Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund"

Transkript

1 Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Kontakt Växel: Vakten: Vid olycka, larma alltid: SSAB-telefon: 1000 Extern mobil:

2 Företagsintern 2 av 15 Innehållsförteckning 1 Förord Definitioner Regler för samordning på gemensamt arbetsställe Allmänna ordningsregler Trafikregler Olyckor och tillbud Arbetstillstånd och arbetsmiljöplan Arbeten med särskilda krav Ordning och reda Kemiska produkter Hantering av avfall... 15

3 Företagsintern 3 av 15 1 Förord Att arbeta säkert och att reagera på riskfyllt beteende hos sig själv och andra är avgörande för att förhindra olyckor på en arbetsplats. SSABs säkerhetsregler är framtagna för att värna om säkerheten för både entreprenörer, besökare och SSABs personal. Entreprenörer ansvarar för att sina anställda följer reglerna och om så inte sker innebär det ett kontraktsbrott. Entreprenör har rätt till information från SSAB om vilka risker som finns på ett arbetsställe inför och under arbetets gång. Innan arbete påbörjas ansvarar entreprenören för att utföra riskbedömning. Vi räknar med din medverkan i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete. Välkommen till SSAB! Klas Lundbergh Chef för Miljö, Hälsa och Säkerhet

4 Företagsintern 4 av 15 2 Definitioner 2.1 SSABs kontaktperson Den SSAB-anställde som beställt arbete från entreprenör, framgår av inköpshandlingar. Informerar om arbetsuppgift samt risker och speciella regler för aktuell arbetsplats. Ser också till att entreprenörs personal hämtas i huvudporten samt anvisas personalrum, parkeringsplatser och lämnas på arbetsplats. 2.2 Samordningsansvarig, SAMO SSABs samordningsansvarige, SAMO, hanterar gemensamma risker på arbetsställen där flera företag verkar samtidigt. SAMO har bland annat följande arbetsuppgifter: Gå igenom gemensamma risker med alla berörda på arbetsplatsen, till exempel i början av ett arbetspass eller inför ett kritiskt arbetsmoment. Planera vilka moment som kan göras parallellt och vilka som måste hållas isär tidsmässigt för att säkerställa säkerheten för alla som samtidigt verkar på arbetsstället. Ansvar för allmänna skyddsanordningar samt utse ansvarig för övriga anordningar som kan användas av flera företag. Informera om allmänna ordnings- och skyddsregler samt kontroll av dessa. 2.3 Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U Vid bygg- och anläggningsarbeten (def. AFS 1999:3) finns en byggarbetsmiljösamordnare för planering/projektering respektive utförande, BAS-P och BAS-U, som samordnar arbetsmiljöfrågor gällande byggnads- eller anläggningsarbete i samarbete med SAMO. 2.4 Inhyrd personal Inhyrd personal är sådan personal som en annan arbetsgivare än SSAB ställer till förfogande mot ersättning och där SSAB ansvarar för arbetsledning och arbetsmiljö. 2.5 Entreprenör Ett företag som ska genomföra arbete inom SSABs område och har egen arbetsledning och därmed har arbetsgivaransvar för sina anställda. Ska fortlöpande lämna uppgifter till SAMO om särskilda risker som kan uppstå av den egna verksamheten.

5 Företagsintern 5 av Underentreprenör Ett företag, anlitat av en entreprenör som ska genomföra arbete inom SSABs område och har egen arbetsledning och därmed har arbetsgivaransvar för sina anställda. Ska fortlöpande lämna uppgifter till SAMO om särskilda risker som kan uppstå av den egna verksamheten. 3 Regler för samordning på gemensamt arbetsställe SSAB har om inget annat avtalats ansvar för samordning enligt Arbetsmiljölagen och utser en samordningsansvarig, SAMO, vars namn och telefonnummer framgår på arbetstillstånd och grönt anslag. Entreprenör och underentreprenör ska: Informera sina anställda om risker och gällande regler för den aktuella arbetsplatsen. Se till att sina anställde följer de ordnings- och skyddsregler som SAMO utfärdar. Saknas uppgifter om detta ska entreprenör kontakta SAMO innan arbetet påbörjas. Lämna uppgifter om särskilda risker som kan uppstå av den egna verksamheten så att åtgärder kan vidtas innan arbetet påbörjas. Samarbeta och kommunicera med SSABs personal och andra entreprenörer som befinner sig på samma arbetsplats så att olyckor undviks. Kunna visa upp skriftligt dokumenterade riskbedömningar på sina arbeten. Delta i säkerhetsarbete, till exempel genom att arbetsgivarrepresentant eller skyddsombud från entreprenör deltar i SSABs ordinarie skyddsgrupp eller lokal skyddskommitté. Ha arbetsledning närvarande på SSABs område som kan kommunicera på svenska eller engelska. Samma krav gäller underentreprenör. 4 Allmänna ordningsregler Vakten i huvudporten är bemannad dygnet runt, året om. För tillträde krävs ett av SSAB utfärdat ID-kort samt SSG ENTRE-pass. För bilar fordras dessutom särskilt bilpass 1) eller tillfälligt P-tillstånd/bilpass 2). Bilpasset ska fästas väl synligt på framrutan. Taxi får passera efter kontroll av gods och passagerare. Bilpass och IDkort utfärdas i vakten första arbetsdagen.

6 Företagsintern 6 av 15 För tillträde med fordon runt stålverk och valsverk krävs tillfälligt körtillstånd stålverk och valsverk 3) (det område som benämns röd zon ). Se exempel nedan. Det är inte tillåtet att medföra husdjur till kontor eller industriområde. Exempel på bilpass, tillfälligt P-tillstånd/bilpass samt tillfälligt körtillstånd stålverk och valsverk: 1) Bilpass 2) P-tillstånd/bilpass 3) Tillfälligt körtillstånd stålverk & valsverk 4.1 ID-kort Senast en vecka före ankomsten ska entreprenör lämna namnuppgifter till sin kontaktperson för samtliga personer som ska ha tillträde till området. Vid ankomst utfärdas sedan ID-kort i vakten där varje person uppger personuppgifter och företagsnamn samt blir fotograferad. ID-kortets giltighetstid är bunden till inköpsordern eller den tid som entreprenaden omfattar, dock högst 12 månader. Entreprenör ska alltid bära väl synligt ID-kort. ID- handlingar ska återlämnas till SSAB när uppdraget är slutfört. Om så inte sker tas en avgift ut för att täcka kostnaderna. SSAB förbehåller sig rätten att digitalt spara foto med namn i dataregister. 4.2 SSG ENTRE-pass Samtliga entreprenörer som utför arbete innanför grindarna ska ha genomgått SSGs säkerhetsutbildning ENTRE och kunna uppvisa giltigt ENTRE-pass som är personligt. Entreprenörföretag som anlitar underentreprenör är skyldig att upplysa denne om kravet. Då entreprenör följs av en ledsagare från SSAB gäller inte krav på ENTRE-pass.

7 Företagsintern 7 av 15 Utbildningen nås genom SSGs hemsida välj SSG Entre och sedan Registrera ditt företag. Efter registrering av företag och anställda erhålls användarnamn och lösenord för att kunna logga in. Det krävs godkänt i grundutbildning samt lokal utbildning för SSAB i. Vid frågor kring hur ett företag ansluter sig till ENTRE, hänvisas till SSGs support, tel eller e-post: 4.3 Lokal säkerhetsinformation Det är inte tillåtet att vistas på något arbetsställe utan att ha deltagit vid lokal säkerhetsinformation, kontakta SAMO för information om tid och plats. Övergripande säkerhetsutbildning kan i vissa fall erbjudas entreprenör som utför arbete över hela verket. 4.4 Alkohol och narkotika Införsel eller bruk av alkohol, narkotika och anabola steroider är förbjudet. Drogoch alkoholtester sker genom slumpvisa kontroller, vid misstanke samt vid olyckor och allvarliga tillbud. Vid slumpvis kontroll ringer vakten varvid personen är skyldig att infinna sig omgående. I övriga fall ska entreprenör säkerställa att egen personal alkohol- eller drogtestas, kontakta SAMO eller kontaktperson vid behov av mer information. Entreprenörer och underentreprenör med positivt svar vid alkohol/drogtest kommer att få sitt inpasseringstillstånd indraget. Information går till individens närmaste chef och kontaktperson vid SSAB. 4.5 Rökning Rökning är inte tillåtet i direkt anslutning till arbetsplatser/arbetsstationer och entréer inom en radie av 3 meter eller i gemensamma lokaler som kontor, matsalar, korridorer, omklädningsrum, toaletter, osv. Rökning inomhus får endast ske på markerade platser. 4.6 Personalutrymmen Uppställning av manskapsbodar sker efter anvisning från SSABs byggserviceavdelning. Vid tillstånd att använda SSABs personalutrymmen ska gällande ordningsföreskrifter följas. 4.7 Stöld Vakten ska omedelbart kontaktas vid misstanke om obehöriga på området eller stöldförsök samt vid konstaterad stöld. Polisanmälan utförs av drabbat företag.

8 Företagsintern 8 av Fotografering och filmning Det är förbjudet att fotografera eller filma på SSABs område. Tillstånd kan i undantagsfall utfärdas av SSABs säkerhetschef som kontaktas via vakten. 4.9 Personlig elektronisk utrustning Det är förbjudet att använda mobiltelefon och annan personlig elektronisk utrustning som till exempel MP3-spelare eller radio i hörselkåpor under körning av fordon, kranar, traverser och maskiner Personlig skyddsutrustning (PSU) Entreprenör ska förse sin personal med personlig skyddsutrustning som uppfyller arbetsställets krav. Entreprenör som befinner sig på arbetsplatsen eller passerar den är skyldig att bära av SSAB för arbetsstället föreskriven personlig skyddsutrustning. För information om lokala krav kontakta SAMO eller kontaktperson. Entreprenör ska ha hjälm med annan färg än vit då enbart SSAB-personal har vit hjälm. Entreprenörsföretagets namn eller logotyp ska synas på arbetskläderna. Det är obligatoriskt att använda CE-märkta skyddsglasögon på hela SSABs område, undantaget kontrollrum, kran- och fordonshytter, kontor, parkeringar samt anvisade gång- och cykelvägar. För vissa arbeten krävs ytterligare skyddsutrustning än den av SSAB föreskrivna, till exempel fallskydd. Entreprenör ansvarar för att kontrollera om ytterligare skyddsutrustning behövs. Skyddsutrustning bör planeras i samråd med kontaktperson, då SSAB tillhandahåller viss utrustning som till exempel gasvarnare. Om behov uppstår under arbetets gång, kontakta SAMO på arbetsstället Risker med särskilda krav Gas: Vid produktion av koks, råjärn och stål bildas masugns-, koks- och LD- gas. Dessa gaser innehåller kolmonoxid, en gas som inte märks men som är dödligt giftig. Masugnsgas och LD-gas kan vara helt luktfria. Koksugnsgas har en obehaglig lukt. Respektera gaslarm Se över behov av personburen gasvarnare, tillhandahålls av SSAB.

9 Företagsintern 9 av 15 Kranområden: Kranföraren har ofta dålig sikt och kan tappa last. Kranområden får inte beträdas om det inte krävs för arbetet. Ögonkontakt ska alltid tas med kranförare innan inträde. Det är förbjudet att gå under hängande last. Markerade gångvägar ska alltid användas i industrilokalerna. Höglyftande fordon och ledningsstråk: Inne på industriområdet finns ett antal platser där ledningstråk går över väg. I ledningarna kan finnas till exempel gas, el eller ånga varför påkörning kan leda till stora risker för explosion, brand eller elskada. Ledningsstråk har körts på vid flera tillfällen: Påkörning av oljeledning Nedkörning av ledningsstråk Brännskada: Inne på SSAB område finns risk för stänk och hetta från flytande råjärn, glödande koks och varma ämnen. Korrekt personlig utrustning måste alltid användas. Arbete på olika höjd: Vid intensiva arbetsperioder som till exempel sommarstopp förekommer ofta arbeten på olika höjd. Entreprenör ska säkerställa att löst material och verktyg inte kan falla ned på personer som arbetar på lägre nivå. Avspärrningar och skyltar ska respekteras. 5 Trafikregler 5.1 Allmänna trafikbestämmelser SSAB tar inte något ekonomiskt ansvar för eventuella skador utöver vad som gäller enligt de allmänna skaderättsliga principerna. Trafikolyckor och tillbud ska snarast anmälas till egen arbetsledning och vakten. Mobilanvändning samt alkohol- och drogpåverkan kontrolleras vid allvarliga tillbud och olyckor i trafiken. Vaktpersonalen har rätt att visitera fordon vid passage genom huvudporten eller vid färd inom verksområdet.

10 Företagsintern 10 av 15 Vägtrafiklagstiftningen gäller inom industriområdet för olika trafikfordon med nedanstående undantag: Trafik med motorfordon får endast ske på därför avsedda vägar. Särskild gång- eller cykelbana ska användas där sådan finns, se områdeskartan. Trafikant ska följa bevakningspersonalens anvisningar. 5.2 Hastighet Maximal tillåten hastighet inom industriområdet är 30 km/tim där inte lägre anges. Hastigheten ska anpassas efter omständigheterna, eftersom arbetsfordon eller hinder hastigt kan dyka upp. Mycket stort avstånd ska hållas till slaggtruck och dragare. 5.3 Parkering Bilar, motorcyklar, mopeder och cyklar får endast parkeras på anvisade platser. Inom vissa delar av industriområdet krävs särskilt parkeringstillstånd. Fordon eller gods får inte placeras närmare järnvägsräls än 2,2 m. Framkörning av gods för lossning vid arbetsplats är tillåtet, därefter ska fordon parkeras på anvisad plats. 5.4 Väjning Spårtrafik äger företräde framför annan trafik. Bommar och ljussignaler ska respekteras. Högerregeln gäller där inte ljussignaler, trafikskyltar och liknande anger annat. Traverser har företräde när fordon kör in i byggnader. Om fordon står still (parkerad) i byggnad är traversen väjningsskyldig. Fordon som kör in i byggnader ska vara utrustade med synlig rotationsblinker. 5.5 Trafik och miljö Tomgångskörning ska undvikas Vid läckage från fordon kontakta vakten eller i akuta situationer larma, tel Miljötillbud ska anmälas, kontakta SAMO eller kontaktperson. SSAB har en plan för åtgärder mot diffus damning som ska beaktas vid till exempel lastning eller lossning. För information kontakta SAMO eller kontaktperson.

11 Företagsintern 11 av 15 6 Olyckor och tillbud 6.1 Om en olycka inträffar Vid arbetsolyckor, allvarliga tillbud (risk för personskada) och miljöolyckor ska arbetet omedelbart avbrytas och SAMO samt egen arbetsledning ska kontaktas omgående för utredning innan arbetet återupptas. Vakten ska larmas vid olycksfall, brand och utsläpp till miljö inom SSAB. Det är endast vakten som får larma SOS-alarm. Vakten fungerar som sambandscentral vid olyckor och dirigerar räddningstjänsten så de snabbt kan hitta till rätt plats inne på området. 6.2 Utredning och rapportering av olycksfall och tillbud Entreprenör svarar för arbetsskadeanmälan/tillbudsanmälan till myndigheter för sina anställda. Utredningar och arbetsskadeanmälningar ska omgående skickas till SSABs företagshälsovård via SAMO eller kontaktperson. Utredning av allvarliga olycksfall och allvarliga tillbud ska ske i samverkan med SSABs företagshälsovård. Checklistor ( Vi arbetar säkert ) i fickformat finns tillgängliga i vaktens reception samt hos SAMO eller kontaktperson. Checklistorna omfattar: Anteckningsblad för riskobservation, tillbud, olycksfall och miljö 30-sekundersanalys 6.3 Första hjälpen utrustning Entreprenör ska tillhandahålla första hjälpen utrustning för sina anställda. Entreprenör har rätt att begära visning av övrig första hjälpen utrustning som till exempel nödduschar innan arbetet påbörjas. Om SSABs utrustning har använts ska SAMO informeras om detta omedelbart.

12 Företagsintern 12 av 15 7 Arbetstillstånd och arbetsmiljöplan Arbetstillstånd ska alltid utfärdas för tillfälliga arbeten med risker. I vissa fall kan en arbetsmiljöplan ersätta arbetstillstånd. Entreprenör är skyldig att medverka vid utfärdande av arbetstillstånd samt har rätt att begära att ett arbetstillstånd skrivs. Ofta har flera personer på ett arbetsställe rätt att utfärda arbetstillstånd, kontakta SAMO eller kontaktperson. Vid utfärdande av arbetstillstånd utför SSAB och entreprenör en gemensam riskbedömning av arbetet, tar fram åtgärder för riskerna samt besöker arbetsstället tillsammans. Arbetstillstånd ska utfärdas före arbetet påbörjas och är giltigt under 24 timmar eller veckovis. Veckovis utfärdat arbetstillstånd ska medtagas varje dag. Efter slutfört arbete ska entreprenör meddela utfärdaren, städning av arbetsplatsen kontrolleras och arbetstillstånd signeras, varvid det upphör att gälla. 8 Arbeten med särskilda krav 8.1 Avspärrning Entreprenör ansvarar för att ändamålsenlig avspärrning utförs eller finns på plats då det finns risker för personal i närheten, till exempel vid fallrisk, hängande last, risk för nedfallande föremål, risk för kontakt med el eller rörliga maskindelar och liknande. Vid alla lyft och takarbeten ska området under spärras av och avspärrningen ska vid behov förses med vakt. SAMO ska informeras när avspärrning utförs. Avspärrningen ska finnas kvar och vara i gott skick så länge risken finns kvar. Avspärrningen ska förses med skylt som beskriver arbetet och risken innanför avspärrningen. Avspärrningsmaterial tillhandahålls av SSAB, kontakta SAMO. 8.2 Bryt och lås Bryt och lås ska alltid utföras innan arbete med utrustning som kan skada genom till exempel rörelse, el eller tryck. Entreprenör ska kontrollera att bryt och lås är utfört innan arbete påbörjas samt medtaga eget lås vid behov. Det är förbjudet att ta bort någon annans lås. 8.3 Elektriska arbeten Det är inte tillåtet för entreprenör att göra anslutningar, omkopplingar, brytningar eller andra elektriska arbeten utan tillstånd, kontakta SAMO. Vid arbetets slut ska anläggningen säkerställas innan bryt- och lås upphävs. Eventuella kapslingar som demonterats ska återställas. Vid arbeten i driftrum gäller särskild instruktion, kontakta SAMO.

13 Företagsintern 13 av 15 Vid arbete på starkströmsanläggningar gäller att: Entreprenör ska utse egen elsäkerhetsledare och vid behov även elsäkerhetsman. Före spänningssättning ska anläggningen godkännas och kontrolleras, kontakta SAMO. All personal ska utrustas med flamskyddade kläder. 8.4 Heta arbeten och brandfarlig vara På alla tillfälliga arbetsplatser där heta arbeten ska utföras krävs tillstånd för heta arbeten samt arbetstillstånd. Alla som utför heta arbeten (till exempel svetsning, skärning, uppvärmning) ska kunna uppvisa att de har godkänd utbildning för heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningen. Heta arbeten får aldrig utföras i närheten av brandfarlig vara utan speciellt tillstånd från SSAB. Lagring av acetylen, gasol- eller andra gasflaskor kräver också tillstånd. Större gaspaket ska placeras så att de kan köras ut snabbt vid brand. Svetskärror får inte ställas inom det normala arbetsområdet för en travers eller transporteras på släp efter motorfordon. För tillstånd och kontakt med lokal föreståndare för brandfarliga varor, kontakta SAMO. 8.5 Brandskydd Entreprenör ska tillhandahålla och ansvara för brandmateriel för egen verksamhet. SAMO ska kontaktas: Vid frågor om brandskydd eller räddning. Om SSABs brandsläckningsutrustning har använts (omedelbart). Innan arbete påbörjas i utrymmen som är skyddade med automatiskt brandlarm och släckanläggning. Till- och frånkoppling utförs endast av SSABs personal. 8.6 Lyft SAMO ska hållas informerad inför och under lyftarbetet. Entreprenör som ska använda extern lyftinrättning, mobilkran, grävmaskin utrustad för lyft och liknande på SSABs område ska kunna uppvisa giltigt besiktningsintyg. Förare av skylift och mobil arbetsplattform ska kunna uppvisa giltigt förarbevis. Det är inte tillåtet att använda SSABs lyftanordningar och lyftredskap utan tillstånd, kontakta SAMO. 8.7 Anslutning till rörsystem Det är inte tillåtet för entreprenör att göra anslutningar till SSABs rörsystem utan tillstånd, kontakta SAMO.

14 Företagsintern 14 av Grävning i mark Före grävning ska entreprenör förvissa sig om att rör, elkablar etc. som kan finnas i mark där grävningsarbete ska utföras inte skadas enligt särskild instruktion, kontakta SAMO. SAMO ska även kontaktas vid misstanke om förorenad mark, till exempel oljeförorening. 8.9 Sprängningsarbete Sprängningsarbete är inte tillåtet på SSABs område utan tillstånd. Bara sprängare med licens har rätt att utföra sprängningar och handha material. Entreprenör ska: Kontakta SSABs säkerhetschef via vakten och anmäla när och hur sprängämnen ska levereras in på SSABs område. Kontakten ska tas minst en vecka innan leveransen sker. Skicka kopia på polistillstånd för sprängning till SSABs säkerhetschef. Genomföra en skriftligt dokumenterad riskbedömning inför varje sprängningsinsats i samarbete med SSAB, kontakta SAMO eller kontaktperson. Meddela SAMO och vakten inför sprängningsinsatsen. SAMO ska informeras om när, var och på vilket sätt sprängningen ska utföras. 9 Ordning och reda Entreprenör är skyldig att under arbetets gång hålla arbetsplatsen städad så att material, verktyg och avfall inte hindrar verksamheten eller utgör risk för olycksfall som snubbling, halkning, fallande föremål samt brand. Sopor och skrot ska läggas på av SSAB anvisad plats. Vid arbetets slut ska entreprenör städa arbetsplatsen och forsla bort allt sitt material/utrustning. Sker inte detta kommer en avgift att tas ut för att täcka kostnaderna. Då arbetstillstånd finns och/eller vid arbete på hög höjd är entreprenörens arbetsledning skyldig att tillsammans med SSAB besiktiga arbetsplatsen efter arbetet. 10 Kemiska produkter Entreprenör ska på begäran kunna lämna en förteckning över alla kemiska produkter som har förts in på SSABs område. Inför ett arbete ska entreprenör kunna uppge vilka kemiska produkter man planerar att använda.

15 Företagsintern 15 av 15 Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga elektroniskt eller i pappersform. SAMO ska informeras om användning av kemiska produkter kan medföra risker för andra som befinner sig på arbetsplatsen. 11 Hantering av avfall Då det inte är avtalat att entreprenör själv tar hand om sitt avfall gäller SSABs regler för avfallshantering. Allt avfall ska källsorteras och lämnas på anvisad miljöstation eller i miljöbod. Felaktigt källsorterat avfall orsakar extrakostnader vilka kan komma att debiteras entreprenör. Kontakta SAMO eller kontaktperson vid frågor om avfallshantering och visning av miljöstation och miljöbod. Det går även bra att kontakta Merox avfallsjour tel

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSABs anläggning i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSABs anläggning i Oxelösund Instruktion Företagsintern 1 av 17 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2015-09-03 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Johansson, Per Y 2015-09-03 2018-09-03 Kontakt Växel: 0155-25

Läs mer

Författare Datum Arkiveringstid Sandeck, Annika år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lankinen, Timo

Författare Datum Arkiveringstid Sandeck, Annika år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lankinen, Timo Instruktion 31298/26.0 Företagsintern 1 av 8 Författare Datum Arkiveringstid Sandeck, Annika 2017-04-06 10 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lankinen, Timo 2017-03-31 2020-03-31 Vägtrafik och

Läs mer

Sekretessmärkning. Företagsintern 1 av 10. Författare Datum Arkiveringstid Hultman, Sören år

Sekretessmärkning. Företagsintern 1 av 10. Författare Datum Arkiveringstid Hultman, Sören år Instruktion 109631/9.0 Företagsintern 1 av 10 Författare Datum Arkiveringstid Hultman, Sören 2017-04-05 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Branteryd, Kristina 2017-03-31 2020-03-31 Arbetstillstånd

Läs mer

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK LARMNUMMER 0650-288 88 Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK Viktig information för alla besökare! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Jag har mottagit den personliga skyddsutrustningen i bilaga 1.1. Jag har fått information om när den ska användas Jag är personligen ansvarig för att utrustningen

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 1 2014.05 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter LARMNUMMER 0650-288 88 Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter VID IGGESUNDS BRUK IGGESUNDS BRUK SKÄRNÄS STRÖMSBRUK VIKTIG INFORMATION FÖR ALLA! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen

Läs mer

AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA.

AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. Innehållsförteckning 1 VÄLKOMMEN TILL NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST Version: 2013-02-27 2(6) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer. För

Läs mer

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar Syfte med dokumentet Detta dokument fastställer de arbets- och miljökrav som en entreprenör/leverantör och underleverantör (kallad E) som arbetar på uppdrag av Käppalaförbundet skall känna till. Det gäller

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Arbetsmiljöplan Mark. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Mark. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn F21 Luleå Nybyggnad av vajerhinder Besöksadress till byggplatsen F21 Luleå flygplats Byggherrens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014-06-23 till 2014-08-01

Läs mer

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR INNEHÅLL 1 BEHÖRIGHET SID 1 VID AKUT BEHOV AV HJÄLP: RING 112 2 ANMÄLAN SID 3 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S Sida 1(9) -chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15 Syfte Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö. Ansvar För att rutinen efterlevs

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar Säkerhets- & ordningsföreskrifter för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar 1 Vid akut behov av hjälp: Ring 112 2 Innehåll 1 Behörighet Sid 4 2 Anmälan Sid 6 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet.

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 1 (5) Vår arbetsmiljö En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt mål är skadefria

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013

SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 SKYDDS- och ORDNINGSREGLER SWEDEN ROCK FESTIVAL 2013 Ackreditering All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet. Medtag giltig legitimation och anmäl dig i incheckningen

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet

Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet Allmänna ordningsregler Samtliga besökare skall anmäla sig vid receptionen och hämtas där av besöksmottagaren. Rökning är förbjudet inom

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Projektnamn Arbetsmiljöplan Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer ev. uppdragstagares namn Uppdragstagarens telefonnummer

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2013-03-28 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Bilaga 1.4 Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler (dat.2013-12-18) Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler för Omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid.

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid. Dokumenttyp Verksamhetsområde Instruktion 1 (10) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Stefan Halldén Tfn: 08-4100 26 John Boldt-Christmas 2015-0-06 2 (10) 1. Inledning Hagalund är Sveriges största

Läs mer

Process Sida 1(10) SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15

Process Sida 1(10) SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15 Process Sida 1(10) -chef, Mikael Lekbeck 2015-01-20 2010-11-15 Syfte Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö. Ansvar För att rutinen

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Säkerhetsregler Gävle Hamn

Säkerhetsregler Gävle Hamn 2012-07-01 Säkerhetsregler Gävle Hamn Innehållsförteckning Terminalkarta 3 Samordningsansvaret 4 5 Allmänna säkerhetsregler 6 Trafikregler 7 Vid arbeten i Gävle Hamn 8 9 Behörighet och passerkort 10 11

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET

VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET Till entreprenörer eller tillfälligt anställda på VA-enheten i Svedala VÄLKOMMEN TILL SVEDALAS VA-ENHET 1 VÄLKOMMEN TILL VA-ENHETEN I SVEDALA Vi vill i denna folder göra dig som entreprenör eller tillfälligt

Läs mer

Mälarenergi AO Vatten

Mälarenergi AO Vatten UTFÄRDARE Lindkvist Anna Allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter Kungsängsverket ANDRA DOKUMENT G000-BC000 Kompletterande elsäkerhetsanvisning UTFÄRDAT DATUM 2016-03-02 REVISIONSINTERVA LL 1 år ISO

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Entreprenadarbete på Scania

Entreprenadarbete på Scania Entreprenadarbete på Scania Du som är Entreprenör eller som arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av våra regler samt en kartskiss

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen

Arbeta säkert i Energihamnen LARMVÄGAR BRAND 1. Rädda människoliv. 2. Larma Räddningstjänsten via 112. 3. Informera Skarviksporten på 031-368 75 05 att du larmat Räddningstjänsten. 4. Påbörja släckningsarbetet. RÄDDA LARMA SLÄCK Arbeta

Läs mer

ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB

ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 SYFTE... 1 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 1 4 DEFINITIONER... 1 5 SKYLDIGHETER OCH ANSVAR... 1 6 ALLMÄNNA KRAV... 1 6.1 UTBILDNING/INFORMATION...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB

Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB Generella regler för verksamheten på byggarbetsplatsen Konkreta ordningsregler för arbetet på byggarbetsplatsen De generella reglerna för Specialistmålarna

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB

ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB ENTREPRENÖRSANVISNINGAR SUNPINE AB Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 4 DEFINITIONER... 5 SKYLDIGHETER OCH ANSVAR... 6 ALLMÄNNA KRAV... 6. UTBILDNING/INFORMATION... 6.2

Läs mer

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012 Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan 2 (11) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTNAMN 4 ADRESS

Läs mer

Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken

Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken Välkommen till Vattenfall AB Heat Drefviken Denna information hjälper dig som entreprenör och dina medarbetare att kunna arbeta säkert i våra anläggningar. Informationen nedan utgör komplement till den

Läs mer

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER STYRDOKUMENT Dnr V 2016/294 REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid

Läs mer

Leveranser till NKS Projekt: Nya Karolinska Solna (NKS)

Leveranser till NKS Projekt: Nya Karolinska Solna (NKS) Leveranser till NKS Projekt: Nya Karolinska Solna (NKS) Produktion Revideringshistorik Rev. nr Datum Notering Upprättad av Granskad av Godkänd av 1 101206 Eliasson K Dokument placering: Leveranser till

Läs mer

Mariebergs Förskola Futurum Fastigheter AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Futurum Fastigheter AB 019-767 91 00

Mariebergs Förskola Futurum Fastigheter AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Futurum Fastigheter AB 019-767 91 00 Arbetsmiljöplan ByggDialog Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Mariebergs Förskola 2015-09-10-2016-08-31 Besöksadress till byggplatsen Drottning Kristinas Väg 4 Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN. Påbyggnad för personaldel. Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN. Påbyggnad för personaldel. Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN Påbyggnad för personaldel Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FALKENBERG 2014-10-20 SF BYGGKONSULT FALKENERAREVÄGEN 42 311 36 FALKENBERG Innehållsförteckning

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Construction Sverige AB och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Giltig fr.o.m. 2014-07-03 1(6) Denna skrift innehåller information för att kunna utföra ett säkert arbete vid Övik Energis produktionsanläggningar.

Läs mer

Arbeta säkert på Forsmark

Arbeta säkert på Forsmark Arbeta säkert på Forsmark Viktiga telefonnummer Riktnummer 0173 SOS Alarm 112 Bevakningscentralen, larm 822 22 Bevakningscentralen 811 22 Växel 810 00 Huvudentré 812 59 Brandstation förman 812 55 Kontrollrum

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Steg 2 Arbetsmiljöintroduktion

Steg 2 Arbetsmiljöintroduktion Södra Cell Värö Arbetsmiljö- och miljöinformation till entreprenörer Steg 1 SSG Entré Steg 2 Arbetsmiljöintroduktion SCV Steg 3 Information om uppdraget Arbetsmiljö- och miljöinformation Södra Cell Värö

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

SKYDDSINFORMATION. För anställda, entreprenörer och besökare vid någon av VA SYDs pumpstationer. Vid brand eller olycksfall ring 112.

SKYDDSINFORMATION. För anställda, entreprenörer och besökare vid någon av VA SYDs pumpstationer. Vid brand eller olycksfall ring 112. SKYDDSINFORMATION För anställda, entreprenörer och besökare vid någon av VA SYDs pumpstationer. Vid brand eller olycksfall ring 112. VA SYD är ett kommunalförbund i sydvästra delen av Skåne, som idag

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Välkommen till oss på Martin & Servera

Välkommen till oss på Martin & Servera Välkommen till oss på Martin & Servera Bästa besökare, du som besöker någon av Martin & Serveras anläggningar berörs praktiskt av de regler som gäller hos oss. Det gäller oavsett om du är entreprenör,

Läs mer

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014 1(15) Upprättat av: Arne Grundberg Granskat av: Gun Eriksson Fastställd av: Lars H Ericsson Gäller fr o m 2014-09-01 Tom 2014-12-13 sinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund

Läs mer

07.4 Arbetsmiljöplan, 2012-06-29 Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur. Ombyggnation för Polisen. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

07.4 Arbetsmiljöplan, 2012-06-29 Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur. Ombyggnation för Polisen. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 07.4 Arbetsmiljöplan Projektnamn Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur Ombyggnation för Polisen Besöksadress till byggplatsen Östra Kyrkogatan 1, Arvidsjaur. Byggherrens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Läs mer

2012-12-03 Tills vidare S2 Värmeverket/Askersund/Sverige

2012-12-03 Tills vidare S2 Värmeverket/Askersund/Sverige VATTENFALL HEAT SWEDEN OPERATIONS Verksamhet Säkerhet-Hälsa-Miljö DMS 1002413952:6 Handläggare Christer Gustafson Granskat av Stefan Karlsson Godkänt av Berit Sanded Giltig från Giltig till S-klass Anläggning/Ort/Land

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Besöksadress till byggplatsen Hästholmen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Läs mer

ARBETSMILJÖ. Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering

ARBETSMILJÖ. Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering 2015-10-14 1(6) Iggesunds Bruk Rutiner vid utredning av arbetsolycksfall, 0-skador, färdolycksfall, arbetssjukdom, tillbud och riskobservationer. Händelserapportering Det är av yttersta vikt att alla arbetsmiljöhändelser

Läs mer

SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1

SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1 SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT OM SAMORDNINGSANSVARET... 3 2 SAMORDNING PÅ TERACOM SWEDEN... 3 3 BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE PÅ TERACOM SWEDENS ANLÄGGNINGAR... 3 4 SAMORDNING PÅ UPPDRAG

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Utdrag ur Bevakningshandbok

Utdrag ur Bevakningshandbok Sid 1 (5) Utdrag ur Bevakningshandbok Version 1.2 Sid 2 (5) Bevakningsriktlinjer LKAB sätter säkerheten först. Därför ska LKABs bevakning medverka till att stärka skyddet för liv och hälsa för medarbetare,

Läs mer

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan.

Hela dokumentet omarbetat för att harmonisera med arbetsmiljöplan. Strategiskt Dokumentnummer 2885 Version 5.0 Fastställt: 2015-11-01 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Fredriksson Ronny, SHT Handläggare: Linhammar Sofia, SHT Förändringar från senaste

Läs mer

07.2 Underlag arbetsmiljöplan

07.2 Underlag arbetsmiljöplan 07.2 Underlag arbetsmiljöplan Projektnamn Installation boendesprinkler Turistbyrån och Norra skolan, Östersund Besöksadress till byggplatsen Turistbyrån: Rådhusgatan 44, Östersund Norra skolan: Residensgränd

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 1 2014.05 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

Lyftanordningar och Lyftredskap - Användning på Perstorp Oxo

Lyftanordningar och Lyftredskap - Användning på Perstorp Oxo Innehållsförteckning Lyftanordningar - Undersökning och riskbedömning - Krav på utrustning - Utbildning Kranlyft - Roller och ansvar vid kranlyft - Signaler och tecken Appendix 1. Definitioner av olika

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Vargskinnets samfällighetsförening. Uppgifter om Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås BESÖKSADRESS TILL ARBETSPLATSEN.

Arbetsmiljöplan. Vargskinnets samfällighetsförening. Uppgifter om Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås BESÖKSADRESS TILL ARBETSPLATSEN. Uppgifter om i Västerås BYGGHERRE c/o Per Wahlström Högviltsvägen 37 722 42 Västerås BYGGHERRENS KONTAKTPERSON Namn Telefon Fax E-post PROJEKTERING Per Wahlström 070-6862857 pewa2711@gmail.com Organisation

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet Hudiksvall Besöksadress till byggplatsen Gymnasievägen 4A, Hudiksvall Byggherrens namn Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Fasighetsavdelningen

Läs mer

Instruktioner för byggnadsställningar hos SSAB EMEA AB, Oxelösund

Instruktioner för byggnadsställningar hos SSAB EMEA AB, Oxelösund Instruktion 213413/3.0 Företagsintern 1 av 9 Författare Datum Arkiveringstid Collings, Hugh 2017-02-20 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Branteryd, Kristina 2017-01-31 2020-01-23 Instruktioner

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande reinvesteringsarbeten Trafikinformationsutrustningar

Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande reinvesteringsarbeten Trafikinformationsutrustningar BLANKETT 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Lindström Lars ILmi TRV2014/ 5554 Dokumenttitel Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer