Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling."

Transkript

1 Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad

2 Innehållsförteckning Handlingsplanens syfte och övergripande innehåll....3 Furuparksskolans Vision och värdemeningar 3 Ansvarsfördelning Lagstiftning och regler...4 Diskrimineringsgrunder...6 Definition av centrala begrepp...7 Kartläggning och nulägesanalys...9 Utvärdering av plan 2013/ Främjande arbete...11 Förebyggande arbete...12 Tillvägagångssätt vid diskriminerande och/eller kränkande händelser...15 Källförteckning...16 Bilagor: 1. Handlingsplan vid diskriminering och kränkande behandling 2. Handlingsplan för trygghet och studiero 3. Handlingsplan vid kunskapsrelaterade svårigheter 4. Dokumentationsunderlag 5. OSIS-blankett 6. Utredning inför ett eventuellt åtgärdsprogram (del 1) 7. Förtydligande av punkter i utredning/åtgärdsprogram för grundskolan 2

3 Handlingsplanens syfte och övergripande innehåll Alla barn, elever och vuxna som arbetar på en skola har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Planens syfte är att beskriva verksamhetens främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Arbetet ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Planen tar även upp hur vi arbetar med kunskapsrelaterade svårigheter eftersom undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt främja kunskapsutvecklingen. Planen ska upprättas varje år. Barn, elever och personal ska medverka i arbetet med planen. I elevråd och föräldraråd kommer vi att diskutera planen kontinuerligt. Planen kommer att finnas tillgänglig på Furuparksskolans hemsida för att elever och vårdnadshavare ska kunna kommunicera planens innehåll med skolan. Furuparksskolan Furuparksskolan är en skola med fyra enheter från förskoleklass till och med årskurs 6, där det också finns elva stycken fritidsavdelningar. Antalet elever på skolan är idag ca 470 stycken och på fritidsavdelningarna är det 317 barn inskrivna. Vi arbetar för att trygghet, trivsel och samhörighet skall vara en självklarhet på skolan. Detta är en grundläggande förutsättning för lärande och utveckling. Vi accepterar ingen form av diskriminering eller kränkande behandling. I arbetet med att nå ett sådant klimat måste vi alla som arbetar på skolan ta stort ansvar och ständigt fråga oss själva vilket förhållningssätt vi har till varandra, vilken typ av undervisning vi bedriver, vilka regler och rutiner vi har satt upp tillsammans och hur dessa vilar på vår gemensamma värdegrund. Värdegrundsarbetet på skolan bottnar i läroplanens (Lgr 11) första två kapitel Skolans värdegrund och uppdrag och Övergripande mål och riktlinjer. Vision och värdemeningar Under höststarten 2013 startade vi ett gemensamt arbete med personalen för att få fram en tydlig vision för vårt arbete på Furuparksskolan. Detta arbete har fortsatt under hösten Furuparksskolan är en skola där vi har höga förväntningar på alla elever. Vi utmanar eleverna och ger förutsättningar för att alla ska lyckas efter sin unika förmåga Utifrån personalen och eleverna har vi utarbetat värdemeningar som ska vara vägledande för hu vi tänker om vår verksamhet. Dessa värdemeningar ska hänga på väggarna i skolan för att vi ska påminna oss om och kunna reflektera över orden så att de även blir handling. 3

4 Värdemeningar: Jag är delaktig Jag tar ansvar Jag säger hej Jag ser och lyssnar på dig Jag lär mig Jag lär dig Du är lika mycket värd som jag Jag arbetar på många olika sätt för att lära Jag visar respekt Jag vågar misslyckas Jag känner mig trygg Jag vill, jag törs, jag kan Ansvarsfördelning Rektor Yttersta ansvaret för likabehandlingsplanen upprättande, utvärdering och revidering ligger hos rektor. För att personalen aktivt skall kunna arbeta mot kränkande behandling ansvarar rektor för att personalen får den fortbildning som behövs. Personal Personalen skall arbeta för en gynnsam arbetsmiljö där en del består i att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor. Vid misstanke och kännedom om kränkning agera utifrån Handlingsplanen vid diskriminering och kränkande behandling (bilaga 1). Elever Eleverna deltar i arbetet kring värdegrundsfrågor och handlar utifrån dem. Vid misstanke eller kännedom om kränkning informera en vuxen så att personal kan agera utifrån Handlingsplanen vid diskriminering och kränkande behandling (bilaga 1). 4

5 Föräldrar Föräldrar har ansvar för att med barnet samtala kring värdegrundsfrågor och vid misstanke eller kännedom som sker inom skoltid informera personal på skolan så att de kan agera utifrån Handlingsplanen vid diskriminering och kränkande behandling (bilaga 1). Vid föräldrarådet har vi diskuterat vår skolas vision, gått igenom diskrimineringsgrunderna och föräldrarna har fått komma med förslag om hur det ska kunna bli mer delaktiga i arbetet med likabehandling. Lagstiftning och regler Den lagstiftning som reglerar skolans likabehandlingsarbete är skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) samt förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). I vår plan har vi kombinerat diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan och skollagens krav på en plan mot kränkande behandling. Förordning ( 2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling 1 Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010:800). Förordning (2011:681). 2 En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2011:681). (SKOLFS 2012:10) Skollagen (2010:800) 6 kap. Redan den 1 april 2006 stärktes skyddet för barn och elever då Barn- och elevskyddslagen trädde i kraft. Diskriminering och annan kränkande behandling förbjöds och kraven på ett aktivt förebyggande arbete förstärktes. Sedan 1 juli 2011 har elevskyddslagen ersatts med ett nytt kapitel i Skollagen (6 kap.) som berör kränkande behandling. Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla elevers trygghet i skolan. 5

6 Diskrimineringslagen (2008:567) Denna lag trädde i kraft 1 januari Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning ålder könsöverskridande identitet och uttryck Skolan är inte skyldig att arbeta förebyggande mot diskrimineringsgrunderna ålder och könsöverskridande identitet, men det är önskvärt att så sker. Skyldigheterna gäller när personal kränker barn/elever såväl som när barn/elever kränker andra barn/elever. Kom ihåg att det är skillnad mellan konflikt (att vara osams) och kränkning. Barnkonventionen FN:s barnkonvention om barnets rättigheter antogs Tanken med konventionen är att skapa ett samhälle som respekterar barnen i alla sammanhang. Kapitel 6 i Skollagen, Åtgärder mot kränkande behandling, grundar sig bland annat på barnkonventionens artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 28. Dessa artiklar är särskilt relevanta för likabehandlingsarbetet. Läs mer här: Diskrimineringsgrunder Kön trakasserier med koppling till könstillhörigheten kan vara exempelvis utfrysning, förlöjliganden eller skämt. Även transsexuella, alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet, skyddas utifrån diskrimineringsgrunden kön. Etnisk tillhörighet etnisk tillhörighet betyder att någon tillhör en grupp personer med 6

7 samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Man kan ha flera etniska tillhörigheter. Religion eller trosuppfattning med religion menas den religiösa tillhörigheten man anser sig ha. Annan trosuppfattning betyder en uppfattning som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel buddism eller ateism. Funktionshinder funktionshinder kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella och påverka livet på olika sätt. Funktionshinder kan både vara synliga som till exempel att man är rullstolsburen, men även mer dolda som till exempel allergi eller ADHD. Ett funktionshinder kan ha uppstått till följd av en sjukdom eller också till följd av en skada, antingen medfödd eller en som man fått senare i livet. Sexuell läggning med sexuell läggning menas, homosexualitet, bisexualitet samt heterosexualitet. Könsöverskridande identitet och uttryck diskrimineringsgrunden omfattar de flesta transpersoner. Begreppet transpersoner används för att beskriva människor som på olika sätt bryter mot samhällets föreställningar om hur kvinnor och män, pojkar och flickor förväntas vara och se ut. Transpersoner kan till exempel vara transvestiter, intersexuella (personer som fötts med oklar könstillhörighet) eller inter- och transgenderpersoner (personer som definierar sig bortom kön eller utanför de traditionella könsidentiteterna). Diskrimineringsgrunden har inget samband med sexuell läggning. Personer med könsöverskridande identitet eller uttryck kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Ålder vilken ålder du har spelar ingen roll, både unga och gamla är skyddade mot åldersdiskriminering. Definition av centrala begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar ett barn/en elev sämre än andra barn/elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Diskriminering kan till exempel ske genom skolans regler eller rutiner. En elev kan också bli diskriminerad om hen blir särbehandlad på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 7

8 Med direkt diskriminering menas att ett barn/en elev missgynnas och det har en direkt koppling till en diskrimineringsgrund. Indirekt diskriminering betyder att vi behandlar alla likadant trots att vi är olika. Det sker t ex när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett handlingssätt som framstår som neutralt i förhållande till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier står för ett handlande som sänker ett barns eller en elevs värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Kränkande behandling står för ett handlande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningarna kan vara: fysiska t.ex. utsatt för slag eller knuffar, verbala t.ex. hotad eller bli kallad hora, bög, psykosociala t.ex. utsatt för utfrysning, ryktesspridning, text- och bildburna t.ex. klotter, lappar, sociala medier, digital kommunikation. Befogade tillsägelser Skolans personal behöver ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening även om eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. Trygghet och studiero Alla elever har rätt till trygghet och studiero varje dag i skolan. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna är med och deltar i utformningen av lärandemiljön, bl a genom att medverka i utarbetandet av skolans ordningsregler och klassens trivselregler. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevens vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö. För att hjälpa och stötta elever som inte klarar detta används Handlingsplan för trygghet och studiero (bilaga 2). 8

9 Kunskapsrelaterade svårigheter Om en elev befaras att inte nå kunskapskraven skall en kartläggning kring svårigheterna upprättas. Detta eftersom undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt främja kunskapsutvecklingen. Beaktning skall tas till elevens språk, kunskaper, bakgrund och tidigare erfarenheter. Skolans uppdrag är att särskilt måna om de elever som har svårigheter att nå målen och därför skall undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr 11). För upprättande av denna kartläggning (bilaga 3). Kartläggning och nulägesanalys Den kartläggning som är gjord under oktober 2013 med eleverna är en trygghetsvandring samt en enkät riktad till alla elever om hur de upplever den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet visar att 64% tycker att det inte är så mycket bus/strul mellan elever på skolan. Svar på frågan om det finns ställen på skolan där det känns otryggt att vara, svarar 78% att det inte gör det. De som svarar ja på frågan säger att skogen bakom skolan, cykelparkeringen, fotbollsplanen samt bakom B- enhetens klippiga berg känns otrygga att vara på. 75% av eleverna anser att det inte förekommer mobbning eller kränkande behandling i skolan. De 25% som svarar ja säger att det förekommer retningar, suddkastning, snöbollskrig samt att det sägs elaka och kränkande ord om hur man ser ut. Det finns de som retas för att man har vissa kläder. 74% anser att det är lätt att få tag i en vuxen om man behöver det. Men de som svarar ja, menar att det är för lite rastvärdar ute och att de som är ute ofta bara pratar med varandra. Eleverna svarar också att man inte vågar fråga någon som man inte känner. På svar på den övergripande frågan om man känner sig trygg på Furparksskolan svarar ändå 93% av Furuparksskolans elever år 1-6 att de gör det. Om man jämför med Luleå Kommuns Tryggenkät som år 3-5 svarade på så är det 4% fler som anser sig vara otrygga. Utan att dra några förhastade slutsatser så kan man säga att det kan vara så att de yngre eleverna (som är medräknade i den här enkäten) känner sig mer otrygga. Svaren på enkäten har elevrådsstyrelse samt elevråd tagit del av. Maj 2014 genomfördes en ny undersökning där fokus låg på elevernas uppfattning av vuxennärvaro på skolgården under rasterna. Undersökningen visade att det fanns ett flertal platser där det saknas vuxna samt att de ställen som upplevts som otrygga i den tidigare enkäten, skogen, klippiga berg och cykelparkeringen fortfarande upplevs så. Personalen har på olika kompetensutvecklingsdagar vid skolstart och under höstdagarna arbetat i olika grupper/konstellationer, för att bryta ned vår vision En skola i framkant med målet att tillsammans ta fram en konkret handlingsplan för att inte vår vision ska bli en pappersprodukt utan ett levande dokument väl förankrat i 9

