Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013"

Transkript

1 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 4 juni 2013

2 Föredragningslista Sida: 1(2) Sammanträde med regionstyrelsen 4 juni 2013 Plats: Tid: Teatern, Folkets Hus i Vänersborg, Kl. 9:30 (ingen presskonferens) Program: - Mötets öppnande - Upprop - Val av justerande - Tidpunkt för protokollets justering - Inspirationsseminarium enligt särskild kallelse kl Ajournering för gruppmöten - Fortsatt sammanträde - Ev. fortsättning informationsärenden Fullmäktigeärenden 1. Förslag om kompletteringar/justeringar av Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård inför 2014 Dnr RS Styrelseärenden 2. Återremiss av del av delårsrapport mars för regionfullmäktige och regionstyrelsen, beslutspunkten om IS/IT-finansiering Dnr RS Återremiss av del av delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen, beslutspunkten om IS/IT-finansiering Dnr RS Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård Angered Dnr RS Medfinansiering för utbyggnad av E20 Dnr RS POSTADRESS: Regionens hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

3 Sammanträdesdatum: Sida: 2(2) 6. Revidering av regionala infrastrukturplanen beslut om remissversion Dnr RS (BHU 23/5) 7. Yttrande över Upphandlingsutredningen 2010 Slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling Dnr RS Länk till utredningen: 8. Yttrande över Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. (Ds 2013:7) Dnr RS Länk till utredningen: 9. Yttrande över Grönbok om europeisk strategi för plastavfall i miljön Dnr RS (BHU 23/5) Länk till utredningen: 10. Övriga frågor Gert-Inge Andersson Ordförande Kollektivtrafikförbindelser Avgång Ankomst Uddevalla (tåg) Göteborg (tåg) Borås (tåg) Skövde (tåg via Herrljunga) Mariestad (buss t Skövde, tåg via Herrljunga) Reservation för ev. felaktigheter. Kontrollera alltid tidtabell

4 Ärende 1

5

6 Missiv Datum Diarienummer RS Ärende 7 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Johan Flarup Hälso- och sjukvårdsutskottet Förslag om kompletteringar/justeringar av Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård inför 2014 Hälso- och sjukvårdsutskottet har inför 2014 genomfört en revidering av Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Synpunkter har inhämtats från Hälso- och sjukvårdskanslierna samt regiongemensamma verksamheter som vårdcentralerna ska samarbeta med t.ex. Smittskyddsenheten, Läkemedelsenheten, Asylenheten m fl. Från vårdgivarna har synpunkter inhämtats och förslag diskuterats via Dialogforum inom VG Primärvård. Den fackliga referensgruppen för VG Primärvård har informerats om förslag till justeringar och haft möjlighet till att lämna synpunkter. Hälso- och sjukvårdsavdelningen överlämnar härmed förslag till Krav- och kvalitetsbok med tillhörande bilagor som anger förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård från och med Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut: Fastställa upprättad Krav- och kvalitetsbok med tillhörande bilagor som anger förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård från och med HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Johansson Chef Område Vårdmodeller och tillgänglighet POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Regionens Hus Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 1(2) Del av ärende 7 Referens Datum Diarienummer Rose-Marie Nyborg RS Sammanfattning av justering av Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård för Bakgrund Sedan VG Primärvård infördes har en årlig justering genomförts av Krav- och kvalitetsboken (KoK). Syftet med justeringarna är att vidareutveckla valfrihetsmodellen enligt beslutade mål för primärvården, Idéskissen Medborgarens primärvård, politiskt positionsdokument, och anpassa/justera utifrån hittills gjorda erfarenheter samt att vid behov förtydliga uppdraget. Med anledning av att KoK 2014 gäller under det sista året under nuvarande kontraktsperiod har inga större utredningar genomförts i syfte att korrigera uppdraget. Ersättningsnivåer för VG Primärvård beslutas i samband med regionfullmäktiges budgetbeslut i juni. KoK är ett förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det beskriver uppdragets omfattning, dess ersättning och de krav och vilkor som vårdgivaren ska uppfylla. KoK beskriver i huvudsak den vårdtjänst leverantören ska tillhandahålla och i mindre utsträckning på vilket sätt tjänsten ska tillhandahållas. Vårdgivaren förbinder sig att uppfylla de krav som anges i KoK, regionen följer upp kontrakten årligen. Ett led i justeringen är att inhämta synpunkter från verksamheter som berörs eller är berörda på olika sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har lämnat synpunkter via skrivelse från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, HSN Dessutom har synpunkter inhämtats från regiongemensamma verksamheter som vårdcentralerna ska samverka med och där regionala regelverk gäller tex. Smittskydd Västra Götaland, Läkemedelsenhet, Asylenhet mfl. Från vårdgivarna har synpunkter inhämtats och förslag diskuterats via Dialogforum inom VG Primärvård. Den fackliga referensgruppen för VG Primärvård har informerats om förslag till justeringar och haft möjlighet till att lämna synpunkter. Den justerade Krav- och kvalitetsboken är avsedd att gälla från och gälla till och med I de synpunkter som inkommit förekommer förslag av såväl övergripande karaktär som detaljerade förslag om tillämpning av uppdraget och dess uppföljning. Några av de synpunkter som inkommit har kunnat beaktats inför justeringen av KoK 2014 medan andra som innebär stora förändringar och konsekvenser för vårdencentralerna behöver utredas ytterligare i det fortsatta utvecklingsarbetet inför en ny kontraktsperiod. Några förslag är av sådan karaktär att de bör hanteras i särskild ordning, då de inte är lämpliga att inarbeta i ett förfrågningsunderlag.

8 j 2(2) 2. Sammanfattning av förändringar inför 2014 Förtydliganden av uppdraget Hänvisning till handlingsplan för Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland - vårdcentralen ska ha ett strukturerat arbetssätt som erbjuder personer över 65 år information om sin hälsa. Vårdcentralen ska ge vård till Hallänningar på samma sätt som invånare i Västra Götalandsregionen (VGR) enligt samverkerkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och region Halland. Invånare från Halland registreras inte längre i Västra Götalandsregionens vårdvalssystem. De hallänningar som väljer vårdcentral i VGR ska betala patientavgift som individ med vårdval på vårdcentralen. Fördjupad läkemedelsgenomgång ska tillämpas enligt Socialstyrelsens rekommendationer och av Västra Götalandsregionen faställda regionala riktlinjer. Vid kvälls- och helgöppen vårdcentral ersätts krav om distriktssköterska med krav om sjuksköterska. Verksamhetschefen ansvarar för att adekvat kompetens finns. Krav om hembesök av BVC ändras till inom 10 dagar i enlighet med rekommedation från central barnhälsovårdsenhet, VGR. Ansvar och åtagande som gäller inom område smittskydd gäller även för kvälls- och helgöppna vårdcentral. Justering görs avseende Åtagande om rehabilitering (sjukgymnastik och arbetsterapi) föreslås tas bort och dessa delar inarbetas istället i 2.5.Samverkan. Uppföljning Fyra av indikatorerna inom målrelaterad ersättning föreslås tas bort. Rutiner för suicidprevention och sjukskrivning samt dialogmöte med försäkringskassan föreslås tas bort då majoriteten av vårdcentralerna uppfyller dessa mål. Även följsamhet till REK-lista tas bort då det finns andra ekonomiska incitament till följsamhet. Nya uppföljnings- och kvalitetsindikatorer tillkommer inom områdena: Äldre - fördjupad läkemedelsgenomgång, lugnande/sömnmedel och inflammationshämmare. Personer med depression - frågor om alkoholvanor, suicidriskbedömning. Barn behandling med antibiotika vid öroninflammation. Ersättning och kostnadsansvar Den ersättning som tidigare har varit kopplad till de fyra målrelaterade indikatorer som föreslås tas bort används för att höja ersättningen per kvalitetspoäng. Särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper ersättning även för ordförandeskap. 3. Fortsatt utveckling av VG Primärvård KoK 2014 gäller sista året under nuvarande kontraktsperiod för VG Primärvård. Fortsatt utvecklingsarbete och utredning om eventuella större förändringar i VG Primärvård föreslås genomföras inför en ny kontraktsperiod. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Område vårdmodeller och tillgänglighet Vårdvalsenheten Rose-Marie Nyborg

9 1(2) Del av ärende 7 Referens Datum Diarienummer Rose-Marie Nyborg RS Sammanfattning av justering av Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård för Bakgrund Sedan VG Primärvård infördes har en årlig justering genomförts av Krav- och kvalitetsboken (KoK). Syftet med justeringarna är att vidareutveckla valfrihetsmodellen enligt beslutade mål för primärvården, Idéskissen Medborgarens primärvård, politiskt positionsdokument, och anpassa/justera utifrån hittills gjorda erfarenheter samt att vid behov förtydliga uppdraget. Med anledning av att KoK 2014 gäller under det sista året under nuvarande kontraktsperiod har inga större utredningar genomförts i syfte att korrigera uppdraget. Ersättningsnivåer för VG Primärvård beslutas i samband med regionfullmäktiges budgetbeslut i juni. KoK är ett förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det beskriver uppdragets omfattning, dess ersättning och de krav och vilkor som vårdgivaren ska uppfylla. KoK beskriver i huvudsak den vårdtjänst leverantören ska tillhandahålla och i mindre utsträckning på vilket sätt tjänsten ska tillhandahållas. Vårdgivaren förbinder sig att uppfylla de krav som anges i KoK, regionen följer upp kontrakten årligen. Ett led i justeringen är att inhämta synpunkter från verksamheter som berörs eller är berörda på olika sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har lämnat synpunkter via skrivelse från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, HSN Dessutom har synpunkter inhämtats från regiongemensamma verksamheter som vårdcentralerna ska samverka med och där regionala regelverk gäller tex. Smittskydd Västra Götaland, Läkemedelsenhet, Asylenhet mfl. Från vårdgivarna har synpunkter inhämtats och förslag diskuterats via Dialogforum inom VG Primärvård. Den fackliga referensgruppen för VG Primärvård har informerats om förslag till justeringar och haft möjlighet till att lämna synpunkter. Den justerade Krav- och kvalitetsboken är avsedd att gälla från och gälla till och med I de synpunkter som inkommit förekommer förslag av såväl övergripande karaktär som detaljerade förslag om tillämpning av uppdraget och dess uppföljning. Några av de synpunkter som inkommit har kunnat beaktats inför justeringen av KoK 2014 medan andra som innebär stora förändringar och konsekvenser för vårdencentralerna behöver utredas ytterligare i det fortsatta utvecklingsarbetet inför en ny kontraktsperiod. Några förslag är av sådan karaktär att de bör hanteras i särskild ordning, då de inte är lämpliga att inarbeta i ett förfrågningsunderlag.

10 j 2(2) 2. Sammanfattning av förändringar inför 2014 Förtydliganden av uppdraget Hänvisning till handlingsplan för Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland - vårdcentralen ska ha ett strukturerat arbetssätt som erbjuder personer över 65 år information om sin hälsa. Vårdcentralen ska ge vård till Hallänningar på samma sätt som invånare i Västra Götalandsregionen (VGR) enligt samverkerkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och region Halland. Invånare från Halland registreras inte längre i Västra Götalandsregionens vårdvalssystem. De hallänningar som väljer vårdcentral i VGR ska betala patientavgift som individ med vårdval på vårdcentralen. Fördjupad läkemedelsgenomgång ska tillämpas enligt Socialstyrelsens rekommendationer och av Västra Götalandsregionen faställda regionala riktlinjer. Vid kvälls- och helgöppen vårdcentral ersätts krav om distriktssköterska med krav om sjuksköterska. Verksamhetschefen ansvarar för att adekvat kompetens finns. Krav om hembesök av BVC ändras till inom 10 dagar i enlighet med rekommedation från central barnhälsovårdsenhet, VGR. Ansvar och åtagande som gäller inom område smittskydd gäller även för kvälls- och helgöppna vårdcentral. Justering görs avseende Åtagande om rehabilitering (sjukgymnastik och arbetsterapi) föreslås tas bort och dessa delar inarbetas istället i 2.5.Samverkan. Uppföljning Fyra av indikatorerna inom målrelaterad ersättning föreslås tas bort. Rutiner för suicidprevention och sjukskrivning samt dialogmöte med försäkringskassan föreslås tas bort då majoriteten av vårdcentralerna uppfyller dessa mål. Även följsamhet till REK-lista tas bort då det finns andra ekonomiska incitament till följsamhet. Nya uppföljnings- och kvalitetsindikatorer tillkommer inom områdena: Äldre - fördjupad läkemedelsgenomgång, lugnande/sömnmedel och inflammationshämmare. Personer med depression - frågor om alkoholvanor, suicidriskbedömning. Barn behandling med antibiotika vid öroninflammation. Ersättning och kostnadsansvar Den ersättning som tidigare har varit kopplad till de fyra målrelaterade indikatorer som föreslås tas bort används för att höja ersättningen per kvalitetspoäng. Särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper ersättning även för ordförandeskap. 3. Fortsatt utveckling av VG Primärvård KoK 2014 gäller sista året under nuvarande kontraktsperiod för VG Primärvård. Fortsatt utvecklingsarbete och utredning om eventuella större förändringar i VG Primärvård föreslås genomföras inför en ny kontraktsperiod. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Område vårdmodeller och tillgänglighet Vårdvalsenheten Rose-Marie Nyborg

11 Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari

12 Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg Fler exemplar kan beställas hos: Adress- och distributionscentrum Regionens Hus Mariestad

13 INLEDNING... 6 Värdegrund... 6 Krav- och kvalitetsboken... 7 Begrepp ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE Godkännande Kvalificeringskrav på sökande Återkallelse av godkännandet Beslutsgång och handläggningstid Förfarande om ansökan inte godkänns Avstämning inför driftstart UPPDRAGET Hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser Vårdåtagande Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården Kvälls- och helgöppen vårdcentral och läkare i beredskap Samverkan Närområdesansvar Barnhälsovård Utbildningsuppdrag Forsknings- och utvecklingsuppdrag Bemanning och kompetens Primärvårdsuppdrag som ej ingår i åtagandet ALLMÄNNA VILLKOR Läkemedel Läkemedelsnära produkter Hjälpmedel Medicinsk diagnostik Tolk

14 3.6 Informationsmöten och samråd Tillgång till information Lokaler Utrustning Katastrofmedicinsk beredskap och planering Smittskydd Vårdhygien Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Lagar, förordningar, riktlinjer och policys Miljö Personal och ledning Underleverantörer Verksamhetsgranskning/medicinsk revision Patientenkäter Sekretess Patientjournal Sjukresor Patientnämnd Informationsförsörjning och IT-stöd Information och marknadsföring Försäkringar, ansvar och åligganden REGLER FÖR VAL AV VÅRDCENTRAL Vårdval för personer från Region Halland UPPFÖLJNING Datainsamling Målrelaterad ersättning Återkoppling till vårdcentral Medicinska revisionsenhetens uppdrag Västra Götalandsregionens uppföljning

15 5.6 Information till allmänheten ERSÄTTNING OCH KOSTNADSANSVAR Ersättningsmodell för vårdcentralernas uppdrag Patientavgift Vårdgivarnas kostnadsansvar Avstämningstidpunkt och leverans av indata Ekonomiska sanktioner Ekonomiska konsekvenser av förtida upphörande av avtal INFORMATIONSSYSTEM/INFORMATIONSTEKNOLOGI (IS/IT) IT-stöd och IT-relaterade krav Förberedelser för eventuella framtida krav KONTRAKT Parter Förutsättningar Kontraktstid Omförhandling Ekonomiska sanktioner Ändringar och tillägg Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållanden Förtida upphörande Tvist Befrielsegrunder (force majeure) Meddelarfrihet Arbetsgivaransvar Tolkningsordning Fakturering och Betalningsvillkor Undertecknande

16 BILAGA 2:1 SAMVERKANSOMRÅDEN OCH LÄKARE I BEREDSKAP Samverkansområden BILAGA 4:1 REGELVERK FÖR INVÅNARNAS VAL AV VÅRDCENTRAL I VG PRIMÄRVÅRD Inledning Generella vårdvalsregler Invånarens rättigheter Leverantörens rättigheter och skyldigheter Västra Götalandsregionens rättigheter och skyldigheter BILAGA 5:1 UPPFÖLJNINGSINDIKATORER Bilaga 6:1 Viktlista för VG Primärvård

17 Inledning Regionfullmäktige beslutade att införa vårdval enligt lag om valfrihetssystem (LOV) för primärvården i Västra Götaland from 1 oktober Regionfullmäktige fastställde också det förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor som kallas Krav- och kvalitetsboken. Krav- och kvalitetsboken anger förutsättningar för att bli godkänd och för att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens Primärvård, kallad VG Primärvård. Krav- och kvalitetsboken utgår från idéskissen Vägen till medborgarnas primärvård med syfte att: stärka invånarnas ställning och inflytande över vården öka invånarnas förtroende för primärvården möta framtida utveckling samt styra på kvalitet såväl i de medicinska insatserna som tillgänglighet, service och bemötande Sedan VG Primärvård infördes utvecklas modellen kontinuerligt. Krav- och kvalitetsboken har reviderats fyra gånger. Denna version av Krav- och kvalitetsboken gäller från och med 1 januari Värdegrund Den vård många människor ofta behöver, ibland även under längre perioder, ska finnas nära människorna. VG Primärvård utgör basen för den nära sjukvården i Västra Götaland och ska genomföras utifrån invånarnas medicinska behov. För patienten ska primärvården vara välkomnande, lätt tillgänglig, erbjuda delaktighet och ha en helhetssyn på den enskildes behov. VG Primärvård ska av invånarna upplevas som det naturliga förstahandsvalet. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av sammanhållna vårdprocesser vilket innebär krav på ett fördjupat och gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk tillhörighet för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande rehabilitering ska ske i ett sammanhang. I FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (artikel 12) erkänner konventionsstaterna rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. I de allmänna kommentarerna (nr 14, CESCR) anges fyra kriterier för att bedöma rätten till hälsa: tillgång, tillgänglighet, acceptans och kvalitet. Även i den Europeiska sociala stadgan (artikel 11) anges att var och en har rätt att komma i åtnjutande av alla åtgärder som kan bidra till att ge honom eller henne bästa möjliga hälsotillstånd. Verksamheten ska drivas utifrån de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om en för alla människor god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den ska också följa de grundläggande värderingar och förhållningssätt som regionfullmäktige beslutat om. Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götaland är en god och jämlik hälsa för hela befolkningen, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och ekonomiska förutsättningar. Hög kvalitet, god tillgänglighet, bra bemötande och valfrihet ska känneteckna hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Alla har rätt till en god hälso- och sjukvård efter behov. Patientens delaktighet och medbestämmande i vård och behandling är en självklarhet. Socialstyrelsens riktlinjer God Vård är vägledande i en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälsooch sjukvård. För att nå bästa möjliga vård krävs ett systematiskt arbete för att säkerställa vårdens kvalitet. Patientsäkerhetslagen (2010: 659) trädde i kraft vid årsskiftet 2010/2011 och syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland ska utveckla kvalitetsarbetet för att öka patientsäkerheten och vårdens kvalitet. 6

18 Krav- och kvalitetsboken Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och beskriver det uppdrag som omfattas av valfrihetssystemet, de krav som utförare måste uppfylla, vilka administrativa rutiner som kommer att användas samt hur uppföljning ska ske. För detaljerad information och länkar angivna i Krav och kvalitetsboken se Begrepp Med vårdcentral avses en funktionell enhet som tillhandahåller vård enligt Krav- och kvalitetsboken. I vårdcentral inkluderas även filial och avtal med underleverantörer. Med leverantör avses en juridisk person eller motsvarande som bedriver vårdverksamhet inom VG Primärvård. En leverantör kan bedriva vård vid flera vårdcentraler. Västra Götalandsregionen som uppdragsgivare tillhandahåller det förfrågningsunderlag (Kravoch kvalitetsboken) som är underlag för ansökan om att delta i valfrihetssystemet VG Primärvård. Hälso- och sjukvårdsnämnderna representerar Västra Götalandsregionen som kontraktsskrivande part med leverantör. 7

19 1. Ansökan om godkännande För att en leverantör ska kunna bedriva vård inom VG Primärvård ska verksamheten upphandlas enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem. Bedriver Leverantören verksamhet vid flera vårdcentraler ska godkännande och kontrakt tecknas för varje vårdcentral. Leverantören ska uppnå följande krav för att godkännas för tecknandet av ett sådant kontrakt. 1.1 Godkännande En leverantör får bedriva vård vid en angiven vårdcentral inom VG Primärvård under förutsättning att leverantören godkänns av Västra Götalandsregionen. Efter godkännande tecknas kontrakt mellan Västra Götalandsregionen genom respektive hälsooch sjukvårdsnämnd och Leverantören. Kontraktet reglerar samtliga villkor för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård. I kontraktet anges utöver de ekonomiska villkoren även uppdragstiden och vårdcentralens lokalisering. Förändrad lokaliseringspunkt än vad kontraktet fastställer och upprättande av filial ska föregås av godkännande av respektive hälso- och sjukvårdsnämnd. Vid ändrade ägarförhållanden hos Leverantören eller dess moderbolag har Västra Götalandsregionen rätt att granska på samma sätt som om det vore en ny ansökan om godkännande i enlighet med Västra Götalandsregionens hanteringsordning Ekonomisk ställning Leverantören ska ha ekonomisk stabilitet och ekonomiska förutsättningar för att fullgöra åtagandet enligt förfrågningsunderlaget (förmåga att fullfölja ett åtagande av denna storleksordning under avtalsperioden). Det ligger såväl i leverantörens som i Västra Götalandsregionens, men framför allt i medborgarnas intresse att leverantörens finansiering och betalningsförmåga är säkrad under avtalsperioden. Leverantören ska lämna skriftliga och undertecknade förbindelser eller avtal med finansiär som täcker företagets kapitalbehov på kort och lång sikt. Västra Götalandsregionens bedömning huruvida en leverantör ska godkännas utifrån ekonomisk stabilitet kommer att ske utifrån leverantörens finansiella och ekonomiska ställning samt förmåga att fullfölja åtagandet under hela avtalsperioden. Västra Götalandsregionen kommer att göra en helhetsbedömning och inhämta kreditupplysning samt eventuella referenser. Västra Götalandsregionen kommer att kontrollera om leverantören är: registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregister registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A- skatt och arbetsgivaravgifter, och fri från skulder vad gäller svenska skatter och sociala avgifter Följande handlingar ska skickas in till Västra Götalandsregionen. För utländsk leverantör gäller motsvarande dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar Kopia på det vid ansökan gällande registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige Bolagsverket). Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, Skatteverkets blankett SKV Blanketten ska vara ifylld av Skattemyndigheten. Blanketten kan rekvireras från: Bevis om att företrädare för sökande ej återfinns i Näringsförbudsregistret 8

20 Ovannämnda intyg får vara maximalt tre (3) månader gammalt och företes i original. För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid kontraktstecknandet. Företaget ska vid samma tillfälle inneha F-skattsedel och uppvisa registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. Leverantör som har ett nystartat företag eller företag under bildande ska visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa aktiekapital/annat, eller på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet (t ex bankgaranti eller koncerngaranti) samt på begäran kunna redovisa referens från bank eller annan finansiär. Leverantör som inte är skyldig att upprätta årsredovisning/årsbokslut ska visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran lämna referens till bank eller annan finansiär Västra Götalandsregionen äger rätt att från vårdgivaren begära en ekonomisk plan för verksamhetens finansiering under de två första verksamhetsåren Verksamhetens bedrivande Leverantören ska till sin ansökan redovisa hur leverantören avser att bemanna och bedriva verksamheten på sådant sätt att Krav- och kvalitetsboken uppfylls. Västra Götalandsregionen kommer inte att godkänna leverantörens ansökan om godkännande om Västra Götalandsregionen bedömer att leverantören inte i sin ansökan tydligt redovisar: att verksamheten kommer att bemannas på sådant sätt att det tydligt framgår att verksamheten kan bedrivas enligt Krav- och kvalitetsboken att verksamheten från driftstart kommer att utföras enligt Krav- och kvalitetsboken namngiven verksamhetschef och att leverantören kommer att bemanna verksamheten med den kompetens och i den omfattningen uppdraget anger en plan för anlitande av eventuella underleverantörer samt anskaffning av lokaler vid behov visa plan för särredovisning av olika avtal som leverantören har med Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen av annan anledning bedömer att leverantören saknar förutsättningar att bedriva verksamheten IT-relaterade krav Leverantören ska visa på och säkerställa hur och när de IT-stöd som återfinns i kapitel 7 kan säkerställas. Leverantören ska också vara beredd att successivt vidareutveckla IT-stödet i linje med vad som framgår av kapitel 7 i Krav- och kvalitetsboken. 1.2 Kvalificeringskrav på sökande Västra Götalandsregionen får utesluta en leverantör enligt 7 kap 1 LOV som: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt betalningar eller är underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Västra Götalandsregionen kan visa detta inte har fullgjort sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller 9

21 i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av 7 kap LOV Västra Götalandsregionen kan förutom detta utesluta en Leverantör på följande grunder: leverantören har en låg kreditvärdighet enligt kreditupplysningen och Västra Götalandsregionen bedömer att det kan antas påverka leverantörens förmåga att bedriva verksamheten nystartad leverantör inte kan redovisa att leverantören har en ekonomisk stabilitet som krävs för att driva verksamheten, eller har sådana ekonomiska garantier att verksamheten kan garanteras en eller flera företrädare för leverantören har varit inblandad i flera tidigare konkurser en eller flera företrädare för leverantören tidigare haft uppdrag åt Västra Götalandsregionen eller annat landsting, som Västra Götalandsregionen till följd av brister i leverantörens agerande sagt upp i förtid leverantören eller företrädare för leverantören har skulder avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området leverantören eller företrädare för leverantören haft upprepade- nu inbetalda- skulder avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EESområdet Västra Götalandsregionen eller annan myndighet genomför en utredning om allvarliga brister i verksamhet som leverantören eller företrädare har i annat uppdrag Om Leverantören är en juridisk person, får den sökande Leverantören uteslutas om en representant för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avser yrkesutövningen eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Västra Götalandsregionen får begära att Leverantören inkommer med uppgifter om att uteslutning enligt ovanstående punkter saknar grund. 1.3 Återkallelse av godkännandet Västra Götalandsregionen har rätt att återkalla godkännandet för en vårdcentral om leverantören inte uppfyller villkoren för att bedriva vårdcentralen innan kontrakt har undertecknats mellan parterna. Godkännandet av en vårdcentral gäller i fyra (4) månader, därefter förfaller godkännandet per automatik i det fall ett kontrakt inte har tecknats. 1.4 Beslutsgång och handläggningstid Leverantören ska i ansökan ange i vilken kommun eller stadsdel man avser etablera en vårdcentral. När en fullständig ansökan inkommit behandlas den av Västra Götalandsregionen som bedömer om leverantören uppfyller de ställda krav som återfinns i Krav- och kvalitetsboken. Besked om godkännande ska lämnas till leverantören inom två (2) månader efter att komplett ansökan inkommit. Därefter förs en dialog i samråd med berörd hälso- och sjukvårdsnämnd i syfte att uppnå samsyn gällande lokalisering av utbudspunkt. Dialogen förs med beaktande av Västra Götalandsregionens analys av befolkningens behov. Efter att Västra Götalandsregionen har godkänt en leverantör har denne fyra (4) månader på sig att teckna kontrakt. Tidpunkt för driftstart anges i kontraktet. 10

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Hälsoval Örebro län. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län Regionkansliet Dnr 14OLL6163 Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 www.regionorebrolan.se

Läs mer

Regelbok för vårdval i Jönköpings län

Regelbok för vårdval i Jönköpings län VÅRDVAL Regelbok för vårdval i Jönköpings län Fastställd av landstingsfullmäktige 22 september 2009. Reviderad av landstingsfullmäktige 23 24 november 2010, 22 23 november 2011 och 27 28 november 2012.

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-06 HSN 1311-1221 Handläggare: Gabriele Radler Liljeberg Cecilia Matzon Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, p 5 Förslag till revidering

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Ver. 1 Kundval i hemtjänst Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Socialnämnden Mullsjö kommun,

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Regelbok för förlossningsenheter 2013

Regelbok för förlossningsenheter 2013 Regelbok för förlossningsenheter Kapitel 1 Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse Kapitel 1 Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse För att en vårdgivare skall få bedriva vård inom

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun

LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun Dnr SN/ 2014:520-790 LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun Personlig omvårdnad och servicetjänster Beslutad i socialnämnden 2014-11-25 Innehåll Sammanfattning... 5 Förklaring av begrepp i LOV-underlaget...

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer