SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER"

Transkript

1 SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version:

2 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer. För att våra entreprenörer och deras personal ska få information om detta har vi tagit fram denna folder. Vi vill understryka vikten av att bestämmelserna följs. I våra anläggningar och områden får endast behörig personal vistas. Med behörig avses anställd personal i Oxelösunds Hamn AB samt extern personal som registrerat sig hos kontaktperson och tagit del av och förstått denna skrift. Ej anmälda personer som uppehåller sig i någon del av anläggningen, såväl inne som ute exklusive kontoret och besöksparkering räknas som obehörig. Arbete på och kring våra anläggningar innebär alltid en uppenbar risk för olyckor vid oaktsamhet. Risken kan minskas genom kunskap om anläggningen samt pågående verksamhet. Samordningsansvarig i hamnen är Oxelösunds Hamn AB. Bestämmelserna är till för att skapa säkra arbetsförhållanden och bl a förhindra uppkomsten av olycksfall i arbete. INNEHÅLL Sida Generellt i hamnen 2 ISPS, Gate 3 Körvägar 3 Säkerhet och skydd 3-5 Utbildning 5 Beställning av gods 5 Bryt & Lås, säkerhetsbrytare, bestämmelser, anmälan 5 Chemsoft 6 Miljöinformation 6 Arbetsmiljöansvar 7 Alkohol, droger och anabola steroider 7 Stöld 7 Rökning 7 Vad gör jag vid olycka-brand? 8 Försäkring 8 Kvittens 9

3 3(9) 1. ISPS - GATE-FUNKTIONEN ISPS är en skydds-funktion som uppkom som en följd av 11-september katastrofen och som är vedertaget i samtliga hamnar som Oxelösunds Hamn har trafik till och från. Gate-funktionen är den verksamhet som arbetar med kontroll av besökare till ISPSområdet. För att få access till området behövs en inbjudan från någon av vår personal. För några välkända och ofta förekommande entreprenörer så har de passerkort, som skall underlätta Gate-personalens arbete. Den som inte har passerkort eller någon inbjudan till ISPS-området får inte vistas där och kommer att avvisas från hamnen. 2. KÖRVÄGAR OCH REGLER Hamnens huvudentré är via Styrmansgatans Gate-port. Inträde till hamnområdet, ska ske via huvudentré. Hamnens körvägar är utanför ISPS området med flera parkeringsmöjligheter. Inom kajområde och upplag råder inga definierade körvägar. Arbetsfordon har företräde. Därför skall dessa områden undvikas i möjligaste mån. Vid körning inom dessa områden krävs varningsljus på bil/fordon. De två huvudparkeringarna är vid kontoret samt vid Gropen som är i anslutning till underhåll, UV, verkstad och produktion, P, produktionens matsal och kontor. Kontrollera med din kontaktperson i hamnen vilken körväg som är lämpligast. OBS Skrot kan finnas på körvägar vid lossnings och lastningskampanjer. Eftersom vi har arbetsfordon som kan trafikera samma väg som övrig trafik så måste hamnens regler, 30 km/h, och skyltar följas till fullo, för er och allas säkerhet. I Oxelösunds Hamn råder tomgångskörning om max 1 minut. 3. SÄKERHET OCH SKYDD Riskbedömning Skall alltid genomföras innan arbete startar. Lämpligast sker det i samråd med er kontaktperson/säkerhetsansvarige, som har de lokala förutsättningarna, inför start. 30-sek riskanalys Är en metod som vi arbetar med inom hamnen. Den uppmanar till eftertanke och kontroll inför arbetsmomentet startar. Mall finns att få, från er kontaktperson. TRIA - avvikelsehantering Om olycka skada sker skall kontaktperson informeras för handläggning, enligt rutin i TRIA. Uppkommer ett tillbud eller olycka inom Oxelösunds Hamn skall det registreras i TRIA, för grund till såväl händelserapportering som statistik och uppföljning.

