ENTREPRENÖRS- REGLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTREPRENÖRS- REGLER"

Transkript

1 Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder för AVEBE. Våra produkter som tillverkas bland annat på Stadex i Malmö levereras till slutanvändare i hela världen. Vi är därför mycket noga med livsmedelssäkerheten inom vår organisation och vi förväntar oss samma omsorg från de entreprenörer vi valt att samarbeta med. Dessa föreskrifter beskriver de regler som gäller vid arbete inom vårt företag för bibehållen livsmedelssäkerhet för våra produkter. De innehåller också våra regler för säkerhet och miljö som uppställts för att alla skall kunna vara trygga i sin arbetsmiljö och att påverkan på omgivningsmiljön skall bli så liten som möjligt. Reglerna finns upprättade för att bidra till en hög säkerhet inom anläggningen och säkerställa fullt skalskydd.genom att följa svenska krav och fokusera på kvalitet och hållbarhet bygger Stadex förutsättningarna för långsiktig lönsamhet och bedriver ett ambitiöst säkerhets- och hållbarhetsarbete vilket bidrar till produkter av högsta kvalitet. Ronny Olsson, VD Arbetet med säkerhet, arbetsmiljö, miljö och livsmedelssäkerhet intar en framträdande plats i företagets verksamhet. Till AB Stadex egen personal ges, både vid anställningen och fortlöpande särskild information och utbildning om dessa regler. Denna folder har utarbetats för att också entreprenörerna och deras anställda skall kunna erhålla information om de regler som gäller vid AB Stadex. Detta för att åstadkomma en säker och god arbetsmiljö, förebygga de risker för ohälsa, olycksfall, brand och yttre miljöskada, som kan vara förbundna med förhållanden på arbetsplatsen och förutsättningar för arbetets utförande. Innan Du börjar Ditt arbete på AB Stadex är Du skyldig att ta del av reglerna i denna folder och att noga efterleva dessa under Ditt arbete samt instruera dina anställda och säkerhetsställa att de följer alla överenskomna regler. Till dessa regler följer även en säkerhetsutbildning utförd av AB Stadex personal. Vid gemensamt arbetsställe inom AB Stadex är AB Stadex samordningsansvarig. AB Stadex regler skall följas och anvisningar som lämnas av arbetsledning skall noga beaktas. AB Stadex skall bevaka att entreprenören följer dessa.

2 Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 2(7) 1. Allmänt Receptionen Innan du påbörjar Ditt arbete på AB Stadex, måste du skriva in dig i receptionen och därmed erhålla tillstånd att vistas i/på ABStadex lokaler/område. Inga entreprenörer får vistas i/på AB Stadex lokaler/område utan registrering och godkännande i receptionen. Entreprenörer som erhållit passer kort skall vid alla tillfälle stämpla in och ut sig enligt given instruktion. Passerkort är personliga och skall behandlas som värdehandling, Endast en person kan registreras per paserkort och eventuella medföljande entreprenörer måste passera reception för inskrivning och erhållandet av besöksbricka. 1.1 Dessa regler innehåller AB Stadex villkor för entreprenörer när det gäller säkerhet, arbetsmiljö, brandskydd livsmedelssäkerhet, hygien samt yttre miljö. 1.2 Reglerna kompletterade med eventuella andra villkor eller överenskommelser skall skriftligen vara reglerade i avtal eller andra köpehandlingar för entreprenadarbeten. 1.3 Definitioner Med beställare avses: AB STADEX Kopparbergsgatan 31, MALMÖ, Tel.: 040/ , Fax: 040/ , AB Stadex som i det följande kallas beställaren Entreprenör, underentreprenör, leverantör, personal från myndigheter, som utför arbete inom Stadex område på uppdrag av Stadex eller i egen regi Underentreprenör kallas den som utför entreprenad åt entreprenören Person utsedd av Stadex att övervaka entreprenörens arbete (beställaren om inget annat anges) Stadex område: Varje område som tillhör eller används av Stadex Särskilt arbetsställe Entreprenörens verksamhet är geografiskt klart avgränsat och kan ej påverka övrig verksamhet Gemensamt arbetsställe Entreprenörens och beställarens verksamhet utgörs av ej klart avgränsade geografiska områden Transportmedel/-materialredskap för förflyttning av material eller personer. Hit räknas t ex fordon och lyftanordningar. INNAN DU PÅBÖRJAR DITT ARBETE Säkerhetsgenomgång Alla som skall utföra arbete inom Stadex område måste dessförinnan ha fått en genomgång av säkerhetsrutinerna av AB Stadex. Omfattningen anpassas till aktuellt arbete. Entreprenören måste om tillämpligt tillhandahålla en riskanalys och en arbetsbeskrivning samt en arbetsmiljöplan till din AB Stadex kontakt. Din AB Stadex kontakt måste försäkra sig om att riskanalysen är korrekt innan arbetet kan påbörjas. AB Stadex QESH-avdelning kan också bistå om experthjälp behövs med att identifiera arbetsmoment och bedöma eventuella risker. Din AB Stadex kontakt har samordningsansvaret för skyddsåtgärder om inget annat avtalas. En samordningsplan måste tas fram som täcker detaljer kring ansvarsfördelning kring allmänna skyddsåtgärder som t.ex. ställningar, avspärrningar av arbetsplatsen etc. Utsedd ansvarig kan således antingen vara en entreprenör eller en AB Stadex anställd. Utsedd ansvarig måste ha relevant erfarenhet, befogenhet och kunskap att utföra det arbete på ett arbetsmiljösäkert sätt. Alla instruktioner som har överenskommits med AB Stadex representant måste efterlevas.

3 Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 3(7) 2 Ansvar 2.1 På särskilt arbetsställe har entreprenören ansvaret för samordningen av arbetsmiljöfrågorna. 2.2 Om flera entreprenörer finns inom särskilt arbetsställe utses total- eller huvudentreprenör till samordningsansvarig. 2.3 Entreprenadarbetet skall bedrivas i enlighet med svenska lagar, författningar, föreskrifter och avtal samt beställarens regler. 2.4 Entreprenören skall lämna beställaren uppgifter om de särskilda faror arbetet kan medföra för anställda hos andra arbetsgivare samt för annans egendom. 2.5 Beställaren har samordningsansvaret för skyddsåtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 3 6 och 7, om ej annat avtalats. 2.6 Entreprenören skall skaffa information om de bestämmelser som gäller och se till att dessa efterföljs. 2.7 Entreprenörens ansvar är, där ej annat överenskommits, att hans anställda instrueras och följer de regler som gäller. 2.8 Entreprenören skall som arbetsgivare se till att hans anställda har den yrkesskicklighet som behövs för arbetet och har god lokalkännedom. 2.9 Entreprenören ansvarar för att all utrustning fyller ställda krav ur produktsäkerhet- säkerhets- och skyddssynpunkt eller krav som på annat sätt är reglerade i lagar och förordningar Anlitar entreprenören underentreprenörer, skall detta anmälas till beställaren. Entreprenören svarar gentemot beställaren för anlitade underentreprenörer Beställaren ansvarar inte för personliga tillhörigheter hos entreprenörens anställda Alla inträffade olycksfall och tillbud skall rapporteras in till AB Stadex. 3 Försäkringar 3.1 Entreprenören skal ha erforderliga arbetsmarknads- och trygghetsförsäkringar för sin personal. 3.2 Entreprenören skall ha allmän ansvarsförsäkring för sin verksamhet. 3.3 Entreprenören skall ha sedvanliga försäkringar för utfört arbete samt för sina fordon, maskiner och sin övriga egendom, t ex brand- och brandavbrotts- samt maskin- och maskinavbrottsförsäkring. 4 In- och utpassering 4.1 Särskilda föreskrifter gäller för godstransporter inom området Lastbilar med tippflak får ej framföras på Stadex område med flaket i upphissat läge. Motsvarande gäller för bulkbilar med tippchassi eller liknande fordon Transport av last med kranbil, mobila kranar eller dylikt, på byggplatsen eller på tillfartsvägarna får endast ske efter samråd med projektansvarig. 4.2 Har tillstånd givits att köra in på området, kan visitering av fordonet ske av beställaren. 4.3 Beställaren tar inget ekonomiskt ansvar för skada på fordon, vilket med eller utan tillstånd införts på området, om inte skadeståndsskyldighet föreligger enligt lag. 4.4 Parkering endast på anvisade platser om inte annan överrenskommelse skett med beställaren. 4.5 Max hastighet på området är 20km/h

4 Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 4(7) 5. Arbetstider 5.1 Entreprenören skall se till att hans personal håller föreskrivna arbetstider. 6. Säkerhet och skydd 6.1 Varsel väst/kläder, skyddsskor, hjälm, och skyddsglasögon är obligatorisk inom AB Stadex område i Orange säkerhetszon. Entreprenörer ansvarar att själva tillgodose. 6.2 Entreprenadverksamheten skall bedrivas så att den inte utgör någon fara för person eller egendom. 6.3 Entreprenören skall bedriva skyddsverksamheten på det sätt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter m.m. anger. 6.4 Entreprenören och hans arbetsledare skall se till att hans anställda följer arbetsmiljölagstiftningen samt lokala bestämmelser. 6.5 Det är nödvändigt att entreprenören och hans personal i frågor om skydd och säkerhet samarbetar med andra entreprenörer på arbetsplatsen samt med beställarens arbetsledning och övrig personal. 6.6 Byggnadsställningar skall vara utförda enligt AV s föreskrifter samt övriga tillämpliga instruktioner för ställningar. 6.7 Entreprenören svarar för skyddsanordningar m m. enligt arbetsmiljölagens bestämmelser. Vid överrenskommelse kan säkerhetsutrustning lånas av beställaren. 6.8 Om entreprenören använder beställarens lyftanordning, lyftredskap, transportanordning e dyl skall både såväl beställaren som entreprenören och hans personal förvissa sig om att anordningen/redskapet ur skyddssynpunkt är tillförlitligt samt lämpligt för avsett ändamål innan det används. Om fel uppstår eller observeras skall dessa snarast anmälas till beställarens ombud. 6.9 Rökning är endast tillåtet på utmärkta rökrutor inom området 6.10 Alkohol och droger Inget arbete på AB Stadex är tillåtet att utföras under påverkan av alkohol eller droger. Beställaren har rätt att avvisa entreprenör vid misstanke av alkohol eller drogpåverkan. Alkohol och droger får ej införas på AB Stadex område Beställaren har rätt att med omedelbar verkan avbryta samarbetet med entreprenören om föreskrivna anvisningar inte följs. 7. Allmän ordning 7.1 Då arbeten utförts i närhet av pågående drift skall entreprenören och hans personal driva arbetet så att de inte hindrar eller försvårar samtidiga arbeten på platsen. Sådana arbeten skall planeras i samarbete med beställaren. Entreprenören och hans personal skall upprätthålla sin del av den allmänna ordningen som gäller för arbetsplatserna Fotografering inom området är förbjuden. Ansökan om industrifotografering skall göras hos beställaren och kan endast godkännas av ledningsgruppsmedlem. 8. Brandskydd 8.1 Entreprenören och hans arbetsledning är skyldig att informera sig om gällande brandskyddsregler 8.2 Följande regler för heta arbeten skall följas:. - Säkerhetsreglerna och säkerhetsföreskrifterna som anges i SBS "Brandfarliga heta arbeten". - Beställarens lokala säkerhetsregler för heta arbeten. - Tillstånd för heta arbeten utfärdas av beställaren. - Entreprenör skall ha giltigt Heta arbete certifikat att uppvisa 8.3 Entreprenören svarar själv för den brandmateriel som kan behövas för hans verksamhet. 8.4 För att höja brandberedskapen kan entreprenören i vissa fall låna brandredskap av beställaren. Lånad materiel skall återställas i föreskrivet skick.

5 Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 5(7) 8.5 Om brand- eller gaslarm utlöser under pågående arbete skall entreprenören omedelbart avbryta sitt arbete och bege sig till uppsamlingsplatser och invänta vidare besked. 9 Brand-, miljö- och hälsofarliga ämnen 9.1 Brand-, miljö- och hälsofarliga ämnen får inte införas eller lagras på fabriksområdet annat än efter godkännande av beställaren. 10 Renhållning och städning m.m Normalt återkommande städning och renhållning inom industriområdena sköts av beställarens personal. Om inte annat särskilt överenskommits, svarar entreprenören för städning och renhållning på de platser inom företagets anläggningar, där entreprenören utfört arbete. Entreprenören och hans arbetsledning skall se till att god ordning och renlighet råder på arbetsplatsen. Avfall från arbetsplatsen skall efterhand bortforslas eller efter källsortering enligt beställaren källsorteringssystem läggas i för ändamålet avsedda behållare/containrar. Entreprenören skall också följa beställarens bestämmelser rörande hantering och förvaring av farligt avfall. Om detta ej sker, har beställaren rätt att på entreprenörens bekostnad städa. 11. Lån av materiel och utrustning m.m Anslutningar för elkraftuttag får endast ske till avsedda centraler. Omkoppling av elanslutningar som tillhör distributionssystemet för byggelkraft får endast göras av beställarens behöriga personal Specialverktyg eller verktyg som finns på beställarens verkstad, kan först efter godkännande av beställarens ombud lånas Entreprenören har redovisningsansvar för av honom och hans personal lånade verktyg, redskap och annan materiel. Förekommen eller vanvårdad sådan utrustning debiteras Personlig skyddsutrustning tillhandahålles och bekostas av entreprenören. 12. Entreprenadarbete 12.1 Arbetstillstånd erfordras för arbeten på AB Stadex Entreprenörer, som använder utländsk arbetskraft, skall iaktta de bestämmelser och arbetsvillkor som gäller för utländska arbetare i Sverige. Det åligger entreprenören att själv ordna erforderligt arbets- och uppehållstillstånd Om övertidsarbete måste tillgripas skall detta meddelas Beställarens ombud El-arbeten är enbart tillåtet att utföras av en auktoriserad/certifierad elektriker med behörighet för det specifika arbetet Vid arbete som innebär ingrepp i processystem skall särskild uppmärksamhet iakttagas för undvikande av kontamination av våra produkter. Detta kan t e x gälla vid svetsning, borrning, kapning av rör/ventiler, då risk för att metallspån eller dylikt hamnar i utrustningen. En dialog med ansvarig beställare skall alltid ske före sådant ingrepp Entreprenör som utför El arbete skall se till att all portabel och transportabel el utrustning 400/230 volt somansluts till AB Stadex el uttag skall vara el säkerhets testad och godkänd 13. Sekretess 13.1 Entreprenör och dennes anställda äger ej, vare sig under arbetstiden eller därefter, utan beställarens medgivande, till utomstående vidarebefordra uppgifter som delgivits entreprenören med anledning av uppdraget Underlag, uppställningar, tabeller, ritningar, beräkningar och andra handlingar, samt modeller m.m. som tillhandahålles entreprenören av beställaren eller utarbetats av entreprenören med anledning av uppdraget får icke utan beställarens medgivande i förväg av entreprenören utlämnas till, visas eller på annat sätt återgivas för tredje man i annan mån än som krävs för uppdragets behöriga genomförande.

6 Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 6(7) 13.4 Enligt lagen om tillträdesförbud, är det förbjudet att fotografera inom området eller mot området. Undantag från fotograferingsförbud kan i vissa undantagsfall lämnas av Ledningsgrupp medlem 14 Hygien- och livsmedelssäkerhets-regler Gör dig bekant med AB Stadex hygien regler som du erhåller genom detta dokument eller vid inträde Genom att signera dessa entreprenörsregler förbinder du dig att följa AB Stadex Hygienregler Entreprenörer ansvarar att deras kläder är av samma standard som AB Stadex, dvs synligt rena och luktfria Våra Hygienregler kräver att dörrar och portar till våra lokaler endast är öppna när det är absolut nödvändigt. Smuts, fåglar, gnagare eller annan ohyra kan i annat fall tränga in i våra tillverkningslokaler. Portar och dörrar får därför endast hållas öppna, då varor transporteras ut eller in Vid skada på anläggningen som uppkommer vid entreprenörers arbete skall ovillkorligen sådan skada rapporteras till beställarens kontaktperson på plats. Skulle sådan skada uppkomma på glas måste rapporteringen ske omedelbart, eftersom detta är av yttersta vikt ur produktsäkerhetssynpunkt Vid arbete som innebär ingrepp i processystem skall särskild uppmärksamhet iakttagas för undvikande av kontamination av våra produkter. Detta kan t e x gälla vid svetsning, borrning, kapning av rör/ventiler, då risk för att metallspån eller dylikt hamnar i utrustningen. En dialog med ansvarig beställare skall alltid ske före sådant ingrepp. 15. Yttre miljö Det åligger entreprenören och hans arbetsledning/anställda att tillse att beställarens miljöpolicy följs. Miljöpolicy medföljer detta dokument. 16. Information Det åligger entreprenören att underrätta sin personal om innehållet i dessa regler samt se till att de efterlevs. Som bilagor till dessa regler finns beställarens häften som mer direkt och populärt riktar sig till entreprenörens anställda. Företagets Hygienregler och Miljöpolicy medföljer som bilaga 1 och 2.

7 Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 7(7) Ovanstående regler har tillkommit för att skapa säkra och trivsamma arbetsförhållanden för oss alla. Vi räknar med er medverkan. Denna sida signeras och behålls av AB Stadex, arkiveras på inköps-avdelning AB Stadex Håkan Nebréus Teknisk chef Tack för din medverkan till en Säker arbetsplats! ENTREPRENÖRSREGLER KVITTENS Malmö den: Beställare: Undertecknad har tagit del av ovanstående Entreprenörsregler och förbinder mig att till alla delar följa samt övervaka att dessa efterlevs. Malmö den: Företag : Namn:

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2014-03-21 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2013-03-28 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Samordning av skyddsåtgärder

Samordning av skyddsåtgärder FLIK 15 FBI YSTAD fnfrgi AB Samordning av skyddsåtgärder l Arbetsmiljölagen 3 kap 6 regleras samordningsansvaret för skyddsåtgärder pä gemensamt arbetsställe. Detta föreligger när två eller flera samtidigt

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet 1 Huvudprinciper I Nynas HSSEQ-policy anges bl.a. att vi strävar efter att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och miljön

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Säkerhet & miljö Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Dokumentnummer: 08.02.16 Version: 2009 rev 1 Giltig längst

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun

För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun Antagen 2012-12-05 Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden Inledning Trollhättans Stad inklusive

Läs mer

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning... 5 2. Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte...

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej

Frisläppt. Öppen. Status. Thomas Linehag/SK. Anna Tegel/GAA. Nej. Nej. Nej. Alexander Svensén/EI/2014-10-27. Nej 1.1 Upphandlingsdokument - Allmänt 1 (18) Bilagor 9 Utfärdad 2014-10-21 Gäller fr o m Gäller t o m Titel Regler och information inför arbete på OKG Utfärdare Skriv- och språkkontroll Thomas Linehag/SK

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar HANDBOK Trafikreglering vid arbete på kommunal mark Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar TEKNISKA KONTORET Februari 2014 18 Förord Tanken med detta dokument är att det ska

Läs mer

Vi har i DnB NOR Finans samlat personer med lång erfarenhet och kunskap inom entreprenadbranschen, för att kunna ge bästa tänkbara service och råd.

Vi har i DnB NOR Finans samlat personer med lång erfarenhet och kunskap inom entreprenadbranschen, för att kunna ge bästa tänkbara service och råd. Trött på Antikrundan? DnB NOR Finans finansierar gärna din nästa entreprenadmaskin Trött på Antikrundan? DnB NOR Finans finansierar gärna din nästa entreprenadmaskin DnB NOR Finans ingår i DnB NOR-koncernen,

Läs mer