10 verksamheten. Ledorden för vår vision är hög måluppfyllelse, vetenskaplig grund, bra förhållningssätt, eleven i centrum och samarbete/delaktighet. De första ledet i detta arbete är att vi har vaskat fram vad uttrycket bra förhållningssätt står för: Ömsesidig respekt, gemensam grundsyn, våra elever är allas ansvar, öppet klimat, alla ska lyckas, tillit till varandra, lust och glädje - förstärkning av det positiva. Arbetet om HUR vi ska nå hög måluppfyllelse samt vad ett bra förhållningssätt har fortsatt under läsåret. När det gäller arbetet med diskrimineringsgrunderna så har Likabehandlingsgruppen valt ut två diskrimineringsgrunder, funktionshinder och kön, som skolan initialt ska fokusera på. Gruppen har försett kollegiet med material kring detta. Samverkansrådet (f d föräldrarådet) är informerade om skolans likabehandlingsarbete på föräldraråd samt har blivit involverade genom att blir mer delaktiga i hur vi kan samarbeta kring dessa frågor. Utvärdering av plan 2013/2014 Skolsköterskan på skolan har genomfört hälsosamtal med samtliga elever i förskoleklass och år två och fyra. Resultatet visar att övervägande antal elever i förskoleklass är glada när de ska gå till skolan, är positiva till sina klasskamrater, raster och matsalen. Några negativa svar har inkommit, då handlar det om yttre faktorer såsom kyligt klimat, dålig mat den dagen, inte möjlighet till att avsluta lekar/aktiviteter etc. Hälsosamtalen med elever i åk två och fyra visar att eleverna i stort är nöjd med skolmiljön såsom klassrum, skolgård, matsal mm. Dock visar resultatet på att de flesta pojkar anser sig ha arbetsro på lektionerna, samtidigt som en tredjedel av flickorna inte upplever sig ha det. De flesta eleverna har uppgett att de trivs mycket bra eller bra i skolan. De flesta eleverna uppger att de alltid eller oftast sover bra. Utvärderingen av skolsköterskans genomförda hälsosamtal samt elevenkäter visar på goda resultat. Detta tror vi beror på att de insatser som har genomförts har varit lyckade. Inte bara tillfälliga insatser utan en ständig, pågående process i hela skolan. Vi tror att de goda kunskapsrelaterade resultat som eleverna uppvisar hänger ihop med att de i överlag trivs på skolan. Dock finns det elever som uppvisar otrygghet. Ingen elev ska känna sig otrygg på skolan och det är något som vi måste arbeta vidare med. Resultatet att pojkar upplever arbetsro medan en tredjedel av flickorna inte gör det är anmärkningsvärt och måste genomlysas för att klassrummet ska bli en mer jämställd plats för alla elever oavsett kön. 10

11 Vuxennärvaro under raster har utökats men de kartläggningar som gjorts har visat att antalet vuxna ej täcker behovet av detta. Det är alltför många platser på skolgården som känns otrygga och obevakade. Detta är något som måste åtgärdas. En lösning kan till exempel vara att skolgården delas i olika zoner så att man kan säkerställa att man har uppsyn över hela skolgården. Arbetet med utveckling av den styrda rastverksamheten, Rastkul, har utvärderats med hjälp av elev- och personalintervjuer. Den visar samstämmighet kring det stora behov som finns av en styrd och planerad rastaktivitet. Det lyfts fram att verksamheten motverkar utanförskap och främjar nya sociala kontakter. För att möjliggöra detta bör Rastkul förtsätta och det bör finnas avsatta pengar för detta i skolans budget. Det framkommer också att man bör se över öppettiderna för bodan på gården. I nuläget är den endast upplåst när det är Rastkul och under fritidstid. I de olika verksamheterna förskoleklass, grundskola och fritidshem har vi under vårterminen 2014 arbetat med fokus på diskrimineringsgrunderna. Skolans mål var att alla elever från förskoleklass till år 6 ska ha kännedom om samtliga diskrimineringsgrunder samt fördjupad kunskap och förståelse om funktionshinder och kön. Vid uppföljningen av detta arbete kan vi konstatera att valet att fokusera på två diskrimineringsgrunder i taget var klokt. Många klasser har genomfört väl utförda aktiviteter, både i form av temaarbeten, lektioner och samtal. Dock framkommer det av uppföljningen att endast en av klasserna år 4-6 uppnår de mål som skolan satt upp och anledningen till att klasserna valt att ej arbeta med diskrimineringsgrunderna bör kartläggas. Under läsåret har Likabehandlingsteamet sett att det finns behov av en arbetsgrupp som arbetar mer medvetet med konflikthantering. Därför kommer det att upprättas ett Medlingsteam höstterminen Främjande arbete Främjande arbete - stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Furuparksskolan driver ett målinriktat arbete för syftet är att förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där 11

12 alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Exempel på olika aktiviteter/processer som är främjande: Värderingsövningar där aktivitet som att våga tala inför grupp, uttrycka sin åsikt, visa respekt och hänsyn när andra talar. Detta görs bland annat genom arbetssättet storyline där man bygger upp en berättelse tillsammans och väver in olika ämnen. Elevernas egna historier bygger en röd tråd genom arbetet och det respektfulla förhållningssättet skapar ett bra klimat i klassrummet. Speciella övningar för att stärka det egna jaget: Jag kan, Jag duger, Jag vill och Jag vågar- Rastkul - rastverksamhet under lunchtid med styrda lekar/aktiviteter med vuxennärvaro två gånger i veckan. Furuvänner - elever får extra ansvar att värna om sina fadderbarn samt vara ögon och öron ute på raster. Möjlighet till enskilda samtal med medlare. Målinriktat arbete med diskrimineringsgrunderna. Förebyggande arbete Förebyggande arbete - minimerar risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer Analysen av det som framkom vid vår kartläggning visar att vi har en relativt god psykosocial arbetsmiljö för våra elever på skolan. Det finns dock områden som vi måste arbeta mer med. Det finns en del riskmiljöer såsom exempelvis skogen, klippiga och bakom skolan som eleverna upplever otrygga främst när de är ute på raster. Även fast många upplever att det är lätt att få tag på vuxna ifall det händer något eller att man bara vill prata, är upplevelsen att det är för få vuxna ute under rasterna för att eleverna ska känna sig trygga. Förebyggande arbete är att främst se över: Vuxennärvaro - fler vuxna ute på raster. Utveckling av den styrda rastverksamheten. Förutom det så kommer vårt förebyggande arbete bestå av att arbete med: 12

13 Diskrimineringsgrunderna fortsatt information samt praktiskt arbete. Detta för att få en ökad kunskap och förståelse om vad som är trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Tid till detta kommer att ske vid APT (arbetsplatsträffar) samt i arbetslagen. Informationen ska ge grundläggande kunskaper kring vad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är samt centrala begrepp inom området. Under läsåret 2014/2015 kommer detta arbete att fortskrida. Rektor tillsammans med likabehandlingsgrupp ansvarar för att arbetet sjösätts bland personalen samt att det följs upp och utvärderas i slutet av terminen. 13

14 Tillvägagångssätt vid diskriminerande och/eller kränkande händelser För mer konkret tillvägagångssätt se bilaga 1. Du som elev skall alltid: Berätta för någon vuxen vad du ser och hör Den vuxna skall sedan alltid: Ingripa omedelbart Utreda händelsen Informera mentor Dokumentera händelsen (se dokumentationsunderlag bilaga 4 samt OSIS bilaga 5) Efter bedömning skall den vuxna Informera vårdnadshavare Informera Elevhälsoteamet (EHT) Om kränkningen ej upphör Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att förhindra kränkningen skall hjälp tas utifrån. Den som utför kränkningen blir informerad om vilka rättsliga åtgärder skolan kan tvingas tillämpa (bilaga 1). Ansvarsfördelning All personal har ett ansvar för att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Det är inte bara pedagogisk personal som ska omfattas utan all personal som har skolan som sin arbetsplats. Nedan beskrivs det konkreta arbetet för att identifiera, kartlägga, förebygga och motverka diskriminering, kränkningar 14

15 Aktivitet När Vem ansvarar Arbete i alla elevgrupper kring värdegrundsfrågor. Regelbundet Mentor och arbetslaget Utforma gemensamma trivselregler med varje elevgrupp. 1 gång/år Mentor Utse och utbilda Furuvänner och fadderverksamhet 1 gång/år i början av ht Utsedd lärare/ handledare för på skolan. I utbildningen behandlas frågor om etik, Furuvännerna/faddrarna moral, värderingar, livsfrågor, ställningstaganden etc. Informera och göra vårdnadshavare delaktiga i denna plan. 1 gång/år Mentor Följa hur eleverna trivs på Furuparksskolan genom 1 gång/år Rektor elevenkät från BUF. Furuparksskolans enkät om psykosocial arbetsmiljö Hålla löpande möten i Elevhälsoteamet (EHT). EHT består av skolledare, specialpedagog, skolsköterska och kurator. EHT träffas regelbundet och har till uppgift att förebygga, utreda, åtgärda och följa upp diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Mentorer eller andra pedagoger deltar vid behov. Regelbundet enligt kalendarium Rektor Dialog i elevrådet om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Utvärdera om ovanstående aktiviteter fungerar. Vilka slutsatser kan dras, behov av eventuellt nya mål och åtgärder som bör genomföras under kommande läsår. Regelbundet Regelbundet Rektor Rektor samt alla pedagoger. Elevsamtal som leds av utbildad medlare. Regelbundet Elevmedlare Genomföra enskilda hälsosamtal med elever. 1gång/år Skolsköterska Vuxenmedverkan under alla raster. Dagligen Rektor samt alla pedagoger 15

16 Källförteckning Barnkonventionen. Diskrimineringslag (2008:567) Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag _sfs / DO, BEO & Skolinspektionen, Förebygga diskriminering och kränkande behandling. Främja Likabehandling DO: Lika rättigheter i skolan - handledning. ISBN Taberg Tryckeri, Taberg, 2012 Skollag (2010:800) Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag _sfs / Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) Socialtjänstlagen 14 kap. 1 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag _sfs / Bildmaterial: Fotografi på framsidan taget av Urban Jonsson, Furuparksskolan Fotografi av Kristina Alexanderson, Star Wars 16

17 Handlingsplan vid diskriminering och/eller kränkande behandling Bilaga 1 Händelse Åtgärd Ansvarig Alltid Diskriminering, fysisk, verbal, psykosocial, text- och bildburen kränkning elev mot elev. Ingripa omedelbart. Utreda händelsen på plats. Dokumentera (bilaga 4). Närvarande vuxen eller vuxen som får kännedom om händelsen. Efter bedömning Dokumentation OSIS (bilaga 5). Mentor vid händelse under skoltid. Fritidspedagog för händelse under fritidshemtid. Informera vårdnadshavare Informera rektor och/eller EHT/Medlingsteam. Rektor EHT Anmäla till Socialtjänsten och/eller polis snarast. Följa upp händelsen

18 Diskriminering, fysisk, verbal, psykosocial, text- och bildburen kränkning, elev mot vuxen. Alltid Ingripa omedelbart. Utreda händelsen på plats. Dokumentera OSIS (bilaga 5). Närvarande vuxen eller vuxen som får kännedom om händelsen. Efter bedömning Informera vårdnadshavare. Möte med vårdnadshavare. Anmäla till Socialtjänsten och/eller polis snarast samt till arbetsmiljöverket. Mentor Rektor Följa upp händelsen EHT

19 Diskriminering, fysisk eller verbal psykosocial, text- och bildburen kränkning, vuxen mot vuxen. Alltid Ingripa omedelbart. Informera rektor. Dokumentera OSIS (bilaga 5). Närvarande vuxen eller vuxen som får kännedom om händelsen. Efter bedömning Rektor Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att förhindra kränkningen skall hjälp tas utifrån t ex Kommunhälsan. Följa upp händelsen Rektor Alltid Diskriminering, fysisk, verbal, psykosocial, text- och bildburen kränkning, vuxen mot elev. Ingripa omedelbart. Informera rektor. Dokumentera OSIS (Bilaga 5). Närvarande vuxen eller vuxen som får kännedom om händelsen. Efter bedömning Rektor Om skolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att förhindra kränkningen skall hjälp tas utifrån. Den som utför kränkningen blir informerad om vilka rättsliga åtgärder skolan kan tvingas tillämpa.

20 Följa upp händelsen EHT

21 Bilaga 2 Handlingsplan för trygghet och studiero Händelse Åtgärd Ansvar Elev som inte lyssnar på tillsägelser och stör övriga i gruppen. Eleven får arbeta och fullfölja sina Närvarande vuxen i samarbete med arbetsuppgifter utanför klassrummet arbetslaget. (skollagen 5 kap 7 ). Dokumentera händelse (bilaga 4). Närvarande vuxen Efter bedömning Informera vårdnadshavare. Mentor Elevstödjande konferens (ESK) där beslut tas om fortsatt stödjande Rektor arbete för eleven i och utanför skola. Stödet kan bestå av t ex handledning, observation av elevgrupp/elev och utredning av instanser så som Centrala Elevhälsan, Socialförvaltningen, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vidare åtgärder kan vara anmälan till Socialtjänsten (enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen).

22 Bilaga 3 Handlingsplan kunskapsrelaterade svårigheter Händelse Åtgärd Ansvar Alltid: Elev uppnår inte kunskapskrav Kartläggning av svårigheten/ svårigheterna (bilaga 6) Mentor Instruktioner (bilaga 7) Efter bedömning: Vidare kartläggning/utredning och upprättande av åtgärdsprogram. Rektor beslutar om upprättande av åtgärdsprogram och delegerar till specialpedagog/ mentor. Undersökning av elevens hälsotillstånd. Skolsköterskan Elevens svårigheter kvarstår Handledning för personal kring elevens svårigheter. Psykolog/specialpedagog från Centrala Elevhälsan Vidare kartläggning/utredning. Centrala Elevhälsan

23 Bilaga 4 Dokumentationsunderlag Datum Berörda Beskrivning av situationen Åtgärd/beslut

24 Bilaga 5

25

26 Bilaga 6 Del 1: UTREDNING Datum: Elevens namn Personnummer ÅÅMMDD Skola/program Årskurs Närvarande Kontaktperson/mentor Kort bakgrundsbeskrivning av eleven Kartläggning av elevens skolsituation (nuläge: organisations-, grupp- och individnivå) Arbetslagets perspektiv Situationer som fungerar bra (i vilka situationer framkommer elevens styrkor?) Situationer som fungerar mindre bra (i vilka situationer framkommer elevens svårigheter?) Elevens och vårdnadshavarnas perspektiv

27 Elevens uppfattning om vad som fungerar bra/mindre bra Vårdnadshavarnas uppfattning om vad som fungerar bra/mindre bra

28 Analys Vad i skolsituationen orsakar problem/hinder? Vad behöver eleven för hjälp och stöd/möjligheter? Elevs underskrift (tagit del av) Vårdnadshavaresunderskrift (tagit del av) Beslut (beslut fattas av rektor alternativt den rektor delegerat till) Eleven är i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram ska utarbetas med hänvisning till vad som framkommit i utredningen. Skollagen 3 kap. 9 :1 Eleven är inte i behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram kommer inte att utarbetas med hänvisning till vad som framkommit i utredningen. Skollagen 3 kap. 9 :3 Datum:

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Huvudman för CyberGymnasiet är PPS AB Organisationsnummer: 55 65 54 79 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Skolområde Östra. Ängsgårdens förskola

Skolområde Östra. Ängsgårdens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Ängsgårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld

Liljeborgsskolan 7-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Liljeborgsskolan 7-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt hot och våld Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är grundskola årskurs 7-9. Ansvarig för planen är rektor.

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Skolområde Östra. Allö förskola

Skolområde Östra. Allö förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Allö förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Birkaskolan är en fristående skolverksamhet som innefattar förskola och skola upp till år 9. Skolbarnomsorgen är integrerad i skolverksamheten, såväl i det

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Tallbackens förskola 2013/2014 Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, omfattas av all personal och barn vid Tallbackens förskola,

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola JÄRPÅS SKOLENHET Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Järpås skola Bakgrund Alla skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling och

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Lexby skola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkningar. Gäller för läsåret 2014/2015

Lexby skola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkningar. Gäller för läsåret 2014/2015 Lexby skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkningar Gäller för läsåret 2014/2015 Uppdaterad: 2 februari, 2015 Innehållsförteckning Lagstöd och ansvar...3 Vår vision...3 Begrepp i likabehandlingsplanen...4

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Skolområde Västra. Dahlgårdens förskola

Skolområde Västra. Dahlgårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Dahlgårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Förskolan Akvarellen

Förskolan Akvarellen Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Akvarellen Upprättad november 2013 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Trödje förskola 2010-12-01 till 2011-11-15 1 Innehåll Inledning... 3 Vision... 3 Definitioner... 3 Utvärdering av föregående planer... 4 Medverkan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 (13) Bällsta/Annedalsförskolor Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Dartanjangsgata 1 Ansvariga

Läs mer

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan

Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Förstärkt skydd mot diskriminering i skolan Lärardagarna i Örebro 2 november 2010 George Svéd Diskrimineringsombudsmannen do@do.se, 08-120 20 700 Diskrimineringslagen och skollagen Lagarna uppbyggda kring

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Grundsärskolan på Vedeby 2013-2014 1 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande

Läs mer

ÄNGÅSSKOLAN

ÄNGÅSSKOLAN ÄNGÅSSKOLAN 2015-09-21 Likabehandlingsplan Ängåsskolan 2015/2016 Ängåsskolans likabehandlingsplan är grundad på LGR 11, FN:s Barnkonvention Skollagen och DO, vilken innehåller förbud mot diskriminering

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Likabehandlingsplan CyberGymnasiet Stockholm HT 2016 VT 2017

Likabehandlingsplan CyberGymnasiet Stockholm HT 2016 VT 2017 Likabehandlingsplan CyberGymnasiet Stockholm HT 2016 VT 2017 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete 4. Åtgärdstrappan 5. Aktiviteter för läsåret

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17 2016-10-19 1 Vision Vi vill skapa en god arbetsmiljö där alla elever och all personal ska känna sig trygga

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2016-11-02 Vår värdegrund Vi verkar för att ett tryggt klimat och en god stämning råder mellan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer