ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Omtanke. Hembesök Jour dygnet runt Kostnadsfri gåvohantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Omtanke. Hembesök Jour dygnet runt Kostnadsfri gåvohantering"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Planering värdefull hjälp för de anhöriga Advokat Lotta Insulander-Lindh; Skriv testamente, det underlättar för din familj Förutom gudstjänsten; praktiska frågor, regler och bestämmelser kring en begravning ANNONS ANNONS Omtanke Hembesök Jour dygnet runt Kostnadsfri gåvohantering

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vi har i Sverige under ett antal decennier förflyttat döden från en välbekant hemmiljö till en betydligt mer främmande och sjukhusliknande miljö. Något att tänka på! Om det var bättre förr är jag högst osäker på. I vissa hänseenden var det säkert det, på andra områden långt därifrån. Om det var enklare förr? Det kan jag tro - i så motto att alternativen kanske inte var så många och förutsättningarna inte så komplexa. Däremot fanns ofta en berättigad oro för kostnaderna i samband med en begravning. Att inte ha ekonomiska medel för en anständig begravning var en skrämmande hotbild därtill ofta skuldbelagd. Ulf Helsing, VD Fonus Likt slaven på vagnen påminde om sin herres dödlighet borde vi kanske oftare än vad som är fallet inse både vår egen och närståendes sårbarhet och kanske ännu hellre dra vissa slutsatser av detta riskabla faktum. Men sådan är nu knappast tidsandan. Jakten på evig ungdom, tonårsmode högt upp i åldrarna och plastikkirurgins allt större triumfer kan illustrera fenomenet. Samtidigt, samtidigt undrar jag om inte själva det pulserande tempot med snabbmat, börskursernas globalt ryckiga förändringar nära nog dygnet runt och X2000-fart i mångt och mycket kanske är just ett uttryck för vår ursprungliga medvetenhet och rädsla för det oundvikliga Vi har i Sverige under ett antal decennier förflyttat döden från en välbekant hemmiljö till en betydligt mer främmande och sjukhusliknande miljö. Naturligtvis har detta sitt ursprung i ett antal sociala och demografiska förändringar. Det är långt ifrån självklart att anhöriga finns geografiskt nära de vårdbehövande i livets slutskede. Ofta finns givetvis en make/maka med resurser att ta hand om sin levnadspartner. Dessa förändringar tillsammans med allt högre levnadsålder har distanserat oss alla från dödens omedelbara närhet. Därtill har trenden mot förenklade ceremoniel i samband med någons bortgång bidragit till att detta sista farväl alltför ofta präglas av rutin och torftighet. Jag hörde en gång en klok radio- och TVpersonlighet förklara att misstanken alltid finns att de ( dvs begravningsbyråerna ) profiterar på min djupa sorg. Självklart tycker jag det är bra att branschen granskas - det måste den tåla. Fokus på de dyra begravningarna har dock sannolikt fått till följd en kanske alltför enkel inramning av begravningsakten. Måhända är det inte bara av godo att Sverige har bland Europas lägsta kostnader för en begravning. Kanske är det till priset av en upplevelse som lämnar en del i övrigt att önska. Med större medvetenhet om de följder en människas död för med sig av inte bara känslomässig art utan även av mycket konkret, ekonomisk och praktisk natur borde vi redan i livstiden planera för förändringen. Ett bra exempel är exempelvis ifyllande av Vita Arkivet eller motsvarande dokument där den egna viljeyttringen kring exempelvis kremation eller inte, jordgrav eller minneslund, gravplats etc manifesteras. Detta besparar de efterlevande oerhört många svåra val. Dokumentet kan också ge viktiga svar på hur ceremonin ska utformas i sin helhet. Lagen säger oss att den avlidnes vilja så långt som möjligt ska beaktas. Med tillgång till ett Vita Arkiv tillgodoses denna angelägna utgångspunkt. Då kan begravningsakten också utformas som en stämningsfull spegling av den avlidna personen. För det är väl så både Du och jag egentligen skulle vilja ha det? Ulf Helsing, VD Fonus RIKSFÖRENINGEN FÖR ÅLDRANDEFORSKNING National Society Research on Aging Innehållsförteckning: Planering - värdefull hjälp sid 3 Skriv testamente - för din familjs skull sid 4 Gåvoregler kring arv sid 5 Föreningens syfte är att stödja forskning kring åldrandet och åldrandets sjukdomar samt att främja upplysningsverksamhet om detta. Föreningen har bland annat initierat och stöder nu en pågående multicenterstudie om rehabilitering av äldre i kommunala äldreboenden och har ordnat konferenser och seminarier kring osteoporos, stroke, fysisk aktivitet och rehabilitering. I föreningens styrelse ingår professorerna Lena Borell, Åke Seiger och Bengt Winblad, universitetslektorerna Kjerstin Ericsson och Kerstin Frändin, leg sjukgymnast Laila Larsen, fd rektor Sonja Weitner, odont dr Inger Wårdh och ordförande är överläkare, med dr Ingegerd Nydevik. Tel Pg ,Bg Begravningen - ett minne för livet sid 7 Seder och traditioner i olika religioner sid 9 Praktiska arrangemang kring en begravning sid 9 Det viktigaste i livet sid 11 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Inför livets slut en titel från Media Planet Projektledare: LInda Kollberg, MediaPlanet Produktionsledare:Helena Mannerfelt, MediaPlanet Redaktör: Petter Renhuldt, MediaPlanet Grafisk formgivning: Fredrika Pontén, MediaPlanet Repro: Ordbild Tryck:Tidningstryckarna För information om bilagor i dags- och kvällspress: MediaPlanet Distribueras med Svenska Dagbladet i december 2003 Tyck till om våra tidningar Ett liv som räddas ska också levas! Riksföreningen Hjärnkraft arbetar för bättre rehabilitering av människor med förvärvade hjärnskador och med stöd till närstående. Hjärnskadefonden inom Hjärnkraft: Stödjer forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering Sprider kunskap om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser Tack för Ditt bidrag! Postgiro Box 47017, Stockholm ,

3 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 3 Planering värdefull hjälp för anhöriga Många av livets viktiga frågor kanske man aldrig funderat över. Vad vill man exempelvis ska ske med ens ägodelar den dagen man inte längre finns kvar? Genom att ta ställning till denna typ av frågor kan man vara till stor hjälp för ens anhöriga. Anhöriga förväntas ta beslut, vid en känslomässigt svår tidpunkt när sorgen är stor. När tiden kommer för att organisera en bouppteckning är tiden ofta knapp och som anhörig förväntas man ta beslut i denna typ av frågor vid en känslomässigt svår tidpunkt när sorgen är stor. För att underlätta för de anhöriga kan det vara klokt att i förväg meddela dem om man har önskningar om hur uppdelningen av dödsboet ska ske. Nedan följer några punkter om regler och bestämmelser kring bouppteckning som kan vara bra att ha kännedom om i fall man vill planera inför sin bortgång. Informera dina anhöriga om dina tillgångar Den avlidnes ekonomiska kvarlåtenskap och jordiska ägodelar bildar efter personens bortgång ett dödsbo. De efterlevande och arvingarna, som är delägare i dödsboet, ska upprätta en bouppteckning senast tre månader efter dödsfallet för att avveckla den avlidnes ekonomiska förehavanden. Här kan det vara en bra idé att medan man är i livet informera sina anhöriga om vilka tillgångar och försäkringar man har, i vilken form och på vilka konton. Det är en värdefull hjälp när bouppteckningen ska göras. Har den avlidne inte några tillgångar vid sin bortgång gör man istället en dödsboanmälan. Ta hjälp av en jurist Ska en bouppteckning göras tar man normalt hjälp av en jurist. Det är inte tillåtet att någon dödsbodelägare gör bouppteckningen. Bouppteckningen ska innehålla vilka delägarna i och arvingarna till dödsboet är samt uppgifter om äktenskapsförord eller testamente. Det ska också finnas en sammanställning av den avlidnes tillgångar. Bouppteckningen avslutas med ett arvsskifte där kvarvarande tillgångar som pengar och egendom delas mellan dödsbodelägarna. Sambor ärver inte automatiskt Ett vanligt problem med arvsrätten som uppstår vid dessa tillfällen rör sambolagen (se artikel om testamente). Inställningen hos folk är i regel att sambolagen har samma juridiska status som ett äktenskap men det är inte sant. Sambon ärver inte automatiskt. För det krävs att man exakt beskriver hur man vill ha det i ett testamente. Petter Renhuldt En gåva för livet! Att skriva testamente är att uttrycka sin vilja för framtiden. En personlig önskan som lever vidare efter din bortgång. Det är också en trygghet för anhöriga att känna till och kunna respektera hur du själv vill att dina ägodelar och ekonomiska tillgångar skall fördelas. Beställ vår broschyr om hur du skriver testamente, vilka regler som gäller och hur du gör om du vill ge allt eller delar av dina tillgångar till välgörande ändamål. Att stödja till exempel Cancerfonden och därmed svensk cancerforskning är ett sätt att bidra till att rädda liv i kommande generationer. Ja, jag vill ha broschyren Testamente en gåva för livet Frälsningsarmén är beroende av att människor ger gåvor till oss och det är genom dessa gåvor vi har en möjlighet att göra den insats vi gör i dagens samhälle. Vårt arbete omfattar alla åldrar och vi försöker att hjälpa i alla slags situationer. Människor i Sverige skänker gåvor direkt eller genom att skriva ett testamente till oss. I dag är gåvor genom testamenten en betydande del av de medel vi erhåller. Det är tack vare alla dessa gåvor som vi har en möjlighet att sträcka ut en hand till hjälp och vägledning. Att skriva ett testamente kan vara viktigt. Tänker du på Frälsningsarmén i din sista vilja, blir det du lämnar efter dig till glädje och nytta för andra. Mer information hittar du på eller Namn Adress Postnr Postadress Posta till: Cancerfonden, Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du sätta på porto. Du kan också beställa broschyren på telefon eller via fax

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Skriv testamente för din familjs skull Hennes erfarenhet är att det finns få saker där släkten kan bli så osams som vid ett dödsfall. Sorgen och frustrationen som många familjemedlemmar känner när någon nära går bort kan skapa stor osämja vid arvsskiftet. Därför är det så viktigt att tänka ett steg längre och skriva ett testamente. Äktenskapsförord och testamente inte är samma sak säger Lotta Insulander-Lindh. Lotta Insulander-Lindh upplever i många fall att ett dödsfall till skillnad från en skilsmässa kan ge upphov till en oerhört intensiv aggressivitet hos de anhöriga.hon menar att det ofta beror på frustration i en svår situation och att man i själva verket av flera skäl är arg på den döde men eftersom det är omöjligt att avreagera sig på denne går i många fall den aggression som uppstår ut över familjen istället. - Att sticka huvudet i sanden och inte tala om hur man vill ha saker och ting efter sin bortgång är oansvarigt! Det räcker inte att bara tala om hur man vill ha det för en advokat eller att sätta lappar på sina ägodelar med familjemedlemmarnas namn på. Det absolut enda sättet är att skriva testamente. Formkrav för testamentet Ett testamente som du skriver ska bevittnas av två samtidigt närvarande personer som känner dig och som skall intyga att det är du som skriver under det.vittnena behöver inte se innehållet i testamentet men de ska intyga att du skriver testamentet vid sunt förstånd och av fri vilja. Annars är det ogiltigt, förklarar Lotta Insulander-Lindh och passar även på att avliva en vanlig missuppfattning kring testamentet: - 90 procent av alla som kommer till mig och ska skriva testamente tror att testamentet ska inregistreras någonstans. Så är det inte och mitt råd vid upprättandet av ett testamente är därför att man för det första förvarar det väl d v s i bankfack och för det andra talar om för någon man litar på att det finns ett testamente skrivet. Rätt att ändra sig Att skriva ett testamente innebär inte att innehållet står skrivet i sten för all framtid. Man har givetvis alltid rätt att ändra sig och om det finns flera testamenten är det det sist skrivna som gäller. - En persons livssituation förändras och utvecklas hela tiden. Man skaffar en partner, kanske gifter sig, skaffar barn med mera. Därför ska man med jämna mellanrum se över sitt testamente så att man håller det uppdaterat med vad som händer i ens tillvaro,anser Lotta. När det gäller att meddela sina anhöriga om att det finns ett testamente finns enligt Lotta en vanföreställning om att man måste tala om för sin sambo, maka/make att man skrivit testamente. - Det måste man inte.givetvis kan det finnas omständigheter där det är berättigat att inte berätta även om det generellt inte är så lämpligt. Ska man berätta för barnen? Enligt Lotta är det vanligtvis i medelåldern som människor börjar fundera på att skriva testamente och hur man vill fördela sina tillgångar efter sin bortgång. Då brukar det gälla barnen och det vanliga scenariot är att man vill undvika att orättvisor uppstår mellan dem. Ofta handlar det om att hitta sätt att kompensera om man bestämmer sig för att ett barn ska få mer och fler tillgångar än de andra barnen. I dessa situationer brukar Lotta få frågan om de ska berätta för barnen hur man vill fördela arvet. - Min erfarenhet är att man bör tala med barnen. Det är bättre att förklara hur man tänkt när man gjort uppdelningen medan man fortfarande är i livet. Det är bättre att kunna reda ut de frågor och upprörda känslor som eventuellt uppstår än att låta familjemedlemmarna ta smällen och reda upp infekterade situationer när man inte finns kvar att fråga. Ändringar i testamentet En annan vanlig fråga som uppkommer kring testamentesskrivning är om man kan skriva testamentet så att det som barnen får när man går bort blir enskild egendom och alltså inte delas Vem ärver? Sambor gör det inte Din yttersta vilja kan hjälpa andra Hjärnfondens uppgift är att finansiera forskning och sprida information om våra hjärnsjukdomar.våra ledande forskare säger att man inom tio år skulle kunna bota, lindra eller hindra Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, stroke och många andra sjukdomar. Men många forskare riskerar att få lägga ner sina forskningsprojekt i brist på pengar. Vår verksamhet bygger på frivilliga gåvor, arv och donationer som gör det möjligt för oss att kontinuerligt kunna stödja lovande forskare. Vill du hjälpa våra forskare att hitta orsakerna till de hjärnsjukdomar som drabbar mer än en miljon människor i Sverige idag? Det finns flera sätt att stödja hjärnforskningen, att skriva testamente är ett sätt.vill du ha information om vår testamentsmapp eller om Hjärnfonden är du välkommen att ringa oss på telefonnummer Eller klipp ut talongen och skicka till oss så sänder vi över en testamentsmapp till dig.tack för ditt stöd! PG-nummer BG-nummer Tel: Med ett testamente bestämmer du! Det finns många frågor kring testamente och arv, viktiga frågor som berör oss alla. Välkommen till våra familjejurister så berättar vi mer! JA TACK,skicka mig gärna Hjärnfondens testamentsmapp JA TACK, information om Hjärnfonden Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon: Klipp ut och posta till: Hjärnfonden, Klostergatan 2, Uppsala

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 upp om barnet skulle skilja sig från sin partner. - Det måste finnas ett förbehåll i testamentet om detta om det ska betraktas som enskild egendom och står det i testamentet kan barnen inte ändra på detta, säger Lotta. Normalt ärver också gifta föräldrar varandra framför gemensamma barn. Barnen får alltså inte ut sitt arv förrän den andre föräldern går bort. En nackdel med detta förhållande är att arvet till barnen blir föremål för beskattning två gånger om först föräldern, sedan barnen ärver. Skriv testamente! Det är så viktigt att tala om för sina anhöriga hur man vill ha det när man går bort, säger advokat Lotta Insulander- Lindh. Hur man kan distribuera arvet Man kan skriva sitt testamente på precis allt man äger och man kan i princip fördela tillgångarna precis hursom helst. - Barnens laglott innebär dock att de har laglig rätt till 50 procent av allt man äger, vare sig man har ett eller tio barn.det finns scenarier där en förälder trots laglotten inte vill att barnen ska ha några av tillgångarna.då kan denne skriva testamente även avseende laglotten och överlåta till barnet att klandra (överklaga) testamentet, upplyser Lotta. Börja skriva testamente i tid Hon tycker att det är dags att börja skriva testamente redan i unga år, när man skaffar tillgångar ihop. - Skriv testamente om ni vill skydda varandra. Sambos har till exempel inte alls samma starka skydd som gifta. Sambor ärver inte varandra.vill man det måste man skriva testamente. Hon tar ett ungt par som exempel. De kanske äger en bostadsrätt tillsammans och den ena dör utan att testamente finns. Då har svärföräldrarna rätt till hälften av lägenhetens värde och hon säger att det finns många tragiska fall där maken/makan tvingas sälja hus och hem för att täcka svärföräldrarnas lagliga rätt. Lotta vill också göra folk uppmärksamma på att äktenskapsförord och testamente inte är samma sak. - En självklarhet bland oss advokater men för många människor är det inte det. Det är vanligt förekommande att ett par som är gifta och har barn har ett äktenskapsförord där det står att allt som jag äger är mitt och vice versa. Detta papper är juridiskt bindande vid skilsmässor inte vid dödsfall.vid en skilsmässa behåller då var och en sina tillgångar men vid ett dödsfall ärver den andre maken även enskild egendom framför t ex gemensamma barn. Petter Renhuldt Gåvoregler kring arv Du kan under din livstid skänka bort delar av dina tillgångar. Rent juridisk räknas det som förskott på arv. När arvet sedan ska skiftas räknas värdet på gåvan fortfarande som en tillgång som ska delas ut bland arvingarna. EXEMPEL: Du har två barn och skänker en gåva till ett värde av kronor till det ena barnet. Om kvarlåtenskapen vid din bortgång uppgår till kronor adderar du gåvans värde alltså kronor. Arvets värde uppgår då till kronor vilket är den summa som sedan ska delas mellan barnen. - En gåva kan vara mer än att skänka saker. Om du sålt någon av dina tillgångar till ett alltför lågt värde anses mellanskillnaden mellan det pris som betalades och marknadsvärdet vara en gåva. Om man inte vill att en gåva ska betraktas som förskott på arv måste det skrivas i testamentet, förklarar Lotta Insulander-Lindh. Nya tider andra typer av relationer Nya och mera invecklade typer av relationer där människor har flera olika partners under en livstid och barn med flera än en partner blir allt vanligare. En mycket vanlig fråga till följd av detta är om ens före detta partner som har ny familj och barn kan göra sina ursprungliga barn arvslösa genom att skänka bort sina tillgångar till de nya barnen. Många är rädda att den före detta partnern ska favorisera den nya familjen. Om en man har barn med flera olika kvinnor kan denne under sin levnad göra vad han vill med sina tillgångar. Han kan favorisera nya fruar och barn genom att skänka sina tillgångar till dessa. - Rent lagligt kan man skänka bort laglotten men inte planerande i syfte att undandra dina olika barns arv.är det på det viset och de ursprungliga barnen kan bevisa saken kan de föra talan i domstol och i dessa fall blir de som fått tillgångarna betalningsskyldiga. Problemet är bara att det ju inte finns någon laglott förrän man är död, konstaterar Lotta. Petter Renhuldt Ett testamente kan rädda liv Tack vare forskningen blir hälften av alla som får cancer friska. En gåva i ett testamente är en stor hjälp om fler ska bli friska. Radiumhemmets Forskningsfonder stöder patientnära forskning vars mål är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling för cancersjuka. Svensk cancerforskning är till mer än 90% beroende av gåvor från privatpersoner. Beställ gärna vår broschyr Ett testamente kan rädda liv. I den finns information om hur det går till att skriva ett testamente. Ring så skickar vi den kostnadsfritt. Försäkringsbevakning Vi bevakar de försäkringspengar du kan ha rätt till! Försäkringar förblir outbetalda vid dödsfall Anhöriga förlorar miljoner Fonus tar fram 200 miljoner kronor varje år Välkommen till ditt närmaste Fonuskontor! Postgiro eller Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset, Box 25, Solna. Tel:

6 Skild? Skriv ett korrekt bodelningsavtal Hos Fonus Juridik hjälper vi dig bland annat med skriftligt avtal vid skilsmässa. Ett sådant: Klargör ekonomiska förhållanden Skapar trygghet för barn och framtida relationer Välkommen till våra familjejurister så berättar vi mer! Viktigaste organisationen i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar Hjärt- och lungsjukdomar står för sjuttio procent av dödsfallen i Sverige. Landets vanligaste dödsorsak heter hjärtinfarkt. Nästan alla drabbas på något sätt,eller känner någon som gör det.hjärt- och lungfonden är den största och viktigaste organisationen som stöder den fria och obundna forskningen mot dessa sjukdomar.och alla kan vara med i kampen. Hjärt- och lungsjukdomar området är stort och spänner över vitt skilda åkommor, allt ifrån astma till hjärtsvikt. Men många av sjukdomarna har en viktig gemensam nämnare; de grundläggs i vår ungdoms livsstil och går att förebygga med en god balans mellan kost och motion. Därför berör hjärt- och lungfrågor alla, även de som inte närmar sig sjuttio. Och därför är information en del av hjärtoch lungfondens arbete. De flesta vet inte att den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor är hjärtinfarkt., eller att förfärande många i årsåldern har hjärtsvikt eller andra hjärtproblem. Alla vet att motion är nyttigt, men få gör något åt sin livsstil förrän de verkligen drabbas, förklarar Roger Höglund, insamlings- och informationschef på hjärt- och lungfonden. Om informationen är ett av organisationens medel i kampen mot sjukdomarna så är stödet till forskning det allra viktigaste. Hjärt- och lungfonden finansierar 90 procent av den oberoende forskningen inom hjärt- och lungområdet.att forskningen är oberoende och inte styrd av något läkemedelsföretag är viktigt, enligt Roger Höglund: Det gör att vi kan stödja nya, oväntade idéer och låta dem växa. Och de projekt vi stödjer pågår ute på klinikerna, vilket innebär att forskningen sker nära patienterna och att goda resultat snabbt kommer ut till en bred allmänhet. Och pengarna förvaltas väl. Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat med 20 procent de senaste tio åren, blodtryckssänkande och kolesterolsänkande mediciner har utvecklats, liksom tekniker för kranskärlskirurgi många små men viktiga pusselbitar faller hela tiden på plats. Minskad dödlighet är ju tecken på forskningens framgång, säger Roger Höglund. Bidragen vi får räddar liv. Det är det allt handlar om i slutändan. Men det skulle kunna gå fortare. Hjärt- och lungfonden kan i dag bara bidra med pengar till en liten del av alla de lovande forskningsprojekt som ansöker om pengar och fortfarande vet forskarna inte tillräckligt om sjukdomarna för att rädda alla som drabbas. Under nästa år kommer fonden att satsa på en bred kampanj om hjärtinfarkt, en sjukdom med en komplex bakgrundsbild som dödar tolvtusen svenskar varje år. Det är en oväntad sjukdom som inte bara drabbar gamla, utan alla. Ett bidrag till oss innebär att du hjälper dina medmänniskor i dag, och inte minst dig själv om du drabbas, säger Roger Höglund. Roger Höglund, insamlings- och informationschef på hjärt- och lungfonden. Insamlingskonto pg www. hjart- lungfonden. se

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Ofta har de anhöriga synpunkter och önskningar om att läsa dikter, placera olika saker på kistan, speciell musik osv Foto: Jim Elfström, Svenska kyrkans bildarkiv. Begravningen ett minne för livet En begravning är för många ett sätt att ta ett sista farväl av en nära och kär person. När det gäller begravningsgudstjänsten och dess utformning är det många detaljer som ska med i planeringsarbetet inte minst väcks ofta frågor hos de anhöriga om och i vilken utsträckning man kan påverka ceremonin med egna önskemål. - De anhörigas önskemål är en viktig ingrediens för att den kyrkliga begravningsakten ska bli det fina avsked man tänkt sig och inte reduceras till en formalitet, säger komminister Gun Eriksson vid Katarina Församling i Stockholm. En kyrklig begravningsakts utformning är inte förutbestämd men utgår från Svenska kyrkans ordning. Utifrån denna ordning kan de anhöriga påverka begravningsgudstjänstens utformning på flera sätt. Gun Foto: Jim Elfström, Svenska kyrkans bildarkiv. Erikssons 20-åriga erfarenhet som präst är dock att de flesta hon kommer i kontakt med i begravningsfrågor ofta har en dålig uppfattning om innehållet i en kyrklig begravningsakt och att de därför förlitar sig mycket till prästens förslag. - De anhöriga lägger ofta arrangemanget i händerna på kyrkoherden även om de anhöriga ofta har synpunkter och önskningar om olika saker. Det kan handla om att läsa dikter, att placera olika saker på kistan, speciell musik och så vidare. Vilka önskemål som går att uppfylla blir en avvägningsfråga från fall till fall men det är ju de anhörigas begravning och därför gäller det, inom ramen för kyrkans ordning, att vara så lyhörd som möjligt för deras önskemål. Det enklaste är att diskutera val av musik, psalmer, text, bön och så vidare med prästen som ska förrätta begravningsakten, förklarar hon. Den avlidnes egen önskan En annan viktig fråga vid utformningen av begravningen är den avlidnes egen önskan, som man ju bör ta hänsyn till, men enligt Gun Eriksson är det inte alls säkert att den döde faktiskt har funderat på hur denne vill ha sin begravning. Hon tycker inte att det är förvånande. - När jag ställer frågan om den avlidnes önskan visar det sig ofta att de anhöriga aldrig har talat med den avlidne om dennes eventuella önskemål. Det är inte så konstigt egentligen, dels är det inget givet samtalsämne ens inom familjen, och dessutom finns det hos de allra flesta ett visst obehag över att tala om döden, menar hon. Kyrklig begravning viktig trots allt Gun Eriksson säger sig tydligt märka av att en kyrklig inramning av en begravning är viktig för de allra flesta även om de under sin levnad saknat en stark religiös förankring.trots att färre människor regelbundet går i kyrkan och att även andelen konfirmander sjunker för varje år som går väljer fortfarande nästan 90 procent av svenskarna en kyrklig begravning. För Gun Eriksson tyder det på att det kyrkliga budskapet, miljön och atmosfären plötsligt spelar en betydelsefull roll i folks liv. - Lite förvånande kan tyckas men uppenbarligen står kyrkan fortfarande för en grundläggande trygghet i dagens samhälle. En kyrklig begravning står för traditioner och skänker därigenom trygghet i en svår stund. Lite skämtsamt kan man säga att vissa som inte har varit religiösa kanske ändå vill ha en kyrklig begravning utifall att det visar sig att det finns ett liv efter detta som en slags gardering.men mest troligt är dock att folk känner att en kyrklig begravning erbjuder en stämningsfull och fin stund som väl representerar det värdiga farväl och det fina slut på en människas liv som man söker, konstaterar hon. Borgerligt begravningsalternativ ökar Om man nu vill ha en begravning men av olika skäl inte vill ha den i kyrkan kan en borgerlig begravning vara ett alternativ. Fortfarande utgör de en liten del av alla begravningar som förrättas i Sverige men antalet ökar stadigt. Den som väljer en borgerlig begravning vänder sig till en begravningsbyrå som kan hjälpa till med arrangemangen kring begravningen. Det har funnits tillfällen där Gun Eriksson ställts inför situationer där anhöriga haft så pass speciella önskemål att de inte gått att tillmötesgå utifrån Svenska kyrkans perspektiv. Hon har då givit dem rådet att istället välja en borgerlig begravning. - Till skillnad från en kyrklig begravning är utformningen av en borgerlig begravning helt fri. Den kan inte hållas i en kyrka men i övrigt nästan varsom helst, förklarar hon. Begravningsakten kan bestå av enbart musik, musik och diktläsning eller också kompletteras med minnestal som framförs av en eller flera personer. Det råder stor valfrihet när det gäller musiken liksom när det gäller övriga inslag.vad det gäller valet av officiant, förrättare av begravningsakten, kan denne vara en släkting, god vän, representant från begravningsbyrån eller person som är utsedd av kommunen. Begravningsgudstjänstens olika moment enligt Svenska kyrkans ordning Ingångsmusik eller inledningsmusik. Extra sång/musik om så önskas. Psalm. Prästen håller griftetal. Ofta vill de anhöriga ha med någonting personligt i talet som berättar om vem den avlidne var ooch så vidare. Bön. Överlåtelse. Alla står upp för att visa vördnad och uppmärksamhet när den avlidne i Guds barmhärtighet och frid överlämnas till gravens vila. Petter Renhuldt Bibelläsning. Prästen läser några bibeltexter, vanligtvis ett par ur gamla och ett par ur nya testamentet Psalm/musik om så önskas. Begravningsbön och Fader vår. Tre varianter finns av begravningsbönen, två lästa och en sjungen. Valfritt vilken man väljer. Psalm. Defilering. Slutbön och välsignelsen. Extra musik/sång om så önskas. Avslutningsmusik. Fotnot: Denna avslutning på begravningsgudstjänsten gäller när avskedstagandet äger rum i kyrkan/kapellet. Vid jordbegravning äger defileringen rum på kyrkogården. Källa: Svenska Kyrkan

8 Äldrevård med hög garanterad kvalitet Omvårdnadshuset är ett privat korttidsboende som ligger på Danderyds sjukhusområde. Här erbjuder Medihem AB individuellt anpassad omvårdnad, omsorg, service och viss rehabilitering. Som ett alternativ till sjukhusvård eller vård i hemmet är korttidsvård en bra form, inte bara för de boende, utan ger även anhöriga avlastning. Allt genomförs dessutom med en individuell vårdplanering. Omvårdnadshuset har stora terrasser mot Edsviken. De boende har enkel eller dubbelrum med hög standard. Handikappanpassade toaletter, vårdsängar och trygghetslarm finns naturligtvis. Måltiden är en viktig del i vardagen och ska tilltala såväl gom som öga. Vi serverar näringsrika, varierade och goda måltider med ett glas vin till om så önskas. Hög stämning och trivsel är viktiga ingredienser i vardagen liksom olika aktiviteter. Medarbetarna vid Omvårdnadshuset består av sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Konsultläkare finns tillgänglig. Alla medarbetare har hög kompetens. Medihem AB har under 20 år utvecklat och drivit olika former av äldreboende på uppdrag av landets kommuner eller i egen regi. Hos oss kan du köpa plats direkt för kortare eller längre vistelse. Medihem AB ingår i Praktikertjänst och har en väl inarbetad kvalitetspolicy. Det innebär att vi står för högsta kvalitet i äldreomsorgen. Du som behöver en plats på Omvårdnadshuset kan antingen kontakta biståndshandläggaren i din kommun eller ring samordnaren för platser vid Omvårdnadshuset Eva Johansson eller verksamhetschef Kerstin Lindholm Läs mer KERSTIN LINDHOLM OCH EVA JOHANSSON Stöd Alzheimerfonden Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är ett av våra största humanitära och medicinska problemområden. Varje år drabbas ca individer av någon form av demens. Många drabbas redan före 60 års ålder. Alzheimers sjukdom, liksom andra demenssjukdomar, är inte en del av det naturliga åldrandet. Orsakerna till Alzheimers sjukdom och många andra demenssjukdomar är inte klarlagda. Forskningen måste intensifieras. Det är många som forskar kring demenssjukdomarna, men de ekonomiska resurserna räcker inte till. Vill du hjälpa läkekonsten att en dag hjälpa dig själv eller någon av dina anhöriga? Rätt diagnos är en förutsättning för optimal behandling och rätt omhändertagande. Enskilda bidragsgivare och organisationer har möjlighet att stödja medicinsk forskning, undervisning och information om demenssjukdomar, samt utveckling av läkemedel och andra metoder för behandling. Postgiro: Bankgiro: Telefon: Vita Arkivet Vi erbjuder kostnadsfri förvaring! Genom att fylla i Vita Arkivet: Underlättar du för dina anhöriga Motverkar du tvister Välkommen till ditt närmaste Fonuskontor! Med Hörat Original slipper du höja rösten! Hörat Original motsvarar högt ställda krav vid kommunikation med personer som har hörselnedsättning. Hörat Original är en effektiv, batteridriven förstärkare med riktmikrofon och ett par hörlurar. Den är väldigt enkel att handha med ett enda stort reglage. Ett inbyggt skydd hindrar effektivt plötsliga och starka ljud från att skada öronen. Standardbatterierna (2 st LR6), som är mycket lätta att byta räcker i ung. 220 timmar. Hörat finns med på Hjälpmedelsinstitutets Förteckning över Bra hjälpmedel. Vid ett förtroligt samtal vill man inte gärna höja rösten. Många äldre nästan varannan över 80 år behöver hörhjälpmedel men kan eller vill inte använda hörapparat. Detta medför svårigheter i kommunikationen och missförstånd uppstår lätt. Risken finns för att viktig information inte når fram. Hörat kan erhållas genom hörselvården istället för hörapparat eller köpas direkt från tillverkaren, Comento AB. Skicka information om Hörat Original Skicka information om övriga Hörat-produkter Skicka Hörat Original på öppet köp i 10 dagar. Priset är 1.850:- inkl. moms. Postens avgifter tillkommer. Fyll i dina uppgifter här och posta till adressen längst ned. Namn:... Adress:... Postadress: Telefon:... Posta till Comento AB, Box 3071, BROMMA. Tel , Fax

Familjerätt. Glad Påsk! ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10. Advokat Lotta Insulander-Lindh:

Familjerätt. Glad Påsk! ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10. Advokat Lotta Insulander-Lindh: ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Familjerätt APRIL 2003 GENERATIONSSKIFTESPLANERING TESTAMENTE ARVSRÄTT BEGRAVNING Planera för nästa generation Att planera för sin egen bortgång

Läs mer

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna.

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Bli proffs på familjejuridik Nästa år försvinner arvs- och gåvoskatterna. Det är den största privatekonomiska nyheten

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor

når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG MEDFÖLJER når FRAM SOM BILAGA I SVD DEC 2003. FOTO: SOS-barnbyar FOTO: SOS-barnbyar

Läs mer

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet 2 Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödstillfället. Beställ Respekt och hänsyn på närmaste Fonuskontor

Läs mer

Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund Pris: 75: 3 09 I bleka dödens minut

Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund Pris: 75: 3 09 I bleka dödens minut 3 09 I bleka dödens minut I detta nummer INNEHÅLL Hur gör jag nu? Hur gjorde man förr? 2 iréne gustafson Konsten att dö 12 camilla lif Döden bevarad på bild 16 märta hedvall Vanliga och ovanliga begravningar

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider.

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider. Här kan du söka i hela hemsidans textinnehåll. Använd sökfunktionen här ovan och skriv in ett ord som du vill hitta i texten, tryck enter. Om du får flera träffar kan du bläddra genom att trycka på pilarna

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14 Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Rätten till ett värdigt liv Adventstjärnorna som lyser i fönstren sprider ljus i

Läs mer

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på.

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på. Planera Spara med rätt val Sid37 Foto: Istockphoto 5 checklistor för livets olika skeden Juridiken genom hela livet Juridiken påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi

Läs mer

LIVSKVALITET Janne Loffe Carlsson: Att hitta på nya saker och inte slå sig till ro är mitt ledord till ett förlängt liv.

LIVSKVALITET Janne Loffe Carlsson: Att hitta på nya saker och inte slå sig till ro är mitt ledord till ett förlängt liv. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PÅ ÅLDERNS HÖST 6TIPS FÖRBÄTTRA DIN FOTO: OSCAR NÄSSTRÖM DISTRIBUERAS

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Klackarna av för den döde

Klackarna av för den döde Klackarna av för den döde En jämförande studie av romers och svenska kyrkans syn på döden Karin Lyrsten 2012 Uppsats, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Religionsvetenskap Religionsvetenskap med inriktning

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008 Beteckning: Rel C vt 2008:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Begravningstankar En intervjustudie med några människor i Stockholm Ingela Larsson Februari 2008 C-uppsats, 10 poäng Religionsvetenskap

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson EXAMENSARBETE Särkullbarns omedelbara arvsrätt Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn Den här broschyren kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se Webbutik: www.socialstyrelsen.se/publicerat Artikelnr 2006-114-32 GRAFISK

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006

Läs mer