4 4(9) Kontaktperson Måste finnas i händelse av olycka eller uppkomna problemställningar. Entreprenör ska känna till sin kontaktperson. Många gånger kan det vara Gate-funktionen som känner till ditt uppdrag i hamnen som tex. vid avfallshantering, budleverans m fl. Men du som entreprenör eller uppdragtagare skall ha en namngiven kontaktperson. Varsel, Skyddskläder och skyddsutrustning Är en av våra viktigaste system för att upprätthålla personligt skydd. Hamnen kräver att 50 % av dina arbetskläder skall vara varselfärgade samt att hjälm är obligatoriskt när du vistas utomhus, inom våra arbetsområden. All erforderlig skyddsutrustning, svarar respektive entreprenör för. Oxelösunds Hamn tillhandahåller ej detta. Säkerhet Innan arbete påbörjas skall var och en kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkra. Visst arbete kan innebära att en tillfällig avspärrning måste sättas upp omkring arbetsplatsen för att förhindra att skador kan uppstå. OBSERVERA: Om en skyddsanordning måste tas bort för att utföra ett arbete, är den som avlägsnar skyddsanordningen också skyldig att vidta erforderliga alternativa åtgärder under arbetet samt återställa skyddsanordningen när arbetet är avslutat. Besiktning av maskiner Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, lyftredskap, hissar och liknande utrustning skall vara besiktigade. På begäran, skall dessa intyg visas innan arbetets start. Om intyg saknas eller inte kan visas får aktuell maskin inte användas. Entreprenör/ansvarig skall vara beredd att visa förarbevis för kontaktpersonen om så krävs. Last får endast kopplas av person med kunskap. Lyftanordningar skall genomgås med respektive entreprenör. Säkerhetsguide för mobilkranar skall användas (bilaga) Skadade lyftanordningar får ej användas. Lyftredskap skall vara märkta med tillåten last. Fortlöpande tillsyn skall utföras av respektive kranförare. Skadade eller förslitna redskap skall repareras eller kasseras. Heta Arbeten Vid Heta Arbeten-krävs giltigt certifikat. Heta Arbeten-intyg utfärdas av Oxelösunds Hamn. Elektrisk säkerhet Alla El-arbeten i hamnen beställs hos Oxelösunds Hamns eldriftansvarig eller av honom utsedd behörig installatör. I vissa fall kan arbetet utföras av Oxelösunds Hamns elektriker. Kommunikation internt Vid akuta händelser och uppkomna situationer etc. måste Hamnen kunna förmedla sig till samtliga inom hamnen närvarande personer. Därför kräver vi att minst en

5 5(9) engelsktalande personal som hamnen/kontaktpersonen skall kunna förmedla instruktioner och information till. Mobiltelefon etc. Det har länge varit känt att användande av mobiltelefon under körning påverkar uppmärksamheten. Eftersom vår miljö är riskfylld krävs full koncentration av alla som framför fordon, kranar, traverser, etc. Därför gäller flöjande: -Förbjudet att använda (samtal, SMS, MMS) mobiltelefon (med eller utan handsfree) under all form körning av fordon, kranar, traverser, etc. Om man får samtal under körning ska man stanna eller avstå från att svara. Givetvis ska man stanna på ett säkert sätt. 4. UTBILDNING KRAV Oxelösunds Hamn har, för att minimera olyckor och tillbud, ett genomarbetat system för att personal som kör eller använder maskiner har genomgått vederhäftig utbildning för maskiner eller motsvarande.. För att framföra eller utföra arbete på/av någon av nedanstående punkter så krävs intyg på genomgången utbildning. - Krankort - Truckkort - Lift/Saxlift-utbildning - Arbete hög höjd-regler - Heta Arbeten - Säkra lyft (AFS 2006:06) Rörande intyg Heta arbeten-tillstånd, kontakta kontaktperson. 5. BESTÄLLNING AV GODS När entreprenören beställer gods till Oxelösunds Hamn är det viktigt att mottagande avdelning samt mottagare anges på beställningssedel. Det krävs för att gods ska kunna levereras till rätt plats. Exempel: OXELÖSUNDS HAMN AB OXELÖSUNDS HAMN AB Avd NN (mottagande avdelning) Avd NN (mottagarens avdelning) Att xxxxx xxxxxx (mottagare) Att xxxxxx xxxxxx (mottagare) Box 26 Skeppargatan OXELÖSUND OXELÖSUND 6. BRYT OCH LÅS Använd alltid säkerhetsbrytare vid arbete på eller intill rörliga maskindelar (Utdrag ur rutinen: SÄKERHETSINSTRUKTION BRYT OCH LÅS ) För att undvika de särskilda risker som fjärrmanövrerade banddrifter innebär, krävs att rutinen BRYT & LÅS tillämpas vid alla arbeten i bandanläggningen. Använd alltid SÄKERHETSLÅS, finns att låna på underhålls service-förråd Underhåll, UV tel (2)58068 och Produktion, PS Produktionsledare, tel (2)58128 samt Produktion, PM Skogen Tekniker, tel (2)58294.

6 6(9) I rutinen ingår också en loggfunktion som innebär att all brytning och återställning av säkerhetsbrytare för banddrifter, alltid ska anmälas till Manövercentralen, tel alt OBS! Säkerhetsbrytare för bandtransportörer bryter ej spänningen till transportörens bromslyftare. Anläggningsdelar utan säkerhetsbrytare (t ex: strömskenor, kranmotorer, bromslyftare m m). Vid behov av arbetare på anläggningsdel som saknar säkerhetsbrytare, skall el-avdelningen kontaktas för att frånkoppla aktuell anläggning/anläggningsdel. El-avdelningen lämnar FRÅNKOPPLINGSBEVIS på att anläggningsdelen är frånkopplad, BLOCKERAD, och vid behov arbetsjordad. När arbetet är klart, ifylles och undertecknas blankettens del BEGÄRAN OM ÅTERKOPPLING och återlämnas till elavdelningen. Tel (2)58072 eller (2) Nödstopp skall endast användas för att NÖDSTOPPA banddrift eller anläggning. Brutet nödstopp utgör inget skydds alls under arbete på eller invid fjärrmanövrerad anläggning. Rutinen BRYT & LÅS tillhandahålls vid behov i sin helhet av avdelningsansvarig/- beställare, finns på serviceförrådet UV och kontor hos P Produktionsledare. 7. CHEMSOFT Inom Oxelösunds Hamn så tillämpas ett kemikalieregister som heter, Chemsoft, det är ett verktyg för att kunna få sds-blad om de produkter som hamnen har och som fastställer vilka skyddsutrustning som krävs vid andvändning. Entreprenören skall vid etablering lämna förteckning samt säkerhetsdatablad över de kemikalier han planerar att använda till kontaktperson. Denne skall hålla informationen tillgänglig för samtliga entreprenörer. Kemikalier som inte finns i förteckning får ej användas. Ev. burkar och flaskor etc. med kemikalie, som använts under arbetet skall vara bortforslade efter slutfört uppdrag. De skall ovillkorligen sorteras i hamnens avfallstation eller tas tillbaka med entreprenör. Kontakta kontaktpersonen för vidare information. 8. MILJÖINFORMATION God ordning skall råda på arbetsplatsen. Var och en som är verksam på arbetsstället svarar för att spill, emballage och överblivet material dagligen samt efter avslutat arbetsmoment tas bort från arbetsstället och placeras i containrar (miljöstationer) eller bortforslas. Avfallshantering Inom Oxelösunds Hamn finns ett antal miljöstationer, varav tre är utrustade för farligt avfall. Där skall avfall och rester sorteras och slängas, inget får gå till deponi, om inte överenskommelse finns med miljösamordnare. Saknas entreprenören kunskap om hur detta skall gå till får kontaktpersonen kontaktas för gemensam lösning.

7 7(9) Miljöstationerna Vid varje miljöstation finns orienteringskarta för hamnområdet med information om vart respektive avfall kan lämnas. Våra miljöstationer är redovisade tillsammans med källsorteringshandbok, för mer information kontakta kontaktperson. Riskanalys miljö Innan arbete påbörjas skall alltid en riskbedömning om yttre miljö genomföras. Om så är nödvändigt får kontaktperson tillsammans med entreprenör ordna godkänd skyddsutrustning före arbetets start. 9. ARBETSMILJÖANSVAR Ansvaret för arbetsmiljön inom Oxelösunds Hamn är delegerat till respektive avdelnings/områdeschef, eller därtill utsedd person, som ansvarar att arbetsmiljöarbetsuppgifter samordnas när det finns flera aktörer inom ansvarsområdet. Arbetsmiljöarbete och ansvar vid entreprenadarbete ska beskrivas i samband med upphandling av tjänsten. 10. ALKOHOL, DROGER OCH ANABOLA STEROIDER Oxelösunds Hamn har en drogpolicy som infattar samtliga anställda och entreprenörer och dess anställda. Oxelösunds Hamn har ett kontrollprogram som bygger på slumpvis urval av de som är på arbetsplatsen för tillfället, den som blir utvald skall lämna prov omgående. Vid ev. positivt resultat tas kontakt med respektive entreprenör, av kontaktperson, för vidare handläggning. Oxelösunds Hamn rutin kommer att tillämpas. I Oxelösunds Hamn är det inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger. Langning och smuggling av droger, inkl. alkohol på arbetsplatsen är inte tillåtet. Införsel och förvaring av droger, inkl. alkohol etc. på arbetsplatsen är inte tillåtet. 11. STÖLD Stöld/tillgrepp av företagets egendom eller gods som hanteras av företaget, utreds och polisanmäls. 12. RÖKNING Rökning är endast tillåtet utomhus Rökförbudet råder också i bandgångar och förarhytter eller motsvarande platser.

8 8(9) 13. VAD GÖR JAG VID OLYCKA-BRAND? Rädda Ge nödvändig Första Hjälp samt säkra olycksplatsen. Rädda personal som är i fara! Larm Manövercentral, larmnummer Interntel Externt Om inte Manövercentralen kan nås, larma 112 och följ SOS-mottagarens anvisningar. Ange: - Ditt namn - Var olyckan inträffat (platsen) - Vad har hänt (typ av olycka) - Antal skadade - Rädda ge 1:a hjälpen om möjligt OBS Inom SSAB:s arbetsområde gäller särskilda regler. 14 FÖRSÄKRINGAR Entreprenör ska som minimikrav ha följande försäkringsskydd för sitt ansvar: Ansvarsförsäkring -Försäkringen ska omfatta allmänt ansvar och produktansvar. -Försäkringen ska gälla för den verksamhet entreprenören bedriver. -Försäkringsbeloppet ska vara minst SEK. -Försäkringen ska omfatta omhändertagen egendom.

9 9(9) KVITTENS Jag har mottagit, läst och förstått Oxelösunds Hamns Information till entreprenör. Jag intygar härmed att jag ska följa bestämmelserna. Oxelösund den... Namn Ev anst nr Namnförtydligande (texta).. Entreprenadföretag Företagets hemort.. Tel Blanketten lämnas till Oxelösunds Hamns kontaktperson eller samordningsansvarig. Arkiveras i pärm Kvittens Entreprenörer eller Hyresgäst i kopieringsrum hamnkontoret. I förekommande fall skickat denna underskrift till T Torbjörn Evensson.

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Säkerhet & miljö Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Dokumentnummer: 08.02.16 Version: 2009 rev 1 Giltig längst

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet 1 Huvudprinciper I Nynas HSSEQ-policy anges bl.a. att vi strävar efter att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och miljön

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Samordning av skyddsåtgärder

Samordning av skyddsåtgärder FLIK 15 FBI YSTAD fnfrgi AB Samordning av skyddsåtgärder l Arbetsmiljölagen 3 kap 6 regleras samordningsansvaret för skyddsåtgärder pä gemensamt arbetsställe. Detta föreligger när två eller flera samtidigt

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning... 5 2. Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte...

Läs mer

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Bilaga C 20101124 Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Sammanfattning Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt

Läs mer

Vi vill du ska må bra!

Vi vill du ska må bra! Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin 2 InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet

Läs mer

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Förstärkningsprojektering Sillviksvägarna 2014-11-21 2015-06-07 Besöksadress till byggplatsen Sillviksvägen 169 Byggherrens namn

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 1 2014.05 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej 1.1 Upphandlingsdokument - Allmänt 1 (18) Bilagor 9 Utfärdad 2014-10-21 Gäller fr o m Gäller t o m Titel Regler och information inför arbete på OKG Utfärdare Skriv- och språkkontroll Thomas Linehag/SK

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE VÅRT MÅL ÄR ATT ÖKA KUNNANDET SÅVÄL TEORETISKT SOM PRAKTISKT, VILKET INNEBÄR EN ÖKAD SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer