att de trivs mycket bra eller bra i skolan. De flesta eleverna uppger att de alltid eller oftast sover bra. Utvärderingen av skolsköterskans genomförda hälsosamtal samt elevenkäter visar på goda resultat. Detta tror vi beror på att de insatser som har genomförts har varit lyckade. Inte bara tillfälliga insatser utan en ständig, pågående process i hela skolan. Vi tror att de goda kunskapsrelaterade resultat som eleverna uppvisar hänger ihop med att de i överlag trivs på skolan. Dock finns det elever som uppvisar otrygghet. Ingen elev ska känna sig otrygg på skolan och det är något som vi måste arbeta vidare med. Resultatet att pojkar upplever arbetsro medan en tredjedel av flickorna inte gör det är anmärkningsvärt och måste genomlysas för att klassrummet ska bli en mer jämställd plats för alla elever oavsett kön. 10

11 Vuxennärvaro under raster har utökats men de kartläggningar som gjorts har visat att antalet vuxna ej täcker behovet av detta. Det är alltför många platser på skolgården som känns otrygga och obevakade. Detta är något som måste åtgärdas. En lösning kan till exempel vara att skolgården delas i olika zoner så att man kan säkerställa att man har uppsyn över hela skolgården. Arbetet med utveckling av den styrda rastverksamheten, Rastkul, har utvärderats med hjälp av elev- och personalintervjuer. Den visar samstämmighet kring det stora behov som finns av en styrd och planerad rastaktivitet. Det lyfts fram att verksamheten motverkar utanförskap och främjar nya sociala kontakter. För att möjliggöra detta bör Rastkul förtsätta och det bör finnas avsatta pengar för detta i skolans budget. Det framkommer också att man bör se över öppettiderna för bodan på gården. I nuläget är den endast upplåst när det är Rastkul och under fritidstid. I de olika verksamheterna förskoleklass, grundskola och fritidshem har vi under vårterminen 2014 arbetat med fokus på diskrimineringsgrunderna. Skolans mål var att alla elever från förskoleklass till år 6 ska ha kännedom om samtliga diskrimineringsgrunder samt fördjupad kunskap och förståelse om funktionshinder och kön. Vid uppföljningen av detta arbete kan vi konstatera att valet att fokusera på två diskrimineringsgrunder i taget var klokt. Många klasser har genomfört väl utförda aktiviteter, både i form av temaarbeten, lektioner och samtal. Dock framkommer det av uppföljningen att endast en av klasserna år 4-6 uppnår de mål som skolan satt upp och anledningen till att klasserna valt att ej arbeta med diskrimineringsgrunderna bör kartläggas. Under läsåret har Likabehandlingsteamet sett att det finns behov av en arbetsgrupp som arbetar mer medvetet med konflikthantering. Därför kommer det att upprättas ett Medlingsteam höstterminen Främjande arbete Främjande arbete - stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Furuparksskolan driver ett målinriktat arbete för syftet är att förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där 11

12 alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Exempel på olika aktiviteter/processer som är främjande: Värderingsövningar där aktivitet som att våga tala inför grupp, uttrycka sin åsikt, visa respekt och hänsyn när andra talar. Detta görs bland annat genom arbetssättet storyline där man bygger upp en berättelse tillsammans och väver in olika ämnen. Elevernas egna historier bygger en röd tråd genom arbetet och det respektfulla förhållningssättet skapar ett bra klimat i klassrummet. Speciella övningar för att stärka det egna jaget: Jag kan, Jag duger, Jag vill och Jag vågar- Rastkul - rastverksamhet under lunchtid med styrda lekar/aktiviteter med vuxennärvaro två gånger i veckan. Furuvänner - elever får extra ansvar att värna om sina fadderbarn samt vara ögon och öron ute på raster. Möjlighet till enskilda samtal med medlare. Målinriktat arbete med diskrimineringsgrunderna. Förebyggande arbete Förebyggande arbete - minimerar risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer Analysen av det som framkom vid vår kartläggning visar att vi har en relativt god psykosocial arbetsmiljö för våra elever på skolan. Det finns dock områden som vi måste arbeta mer med. Det finns en del riskmiljöer såsom exempelvis skogen, klippiga och bakom skolan som eleverna upplever otrygga främst när de är ute på raster. Även fast många upplever att det är lätt att få tag på vuxna ifall det händer något eller att man bara vill prata, är upplevelsen att det är för få vuxna ute under rasterna för att eleverna ska känna sig trygga. Förebyggande arbete är att främst se över: Vuxennärvaro - fler vuxna ute på raster. Utveckling av den styrda rastverksamheten. Förutom det så kommer vårt förebyggande arbete bestå av att arbete med: 12

13 Diskrimineringsgrunderna fortsatt information samt praktiskt arbete. Detta för att få en ökad kunskap och förståelse om vad som är trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Tid till detta kommer att ske vid APT (arbetsplatsträffar) samt i arbetslagen. Informationen ska ge grundläggande kunskaper kring vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är samt centrala begrepp inom området. Under läsåret 2014/2015 kommer detta arbete att fortskrida. Rektor tillsammans med likabehandlingsgrupp ansvarar för att arbetet sjösätts bland personalen samt att det följs upp och utvärderas i slutet av terminen. 13

14 Tillvägagångssätt vid diskriminerande och/eller kränkande händelser För mer konkret tillvägagångssätt se bilaga 1. Du som elev skall alltid: Berätta för någon vuxen vad du ser och hör Den vuxna skall sedan alltid: Ingripa omedelbart Utreda händelsen Informera mentor Dokumentera händelsen (se dokumentationsunderlag bilaga 4 samt OSIS bilaga 5) Efter bedömning skall den vuxna Informera vårdnadshavare Informera Elevhälsoteamet (EHT) Om kränkningen ej upphör Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att förhindra kränkningen skall hjälp tas utifrån. Den som utför kränkningen blir informerad om vilka rättsliga åtgärder skolan kan tvingas tillämpa (bilaga 1). Ansvarsfördelning All personal har ett ansvar för att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Det är inte bara pedagogisk personal som ska omfattas utan all personal som har skolan som sin arbetsplats. Nedan beskrivs det konkreta arbetet för att identifiera, kartlägga, förebygga och motverka diskriminering, kränkningar 14

15 Aktivitet När Vem ansvarar Arbete i alla elevgrupper kring värdegrundsfrågor. Regelbundet Mentor och arbetslaget Utforma gemensamma trivselregler med varje elevgrupp. 1 gång/år Mentor Utse och utbilda Furuvänner och fadderverksamhet 1 gång/år i början av ht Utsedd lärare/ handledare för på skolan. I utbildningen behandlas frågor om etik, Furuvännerna/faddrarna moral, värderingar, livsfrågor, ställningstaganden etc. Informera och göra vårdnadshavare delaktiga i denna plan. 1 gång/år Mentor Följa hur eleverna trivs på Furuparksskolan genom 1 gång/år Rektor elevenkät från BUF. Furuparksskolans enkät om psykosocial arbetsmiljö Hålla löpande möten i Elevhälsoteamet (EHT). EHT består av skolledare, specialpedagog, skolsköterska och kurator. EHT träffas regelbundet och har till uppgift att förebygga, utreda, åtgärda och följa upp diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Mentorer eller andra pedagoger deltar vid behov. Regelbundet enligt kalendarium Rektor Dialog i elevrådet om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Utvärdera om ovanstående aktiviteter fungerar. Vilka slutsatser kan dras, behov av eventuellt nya mål och åtgärder som bör genomföras under kommande läsår. Regelbundet Regelbundet Rektor Rektor samt alla pedagoger. Elevsamtal som leds av utbildad medlare. Regelbundet Elevmedlare Genomföra enskilda hälsosamtal med elever. 1gång/år Skolsköterska Vuxenmedverkan under alla raster. Dagligen Rektor samt alla pedagoger 15

16 Källförteckning Barnkonventionen. Diskrimineringslag (2008:567) Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag _sfs / DO, BEO & Skolinspektionen, Förebygga diskriminering och kränkande behandling. Främja Likabehandling DO: Lika rättigheter i skolan - handledning. ISBN Taberg Tryckeri, Taberg, 2012 Skollag (2010:800) Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag _sfs / Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) Socialtjänstlagen 14 kap. 1 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag _sfs / Bildmaterial: Fotografi på framsidan taget av Urban Jonsson, Furuparksskolan Fotografi av Kristina Alexanderson, Star Wars 16

17 Handlingsplan vid diskriminering och/eller kränkande behandling Bilaga 1 Händelse Åtgärd Ansvarig Alltid Diskriminering, fysisk, verbal, psykosocial, text- och bildburen kränkning elev mot elev. Ingripa omedelbart. Utreda händelsen på plats. Dokumentera (bilaga 4). Närvarande vuxen eller vuxen som får kännedom om händelsen. Efter bedömning Dokumentation OSIS (bilaga 5). Mentor vid händelse under skoltid. Fritidspedagog för händelse under fritidshemtid. Informera vårdnadshavare Informera rektor och/eller EHT/Medlingsteam. Rektor EHT Anmäla till Socialtjänsten och/eller polis snarast. Följa upp händelsen

18 Diskriminering, fysisk, verbal, psykosocial, text- och bildburen kränkning, elev mot vuxen. Alltid Ingripa omedelbart. Utreda händelsen på plats. Dokumentera OSIS (bilaga 5). Närvarande vuxen eller vuxen som får kännedom om händelsen. Efter bedömning Informera vårdnadshavare. Möte med vårdnadshavare. Anmäla till Socialtjänsten och/eller polis snarast samt till arbetsmiljöverket. Mentor Rektor Följa upp händelsen EHT

19 Diskriminering, fysisk eller verbal psykosocial, text- och bildburen kränkning, vuxen mot vuxen. Alltid Ingripa omedelbart. Informera rektor. Dokumentera OSIS (bilaga 5). Närvarande vuxen eller vuxen som får kännedom om händelsen. Efter bedömning Rektor Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att förhindra kränkningen skall hjälp tas utifrån t ex Kommunhälsan. Följa upp händelsen Rektor Alltid Diskriminering, fysisk, verbal, psykosocial, text- och bildburen kränkning, vuxen mot elev. Ingripa omedelbart. Informera rektor. Dokumentera OSIS (Bilaga 5). Närvarande vuxen eller vuxen som får kännedom om händelsen. Efter bedömning Rektor Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att förhindra kränkningen skall hjälp tas utifrån. Den som utför kränkningen blir informerad om vilka rättsliga åtgärder skolan kan tvingas tillämpa.

20 Följa upp händelsen EHT

21 Bilaga 2 Handlingsplan för trygghet och studiero Händelse Åtgärd Ansvar Elev som inte lyssnar på tillsägelser och stör övriga i gruppen. Eleven får arbeta och fullfölja sina Närvarande vuxen i samarbete med arbetsuppgifter utanför klassrummet arbetslaget. (skollagen 5 kap 7 ). Dokumentera händelse (bilaga 4). Närvarande vuxen Efter bedömning Informera vårdnadshavare. Mentor Elevstödjande konferens (ESK) där beslut tas om fortsatt stödjande Rektor arbete för eleven i och utanför skola. Stödet kan bestå av t ex handledning, observation av elevgrupp/elev och utredning av instanser så som Centrala Elevhälsan, Socialförvaltningen, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vidare åtgärder kan vara anmälan till Socialtjänsten (enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen).

22 Bilaga 3 Handlingsplan kunskapsrelaterade svårigheter Händelse Åtgärd Ansvar Alltid: Elev uppnår inte kunskapskrav Kartläggning av svårigheten/ svårigheterna (bilaga 6) Mentor Instruktioner (bilaga 7) Efter bedömning: Vidare kartläggning/utredning och upprättande av åtgärdsprogram. Rektor beslutar om upprättande av åtgärdsprogram och delegerar till specialpedagog/ mentor. Undersökning av elevens hälsotillstånd. Skolsköterskan Elevens svårigheter kvarstår Handledning för personal kring elevens svårigheter. Psykolog/specialpedagog från Centrala Elevhälsan Vidare kartläggning/utredning. Centrala Elevhälsan

23 Bilaga 4 Dokumentationsunderlag Datum Berörda Beskrivning av situationen Åtgärd/beslut

24 Bilaga 5

25

26 Bilaga 6 Del 1: UTREDNING Datum: Elevens namn Personnummer ÅÅMMDD Skola/program Årskurs Närvarande Kontaktperson/mentor Kort bakgrundsbeskrivning av eleven Kartläggning av elevens skolsituation (nuläge: organisations-, grupp- och individnivå) Arbetslagets perspektiv Situationer som fungerar bra (i vilka situationer framkommer elevens styrkor?) Situationer som fungerar mindre bra (i vilka situationer framkommer elevens svårigheter?) Elevens och vårdnadshavarnas perspektiv

27 Elevens uppfattning om vad som fungerar bra/mindre bra Vårdnadshavarnas uppfattning om vad som fungerar bra/mindre bra

28 Analys Vad i skolsituationen orsakar problem/hinder? Vad behöver eleven för hjälp och stöd/möjligheter? Elevs underskrift (tagit del av) Vårdnadshavaresunderskrift (tagit del av) Beslut (beslut fattas av rektor alternativt den rektor delegerat till) Eleven är i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram ska utarbetas med hänvisning till vad som framkommit i utredningen. Skollagen 3 kap. 9 :1 Eleven är inte i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram kommer inte att utarbetas med hänvisning till vad som framkommit i utredningen. Skollagen 3 kap. 9 :3 Datum:

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision Inflytande och delaktighet Kartläggning, uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Skolförvaltningen Valåskolan/Hällesåkersskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Banafjälskolan 2012-2013. förskolan. Version: 20120117

Likabehandlingsplan. Banafjälskolan 2012-2013. förskolan. Version: 20120117 Banafjälskolan förskolan 2012-2013 Version: 20120117 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Vår vision på Banafjälskolan... 3 2. Bakgrund... 4 3. Främjande och förebyggande arbete... 4 3.1 Planerade

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Rev. HT 2014 Innehållsförteckning Sid: 1. Inledning 4 2. Vision 5 2.1 Elevernas delaktighet

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling Plan mot diskriminering och kra nkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor. BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15

Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor. BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15 Böskolan 2015-01-07 Eva Eriksson Rektor BÖSKOLANS Likabehandlingsplan Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning... 3 1.2 Definitioner och begrepp...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013

Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013 Likabehandlingsplan för Fryshusets Gymnasium 2013 1. Vision Ingen diskriminering eller kränkning skall förekomma vid Fryshusets Gymnasium. Alla i skolans verksamhet ska behandlas lika oavsett kön, etnisk

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer