Sommarkonferensen 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sommarkonferensen 2010"

Transkript

1 Nr Sommarkonferensen 2010 Ledaren Den ansiktslösa väckelsen Jesusmanifestationen, Pngströrelsen, EFK och Adventistdsamfundet ökade under 2009! Resurskyrkor Så byggs Guds rike. Resurskyrkor förr och nu som kännetecknas av budskapet om Guds rike och andens liv och kraft! Kolumnen Behövs New Wine? Det är alltid nyttigt att stanna upp och ställa sig frågan - Vad är egentligen viktigt i livet?

2 Ledaren: Den ansiktslösa väckelsen. Utan att dra alltför stora växlar av det, så kan man ändå få nämna, att under 2009 så ökade åtminstone tre frikyrkosamfund - Pingströrelsen, EFK och Adventistsamfundet. Därtill: Jesusmanifestationen samlade mer folk än året innan. Därtill: flera lokala församlingar rapporterar om ökat antal gudstjänstbesökare, i några fall så att kyrkolokaler har fått stängas, eftersom man inte kunnat ge plats för alla som velat delta i gudstjänsten. Stora nationella ungdomskonferenser har varit mötesplatser för hängiven, radikal ungdom. Det är kanske för stort att tala om väckelse - rapporter finns ju också om vikande medlemssiffror, framför allt på landsbygd och mindre orter. På inte så få håll inom svenska kyrkan är det svårt att skapa en gudstjänstfirande församling på söndagarna. Biskop Hans-Erik Nordin i Strängnäs stift slog larm om det för några månader sedan och Kyrkans Tidning har börjat tala om att nedmontera söndagens gudstjänst och lägga tonvikten på kyrkans vardagsarbete. Någon biskop har varit inne på liknande tankegångar. Men åter till väckelsespåret - de växande samfunden och de expanderande lokalförsamlingarna. I detta nummer presenteras t.ex. pingströrelsen år 2009 och där kunde man glädja sig åt för första gången på flera år en liten men dock medlemsmässig ökning men framför allt åt högre dopsifror än på länge. Om man följer väckelsespåret, vad beror det då på? Tidigare har vi försökt ge vissa förklaringar - socialt utåtriktad verksamhet, Alpha, lovsång, väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet men också lyft fram pastorns/prästens roll. Studien Växande församlingar i Sverige från Naturlig Församlingsutveckling för några år sen, kom ju bl.a. fram till den slutsatsen att dessa växande församlingar inte leddes av några superstjärnor utan att rätt vanliga, habila församlingsföreståndare, som verkat länge på platsen, skaffat sig förtroende och som hade en evangeliserande inriktning, även om de heller inte kunde kallas superevangelister. Studien aktualiserade tankar/ profetior om den kommande väckelsen som den ansiktslösa väckelsen. Det var inte de stora namnen och de mest lysande ansiktena som präglade expansionsförsamlingarna. Kanske kunde man utifrån 2009 års statistiska iakttagelser gå ett steg längre och säga, att 2009 års expansion i vissa sammanhang också kan hänföras till kategorin den ansiktslösa väckelsen i den meningen att det är de vanliga, enskilda medlemmarna i församlingarna som mer än tidigare fått vinna människor för Gud. Kanske är det kristna på arbetsplatser som inbjudit en arbetskamrat till Alpha. Kanske är det en lärare i skolan som försökt hjälpa en kollega i kris. Kanske är det en kristen socialarbetare som i sitt arbete mött mycket av tidens och välfärdssamhällets nöd och som på ett visligt sätt inom sin yrkesroll kunnat lotsa personerna ifråga vidare till kyrkor och kapell. Kanske, ja förmodligen, är det de ansiktslösa kristna som finns med och bakom 2009 års plussiffror på en del håll. Om det är så, så känns det nästan urkyrkligt. Urkyrkan mötte en samtid som uttryckte stark andlig längtan - så även Kristna kunde ifrågasättas och hånas - så också Diakonin fungerande evangeliserande - så också Ett klart kristet budskap attraherade - så också Men också: var och en var ett vittne i urkyrkan. En missionshistoriegigant som tyske Adolf von Harnack menade, att det var den främsta anledningen till den unga kyrkans växt. Varje kristen var en potentiell missionär - i fängelser och vid kejsarens hov. Det var kanske också så och är kanske så också Och då kan ansiktslösa vanliga pastorer och präster av hjärtat glädja sig. Carl-Erik Sahlberg Direktor 2

3 John Coles har ordet. Kära vänner. När New Wine nu är inne på sitt tredje årtionde den första sommarkonferensen hölls 1989 kan man med rätta fråga sig, Hur kan vi undvika att New Wine blir Old Wine? Jag tror att svaret är: genom att vi noga hör på vad den helige Ande säger och är tillräckligt modiga att lyda honom. Under de senaste månaderna har New Wines ledarskapsteam aktivt sökt Guds ledning för vad han kallar oss att vara och göra. För många är New Wine en stor sommarkonferens, medan New Wine för andra är en organisation som hjälper människor att leva eller leda mer effektivt. Människor som inte är engagerade i New Wine kommenterar allt mer hur mycket organisationen har växt och vilket inflytande den kan ha i att forma den nationella kyrkan och även nationen. Nyligen fick jag boken Movements that change the world av Steve Addison. Jag påstår inte att New Wine står i begrepp att göra det, men ber jag till Gud att han ska förändra världen, och att han ska använda New Wine, och andra, för att göra det. En viktig faktor i sådana rörelser är ett engagemang för en gemensam, viktig och tydlig sak. Jag tror att vår vision att se landet förändras är en sådan sak. Det är bara Gud som har makt att förändra ett hjärta. Men de endas om kan göra honom känd är de som redan känner honom människor som du och jag i lokala församlingar över hela landet. För att vi ska fortsätta hålla fokus på den här visionen har vi nyligen lanserat en ny slogan. Local churches changing nations är både ett påstående och en inbjudan att vara en del av Guds stora uppdrag att förändra nationerna. När vi använder nationer i stället för nation speglar det också att New Wine Internationals växande nätverk i 12 länder över världen. Vi har också uppdaterat vår vision och våra värderingar. Vi hoppas att de ska bli värderingar som vi lever ut i våra liv, i våra lokala församlingar, där vi bor och i samhället i övrigt. Vi vill försäkra oss om att vi effektivt engagerar inte bara människor i New Winefamiljen, utan också de som ännu inte är en del av den. Därför har vi påbörjat en process där vi uppdaterar och förbät- trar alla de sätt som vi kommunicerar på. Förändringen av den här tidningen var början på det hela, och vi är tacksamma för all den positiva respons som vi har fått. Även om det kan innebära risker, utvecklas vi bara om vi förändras. Vi vill inte stagnera, utan vi vill hålla jämna steg med den helige Ande när han leder oss framåt. Vi hoppas att ni accepterar och njuter av förändringen när den sker. Någon har sagt att om en vision inte är större än att vi kan uppnå den av vår egen kraft, är det inte en vision från Gud. En vision kommer bara från Guds hjärta om vi behöver hans övernaturliga kraft för att nå den. Jag tror att vår vision är just en sådan vision, och när Gud fortsätter att tala till oss, utrusta oss och handla genom oss, då kommer New Wine att förbli New Wine! With very best wishes, John Coles Director of New Wine 3

4 Resurskyrkor: Så byggs Guds rike. Vi kan läsa i 18 och 19 kapitlet av Apostlagärningarna om hur Paulus vistas i storstaden Efesus under tre års tid. Dessa år blev också höjdpunkten i hans tjänst som apostel. Till en början var de kristna bara en liten underjordisk grupp, som kommunicerade med varandra genom dolda hemliga tecken. Under dessa tre år skakades Efesos av Paulus undervisning och det blev en väckelse i staden. Antagligen kom tiotusentals människor till tro på Kristus, dessutom kom en stor mängd människor till tro i hela regionen. Det startades åtminstone elva församlingar i städerna i regionen: Smyrna, Pergamon, Sardes, Filadelfia, Kolosse, Laodikea, Thyatyra, Herapolis och i tre andra städer i Lykusdalen; alla inom tjugo mil från storstaden Efesos. Vi vet inte hur denna väckelse kom till, men man kan misstänka att lärjungaskolan som Paulus drev i Tyrannus lärosal utgjorde en avgörande faktor för församlingsplanteringen och missionen i regionen. Kyrkan i Efesos blev ett missionscentra eller med ett annat namn; en resurskyrka och förblev en av världens viktigaste kyrkor i över 400 år. Kyrkan i Antiochia var en annan nytestamentlig kyrka som fungerade på samma sätt. Klostren på öarna Lindisfarne och Iona var under 600-talet den keltiska kyrkans viktigaste missionscentra på de Brittiska öarna. Dessa båda kloster blev också den keltiska fromhetens viktigaste väckelsehärdar. Klostret på Iona blev som ett väckelse- och förnyelsecenter, men också en bas utifrån vilket man sedan kunde plantera en mängd nya kloster på nya platser. Genom Columbanus och andra keltiska ledares klosterbyggande på kontinenten, upprättades många andra lokala missionscentra. Vad Iona blev för Skottland och Lindisfarne blev för Nordengland, blev Luxeuil för Nordfrankrike, Péronne för Belgien, Honau för Rhenlandet, Sankt Gallen för Schweiz och Bobbio för Norditalien. Samma fenomen har vi kunnat se gång på gång i historien; vissa lokala gemenskaper blir speciella förnyelse- och förrådshus för Guds rike. Dessa gemenskaper utgör ett nav för missionen i en hel region, ett helt land eller till och med internationellt. År 1722 öppnade greve Zinzendorf sitt gods Herrnhut, för förföljda kristna från olika trosriktningar. Herrnhut är beläget söder om staden Dresden i sydöstra Tyskland. På detta gods formades en kristen gemenskap som fick namnet herrnhutarna, eller brödraförsamlingen. Dessa människor bad tillsammans och delade sitt liv med varandra och levde i en djup gemenskap. Under över hundra år hade man bönevakt dygnets alla timmar. Dessa Herrnhutare var aldrig fler än personer, men under trettio år sände denna gemenskap ut fler missionärer än vad resten av den protestantiska världens kristna gjort på etthundra år. Det var herrnhutarna som på nytt satte fart på missionsivern i den kristna kyrkan. Likt kelterna startade man missionsstationer på plats efter plats, stationer som också blev centra för mission och förnyelse i kyrkan. Det finns missionshistoriker som menar att alla väckelser som tänts sedan dess i den protestantiska kyrkan, har i någon mån kunnat spåras tillbaka till dessa bröder. Under slutet av sjuttonhundratalet och i början av artonhundratalet, innan den stora folkväckelsen bröt igenom i Sverige, vallfärdade många människor till de kyrkor där det fanns en präst som predikade Guds ord och förmedlade något av Guds närvaro till kyrkfolket. Lars Linderoth i Enslöv, Per Nyman i Växjö, Peter Sällergen i Hälleberga och andra lokala präster skapade med sin förkunnelse förnyelsehärdar i det andligt mörka Sverige. Och vad var det som gjorde att folkväckelsen kom igång på 1840-talet? Jo, det fanns en andlig ledare: George Scott. Och det fanns en resurskyrka: En kyrka som härbärgerade väckelsen - Engelska kyrkan/betlehemskyrkan. Här fanns elden som spred sig runt om i Sverige. Här började missionen, bibelspridningen, förnyelsemötena i Sverige Här tränades väckelsens män upp för att bli Sveriges andliga ledarskap. Såväl FO Nilsson och Anders Wiberg som blev baptismens ledare och CO Rosenius som blev EFS ledare formades i denna gemenskap. En resurskyrka i vår tid är Holy Trinity Brompton church i centra- 4

5 la London, oftast förkortad till HTB. Denna kyrka, som ligger granne med det jättelika varuhuset Harrods, har under många år varit en förnyelseinriktad kyrka. Kyrkan var dels ett slags brittiskt centrum för den så kallade Torontoförnyelsen, men man har också planterat ett tiotal nya kyrkor i centrala London, vilka i sin tur planterat ytterligare nya kyrkor. Just nu driver man ett nationellt projekt för församlingsplantering i hela England. Men mest känd har HTB blivit på grund av de Alphakurser, som kyrkoherden Nicky Gumbel mångfaldigade över världen. Idag har över 13 miljoner människor gått en Alphakurs. Det verkar som om Gud använt förrådskyrkor i historien för att utbreda sitt rike i ett land, i en provins. Gud vill använda samma strategi också idag. I Kairos New Wine vill vi se ett antal förrådskyrkor växa fram i Sverige. Med det menar vi kyrkor som kan fungera som nav och kraftcentrum för KNWs vision, värderingar och praktik. Dessa kyrkor tror vi är av en storleksordning så att de har resurser att ordna konferenser, ledardagar, bibelskolor etc som kan ge styrka åt arbetet i en region, men också nationellt. Dessa förrådskyrkor kännetecknas av budskapet om Guds rike och Andens liv och kraft. Ledarskapet i dessa församlingar står helt och fullt bakom KNW och är redo att ge resurser in i vårt arbete. Herre vi ber att många förrådskyrkor växer fram i Sverige! Per-Eive Berndtsson Johanneskyrkan Kornhill Halmstad Vindarna från väster - Lärdomar från den Keltiska kyrkan En ny bok av Per-Eive Berndtsson. För mer info och beställning: 5

6 Fler böcker med anknytning till New Wine: Profetera av Bruce Collins När himmelriket bryter fram av Bill Johnson Att utveckla en helandetjänst av John Coles samtliga finns på 6

7 7

8 Aktuell Religionssociologi EFS 2009 EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) minskade under 2009 sitt medlemsantal med 118 medlemmar och hade vid årets slut medlemmar. Den största minskningen har att göra med migrationen och flera EFS-föreningar i landsbygd minskar. Av distrikten så minskade t.ex. EFS Västerbotten med 118 medlemmar och EFS Mittnorrland med 52 medlemmar, medan däremot EFS Mittsverige (där mälarregionen ingår) ökade med 46 medlemmar. De största EFS-föreningarna var vid årets slut följande: Umeå 444 BK, Sthlm 407 Löten, Uppsala 370 Skellefteå 342 S:ta Clara 324 Piteå 283 Örnsköldsvik 244 Borås 231 Göteborg 199 Luleå 195 Kommentar: Några av de största EFS-föreningarna står i en tydlig evangelikal eller karismatisk strömning. Detta gäller t.ex. S:ta Clara, Piteå och Örnsköldsvik. Av EFS-föreningar strax under tiobästa -listan finns t.ex. också Kalmar, Halmstad, Ängelholm och Östersund. Några av EFS-föreningarna har utmärkt sig för ett starkt socialt engagemang. Det gäller Löten (Pannkakskyrkan) och S:ta Clara. Under listan fins också Sundsvall, som under ett antal år nu bedrivit ett engagerat socialt arbete bland tilltufsade människor. Alpha och hemgruper har hög prioritet i S:ta Clara och Piteå. Umeå, Löten, BK, S:ta Clara och Göteborg drar till sig studerande. PINGSTRÖRELSEN 2009 Pingströrelsen ökade under år 2009 något sitt medlemsantal efter flera år av medlemsmässig tillbakagång. Antalet döpta var också mycket högre än på länge. Följande pingstförsamlingar ökade mest: United Öresundskyrkan, Malmö + 82 Citykyrkan, Sthlm + 56 Filadelfia, Uppsala + 37 Aspnäskyrkan, Järfälla + 35 Göingekyekan, Hässleholm + 34 Life Center, Västerås + 33 Filadelfia, Östersund + 32 Alingsås + 23 Elim, Örebro + 19 Sävsjö + 19 Arjeplog + 18 Kungälv + 18 Ulriksbergskyrkan, Växjö + 18 Kommentar: Inom dagens pingströrelse finns lite olika tendenser en mer sakramental med Bjärka-Säby som förebild, en mer själavårdande, där Tomas Sjödin m.fl. finns engagerade, en mer trosrörelseinspirerad riktning och en mer klassiskt, traditionellt frikyrklig utan att vara uttalat karismatisk. Ser man på siffrorna över de mest växande pingstförsamlingarna under 2009 så kan rätt många hänföras till gruppen trosrörelseinspirerade. Dit hör t.ex. United i Malmö, Citykyrkan i Stockholm, Göingekyrkan i Hässleholm, Life Center i Västerås och möjligen även allians- och pingstförsamlingen i Sävsjö. Dessa församlingar karakteriseras av stark betoning på lovsång och rejäl bibelundervisning. Uppsala, Alingsås, Örebro, Kungälv och Växjö representerar goda pingstförsamlingar av mer traditionell frikyrklig modell men med stor öppenhet för den helige Andes verk. Järfälla har döpt 42 personer, varav 36 som en frukt av deras invandrararbete. 8

9 Kommande New Wine arrangemang januari 2011 Ledarretreat, Mark Aldridge, Neill Archer m fl januari 2011 Weekendkonferens i Malmö, Immanuelskyrkan. Mark Aldridge, Neill Archer m fl. 5-7 april 2011 New Wine Ledarkonferens i Stockholm med David Carr 29 juni 2 juli 2011 New Wine Sommarkonferens augusti 2011 Healing School i Malmö med Bill Johnson och Randy Clark Förrådsåret ny bibelskola i Lysekil Förrådsåret hösten 2010/våren 2011 Lysekils församling är en förrådsförsamling inom Kairos New Wine och fr.o.m. hösten 2010 blir den helgbibelskola som funnits i snart tio år basen för förrådsåret. Med lärjungaträning genom undervisning, församlingspraktik, kommunitetsliv och mentorskap vill vi ge dig möjlighet att pröva din kallelse, utveckla dina gåvor och utrustas för tjänst. I samarbete med Hjälmareds folkhögskola kan vi nu inbjuda till heltidsstudier som en del i folkhögskolans Pilgrimsår. Se mer på Johanneskyrkan Kornhills Bibelskola Med särskilt fokus på: - Mission - Evangelisation - Nyplantering - Förnyelse - Ledarskap Terminsstart: 30 Augusti 2010 se mer på S:ta Clara - svenska kyrkan i hjärtat av Stockholm! Diakoni, bön och öppenhet för den helige Ande hemgrupper, Alpha, lokal-tv, mission, swahili och persiska församlingar, second hand, konferenser m m. Högmässa med lovsång varje söndag För info kontakta eller 9

10 New Wine i andra media. Två artiklar som varit publicerade i tidningen Dagen. John och Anne Coles planterade en församlingsgrupp utifrån ett hem för snart ett år sedan. Gruppen har växt från sju personer till cirka Det dagens människor saknar är gemenskap, möten ansikte mot ansikte, säger Annes Coles under deras seminarium om församlingsplaneringen. När det nyligen gjordes en stor undersökning kring ensamhet i Storbritannien, visade det sig att 60 procent i åldern arton till trettio kände sig ensamma. Det, menar Ann, är orsakat av internet. -Unga människor ägnar stor del av sin fritid åt sociala nätverk, men de möts inte. Det finns en djup längtan efter ett hem och en gemenskap. Det behovet ville paret Coles möta efter att under flera år varit kyrkoledare och ledare för nätverket New Wine. Nu möts de i opretentiösa former en ett par vänners stora vardagsrum mellan 11 och 15 varje söndag och gör sådant som människor gör för gemenskap: äter tillsammans. Men också annat. Lovsång och bön för varandra brukar det bli innan kaffepaus och innan några börja inta lunchbuffén. Sedan fortsätter undervisningen. Allt under avslappade, hemtrevliga former och medan barnen tas om hand av den som bäst lämpar sig för uppdraget. Oftast en tonårstjej som älskar att göra det. -Det funkade inte med ett organiserat program för dem, förmodligen för att det känns som om vi är på besök i ett hem. John menar att kristendomen ofta görs till något byggnadsrelaterat. Man ska engagera sig i ett program i en speciell byggnad och har dåligt samvete om man inte hinner tillräckligt mycket. Men i denna deras nya gemenskap byggs lärljungar. Som fungerar i vardagen, utanför kyrkväggarna. Kerstin Doyle Det är nyheten som massmedia alltid missar, säger Carl-Erik Sahlberg på nätverket New Wines sommarkonferens utanför Vänersborg. Nyheten är att Guds rike växer. Dock mest utanför västvärlden. Sahlberg från St Clara i Stockholm samt Anne och John Coles från Anglikanska kyrkan i Storbritannien är några av huvudtalarna på tredagarskonferensen som arrangeras tillsammans med Salemkyrkan på Vargön. På torsdagsförmiddagen tar Sahlberg med deltagarna på en kyrkohistorisk vandring från prästen Montanus misskrediterade rörelse på 200-talet, via Ignatius of Loyola och John Wesley på 1700-talet till pingströrelsen i början av 1900-talet.lär ut kyrkohistoria. De här var bärare av en karismatisk erfarenhet som kyrkan under lång tid förnekade, menar Sahlberg. - Förmodligen i oro över rörelsen kring Montanus hävdade kyrkan att Anden talar genom biskopar, och det får vi verkligen hoppas, men att säga att det enbart sker så begränsar Andens tjänst. Begränsar gör även västvärldens kristna som gärna överlåter den kristna tjänsten till kyrkans yrkesfolk. Samma tråd höll John Coles som inledde konferensen på onsdagskvällen. Han betonade vikten av att alla är engagerade och fick deltagarna att ta del på en gång. Gång på gång skulle man säga något till sig själv eller en bänkgranne. Och kyrkfolket lydde, det blev ett stillsamt sorl i bänkarna. Över huvud taget är det ovanligt stort engagemang bland de femhundra konferensdeltagarna på New Wine. Få tvekar när de uppmanas att höra vem Anden vill att de ska be för, för att sedan gå fram och göra det. Det blir kramar och bön och skratt och en och annan faller. När det öppnas för förbön går halva samlingen fram och resten är förebedjare. Åtminstone känns det så. Inte många sitter kvar. Kerstin Doyle 10

11 Behövs New Wine? KOLUMNEN Det är alltid nyttigt att stanna upp och ställa sig frågan vad som egentligen är viktigt i livet. Och när man väl har hyfsad koll på det så är det bra att fortsätta med frågan om det överensstämmer med det jag lägger min tid, mina pengar och mitt engagemang på.jag har precis kommit tillbaka efter en månads semester och ska gå igång med en ny termin på jobbet. Jag försöker ställa dessa frågor till mig själv och i min tjänst. Vad är egentligen viktigt för Guds rike i Malmö? Överensstämmer det med vad jag som pastor och vi som kyrka lägger våra resurser på? Det är med en stor glädje och viss bävan som jag under årets New Wine Sommarkonferens blev ordförande för New Wine Sverige. Dels för att jag efterträder Kjell-Axel Johanson som har betytt så mycket för svensk kristenhet under en lång tid, dels för att jag inser att det är ett stort uppdrag! Local Churches Changing Nations, är den nya slogan som vi i New Wine nyligen har börjat använda oss av. I vår vision utrycker vi det så här: Landet ska förändras genom kyrkor och enskilda kristna som är fyllda av Helig Ande, som tillber Jesus Kristus och som tillämpar hans ord i sina liv och gör Guds rikes gärningar. Är New Wine viktigt? Är vi viktiga? När John Coles, ledare för New Wine England, bad för mig i samband med att jag blev ordförande så bad han följande ord: Herre låt Daniel bli mindre och Jesus bli större, Herre låt New Wine bli mindre och Guds rike växa sig större i Sverige! Daniel är egentligen inte viktig, men Jesus är det! New Wine är egentligen inte alls viktigt, men Guds rike är viktigt! Vad vi sätter för etiketter på olika kristna sammanhang är inte viktigt, men att det finns lokala kyrkor över hela vårt land som är fyllda av den helige Ande och som gör Guds rikes gärningar det är viktigt! Var ska annars svensken finna en Gud som är på riktigt? Jag har varit en del av Kyrkan i Sverige sedan barnsben. Jag har tjänat som pastor i 16 år. Om det är något jag är säker på, så är det att vi inte har nått fram till den fullhet och potential som Gud har kallat Kyrkan i Sverige till! Hur många kyrkor i Sverige vibrerar av evangeliets och Andens kraft till frälsning, helande och befrielse? Hur många kyrkor skulle Paulus idag kunna skriva dessa ord till: Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor. (1 Kor 1:6-7) Jag skriver detta i efterdyningarna av debatten kring Benny Hinns besök i Sverige. Så många längtar efter att det fulla evangeliet i Andens kraft ska skaka om Sverige, så många är tveksamma till den ensamme gudsmannens estradshow, liv och teologi. New Wine behövs i Sverige! Vi vill se Andens fullhet och kraft över vårt land och i varje kyrka. Vi vill att Andens smörjelse och gåvor ska vara varje kristens kännetecken. Vi vill att det ska ske i samklang med en genomarbetad och sund teologi. Vi vill att det ska vara vardag, naturligt, avslappnat och äkta! Vill du vara med och förverkliga detta? Vi kommer erbjuda ledarkonferenser, sommarkonferenser, bibelskolor, retreater, weekendkonferenser, utrustningsdagar och helandeskolor för att ge många en möjlighet att bli utrustade för detta. Men du behöver bestämma dig för att det ska bli en del av din vardag och en del av din lokala församling! Har du bestämt dig? Vad ska det i så fall få för konsekvenser? Foto: Kerstin Doyle, Dagen Daniel Norburg, pastor och föreståndare Immanuelskyrkan Malmö samt ordförande för New Wine Sverige. Fotnot: Kairos New Wine heter från och med 1 juli 2010 New Wine Sverige för att förenkla och förtydliga vår samhörighet med New Wine som en internationell rörelse. 11

12 Vår vision Landet ska förändras genom kyrkor och enskilda kristna som är fyllda av Helig Ande, som tillber Jesus Kristus och som tillämpar hans ord i sina liv och gör Guds rikes gärningar. OUR CORE VALUES Våra värderingar. Lokalt församlingsliv som är välkomnande, relationsbaserat, tillgängligt för alla generationer och som stöder familj och samhälle. Inspirerande gudstjänster som uttrycker passion, närhet, kulturell relevans och som underlättar mötet med Gud. Församlingsarbete som har sin kraft från Anden, som är evangeliserande, holistisk, gudsrikesorienterad, tar ansvar för rättvisa, bryr sig om de fattiga och uppmuntrar församlingsplantering. Klassisk kristen tro grundad på Jesu lära och liv som den uppenbaras i Bibeln. Bibliskt grundad undervisning som är genomtänkt, relevant och utrustar för dagligt liv och tjänst. Personligt lärjungaskap som vill lära av Jesus, uttrycker kärlek, bön, helighet, ärlighet, öppenhet, ödmjukhet och generositet. Alla medlemmar tjänar utifrån sin kallelse och uttrycker Guds kärlek genom Andens gåvor och kraft. Odramatiskt, fantastiskt, verkligt! Du som har en skada i axeln efter en olyckshändelse räck upp din hand. Platsen var Storkyrkan, Gamla stan, Stockholm, april 2008, New Wine konferens och Bill Johnson med team, som bjöd in till förbön för helande. En inbjudan lågmäld, rakt på sak och utan religiösa övertoner. Som kristen i mer än 50 år har jag varit med i många samlingar med inbjudan till förbön som denna. Jag har lyssnat, levt med och närmast omedvetet tänkt att visst gör Gud under, men det gäller inte mig. Min hustru stötte mig i sidan, där vi stod långt bak i den magnifika kyrkan, och viskade: Hörde du, det gäller dig. Omedvetenheten byttes till medvetenhet. Skadan jag fått i axeln efter ett ha halkat på isen ett par år tidigare hade opererats. men resultatet blev ungefär som klockan tre. Min friska vänsterarm kunde jag höja till 12 men den skadade högerarmen bara till 3. Som svar på inbjudan till förbön räckte jag upp min friska arm. Bill Johnson fortsatte Du som står intill någon som räckt upp sin hand, lägg din hand nu på den personen och bed om ett Guds ingripande. Min fru Ulla, och en för oss okänd norrman, bad tillsammans en enkel bön och i ett nu skedde undret. Med båda armarna sträckta mot kyrkvalven och himmelen kunde jag tacka och prisa Gud. Vilken upplevd nåd och vilken känsla! Insikten om nåden har vuxit efter den här aprilkvällen och känslan av att något fantastiskt skett finns fortfarande kvar. En frikyrkogudstjänst i Storkyrkan hör inte till vanligheterna, så sluttiden var fastställd. Det hindrade inte förbönen från att fortsätta, nu ute på Stortorget där hundratals människor samlades i smågrupper för att be och tacka. Jag tillsammans med några vänner från Korskyrkan, alla med alla armarna sträckta mot himmelen, med många glädjetårar över att Jesus är densamme. Människorna i uteserveringarna runt Stortorget denna sena varma vårkväll förundrades säkert över vad som pågick. Mitt vittnesbörd om vad Gud gjort i mitt liv har fortsatt att väcka förundran. När jag idag passerar på Centralbron och ser tornet på Storkyrkan resa sig över slottet och hustaken i Gamla stan, har insikten om nåden i frälsningen vuxit än starkare och känslan från den här aprilkvällen gör sig härligt påmind. Fortfarande fantastiskt och verkligt! Magnus Eriksson Medlem i Korskyrkan Stockholm. e-post: hemsida: Tel: (Sandra Åkersten, admin) Vill du stöja New Wine ekonomiskt kan du ge en gåva till plusgiro: Besök oss på nätet:.

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i Erdenet som ligger i Republiken Mongoliet Missionsskolan

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Diskussionsfrågor Vägvisare

Diskussionsfrågor Vägvisare Diskussionsfrågor Vägvisare Makthaveri? När boken skrevs för mer än 20 år sedan rådde en allmän misstänksamhet mot auktoriteter och ledare, samt en pessimism om att situationen skulle kunna bli bättre.

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation Styrelsekandidater en presentation LITE BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2012-2013 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Samuel Hellgren (vice ordf), Evelina

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Nå vidare och djupare Bibelstudium om Paulus och missionen

Nå vidare och djupare Bibelstudium om Paulus och missionen Nå vidare och djupare Bibelstudium om Paulus och missionen vid EFS i Västerbottens konferens i Tegs kyrka 2 september 2012 Eftersom jag har varit i Iringa i Tanzania tre gånger på tre år och blivit väldigt

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Healing Room Böneklinik

Healing Room Böneklinik Healing Room Böneklinik Healing Room Böneklinik är En plats med fasta öppettider, där utbildade förebedjare ber för helande. En plats, där en vanlig kristen kan förverkliga Jesus missionsbefallning. En

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

EVANGELISKA FRIKYRKANS INVANDRAR - OCH FLYKTINGARBETE igår, idag, imorgon

EVANGELISKA FRIKYRKANS INVANDRAR - OCH FLYKTINGARBETE igår, idag, imorgon EVANGELISKA FRIKYRKANS INVANDRAR - OCH FLYKTINGARBETE igår, idag, imorgon För att vi ska kunna förstå nuet och möta framtiden bör vi känna till det förflutna. Framtiden följer nuet som en möjlighet skapad

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

Vill Du bli en arbetare i Guds rike?

Vill Du bli en arbetare i Guds rike? Vill Du bli en arbetare i Guds rike? Team- & Lärjungaskola Shalom Utbildning/Blå Kust 2012-2013 Blå Kust är en skola med fokus på lärjungaträning. Genom teori och praktik får du som elev möjlighet att

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Församlingen Arken. Presentationsbilaga. www.arken.org

Församlingen Arken. Presentationsbilaga. www.arken.org Presentationsbilaga foto: T Busch Christensen Historik 1986 startades Bibelcenter med en liten grupp som till sin början hade sina offentliga möten i Lillsjöskolans matsal i Kungsängen. Arken är en lokal,

Läs mer