Sommarkonferensen 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sommarkonferensen 2010"

Transkript

1 Nr Sommarkonferensen 2010 Ledaren Den ansiktslösa väckelsen Jesusmanifestationen, Pngströrelsen, EFK och Adventistdsamfundet ökade under 2009! Resurskyrkor Så byggs Guds rike. Resurskyrkor förr och nu som kännetecknas av budskapet om Guds rike och andens liv och kraft! Kolumnen Behövs New Wine? Det är alltid nyttigt att stanna upp och ställa sig frågan - Vad är egentligen viktigt i livet?

2 Ledaren: Den ansiktslösa väckelsen. Utan att dra alltför stora växlar av det, så kan man ändå få nämna, att under 2009 så ökade åtminstone tre frikyrkosamfund - Pingströrelsen, EFK och Adventistsamfundet. Därtill: Jesusmanifestationen samlade mer folk än året innan. Därtill: flera lokala församlingar rapporterar om ökat antal gudstjänstbesökare, i några fall så att kyrkolokaler har fått stängas, eftersom man inte kunnat ge plats för alla som velat delta i gudstjänsten. Stora nationella ungdomskonferenser har varit mötesplatser för hängiven, radikal ungdom. Det är kanske för stort att tala om väckelse - rapporter finns ju också om vikande medlemssiffror, framför allt på landsbygd och mindre orter. På inte så få håll inom svenska kyrkan är det svårt att skapa en gudstjänstfirande församling på söndagarna. Biskop Hans-Erik Nordin i Strängnäs stift slog larm om det för några månader sedan och Kyrkans Tidning har börjat tala om att nedmontera söndagens gudstjänst och lägga tonvikten på kyrkans vardagsarbete. Någon biskop har varit inne på liknande tankegångar. Men åter till väckelsespåret - de växande samfunden och de expanderande lokalförsamlingarna. I detta nummer presenteras t.ex. pingströrelsen år 2009 och där kunde man glädja sig åt för första gången på flera år en liten men dock medlemsmässig ökning men framför allt åt högre dopsifror än på länge. Om man följer väckelsespåret, vad beror det då på? Tidigare har vi försökt ge vissa förklaringar - socialt utåtriktad verksamhet, Alpha, lovsång, väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet men också lyft fram pastorns/prästens roll. Studien Växande församlingar i Sverige från Naturlig Församlingsutveckling för några år sen, kom ju bl.a. fram till den slutsatsen att dessa växande församlingar inte leddes av några superstjärnor utan att rätt vanliga, habila församlingsföreståndare, som verkat länge på platsen, skaffat sig förtroende och som hade en evangeliserande inriktning, även om de heller inte kunde kallas superevangelister. Studien aktualiserade tankar/ profetior om den kommande väckelsen som den ansiktslösa väckelsen. Det var inte de stora namnen och de mest lysande ansiktena som präglade expansionsförsamlingarna. Kanske kunde man utifrån 2009 års statistiska iakttagelser gå ett steg längre och säga, att 2009 års expansion i vissa sammanhang också kan hänföras till kategorin den ansiktslösa väckelsen i den meningen att det är de vanliga, enskilda medlemmarna i församlingarna som mer än tidigare fått vinna människor för Gud. Kanske är det kristna på arbetsplatser som inbjudit en arbetskamrat till Alpha. Kanske är det en lärare i skolan som försökt hjälpa en kollega i kris. Kanske är det en kristen socialarbetare som i sitt arbete mött mycket av tidens och välfärdssamhällets nöd och som på ett visligt sätt inom sin yrkesroll kunnat lotsa personerna ifråga vidare till kyrkor och kapell. Kanske, ja förmodligen, är det de ansiktslösa kristna som finns med och bakom 2009 års plussiffror på en del håll. Om det är så, så känns det nästan urkyrkligt. Urkyrkan mötte en samtid som uttryckte stark andlig längtan - så även Kristna kunde ifrågasättas och hånas - så också Diakonin fungerande evangeliserande - så också Ett klart kristet budskap attraherade - så också Men också: var och en var ett vittne i urkyrkan. En missionshistoriegigant som tyske Adolf von Harnack menade, att det var den främsta anledningen till den unga kyrkans växt. Varje kristen var en potentiell missionär - i fängelser och vid kejsarens hov. Det var kanske också så och är kanske så också Och då kan ansiktslösa vanliga pastorer och präster av hjärtat glädja sig. Carl-Erik Sahlberg Direktor 2

3 John Coles har ordet. Kära vänner. När New Wine nu är inne på sitt tredje årtionde den första sommarkonferensen hölls 1989 kan man med rätta fråga sig, Hur kan vi undvika att New Wine blir Old Wine? Jag tror att svaret är: genom att vi noga hör på vad den helige Ande säger och är tillräckligt modiga att lyda honom. Under de senaste månaderna har New Wines ledarskapsteam aktivt sökt Guds ledning för vad han kallar oss att vara och göra. För många är New Wine en stor sommarkonferens, medan New Wine för andra är en organisation som hjälper människor att leva eller leda mer effektivt. Människor som inte är engagerade i New Wine kommenterar allt mer hur mycket organisationen har växt och vilket inflytande den kan ha i att forma den nationella kyrkan och även nationen. Nyligen fick jag boken Movements that change the world av Steve Addison. Jag påstår inte att New Wine står i begrepp att göra det, men ber jag till Gud att han ska förändra världen, och att han ska använda New Wine, och andra, för att göra det. En viktig faktor i sådana rörelser är ett engagemang för en gemensam, viktig och tydlig sak. Jag tror att vår vision att se landet förändras är en sådan sak. Det är bara Gud som har makt att förändra ett hjärta. Men de endas om kan göra honom känd är de som redan känner honom människor som du och jag i lokala församlingar över hela landet. För att vi ska fortsätta hålla fokus på den här visionen har vi nyligen lanserat en ny slogan. Local churches changing nations är både ett påstående och en inbjudan att vara en del av Guds stora uppdrag att förändra nationerna. När vi använder nationer i stället för nation speglar det också att New Wine Internationals växande nätverk i 12 länder över världen. Vi har också uppdaterat vår vision och våra värderingar. Vi hoppas att de ska bli värderingar som vi lever ut i våra liv, i våra lokala församlingar, där vi bor och i samhället i övrigt. Vi vill försäkra oss om att vi effektivt engagerar inte bara människor i New Winefamiljen, utan också de som ännu inte är en del av den. Därför har vi påbörjat en process där vi uppdaterar och förbät- trar alla de sätt som vi kommunicerar på. Förändringen av den här tidningen var början på det hela, och vi är tacksamma för all den positiva respons som vi har fått. Även om det kan innebära risker, utvecklas vi bara om vi förändras. Vi vill inte stagnera, utan vi vill hålla jämna steg med den helige Ande när han leder oss framåt. Vi hoppas att ni accepterar och njuter av förändringen när den sker. Någon har sagt att om en vision inte är större än att vi kan uppnå den av vår egen kraft, är det inte en vision från Gud. En vision kommer bara från Guds hjärta om vi behöver hans övernaturliga kraft för att nå den. Jag tror att vår vision är just en sådan vision, och när Gud fortsätter att tala till oss, utrusta oss och handla genom oss, då kommer New Wine att förbli New Wine! With very best wishes, John Coles Director of New Wine 3

4 Resurskyrkor: Så byggs Guds rike. Vi kan läsa i 18 och 19 kapitlet av Apostlagärningarna om hur Paulus vistas i storstaden Efesus under tre års tid. Dessa år blev också höjdpunkten i hans tjänst som apostel. Till en början var de kristna bara en liten underjordisk grupp, som kommunicerade med varandra genom dolda hemliga tecken. Under dessa tre år skakades Efesos av Paulus undervisning och det blev en väckelse i staden. Antagligen kom tiotusentals människor till tro på Kristus, dessutom kom en stor mängd människor till tro i hela regionen. Det startades åtminstone elva församlingar i städerna i regionen: Smyrna, Pergamon, Sardes, Filadelfia, Kolosse, Laodikea, Thyatyra, Herapolis och i tre andra städer i Lykusdalen; alla inom tjugo mil från storstaden Efesos. Vi vet inte hur denna väckelse kom till, men man kan misstänka att lärjungaskolan som Paulus drev i Tyrannus lärosal utgjorde en avgörande faktor för församlingsplanteringen och missionen i regionen. Kyrkan i Efesos blev ett missionscentra eller med ett annat namn; en resurskyrka och förblev en av världens viktigaste kyrkor i över 400 år. Kyrkan i Antiochia var en annan nytestamentlig kyrka som fungerade på samma sätt. Klostren på öarna Lindisfarne och Iona var under 600-talet den keltiska kyrkans viktigaste missionscentra på de Brittiska öarna. Dessa båda kloster blev också den keltiska fromhetens viktigaste väckelsehärdar. Klostret på Iona blev som ett väckelse- och förnyelsecenter, men också en bas utifrån vilket man sedan kunde plantera en mängd nya kloster på nya platser. Genom Columbanus och andra keltiska ledares klosterbyggande på kontinenten, upprättades många andra lokala missionscentra. Vad Iona blev för Skottland och Lindisfarne blev för Nordengland, blev Luxeuil för Nordfrankrike, Péronne för Belgien, Honau för Rhenlandet, Sankt Gallen för Schweiz och Bobbio för Norditalien. Samma fenomen har vi kunnat se gång på gång i historien; vissa lokala gemenskaper blir speciella förnyelse- och förrådshus för Guds rike. Dessa gemenskaper utgör ett nav för missionen i en hel region, ett helt land eller till och med internationellt. År 1722 öppnade greve Zinzendorf sitt gods Herrnhut, för förföljda kristna från olika trosriktningar. Herrnhut är beläget söder om staden Dresden i sydöstra Tyskland. På detta gods formades en kristen gemenskap som fick namnet herrnhutarna, eller brödraförsamlingen. Dessa människor bad tillsammans och delade sitt liv med varandra och levde i en djup gemenskap. Under över hundra år hade man bönevakt dygnets alla timmar. Dessa Herrnhutare var aldrig fler än personer, men under trettio år sände denna gemenskap ut fler missionärer än vad resten av den protestantiska världens kristna gjort på etthundra år. Det var herrnhutarna som på nytt satte fart på missionsivern i den kristna kyrkan. Likt kelterna startade man missionsstationer på plats efter plats, stationer som också blev centra för mission och förnyelse i kyrkan. Det finns missionshistoriker som menar att alla väckelser som tänts sedan dess i den protestantiska kyrkan, har i någon mån kunnat spåras tillbaka till dessa bröder. Under slutet av sjuttonhundratalet och i början av artonhundratalet, innan den stora folkväckelsen bröt igenom i Sverige, vallfärdade många människor till de kyrkor där det fanns en präst som predikade Guds ord och förmedlade något av Guds närvaro till kyrkfolket. Lars Linderoth i Enslöv, Per Nyman i Växjö, Peter Sällergen i Hälleberga och andra lokala präster skapade med sin förkunnelse förnyelsehärdar i det andligt mörka Sverige. Och vad var det som gjorde att folkväckelsen kom igång på 1840-talet? Jo, det fanns en andlig ledare: George Scott. Och det fanns en resurskyrka: En kyrka som härbärgerade väckelsen - Engelska kyrkan/betlehemskyrkan. Här fanns elden som spred sig runt om i Sverige. Här började missionen, bibelspridningen, förnyelsemötena i Sverige Här tränades väckelsens män upp för att bli Sveriges andliga ledarskap. Såväl FO Nilsson och Anders Wiberg som blev baptismens ledare och CO Rosenius som blev EFS ledare formades i denna gemenskap. En resurskyrka i vår tid är Holy Trinity Brompton church i centra- 4

5 la London, oftast förkortad till HTB. Denna kyrka, som ligger granne med det jättelika varuhuset Harrods, har under många år varit en förnyelseinriktad kyrka. Kyrkan var dels ett slags brittiskt centrum för den så kallade Torontoförnyelsen, men man har också planterat ett tiotal nya kyrkor i centrala London, vilka i sin tur planterat ytterligare nya kyrkor. Just nu driver man ett nationellt projekt för församlingsplantering i hela England. Men mest känd har HTB blivit på grund av de Alphakurser, som kyrkoherden Nicky Gumbel mångfaldigade över världen. Idag har över 13 miljoner människor gått en Alphakurs. Det verkar som om Gud använt förrådskyrkor i historien för att utbreda sitt rike i ett land, i en provins. Gud vill använda samma strategi också idag. I Kairos New Wine vill vi se ett antal förrådskyrkor växa fram i Sverige. Med det menar vi kyrkor som kan fungera som nav och kraftcentrum för KNWs vision, värderingar och praktik. Dessa kyrkor tror vi är av en storleksordning så att de har resurser att ordna konferenser, ledardagar, bibelskolor etc som kan ge styrka åt arbetet i en region, men också nationellt. Dessa förrådskyrkor kännetecknas av budskapet om Guds rike och Andens liv och kraft. Ledarskapet i dessa församlingar står helt och fullt bakom KNW och är redo att ge resurser in i vårt arbete. Herre vi ber att många förrådskyrkor växer fram i Sverige! Per-Eive Berndtsson Johanneskyrkan Kornhill Halmstad Vindarna från väster - Lärdomar från den Keltiska kyrkan En ny bok av Per-Eive Berndtsson. För mer info och beställning: 5

6 Fler böcker med anknytning till New Wine: Profetera av Bruce Collins När himmelriket bryter fram av Bill Johnson Att utveckla en helandetjänst av John Coles samtliga finns på 6

7 7

8 Aktuell Religionssociologi EFS 2009 EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) minskade under 2009 sitt medlemsantal med 118 medlemmar och hade vid årets slut medlemmar. Den största minskningen har att göra med migrationen och flera EFS-föreningar i landsbygd minskar. Av distrikten så minskade t.ex. EFS Västerbotten med 118 medlemmar och EFS Mittnorrland med 52 medlemmar, medan däremot EFS Mittsverige (där mälarregionen ingår) ökade med 46 medlemmar. De största EFS-föreningarna var vid årets slut följande: Umeå 444 BK, Sthlm 407 Löten, Uppsala 370 Skellefteå 342 S:ta Clara 324 Piteå 283 Örnsköldsvik 244 Borås 231 Göteborg 199 Luleå 195 Kommentar: Några av de största EFS-föreningarna står i en tydlig evangelikal eller karismatisk strömning. Detta gäller t.ex. S:ta Clara, Piteå och Örnsköldsvik. Av EFS-föreningar strax under tiobästa -listan finns t.ex. också Kalmar, Halmstad, Ängelholm och Östersund. Några av EFS-föreningarna har utmärkt sig för ett starkt socialt engagemang. Det gäller Löten (Pannkakskyrkan) och S:ta Clara. Under listan fins också Sundsvall, som under ett antal år nu bedrivit ett engagerat socialt arbete bland tilltufsade människor. Alpha och hemgruper har hög prioritet i S:ta Clara och Piteå. Umeå, Löten, BK, S:ta Clara och Göteborg drar till sig studerande. PINGSTRÖRELSEN 2009 Pingströrelsen ökade under år 2009 något sitt medlemsantal efter flera år av medlemsmässig tillbakagång. Antalet döpta var också mycket högre än på länge. Följande pingstförsamlingar ökade mest: United Öresundskyrkan, Malmö + 82 Citykyrkan, Sthlm + 56 Filadelfia, Uppsala + 37 Aspnäskyrkan, Järfälla + 35 Göingekyekan, Hässleholm + 34 Life Center, Västerås + 33 Filadelfia, Östersund + 32 Alingsås + 23 Elim, Örebro + 19 Sävsjö + 19 Arjeplog + 18 Kungälv + 18 Ulriksbergskyrkan, Växjö + 18 Kommentar: Inom dagens pingströrelse finns lite olika tendenser en mer sakramental med Bjärka-Säby som förebild, en mer själavårdande, där Tomas Sjödin m.fl. finns engagerade, en mer trosrörelseinspirerad riktning och en mer klassiskt, traditionellt frikyrklig utan att vara uttalat karismatisk. Ser man på siffrorna över de mest växande pingstförsamlingarna under 2009 så kan rätt många hänföras till gruppen trosrörelseinspirerade. Dit hör t.ex. United i Malmö, Citykyrkan i Stockholm, Göingekyrkan i Hässleholm, Life Center i Västerås och möjligen även allians- och pingstförsamlingen i Sävsjö. Dessa församlingar karakteriseras av stark betoning på lovsång och rejäl bibelundervisning. Uppsala, Alingsås, Örebro, Kungälv och Växjö representerar goda pingstförsamlingar av mer traditionell frikyrklig modell men med stor öppenhet för den helige Andes verk. Järfälla har döpt 42 personer, varav 36 som en frukt av deras invandrararbete. 8

9 Kommande New Wine arrangemang januari 2011 Ledarretreat, Mark Aldridge, Neill Archer m fl januari 2011 Weekendkonferens i Malmö, Immanuelskyrkan. Mark Aldridge, Neill Archer m fl. 5-7 april 2011 New Wine Ledarkonferens i Stockholm med David Carr 29 juni 2 juli 2011 New Wine Sommarkonferens augusti 2011 Healing School i Malmö med Bill Johnson och Randy Clark Förrådsåret ny bibelskola i Lysekil Förrådsåret hösten 2010/våren 2011 Lysekils församling är en förrådsförsamling inom Kairos New Wine och fr.o.m. hösten 2010 blir den helgbibelskola som funnits i snart tio år basen för förrådsåret. Med lärjungaträning genom undervisning, församlingspraktik, kommunitetsliv och mentorskap vill vi ge dig möjlighet att pröva din kallelse, utveckla dina gåvor och utrustas för tjänst. I samarbete med Hjälmareds folkhögskola kan vi nu inbjuda till heltidsstudier som en del i folkhögskolans Pilgrimsår. Se mer på Johanneskyrkan Kornhills Bibelskola Med särskilt fokus på: - Mission - Evangelisation - Nyplantering - Förnyelse - Ledarskap Terminsstart: 30 Augusti 2010 se mer på S:ta Clara - svenska kyrkan i hjärtat av Stockholm! Diakoni, bön och öppenhet för den helige Ande hemgrupper, Alpha, lokal-tv, mission, swahili och persiska församlingar, second hand, konferenser m m. Högmässa med lovsång varje söndag För info kontakta eller 9

10 New Wine i andra media. Två artiklar som varit publicerade i tidningen Dagen. John och Anne Coles planterade en församlingsgrupp utifrån ett hem för snart ett år sedan. Gruppen har växt från sju personer till cirka Det dagens människor saknar är gemenskap, möten ansikte mot ansikte, säger Annes Coles under deras seminarium om församlingsplaneringen. När det nyligen gjordes en stor undersökning kring ensamhet i Storbritannien, visade det sig att 60 procent i åldern arton till trettio kände sig ensamma. Det, menar Ann, är orsakat av internet. -Unga människor ägnar stor del av sin fritid åt sociala nätverk, men de möts inte. Det finns en djup längtan efter ett hem och en gemenskap. Det behovet ville paret Coles möta efter att under flera år varit kyrkoledare och ledare för nätverket New Wine. Nu möts de i opretentiösa former en ett par vänners stora vardagsrum mellan 11 och 15 varje söndag och gör sådant som människor gör för gemenskap: äter tillsammans. Men också annat. Lovsång och bön för varandra brukar det bli innan kaffepaus och innan några börja inta lunchbuffén. Sedan fortsätter undervisningen. Allt under avslappade, hemtrevliga former och medan barnen tas om hand av den som bäst lämpar sig för uppdraget. Oftast en tonårstjej som älskar att göra det. -Det funkade inte med ett organiserat program för dem, förmodligen för att det känns som om vi är på besök i ett hem. John menar att kristendomen ofta görs till något byggnadsrelaterat. Man ska engagera sig i ett program i en speciell byggnad och har dåligt samvete om man inte hinner tillräckligt mycket. Men i denna deras nya gemenskap byggs lärljungar. Som fungerar i vardagen, utanför kyrkväggarna. Kerstin Doyle Det är nyheten som massmedia alltid missar, säger Carl-Erik Sahlberg på nätverket New Wines sommarkonferens utanför Vänersborg. Nyheten är att Guds rike växer. Dock mest utanför västvärlden. Sahlberg från St Clara i Stockholm samt Anne och John Coles från Anglikanska kyrkan i Storbritannien är några av huvudtalarna på tredagarskonferensen som arrangeras tillsammans med Salemkyrkan på Vargön. På torsdagsförmiddagen tar Sahlberg med deltagarna på en kyrkohistorisk vandring från prästen Montanus misskrediterade rörelse på 200-talet, via Ignatius of Loyola och John Wesley på 1700-talet till pingströrelsen i början av 1900-talet.lär ut kyrkohistoria. De här var bärare av en karismatisk erfarenhet som kyrkan under lång tid förnekade, menar Sahlberg. - Förmodligen i oro över rörelsen kring Montanus hävdade kyrkan att Anden talar genom biskopar, och det får vi verkligen hoppas, men att säga att det enbart sker så begränsar Andens tjänst. Begränsar gör även västvärldens kristna som gärna överlåter den kristna tjänsten till kyrkans yrkesfolk. Samma tråd höll John Coles som inledde konferensen på onsdagskvällen. Han betonade vikten av att alla är engagerade och fick deltagarna att ta del på en gång. Gång på gång skulle man säga något till sig själv eller en bänkgranne. Och kyrkfolket lydde, det blev ett stillsamt sorl i bänkarna. Över huvud taget är det ovanligt stort engagemang bland de femhundra konferensdeltagarna på New Wine. Få tvekar när de uppmanas att höra vem Anden vill att de ska be för, för att sedan gå fram och göra det. Det blir kramar och bön och skratt och en och annan faller. När det öppnas för förbön går halva samlingen fram och resten är förebedjare. Åtminstone känns det så. Inte många sitter kvar. Kerstin Doyle 10

11 Behövs New Wine? KOLUMNEN Det är alltid nyttigt att stanna upp och ställa sig frågan vad som egentligen är viktigt i livet. Och när man väl har hyfsad koll på det så är det bra att fortsätta med frågan om det överensstämmer med det jag lägger min tid, mina pengar och mitt engagemang på.jag har precis kommit tillbaka efter en månads semester och ska gå igång med en ny termin på jobbet. Jag försöker ställa dessa frågor till mig själv och i min tjänst. Vad är egentligen viktigt för Guds rike i Malmö? Överensstämmer det med vad jag som pastor och vi som kyrka lägger våra resurser på? Det är med en stor glädje och viss bävan som jag under årets New Wine Sommarkonferens blev ordförande för New Wine Sverige. Dels för att jag efterträder Kjell-Axel Johanson som har betytt så mycket för svensk kristenhet under en lång tid, dels för att jag inser att det är ett stort uppdrag! Local Churches Changing Nations, är den nya slogan som vi i New Wine nyligen har börjat använda oss av. I vår vision utrycker vi det så här: Landet ska förändras genom kyrkor och enskilda kristna som är fyllda av Helig Ande, som tillber Jesus Kristus och som tillämpar hans ord i sina liv och gör Guds rikes gärningar. Är New Wine viktigt? Är vi viktiga? När John Coles, ledare för New Wine England, bad för mig i samband med att jag blev ordförande så bad han följande ord: Herre låt Daniel bli mindre och Jesus bli större, Herre låt New Wine bli mindre och Guds rike växa sig större i Sverige! Daniel är egentligen inte viktig, men Jesus är det! New Wine är egentligen inte alls viktigt, men Guds rike är viktigt! Vad vi sätter för etiketter på olika kristna sammanhang är inte viktigt, men att det finns lokala kyrkor över hela vårt land som är fyllda av den helige Ande och som gör Guds rikes gärningar det är viktigt! Var ska annars svensken finna en Gud som är på riktigt? Jag har varit en del av Kyrkan i Sverige sedan barnsben. Jag har tjänat som pastor i 16 år. Om det är något jag är säker på, så är det att vi inte har nått fram till den fullhet och potential som Gud har kallat Kyrkan i Sverige till! Hur många kyrkor i Sverige vibrerar av evangeliets och Andens kraft till frälsning, helande och befrielse? Hur många kyrkor skulle Paulus idag kunna skriva dessa ord till: Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor. (1 Kor 1:6-7) Jag skriver detta i efterdyningarna av debatten kring Benny Hinns besök i Sverige. Så många längtar efter att det fulla evangeliet i Andens kraft ska skaka om Sverige, så många är tveksamma till den ensamme gudsmannens estradshow, liv och teologi. New Wine behövs i Sverige! Vi vill se Andens fullhet och kraft över vårt land och i varje kyrka. Vi vill att Andens smörjelse och gåvor ska vara varje kristens kännetecken. Vi vill att det ska ske i samklang med en genomarbetad och sund teologi. Vi vill att det ska vara vardag, naturligt, avslappnat och äkta! Vill du vara med och förverkliga detta? Vi kommer erbjuda ledarkonferenser, sommarkonferenser, bibelskolor, retreater, weekendkonferenser, utrustningsdagar och helandeskolor för att ge många en möjlighet att bli utrustade för detta. Men du behöver bestämma dig för att det ska bli en del av din vardag och en del av din lokala församling! Har du bestämt dig? Vad ska det i så fall få för konsekvenser? Foto: Kerstin Doyle, Dagen Daniel Norburg, pastor och föreståndare Immanuelskyrkan Malmö samt ordförande för New Wine Sverige. Fotnot: Kairos New Wine heter från och med 1 juli 2010 New Wine Sverige för att förenkla och förtydliga vår samhörighet med New Wine som en internationell rörelse. 11

12 Vår vision Landet ska förändras genom kyrkor och enskilda kristna som är fyllda av Helig Ande, som tillber Jesus Kristus och som tillämpar hans ord i sina liv och gör Guds rikes gärningar. OUR CORE VALUES Våra värderingar. Lokalt församlingsliv som är välkomnande, relationsbaserat, tillgängligt för alla generationer och som stöder familj och samhälle. Inspirerande gudstjänster som uttrycker passion, närhet, kulturell relevans och som underlättar mötet med Gud. Församlingsarbete som har sin kraft från Anden, som är evangeliserande, holistisk, gudsrikesorienterad, tar ansvar för rättvisa, bryr sig om de fattiga och uppmuntrar församlingsplantering. Klassisk kristen tro grundad på Jesu lära och liv som den uppenbaras i Bibeln. Bibliskt grundad undervisning som är genomtänkt, relevant och utrustar för dagligt liv och tjänst. Personligt lärjungaskap som vill lära av Jesus, uttrycker kärlek, bön, helighet, ärlighet, öppenhet, ödmjukhet och generositet. Alla medlemmar tjänar utifrån sin kallelse och uttrycker Guds kärlek genom Andens gåvor och kraft. Odramatiskt, fantastiskt, verkligt! Du som har en skada i axeln efter en olyckshändelse räck upp din hand. Platsen var Storkyrkan, Gamla stan, Stockholm, april 2008, New Wine konferens och Bill Johnson med team, som bjöd in till förbön för helande. En inbjudan lågmäld, rakt på sak och utan religiösa övertoner. Som kristen i mer än 50 år har jag varit med i många samlingar med inbjudan till förbön som denna. Jag har lyssnat, levt med och närmast omedvetet tänkt att visst gör Gud under, men det gäller inte mig. Min hustru stötte mig i sidan, där vi stod långt bak i den magnifika kyrkan, och viskade: Hörde du, det gäller dig. Omedvetenheten byttes till medvetenhet. Skadan jag fått i axeln efter ett ha halkat på isen ett par år tidigare hade opererats. men resultatet blev ungefär som klockan tre. Min friska vänsterarm kunde jag höja till 12 men den skadade högerarmen bara till 3. Som svar på inbjudan till förbön räckte jag upp min friska arm. Bill Johnson fortsatte Du som står intill någon som räckt upp sin hand, lägg din hand nu på den personen och bed om ett Guds ingripande. Min fru Ulla, och en för oss okänd norrman, bad tillsammans en enkel bön och i ett nu skedde undret. Med båda armarna sträckta mot kyrkvalven och himmelen kunde jag tacka och prisa Gud. Vilken upplevd nåd och vilken känsla! Insikten om nåden har vuxit efter den här aprilkvällen och känslan av att något fantastiskt skett finns fortfarande kvar. En frikyrkogudstjänst i Storkyrkan hör inte till vanligheterna, så sluttiden var fastställd. Det hindrade inte förbönen från att fortsätta, nu ute på Stortorget där hundratals människor samlades i smågrupper för att be och tacka. Jag tillsammans med några vänner från Korskyrkan, alla med alla armarna sträckta mot himmelen, med många glädjetårar över att Jesus är densamme. Människorna i uteserveringarna runt Stortorget denna sena varma vårkväll förundrades säkert över vad som pågick. Mitt vittnesbörd om vad Gud gjort i mitt liv har fortsatt att väcka förundran. När jag idag passerar på Centralbron och ser tornet på Storkyrkan resa sig över slottet och hustaken i Gamla stan, har insikten om nåden i frälsningen vuxit än starkare och känslan från den här aprilkvällen gör sig härligt påmind. Fortfarande fantastiskt och verkligt! Magnus Eriksson Medlem i Korskyrkan Stockholm. e-post: hemsida: Tel: (Sandra Åkersten, admin) Vill du stöja New Wine ekonomiskt kan du ge en gåva till plusgiro: Besök oss på nätet:.

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s.

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. Nr 1 Februari 2011 Direkt Utbildning för livet Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5 Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. 12-13 1 Innehåll Att växa ett gemensamt uppdrag 3

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Jämförde kritik med fascism

Jämförde kritik med fascism Fredag 24 maj 2013 TIPSA oss! SMS:a/MMS:a till eller tala in dygnet runt på 0721-74 93 77 Växel: 018-430 40 00 Kundtjänst: 018-430 40 50 Ulf Ekman: Gemenskap med Gud det viktiga sid 2 Hjälpaktion. De ska

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013 Nr 5 December 2013 Direkt Tema: Om kraften i evangeliet Kyrkans tradition vad säger det om oss? LÄS MER PÅ S.6-7 Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka LÄS MER PÅ S.8-9 1 INNEHÅLL Anders Blåberg:

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014

Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014 Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014 Gunnar Eliasson LEDAREN Vad vill du med resten av ditt liv? Gud är Gud och ingen annan för många av oss en konkret verklighet! Men vad ligger till grund för

Läs mer

Kyrkan i Gränslandet

Kyrkan i Gränslandet Kyrkan i Gränslandet Masteruppsats Titel: Ämnesområde: Pastoral Teologi Poäng: 12 poäng Institution: Metodistkyrkans Nordiska Teologiska Seminarium, Överås, Göteborg Studentens namn: Thommy Ek Handledarens

Läs mer

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv

Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: När församlingen finner sitt uppdrag och finner sig själv Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 2 Från ett trasigt paradis Jag går längs stranden och hör palmbladen smattra i takt till Indiska oceanens

Läs mer

Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000 Sida 1

Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000 Sida 1 Nyhetsbrev AKKS /EVANGELISATION 2000 Sida 1 EVANGELISATION 2000 Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige Nyhetsbrev Februari 2005 EVANGELISATION 2000 I SVERIGE "Öppna er för

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Öppet brev till Livets Ords missionsavdelning

Öppet brev till Livets Ords missionsavdelning Öppet brev till Livets Ords missionsavdelning Sedan 2004 fram till nu har vi inom Obadja AB på olika sätt stött Livets Ords missionssatsning i Kina, vilket vi nu har för avsikt att avsluta. Detta sker

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer